Bab 1: Pengenalan Kepada Ekonomi

MAKSUD Bidang sains social yang mengkaji bagaimana manusia memperuntukkan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad.

MASALAH EKONOMI Isi rumah, firma dan kerajaan masingmasing menghadapi masalah : A) KEKURANGAN B) PILIHAN C) KOS LEPAS

MASALAH ASAS EKONOMI 1) APA 2) BERAPA 3) BAGAIMANA 4) UNTUK SIAPA

YANG HENDAK DIKELUARKAN ???? • • Wujud secara semulajadi Boleh digunakan oleh semua orang tanpa bayaran • Penawaran tidak terhad • Tiada kos lepas • Contoh : udara dan air hujan

J E N I S B A R A N G

BARANG PERCUMA

• •

BARANG AWAM

Wujud secara semulajadi Boleh digunakan oleh semua orang tanpa bayaran • Penawaran tidak terhad • Tiada kos lepas • • Disediakan oleh kerajaan Boleh digunakan oleh semua orang tanpa bayaran • Penawaran adalah terhad • Ada kos lepas Dikeluarkan oleh sector swasta Penggunaannya dikenakan bayaran tetapi individu boleh dikecualikan penggunaanya • Penawaran adalah terhad • Ada kos lepas 1 • Contoh : Televisyen • •

BARANG EKONOMI

ekonomiasassmktp.blogspot.com

Bab 1: Pengenalan Kepada Ekonomi

MASALAH ASAS EKONOMI Terdapat 4 jenis masalah asas ekonomi iaitu:- apa barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan - berapa barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan - bagaimana barang dan perkhidmatan hendak dikeluarkan - untuk siapa barang dan perkhidmatan dikeluarkan Masalah ekonomi Sumber ekonomi yang terhad
Kehendak individu yang tidak terhad

Kekurangan Pilihan

Kos lepas

-

Apa yang hendak dikeluarkan Berapa yang hendak dikeluarkan Bagaimana hendak dikeluarkan Untuk siapa dikeluarkan

Rajah 1: Hubungan antara masalah ekonomi, kekurangan, pilihan, kos lepas dan masalah asas ekonomi. Apa Barang dan Perkhidmatan yang Hendak Dikeluarkan: Masalah ini timbul kerana kekurangan sumber ekonomi seperti tanah, modal, buruh dan usahawan sedangkan kehendak individu tidak terhad.

2 ekonomiasassmktp.blogspot.com

Bab 1: Pengenalan Kepada Ekonomi

Kesimpulannya, barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan bergantung kepada keperluan dan kehendak masyarakat. Matlamat pengeluar adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Berapa Barang dan Perkhidmatan yang Hendak Dikeluarkan: Jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh jumlah permintaan masyarakat. Bagaimana Barang dan Perkhidmatan Hendak dikeluarkan: Kesimpulannya, pengeluar akan memilih cara pengeluaran yang paling cekap, samaada intensif buruh atau intensif modal iaitu cara yang dapat memaksimumkan keuntungan, atau meminimumkan kos. Untuk Siapa Barang dan Perkhidmatan Dikeluarkan: Secara umumnya, cara barang dan perkhidmatan diagihkan kepada ahli masyarakat berdasarkan corak agihan pendapatan. Golongan yang berpendapatan tinggi akan memperoleh lebih banyak barang dan perkhidmatan berbanding dengan golongan yang berpendapatan rendah. SISTEM EKONOMI KAPITALIS Sistem ekonomi kapitalis juga dikenali sebagai sistem ekonomi pasaran bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Keputusan dan penyelesaian masalah ekonomi ditentukan oleh individu dan pihak swasta melalui mekanisme pasaran. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi kapitalis ialah Amerika Syarikat, Hong Kong dan Switzerland. SISTEM EKONOMI PERANCANGAN PUSAT Sistem ekonomi perancangan pusat juga dikenali sebagai sistem ekonomi arahan pusat atau sistem ekonomi sosialis. Kerajaan mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Sistem ini wujud akibat ketidakstabilan dan ketidakadilan sistem ekonomi kapitalis. Antara negara-negara yang mengamalkan sistem ekonomi ini ialah Cuba dan Korea Selatan. SISTEM EKONOMI CAMPURAN Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang menggabungkan ciri-ciri sistem kapitalis dan sistem ekonomi perancangan pusat. Di dalam sistem ini, individu-individu masih mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan tentang barang dan perkhidmatan yang harus dikeluarkan. Kerajaan pula berperanan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang timbul daripada mekanisme harga. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran ialah Malaysia, Singapura, Jepun, India dan United Kingdom.

3 ekonomiasassmktp.blogspot.com

Bab 1: Pengenalan Kepada Ekonomi

SISTEM EKONOMI ISLAM Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang menyelesaikan masalah ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip kitab al-Quran. Penyelesaian masalah dalam sistem ekonomi Islam adalah selaras dengan akidah, syariat dan akhlak Islam. Sistem ekonomi Islam memberi penekanan kepada konsep tauhid. Menurut konsep ini, segala sesuatu yang terdapat di dunia ini merupakan ciptaan dan milik Allah. Individu atau manusia hanya berperanan sebagai pemegang amanah untuk menjalankan kewajipan mereka terhadap Allah. Jadual 1: CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI
Sistem ekonomi/ ciriciri Pemilikan sumber Individu dan firma bebas memiliki segala faktor pengeluaran. Motif Penentuan harga Harga ditentukan oleh mekanisme harga, iaitu melalui kuasa permintaan dan penawaran. Pembuat Keputusan/ Pilihan Keputusan untuk mengeluarkan jenis barang, kuantiti, cara pengeluaran, serta agihan barang dibuat oleh individu dan swasta melalui mekanisme pasaran. Hanya kerajaan yang membuat pilihan & pilihan yang dibuat berdasarkan kebajikan serta keadilan sosial. Individu & swasta bebas membuat keputusan & pilihan tetapi dikawal oleh kerajaan. Persaingan

Sistem Ekonomi Kapitalis

Matlamat pengguna adalah untuk memaksimumkan kepuasan dan Matlamat pengeluar pula adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Matlamat kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan dan kemakmuran rakyat Pengeluaran barang oleh firma bermotifkan untung. Pengeluaran barang oleh kerajaan bermotifkan kebajikan maksimum. Pentingkan konsep ibadat dn kebajikan masyarakat.

Wujud persaingan harga dan bukan harga antara firma.

Sistem Ekonomi Perancangan Pusat

Kerajaan memiliki semua faktor pengeluaran.

Harga ditentukan oleh kerajaan.

tidak wujud persaingan sebab semua keluaran dilakukan oleh kerajaan. Firma bebas bersaing tetapi persaingan yang sihat (tiada unsur penipuan)

Sistem Ekonomi Campuran

Individu & swasta bebas memiliki faktor pengeluaran tetapi dikawal oleh kerajaan.

Sistem Ekonomi Islam

Milik mutlak Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah sahaja.

Harga ditentukan oleh mekanisme harga. Tetapi sesetengah barang (keperluan asas) harga ditentukan oleh kerajaan. Harga ditentukan oleh mekanisme harga.jika berlaku ketidakadilan, kerajaan campurtangan.

Individu & swasta bebas membuat keputusan & pilihan tetapi tidak bertentangan dengan syariat.

Persaingan antara firma digalakkan tetapi adil dan saksama.

4 ekonomiasassmktp.blogspot.com

Bab 1: Pengenalan Kepada Ekonomi

Jadual 2:CARA-CARA MENYELESAIKAN MASALAH ASAS EKONOMI
Masalah asas ekonomi Sistem Ekonomi Kapitalis Penyelesaian melalui mekanisme pasaran. Pengguna membuat pilihan manakala pengeluar bersaing untuk mengeluarkan barangan yang memberi keuntungan maksimum. Penyelesaian melalui mekanisme harga dimana kuantiti barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh jumlah permintaan dan penawaran di pasaran. Firma memilih teknik pengeluaran yang dapat memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan kos pengeluaran dengan menggunakan kaedah insentif buruh atau insentif modal. Penyelesaian melalui agihan pendapatan serta kuasa beli. Barangan dikeluarkan untuk sesiapa yang sanggup membayar harganya. Golongan kaya mendapat lebih banyak barangan daripada golongan miskin. Sistem Ekonomi Perancangan Pusat Penyelesaian melalui perancangan oleh unit-unit perancangan ekonomi & mementingkan keperluan masyarakat. Pengguna tidak boleh memilih. Masalah ini ditentukan oleh kuasa mutlak kerajaan Berdasarkan keperluan masyarakat dan kemampuan pengeluaran ekonomi. Sistem Ekonomi Campuran Penyelesaian melalui mekanisme pasaran. Kerajaan mengeluarkan barangan awam yang tidak dikeluarkan oleh pihak swasta. Masalah ini ditentukan oleh kuasa pasaran melalui penawaran dan permintaan pasaran. Sistem Ekonomi Islam ditentukan oleh pasaran selaras dengan hukum Islam

Apa yang hendak dikeluarkan

Berapa yang hendak dikeluarkan

Bagaimana hendak dikeluarkan

Keadah pengeluaran barang ditentukan oleh kerajaan. Kerajaan akan memilih cara pengeluaran yang paling sesuai untuk memaksimumkan kebajikan sosial.

Untuk siapa dikeluarkan

Masalah ini diselesaikan oleh kerajaan. Pengguna tiada pilihan. Barang dan perkhidmatan diagihkan oleh kerajaan mengikut keperluan isi rumah melalui sistem catuan, kupon dan kuota. Kerajaan memastikan rakyat dapat menikmati barang secara adil dan saksama.

Firma swasta akan memilih cara pengeluaran yang paling cekap yang dapat memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan kos tetapi dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan kerajaan. Masalah ini diselesaikan melalui corak agihan pendapatan dan kuasa beli masyarakat.

Masalah ini ditentukan oleh kuasa pasaran melalui interaksi antara pengguna dan pengeluaran. Kerajaan boleh campurtangan untuk memastikan barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan mencukupi. Penyelesaian melalui mekanisme harga di pasaran faktor. Kerajaan boleh campurtangan untuk menjamin keadilan sosial.

Ditentukan oleh agihan pendapatan di mana golongan yang tidak mampu mendapat keperluan asas melalui sistem zakat. Kerajaan boleh campurtangan untuk menjamin keadilan sosial.

5 ekonomiasassmktp.blogspot.com

Bab 1: Pengenalan Kepada Ekonomi

MODUL EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 BAB 1- PENGENALAN KEPADA EKONOMI 1. Ilmu ekonomi mengkaji mengenai a) _____________________________________________________ b) _____________________________________________________ 2. Sumber ekonomi juga dikenali sebagai ________________________________ Iaitu : a) _________________________ b) _________________________ c) _________________________ d) _________________________ 3. Gariskan unit ekonomi yang terlibat di dalam kes di bawah dan huraikan bagaimana unit-unit ekonomi tersebut menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapinya. a) Aiman diberi wang saku sebanyak RM15. Beliau ingin membeli buku rujukan yang berharga RM12 dan sebatang pen yang berharga RM10. b) Syarikat Maju Sdn Bhd sangat terkenal di bidang pertanian. Syarikat ini hanya mempunyai 100 hektar tanah. Untuk mendapat keuntungan maksimum, syarikat perlu menanam sekurang-kurangnya 80 hektar kelapa sawit dan 70 hektar getah. c) Kerajaan negara X mempunyai sumber hasil sebanyak RM3 juta. Kerajaan berhasrat membina sekolah bestari yang menelan belanja RM2.5 juta dan sebuah poliklinik yang berharga RM2.8 juta.

6 ekonomiasassmktp.blogspot.com

Bab 1: Pengenalan Kepada Ekonomi

4. Lengkapkan jadual di bawah: Ciri Penawaran Cahaya Suria Lampu tidur di rumah Lampu jalan

Kos Pengeluaran

Bayaran

Kos Lepas

Pihak yang Menyediakan Jenis barang

5. Lengkapkan ciri sistem ekonomi setiap negara di bawah. Ciri Sistem Ekonomi Pemilikan faktor Pembuat keputusan ekonomi Pilihan pengguna Penentu harga Amerika Syarikat Korea Utara Malaysia Arab Saudi

7 ekonomiasassmktp.blogspot.com

Bab 1: Pengenalan Kepada Ekonomi

Persaingan Motif

6. Bagaimana negara-negara di bawah menyelesaikan masalah asas ekonominya? Lengkapkan jadual berikut. Ciri Sistem Ekonomi Apa yang hendak dikeluarkan Berapa banyak hendak dikeluarkan Bagaimana hendak mengeluarkan Untuk siapa barang dikeluarkan Amerika Syarikat Korea Utara Malaysia Arab Saudi

Soalan esei 1. Encik Ahmad bin Ali a. Huraikan bagaimana unit ekonomi di atas menyelesaikan masalah ekonominya.

8 ekonomiasassmktp.blogspot.com

Bab 1: Pengenalan Kepada Ekonomi

Cahaya matahari b.

Lampu bilik tidur

Lampu jalan

Bezakan barang di tas dari segi ekonomi.

2. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sistem ekonomi campuran. • • Individu dan firma mempunyai kebebasan membuat keputusan kegiatan ekonomi yang ingin dijalankan Kerajaan juga membuat keputusan, khususnya dalam pengeluaran barang awam. [8 markah]

Terangkan 4 ciri lain bagi sistem ekonomi tersebut.

3. Huraikan cara sistem ekonomi campuran menyelesaikan masalah asas ekonomI. [12 markah]

9 ekonomiasassmktp.blogspot.com