REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) UNTUK SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

PENDIDIKAN KEBANGSAAN: MELANGKAH KE HADAPAN
PEMANTAPAN SISTEM PENDIDIKAN. Dalam tempoh 15 tahun yang akan datang, KPM berhasrat: Membangunkan modal insan dengan ciri-ciri individu dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju Memastikan akses, ekuiti dan kualiti yang menjadi tunjang agenda pendidikan dapat diteruskan Merintis dan menerajui perubahan demi melonjakkan sistem dan institusi pendidikan ke tahap dunia

MENYELESAIKAN TUGAS YANG BELUM SELESAI DENGAN KESAMARATAAN PELUANG PENDIDIKAN DAN MEMASTIKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN

KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DENGAN MEWUJUDKAN KLUSTER PENDIDIKAN

TERAS 6: MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN
Dasar melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan bagi memastikan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia Matlamat pewujudan kluster kecemerlangan pendidikan

HARAPAN DAN ASPIRASI

Sekolah Kluster telah bersedia dari segi keupayaan murid, guru dan pemimpin ke arah intitusi cemerlang dan tapak untuk merintis pendekatan dan perubahan baru Murid Sekolah Kluster mempunyai kecemerlangan akademik, kokurikulum, berkemahiran, kepemimpinan tinggi, berketrampilan, kerja berpasukan, berfikiran kreatif, patriotik, berfikiran global dan berdaya saing Warga Sekolah Kluster sebagai role model dan pembimbing Sekolah Kluster menjadi contoh dan show case di peringkat nasional dan antarabangsa

 

7. Merintis perubahan dan pembaharuan

1. Memastikan kepimpinan teguh dan berkesan

6. Menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan

MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN

2. Pemilihan guru dan jurulatih berkebolehan dan berkemahiran tinggi

3. Memberikan lebih autonomi kepada sekolah

5. Mewujudkan piawai dan penanda aras

4. Mewujudkan sistem akauntabiliti

STRATEGI

Meningkatkan kepimpinan guru besar dan pengetua
– Penambahbaikan sistem pemilihan guru besar dan pengetua – Pemantapan latihan kepimpinan

Meningkatkan pengupayaan ke sekolah
– Memberi lebih autonomi ke sekolah – Mewujudkan sistem akauntabiliti – Penyediaan program inovasi dan intervensi

 

Memperkenalkan standard dan penandaarasan baru Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan – Peningkatan jalinan antara sekolah cemerlang dalam dan luar negara – Penggalakan penubuhan institusi pendidikan swasta dan antarabangsa

Mempelbagaikan pilihan aliran bagi memenuhi keperluan pelajar yang pelbagai

SEKOLAH BERASRAMA PENUH

SK PENDIDIKAN KHAS

SEKOLAH MENENGAH HARIAN

SEKOLAH KLUSTER RINTIS
SEKOLAH ORANG ASLI, PEDALAMAN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

SK, SJKC & SJKT

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA

KONSEP AUTONOMI
Kuasa, ruang dan fleksibiliti mengurus program/ aktiviti Tertakluk kepada peraturan sedia ada Proses: sedia KPI dan RFP
Bidang: - kurkulum - kokurikulum - hal ehwal murid - pentaksiran/penilaian - kewangan - pembangunan fizikal - pembangunan staf - niche area

KONSEP AUTONOMI - Program dan projek bawah anjuran dan kawalan pusat - Program dan projek bawah inisiatif sekolah - Program melibatkan kewangan – KPM/biaya sendiri - Penyediaan KPI dan konsep pematuhan

KEY PERFORMANCE INDICATOR KPI
1. Membantu organisasi mengenalpasti dan mengukur kemajuan pelaksanaan program 2. Organisasi perlu analisis matlamat, kenalpasti stakeholders dan tujuan 3. Boleh diukur dan dipersetujui dan berbentuk jangka panjang 4. SMART (Specif, measurable, achievable, result oriented and time bound)

CONTOH KPI
PROGRAM AKTIVITI INDIKATOR
Makmal Fizik

SASARAN
2 buah Makmal Fizik

Fizik Bestari MenIngkatkan kemudahn makmal Khidmat Kepakaran

2 orang guru cemerlang

100% A1-A2 dalam SPM

Bentuk KPI : % , bil, peningkatan, gred , nisbah

PERANAN SEKOLAH DAN STAKE HOLDER
- SENIOR MANAGEMENT TEAM (SMT) - PIBG / ALUMNI - SEKTOR SEKOLAH KLUSTER

TUJUAN RFP

- Merancang pembangunan yang holistik - Menyedia bajet yang bersesuaian dengan peruntukan - Mengenal pasti dan memilih niche area yang mampu menjulang nama sekolah - Menyediakan garis panduan pelaksanaan program - Mempelajari teknik dan kaedah penyampaian program dengan berkesan

PRA PERANCANGAN RFP
1. PROJECT DEFINITION 2. PROJECT REQUIREMENTS 3. TIME FRAME 4. COST 5. NICHE AREA

FORMAT RFP
1. RINGKASAN EKSEKUTIF 2. LATAR BELAKANG PROGRAM/ PROJEK 3. OBJEKTIF 4. KOMPONEN 5. SUMBER KEWANGAN 6. ANGGARAN KOS 7. OUTPUT DAN FAEDAH 8. JUSTIFIKASI 9. RUMUSAN RFP 10. MAKLUMAT TAMBAHAN – Jadual Projek/Pemantauan/Ringkasan OS

1.RINGKASAN EKSEKUTIF
ELEMEN YANG PERLU ADA 1. NAMA PROJEK 2. LATAR BELAKANG PROGRAM/ PROJEK 3. MATLAMAT SEKOLAH 4. KOS 5. OUTPUT DAN FAEDAH 6. SHOW CASE

RINGKASAN EKSEKUTIF
EXCELMATHS ialah satu program ke arah peningkatan penguasaan Matematik dalam kalangan pelajar. Perkara ini memberi peluang kepada semua pelajar menguasai konsep-konsep Matematik secara lebih mendalam supaya mereka boleh menghadapi cabaran di peringkat yang lebih tinggi, tertiary education dan menghadapi cabaran globalisasi. Pencapaian gred A dalam mata pelajaran dalam PMR dan SPM dari tahun 2003 hingga 2007 membuktikan bahawa pelajar STF mempunyai penguasaan Matematik amat cemerlang di mana STF pernah mencapai 100% 1A dalam SPM (2004) dan 99.3% dalam PMR (2007). Dengan menjalankan program EXCELMATHS ini, diharapkan pelajar akan mencapai keputusan PMR dan SPM 100% A serta dapat mengaplikasikan kepakaran ini dalam semua bidang sains yang lain. Anggaran kos bagi program ini ialah RM 150 000. Diharapkan dengan menjalankan program ini dapat menjana minda pelajar yang berfikiran kreatif dan kritis berdasarkan penguasaan konsep dan kemahiran matematik disamping mengaplikasikan dalam aktivit ‘hands on’ berkaitan dengan kerjaya pada masa akan datang para pelajar. Maka dengan itu peluang pelajar berpeluang untuk bersaing dan mendapat tempat terbaik di peringkat antara bangsa. Usaha yang berterusan juga dijalan agar sekolah dijadikan sumber

2.LATAR BELAKANG PROGRAM
ELEMEN YANG PERLU ADA 1. NAMA PROGRAM – NICHE AREA 2. MATLAMAT SEKOLAH 3. FAEDAH KEPADA PELAJAR/SEKOLAH 4. SUCCESS STORY/KEADAAN SEMASA 5. IMPAK

3.OBJEKTIF
ELEMEN YANG PERLU ADA 1. TUJUAN 2. SASARAN CONTOH – NICHE AREA SUKAN HOKI i. Menambah bilangan murid menganggotai kelab hoki sehingga 250 orang ii. Mempunyai 5 orang jurulatih yang bertauliah iii. Menjadi juara hoki Sekolah Malaysia iv. Menghasilkan sekurang-kurangny 5 pemain hoki kebangsaan

3. OBJEKTIF 100% pelajar mendapat A dalam PMR dan 1A SPM bagi subjek Matematik dengan GPS PMR 1.0 dan SPM 1.0. Sekurang-kurangnya 80% pelajar mendapat A SPM bagi subjek Matematik Tambahan dengan GPS 1.0. Sekolah Tun Fatimah sebagai role model dan sumber rujukan di seluruh negara dalam bidang Matematik dengan 30 % pelajar sekolah membantu menjadi fasilitator di sekolah lain. 100% guru Matematik mempunyai kemahiran yang luas dan idea-idea baru untuk membangunkan modal insan. Semua pelajar mampu mengaplikasikan konsep matematik dalam pelbagai aktiviti ‘hands on’contohnya dalam Pertandingan Formula One in School. Sekurang-kurangnya 80% pelajar yang menyertai

4.KOMPONEN
ELEMEN YANG PERLU ADA 1. BIDANG YANG DIPOHON BERDASARKAN NICHE AREA 2. HARTA MODAL 3. UBAHSUAI/NAIK TARAF 4. PENYENGGARAAN
BIL 1 PROGRAM/PROJEK AKTIVITI KOS (RM) 15,000 CATATAN PENGANTARABANGSAAN Naik taraf B. JEPUN makmal bahasa Latihan Murid Kursus Guru

10,000 5,000

5.SUMBER KEWANGAN
ELEMEN YANG PERLU ADA 1. JUMLAH PERMOHONAN PERUNTUKAN DARI KPM 2. SUMBER/DANA LAIN

SUMBER KEWANGAN Kementerian Pelajaran Malaysia (Kluster)

6.ANGGARAN KOS
ELEMEN YANG PERLU ADA 1. KOS BAGI SETIAP PROGRAM/PROJEK

ANGGARAN KOS

nggaran kos keseluruhan projek ialah RM 150 000.0

7.OUTPUT DAN FAEDAH
ELEMEN YANG PERLU ADA OUTPUT 1. PENCAPAIAN YANG DISASARKAN 2. PENCAPAIAN JANGKA PANJANG FAEDAH 1. HARAPAN 2. BILANGAN TARGET GROUP MENDAPAT FAEDAH 3. SASARAN PENCAPAIAN

8.JUSTIFIKASI
ELEMEN YANG PERLU ADA 1. MENGAPA PROGRAM INI PERLU DILAKSANAKAN 2. ISU JIKA TIDAK DILAKSANAKAN 3. BAGAIMANA IA MAMPU MENGANGKAT NAMA SEKOLAH 4. BAGAIMANA IA DIANGGAP UNIK KEPADA SEKOLAH

JUSTIFIKASI Penglibatan guru dan pelajar dalam program ini dapat meningkatkan keyakinan diri dan membentuk personaliti positif dalam bidang matematik. Melahirkan tenaga pekerja yang berdaya saing di peringkat global. Kemahiran guru dan pelajar dalam pelbagai bidang matematik demi meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam bidang pekerjaan. Berpotensi melahirkan guru dan pelajar yang berfikiran secara kreatif, inovatif dan kritis STF akan lebih gemilang dalam matematik di peringkat kebangsaan mahu pun di peringkat antarabangsa.

9.RUMUSAN RFP
ELEMEN YANG PERLU ADA 1. PROFIL SEKOLAH PROFIL UMUM KEMUDAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM

2. JADUAL RUMUSAN

BIL

BIDANG

ANGGARAN KOS (RM) BAHAGIAN A

JUMLAH (RM)

1

PROGRAM MULTI-LINGUAL i. Aktiviti ( drama, bahas, toastmaster) ii. Jurulatih/ Pembangunan Staf i. Antarabangsa ii. Penyenggaraan

75,000 15,000 75,000 15,000 180,000

JUMLAH KOS BAHAGIAN A BAHAGIAN B 2 Pembangunan Staf Luar kebitaraan 35,000

180,000

35,000

JUMLAH KOS BAHAGIAN B TOTAL (BAHAGIAN A + BAHAGIAN B)

35,000 215,000

RINGKASAN PECAHAN KEPALA
BIL PROG OS21000 OS24000 Perjalanan Sewaan OS27000 OS28000 OS29000 OS32000 OS35000 OS42000 JUM Peralatan/ Penyengga Perkem Penyengg Harta Bahan raan Staf/hospitaraan Modal Lawatan Habis aliti Guna

1 2 3 4

BJ BP Hoki R&D 5,000 15,000 3,000

5,000 5,000 35,000 8,000 5,000

10.000 15,000 40,000

Jumlah

Rumusan untuk semua niche area

RINGKASAN RFP UNTUK LIMA TAHUN
BIL PROJEK JANGKA MASA PROJEK KOS INDIKATOR TINDAKAN

PELAPORAN/PEMANTAUAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. LATAR BELAKANG PRESTASI KEWANGAN PRESTASI PROGRAM/PROJEK IMPAK ISU/MASALAH CARA MENGATASI ISU/MASALAH SYOR/MAKLUMBALAS KESIMPULAN

TERIMA KASIH