MODUL PROGRAM BACAAN NADI ILMU AMALAN MEMBACA (NILAM) 1.

PENGENALAN NILAM adalah singkatan nama bagi Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan program galakan membaca secara terancang dan berterusan dengan melibatkan semua pelajar sekolah rendah dan menengah di negeri Pahang Darul Makmur. Dulu Program ini dikenali dengan Projek BUKTI ( Baca Untuk Tingkat Ilmu ). Program NILAM merupakan satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina tabiat membaca dikalangan pelajar dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang cinta kepada budaya mambaca dan budaya ilmu. Pada akhir persekolahan mereka, tahun 6 bagi sekolah rendah dan tingkatan 5 bagi sekolah menengah, mereka akan diberi pengiktirafan berdasarkan jumlah buku yang dibaca. Program NILAM ini telah mula dilaksanakan mulai tahun 1999 di peringkat neneri Pahang setelah dilancarkan oleh mantan Pengarah Pelajaran Pahang iaitu Dato” Ibrahim bin Mat Isa berdasarkan surat Pekeliling Iktisas bil 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998 ( Lampiran 1). Program NILAM masih dilaksanakan hingga sekarang.Semua pelajar mesti terlibat dengan program ini. 2. MATLAMAT Ia bertujuan untuk membudayakan amalan membaca dikalangan pelajar sepanjang hayat. 3. OBJEKTIF 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Dapat menyemai minat membaca dikalangan pelajar Menjadikan murid banyak membaca Dapat memperbanyak bahan bacaan sesuai dengan tahap perkembangan pelajar. Dapat memupuk kecemerlangan. persaingan dalam konteks membaca bagi mencapai

____________________________________________________________________________ 1 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

4.

MASA 4.1. 4.2. 4.3. Dimasukkan aktiviti membaca dalam jadual waktu, umpamanya satu waktu dalam pelajaran bahasa. Diberi masa khas untuk semua warga sekolah terlibat dengan membaca. Contohnya 10 minit sebelum dan selepas dan waktu rehat. Ditekankan dan digalakkan penggunaan masa senggang unutk membaca.

5.

PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 5.1. Rekod Bacaan Pelajar Setiap pelajar menyediakan satu Buku Rekod Bacaan untuk mengisi maklumat buku-buku yang telah dibaca. Rekod Tahap Rakan Pembaca Pengesahan Bacaan Semua guru boleh membuat pengesahan Buku Rekod Bacaan Pelajar. Pengiktirafan Satu perakuan diberikan kepada pelajar berdasarkan rekod jumlah buku yang dibacanya.

5.2 5.2. 5.3.

6.

TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM Program ini terbahagi kepada dua tahap

JAUHARI Untuk membina kemahiran dan menanam minat membaca sehingga terbina tabiaat membaca RAKAN MEMBACA Membantu meningkatkan penyertaan pelajar dan kepelbagaian penggunaan bahan dalam gerakan membaca.

____________________________________________________________________________ 2 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

6.1.

TAHAP JAUHARI Semua pelajar diwajibkan mengikuti aktiviti galakan membaca Sekolah rendah Pelajar mengikuti aktiviti bacaan sebaik sahaja menguasai kemahiran asas membaca (Pertengahan Tahun 1). Sekolah Menengah Pelajar mengikuti aktiviti bacaan sebaik sahaja memasuki Tingkatan 1.

Sistem Ganjaran JAUHARI Pelajar akan diberi ganjaran berdasarkan bilangan bahan yang dibaca. Pengiktirafan ini diterakan dalam Buku Rekod Kemajuan Pelajar, Sijil Berhenti dan Surat Akuan Sekolah Sekolah Rendah Jumlah Bacaan/ Buku 90 - 179 180 - 269 270 - 359 360 ke atas Pengiktirafan Gangsa Perak Emas NILAM

Sekolah Menengah Jumlah Bacaan/ Buku 72 - 143 144 - 215 216 - 287 288 ke atas 6.2. TAHAP RAKAN MEMBACA Ciri- ciri Rakan Pembaca Pra Syarat: • • Pelajar yang sudah membaca lebih dari 100 buah buku layak dipilih ke tahap ini. Pelajar mempunyai sifat kepimpinan dan berupaya memimpin dan menarik minat pelajar lain. ____________________________________________________________________________ 3 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli Pengiktirafan Gangsa Perak Emas NILAM

• Pelajar pada tahap ini akan dibimbing oleh guru atau fasilitator untuk turut serta ditempat-tempat aktiviti ( 10 orang pelajar untuk seorang fasilitator ) • Pelajar yang dipilih akan dilatih melalui bengkel dan sesi tunjuk cara yang dirancang untuk menjayakan aktiviti ini.

• Pelajar juga dilatih untuk menjalankan pembacaan bersama rakan-rakan di sekolah seperti : aktiviti bercerita, membaca bersama, bicara buku,meminjamkan buku dan ulasan buku. Aktiviti yang mereka jalankan akan diberi skor pemarkahan mengikut jumlah ramai pendengar, pembaca dan peminjam buku mereka. SISTEM GANJARAN PEMBACA Ganjaran akan diberi kepada pelajar yang telah melaksanakan beberapa aktiviti seperti yang dinyatakan di bawah. • • • • • Contoh kiraan markah: Bercerita / Lakonan / Sketsa 1 sesi x 20 pendengar Membaca bersama 1 sesi x 3 pembaca Bicara buku / Resensi Buku / Diskusi 1 sesi x 5 pendengar Meminjamkan buku 1 buah x 5 peminjam Ulasan buku 1 buah x 4 pendengar Jumlah

= 5 markah = 3 markah = 5 markah = 5 markah = 4 markah 22 markah

Markah maksimum bagi setiap aktiviti ialah 5 markah. Ganjaran mengikuti aktiviti Markah 100 - 199 200 - 299 300 - 399 400 keatas Pengiktirafan Gangsa Perak Emas NILAM

____________________________________________________________________________ 4 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

JAWATANKUASA PROGRAM NILAM Contoh Carta Organisasi Jawatankuasa NILAM Sekolah Rendah SEKOLAH RENDAH

PENASIHAT ( GURU BESAR ) PENGERUSI ( GPK 1 ) TIMB PENGERUSI 1 ( GPK HEM ) TIMB PENGERUSI 2 ( GPK KOKU ) PENYELARAS PROGRAM ( GPM ) SETIAUSAHA ( GURU NILAM ) TIMB PENGERUSI 3 ( PENYELIA PETANG )

KETUA PANITIA

GURU PERPUSTAKAAN

GURU RAKAN PEMBACA ( RP )

GURU DATA NILAM

GURU KELAS

WAKIL PIBG

Contoh Carta Organisasi Jawatankuasa NILAM Sekolah Rendah

____________________________________________________________________________ 5 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

Contoh Carta Organisasi Jawatankuasa NILAM Sekolah Menengah SEKOLAH MENENGAH

PENASIHAT ( GURU BESAR )

PENGERUSI ( GPK 1 ) TIMB PENGERUSI 1 ( GPK HEM ) TIMB PENGERUSI 2 ( GPK KOKU ) PENYELARAS PROGRAM ( GPM ) SETIAUSAHA ( GURU NILAM ) KETUA PANITIA GURU PERPUSTAKAAN GURU RAKAN PEMBACA ( RP ) GURU DATA NILAM TIMB PENGERUSI 3 ( PENYELIA PETANG )

GURU KELAS

WAKIL PIBG

____________________________________________________________________________ 6 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

PERANAN AHLI JAWATANKUASA 7.1. • • • • • Pengerusi- Pengetua / Guru Besar Memahami dasar dan matlamat program NILAM Mempengerusi setiap mesyuarat jawatankuasa Memberi taklimat kepada guru dan ibu bapa. Memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dari segi penyeliaan, perjumpaan dengan guru, temubual murid dan ibu bapa. Memastikan PSS dikemaskinikan dari segi bahan bacaan: • Pengredan buku • Pinjaman buku • Keperluan bahan bacaan mencukupi dan sesuai • Rekod Bacaan Menentukan keberkesanan jadual pelaksanaan program Mengenal pasti guru untuk menghadiri kursus atau seminar yang berkaitan dengan program bacaan.

• • • •

Memastikan semua guru terlibat dalam program NILAM terutama dalam membuat pengesahan Buku Rekod Bacaan pelajar. Meluluskan peruntukan kewangan dan yang berkaitan. 7.2. Timbalan Pengerusi- Guru Penolong Kanan 1

• • • •

Menjalankan tugas pengerusi semasa ketiadaannya. Membantu NILAM. pengerusi merancang, melaksana, menyelaras,memantau dan manilai Program

Mengenal pasti masalah, kelemahan, kekuatan program dan mengambil tindakan susulan. Menyelia aktiviti-aktiviti yang menyokong Program NILAM

____________________________________________________________________________ 7 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

• •

Memastika Program NILAM dilaksanakan mengikut perancangan. Mengesah dan manandatangani Buku Rekod Bacaan pelajar. 7.3. Setiausaha- Penyelaras NILAM Membentuk satu pasukan kerja untuk pengredan buku Mengagihkan buku pinjaman secara berkelompok. Mengurus dan mengedar Buku Rekod Bacaan pelajar Mengenjur dan menyelaras sebarang aktiviti untuk menyokong Priogram NILAM yang dirancang oleh setiap panitia dengan kerjasama PSS Menyedia laporan berkala dan laporan tahunan untuk dikemukakan kepada BTPN Pahang melalui PKG Memasukkan dan mengemaskinikan data dari semasa ke semasa. Membuat analisis Program NILAM berdasarkan data terkumpul. Menjadi urus setia untuk anugerah NILAM peringkat sekolah. 7.4. Penolong Setiausaha- Guru Perpustakaan Membantu pihak sekolah membuat pengredan buku. Mengagihkan buku pinjaman secara aberkelompok. Mengedar Buku Rekod Bacaan pelajar Membantu setiausaha menganjurkan sebarang aktiviti untuk menyokong Program NILAM. Membantu setiausaha menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan, Membantu setiausaha menyediakan pengiktirafan Tahap JAUHARI dan Tahap RAKAN PEMBACA. Membantu setiausaha memasukkan dan mengemaskinikan data serta menganalisis Program NILAM berdasarkan data terkumpul. 7.5. Guru Penolong Kanan HEM / Kokurikulum / Penyelia Petang

• • • • • • • •

• • • • • • •

____________________________________________________________________________ 8 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

Bertanggungjawab kepada Pengerusi dan Timbalan Pengerusi serta menjalankan tugas Pengerusi dan Timbalan Pengerusi semasa ketiadaannya. 7.6. Ketua Bidang / Ketua Panitia Mata Pelajaran Membanatu dan memilih bahan bacaan yang sesuai untuk pelajar, Menyemak buku rekod pembelajaran di perpustakaan atau di luar perpustakaan. Merancanga dan menyelaras aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menjurus ke arah pembacaan berkualiti. Membuat perancangan dan anggaran pembelajaran Program NILAM. Menyelia pelaksanaan Program NILAM Mengesah dan menandatngani Buku Rekod Bacaan Pelajar. 7.7. Penyelaras Pusat Sumber Sekolah Menggredkan buku-buku mengikut kesesuaian dan keperluan. Mengagihkan buku-buku secara pinjaman berkelompok. Menganjur dan menyelaras aktiviti galakan membaca. Menyedia dan melapor analisis koleksi bahan bacaan di PSS. Mengurus dan mengedar Buku Rekod Bacaan pelajar. Mengurus pembelian buku-buku berasaskan keperluan dan sistem pembelian sekolah. 7.8. Guru kelas / Tingkatan

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

Memantapkan dan memantau aktiviti membaca yang menyokong Program NILAM yang telah dirancang. Mengambil tindakan selepas pembentangan laporan Setiausaha NILAM. Menjadi urus setia anugerah NILAM peringkat sekolah Mengwujudkan sudut bacaan kelas

____________________________________________________________________________ 9 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

• • • • • • • perancangan. 7.9. • • • • • • 8. 8.1. keluarga.

Menyelaras agihan Buku Rekod Bacaan pelajar kelas Membuat pinjaman buku dari PSS Menyemak dan merekod data bacaan pelajar dan sentiasa dikemaskinikan data Mengesah dan menandatangani Buku Rekod Bacaan pelajar Menyimpan dan mengemaskini Buku Rekod Bacaan pelajar MenghantarBuku Rekod Bacaan pelajar ke Setiauasa NILAM. Memberi kerajsama yang padu agar program NILAM berjalan mengikut

Wakil PIBG / Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Menggalakkan anak-anak membaca di rumah Menyediakan bahan bacaan bersesuaian dan mencukupi di sudut perpustakaan

Membuat pinjaman bahan bacaan daripada sumber lain seperti Perpustakaan Awam, Desa Bergerak, FELDA dan sebagainya. Memastikan anak-anak sentiasa mempunyai bahan untuk dibaca dan merekodkan bacaan. Membantu pihak sekolah menjayakan Program NILAM melalui sumbangan buku atau kewangan. Menghadiri setiap mesyuarat jawatankuasa NILAM. BAHAN BACAAN Sekolah Rendah Tahap 1 • • Ilustrasi yang menarik dan berwarna warni. Bahan bebentuk imaginasi dan fantasi.

____________________________________________________________________________ 10 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

• •

Mempunyai struktur ayat yang mudah. Saiz font ketebalan buku:

Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahap 2 • • • • 8.2.

Saiz Font 16 16 14

Ketabalan 10 ms 15 ms 26 ms

Ilustrasi yang sesuai mengikut keperluan. Bahan berbentuk realiti pengembagan dan kegagahan. Mempunyai struktur ayat yang mudah kepada ayat yang Kompleks dan gaya bahasa yang menarik. Ketebalan minimum buku disarankan 40 ms.

Sekolah Menengah Tingkatan 1 - 3

• • • bukan fiksyen.

Berdasarkan kebolehan dan minat pelajar Disyorkan buku novel remaja yang bersesuaian , buku fiksyen dan buku Bahan berkaitan dengan perkara yang benar berlaku dan berpeluang menyoal kembali pengembagan idea. Tingkatan 4 - 5

• • •

Berdasarkan kebolehan dan minat pelajar. Bahan yang membolehkan pelajar berfikir secara konkrit dan matang. Buku-buku yang bertema dan plot yang lebih kompleks. ____________________________________________________________________________ 11 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

9. 9.1.

REKOD Borang Rekod Bacaan Pelajar (SRT1)

Bilangan Bahan : ________________ Pengarang Judul

Tarikh :

________________

: __________________________________________ : __________________________________________

Bil Muka Surat : ____________________ Jenis Bahan : Fiksyen Bukan Fiksyen

1. Salin 3 ayat daripada bahan yang anda baca. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Bahan ini : Sederhana Baik Sangat Baik

Disahkan oleh : Guru : …………………….…..….. ( Tarikh : ) Tarikh : Penjaga : ……………....…..……….. ( )

____________________________________________________________________________ 12 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

9.2.

Borang Rekod Bacaan Pelajar (SRT2)

Bilangan Bahan : ________________ Pengarang Judul

Tarikh :

________________

: __________________________________________ : __________________________________________

Bil Muka Surat : ____________________ Jenis Bahan : Fiksyen Bukan Fiksyen

1. Tuliskan 3 perkataan baru dan berikan erti. Perkataan Baru Erti

2. Tuliskan ringkasan cerita bahan yang anda baca. (minimum 30 perkataan) ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Bahan ini : Sederhana Baik Sangat Baik

Disahkan oleh : Guru : …………………….…..….. ( Tarikh : ) Tarikh : Penjaga : ……………....…..……….. ( )

____________________________________________________________________________ 13 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

9.3.

Borang Rekod Bacaan Pelajar (SM)

Bilangan Bahan : ________________ Pengarang / Rujukan Tajuk Buku

Tarikh :

________________

: __________________________________

: __________________________________________

Bil Muka Surat : ____________________ Jenis Bahan : Fiksyen Bukan Fiksyen

1. Tuliskan 5 perkataan baru dan berikan erti. Perkataan Baru Erti

2. Buat ulasan bahan yang anda baca (minimum 50 perkataan). ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Bahan ini : Sederhana Baik Sangat Baik

Disahkan oleh : Guru : …………………….…..….. ( Tarikh : ) Tarikh : Penjaga : ……………....…..……….. ( )

____________________________________________________________________________ 14 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

9.4.

Contoh Kulit Buku Rekod Aktiviti Rakan Pembaca

PROGRAM NILAM Sekolah :………………… REKOD AKTIVITI AHLI RAKAN PEMBACA Nama …. Kelas :………..………………….. : …………….…………….

Nama Guru Pembimbing: ……………..

9.5
BIL

Contoh Rekod Aktiviti Rakan Pembaca dan cara mengisi butiran
TARIKH JUDUL BUKU BIL SESI / BUKU JENIS AKTIVITI T/TANGAN PENDENGAR/ PEMBACA/ PEMINJAM MARKAH JUMLAH PENDENGAR/ PEMBACA/ PEMINJA PENEGESAHAN GURU

NAMA

____________________________________________________________________________ 15 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli

____________________________________________________________________________ 16 _ Pusat Kegiatan Guru Jeli