PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Tajuk 1

Asas Perkembangan Bahasa

1.1

Sipnosis

Unit ini merupakan pengenalan kepada Asas Perkembangan Bahasa pendidikan awal kanak-kanak yang akan membincangkan tentang konsep pemerolehan bahasa, perkembangan bahasa dan pembelajaran bahasa. Disamping itu modul ini juga akan menerangkan kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa kanakkanak di prasekolah

1.2

Hasil Pembelajaran 1. Mengetahui asas perkembangan bahasa kanak-kanak yang merangkumi
pemerolehan, perkembangan dan pembelajaran bahasa..

2. Mengenal pasti hubungan dan kaitan antara pemerolehan, perkembangan dan
pembelajaran bahasa kanak-kanak..

3. Menyatakan perbezaan antara setiap model-model dengan teori-teori pemerolehan
dan perkembangan bahasa kanak-kanak.

1

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

1.3

Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini

Asas Perkembangan Bahasa

Subtajuk 4
Subtajuk 1 Konsep Pemerolehan Bahasa Subtajuk 2 Konsep Perkembangan Bahasa Subtajuk 3 Konsep Pembelajaran Bahasa

Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa

1.4

Asas Perkembangan bahasa

• • •

Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) Konsep perkembangan bahasa (Language development) Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa

1.4.1 Konsep Pemerolehan Bahasa.
Bahasa merupakan anugerah istimewa yang ada pada setiap individu. Bahasa ialah sistem undang-undang tatabahasa dan semantik yang membuatkan pertuturan menjadi bermakna. Pertuturan pula ialah perlakuan membentuk dan penyambungan bunyi-bunyi bahasa. Bahasa adalah suatu saluran yang membolehkan kanak-kanak menyusun dan mengutarakan idea serta pengalamannya. Perkembangan dan penggunaan bahasa sangat penting bagi membolehkan kanak-kanak berhubung antara satu sama lain.

1.4.1.1 Perolehan Bahasa.
Melalui bahasa, kanak-kanak berkemahiran untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara berkesan. Penguasaan bahasa bermula dengan memahami percakapan yang didengar dan diikuti oleh kebolehan bertutur. Kebolehan bertutur dan menggunakan

2

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

bahasa ini bukan sahaja dapat merapatkan perhubungan kanak-kanak dengan orang lain, malah ia membolehkan kanak-kanak membina konsep berkenaan alam dan manusia di persekitarannya. Bayi membentuk konsep tentang objek dalam persekitarannya sebelum tanda pertama bahasa muncul. Kanak-kanak yang berumur dua tahun sudah dapat memahami maksud sesuatu perkataan (Dollaghan, 1985). Semasa membesar kanak-kanak mempelajari perkataan baru dengan membandingkan pekataan yang sudah diketahui oleh mereka (Bloom, 1998; Menyuk, Liebergott & Schultz, 1995)

1.4.2 Perkembangan Bahasa Perkembangan bahasa yang baik memerlukan suasana sosioemosi yang selamat dan pengalaman yang menggembirakan. Bagi mengalakkan perkembangan bahasanya kanak-kanak perlu berhubung. Apabila kanak-kanak dapat berfikir dan berkomunikasi dengan menggunakan perkataan yang mewakili objek dan peristiwa di persekitaran mereka, kemampuan mereka berfikir dan menggambarkan dengan perkataan meningkat dan mengatasi batasan masa dan ruang. Melalui perkembangan bahasa ini, kanak-kanak mula mengenali dunia secara simbolik dengan perantaraan bahasa yang mudah seperti tanda-tanda, lubang, objek dan perkataan. Adalah jelas, kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan dan daya perhubungan mengikut peringkat umur serta daya kefahaman mereka. Kita tidak boleh mengharapkan kanak-kanak bertutur dengan berkesan jika mereka tidak memahami apa yang disebutkan. Pengalaman menggunakan bahasa secara lisan amat penting dalam mereka mengembangkan bahasa kanak-kanak. Kemahiran berkomunikasi berkait rapat dengan menggunakan bahasa (kemahiran linguistik) dan kemahiran berinteraksi. Menerusi penerokaan dan berinteraksi, kanak-kanak dapat membina dan mengaplikasikan konsep baru.

3

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

1.4.3

Pembelajaran Bahasa Antaranya dengan

Kanak-kanak belajar bahasa melalui berbagai-bagai cara.

meniru bunyi yang pernah didengari. Mereka belajar dengan meniru orang dewasa dan rakannya bercakap. Mereka mendengar pertuturan daripada orang lain dan meluahkannya dengan cara tertentu. Bunyi perkataan adalah magic kepada kanakkanak. Contohnya, kanak-kanak pada peringkat prasekolah tertarik degan Selepas menghafal dan menghasilkan semula permainan lagu berantai. Perkataan magic ini mula diperolehi apabila kanak-kanak mula bermain dengan bahan. perkataan tersebut, mereka akan mempelbagaikan dan manipulasikannya dengan pelbagai keadaan, membina perkataan yang lucu, mudah, mereka cerita khayalan daripada pengalaman sendiri. 1.4.4 Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: 1.4.4.1 Model Behavioris

Model dan teori behavioris cuba menghuraikan pertalian antara psikologi dengan bahasa. Melalui pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung atau fi zikal. Mereka yang sealiran dengan teori ini terdiri daripada ahli-ahli bahasa seperti Bloomfi eld, Sapir, Fries dan Brooks. Manakala, sarjana-sarjana psikologi yang menyertainya ialah B. Watson, Thorndike, Pavlov dan B.F. Skinner. Golongan ini beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan lakuan. Menurut pandangan teori ini, tidak ada struktur linguistik yang dibawa sejak lahir. Kanak-kanak yang lahir dianggap kosong dari berbahasa. Mereka berpendapat bahawa anak yang lahir tidak membawa sebarang kapasiti atau potensi berbahasa. Bahkan Brown (1980) dalam “Principles of Language Learning and Teaching” menyatakan bahawa kanak-kanak lahir ke dunia ini ibarat seperti sehelai kain putih tanpa ada apa-apa calitan. Persekitarannya yang akan membentuknya secara perlahan-lahan untuk membentuknya membuat pengukuhan terhadap tingkah lakunya. Pengetahuan dan keterampilan berbahasanya akan diperoleh melalui pengalaman dan proses pembelajaran.Dengan demikian, bahasa yang didengari

4

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

akan dipindahkan melalui pewarisan kebudayaan, sama halnya seperti orang yang belajar memandu kenderaan. Menurut model behavioris pembelajaran bahasa merupakan kepada proses yang erdasarkan kepada peraturan pelaziman operan, iaitu yang menjurus kepada model rangsangan gerak balas. Dalam erti kata lain, kanak-kanak itu akan diberikan satu perkataan, dia meniru bahasa itu dan dia akan meniru lagi apabila dia menjumpai perkataan itu. Dengan erti kata lain, ibu bapa merangsang bahasa peringkat awal kanak-kanak dengan adanya tindak balas seperti senyuman, bertutur dan mengagah kanak-kanak menggunakan perkataan khusus seperti “mama” atau “papa” dan perkataan ini diulang berkali-kali dan dengan pengulangan ini kanak-kanak itu akan dapat mengikut. 1.4.4.2 Model Nativis – Chomsky (1969-1980) Beliau telah memperkenalkan Teori Nativisma. Chomsky mengatakan bahawa otak manusia telah diprogramkan secara semulajadi untuk membolehkan ia bertutur dan memahami bahasa sama seperti keupayaan berjalan. Beliau mengenalpasti sistem ini sebagai LAD ( Language Acquisition Device ) yang bergantung kepada sel-sel dalam serebrum konteks. LAD inilah yang akan membolehkan kanak-kanak menganalisis bahasa yang mereka dengar dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul. Pandangan Nativis tentang teori pemerolehan bahasa adalah berdasarkan model Innatis. Teori ini kerap dinyatakan dengan teori pemerolehan bahasa yang behavioristik. Contoh pandangan teori ini, anak yang lahir ke dunia sudah membawa kapasiti atau potensi bahasa. Kapasiti atau potensi bahasa ini akan menentukan struktur bahasa yang akan digunakan selanjutnya. Untuk itu kanak-kanak mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berada di persekitarannya seperti keluarga, rakan dan masyarakat di sekelilingnya. Ini bermakna persekitaran ini akan membantu serta mempengaruhi kebolehan bahasa kanak-kanak. Secara hipotesisnya, kanak-kanak ini apabila dilahirkan telah mempunyai struktur berbahasa yang baik dan mudah menerima bahasa semasa memasuki alam prasekolah. Berdasarkan pandangan ini, ianya mempercayai setiap manusia mula mengenali dan memahami peraturan berbahasa dari segi tatabahasa dan erti

5

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

perkataan apabila ia dilahirkan secara umum sahaja. Berdasarkan itu, kanak-kanak itu akan diajar cara berkomunikasi yang baik supaya ia menjadi lebih mudah untuk memberi arahan, menyoal dan bertutur dengan lebih teratur. Untuk itu, kanak-kanak ini perlulah menambah lagi perbendaharaan kata dan penguasaan tatabahasanya. S Pada pendapat anda, apakah perbezaan antara pandangan nativist dengan pandangan behaviorist. EMAK KENDIRI 1.1 1.4.4.3 Model Konstruktivis

Mengikut pandangan ahli konstruktivis ianya terbahagi kepada enam teori pembelajaran penting yang perlu kita ketahui, iaitu: (i) Teori pembelajaran pembentukan kebiasaan. (ii) Teori pembelajaran kod kognitif. (iii) Teori pembelajaran interaksionalis. (iii) Teori pembelajaran fungsionalis. (iv) Teori pembelajaran situasionalis. (v) Teori pembelajaran anggapan.

• Teori Pembelajaran Pembentukan Kebiasaan Teori ini berpendapat bahawa pembelajaran bahasa sebagai satu kegiatan mekanis, iaitu sebagai aktiviti fi zikal semata-mata. Teori ini menganggap faktor persekitaran menjadi rangsangan dan tindak tanduk organisme pada rangsangan sebagai gerak balas. Ia juga menunjukkan bahawa faktor luaran seperti ganjaran menguatkan gerak balas. Contoh: Dalam konteks pembelajaran bahasa, teori ini menegaskan latihan dan latih tubi. Ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan kepada kanak-kanak. • Teori Pembelajaran Kod Kognitif

6

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Teori ini menegaskan bahawa pembelajaran bahasa sebagai satu proses pemikiran, iaitu satu aktiviti mental yang merupakan kebolehan manusia secara semula jadi. Teori ini mementingkan kefahaman struktur bahasa kerana pemahaman memudahkan pembelajaran dan penguasaan bahasa. Pengetahuan tatabahasa juga dititik beratkan kerana ini membantu kanak-kanak menguasai bahasa secara berkesan. Ia juga mementingkan pengetahuan mengenai pola-pola sintaksis dan letsikal. Di samping itu, peraturan tatabahasa juga perlu dihafal dan ia menganggap bahasa adalah fenomena pemikiran dan bukan mekanikal. • Teori Pembelajaran Interaksionalis Menurut teori ini, kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka boleh menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk linguistik yang jelas dan tepat. Teori ini berpendapat pembelajaran bahasa sebagai alat berinteraksi dan ia merupakan satu proses yang melibatkan mental dan linguistik. Oleh itu, kanak-kanak perlu memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul. Ini membantu mereka berkomunikasi dalam masyarakat. Selain itu aktiviti bahasa yang bermakna dan menarik membantu kanakkanak menguasai dan memperbaiki penggunaan sistem bahasa dan seterusnya dapat menggunakannya dengan fasih dan lancer. • Teori Pembelajaran Fungsionalis Teori ini menekankan kepentingan struktur dan memberi perhatian terhadap fungsi bahasa. Secara tidak langsung teori ini menegaskan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Menurut teori ini, bahasa mempunyai tiga fungsi, iaitu: a. Bahasa sebagai alat penyampai idea – Bahasa digunakan untuk

berhubung, berkongsi pendapat dan pandangan. b.Bahasa sebagai untuk menyampaikan maklumat – Bahasa berkeupayaan untuk menyampaikan maklumat mengenai penutur.

7

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

c. Bahasa sebagai menyampaikan penglibatan – Bahasa digunakan untuk tujuan-tujuan berinteraksi. Untuk itu, teori pembelajaran ini mengutarakan beberapa ciri penting Antaranya ialah: Sistem bahasa yang digunakan oleh ahli-ahli masyarakat itu bertenaga dan terbuka. Perkara dasar yang ditekankan dalam struktur bahasa ialah semantik. Bahasa ditutur mengikut keadaan dan sistem sosial. Bahasa alat untuk berhubung, melahirkan pendapat dan menyatakan perasaan. Ia juga menggambarkan watak dan peribadi penuturnya.

• Teori Pembelajaran Situasionalis Teori ini menganggap bahasa adalah sebagai kod komunikasi. Bahasa digunakan untuk menyatakan aksi, untuk menerangkan, untuk menyatakan lokasi, nama, aras dan peringkat dan sebagainya. Mengikut teori ini, bahasa dipelajari dengan cara menggalakkan pembentukan kebiasaan. Item-item linguistik harus dipelajari dan diamalkan penggunaannya. Untuk itu guru perlulah menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Bentukbentuk ayat yang gramatis perlu diperkenalkan kepada kanak-kanak. Teori ini juga mementingkan pengalaman sedia ada murid menangani isi pelajaran. Teknik pembelajaran seperti main peranan, simulasi atau lakonan adalah sesuai digunakan di dalam kelas.

• Teori Pembelajaran Anggapan Teori ini menekankan fungsi bahasa, makna dan mengutamakan tatabahasa yang ersistem. Teori ini juga percaya bahawa bahasa adalah satu sistem yang bermakna dan ia juga beranggapan bahawa pembelajaran bahasa adalah mempelajari cara memberi makna. Selain itu, teori ini menerangkan keperluan berkomunikasi kanakkanak dan kemudian mempamerkan cara-cara setiap komunikasi itu dilakukan

8

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Mari kita mulakan perbincangan ini dengan menghayati secara ringkas konsep asas perkembangan bahasa kanak-kanak mengikut peringkatperingkat umur bermula dari bayi sehingga ke umur 4 tahun.

Tajuk 2

Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Prasekolah

2.1

Sipnosis

Tajuk ini berfokus kepada perkembangan bahasa kanak-kanak. Ia merangkumi matlamat pembelajaran bahasa, perkembangan bahasa mengikut umur dan peringkat perkembangan bahasa kanak-kanak.

2.2 Hasil Pembelajaran 1. Mengetahui matlamat pembelajaran bahasa. 2.
umur Mengenal pasti ciri-ciri kebolehan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat

3. Merancangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk memupuk kebolehan
berbahasa.

4.
berkenaan.

Mengetahui peringkat perkembangan bahasa kanak-kanak serta ciri-ciri

2.3

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

9

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

2.4

Matlamat Pembelajaran Bahasa

Bahasa adalah suatu saluran yang membolehkan kanak-kanak menyusun dan mengutarakan idea serta pengalamannya. Perkembangan dan penggunaan bahasa sangat penting bagi membolehkan kanak-kanak berhubung antara satu sama lain. Dengan bahasa manusia dapat berhubung dan berinteraksi. Melalui bahasa juga setiap individu dapat menyatakan perasaannya, memberi pendapat atau pandangannya. Kebolehan bertutur dan menggunakan bahasa ini bukan sahaja dapat merapatkan perhubungan kanak-kanak dengan orang lain, malah ia membolehkan kanak-kanak membina konsep mengenai alam dan manusia di persekitarannya. Selain itu, pembelajaran bahasa juga membolehkan kanak-kanak mendengar dan menyatakan apa yang didengar dengan sebutan yang betul. Kanak- kanak juga dapat menggunakan bahasa yang bertatasusila. Melalui pembelajaran bahasa, kanak-kanak dapat membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan mereka. Kanak-kanak dapat menulis dan membina ayat atau perkataan dengan betul. Tambahan lagi, pembelajaran bahasa membantu kanak-kanak membentuk idea bahasa dan menjadi alat kepada perkembangan kendiri dan sosial.

10

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Amat mengkagumkan bahawa kanak-kanak dapat belajar berkomunikasi dengan orang lain dengan begitu pesat sekali seolah-olah macam satu keajaiban.

2.4

Perkembangan Bahasa Mengikut Umur

Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima, memahami dan melahirkan semula. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini, kanak-kanak lebih cekap dalam perbualan. Jadual 2.1: Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Dari Umur Lahir Hingga Enam Tahun

Umur Lahir

Kebolehan • Menangis atau senyum untuk menyatakan sesuatu. • Bayi lebih suka kepada suara manusia berbanding bunyi lain

Aktiviti

1 tahun

• Meniru bunyi antara umur 9 ke 18 bulan kanakkanak mula menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. • Tindak balas kepada beberapa perkataan yang biasa didengari • boleh menyebut perkataan ( mengenal nama benda ataupun orang )

Bertutur dengan kanak-kanak iaitu dengan memandang ke arah mata kanak-kanak (eye contact) Perbualan dan bertutur dengan kanak-kanak

2 tahun

• Mencantum beberapa perkataan mudah untuk menjadi ayat yang pendek. • Boleh menyebut dan mengenal perkataan yang mudah dari objek atau gambar menguasai hampir 30 perbendaharaan kata

3 tahun

• Menggunakan perkataan untuk mendapatkan sesuatu menggunakan perkataan nama dan perbuatan di dalam

Perbualan bersama kanak-kanak

11

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

percakapan. • Mengenal pasti perlakuan atau pergerakan di dalam gambar 4 tahun • Gemar bercakap, boleh berbual dengan ayat yang lebih panjang. • Boleh membaca pantun, “rhymes” dan bercerita menggunakan perkataan untuk menyebut warna, huruf dan bentuk. • Suka menyebut perkataan-perkataan yang baru dan suka menyanyi 5 tahun • Mula bertanya berbagai soalan • Boleh menjelaskan maksud sesuatu perkataan/ayat. • Boleh membina ayat yang lebih panjang • Mula membaca dengan sendiri • Bercakap seperti dewasa • Suka kepada perkataan baru Perbualan antara guru dengan kanak-kanak dan kanak-kanak dengan kanak6 tahun • Menghadapi masalah dalam mengelaskan tentang sesuatu hal atau keperluan • Berbual di dalam ayat yang lebih panjang • Bercerita tentang pengalaman seharian • Suka kepada perkataan yang pelik-pelik kanak. Perbualan pagi dan mengadakan aktivitiaktiviti berinteraksi
FIKIRKAN ??? Cuba bacakan bahab-bahan mengenai cara kanak-kanak belajar bahasa .

Perbualan dengan kanak-kanak

2.5

Sistem Bahasa

12

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Untuk memperoleh kemahiran berbahasa yang baik, kanak-kanak perlu didedahkan dengan pelbagai program pembelajaran dan pengajaran. Untuk itu guru perlulah mengetahui sistem bahasa seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1.

Rajah 2.1: Sistem Bahasa

Setiap jenis bahasa merupakan satu set sistem yang merangkumi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik.

Cuba membaca bahan-bahan mengenai sistem bahasa.

2.6

Peringkat Perkembangan Bahasa Mengikut Sistem Bahasa Perkembangan bahasa mengikut suatu urutan. Perkembangan bahasa

kebanyakan kanak-kanak bermula dari tangisan yang berbeza ( tangisan yang berbeza sebagai gerak balas terhadap rangsangan yang berbeza, contohnya berasa sejuk atau panas, dicucuk oleh benda yang tajam dan sebagainya ) kepada luahan perasaan dengan menggunakan satu perkataan. Nelson (1973) mengklasifikasikan bahasa kanak-kanak sebagai rujukan atau luahan perasaan. Nama umum adalah secara rujukan manakala bahasa sosial adalah secara luahan perasaan. Seterusnya kanak-kanak akan menggunakan ayat yang lebih panjang dan belajar membentuk ayat negatif dan soalan. Tambahan lagi, bahasa kanak-kanak merangkumi bentuk ayat yang matang dan kurang matang. Sehingga masa kanak-kanak berumur lapan hingga sepuluh tahun, kebanyakan bahasa yang digunakan oleh mereka adalah matang. Pada masa yang sama,

13

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

kefahaman bahasa kanak-kanak berkembang dengan cepat. berterusan sepanjang hayat.

Perkembangan bahasa

Berikut adalah penyataan perkembangan bahasa kanak-kanak mengikut sistem bahasa. (a) Fonologi Dalam perkembangan fonologi, kanak-kanak menghasilkan bunyi secara rambang. Ini berlaku di peringkat agahan. Mula-mula ia memperoleh fonem-fonem yang kasar dan ketara perbezaan fiturnya, tetapi kemudian ia maju kepada fonem-fonem yang halus dan seni perbezaan fiturnya. Peringkat perkembangan fonologi adalah: • Peringkat menangis • Peringkat rengekan (cooing) • Peringkat ajukan satu suku kata yang bermakna (ma, cu, bum) • Peringkat ajukan dua suku kata (mama, baba, tata, dedi, susu) (b) Morfologi Apabila kanak-kanak mula menyedari gabungan bunyi membawa makna tertentu, mereka mula mempelajari perkataan baru pada umur 18 bulan. Perbendaharaan kata kanak-kanak sudah menjangkau 20 hingga 50 patah perkataan dan apabila menjangkau umur empat tahun, mereka boleh mengujarkan atau menguasai lebih 2000 patah perkataan. Ada juga yang telah boleh memahami konsep majmuk dan perkara lepas (past tense).

(c) Sintaksis Dalam perkembangan sintaksis, kanak-kanak menguasai ujaran yang terdiri daripada satu perkataan ketika berumur satu tahun dan maju kepada ujaran dua perkataan ketika menjangkau umur dua tahun. Setiap ujarandapat merujuk beberapa makna mengikut susunan kata atau konteks untuk menggambarkan penafi an pertanyaan dan sebagainya. Ayat-ayat padat dan ringkas, banyak menggunakan kata inti dan kurang atau tiada langsung menggunakan kata tugas. Setelah meningkat pada umur lima tahun barulah kanak-kanak itu menyamai bahasa orang dewasa. Setelah umur lima tahun kanak-kanak akan berupaya menghasilkan ayatayat pasif atau ayat-ayat yang lebih kompleks dan dapat mengenal struktur dalaman dan hubungannya dengan struktur luar.

14

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

(i) Kanak-kanak umur satu setengah tahun boleh melakukan dengan tepat arahan mudah seperti ‘ambilkan selipar ayah’, ‘Mana botol sayang’ dan sebagainya. (ii) Kanak-kanak pada umur awal 12 hingga 18 bulan sudah boleh menggunakan perkataan dengan intonasi yang berbeza. (iii) Pada umur 18 bulan, ayat dengan dua perkataan mula digunakan seperti : • Ayat Penyata: “My toy”, “Daddy’s car,” “adik punya”. • Ayat negatif: “ Ayah belum balik”, “Adik tak buat”. • Ayat perintah seru: “ Jangan kacau adik”. (d) Semantik Dalam perkembangan semantik, kanak-kanak mula berupaya menguasai beberapa patah perkataan dan kemudian memperluaskan perbendaharaan katanya dengan agak cepat. Mula-mula sepatah mungkin merujuk beberapa benda atau makna. Ketika inilah kanakkanak sering membuat kesalahan,terutama semasa memberi makna perkataan itu. Hasil daripada interaksi dengan persekitarannya dalam pelbagai konteks, kanak-kanak akan mempelajari konsep-konsep daripada yang konkrit kepada yang lebih abstrak dan mula dapat menyusun perkataan mengikut tatabahasa. Perkembangan semantik kanak-kanak berkait rapat dengan peringkatperkembangan intelek Piaget: Sensori motor, praoperasi dan operasi konkrit: (i) Sensori motor • Pada peringkat ini, kanak-kanak sering menggunakan ayat dengan satu perkataan, contohnya: Jika ia sedang mencari ayahnya di sekeliling rumah ia akan sebut: “Ayah?” yang bermaksud “Di manakah ayah?” Jika ia tengok dalam bilik air dan gelengkan kepalanya sambil sebut: “Ayah”, ini bermaksud, “Ayah tidak ada dalam bilik air”. Jika ia pergi ke muka pintu dan memanggil “Ayah” sambil cekak pinggang, ini bermaksud, “Ayah, mari sini”. (ii) Praoperasi Di peringkat praoperasi, kanak-kanak yang berumur 2-7 tahun mula cuba memahami bahawa ada perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna. Tetapi mereka masih pada peringkat konkrit dan belum begitu memahami lagi perkataan yang abstrak. (iii) Operasi konkrit Ini adalah peringkat kanak-kanak berumur berfi kir dan membezakan.

15

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Antara umur 7 – 11 tahun, berkebolehan kanak-kanak berkembang bagi mengecam dan membezakan makna. Namun mereka masih terikat dengan proses pengalaman sedia ada dan pengalaman terus mereka. Contohnya: Pada peringkat ini, kanak-kanak sudah faham fungsi rumah, sebagai tempat untuk tidur, tempat makan, tempat tinggal keluarga, tempat kawan datang dan lain-lain.

(e) Peringkat Pragmatik Peringkat pragmatik ialah peringkat penggunaan bahasa yang peka konteks iaitu bagaimana seseorang menyesuaikan bentuk ucapan/perkataan mengikut konteks sosial yang berbeza. Dalam peringkat pragmatik ini juga kanak-kanak belajar peraturan bercakap daripada komuniti di sekitar tempat tinggalnya. Peraturan ini berbeza mengikut sosio budaya dan bangsa.

LATIHAN 1: LATIHAN : Cadangkan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru
prasekolah untuk memupuk perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah. Email jawapan kepada pensyarah dan simpan satu salinan dalam folder anda.

LATIHAN 2:
Apakah yang dimaksudkan dengan (a) fonologi (b) morfologi (c) sintaksis (d) semantik (e) pragmatik Buatlah satu jadual perkembangan bahasa mengikut sistem bahasa kanakkanak dari umur sejak lahir sehingga umur enam tahun. Email jawapan kepada pensyarah dan simpan satu salinan dalam folder anda.

16

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Tajuk 3
3.1

Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah

Sipnosis

Unit ini akan membincangkan tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengajaran Bahasa Melayu dan Pengajaran Bahasa Inggeris Prasekolah. Pemahaman tentang faktorfaktor yang dihuraikan diharapkan dapat membantu anda untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung dapat mendorong anda menjadi seorang guru yang mempunyai peranan sebagai pelaksana kurikulum yang efektif.

3.2

Hasil Pembelajaran 1. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan
pengajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di prasekolah. 2. Mengaplikasi peranan guru sebagai pelaksana kurikulum di dalam bilik darjah.

3.3

Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini

17

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah

Subtajuk 1 Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah

Subtajuk 2 Pengajaran Bahasa Inggeris

3.4

Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah

Kemahiran bahasa dan komunikasi merupakan nadi kepada pembelajaran murid. Seseorang murid sudah menguasai kemahiran asas bahasa apabila mereka mempunyai kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta boleh berinteraksi dengan orang lain. Kebolehan berbahasa dan berkomunikasi dengan baik meningkatkan keyakinan murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Ini akan menjadi asas kepada pembelajaran sepanjang hayat. Komponen bahasa dan komunikasi merangkumi bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan, bahasa Cina sebagai bahasa pengantar di sekolah Cina, bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar di sekolah Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Prinsip utama pengajaran bahasa ialah menyepadukan empat kemahiran bahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa yang mereka pelajari. Kemahiran mendengar - kanak-kanak boleh membezakan bunyi dan boleh memahami apa yang didengar.

18

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Kemahiran bertutur - murid dapat menyebut bunyi dan perkataan dengan betul serta dapat menyatakan pemikiran dan perasaan mereka secara berkesan dan bertatasusila. • • Kemahiran membaca - murid boleh mengucapkan apa yang Kemahiran menulis - murid dilatih untuk menguasai motor halus sehingga boleh tertulis dan bercetak dan memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca. menuliskan huruf dan perkataan dan seterusnya menulis ayat mudah. OBJEKTIF KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI MEMBOLEHKAN MURID: i. ii. iii. iv. mendengar dan menyatakan apa yang didengar; bertutur dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila; membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid; menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2003)

Rajah 1: Aspek –aspek dalam perkembangan bahasa dan komunikasi

KANDUNGAN KOMUNIKASI

DAN HASIL PEMBELAJARAN

DALAM KOMPONEN BAHASA DAN

1. Kemahiran mendengar

1.1 . Mendengar dengan penuh perhatian
• Mengenal pasti apa yang didengar Mengecam dan membeza pelbagai jenis bunyi

19

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Mengecam dan membeza intonasi suara Menceritakan apa yang didengar Mendengar dan memberi gerak balas terhadap: a. arahan b. cerita c. puisi, ritma atau rentak d. perbualan

• •

1.2 . Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi perkataan • Mengecam perkataan dengan bunyi awal yang sama • Mengecam perkataan dengan bunyi akhiran yang sama 1.3 . Mendengar dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza • •
2. Kemahiran Bertutur

Mengecam perkataan dengan bunyi awal yang berbeza Mengecam perkataan dengan bunyi akhir yang berbeza

2.1 . Berinteraksi dengan mesra
Berbual mengguna bahasa mudah dengan sebutan yang betul Berinteraksi secara spontan dan bertatasusila: a. mengikut giliran b. mengikut situasi c. mengikut peringkat umur • Menyatakan permintaan dan arahan secara bertatasusila

2.2 . Merangsang pertuturan melalui soal jawab • yang betul • Menjawab soalan dengan tepat Menjawab soalan secara kreatif Bersoal jawab secara spontan Mengemukakan soalan dengan menggunakan intonasi

20

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

2.3 . Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul
• syair Menceritakan semula pelbagai bentuk puisi dalam bahasa yang mudah Melafazkan pelbagai bentuk puisi seperti pantun, sajak dan

2.4 . Melakonkan watak-watak mengikut situasi •
Melakonkan watak-watak menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak tersebut 3. Kemahiran Membaca

3.1 . Mengecam dan memadankan gambar dengan perkataan
• Memadankan gambar suatu objek dengan lakarannya • Memadankan gambar dengan perkataan

3.2 . Mengenal bentuk huruf
Menyebut huruf mengikut urutan dan secara rawak Mengaitkan huruf dengan bentuk objek di persekitaran Mengenal bentuk huruf kecil dan huruf besar

3.3 . Mengenal huruf vokal
Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan Membunyikan huruf vokal

3.4 . Mengenal huruf konsonan
Mengecam dan membunyikan huruf konsonan

Mengecam bunyi huruf konsonan di awal

dan di akhir perkataan yang diperdengarkan

3.5 . Memperkenal dan menambah perbendaharaan kata
• • Mengecam dan mengaitkan label pada pelbagai objek dan tempat Bercerita tentang gambar yang dilihat atau hasil kerja Mengecam perkataan melalui nyanyian atau puisi

21

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

3.6 . Membina suku kata dan perkataan
• Menyebut suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal (kv) • • Mencantum dua suku kata konsonan dan vokal (kv+kv) dalam satu Membaca suku kata terbuka (vkv) Membaca suku kata tertutup (kvk) Membaca dua suku kata terdiri daripada (kv+kvk), (kvk+kv) dan perkataan


(kvk+kvk)

Membaca perkataan gabungan dua suku kata vokal berganding dan

konsonan berganding (kv+vk)

3.7 . Membaca perkataan dan rangkai kata
• Membaca perkataan dan rangkai kata yang bermakna

3.8 . Membaca ayat dalam konteks
• • • Membaca ayat dari cantuman perkataan dan rangkai kata Membaca ayat dalam perenggan pendek dengan intonasi yang sesuai Mengenal tanda bacaan di dalam ayat atau perenggan

3.9 . Memahami bahan yang dibaca
• Menjawab soalan berdasarkan bahan yang dibaca Menceritakan semula bahan yang dibaca melalui lisan, tulisan atau lukisan 3.10.Membimbing cara membaca • • • • Membaca nama pengarang, judul buku dan penerbit Membaca mengikut arah dan cara yang betul Memegang buku dengan cara dan jarak yang betul Menyatakan cara menjaga buku dengan betul 3.11.Memupuk minat membaca


Membaca pelbagai bahan bacaan Bercerita tentang bahan yang dibaca Menceritakan semula kandungan cerita yang dibaca Kemahiran Menulis

22

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

4.

Kemahiran menulis . Membina kemahiran menulis

Melakukan koordinasi mata tangan


• • •

Melakukan pergerakan tangan dan jari untuk membentuk corak Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis Menulis huruf mengikut cara yang betul Menulis nombor mengikut cara yang betul

mengikut arah yang betul

. Menguasai kemahiran menulis • • • Menulis perkataan Menulis rangkai kata dan ayat yang bermakna Menulis cerita ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM Children begin to build the foundations for fluency in English through the development of the skills of listening, speaking and early literacy. The English Language curriculum aims at enabling children to actively communicate with others in their immediate environment as well as develop an enjoyment of the language through the use of stories,rhymes, poems, songs and games. OBJECTIVES The English Language curriculum aims at enabling children to : • • • • listen actively with understanding express themselves orally in simple English read common words and simple sentences independently; and write words and simple sentences.

CONTENT AND LEARNING OUTCOMES.

23

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

1. LISTENING SKILLS. 1.1 Listen to and recognise similarities in the sounds of language. • • Identify words with the same beginning sounds Identify words with the same ending sounds

1.2 Listen to and recognise differences in the sounds of language. • • Discriminate words with different beginning sounds Discriminate words with different ending sounds

1.3 Listen to and understand meanings of simple words. • • Listen to words said aloud and identify objects named in the environment Listen to words said aloud and match with pictures

1.4 Listen to and follow simple instructions. • Listen and carry out simple instructions Listen and perform actions based on instructions in gamesListen and respond to simple songs, poems stories and dialogues. • Listen to songs and rhymes and respond to the rhythm • Listen to songs, rhymes and stories and perform actions according to the meaning

2. SPEAKING SKILLS 2.1 . Communicate with peers, teacher and other adult society. • • • Use body language such as gesture, eye contact and facial expression with appropriate language responses Carry out simple functions of language orally e.g., to greet, to thank, to ask To carry out simple conversations

2.2 . Use simple words. • • • • Name parts of the body Name members of the family Name things in the environment Name things in familiar stories, poems and songs

24

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

2.3 . Use simple sentences. • • • Talk about familiar experiences, favourite things and activities Talk about the weather Say out repeated sentences in stories

2.4 . Ask simple questions. • • Ask others about favourite things and activities Ask questions based on abservations Ask questions based on stories they hear

2.5 . Sing songs and recite rhymes and poems. • • Sing songs and perform appropriate actions Recite simple rhymes and poems

2.6 . Tell simple stories. • • Tell stories about familiar things Retell stories using visual props

2.7 . Dramatise familiar situations and stories • • Role play familiar daily situations Dramatise familiar stories

3 . READING SKILLS 3.1 . Recognise letters of the alphabets • • Link sounds to letters Name and sound the letters of the alphabet

3.2 . Hear and say initial and final sounds, and short vowels sound within words. • • Recognise and say the initial sound in words and know which letters represent some of the sounds Hear and say vowel sounds

3.3 . Read simple words. • • Recognise and sound simple words Point to letters, words labels, labels and read or name them

25

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Recognise some familiar words

3.4 . Read simple sentences. • • Show interest in illustrations and print in books and print in the environment Read a range of simple sentences independently

3.5 . Knowledge of print and ethics in reading • • Read print moving from left to right and top to bottom Identify the features of a book Handle books carefully

3.6 . Develop interest in reading. • • Talk about books being read Read different texts

4. WRITING SKILLS. Pre-writing skills. • • • Engage in activities requiring hand-eye coordination Draw lines and circles using gross motor and fine motor movements Draw anticlockwise and up-anddown letter movements

. Writing Skill. • Form recognisable letters Write simple words and Write simple sentences

Berdasarkan pada 4 kemahiran dalam komponen bahasa tersebut.

dan Komunikasi,

cadangkan aktiviti-aktiviti bagi kanak-kanak prasekolah untuk setiap kemahiran

RUMUSAN

Seorang pendidik awal kanak-kanak perlu memahami dan tahu dengan jelas tentang perkembangan bahasa kanak-kanak. Untuk itu modul ini telah menekankan tentang asasasas perkembangan bahasa yang perlu dikuasai oleh seseorang kanak-kanak sebelum ia

26

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

nya mula melangkah ke tahun satu di sekolah rendah. Di dalam Asas perkembangan Bahasa kanak-kanak beberapa konsep perkembangan ada dinyatakan antaranya ialah: Konsep pemerolehan bahasa, Konsep perkembangan bahasa, Konsep pembelajaran bahasa.dan perkembangan-perkembangan bahasa serta kaitannya dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa. Disamping itu juga pelajar didedahkan dengan matlamat pembelajaran bahasa, perkembangan bahasa kanak-kanak mengikut tahap umur serta peringkat-peringkat perkembangan bahasa kanak-kanak yang merangkumi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik Bagi memantapkan lagi perkembangan bahasa kanak-kanak anda juga telah didedahkan dengan kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. Untuk itu kurikulum ini telah dibahagikan kepada dua iaitu pengajaran Bahasa Melayu prasekolah dan pengajaran Bahasa Inggeris prasekolah. Pada setiap pengajaran bahasa ini pelajar juga didedahkan dengan kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

LATIHAN PENGUKUHAN KENDIRI

27

PRA 3104 PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Soalan 1: Soalan 2
Pemerolehan bahasa merupakan satu bidang kemampuan minda menerima Kemahiran berbahasasering dikaitkan dengan pembelajaran yang perlu dikuasai oleh dan memproses data-data bahasa. guru-guru pendidikan prasekolah. Pengetahuan bahasa yang wujud secara semula jadi ini tersimpan di dalam minda. (a) Sebagai seorang guru prasekolah, anda dikehendaki mengajar membaca. Nyatakan kaedah-kaedah moden yang kerap digunakan oleh guru prasekolah untuk mengajar (a) Huraikan dengan ringkas peranan model berikut yang berkaitan dengan teori membaca. pemerolehan dan perkembangan bahasa: (b) Perkembangan penulisan kanak-kanak bermula sejak mereka mula memegang i) Model Behavioris pensil. Dengan mengemukakan beberapa contoh, jelaskan tahap-tahap penulisan kanak-kanak. ii) Model Nativis (c) Kemahiran mendengar dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Bincangkan factor-faktor iii) Model Konstruktivis yang mempengaruhi kemahiran mendengar kanak-kanak prasekolah. (b) Bincangkan perkembangan semantik bahasa kanak-kanak berdasarkan kepada teori perkembangan Piaget. (c) Bincangkan perkembangan bahasa kanak-kanak semasa berumur 3 tahun.

Selamat mencuba..........

28