BMP 6123 : Seminar Pendidikan Bahasa Nama : Muhammad Salaebing No. Pendaftaran : 2002-00315 Nama : Hasnah Nataening No.

Pendaftaran : 2002-00319 Apakah masalah bahasa ibunda (bahasa Thai) dalam mengajar sebutan bahasa Melayu Baku? Pendahuluan Sebelum membicarakan masalah penguasaan bahasa Melayu baku di kalangan pelajar-pelajar, terlebih dahulu dijelaskan maksud Bahasa Melayu Baku. Definisi Bahasa Melayu Baku Istilah bahasa baku itu merujuk kepada padanannya dalam bahasa Inggeris standard language, ialah konsep yang tidak pernah ditolak dalam masyarakat yang tamadun tinggi.(Anwar Ibrahim, 1989:v). Bahasa Melayu baku menurut Abdullah Hassan (1983: 323) ialah ‘satu norma yang agak seragam atau satu dialek bahasa yang digunakan oleh sekumpulan penutur untuk berhubung’. Nik Safiah Karim (1978:17) pula telah memetik pendapat Garvin dan Mathiot dalam mendefinisikan bahasa baku. Menurut mereka, bahasa baku merupakan satu bentuk bahasa telah dikodifikasi, diterima, dan dijadikan sebagai model oleh sekumpulan besar komuniti bahasa. Abdullah Hassan (1974), E.M.F. Payne (1978), dan Nik Safiah Karim (1978) sependapat dengan pengertian bahasa baku yang dikemukakan oleh Asmah Hj. Omar. Menurut mereka: “ Bahasa Melayu baku ialah satu variasi dialek yang diajar di sekolah-sekolah dan di institut pengajian tinggi, digunakan di radio dan televisyen Malaysia (RTM) juga termasuk bahasa yang digunakan oleh para cendekiawan”. Asmah Hj. Omar, (1978:112) pula mendefinisikan bahasa Melayu standard (baku) merupakan bahasa Melayu yang telah diterima oleh semua pemakai bahasa Melayu dan berbagai-bagai dialek dan tingkat masyarakat penggunaan bahasa Melayu baku lebih kepada situasi formal yang meliputi bidang sintaksis, leksikon, dan sebutan. Raja Mukhtarudin Raja Mohd. Dain, (1982:789) pula mengatakan bahawa sebutan bahasa Melayu standard (baku) merupakan sebutan yang digunakan dalam situasi atau upacara rasmi dalam majlis-majlis umum
1

atau persidangan, di sekolah-sekolah, dan di institut pengajian tinggi sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu baku merupakan bahasa Melayu yang sudah mempunyai sistem yang mantap dari segi sebutan, ejaan, dan tatabahasa. Oleh itu sebutan bahasa Melayu baku harus didasarkan kepada sebutan fonemik. (Awang Sariyan, 1988:3). Masalah Sebutan Bahasa Melayu Baku Di Kalangan Pelajar-Pelajar Thai Belajar Bahasa Melayu Penggunaan bahasa Melayu baku di kalangan pelajar Thai masih belum memuaskan. Masih ramai pelajar tidak dapat menggunakannya dengan betul kerana dipengaruhi oleh bahasa dialek, bahasa pasar, bahasa ibunda, dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor ini dianggap turut menghambat kemajuan murid-murid menguasai bahasa Melayu baku, baik daripada segi sebutan dan bacaan mahupun daripada segi tatabahasa. Pada dasarnya, memang ada gejala “language interference’ ini. Pengaruh bahasa ibunda terhadap bahasa Melayu baku oleh dibahagikan kepada dua iaitu: • Masalah penyebutan (lisan) • Mempengaruhi sistem ejaan (menulis) Keadaan ini boleh menjelaskan prestasi dan pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang menekankan kebolehan bertutur dengan fasih serta berkebolehan melahirkan perasaan, pendapat, pandangan, pengalaman, dan pengetahuan melalui media lisan dan tulisan. Sehubungan dengan pengaruh bahasa ibunda bagi pembelajaran bahasa Melayu di kalangan pelajar-pelajar Thai, suatu fenomena dapat dikesan. Pelajar-pelajar Thai menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu yang agak asing kepada mereka. Apabila kata-kata Melayu atau kata-kata pinjaman dari bahasa lain dituturkan berlaku perubahan bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang terhampir dengan bahasa Thai. Bahasa ibunda pelajar-pelajar Thai dirasakan mengganggu sebutan baku bahasa Melayu.

2

Huruf Konsonan Bahasa Thai 44 iaitu

ก ง ญ ณ น ฟ ว อ

ข จ ฎ ด บ ภ ศ ฮ

ฃ ฉ ฏ ต ป ม ษ

ค ช ฐ ถ ผ ย ส

ฅ ซ ฑ ท ฝ ร ห

ฆ ฌ ฒ ธ พ ล ฬ

Huruf Konsonan Thai dapat dibahagikan kepada 3 tahap iaitu 1. 2. 3. Suara Rendah ada 24 huruf iaitu ค, ฅ, ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, ฮ Suara Pertengahan ada 9 huruf iaitu ก, จ, ฎ, ฏ, ด, ต, บ, ป, อ Suara Tinggi ada 11 huruf iaitu ข, ฃ, ฉ, ฐ, ถ, ผ, ฝ, ศ, ษ, ส, ห

Kumpulan 1. ค kh (ฆ) ง ng 2. ก k ข khˇ ช ch (ฌ) น n (ณ) จ j ฉ chˇ

Konsonan ท th (ธ,ฑ,ฒ) ม m ด d พ ph (ภ) ย y (ญ) ต t ฟ f ร r บ b ฝ fˇ ซ s ล l (ฬ) ป p ส sˇ ฮ h ว w อ ห hˇ

(ฎ)
3. ถ thˇ

(ฏ)
ผ phˇ

3

Huruf Vokal Bahasa Thai 32 iaitu ะ า ิ ุ ู เะ โะ โ เ าะ เ  ยะ เ ีย เ ื อะ ฤ ฤๅ ฦๅ เ า

ี เ อ เ ือ ำ

ึ แะ เ อะ ั วะ ใ

ื แ เอ ัว ไ

–ิ i เะ e แ– ะ ε –ำ am เ –  ยะ ia?

–ี ii เ – e แ – – ε ไ– ai เ – ย ia

เ– ee แ– εε ใ– ai

– –ื อ u uu เ – อะ เ – อ ə əə –ะ – a a –ั ย ai เ –ื อะ ua? ไ–ย ai เ –ื อ ua

–ื – uu เ –ิ – əə –า aa เ– า ao –ั วะ ua?

–ุ –ู u uu โ –ะ - - โ – o o oo เ – าะ – อ – ร
Ə ƏƏ ƏƏn

ฤ ru ri –ั ว

rəə

รร an –ว–

ua

Perbandingan Sebutan antara Bahasa Melayu Baku dengan Bahasa Thai. Lambang-lambang bunyi vokal Huruf Rumi /a/ /e/ /e/ /i/ /o/ /u/ Huruf Thai /_า/ / เ_/ /เ_อ / /_ี / /โ_/ / ู/ Lambang Bunyi [a] [e] [ə] [i] [o] [u]

4

Lambang-lambang bunyi konsonan Huruf Rumi 1. /p 2. /b/ 3. /t/ 4. /d/ 5. /k/ 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. /g/ /s/ /h/ /c/ /j/ /l/ /r/ /m/ /n/ /ny/ /ng/ /w/ /y/ /f/ /v/ /z/ /sy/ /gh/ /q/ Huruf Thai /ป/ /บ/ /ต/ /ด/ /ก/ /อ/ /ซ/ /ฮ/ /จ/ /ล/ /ร/ /ม/ /น/ /ง/ /ว/ /ย/ /ฟ/ /ว/ /ค/ Lambang Bunyi [p] [b] [t] [d] [k] [?] [g] [s] [h] [c] [j] [l] [r] [m] [n] [ny] [ng] [w] [y] [f] [v] [z] [sy] [gh] [q]

Catatan: • Bahasa Thai mempunyai 32 huruf vokal. Pelajar Thai tidak ada masalah semasa menyebut vokal dalam bahasa Melayu, vokal yang terdapat dalam bahasa Melayu itu bersama dengan vokal yang terdapat dalam bahasa Thai. • Pelajar Thai mengalami masalah semasa menyebut konsonan dalam bahasa Melayu. Contoh konsonan yang pelajar tidak dapat menyebut dengan baik ialah konsonan g, j, ny, z, sy, gh.

5

Contoh-contoh konsonan yang pelajar Thai tidak dapat sebut dengan baik: Konsonan
g → k j → y ny → y gh → k sy → s z → s

di depan
gempa → kempa jalan → yalan nyamuk → yamuk ghalib → kalib syahadah→ sahadah zahir → sahir

di tengah
agama → akama pinjaman → pinyaman penyakit → peyakit loghat → lokat masyarakat → masarakat berziarah → bersiarah

di belakang
daging → daking baju → bayu kunyit → kuyi mubaligh→mubalik quraisy → kurai nazir → nasir

Masalah bahasa ibunda (bahasa Thai) dalam mengajar sebutan dan ejaan Contoh-contoh soalan yang akan digunakan untuk menguji pelajar-pelajar tentang sebutan baku. Objektif ujian ini dibuat adalah untuk membuktikan bahawa pengaruh bahasa ibunda merupakan gangguan kepada bahasa baku terutama dalam sebutan dan ejaan. Arahan : sebut perkataan yang telah disediakan di bawah ini. Perkataan huruf ‘g’ - gugur - garis - warganegara - pegawai - sebagai - olahraga huruf ‘j’ - jawatankuasa - jalinan - pinjaman - pelajaran - meja - hujan huruf ‘ny’ - nyata - nyaman - senyap - banyak - penyakit - penyata Betul Salah Catatan

6

huruf ‘gh’ - ghairah - gharamiah - baghal - baghi - tabligh - maghrib huruf ‘sy’ - syurga - bersyukur - syarat - pensyarah - kesyahduan - bersyahadat huruf ‘z’ - zamzam - zakat - berzaman - berziarah - lafaz - menghafaz - Azizah Arahan : - Baca petikan di bawah ini. - Gariskan perkataan-perkataan yang ejaan tidak menepati ejaan baku bahasa Melayu yang terdapat di dalam petikan di bawah ini. Masalah Sosial di Kalangan Belia Isu gejala sosial di kalangan belia sering menarik minat. Penyakit sosial seperti bohsia, bohjan, AIDS/HIV, dan penagihan dadah sering menjadi sinonim permasalahan belia. Pelbagai cadangan dikemukakan untuk menangani gejala sosial di kalangan belia. Ada pihak yang mencadangkan supaya setiap kampung mempunyai persatuan belia yang diterajui oleh pemimpin yang berwibawa dan dapat mempengaruhi belia lain menyertainya untuk memberi sumbangan terhadap pemantapan diri dan kesejahteraan negara. Kepimpinan harus bertunjangkan hasrat dan aspirasi perjuangan rakyat. Pemimpin belia perlu mempunyai kekuatan dan daya saing serta semangat juang yang tinggi.

7

Ada pula cadangan supaya remaja dilibatkan dengan aktiviti bermanfaat yang boleh memberi kemahiran bagi mengisi masa lapang untuk menghindari mereka daripada terjerumus ke dalam penyakit sosial. Perpustakaan dan taman rekreasi perlu disediakan untuk menghalang remaja berpelesiran dan menghabiskan waktu tanpa arah tuju yang betul. Banyak faktor disabitkan dengan masalah sosial di kalangan remaja ini, seperti kelemahan sistem kekeluargaan, pengaruh media, sistem pendidikan, daya tahan remaja yang rendah, rakan sebaya, dan ekonomi. Apa pun penyebabnya, belia tidak boleh menjadikannya alasan sebagai helah bela diri untuk terlibat dalam gejala sosial. Langkah konkrit dan bersepadu dilaksanakan supaya masalah gejala sosial dapat dikurangkan, kalau tidak pun diatasi. Yang menjadi asas permasalahan ialah masyarakat terlalu disogokkan dengan berita negatif tentang belia sehingga memberi konotasi yang terhadap belia. Gambaran buruk terhadap segolongan belia boleh memberi persepsi negatif kepada remaja secara keseluruhannya. Masyarakat harus lebih bersifat sabar dalam mensosialisasikan belia dan berusaha membantu mewujudkan persekitaran yang kondusif dalam usaha membentuk belia yang berkeperibadian tinggi. Sifat suka menghukum dan menilai tentunya tidak diperlukan dan tidak lagi sesuai dalam membantu belia menjadi warga Malaysia yang berjati diri. Masyarakat perlu berjalan seiring dan bersama-sama dengan belia dalam mencorakkan bangsa Malaysia yang berdaya tinggi. Persatuan belia, pertubuhan bukan kerajaan, Kementerian Belia dan Sukan, dan Majlis Belia Negara perlu sentiasa bersedia membantu belia menjalani kehidupan yang terarah. Program seperti Rakan Muda, Rakan Sukan, dan Rakan Masjid membuktikan komitmen tinggi Kementerian Belia dan Sukan dalam membantu belia. Belia perlu dilihat sebagai rakan kongsi pembangunan negara. Anjakan paradigma perlu dilakukan supaya belia dilibatkan dalam usaha merealisasikan Wawasan 2020. Peranan belia dalam membangunkan Negara tidak boleh diperleceh. Belia selaku pewaris kepimpinan negara perlu menyiapkan diri dengan pelbagai keterampilan diri. Belia perlu bersiap sedia menyambung idea, agenda, dan gagasan kerja yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh pemimpin negara yang sedia ada. Kesinambungan kewibawaan kepimpinan perlu wujud supaya persatuan tidak hanya tinggal nama sahaja. Pemimpin yang dapat mengumpul ahli yang banyak, mempunyai pentadbiran sistem kewangan yang baik, dan menangkis rintangan yang dapat melemahkan aktiviti boleh dianggap sebagai pemimpin yang berwibawa. Pendekatan berpersatuan perlu dijalankan secara sistematik dan terancang. Kepemimpinan yang berkesan harus bertunjangkan aspirasi perjuangan
8

rakyat, berjaya melahirkan masyarakat madani Malaysia yang mempunyai peradaban tersendiri. Perkhidmatan kaunseling di sekolah merupakan cara belia yang menghadapi persoalan hidup dapat meneruskan kehidupan dengan lebih teratur. Kekuatan diri harus dicari tanpa kesudahan. Melibatkan diri dalam persatuan merupakan cara terbaik dalam usaha belia memantapkan diri. Belia perlu melengkapkan diri dengan ilmu dan perlu bersifat kreatif dan inovatif dalam usaha mencari alternatif penyelesaian masalah. Masalah sosial tidak boleh dipandang ringan. Masyarakat yang tidak dapat mengawal keruntuhan moral di kalangan belia akan kehilangan daya untuk menjadi masyarakat yang kuat.
Nota:
Perkataan-perkataan yang digaris adalah perkataan-perkataan yang dijangka akan dianggap salah oleh para pelajar yang berpengaruh dengan bahasa ibunda (Bahasa Thai)

9