Nama PTJ

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB : Sekolah Siswazah : Othman bin Salleh (730112115369) : Pemandu (R3) : Seksyen Pentadbiran dan Akademik : Encik Zul-Atfi bin Hashim Penolong Pendaftar Kanan Sekolah Siswazah Universiti Malaysia Terengganu

Nama Pegawai dan No. Kad Pengenalan Jawatan dan Gred Bahagian/Unit Pegawai Penilai Pertama

Pegawai Penilai Kedua

: Prof. Dr. Wan Salihin Wong Abdullah Dekan Sekolah Siswazah Universiti Malaysia Terengganu Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Urusan Pemanduan

Bertanggungjawab

dalam

urusan

memandu

mengikut

tempahan kenderaan yang diterima / diarahkan oleh pegawai 2. bertanggungjawab. (Pek. Perb. Bil. 2 Tahun 1980) Urusan Penyelenggaran

Bertanggungjawab dalam urusan Kenderaan dihantar servis mengikut jadual berkala berdasarkan tempoh jarak penggunaan. (Pek. Perb. Bil. 2 Tahun 1980)


Bertanggungjawab dalam pembersihan kenderaan selepas digunakan. Kenderaan hendaklah disimpan dibawah garaj yang berbumbung (Pek. Perb. Bil. 2 Tahun 1980)

Pemeriksaan tahunan dijalankan (Pek. Perb. Bil. 2 Tahun 1980)

3

Urusan Pembelian dan Perolehan Alat Ganti

Bertangungjawab dalam urusan memastikan kenderaan
Muka 1

Arahan Perkhidmatan Bab 1 (1-5) daripada 1

berada di dalam keadaan yang baik dan selamat. • Bertanggungjawab dalam urusan pembelian dan perolehan untuk alat ganti kenderaan dengan kelulusan Pegawai Kenderaan 4 Urusan Menyedia Laporan / Rekod Buku Log
(Pek. Perb. Bil. 2 Tahun 1980, perenggan 7.3.5)

• • •

Bertanggungjawab Bertanggungjawab

dalam dalam

urusan urusan

mencatat memastikan

kegunaan buku log

kenderaan di dalam Buku Log. ditandatangi oleh pegawai yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab memastikan Buku Log dalam keadaan selamat 5 Urusan Kad Minyak (Kad Inden)

Pengambilan

minyak

direkod

dalam

buku

log

(Pek. Perb. Bil. 2 Tahun 1980)


• •

Kad inden hendaklah diperoleh daripada Petronas dan Shell
(Pek. Perb. Bil. 6 Tahun 1999)

Resit pembelian minyak disimpan (Pek. Perb. Bil. 6 Tahun 1999) Butiran pembelian minyak direkodkan dalam buku log kenderaan (Pek. Perb. Bil. 6 Tahun 1999) Resit pembelian disemak dengan penyata pembelian

(Pek. Perb. Bil. 6 Tahun 1999) 5. Arahan dari pegawai atasan dari masa ke semasa : : 3 Januari 2010

Tarikh Kuat kuasa Tandatangan dan Cop Ketua PTJ/Jabatan

Arahan Perkhidmatan Bab 1 (1-5) daripada 1

Muka 2