KANDUNGAN BIL 10 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.

7 PERKARA PENDAHULUAN Pengenalan Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Kepentingan Kajian Definisi Konsep dan Operasional Kerangka Konseptual 3 6 7 7 8 8 11 MUKA SURAT

20 2.1 2.2 2.3 2.4

ULASAN KEPUSTAKAAN Biografi Ibnu Khaldun Pemikiran Ibnu Khaldun Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Persamaan Antara Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Sains 20 12 12 17

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 5.0 6.0 7.0

METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk Kajian Responden Kajian Instrumen Kajian Prosedur Kajian DAPATAN DAN ANALISIS PERBINCANGAN KESIMPULAN, RUMUSAN DAN CADANGAN PENUTUP
1

20 20 20 20 21 26 29 30

RUJUKAN LAMPIRAN 1

31 32

1.0 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN
2

Wawasan 2020 merupakan satu agenda penting negara untuk menjadikan Malaysia sebuah negara industri dan maju mengikut acuan kita sendiri. Ini bermakna Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan negara bermatlamat iaitu Malaysia akan menjadi negara maju dengan caranya tersendiri tanpa terikut kepada cara dan corak negara maju yang ada sekarang. Kemajuan yang dicita-citakan ialah kemajuan yang sempurna yang tidak diukur dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal semata-mata malah ia akan meliputi pewujudan satu masyarakat yang sempurna dengan nilai moral dan etika yang tinggi dan boleh dicontohi oleh negara-negara lain.

Selaras dengan itu, salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia (KPM 2006). Sistem pendidikan ini akan memberi penekanan kepada pembangunan modal insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral, beretika tinggi serta berpengetahuan dan berkemahiran.Ini juga bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu :

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejateraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara. (KPM 1990)

Pendidikan merupakan proses yang berterusan dari lahir sehingga ke akhir hayat. Malahan dalam Islam, pendidikan bermula dari dalam kandungan ibu lagi di mana ibu-ibu digalakkan membaca
3

doa-doa dan ayat-ayat tertentu semasa mengandung. Kemudian setelah anak itu lahir, mereka menerima pendidikan asas di rumah yang dibimbing oleh ibu bapa mereka. Peringkat ini sangat penting dalam perkembangan sahsiah kanak-kanak. Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang bermaksud : “ Ajarlah anakmu mengerjakan sembahyang ketika ia berusia tujuh tahun, pukullah jika ia meninggalkannya semasa berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dari tidur bersamamu.” (Riwayat Tirmizi)

Anak-anak dilahirkan ke dunia ini bukan untuk gagal tetapi untuk menjadi khalifah yang memimpin dunia ini. Sebagai khalifah, pasti Tuhan membekalkan mereka dengan akal yang sempurna, bakat, kebolehan serta keupayaan yang luar biasa. Menurut Tengku Asmadi (2008) tugas ibu bapa sebagai pendidik utama dalam rumahtangga adalah membongkar semua potensi dan kehebatan yang ada dalam diri anak-anak. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, potensi harus dikembangkan secara menyeluruh dan bersepadu dalam setiap aktiviti kehidupan manusia berlandaskan nilai-nilai murni dan juga norma-norma masyarakat. Semua potensi akan berkembang secara sepadu dari segala aspek samada jasmani, emosi, rohani dan intelek. Maka akan lahirlah insan yang seimbang dan harmonis yang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, mempunyai fikiran dan jiwa yang tenteram, tubuh badan yang sihat dan cergas serta dapat bekerjasama dengan orang lain.

KBSM telah digubal bagi mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan meningkatkan mutu pendidikan negara. Asas kepada KBSM adalah falsafah kesepaduannya dimana daya keintelektuan perlu berasaskan akidah dan berpaksikan tauhid. Setiap aspek samada aspek logik, nilai, metafizik dan epistimologi telah diberi penekanan yang sewajarnya dalam perlaksanaan

4

KBSM. Konsep kesepaduan dalam KBSM ini mampu melahirkan insan soleh dan berakhlak mulia.

Sains adalah satu bidang yang dinamik, objektif dan universal. Ianya tidak harus dipandu oleh akal semata-mata tetapi mesti berpaksikan ilmu wahyu dan akidah. Ini adalah kerana pemikiran akal manusia adalah terhad dan tidak dapat memahami hikmah-hikmah disebalik kejadiankejadian sains. Dalam Islam, sains mempunyai dua matlamat iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Matlamat jangka pendek ialah mengenali hakikat kejadian alam serta memanafaatkan ilmu itu bagi kebaikan semua manakala matlamat jangka panjang ialah mengagung dan membesarkan Allah s.w.t.(Danial 2008). Ini berbeza dengan pemikiran sains barat yang hanya mementingkan individu atau ahli sains semata-mata hasil dari pemikiran dualisme mereka. Dengan itu mereka secara jelas memisahkan diantara benda dan roh dan menjadikan alam terdedah kepada manipulasi sains dan manusia meletakkan alam ke dalam genggaman mereka sendiri (Cemil,2008).

Bagi mencapai matlamat sains yang berkonsepkan tauhid ini, metodologi dan pendekatan yang diambil mesti berasaskan kepada syariat dan akhlak agar iannya tidak mendatangkan kemudaratan kepada individu, alam sekitar dan masyarakat. Strategi-strategi pengajaran dalam pendidikan sains perlu disesuaikan dengan idea-idea pemikir-pemikir Islam. Ibnu Khaldun merupakan pemikir hebat Islam yang idea-ideanya telah menyumbang kepada sejarah pemikiran manusia samada di dunia barat atau Islam. Walaupun hidup pada kurun ke-14, idea-idea tulen dan inovatifnya masih lagi bersinar, berguna dan relevan sehingga kini. Ianya diterimapakai oleh semua golongan samada sejarawan, ahli politik, ahli teologi, ahli ekonomi, guru dan juga pendidik.

5

1.2 PERNYATAAN MASALAH

Pendidikan pada hari ini lebih mementingkan kepada keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan daripada membentuk sahsiah pelajar. Dengan itu lahirlah cerdik pandai yang hanya mementingkan keduniaan semata-mata tanpa mempedulikan aspek-aspek rohaniah. Mereka menjadi professional yang berkiblatkan kepada aspek material sehingga melupakan matlamat kehidupan yang sebenar.Sedangkan dalam Al-Quran, Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:

“Tidaklah Aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu”

Menurut para ulama, konsep ibadah disini bukan bermakna ibadah ritual semata-mata malah setiap perbuatan manusia dikira sebagai ibadah sekiranya mereka melakukannya kerana Allah s.w.t. Inilah yang menjadi maksud manusia dijadikan oleh Allah s.w.t.

Dalam Falsafah pendidikan Kebangsaan, pendidikan adalah bertujuan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Justeru, strategi-strategi dalam pengajaran dan pembelajaran mestilah menjurus ke arah itu. Pemikiran Ibnu Khaldun adalah antara strategi-strategi yang perlu diterapkan kepada pelajar untuk melahirkan insan yang menepati kehendak dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hasilnya, akan lahirlah cendiakawan-cendiakawan yang berfikiran tinggi dengan paradigm-paradigma baru seperti para professional yang bukan sahaja mahir dalam bidang mereka malah menjadi insan yang bertakwa kepada Allah s.w.t. Mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah s.w.t

6

kerana kemantapan akidah yang ada dalam diri mereka. Keyakinan yang mantap dalam diri mereka menjadi penghalang daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar.

1.3 TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dalam strategi pengajaran dan pembelajaran sains dapat melahirkan insan jauhari dan bestari serta memenuhi hasrat Falsafah pendidikan Kebangsaan.

1.4 OBJEKTIF KAJIAN Kajian tentang membangunkan modal insan dengan menerapkan pemikiran Ibnu Khaldun mempunyai objektif seperti berikut:

i)

Mendapatkan pandangan guru bahawa penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dapat melahirkan insan jauhari dan bestari.

ii)

Mengenalpasti amalan penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dalam kalangan guru-guru sains.

iii)

Menilai pandangan guru tentang kerelevanan penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dengan strategi pengajaran dan pembelajaran sains.

1.5 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana guru-guru sains menerapkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah. Ini adalah kerana strategi-strategi
7

pengajaran yang digariskan oleh Ibnu Khaldun mampu untuk melahirkan insan jauhari dan bestari . Modal insan yang berkualiti ini adalah sangat penting untuk membangunkan negara selaras dengan hasrat Falsfah Pendidikan Kebangsaan dan wawasan 2020.

1.6 DEFINISI KONSEP DAN OPERASIONAL 1.6.1 Pemikiran Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun adalah pemikir hebat yang mana kehebatan, keunggulan dan keaslian pemikiran beliau dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan dapat dibuktikan dengan terjumpanya karyakarya beliau seperti Muqaddimah. Pemikiran beliau adalah asli dan mengandungi idea-idea yang inovatif, segar dan futuristik. Beliau meninggalkan satu legasi keilmuan untuk ditelaah, ditekuni, dibedah dan diambil hikmah daripadanya. Pandangan dan pemikiran beliau sering dijadikan rujukan oleh tokoh-tokoh dunia kontemporari (Zaid, 2008) Menurut Fahri (2001), terdapat beberapa pandangan Ibnu Khaldun berkenaan dengan pendidikan yang sangat sesuai dan amat bermanafaat digunakan dalam sistem pendidikan . Antaranya ialah : i. Ilmu perlu disampaikan secara berperingkat-peringkat berdasarkan tahap keupayaan pelajar ii. Pelajar tidak sepatutnya dipaksa untuk mengingati sesuatu subjek pada peringkat awal pengajaran
iii. iv.

Sesuatu subjek perlu diajar secara berterusan, tidak terpisah dan sistematik. Dua subjek tidak sepatutnya diajar pada masa yang sama. Terlalu banyak maklumat pada satu masa pengajaran tidak digalakkan. Tidak terlalu tegas dan agresif kepada pelajar
8

v. vi.

vii. viii. ix.

Lawatan dan pertemuan dengan pakar adalah sangat berguna dalam pendidikan Teori mesti diikuti dengan amali Belajar sains memerlukan kemahiran

Satu lagi idea Ibnu Khaldun menurut Tajul dan Nor’ Aini (1992) ialah guru-guru perlu menggunakan contoh-contoh berupa alat bantu mengajar untuk memudahkan pengajaran.
1.6.2 Definasi Pemikiran Ibnu Khaldun Secara Operasi

Dalam kajian ini, hanya beberapa definasi yang mencapai tahap pemikiran tinggi sahaja yang dikaji iaitu ilmu diberi secara berperingkat berdasarkan tahap keupayaan pelajar, lawatan dan perbincangan bersama pakar, teori perlu diikuti dengan amali dan penggunaan alat bantu mengajar 1.6.3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran samada berpusat guru, bahan atau murid. Antara kaedah-kaedah yang biasa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kaedah inkuari, lawatan, bermain, diskusi, pemudahcaraan, kumpulan, projek, kelas, modul, individu, bercerita, koperatif, kolaboratif, penyelesaian masalah, demonstrasi dan simulasi.

1.6

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual ini diadaptasi daripada kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Tajul dan Nor’ Aini (2002) mengenai pendidikan dan wawasan 2020. Dalam kerangka konseptual ini (Rajah 1), ia bermula dengan pendidikan bersepadu yang merupakan proses pendidikan yang

9

mementingkan keperluan dunia dan akhirat. Seterusnya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan kepada perkembangan potensi individu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berdasarkan Falsafah ini, rancangan KBSM dilaksanakan bertujuan melahirkan insan yang baik. Selain daripada itu, KBSM bertujuan melahirkan pelajar yang boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat dan berfungsi secara berkesan dan produktif dalam proses keharmonian dan pembangunan negara. Pemikiran Ibnu Khaldun yang mencapai tahap pemikiran tinggi seterusnya diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Pemikiran Ibnu Khaldun yang mencapai tahap pemikiran tinggi ialah ilmu diberi secara berperingkat berdasarkan tahap keupayaan pelajar, lawatan dan perbincangan bersama pakar, teori perlu diikuti dengan amali dan penggunaan alat bantu mengajar. Melalui penerapan pemikiran Ibnu Khaldun ini, akidah pelajar menjadi lebih mantap disamping keupayaan berfikir yang tinggi. Contohnya melalui penggunaan alat bantu mengajar, pelajar dapat melihat setiap kejadian sains dengan mata mereka sendiri dan ini menguatkan lagi keimanan mereka apabila dihubungkan dengan Allah s.w.t. Begitu juga melalui lawatan, pelajar dapat merasai pengalaman sebenar di lapangan. Dengan itu lahirlah insan jauhari dan bestari.

Rajah 1 : Kerangka Konseptual Kajian

PENDIDIKAN BERSEPADU

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
10

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM) PEMIKIRAN IBNU KHALDUN
○ Ilmu diberi secara berperingkat berdasarkan tahap keupayaan pelajar ○ Lawatan dan perbincangan bersama pakar ○ Teori perlu diikuti dengan amali ○ Penggunaan alat bantu mengajar

INSAN JAUHARI DAN BESTARI

10 ULASAN KEPUSTAKAAN 2.1 Biografi Ibnu Khaldun Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Abdul Rahman Zaid Waliuddin bin Muhammad. Beliau dilahirkan pada 1 Ramadhan 732H bersamaan dengan 27 Mei 1332M di Tunisia. Gelaran Ibnu Khaldun merujuk kepada moyangnya yang bernama Khalid bin Uthman iaitu seorang yang berbangsa Arab Yaman yang memasuki Andalus kira-kira abad ke 7 Masihi. Masyarakat Andalus dan Maghribi telah menukar panggilan “Khalid” menjadi “Khaldun” sebagai simbol penghormatan dan sanjungan terhadapnya. Menurut Ibnu Hazm, keluarga Ibnu Khaldun berasal dari wilayah Hadramaut di Yaman di mana salsilah keturunan beliau bersambung daripada

11

Sahabat Rasulullah s.a.w yang bernama Wail bin Hajr yang pernah meriwayatkan 70 Hadith dari Rasulullah s.a.w. Ibnu Khaldun dilahirkan dalam keluarga yang berpengaruh dan berpendidikan tinggi. Semenjak kecil lagi beliau mendapat pendidikan dalam pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran, Al-Hadith, perundangan Islam, kesusasteraan, falsafah, bahasa, mantik dan logik sehingga menjadikan beliau seorang cendikiawan yang agung. Beliau terlibat secara aktif dalam bidang pendidikan, pengajaran, politik serta pentadbiran negara. Karya beliau yang paling terkenal ialah “Mukaddimah” di mana sebahagian besar tulisannya berkait dengan ilmu dan pendidikan. 2.2 Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan Menurut Tajul & Nor’ Aini (1992), Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai salah satu industri yang berkembang dalam sebarang masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan individu. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan utama pendidikan ialah memberi kesempatan kepada fikiran untuk aktif bekerja dan ini membuka fikiran ke arah kematangan individu. Beliau membahagikan ilmu kepada ‘naqliyyah’ dan ‘aqliyyah’. Ilmu naqliyyah wajib dipelajari oleh setiap muslim untuk memandu kehidupan mereka manakala ilmu ‘aqliyyah’ harus dipelajari oleh seluruh manusia untuk kematangan dan pengembangan akal fikiran. Idea-idea Ibnu Khaldun ini selaras dengan hasrat Falsafah pendidikan Kebangsaan yang menekankan kepada pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang baik akan melahirkan bangsa yang kuat dan mulia sebaliknya pendidikan yang rapuh menyebabkan bangsa itu lemah dan hina. Berikut adalah antara pemikiran Ibnu Khaldun berkaitan dengan proses pembelajaran : a) Ilmu perlu disampaikan secara berperingkat-peringkat berdasarkan tahap keupayaan pelajar Penyampaian ilmu seharusnya berperingkat-peringkat daripada aras rendah kepada aras tinggi kerana ianya akan memudahkan pemahaman pelajar. Guru perlu mengambil kira tahap
12

keupayaan pelajar dalam menyampaikan sesuatu ilmu. Ini diakui oleh Bloom (1956) yang menyarankan taksonomi pembelajaran yang terdiri dari tiga domain iaitu kognitif, psikomotor dan afektif. Domain kognitif melibatkan enam aras bermula dengan pengetahuan dan diikuti dengan kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan akhirnya penilaian. Ini bermakna pelajar yang berkeupayaan rendah perlu diberi tahap pengetahuan terlebih dahulu diikuti tahap kefahaman dan seterusnya. Teori ini disokong oleh Biggs & Collis (1982) dengan ‘SOLO (Structure of The Observed Learning Outcomes) taxonomy’ yang memberi penekanan kepada “Surface learning” dan “Deep Learning” di mana “Surface learning” hanya melibatkan fakta, maklumat dan silibus sahaja manakala “Deep Learning” melibatkan maksud, pemikiran yang dalam, tujuan hidup dan refleksi. Dalam Islam, penurunan wahyu atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w. dilakukan secara berperingkat-peringkat oleh Allah s.w.t.untuk memudahkan manusia memahami dan melaksanakannya. Rasulullah s.a.w juga mendidik ummatnya secara berperingkat-peringkat supaya ianya tidak menjadi kejutan kepada manusia. Dalam pendidikan anak-anak, Rasulullah s.a.w. membahagikannya kepada empat peringkat iaitu antara umur 1-7 tahun, 7-14 tahun, 14-21 tahun dan lebih 21 tahun. Ini akan memudahkan pembentukan manusia dan melahirkan insan jauhari lagi bestari. Menurut Ibnu Khaldun lagi, guru perlu mengulangi sesuatu subjek lebih dari tiga kali sehingga pelajar benar-benar faham dan biasa dengan subjek tersebut . Ini bertepatan dengan strategi pembelajaran masteri yang merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Menurut PPK(2002), Pendekatan masteri berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran

13

b) Pelajar tidak sepatutnya dipaksa untuk mengingati sesuatu subjek pada peringkat awal pengajaran Sesetengah guru biasanya menerangkan aspek-aspek yang sukar bagi sesuatu subjek pada peringkat awal pengajaran yang menyebabkan pelajar sukar untuk memahaminya. Ini menyebabkan pelajar akan cuba menghafal suatu perkara yang tidak difahami dengan jelas sedangkan otak mereka tidak dapat menerimanya. Pelajar menjadi malas dan minda mereka akan menolak segala maklumat yang mengakibatkan masa pengajaran menjadi lama. Ini merupakan kaedah pengajaran yang lemah dan membosankan. Menurut Ibnu Khaldun, guru sepatutnya tidak membebankan pelajar dengan pelajaran yang melangkaui keupayaan mereka. Dalam pengajaran perlu ada ulangkaji dan hafalan perlu dielakkan melainkan kes-kes tertentu yang tidak dapat dielakkan.

c) Sesuatu subjek perlu diajar secara berterusan, tidak terpisah dan sistematik. Perbincangan sesuatu subjek seharusnya berterusan dengan cara yang tersusun sehingga selesai. Ianya perlu mengikut urutan dan sistematik tanpa gangguan supaya mudah difahami dan kekal dalam ingatan. Input yang diberikan secara tersusun akan mudah diserap ke dalam otak dan menghasilkan output yang tersusun juga. d) Dua subjek tidak sepatutnya diajar pada masa yang sama. Dua subjek tidak sepatutnya diajar pada masa yang sama atau dicampuradukkan dengan subjek yang lain. Penumpuan kepada mempelajari dua subjek pada masa yang sama menyebabkan sesuatu ilmu itu tidak lengkap dan maklumat tidak akan diserap dengan betul e) Terlalu banyak maklumat pada satu masa pengajaran tidak digalakkan. Menurut Ibnu Khaldun, terlalu banyak maklumat pada satu masa pengajaran menyebabkan kesukaran mempelajari maklumat yang sebenar. Beliau membahagikan sains kepada ‘science14

means’ dan ‘science-purposes’. Beliau percaya bijak pandai pada masakini yang memberikan penekanan kepada ‘science-means’telah membuahkan hasil yang negatif dalam mempelajari subjek tersebut. f) Tidak terlalu tegas dan agresif kepada pelajar Bertindak terlalu tegas dan agresif kepada pelajar semasa pengajaran terutamanya kepada pelajar yang masih muda (kanak-kanak) adalah sangat tidak digalakkan. Ianya akan memberi kesan yang negatif kepada pelajar. Tindakan ini juga memberi kesan psikologi kepada mereka dan membantutkan keinginan mereka untuk belajar dan bekerja. Disebabkan ketakutan, kanak-kanak ini akan menjadi tidak sopan dan mungkinakan berbohong. Mereka akan belajar untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak hati mereka dan tindakan ini membentuk karektor mereka. Justeru, ibu bapa dan guru sepatutnya tidaklah terlalu agresif untuk mengajar mereka ketaatan dan sifat-sifat yang baik. g) Lawatan dan pertemuan dengan pakar adalah sangat berguna dalam pendidikan Seseorang itu biasanya mempelajari pengetahuan, etika, pandangan dan nilai dari guru atau orang yang mahir dalam bidang berkenaan. Guru dan pakar-pakar dalam bidang tertentu ini merupakan ‘role model’ untuk diikuti dan diteladani. Oleh itu, dengan mengadakan lawatan bersama guru dan perbincangan dengan pakar menyebabkan seseorang pelajar itu akan lebih memahami sesuatu ilmu yang dipelajari. Lawatan juga akan mendedahkan mereka kepada pengalaman sebenar di lapangan. Ini bertepatan dengan kaedah pembelajaran kontekstual yang mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sebenar di luar bilik darjah. h) Teori mesti diikuti dengan amali Ibnu Khaldun menekankan kepentingan mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam bentuk amali seperti memerhati, merasai dan melakukan eksperimen. Ini menjadikan sesuatu ilmu itu

15

mudah difahami oleh pelajar. Melalui amali atau eksperimen, pelajar melihat sendiri proses yang berlaku. Menurut PPK (2001), sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah dimana dalam proses ini kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. i) Belajar sains memerlukan kemahiran Ibnu Khaldun percaya bahawa mempelajari sains memerlukan kemahiran. Tradisi sangat penting dalam pengajaran dan perlu disokong untuk pembangunan sains
j) Alat bantu mengajar digunakan untuk memudahkan pengajaran.

Ibnu Khaldun menyarankan guru-guru supaya menggunakan alat bantu mengajar untuk memudahkan pengajaran. Menurut Tajul dan Nor’ Aini (1992), idea Ibnu Khaldun selari dengan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang ditekankan dalan KBSM sekarang dimana setiap guru disarankan menyusun dan merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik dari segi pemilihan, penyesuaian dan penggunaan bahan-bahan pengajaran. Alat-alat tersebut haruslah mengandungi unsur-unsur intelek dan nilai-nilai murni yang dapat mewujudkan insane yang boleh bertindak dan berfikir secara dewasa. 2.3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Menurut PPK(2001), Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikuluim sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap optimum. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Antara pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran sains adalah : a) Pendekatan Inkuiri
16

Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Secara amnya, inkuiri bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Melalui aktiviti eksperimen, murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan membuat kesimpulan sendiri. Pendekatan ini dualisme dan sekular kerana ianya bermula dengan ragu.Oleh itu pembelajaran secara inkuiri mesti terlebih dahulu dimulakan dengan yakin terhadap wahyu Allah s.w.t. (Tajul & Nor’ Aini, 2007). Pendekatan ini boleh dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang menyatakan bahawa teori perlu diikuti dengan amali.
b) Konstruktivisme

Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman sendiri. Pemikiran ini terlalu mementingkan kebebasan, hak individu dan bebas nilai. Oleh itu menurut Tajul & Nor’ Aini (2007), ianya hanya boleh digunakan jika dilaksanakan dengan konsep berguru yang dinamakan konstruktivisme bersepadu iaitu yang berpaksikan akidah. c) Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dengan cara ini, murid akan dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Dalam pendekatan ini, guru boleh menggunakan kaedah lawatan atau kerja lapangan ke tempat-tempat tertentu. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Ini juga menjadi salah satu pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengajaran dan pembelajaran iaitu lawatan dan pertemuan dengan pakar. d) Pembelajaran Masteri

17

Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Menurut Tajul & Nor’ Aini (2007), konsep pembelajarn masteri yang lebih tepat adalah seperti menghafal Al-Quran. Ibnu Khaldun juga menekankan kepada pembelajaran masteri dimana menurut beliau sesuatu ilmu itu perlu diajar berperingkatperingkat berdasarkan tahap keupayaan pelajar dan proses pengulangan perlu dilakukan beberapa kali untuk lebih memahaminya. Penurunan wahyu kepada Rasulullah s.a.w juga adalah secara beransur-ansur melalui Jibril atau meresap terus ke jiwa Rasulullah s.a.w. Dengan cara ini mudahlah ianya difahami, diamalkan dan disebarkan. e) Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran sains Menurut PPK (2001), simulasi dan animasi computer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Ianya menjadikan pengajaran lebih menyeronokkan dan berkesan dan murid lebih mudah memahami pengajaran guru. Kaedah ini juga diakui oleh Ibnu Khaldun dalam pemikirannya berkenaan penggunaan alat bantu mengajar. Dalam Al-Quran juga Allah s.w.t. menyuruh kita memerthatikan alam ini dan memikirkan bagaimana Allah s.w.t menjadikan kehidupan ini kerana dengannya akan menguatkan keimanan dan akidah seseorang. Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:

“Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, bagaimanakah Kamu menghidupkan benda-benda yang telah mati, maka Allah bertanya (nabi Ibrahim), adakah kamu tidak yakin (beriman) ? Nabi Ibrahim menjawab: sesungguhnya aku yakin tetapi untuk mententeramkan hatiku (menambahkan lagi keyakinan), Allah berkata, ambillah empat ekor burung (disembelih dan digaul) dan setiap bahagian diletakkan di atas empat gunung serta serulah nescaya burungburung itu akan datang pada kamu(dalam keadaan bercantum dan sempurna).Dan ketahuilah Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana”.
18

(Al-Baqarah:260) 2.4 Persamaan Antara Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Jadual 1 di bawah menunjukkan persamaan antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan strategi pengajaran dan pembelajaran sains PEMIKIRAN IBNU KHALDUN Ilmu perlu disampaikan secara berperingkatperingkat berdasarkan tahap keupayaan pelajar Lawatan dan perbincangan bersama pakar STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS Pembelajaran masteri

Pembelajaran Kontekstual

Teori perlu diikuti dengan amali

Pendekatan Inkuiri Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

Penggunaan alat bantu mengajar

Jadual 1 3.0 METODOLOGI KAJIAN

3.1 Rekabentuk Kajian Kajian dilaksanakan dengan kaedah kuantitatif melalui kaedah tinjauan menggunakan soal seidik 3.2 Responden Kajian Responden kajian terdiri daripada 10 orang guru dari tiga buah sekolah di Kuala Terengganu. 3.3 Instrumen Kajian Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah dalam bentuk soalselidik. Soal selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bahagian A : Maklumat responden dan Bahagian B: Penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dalam strategi pengajaran dan pembelajaran sains.
19

3.4 Prosedur Kajian Melalui soal selidik yang diedarkan , data akan dianalisis dengan mencari frekuensi dan peratus. Data-data yang diperolehi akan dipersembahkan menggunakan carta bar. 4.0 DAPATAN DAN ANALISIS 4.1 Dapatan kajian tentang pandangan guru bahawa penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dapat melahirkan insan jauhari dan bestari. Rajah 1

Peratus

Hasil kajian mendapati 70% guru bersetuju bahawa penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dapat melahirkan insan yang jauhari dan bestari. Ini membuktikan mereka menyokong pemikiran Ibnu Khaldun dalam pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan modal insan yang selaras dengan hasrat Falsafah pendidikan Kebangsaan. Namun begitu, masih ada 30% guru yang kurang pasti samada pemikiran Ibnu Khaldun dapat melahirkan modal insan. Mereka mungkin kurang memahami tentang pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks pengajaran dan pembelajaran sains.

4.2 Dapatan kajian tentang amalan penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dalam kalangan guruguru sains.
a) Mengajar secara berperingkat-peringkat mengikut tahap keupayaan pelajar 20

Rajah 2

Peratus

Daripada Rajah 2, 90% guru bersetuju dengan penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dalam aspek pengajaran secara berperingkat-peringkat mengikut tahap keupayaan pelajar. Hasil dapatan kajian ini menggambarkan kebanyakan guru mengamalkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam pengajaran mereka. Dapatan ini menunjukkan bahawa kebanyakan guru percaya melalui cara ini pelajar akan dapat menguasai sesuatu subjek.

b) Melakukan lawatan dan pertemuan dengan pakar Rajah 3

Dapatan kajian menunjukkan bahawa 100% guru bersetuju bahawa lawatan dan perjumpaan Peratu dengan pakar merupakan satu kaedah yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka sependapat dengan Ibnu Khaldun dan sentiasa mengamalkannya di sekolah. Mereka memahami melalui kaedah ini pelajar akan mendapat banyak ilmu dan maklumat yang sangat bermanafaat dalam kehidupan mereka
s

21

c) Melakukan eksperimen/amali selepas pengajaran teori Rajah 4

Hasil dapatan kajian menunjukkan 100% guru bersetuju dengan Ibnu Khaldun dalam pengajaran
Peratus

dan pembelajaran dimana selepas pengajaran teori ianya perlu disusuli dengan amali atau eksperimen. Mereka percaya amali akan dapat mengukuhkan lagi teori. Disamping itu pelajar akan dapat memerhatikan sendiri teori yang dipelajari melalui aktiviti amali atau eksperimen. d) Menggunakan alat bantu mengajar Rajah 5

Peratus

Berkenaan pemikiran Ibnu Khaldun tentang penggunaan alat bantu mengajar, 100% guru bersetuju menggunakan alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Ini menunjukkan bahawa penggunaan alat bantu mengajar menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan.

22

4.3 Dapatan kajian tentang pandangan guru tentang kerelevanan penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dengan strategi pengajaran dan pembelajaran sains . Rajah 6

Kebanyakan guru berpendapat Pemikiran Ibnu Khaldun amat sesuai dengan strategi pengajaran dan pembelajaran terkini. Dalam aspek pendekatan inkuiri-penemuan, 80% guru bersetuju
Peratus

kaedah ini bertepatan dengan pemikiran Ibnu Khaldun dimana beliau menekankan amali setelah pengajaran teori untuk memudahkan pemahaman sesuatu subjek. Begitu juga dari aspek kontekstual dimana 70% guru bersetuju ianya juga bertepatan dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang lawatan dan perjumpaan dengan pakar. Namun begitu, hanya 50% guru bersetuju pembelajaran masteri bertepatan dengan pemikiran Ibnu Khaldun manakala sebahagian yang lain tidak pasti. Sebahagian guru ini mungkin kurang memahami tentang konsep pembelajaran masteri. Dalam aspek penggunaan ICT pula, 60% guru bersetuju ianya bertepatan dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang penggunaan alat bantu mengajar. Dapatan ini menunjukkan kebanyakan guru menggunakan alat bantu mengajar untuk membantu pengajaran mereka. 5.0 PERBINCANGAN

Berdasarkan kepada dapatan kajian, penerapan pemikiran Ibnu Khaldun adalah sangat berkesan untuk melahirkan insan jauhari dan bestari. Aspek-aspek yang ditekankan dalam pemikiran Ibnu Khaldun berupaya merubah paradigma dan membentuk pemikiran pelajar. Justeru, ianya tergolong dalam ciri-ciri pemikiran tinggi yang lahir dari ahli pemikir yang hebat seperti Ibnu Khaldun. Aspek-aspek yang termasuk dalam pemikiran tinggi dalam kajian ini ialah :
23

i)

Ilmu perlu disampaikan secara berperingkat-peringkat berdasarkan tahap keupayaan pelajar

ii) iii) iv)

Lawatan dan pertemuan dengan pakar adalah sangat berguna dalam pendidikan Teori mesti diikuti dengan amali Penggunaan alat bantu mengajar

Aspek yang pertama yang dikaji dalam kajian ini ialah berkenaan penyampaian ilmu yang seharusnya berperingkat-peringkat berdasarkan tahap keupayaan pelajar. Dengan cara ini dan melalui pengulangan beberapa kali, ianya akan meresap ke dalam jiwa seseorang pelajar yang akan memudahkan pemahaman. Dalam Muqaddimahnya Ibnu Khaldun menggunakan perkataan Malakah yang membawa erti “satu sifat yang sebati di dalam jiwa” yang terhasil kerana sesuatu perbuatan dan pengulangan perbuatan tersebut dari masa ke semasa sehingga gambaran perbuatan tadi bersebati dengan jiwa pelaku. Disini dapat difahami malakah itu bermaksud tabiat (habit) yang terbina dalam diri modal insan dari latihan, pengulangan, tindakan sebenar, proses berfikir, aktiviti fizikal, teknikal, bahasa dan spiritual yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga sikap dan tabiat terbentuk dalam diri mereka. Ini akan mewujudkan pemahaman sebenar terhadap sesuatu ilmu pengetahuan yang kemudiannya akan mewujudkan kemahiran (skill) yang tinggi dalam sesuatu bidang yang diceburi. Aspek yang kedua adalah lawatan dan pertemuan dengan pakar yang juga dapat melahirkan insan jauhari dan bestari. Melalui lawatan pelajar dapat memerhatikan apa yang mereka telah belajar dalam situasi sebenar yang tidak boleh didapati di dalam bilik darjah. Kaedah ini akan meningkatkan lagi pemahaman sesuatu konsep kerana ia memberi peluang kepada pelajar memerhatikan perkaitan antara bahan maujud dengan proses-proses yang berlaku. Disamping itu, pembelajaran akan lebih menyeronokkan kerana perbincangan bermakna berlaku dalam proses

24

mengumpul maklumat. Melalui pertemuan dengan pakar pula, segala permasalahan dan kesilapan konsep dalam pembelajaran akan dapat diselesaikan. Aspek ketiga dalam kajian ini adalah teori mesti diikuti dengan amali. Melalui amali atau eksperimen pelajar akan mendapat kemahiran untuk melakukan penyelidikan sains. Dalam pendidikan sains penguasaan kemahiran saintifik adalah penting kerana ia menyediakan pelajar untuk mendapat pengetahuan sains serta menimbulkan minat dan keseronokan dalam pembelajaran sains. Dengan ini, kemahiran saintifik akan menjuruskan pelajar ke arah pemikiran secara kritis, kreatif dan analitis (Tobin dan Copie, 1980). Dalam wawasan 2020, salah satu cabaran yang perlu ditangani adalah mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif yang inovatif dan berpandangan jauh serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi di masa hadapan. Begitu juga dalam kurikulum sains KBSM dimana proses pengajaran dan pembelajaran harus berteraskan pengalaman sendiri seseorang pelajar melalui pendekatan inkuiri dan penemuan. Sehubungan dengan ini panduan. Pentaksiran Kerja Amali (PEKA) Kimia dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum bagi mempertingkatkan penilaian prestasi pelajaran sains, khususnya melibatkan penguasaan kemahiran saintifik pelajar. Namun begitu pendekatan inkuiri perlu dimulakan dengan konsep yakin bukannya ragu.

Aspek terakhir dalam kajian ini ialah berkenaan penggunaan alat bantu mengajar (ABM). Penggunaan ABM memudahkan penyampaian guru serta menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Pelajar pula akan lebih memahami sesuatu subjek yang diajar disamping meningkat konsentrasi dan ingatan mereka. Pelajar akan menggunakan deria mata mereka dan melalui pandangan ianya akan meresap ke dalam hati. Pengajaran sains yang dikaitkan dengan kebesaran Allah dan ilmu wahyu melalui persembahan ABM yang menarik akan meningkatkan

25

lagi keyakinan pelajar kepada Allah s.w.t. Justeru, guru perlu mengeksploitasi ABM agar ianya benar-benar memberi kesan yang mendalam kepada pelajar. Kesemua aspek-aspek yang diterangkan di atas mempunyai hubungan rapat dengan strategi pengajaran dan pembelajaran sains masakini. Namun begitu, pemikiran Ibnu Khaldun akan memberi nilai tambah kepada strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut dengan menerapkan nilai-nilai agama dan tauhid untuk melahirkan pelajar jauhari dan bestari.

6.0 KESIMPULAN, RUMUSAN DAN CADANGAN Kesimpulan daripada kajian ini ialah pembelajaran dengan kaedah yang sesuai dan pelbagai akan melahirkan insan yang berilmu dan menghayati ilmu yang disampaikan. Ilmu tanpa penghayatan atau amalan merupakan satu kerugian besar kepada ummah. Pepatah Arab menyatakan ; “Ilmu tanpa amal seumpama pokok yang tidak berbuah” Melalui penerapan pemikiran Ibnu Khaldun yang menekankan proses-proses pengulangan, lawatan, amali dan pemerhatian akan meningkatkan lagi penghayatan ilmu dalam diri pelajar. Pelajar bukan hanya sekadar mempelajari teori tetapi menjiwai sesuatu ilmu yang dipelajari. Ianya akan menjadi benteng yang cukup ampuh bagi menangani cabaran-cabaran yang pelbagai dan kompleks dalam dunia hari ini. Tanpa penghayatan ilmu, golongan muda terutamanya pelajar begitu mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara buruk yang berlaku disekeliling mereka. Inilah hakikat yang perlu diakui pada hari ini dimana kita melihat betapa ramai remaja terlibat dengan gejala-gejala sosial yang tidak bermoral. Ini disebabkan oleh kurangnya ketahanan jiwa dan jati diri yang ada dalam diri mereka. Mereka bukannya tidak pernah melalui sistem

26

pendidikan tetapi ilmu yang dipelajari di sekolah masih tidak mampu menjadi benteng kepada mereka dalam menangkis gejala-gejala mungkar ini. Justeru, sistem pendidikan harus dinilai semula agar ianya benar-benar menepati hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam membentuk sistem pendidikan yang baik, unsur pelajaran sepatutnya disepadukan dengan agama. Malangnya pada hari ini, sebahagian guru begitu terarah untuk menyediakan pelajar ke arah peperiksaan bukannya menjiwai proses pendidikan itu sendiri. Akibatnya, pelajar yang kurang cemerlang dalam peperiksaan akan terbiar manakala yang cemerlang dalam peperiksaan menjadi ‘the skill barbarian’. Hasil daripada kajian ini, beberapa cadangan telah difikirkan bagi melahirkan insan jauhari dan bestari melalui penerapan pemikiran Ibnu Khaldun. Antaranya ialah ; i) Guru perlu menggunakan seluruh kreativiti dan kepandaian mereka dalam mendidik dan membimbing pelajar menjadi insan yang berguna.
ii)

Peneguhan dan nasihat perlu sentiasa diberi dan diulang tanpa jemu sehingga ianya benar-benar meresap dalam diri pelajar.

iii)

Guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dengan tahap pemikiran pelajar mereka dan menjadikan pembelajaran sesuatu yang menyeronokkan.

iv)

Guru perlu memberi layanan yang adil tanpa pilih kasih kepada setiap pelajar agar mereka berasa tidak disisihkan.

v)

Suasana sekolah seharusnya kondusif sebagai tempat untuk memperolehi ilmu yang bermanafaat.

7.0 PENUTUP Menyemai benih pemikiran tinggi ke arah perubahan paradigma merupakan tanggungjawab semua pihak. Ianya perlu berlaku secara berterusan, konsisten dan tanpa kompromi dalam

27

melahirkan modal insan yang sangat diperlukan oleh negara. Lahirnya insan jauhari dan bestari ini merupakan satu anugerah yang besar yang tidak ternilai harganya kerana melalui pimpinan mereka negara akan menjadi cemerlang, gemilang dan terbilang digeruni kawan dan lawan.

RUJUKAN
.

Biggs,J.and Collis,K.(1982) Evaluating the Quality of Learning: The Solo Taxonomy. New York: Academic Press. Bloom, B et al. 1956. Taxonomy of educational objectives: Handbook I, The cognitive domain. New York, David McKay & Co. Fahri Kayadibi (2001).Ibnu Khaldun And Education. The Hamdard Islamicus. Istanbul, Turkey Ibnu Khaldun (2001). Mukadimah Ibnu Khaldun (Terjemahan). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Pukal Latihan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Putrajaya :Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum(2001). Huraian Sukatan Mata Pelajaran Sains KBSM. Kementerian Pendidikan Malaysia Tajul Ariffin Noordin, Nor’Aini Dan.(1992). Pendidikan dan wawasan 2020: Falsafah, perguruan dan persekolahan. Arena Ilmu(M) Sdn. Bhd.Kuala Lumpur. Tajul Ariffin Noordin, Nor’Aini Dan.(2007). Pendidikan Bersepadu : Ilustrasi & Penjelasan Lengkap. UKM, Bangi. Tengku Asmadi (2008). Teknik Memotivasikan anak cara positif.PTS Millennia Sdn. Bhd.Batu Caves, Selangor

28

Tobin, K.G & Copie, W. (1980). “Teaching Process Skill In The Middle School. School Science & Mathemathics”. Journal of Research In Science Teaching Zaid Ahmad (2008). Mesej Ibnu Khaldun Dalam Konteks Masyarakat Umat Islam Kini. Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia.(MUAFAKAT)

LAMPIRAN 1 Jadual 1: Penerapan Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Sains BIL 1. 3. ITEM PEMIKIRAN IBNU KHALDUN membantu melahirkan insan jauhari dan bestari. Saya dapat menerapkan PEMIKIRAN IBNU KHALDUN semasa P&P sains dalam aspek-aspek berikut: a) Saya mengajar murid berdasarkan tahap keupayaan mereka dan sentiasa mengulangi beberapa kali. b) Saya tidak pernah memaksa murid mengingati setiap perkara yang diajar pada peringkat awal pengajaran . c) Saya sentiasa merancang pengajaran dan mengajar secara sistematik d) Saya tidak pernah mengajar dua tajuk pada masa yang sama kerana ianya mengelirukan murid e) Saya tidak memberikan terlalu banyak maklumat kepada murid pada satu masa pengajaran. f) Saya tidak terlalu tegas dan agresif kepada murid semasa pengajaran. g) Saya ada melakukan lawatan bersama pelajar dan menganjurkan kursus kepada pelajar bersama guru-guru pakar h) Pada pendapat saya belajar sains memerlukan kemahiran dan amali
29

TIDAK SETUJU

TIDAK PASTI 30%

SETUJU

70%

10%

90%

10%

10% 10%

80% 90% 70% 80%

20% 20% 10%

10%

30%

60% 100% 100%

i) Saya menggunakan alat bantu mengajar dalam pengajaran sains supaya murid lebih memahami dan menghubungkannya dengan kehebatan Allah 4. 5. PEMIKIRAN IBNU KHALDUN masih lagi relevan dengan kaedah pengajaran terkini Pendekatan dan kaedah pengajaran berikut adalah bertepatan dengan PEMIKIRAN IBNU KHALDUN : a) Pendekatan Inkuiri-penemuan b) Konstruktivisme c) Pembelajaran Kontekstual d) Pembelajaran Masteri e) Penggunaan ICT 20% 20% 30% 50% 40% 20%

100%

80%

80% 80% 70% 50% 60%

30