UPSM/A/02

LEMBAGA GETAH MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN JAWATAN KOSONG (KUMPULAN SOKONGAN)
PERHATIAN:

I

II

Alamatkan permohonan kepada Ketua Unit Pengurusan Sumber Manusia, Lembaga Getah Malaysia, 260 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, bersama-sama dengan salinan Diploma dan sijil-sijil yang disahkan dan hendaklah sampai pada atau sebelum tarikh tutup permohonan yang ditetapkan dalam iklan. Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab A dan pastikan Laporan Sulit dan Penyata Perkhidmatan yang dikemaskini disertakan bersama-sama. Pemohon-pemohon yang memiliki syarat-syarat yang dikehendaki sahaja akan dipertimbangkan. Jika pemohon tidak menerima sebarang jawapan dalam masa tiga (3) bulan, permohonan dianggap gagal

Gambar Ukuran Pasport

III IV

Nama Jawatan Yang Dipohon (HURUF BESAR)

Gred Jawatan

A. BUTIR-BUTIR PERIBADI Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan (HURUF BESAR) Jantina Keturunan Agama Tarikh Lahir Tempat Lahir Bandar Negeri

No. Kad Pengenalan Umur Pada Tarikh Iklan Ditutup ……Tahun ...….Bulan Taraf Perkahwinan

Alamat Tetap

No. Telefon :

Kewarganegaraan

Poskod : Alamat Surat Menyurat (Jika berlainan dengan alamat di atas)

No. Telefon : E-mail :

No. Pasport

Poskod : B. Nama Suami/Isteri Nama IbuBapa/Penjaga BUTIR-BUTIR KELUARGA Pekerjaan & Majikan Suami/Isteri Pekerjaan & Majikan IbuBapa/Penjaga

Bil.Anak/Tanggungan Bil.Anak/Tanggungan

C.

KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH (sertakan salinan sijil yang disahkan) Nama Sekolah dan Alamat Tahun Masuk Tamat

Kelulusan

1

UPSM/A/02

D.
SRP/LCE/PMR* Tahun

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (Sertakan Salinan Sijil)
MCE/SPM/SPM(V) * Pangkat Tahun Bahagian/Aggregat HSC/STPM* Tahun Peperiksaan

Matapelajaran 1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Matematik 4. Sains 5. Geografi 6. Sejarah 7. P. Islam 8. Pendidikan Seni 9. Kemahiran Hidup 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Gred

Matapelajaran 1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Matematik 4. Matematik Tambahan 5. Sains 6. Geografi 7. Sejarah 8. P. Islam 9. Pendidikan Seni 10. Fizik 11. Kimia 12. Biologi/Kajihayat
13. Kesusasteraan Melayu

Gred

Matapelajaran 1. Pengajian Am 2. Bahasa Melayu 3. Bahasa Inggeris 4. Geografi 5. Sejarah 6. Ekonomi 7. Kesusasteraan Melayu 8. Matematik 9. Fizik 10. Kimia 11. Biologi 12.
13.

Pangkat

14. 15.
( Jika ruang tidak mencukupi sila lampirkan dalam kertas yang berasingan)

14. 15.

E. i).

KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI (Sertakan Salinan Sijil/Diploma) Politeknik/Kolej/Universiti//Lain-lain*

ii). Sijil/Diploma* iii). Bidang iv). CGPA diperolehi (jika ada) v). Tahun diperolehi

F. Bahasa Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa-Bahasa Lain
(Sila nyatakan)

KEMAHIRAN BAHASA Pertuturan Fasih Sederhana Kurang Fasih

Baik

Tulisan Sederhana

Lemah

1) …………………….. 2) ……………………..
* Potong mana yang tidak berkenaan

UPSM/A/02

G. Kebolehan Menaip

MENAIP/TRENGKAS/MEMANDU Kebolehan Trengkas 2

Lesen Memandu

Bertulis p.s.m H. Nama Jawatan

Bercetak p.s.m

Bahasa Melayu p.s.m

Bahasa Inggeris p.s.m

Kelas

Tarikh Diperolehi

Tarikh Tamat

PEKERJAAN SEKARANG Majikan dan Alamat

Tarikh Mula

Gaji Sebulan & Gred

No. Tel : I. Nama Jawatan PENGALAMAN/PEKERJAAN DAHULU Majikan dan Alamat Gaji Tempoh Perkhidmatan Dari Hingga

Sebab-sebab Berhenti

J.

KEGIATAN KOKURIKULUM DAN KHIDMAT MASYARAKAT Di Sekolah/Institusi Di Luar Sekolah/Institusi

K.

KURSUS/BENGKEL/SEMINAR YANG DIHADIRI Nama Kursus/Bengkel/Seminar Tarikh Tempat

Anjuran

(Untuk 2 tahun terkini)

3

UPSM/A/02

L.

PERAKUAN DIRI Nyatakan nama, alamat dan pekerjaan dua orang selain daripada saudara-mara yang boleh memberi maklumat mengenai diri anda. Sekurang-kurangnya seorang daripadanya boleh melaporkan tentang kebolehan dan pengalaman ikhtisas/akademik tuan/puan. Pegawai-pegawai Lembaga Getah Malaysia tidak boleh dinamakan kecuali pemohon adalah pekerja Lembaga Getah Malaysia.

1.

Nama Alamat

: ……………………………………. : ……………………………………. ………………….………………….

2.

Nama Alamat

: ……………………………………. : .……………………………………. ………………….………………….

No.Telefon : …………………………………….. Pekerjaan M. : ……………………………………..

No.Telefon : …………………………………….. Pekerjaan : ……………………………………..

PENERANGAN UMUM

N.

PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa maklumat-maklumat yang saya beri dalam Borang Permohonan ini serta lampiran-lampirannya adalah lengkap, betul dan benar. Saya faham bahawa sekiranya ada di antara maklumat-maklumat itu didapati palsu, maka permohonan saya akan dibatalkan dan seterusnya sekiranya saya telah diberi tawaran jawatan atau telahpun berkhidmat, maka maklumat-maklumat palsu itu akan menjadi bukti dan alasan membatalkan tawaran jawatan atau memberhentikan saya dari jawatan dengan serta-merta. Tarikh : ……………………………………. Tandatangan : …………………………………….

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT KEPUTUSAN TEMUDUGA Berjaya Gagal Simpanan Catatan : TINDAKAN

Tarikh :

Jawatan & Gred Ditawarkan Gaji Permulaan

: : ( P T ) RM

4