DEFINISI PEMIKIRAN

Mengikut John Barell (1991), pemikiran ialah proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar.

KONSEP PEMIKIRAN

• Proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak manusia

JENIS - JENIS PEMIKIRAN
• Pemikiran Asosiatif
– Imaginasi yang tidak tetap serta tidak berarah

• Pemikiran Berpandu
– Memahami masalah dan sedar objektif yang harus dicapai

• Pemikiran Kritis
– Pemikiran yang kritikal dan analitikal –

Samb…
• Pemikiran Penaakulan
– Pemikiran berasaskan sebab musabab

• Pemikiran Induktif
– Memerhati, mengkaji dan mentafsir maklumat

• Pemikiran Deduktif
– Pemikiran yang khusus

– • Pemikiran Kreatif
– Pemikiran yang unik dan menghasilkan idea yang bernas

TEORI PEMIKIRAN

Teori Roger Sperry (Split Brain Theory)
– Analitikal, logik,susunan, matematik, bahasa, fakta dan ingatan.

• Fungsi otak kiri

• Fungsi otak kanan
– Sintesis, imaginasi, warna, reka bentuk (corak, pola, ruang), rentak dan muzik dan imej serta gambar.

STRATEGI P & P
• • • • • Guru menggunakan teknik menyoal Kaedah penyelesaian masalah Kaedah perbincangan Membuat perbezaan Perbincangan dalam kumpulan

PEMIKIRAN KONVERGEN
• Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menghasilkan satu idea atau jawapan yang lazim. • Penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. • Pemikiran konvergen menggunakan kaedah analisis, induktif atau deduktif untuk membuat kesimpulan.

PEMIKIRAN DIVERGEN
• Diertikan sebagai pemikiran kreatif. • Menggunakan unsur intuisi dan celik akal untuk menyelesaikan masalah secara unik. • Juga dikenali sebagai pemikiran yang lateral atau mendatar.