MENINGKATKAN KEBOLEHAN MEMBINA AYAT MAJMUK TENTANG SESUATU TOPIK DENGAN TEKNIK S-R 8W1H Oleh: Cik Masni Binti

Mohamad Saidi Cik Suen Sau Chun SJK(C) Ave Maria Convent Jalan Chung Thye Phin 30250 Ipoh Perak ABSTRAK Kajian ini merupakan satu kajian tindakan untuk meningkatkan kemahiran membina ayat majmuk dalam penulisan tentang satu topik dengan Teknik Soalan-Respons 8W1H. Kajian tindakan ini dijalankan di kalangan sekumpulan pelajr Tahun 3B di SJK(C) Ave Maria Convent,Ipoh. Pelbagai bentuk latihan membina ayat majmuk dalam penulisan tentang satu topik telah dberi, antaranya termasuk membina ayat berdasarkan gambar bersiri, membina ayat berdasarkan gambar komposisi, membina ayat berdasarkan situasi atau topik, di mana kata hubung untuk membina ayat majmuk diberi dan tidak diberi. Pemerhatian dan refleksi setiap pelaksanaan tindakan dicatat. Analisis data secara kualitatif dan kuantittif diadakan. Dapatan kajian menunjukkan kemahiran membina ayat majmuk dalam penulisan tentang satu topik meningkat.

1.0

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Pengajaran Bahasa Melayu sekolah rendah memberikan tumpuan pada pelajar untuk menguasai hasil pembelajarasn bagi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Antara kemahiran-kemahiran ini, kemahiran menulis adalah dianggap paling sukar untuk dikuasai. Pada Tahap Satu, latihan-latihan seperti melengkapkan ayat, menyusun semula perkataan untuk menjadi ayat betul, menyusun urutan ayat, dan membina ayat mengikut tahap keupayaan dan kebolehan pelajar diberi sebagai aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan kemahiran pelajar dalam penulisan. Semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P) kemahiran menulis, didapati pelajar menghadapi masalah dalam pembinaan ayat jika bantuan seperti gambar, kosa kata atau

rangkai kata tidak disertakan. Amalan memberikan pelajar gambar dan perbendaharaan kata semasa membina ayat dapat memudahkan proses P&P di dalam bilik darjah. Malangnya, amalan sedemikian bukan sahaja mematikan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) bahkan juga tidak dapat meningkatkan kemahiran membina ayat dalam penulisan, khasnya membina ayat tentang satu topik. Oleh itu satu teknik untuk membina ayat dalam penulisan tentang satu topik telah dicuba. Teknik Soalan-Respons 8W1H merupakan penerapan dari Teori Behaviorisme yang dipelopori Skinner dalam pembelajaran tingkah laku bahasa, dan metodologi analisis Dulay, Burt, dan Krashen dalam strategi pemerolehan bahasa kedua (second language acquisition) Mengikut Skinner, tingkah laku bahasa dapat dilakukan dengan penguatan. Penguatan terjadi melalui proses stimuli-respons. Stimuli-respons yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terbentuk akan menjadi sesuatu yang automatik. Semasa mempelajari tingkah laku kanak-kanak belajar bahasa kedua, Heidi Dulay, Marina Burt, dan Stephen Krashen mengemukakan Strategi Belajar yang mencakupi penyederhanaan (simplification) kaedah-kaedah untuk memudahkan pembelajaran, dan pengajaran secara latih-tubi dan menghafal (drills and rote memorization) supaya satu pendekatan memproses informasi (information-processing approach) ke arah pembelajaran terbentuk pada diri kanak-kanak. Setelah lebih kurang 15 tahun mengajar Bahasa Melayu di sekolah jenis kebangsaan, Teknik Soalan-Respons 8W1H diaplikasikan untuk membimbing pelajar mencari Teknik ini maklumat serta membina ayat dalam penulisan tentang sesuatu topik.

memerlukan pelajar menggunakan urutan soalan sebagai stimulus atau rangsangan untuk mendapat idea tentang satu topik, kemudian memberi respons atau jawapan tentang topik itu dalam bentuk penulisan. Pelajar digalakkan untuk menggunakan urutan soalan berbentuk ‘wh’ (wh-questions) sebagai stimulus (lihat Carta A).

Soalan-soalan ‘wh-questions’ - who - whom - whose - which - what - where - why - how -

Topik /Situasi Memproses isi-isi dan Stimulus smembina ayat dgn kata hububg

Penulisan

Respons

Ayat majmuk tentang topik

Carta A: Teknik Soalan-Respons 8W1H untuk meningkatkan kemahiran membina ayat majmuk dalam penulisan tentang satu topik. 2.0 FOKUS KAJIAN

Masalah pelajar membina ayat majmuk tentang sesuatu topik semakin menonjol dalam kelas karangan. Melalui pemeriksaan buku latihan dan lampiran kerja pelajar, didapati pelajar kerap ketandusan idea dan tidak boleh membina ayat-ayat majmuk yang berkaitan dan bersesuaian tentang topik yang diberi. Isu ini perlu ditangani supaya tindakan yang sewajarnya boleh diambil untuk membantu pelajar menjadi lebih arif dan bijak dalam penulisan. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Am: Meningkatkan kemahiran membina dan menulis ayat majmuk dalam penulisan tentang sesuatu topik. Objektif Khusus: i ii Membimbing pelajar belajar menggunakan teknik soalan- respons (S-R) semasa membina ayat tentang sesuatu topik. Melatih pelajar peka menggunakan kemahiran belajar cara belajar. kemahiran pembelajaran konstruktivism. iii Meningkatkan 4.0

KUMPULAN SASARAN

Sekumpulan 15 orang pelajar Tahun 3B difokus untuk kajian ini. Kumpulan pelajar ini tergolong dalam kumpulan sederhana atau kumpulan lulus dalam Program Headcount. Setelah berbincang dengan guru, hanya 11 orang diambil untuk kajian ini manakala.empat orang pelajar yang prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu dianggap ‘lebih baik’ dikecualikan. 5.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5.1 Tinjauan Masalah Kegagalan pelajar membina ayat majmuk berdasarkan satu topik dalam penulisan. Untuk meninjau dengan lebih terperinci agar dapat membantu guru menentukan aktiviti-aktiviti P&P yang sesuai dan tepat, masalah ini dilihat dari aspek-aspek berikut: a) kebolehan membina ayat majmuk dengan isi-isi yang berkaitan. b) kebolehan membina ayat majmuk tanpa rangkai kata diberi. c) kebolehan menggunakan ayat majmuk. 5.2 Analisis Tinjauan Masalah Semasa tinjauan masalah dilakukan , pelajar didapati:a} sukar membina dan membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk. b) pembinaan ayat majmuk terhad kepada kata hubung yang mudah difahami oleh murid, contohnya ‘dan’. c) tidak tahu membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. d) membina ayat majmuk dengan isi-isi yang tidak berkaitan tentang topik diberi. 5.3 Tindakan Yang Dijalankan Setelah berbincang dan bertemubual dengan guru Bahasa Melayu Tahun 3, kelas 3B telah dipilih untuk menjalankan kajian tindakan ini. Pelbagai aktiviti dengan tahap kesukaran yang berlainan akan disediakan untuk pelajar. Refleksi sebelum, semasa, dan selepas setiap aktiviti akan diadakan untuk memperbaiki kemahiran pelajar (rujuk Carta B). kata hubung yang sesuai semasa membina

Kelas 3B Membuat rujukan pada fail Program Headcount. Menjalankan pemilihan kumpulan sasaran. Kumpulan Sasaran Latihan 1 Pelaksanaan tindakan – Latihan 1. Membina ayat majmuk berdasarkan gambar bersiri

Pemerhatian dan refleksi. Pelaksanaan tindakan – Latihan 2. mberdmamuk de Latihan 2 – Membina ayat majmuk berdasarkan gambar tunggal Pemerhatian dan refleksi. Pelaksanaan tindakan – Latihan 3. Latihan 3 – Membina ayat majmuk berdasarkan satu topik dengan kata hubung diberi Pemerhatian dan refleksi. Pelaksanaan tindakan – Latihan 4. Latihan 4– Membina ayat majmuk berdasarkan satu topik dengan kata hubung tidak diberi Pemerhatian dan refleksi. Membuat analisa data. Hasil Kajian Carta B: Aktiviti yang telah dijalankan untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam membuat ayat majmuk tentang sesuatu topik.

5.4

Pelaksanaan Tindakan 5.4.1 Pelaksanaan Latihan 1 Berlainan dengan apa yang pelajar biasa Latihan ini memerlukan pelajar membina ayat majmuk berdasarkan gambar bersiri yang diberi. menghadapi, para pelajar tidak diberi perbendaharaan yang berkaitan tetapi pelajar perlu menggunakan teknik S-R untuk membantu mereka mencari idea atau mengembangkan isi yang terkandung dalam gambar, kemudian membina ayat majmuk yang bersesuaian. i. Pemerhatian Matlamat gambar bersiri diberi ialah untuk memudahkan pelajar pada peringkat informasi ini. Gambar bersiri membolehkan pelajar mendapat lebih dan urutan cerita dapat dikawal. Gambar bersiri

memperluaskan skop pemikiran pelajar. Dari hasil penulisan, boleh dikatakan pelajar dapat menghuraikan isi dengan lancar (Jadual A). Jadual A: Bilangan dan bentuk ayat (ayat tunggal dan ayat majmuk) yang terdapat dalam kertas jawapan Latihan 1

Pelajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bil. Ayat Tunggal 3 8 7 0 7 5 5 5 6 6 4

Bil. Ayat Majmuk 3 1 0 7 1 5 3 3 0 2 1

Jumlah ayat majmuk / Jumlah ayat 50 % 10 % 0 % 100 % 13 % 50 % 38 % 38 % 0% 25 % 20 %

Jadual A : Bilangan

Walaupun tanpa bantuan perbendaharaan kata atau rangkai kata, para pelajar boleh membina ayat-ayat bersesuaian dalam penulisan tentang satu topik. Dari segi kemahiran membina ayat majmuk, pelajar masih lemah. Kebanyakan membina ayat tunggal , hanya seorang sahaja dalam kumpulan sasaran yang dapat membina semua ayat (100%) dalam bentuk ayat majmuk. ii. Refleksi Guru berbincang dan mendapati para pelajar dapat memberi maklumat tentang topik dengan tepat tanpa sebarang bantuan guru. Walau bagaimana pun kelemahan yang jelas dapat dilihat dari segi tatabahasa. Pengajaran dan latihan dalam membentuk ayat akan diberi penekanan sebelum Latihan 2 diberi. Aktiviti Latihan 1 berjaya menunjukkan tahap kemahiran pelajar membina ayat majmuk dalam penulisan tentang sesuatu topik dengan teknik S-R . Aktiviti lanjutan akan digubah dengan menggantikan gambar bersiri kepada gambar komposisi.. 5.4.2 Pelaksanaan Latihan 2

Aktiviti Latihan 2 memerlukan pelajar membina 5 ayat majmuk berdasarkan gambar tunggal. Bilangan ayat dihadkan. Gambar tunggal diberi, guru berharap ini dapat menguji kemahiran berfikir para pelajar ke tahap yang lebih tinggi. i. Pemerhatian Para pelajar berjaya membina bilangan ayat majmuk yang ditetapkan. Pelajar boleh mengguna S-R untuk mengembangkan makna Mereka berkebolehan terkandung dalam gambar komposisi.

menjelaskan idea dan isi dalam gambar tunggal atau gambar komposisi. Peratus skor menunjukkan kemahiran membina ayat majmuk dalam penulisn tentang satu topik meningkat (Jadual B).

Jadual B: Bilangan ayat majmuk yang dapat dibina dan peratus skor oleh setiap pelajar dalam Latihan 2 Pelajar Bil Ayat Majmuk Peratus Skor (%) 1 5 100 2 4 80 3 5 100 4 5 100 5 5 100 6 5 100 7 0 0 8 5 100 9 5 100 10 2 40 11 1 20

ii. Refleksi. Kekurangan yang perlu diatasi ialah penggunaan kata hubung dalam kemahiran membina ayat majmuk. Dari segi penggunaan kata hubung, pelajar banyak menggunakan kata hubung ‘dan’ dan kata sendi ‘untuk’ sahaja. Kemahiran membina ayat majmuk meningkat, tetapi kesalahan ejaan dan perbendaharaan kata bertambah.. Kelemahan ini akan diatasi dan dberi penekanan dalam pengajaran sebelum Latihan 3 diberi. Aktiviti lanjutan akan digubah dengan memberi satu situasi tanpa gambar diberi. Perbendaharaan kata yang berkaitan tidak akan diberi tetapi pelbagai kata hubung akan diberi untuk menggalak pelajar menggunakannya. 5.4.3 Pelaksanaan Latihan 3

Latihan 3 memerlukan pelajar membina 5 ayat majmuk berdasarkan satu situasi atau keadaan yang diberi. Guru menyenaraikan beberapa kata hubung, pelajar digalak menggunakan kata hubung yang berlainan dalam kelima-lima ayat itu. Latihan ini bertujuan membimbing pelajar membina ayat majmuk dalam penulisan tentang satu topik, dan diharap pelajar dapat menggunakan pelbagai kata hubung yang bersesuaian .

i. Pemerhatian Senarai kata hubung yang diberi oleh guru tidak dapat membantu murid dalam kemahiran membina ayat majmuk tentang satu situasi (Jadual C). Ini merupakan satu ‘outcome’ di luar jangkaan. Ramai yang belum menguasai penggunaan kata hubung yang diberi oleh guru, contohnya kata hubung ‘manakala’ dan ‘sambil’. Akibatnya, senarai kata hubung yang diberi telah menjadi pengganggu kepada pelajar. Jadual C : Bilangan ayat majmuk yang dapat dibina dan peratus skor oleh setiap pelajar dalam aktiviti Latihan 3 Pelajar Bil Ayat Majmuk Peratus Skor (%) 1 3 60 2 1 20 3 4 80 4 5 100 5 4 80 6 4 80 7 5 100 8 5 100 9 4 80 10 TH -11 2 40 ii. Refleksi Guru berbincang dan menyediakan satu latihan tambahan untuk pelajar. Satu situasi yang bersesuaian dengan pengalaman pelajar diberi, tetapi senarai kata hubung tidak diberi kepada pelajar. Guru berharap pelajar dapat membina ayat-ayat majmuk dengan pelbagai kata hubung . 5.4.4 Pelaksanaan Latihan 4 Latihan 4 memerlukan pelajar membina lima ayat majmuk dalam penulisan tentang satu topik dengan kata hubung tidak diberi. Diharap kemahiran membina ayat majmuk. i. Pemerhatian Kemahiran membina ayat majmuk bertambah baik. Pelajar bukan sahaja dapat memberikan isi-isi yang berkaitan tentang topik bahkan dapat menggunakan pelbagai kata hubung yang sesuai. Semua pelajar

sekurang-kurangnya berjaya membina lebih daripada tiga ayat majmuk yang betul (Jadual D). Jadual D: Bilangan ayat majmuk yang dapat dibina oleh setiap pelajar dalam Latihan 4. Pelajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bil Ayat Majmuk 5 3 5 5 4 4 5 3 4 TH 4 Peratus Skor (%) 100 60 100 100 80 80 100 60 80 -80

ii. Refleksi: Walaupun kemahiran pelajar membina ayat majmuk dalam penulisan tentang satu topik meningkat, aktiviti-aktiviti pengukuhan dan pengayaan perlu disusuli supaya pelajar peka terhadap teknik pembelajaran ini. 5.5 Refleksi Kajian Kajian ini telah dijalankan secara berperingkat, iaitu dari peringkat yang mudah ke peringkat yang sederhana, kemudian ke peringkat yang susah . Pemerhatian terhadap hasil tindakan setiap peringkat dicatat. Seramai 11 orang pelajar dari kelas 3B telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Oleh sebab faktor masa dan kajian ini merupakan kajian permulaan, pemilihan kumpulan sasaran adalah berasaskan temu bual dengan guru BM kelas 3B. 5.5.1 Penilaian Pencapaian Murid Dapatan untuk kajian ini dikumpul melalui: a Latihan 1 hingga Latihan 4 yang diberi kepada semua pelajar. b Pemerhatian dan analisa data yang dibuat secara kuantitatif dan kualitatif.

5.5.2

Analisis Data Secara Kuantitatif Jadual E : Kiraan min dan sukatan serakan dalam Latihan 1 hingga Latihan 4. Pelajar (x) Peratus skor bilangan ayat majmuk (y) Latihan 1 Latihan 2 Latihan 3 Latihan 4 y3 X y1 y2 y4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Min 50 10 0 100 13 50 38 38 0 25 20 y1 = ∑y1 10 = 32% 100-0 =100 40 100 100 100 100 100 0 100 100 40 20 60 20 80 100 80 80 100 100 80 ** 40 100 60 100 100 80 80 100 60 80 ** 80

y2

y =∑ 2 10 = 80%

y3

y =∑ 3 10 = 74%

y4

y =∑ 4 10 = 84%

Sukatan serakan

100-0 =100

100-20 =80

100-60 =40

** Pelajar ini jatuh sakit dan tercicir dari kajian .

Rumusan Ukuran purata yang bertambah baik bersama-sama dengan sukatan serakan yang lebih kecil (rujuk Jadual E) menujukkan pencapaian keseluruhan pelajar stabil. Secara kuantitatif, prestasi pelajar dalam kemahiran membina ayat majmuk meningkat. 5.5.3 Analisis Data Secara Kualitatif Jadual F : Kemajuan pelajar dalam kemahiran membina ayat majmuk dalam Latihan 1 hingga Latihan 4.
**y ≤ 3 ayat *y ≥ 3 ayat

Latihan

Penggunaan kata hubung

Pemerhatian

1 Bina ayat majmuk berdasarkan gambar bersiri. 2 Bina ayat majmuk. Berdasarkan gambar tunggal. 3 Bina ayat majmuk berdasarkan topik – kata hubung diberi 4 Bina ayat majmuk berdasarkan topik – kata hubung tidak diberi.

3

7

kerana

bentuk ayat lemah penggunaan kata hubung yang sama

8

2

dan, kerana lalu, sambil, untuk,manakala, tetapi

8

2

10

0

kata hubung diberi telah menjadi penggangu dapat bina ayat dan, kerana, tetapi, majmuk dengan untuk, manakala, pelbagai kata atau,sambil hubung.

*y - bil. pelajar yang dapat membina lebih daripada tiga ayat majmuk tentang satu topik. **y – bil. pelajar yang dapat membina kurang daripada tiga ayat majmuk tentang satu topik.

5.6 Rumusan Semasa menyemak kertas jawapan Latihan 1, didapati hanya 3 orang pelajar dalam kumpulan sasaran yang dapat membina lebih daripada 3 ayat majmuk yang betul. Keadaan ini berubah, setelah melaksanakan beberapa latihan, semua pelajar dapat membina ayat majmuk tentang satu topik dalam penulisan. Pelajar juga dapat menguasai penggunaan pelbagai kata hubung yang sesuai semasa membina ayat majmuk (Jadual F). 6.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Kajian tindakan ini harus dijalankan dalam satu tempoh masa yang lebih panjang untuk mendapat hasil pembelajaran yang lebih baik. Seterusnya, kajian juga boleh dijalankan berdasarkan beberapa pendekatan yang lain atau dengan menggabungjalinkan pelbagai kaedah dan teknik supaya dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.