RANCANGAN HARIAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB2 1.

Kelas Masa Tajuk Sub Tajuk Hasil Pembelajaran :4 : (40m) : Bab 2 Peningkatan Tamadun : Latar Belakang Tamadun : 1. Menandakan Lokasi Tamadun Yunani, Rom, India dan China di peta dunia. 2. Menerangkan konsep negara kota, polis. 3. Menyebut negara kota dalam setiap tamadun. 4. Menyebut nama tokoh dalam setiap tamadun. Aktiviti : Melebalkan peta dan penerangan BBB : Peta dan lembaran kerja. Nilai dan Patriotisme : Bersifat dinamik untuk mencapai kemajuan hidup.

2. Kelas Masa Tajuk Sub Tajuk Hasil Pembelajaran

Aktiviti BBB Nilai & Patriotisme Penilaian / Refleksi

:4 : (40m) : Bab 2 Peningkatan Tamadun. : Pemerintahan & Pentadbiran. :1. Menerangkan konsep politik seperti demokrasi, monarki,oligarki,aritokrasi,diktator dan republik. 2. Menghuraikan 6 ciri sistem demokrasi di Athen. 3. Membandingkan sistem pentadbiran di keempat-empat tamadun. : Penerangan. : Pelajar mencari jawapan untuk lembaran kerja. : Lembaran kerja dan buku teks : Memelihara kedamaian kemajuan sosial. :

3 Kelas Masa Tajuk Sub Tajuk Hasil Pembelajaran

:4 : (40minit) : BAB2 Peningkatan Tamadun : Perundangan : 1. Menyatakan kepentingan perundangan dalam tamadun awal. 2. Menerangkan sistem perundangan yang diperkenalkan dalam setiap tamadun. 3. Menjelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan ajaran Confius dalam Tamadun China. Aktiviti : 1. Penerangan guru. 2. Perbincangan & pembentangan kumpulan. 3. Melengkapkan carta pengurusan grafik tentang sistem Perundangan. BBB : Carta pengurusan grafik. Nilai & Patriotisme : Mematuhi undang-undang. Penilaian / Refleksi : 4 Kelas Masa Tajuk Sub Tajuk Hasil Pembelajaran

Aktiviti BBB Nilai & Patriotisme Penilaian / Refleksi

:4 : (40m) : Peningkatan Tamadun : Perluasan Kuasa :1. Menjelaskan maksud Kebudayaan Hellenistik dan perluasan kuasa. 2. Menamakan tokoh yang menjalankan perluasan kuasa dalam setiap tamadun. 3. Menerangkan sumbangan tokoh dalam perluasan kuasasetiap tamadun. 4. Mengkaji peta tentang perluasan wilayah. : Penerangan konsep. Mengkaji peta. : Lembaran kerja. : Menjaga keamanan negara dan kewibawaan pemimpin. :

5 Kelas Masa Tajuk Sub Tajuk Hasil Pembelajaran

:4 : (80 minit) : Peningkatan Tamadun : Aspek peningkatan tamadun sosial dan ekonomi : 1. Menyenaraikan 3 sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian. 2. Membandingkan kepentingan pendidikan dalam setiap tamadun. 3 Menamakan tokoh-tokoh yang memberi sumbangan dalam bidang falsafah, bahasa dan sastera, sains dan teknologi. 4. Menyenaraikan senibina setiap tamadun. Aktiviti : Perbincangan kumpulan dan pembentangan. Melengkapkan carta tentang sumbangan para tokoh. BBB : Teks lembaran kerja. Nilai & Patriotisme : Berfikir secara rasional dan mengamalkan fikiran ingin tahu. Penilaian / Refleksi : 6 Kelas Masa Tajuk Sub Tajuk Hasil Pembelajaran :4 : (80 minit) : Peningkatan Tamadun : Aspek-aspek peningkatan tamadun : agama : 1. Menyebut nama pengasas bagi setiap agama. 2. Menyatakan kitab suci bagi setiap agama. 3. Menghuraikan ajaran / pegangan bagi setiap agama atau kepercayaan. Aktiviti : Perbincangan kumpulan.dan persembahan kumpulan. Melengkapkan carta setiap ajaran agama. BBB : Buku teks dan lembaran kerja. Nilai & Patriotisme : Agama membimbing manusia kea rah kebudayaan yang Sempurna. Penilaian / Refleksi :

Lembaran kerja 1: 1. Tandakan lokasi tamadun di dalam peta dunia. 2. Berikan definasi konsep-konsep berikut: a. negara kota b. polis c. acropolis d. agora 3. Namakan pengasas bagi a. Rom : b. India: c. China:

LEMBARAN KERJA 2 1. Lengkapkan jadual berikut: Konsep Monarki Oligarki Aristokrasi Diktator Demokrasi Republik

Huraian

2. Lengkapkan pengurusan grafik berikut:

CIRI-CIRI DEMOKRAS I ATHENS

3. Huraikan sistem pentadbiran di tamadun-tamadun awal yang berikut: Tamadun Athens Huraian

Sparta

Rom

India

China

Lembaran Kerja 3 Lengkapkan pengurusan grafik yang berikut:

SISTEM PERUNDANGAN

ROM

INDIA

CHINA

Lembaran Kerja 4 Tamadun Yunani tokoh Sumbangan

Rom

India

China

Lengkapkan jadual berikut tentang sumbangan tamadun klasik. Bidang Ekonomi Rom Yunani India China

Falsafah

Seni bina

Sains dan Taknologi

Bahasa dan sastera

Sukan

Lembaran Kerja 6 Kemunculan agama dan ajaran utama di dunia Lengkapkan maklumat di bawah Agama/ ajaran Pengasas Hindu Kitab Ajaran/pegangan

Buddha

Kristian

Islam

Confucianisme

Taoisme

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.