BIMBINGAN & KAUNSELING SEKOLAH (KKP 1023

)
Kaunseling di Sekolah Rendah dan

Sekolah Menengah

PERANAN KAUNSELOR DI SEKOLAH R JENIS- JENIS PERKHIDMATAN MASALAH PELAJAR

BAGAIMANA KAUNSELOR DAPAT MEM

American School Counselor Association (ASCA) telah menggariskan 5 tanggungjawab profesional kaunselor sekolah seperti berikut :

Menolong pelajar untuk memahami dan mengenal diri sendiri. Menolong pelajar untuk bertingkah laku sesuai dengan diri sendiri Membimbing pelajar untuk membuat keputusan sendiri

…..Sambungan……

Bertindak sebagai penyebar maklumat Pemberi maklumat kepada ibu bapa

MENGIKUT JOHN J. SCHMIDT (Counseling in Schools, 2003)

1. 2. 3. 4.

Menyediakan khidmat kaunseling Memberi nasihat dan bimbingan Menyusun dan mengatur aktiviti serta program Penilaian pelajar

JENIS- JENIS PERKHIDMATAN
Di dalam buku Panduan Perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ( 1984 ), telah menyatakan 10 perkhidmatan di dalam kaunseling di sekolah iaitu;

Perkhidmatan Inventori Individu dan Rekod Pelajar Perkhidmatan Pemberian Maklumat Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kelompok Perkhidmatan Kaunseling Perkhidmatan Penempatan Perkhidmatan Pendidikan Pencegahan Dadah Perkhidmatan Konsultasi dan Rujukan Perkhidmatan Konferen dengan Ibubapa Perkhidmatan Penyelarasan Resos Perkhidmatan Penilaian

1. PERKHIDMATAN INVENTORI DAN REKOD PELAJAR
Mengendalikan fail bimbingan. Bertanggungjawab mengumpul dan merekodkan butiran yang berkaitan dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar. Mengawas perangkaan dan corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan kaunseling. Menyelaras, menjaga, dan mengemaskini rekod pelajar. Memberi maklumat objektif mengenai pencapaian, kemajuan dan prestasi pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan. Menjalankan dan memberi pentafsiran atau kaji selidik yang berkaitan dan berguna untuk membantu perkembangan diri pelajar.

2. PERKHIDMATAN PEMBERIAN MAKLUMAT
Mengumpul, menyedia, dan menyebar maklumat kerjaya, vokasional, latihan, dan latihan kepada pelajar.(melalui risalahrisalah, buku-buku kecil, poster, hari kerjaya, pameran kerjaya dan buletin sekolah). Menambah dan mengemaskinikan fail- fail maklumat kerjaya dan peluang latihan, pelajaran, sosial, dan peribadi. Memberi maklumat dan penerangan tentang pentingnya mengisi borang permohonan dengan tepat. Mengelola lawatan terancang kerjaya atau pelajaran ke kilang perusahaan atau tempat pekerjaan yang lain. Memberi maklumat mengenai kerjaya dan lain- lain pertolongan yang diperlukan oleh guru- guru dan anggota masyarakat. Menyebarkan maklumat mengenai pendidikan pencegahan dadah, AIDS, bahaya merokok, dan inhalen.

3. PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING KELOMPOK

Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri, vokasional, kognitif-afektif, psikososial, fizikal-seksual dan moral agama pelajar. Membincangkan mengenai sesuatu topik yang sesuai dengan sesuatu kelompok yang tertentu. Contohnya; masalah disiplin, masalah peribadi, masalah sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan oleh pelajar-pelajar dari semasa ke semasa. Membantu pelajar memilih mata pelajaran elektif untuk peperiksaan termasuklah Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM), Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional ( SPMV), dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia ( STPM). Menubuh dan melatih pasukan Pembimbing Rakan Sebaya dan meyelia aktiviti mereka.

4. PERKHIDMATAN KAUNSELING
KAUNSELING INDIVIDU/ KELOMPOK

KAUNSELING KELUARGA

KAUNSELING TUNJUK AJAR

Sesi kaunseling dijalankan mengenai; Pencapaian akademik yang tidak memuaskan. Rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain. Kerjaya, pelajaran dan peribadi. Tidak terlibat dengan kegiatan ko-kurikulum. Masalah disiplin, seperti ponteng, budaya peleseran, merokok, bertumbuk dan menggunakan dadah dan bahan inhalen.

Kaunseling keluarga dijalankan sekiranya Guru Bimbingan dan Kaunseling mampu mengendalikannya.

Guru Bimbingan dan Kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar mengenai penilaian kendiri, penjelasan nilai, kemahiran-kemahiran berkomunikasi, menghadapi masalah, membuat keputusan dan menghindar diri dari tercebur dalam penggunaan dadah dan inhalen.

5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN

Membantu pelajar memilih aktiviti ko-kurikulum berdasarkan kebolehan, minat kerjaya pilihan dan kemampuan. Penempatan pekerjaan:
 

Menjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti program pengalaman bekerja (jika program seumpama ini diadakan). Membantu Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik dalam mengadakan sistem memperoleh data atau butiran yang perlu bagi laporan susulan mengenai pelajar lepasan sekolah vokasional dan teknik (khusus untuk sekolah menengah vokasional dan teknik).

Membantu menempatkan pelajar sekolah menengah untuk memasuki institusi-institusi pekerjaan.

6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH

Mengadakan bimbingan dan kaunseling individu atau kelompok atau kaunseling tunjuk ajar dalam menanam dan memupuk sikap dan memberi nilai membenci dadah dan inhalen. Memberi bantuan atau pertolongan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan rawatan. Membuat penilaian dan memberi maklum balas atau laporan kepada kementerian atau jabatan Pendidikan Negeri tentang program pencegahan dadah diperingkat sekolah.

7.Perkhidmatan Konsultasi Dan Rujukan
i. Membantu bekas pelajar sekolah berkenaan dalam hal berkait dengan soal peribadi,kerjaya, pelajaran dan sebagainya apabila diminta. ii. Membantu pihak pentadbir dan staf sekolah dalam memahami dengan mendalam mengenai program bimbingan di sekolah. iii. Membantu ibu bapa atau penjaga pelajar dalam hal berkait dengan kebajikan pelajar. iv. Berunding dan berbincang dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan bimbingan di sekolah. v. Merancang bersama dengan guru-guru tentang cara yang paling berkesan sekali untuk mengawasi kemajuan pelajar. vi. Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk keskes seperti penagihan dadah kepada agensi-agensi atau pakarpakar seperti doktor, pakar kanak-kanak, pakar jiwa, pegawai kebajikan dan sebagainya.

8. Perkhidmatan Konferens Dengan Ibu Bapa
i. Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama mengawal kemajuan pelajar terutamanya dalam pelajaran. ii. Menghubungi ibu bapa atau penjaga apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan. iii. Menjadi penyelaras program orientasi untuk pelajar dan ibu bapa pelajar baru. iv. Bekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalam mewujudkan disiplin di kalangan pelajar. v. Mengadakan kaunseling keluarga jika didapati pasti bahawa masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca daripada keluarga.

9. Perkhidmatan Penyelarasan Resos
i. Penyelaras bagi aktiviti-aktiviti berhubung dengan kebajikan pelajar di antara sekolah dengan agensi lain. ii. Menjadi punca rujukan dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum. iii. Penyelaras bagi penglibatan majikan, agensi kebajikan dan orang-orang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah. iv. Merancang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan lagi aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensi dan komuniti setempat.

10. Perkhidmatan Penilaian
i. Membuat penilaian aktiviti bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk membaikinya seperti Pembimbing Rakan Sebaya, Kem Jaya Diri, Skim Lencana Anti Dadah dan motivasi pelajar. ii. Menilai modul atau model bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah.

Masalah-masalah yang dihadapi pelajar
kewangan akademik hala tuju salah laku

Rekod Jenis Salahlaku, Gender dan Bilangan Murid Yang Terlibat dan Jumlah Kekerapan Kes Salahlaku
 Jadual

1 ialah salinan rekod rasmi kes salahlaku yang terdapat di sekolah yang dikaji. Ia menunjukkan jenis salahlaku, gender dan bilangan murid yang terlibat dan jumlah kekerapan berlaku kes salahlaku. Jenis salahlaku yang dicatatkan merangkumi kesalahan seperti mencuri, berkuku panjang, berkelakuan kasar terhadap murid, ponteng sekolah, ponteng untuk ‘private study’dan dua kes lain-lain salahlaku, iaitu keluar dari kawasan sekolah pada waktu petang tanpa izin.

Sumber:Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988, SK ______ 2005 Petunjuk : *B – Bilangan murid yang terlibat dengan kes salahlaku * K – Kekerapan berlaku kes salahlaku

1)MENGUMPUL DATA PELAJAR 2)MENCARI KLIEN 3)PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN KERJAYA.

1)MENGUMPUL DATA PELAJAR.
 Perkhidmatan

mengumpul data pelajar dipanggil sebagai perkhidmatan inventori individu.  Perkara yang perlu diberi perhatian ialah biodata kesihatan,pencapaian akademik,bakat penyesuaian peribadi,minat rancangan masa depan dan latar belakang keluarga pelajar itu.

Kaedah Perkhidmatan:
a)Rekod Himpunan Sulit 001/M/77  Mengandungi butir-butir keluarga pelajar,rekod kedatangan sekolah,gerak kerja kokurikulum,keputusan ujian dan peperiksaan.  Himpunan sulit pelajar termasuklah sifat diri pelajar,minat dan kecenderungan pelajar mengikut pandangan guru dan diri pelajar

b)Temu duga ibubapa
 Bertujuan

mendapatkan maklumat tentang

pelajar.  Mengendalikan temuduga dengan berkesan mewujudkan hubungan(tidak terlalu formal dan stereotaip),ingatan yang kuat(tidak digalakkan mencatat semasa sesi berlangsung),sabar dan ramah,rancang masa temu duga,merekod data.

c)Borang Soal Selidik
 Dijawab

responden(ibu bapa &pelajar).  Aquino&Alviar(1980)kebolehpercayaan borang ini boleh ditingkatkan dengan pengawasan teliti oleh kaunselor.  Lebih paktikal dan responden bebas menjawab menurut nilai-nilai kepercayaan dan budaya masing-masing

b)Kaedah Perkhimatan Sebaran Secara tidak Langsung. Contohnya,poster,risalah,pameran,majalah sekolah dan radio sekolah. 3)PerKhidmatan Kaunseling dan Kerjaya  Kaunselor perlu mempunyai pengetahuan asas tentang keperluan remaja dan memahami tingkah laku remaja dan sahsiah remaja.  Mempunyai kemahiran mendengar,komunikasi,mengenal pasti masalah dan kemahiran membuat keputusan

2)Perkhidmatan Mencari Klien.
 Menurut

Mohd Fadzil Jamaluddin(1992)ialah perkhidmatan sebaran iaitu tindakan mengiklankan kaunseling di sekolah. Kaedah Perkhidmatan: a)Kaedah Perkhidmatan Secara langsung contohnya,memberi ceramah kepada pelajar,Persatuan Ibu Bapa & Guru(PIBG),kelab bimbingan dan kaunseling sekolah,mengadakan aktiviti kelab

 Terdapat

dua jenis perkhidmatan yang dijalankan oleh kaunselor terhadap pelajar dan ibu bapa iaitu kaunseling individu dan kaunseling kelompok.  Menurut Sherzer dan Stone(1981) kaunseling individu ialah satu proses interaksi yang bermakna tentang diri dan persekitaran yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai dan tingkah laku yang sesuai.

 Kaunseling

kelompok ialah proses yang melibatka dua orang pelajar dan lebih bekerjasama dengan seorang kaunselor  Kaunseling individu dibuat bagi pelajar yang menghadapi tekanan emosi,cubaan membunuh diri dan penyalahgunaan dadah juga berkaitan meyelesaikan masalah kerjaya.Kaunseling individu untuk ibu bapa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak mereka

Perkhidmatan Kerjaya. a)Hari kerjaya b)Seminar kerjaya c)Lawatan d)Perkhemahan kerjaya

Sekian dari kami……
   

NURHIDAYAH BTE ZULKIFEE NORAINI BTE MAT ZAHIM NUR HAFIZAH BTE IBRAHIM ZAKIYATUL HUSNA BTE MOHD NADZRI

(D20091034232) (D20091034245) (D20091034212) (D20091034224)