SMK TINGGI KAJANG 6BA/AA 2009/2010

TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR AHLI KUMPULAN 6:
♥PUNITHA SELVARAJU ♥KALPANA MUKUNDAN

PREMAH RAJENDEI

Kami dari kumpulan 4 ahlinya terdiri daripada Punitha Selvaraju, Kalpana Mukundan dan Premah Rajendei mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada guru Geografi 6BA/AA En.Nik Suhaimi dan ibu bapa kami serta tidak lupa rakan-rakan yang turut membantu untuk menyiapkan Projek Kolebrasi Geografi Alam Sekitar Manusia STPM kumpulan kami.

Kami juga bersyukur kerana dapat menjiapkan projek ini dengan lengkap dan mengikut masa yang ditetapkan.

Sekian, Terima Kasih

TAJUK

MUKA SURAT

BAB 8: SEKTOR PERTANIAN

3-11

BAB 9: SEKTOR PERIKANAN

12-18

BAB 10: SEKTOR PERHUTANAN

19-24

BAB 11: SEKTOR PERLOMBONGAN DAN SUMBER TENAGA

25-30

BAB 12: SEKTOR PERINDUSTRIAN

31-36

BAB 13: SEKTOR PERKHIDMATAN

37-42

RUJUKAN

43

1. Pilih sebuah mana-mana Negara yang telah anda kaji di rantau Asia Pasifik: (a) Jelaskan empat kepentingan sektor pertanian perladangan kepada Negara berkenaan. [13 m]
(b) Bincangkan enam langkah yang boleh diambil untuk memajukan semula sektor

pertanian di Negara tersebut. [12 m]

(a)
→ Malaysia •

menyumbang dan mengukuhkan semula pendapatan eksport Negara melalui peningatan pengeluaran sektor pertanian komersial seperti getah dan kelapa sawit. Hasil eksport akan membawa masuk dollar USA/mata wang lain yang lebih tinggi nilainya. Sekali gus ddapat memperbaiki deficit imbangan dagandan dalam suasana kegawatanekonomi 1997-1998, eksport minyak sawit dan getahmuncul sebagai sektor kedua penting menyelamatkan ekonomi malaysia.

membekalkan peluang pekerjaan dan menyelamatkan risiko pengganguran daripada sektor industry dan perkhidmatan. Akibat kegawatan ekonomi, banyak sektor perkhidmatan dan industry menghadapi masalah kewangandan pemberhentian pekerja. Dalam hal ini,sektor pertanian muncul sebagai penyelamat untuk mengelakan kadar, pengganguran yang lebih buruk daripada fenomena pemberhentian pekerja tersebut. Disamping menjalankan fungsinye yang asas sebagai pekerjaan utama penduduk, pendapatan perkapita peneroka dan pekerja lading bertambah dengan cepat sekali gus dapat memberbaiki taraf hidup mereka.

membantu memajukan semula industri-industri yang berasaskan sumber bahan mentah yang sebelum ini agak lembap perkembangnnya. Industri memproses hasil pertanian (Agro Based Industry) boleh dipergiatkan semula dan ditukar konsepnye kepada industri pembuatan yang boleh menghasilkan barangan eksport yang menguntungan. Sebenarnya keluaran industri perkilangan seperti minyak masak, sabun marjerin, tayar, sarung tangan dan lain-lain amat bergantung kepada pengeluaran hasil ladang kelapa sawit dan getah.

meningkatkan kemajuan infrastruktur, petempatan dan kemudahan sosial penduduk. Pembukaan lading di kawasan pembangunan wilayah seperti di JENGKA, DARA, KESEDAR, KEJORA dan KETENGAH telah menambah jaringan pengangkutan di samping penyediaan perumahan yang lebih sempurna dan lengkap dengan bekalan air serta elektrik kepada penduduk melalui rancangan penempatan peneroka. Adalah diperakui pembukaan ladang oleh FELDA dan FELCRA ini telah banyak mengubah nasib penduduk desa daripada terus dibelenggu dengan lingkaran kemiskinan. Malah di sesetengah kawasan perladangan/Rancangan pembangunan wilayah dilengkapkan dengan kemudahan Bandar-bandar baru seperti Bandar Jengka di Wilaya Segitiga Jengka, Bandar Muadzam Shah di Wilayah DARA dan Bandar Al-Muktafi Billah Shah di Ketengah.

(b)

memperluaskan teknik/kaedah pertanian hidroponik. Sebagai satu kaedah yang lebih cepat dan mudah mengeluarkan hasil serta berkualiti khususnya untuk tanaman makanan jangka pendek seperti sayuran. Kaedah ini sepatutnya dikomersialkan dan bukan lagi setakat tanaman sampingan sahaja. mengembangkan program R&D (Penyelidikan dan Pembangunan) dalam sektor pertanian dalam konteks penghasilakan benih-benih bermutu tinggi, cepat mengeluarkan hasil dan tanah perosak/penyakit. R&D juga meliputi pelbagai produk pertanian yang boleh dieksportkan. memperkenalkan dan memperkemaskan sistem dan rangkaian pemasaran hasil-hasil pertanian supaya petani, peneroka, pekebun, penternak boleh menikmati pendapatan yang sepatutnya dan tidak diboloti oleh orang tengah. Ini boleh memotivasikan para petani untuk menambahkan lagi produktiviti pertanian mereka di samping pihak kerajaan sendiri mengawal harga hasil pertanian termasuk pemberian subsidi harga. membantu petani khususnya petani miskin dalam konteks pinjaman modal atau pemberian subsidi baja, benih racun dan lain-lain untuk memajukan sektor pertanian mereka agar lebih berdaya saing. memperbaiki kemudahan asas yang berkaitan dengan pertanian seperti rangkaian jalan raya yang baik dan sistem pengairan yang cekap untuk memberikan ruang kepada para petani meningkatkan produktivitinya. menggalakkan para petani menggunakan dan mengamalkan teknik pertanian moden yang lebih menguntungkan seperti penggunaan jentera, baja kimia dan racun serangga termasuk juga kaedah pertanian berkelompak (mini estet).

memberikan khidmat nasihat dan latihan/bimbingan yang yang berkesan kepada para petani termasuk menyebar luas infomasi-infomasi pertanian yang terkini

2. Berdasarkan mana-mana sebuah Negara sedang membangun yang telah anda kaji: (a) Huraikan lima ciri utama sector pertanian kebun kecil yang terdapat di Negara tersebut. [10m] (b) nilaikan tentang usaha-usaha yang telah dijalankan untuk memajukan sektor kebun kecil di Negara tersebut [15m]

Skema jawapan (a) → Malaysia • jenis tanaman dan saiz keluasan. Di Malaysia kebanyakkan pekebun kecil menumpukan kepada tanaman jualan seperti getah, kelapa sawit, koko, nanas serta tanaman buahan seperti durian, rambutan, langsat dan lain-lain pada keluasan kurang daripada 40 hektar (100 ekar).

pemilikan. Dimiliki secara individu atau keluarga oleh pendudukpenduduk kampung tradisional dan bukannya syarikat atau agensi

kerajaan. Di Malaysia, pada masa kini ‘pemilikan secara berkelompok’ dilaksanakan melalui percantuman beberapa kebun menjadi ‘Mini estet’

pengurusan dan tenaga buruh. Diuruskan secara individu atau kelompok dan kebanyakkanya menggunakan tenaga buruh keluarga. Namun begitu, sesetengah kebun yang agak besar saiznya atau mini estet akan menggunakan tenaga buruh upahan seperti mana dalam sector perladangan.

orientasi pengeluaran. Bersifat separuh komersil dan bergantung kepada jenis tanaman. Jika jenis buah-buahan sep-erti durian, dokang, rambutan dan lain-lain sebahagiannya dijual dan sebahagianya lagi digunakan untuk keperluan keluarga. Tanaman jualan seperti getah dan kelapa sawit sepenuhnya akan dijual.

penggunaan teknologi. Pada aras sederhana tidaklah semundur sektor sara diri intensif dan tidak pula semaju sector perladangan. Penggunaan input pertanian moden seperti baja kimia dan racun serangga dilakukan di samping penggunaan baja asli. Adunan ciri-ciri pertanian moden dan tradisional.

(b)

penggunaan kaedah-kaedah pertanian moden seperti baja kimia, racun serangga, jentera dan lain-lain amalan bagi menggantikan input tradisional seperti penggunaan baja asli. Biasanya peranan ini dijalankan oleh agensi pembangunan pertanian seperti di Malaysia ( RISDA, LPP, JABATAN PERTANIAN dan lain-lain).

penanaman benih-benih yang lebih bermutu cepat mengeluarkan hasil, tahan daripada perosak dan penyakit yang dikeluarkan oleh penyelidikan santifik. Misalnya, benih durian D22, D24, D29, baka betik exoticar, baka kelapa sawit klon 99 dan lain-lain. Benih ini biasanya dikeluarkan oleh MARDI dengan kerjasama UPM sebagai penyelidikan dan pembangunan pertanian (R&D)

memperluaskan kemudahan-kemudahan infrastruktur untuk kemajuan kebun kecil seperti system jalan raya, pengairan moden, teknologi pemprosesan dan pemasaran kemudahan kredit dan pinjaman dan lain-lain.

mengadakan khidmat latihan dan bimbingan bagi mempertingkatkan mutu pengurusan kebun serta mempertingkatkan produktiviti hasil kebun. Biasanya peranan ini dijalankan oleh jabatan pertanian dengan kerjasama beberapa agensi pembangunan pertanian.

mengadakan projek-projek khas bagi mengatasi masalah setempat seperti mini estet, rancangan tanah berkelompok dan lain-lain.

memperbaiki struktur dan system pemasaran hasil dengan usaha mengurangkan masalah orang tengah yang sentiasa mencengkam pekebun. Misalnya projek-projek yang dijalankan oleh FAMA seperti projek pasar tani dengan menggalakkan petani/pekebun itu sendiri memasarkan hasilhasilnya terus kepada pengguna bukannya melalui orang tengah

3. Pilih mana-mana Negara di rantau Asia Tenggara: (a) Huraikan empat ciri utama sector pertanian perladangan di Negara itu. [13m] (b) Kaji enam kesan negatif pembangunan pertanian perladangan terhadap alam sekitar setempat di Negara berkenaan. [12m]

Skema jawapan (a) → Malaysia • jenis tanaman dan orientasi pengeluaran. Jenis tanaman jangka panjang yang berorientasikan eksport. Misalnya getah dan kelapa sawit, koko, lada hitam, nanas dan lain-lain. Pertanian bersifat komersil/pertanian perdagangan yang mana hasilnya dieksport ke luar Negara.

skala pengeluaran dan pemilikan. Pertanian berskala besar yang mempunyai keluasan lebih daripada 100 ekar. Kebanyakkannya dimiliki oleh syarikat swasta seperti DUNLOP dan GUTHRIE atau agensi kerajaan seperti FELDA dan FELCRA kerana ia memerlukan modal/kos yang besar untuk membangunkannya

teknologi dan input pengeluaran. Amat bergantung kepada penggunaan jentera input pertanian moden seperti penggunaan baja kimia, racun serangga, benih yang bermutu, jentera pengutip dan pengangkut dan lain-

lain kerana pengeluarannya secara besar-besaran. Justeru bidang R&D amat dipentingkan dalam sector perladangan

modal dan buruh. Memerlukan modal yang besar dan tenaga buruhyang ramai terutamanya dalam perladangan getah dan kelapa sawit. Oleh sebab itu, sektor ini hanya boleh dikembangkan oleh syarikat/agensi kerajaan yang mempunyai kewangan yang kukuh. Pada masa kini, penggunaan tenaga buruh import dari Indonesia terpaksa digunakan.

pengurusan. Diuruskan secara sistematik sama ada pengurusan perladangan mahupun pengurusan pekerjanya. Misalnya melalui system peneroka oleh FELDA atau sistem pekerja ladang/estet oleh syarikatsyarikat swasta. Sistem pengurusan yang cekap akan menentukan kejayaan sektor perladangan di Malaysia.

(b)

perubahan landskap secara besar-besaran . landskap hutan bertukar kepada kawasan tergondol di peringkat awal pembukaan lading atau penanaman semula, kemudiannya bertukar kepada landskap tanaman seperti getah dan kelapa sawit.

kemusnahan ekosistem hutan. Kepupusan kepelbagaian biologinya, kemusnahan habitat, rantaian makanan, spesies flora dan fauna serta lainlain yang berkaitan dengan ekosistem. Hal ini terjadi kerana proses penyahhutanan berlaku secara besar-besaran

memusnahkan kawasan tadahan air dan menggangu keseimbangan hidrologi. Misalnya menggangu proses susupan dan aliran air bawah tanah/system akuifer, larian air permukaan, sistem saliran dan lain-lain yang berkaitan dengan komponen hidrologi

kesan pemanasan setempat/peningkatan suhu mikro. Pemusnahan hutan untuk pembukaan lading akan menggangu proses transpirasi , kelembapan udara sekitar berkurangan, hujan tempatan berkurangan, suhu sekitar meningkat.

pencemaran udara. Berkaitan dengan amalan pembakaran terbuka secara besar-besaran semasa pembersihan tapak lading. Menambahkan partikel terampai dalam udara (PM 10)-boleh dikaitkan dengan fenomena jerebu pada tahun 1997. Pencemaran udara juga boleh dikaitkan dengan aktiviti meracun/berajapokok khususnya kelapa sawit menggunakan kapal terbang

masalah pencemaran sumber-sumber air. Antaranya ialah sungai, tasik, paya, air bawah tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penggunaan baja kimia dan racun serangga secara besra-besaran dan berlebihan. Kesan ini dikaitkan dengan proses larian air permukaan dan larut resap terutama ketika hujan.

peningkatan kadar hakisan tanah dan banjir lumpur. Berlaku di peringkat awal pembukaan tanah/pembersihan tapak lading. Partikel-partikel tanah yang longgar akibat hakisan percikan hujan akan dihakis-angkut oleh larian air permukaan, masuk ke dalam sungai menyebabkan sungai keruh, berkelodak dan berlumpur, dasar sungai cetek memudahkan berlakunya banjir.

4(a) Bagaimanakahamalan pembangunan pertanian moden boleh menjejaskan alam sekitar fizikal di satu-satu kawasan Asia Pasifik? [15m] (b) Cadangkan lima langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negative akibat pembangunan pertanian moden terhadap alam sekitar di sesetengah Negara Asia Pasifik. [10m]

Skema jawapan

(a)

Amalan penyahhutanan untuk pembukaan tanah baru/pembangunan tanah untuk dijadikan tapak lading. Hutan rimba akan ditebang-bakar, dimusnahan dan dibersihkan secara besar-besaran untuk dijadikan kawasan pertanian. Aktiviti penyahhutanan akan mengubah landskap fizikal, memusnahkan ekosistem setempat, kepupusan biodiversity, peningkatan kadar hakisan tanah, pencemaran sungai, pemendapan dan pencetekan dasarnya serta boleh mengubah iklim mikro seperti pemanasan setempat/ peningkatan suhu sekitar, penurunan kelembapan udara dan sebagainya

Amalan pembakaran terbuka di peringkat kerja-kerja pembersihan tapak ladang atau dalam proses penggantian tanaman/ tanam semula sesuatu jenis tanaman seperti penanaman semula kelapa sawit dan tebu. Sisa-sisa tanaman dikumpul dan dibakar secara terbuka dan secara besar-besaran. Ini akan membebas partikel-partikel terampai (PM 10)dan bahan-bahan pencemar udara yang banyak ke dalam atmosfera setempat. Kesannya kadar pencemaran udara akan bertambah dan memungkinkan berlakunya fenomena jerebu di sesuatu kawasan terutamanya dalam keadaan udara kering (dry air).

Amalan penyemburan racun serangga secara besar-besaran dan juga penggunaan baja kimia yang berlebihan. Kawasan lading yang luas membolehkan racun serangga disembur dengan menggunakan kapal terbang. Udara sekitar tercemar dan teroksida. Penggunaan baja kimia yang berlebihan memungkinkan pencemaran sumber air sungai, tasik serta air tanah. Ini memusnahkan hidupan akuatik.

Amalan penebusgunaan kawasan tanah lembap (wet land) seperti kawasan paya untuk dijadikan tapak pertanian. Kawasan paya seringkali dianggap sebagai kawasan negative dan tidak ekonomi. Justeru ia ditembun-tambah atau dikeringkan airnya melalui sistem perparitan untuk membolehkan kawasan tersebut ditanam terutamanya dengan tanaman kelapa sawit dan getah. Penebusgunaan kawasan paya akan memusnahkan ekosistem akuatik atau meyebabkan banjir di kawasan sekitarnya. Ini kerana fungsi kawasan paya

sebagai ‘penstabilan ekosistem sekitar’ serta kawasan simpanan air kekal telah dimusnahkan.

Amalan pertanian tanpa tanaman tutup bumi dan tanpa jagaan yang rapi terhadap tanih pertanian. Seprti membiarkan tanih terbuka dan terdedah secara langsung kepada agen-agen hakisan khususnya air dan angin. Kawasankawasan pertanian seringkali kehilangan kesuburan tanah atau ketandusan tanih (lapisan atas tanah/ top soil semakin nipis) akibat hakisan percikan air hujan, hakisan larian air permukaan dan juga hakisan oleh angin pada musimmusim panas.

Amalan pertanian tunggal/ sejenis (monoculture), tanpa giliran atau ulangan tanaman yang berterusan tanpa merehatkan tanih. Perladangan kelapa sawit, getah, dan tebu sememangnya bersifat monokultur. Justeru ia akan menyebabkan ketidakseimbangan nutrient tanah. Tanih akan lebih cepat kehilangan sesuatu jenis nutrien. Manakala perkebunan sayuran pula melakukan ulangan tanaman yang sama dengan kerap tanpa sempat sistem tanih tersebut menjalankan ‘pemulihan kendiri’. Ini menjejaskan keseinbangan nutrient tanah sekali gus mengurangkan kesuburanya.

Amalan pertanian di kawasan bercerun tanpa mengikut kontur/ tanaman tanpa teres. Walaupun pada skala yang kecil khususnya oleh pekebun sayur-sayuran tetapi amalan pernian ini akan memudahkan berlakunya hakisan tanah, kehilangan kesuburan tanah serta memungkinkan berlakunya tanah runtuh.

(b) • Mengawal aktiviti pembakaran terbuka di tapak pertanian. Kawalan boleh dilakukan melalui tindakan perundangan seperti denda/ kompaun khususnya Jabatan Alam Sekitar (JAS), mempergiatkan rondaan/ pemantau oleh pihak berkuasa, kesedaran dan kerjasama khususnya daripada pemilik lading/ kebun. Selain iti, menukarkan amalan tebang-bakar di peringkat kerja pembersihan tapak kepada tebang-reput yang boleh menghasilkan baja organic.

Mengamalkan kaedah pertanian campur, tanaman bergilir dan juga tanaman selingan (tanaman luar musim) khususnya dalam sektor perkebunan sayuran. Atau sekurang-kurangnya ‘merehatkan tanah’ sebelum tiba peringkat penanaman berikutnya bagi tujuan membolehkan sistem tanah menjalankan proses pemilihan kendirinya-mewujudkan “time sequence”

Mengamalakan kaedah tanaman tutup bumi atau menanam pokok-pokok pelindung bagi sesuatu kawasan tanah yang baru dibuka/ untuk proses tanaman semula. Jarak masa antara kerja-kerja terakhir pembersihan tapak sehingga proses penanaman/ penggantian tanaman dijalankan mestilah ditanami dengan tanaman tutup bumi khususnya pokok kekacanag tanpa membiarkan tanah terdedah. Pokok kekacang bukan sahaja boleh mengurangkan kahisan malah pokok tersebut boleh menambahakan kandungan nitrat dalam tanah. Pokok pelindung/ tanamn tutup bumi mestilah dikekalkan sehingga tanaman yang ditanam misalnya getah dan kelapa sawit mampu melindungi tanihnya sendiri.

Mengamalkan pertanian berteres/ mengikut kontur, tanaman berjalur serta membina alur dan sistem peparitan/ kawalan pengairan di kawasan pertanian. Kaedah ini boleh mengurangkan kadar hakisan tanih terutamanya di kawasan cerun serta mengelakkan berlakunya banjir setempat.

Menggunakan kaedah kawalan biotik dan tidak terlalu bergantung kepada penggunaan racun serangga. Misalnya burung hantu/ helang/ ular bolehdiguna untuk mengawal tikus di kawasan-kawasan lalang kelapa sawit atau kawasan padi sawah. Penggunaan baja kompos/ baja organic bagi menggantikan sesetengah baja kimia terutamanya dalam perkebunan sayur.

Menggalakkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian dan seterusnya meningkatkan R&D yang boleh mengurangkan risiko negative terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, penggunaan kaedah hidroponik yang jelas bersih dan tidak memberikan kesan sampingan terhadap persekitaran -pertanian mesra alam

1(a) Nyatakan jenis-jenis perikanan di Negara-negara Asia Pasifik. [3m] • • • Perikanan pinggir pantai Perikanan laut dalam Perikanan akuakultur

(b) Jelaskan ciri-ciri perikanan pinggir pantai. [10m]

Lokasi Perikanan

Dijalankan di kawasan laut cetek iaitu di kawasan pentas benua. Di Malaysia dijalankan di kawasan perairan seperti di Laut China Selatan, Selat Melaka Masih bergantung kepada teknologi tradisional seperti pukat tangkul, pukat tarik, jala. Hasil tangkapan biasanya kecil dan sedikit. Kebanyakkan hasil digunakan untuk keperluan harian keluarga. Selebihnya dijual. Sebahagian besar nelayan terdiri daripada golongan miskain. Oleh itu, nelayan tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengusahakan aktiviti perikanan secara besar-besaran Tenggiri, bawal, udang, ketam, sotong

Teknologi/ peralatan tangkap Skala pengeluaran Modal

Jenis tangkapan

• •

Kebanyakkan nelayan pinggir pantai bergantung kepada orang tengah Bagi membantu, kerajaan Malaysia menyediakan bantuan modal, subsidi bot dan pukat.

(c) Terangkan ciri-ciri perikanan laut dalam. [12m]

Lokasi perikanan Teknologi/ peralatan tangkapan

Di kawasan perairan antarabangsa seperti di Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi Diusahakan oleh nelayan-nelayan terlatih dan bekerja secara khusus pada sektor ini. Bergantung kepada peralatan moden seperti kapal/ bot besar dengan sistem komunikasi canggih, jentera penarik, pukat tunda Hasil tangkapan banyak dan secara besar-besaran. Hasil digunakan untuk jualan/ dieksport ke luar Negara dandalam industry pengentinan ikan khususnya ikan sardine Modal nelayan laut dalam adalah besar dan sesetengah dimiliki oleh syarikatswasta/ koperasi nelayan Tuna, tenggiri, bawal, ikan paus dan merah. Di pelabuhan-pelabuhan seperti Kuala Kemaman Terengganu, Tok Bali Kelantan, Kuala Perlis

Skala pengeluaran

Modal Jenis tangkapan Lokasi pendaratan

2a(i) Apakah yang dimaksudkan dengan perikanan akuakultur? [5m] • • Merupakan sub sektor pertanian yang amat penting sebagai pelengkap kepada sektor perikanan di Malaysia Jenis akuakultur yang dijalankan di Malaysia:  Perikanan air tawar  Perikanan air payau dan air masin (marinkultur) (ii) Jelaskan ciri-ciri perikanan akuakultur. [10m] Lokasi kegiatan Dilakukan di dalam sungai, tasik, kolam dan sawah padi. Marinkultur dijalankan di muara sungai, paya bakau dan paya nipah Industri akuakultur menggunakan kaedah moden seperti kolam buatan, rawatan air, ternakan dalam sangkar dan benih-benih ikan kacukan serta pengurusan sistematik Diusahakan oleh pihak swasta biasanya menggunakan modal besar Sebahagian besar pengeluaran untuk pasaran di dalam Negara dan luar Negara. Penternakan kecil-kecilan berorientasikan dalam Negara seperti pasar malam Pulau Pinang, Sabak Bernam di Selangor, Beluran di Sabah Ternakan udang harimau di Rampin, Pahang bertujuan eksport

Teknologi/ kaedah

Modal Skala pengeluaran

Kawasan akuakultur Contoh

b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan di Asia Pasifik? [10m]

 Faktor fizikal • Malaysia yang dikelilingi oleh Lautan China Selatan dan Selat Melaka amat kaya dengan ikan kerana terdapatnya pertumbuhan dan pembiakan plankton dan zooplankton yang menjadi sumber makanan ikan Keadaan pinggir pantai Malaysia yang panjang dan berteluk amat sesuai untuk pembinaan tempat pendaratan ikan Di pantai barat Semenanjung Malaysia kegiatan perikanan dijalankan di Selat Melaka secara sepanjang tahun kerana terlindung daripada tiupan angin monsun


Di pantai timur semenanjung, kegiatan perikanan laut tergendala pada musim monsun timur laut kerana keadaan laut bergelora membahayakan nelayan

 Faktor ekonomi • •

Industri perikanan Malaysia berkembang pesat kerana permintaan yang tertinggi dari dalam Negara dan luar Negara terhadap ikan tempatan Perikanan laut dan akuakultur Malaysia mendapat permintaan tinggi dari luar Negara seperti Singapura, dan Jepun Hasil perikanan dapat permintaan dari industri hiliran yang berkaitan seperti industri ikan sardin dan ikan kering

 Faktor sosial dan kemudahan asas • • • Dikaitkan dengan budaya pemakanan penduduk Asia yang menjadikan ikan sebagai sumber protein utama Pekerjaan sebagai nelayan sudah sebati dan tradisi kepada penduduk pinggir pantai Kegiatan perikanan di Malaysia disebabkan adanya kemudahan perikanan yang baik seperti kemudahan pendaratan ikan dan pengangkutan yang cekap

 Faktor governan • Menerusi penubuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) telah membina kompleks pendaratan ikan moden dan bertindak memasarkan hasilhasil perikanan Jabatan perikanan menjalankan usaha penyelidikan dan pembangunan serta memberikan latihan dalam bidang perikanan Contohnya, di Batu Maung, Pulau Pinang

• •

 Faktor teknologi • • Teknologi perikanan dipertingkatkan menerusi usaha penyelidikan dab pembangunan (R&D) yang berterusan Jabatan perikanan menjalankan penyelidikan tentang penetasan dan pembiakan ikan. Ini dijalankan di Pusat Pengeluaran dan Penyelidikan Ikan Laut (PPPIL) di Tanjung Demong, Besot, Terengganu

3(a) Apakah masalah yang dihadapi oleh sektor perikanan Negara? [15m]

 Masalah kekurangan tenaga • • • Keupayaan modal yang terhad yang menyebabkan nelayan tidak mampu memiliki bot-bot yang besar, pukat moden Pendapatan yang diperolehi oleh nelayan adalah sedikit dan hanya mampu menampung kehidupan seharian keluarga sahaja Tidak berpeluang meningkatkan tabungan modal

 Masalah kekurangan buruh • •

Migrasi keluar tenaga buruh muda ke sektor perindustrian Sektor perikanan pinggir pantai tidak menjanji pendapatan lumayan Sektor perikanan yang menggunakan tenaga kudrat tidak digemari oleh generasi muda

 Masalah kekurangan teknologi • • Kekurangan modal menghalang nelayan untuk memiliki bot besar dan kelengkapan tangkapan moden Masih bergantung kepada teknologi tradisional seperti bot kecil, pukat tangkul

 Masalah keselamatan rakyat • • Keselamatan nelayan di perairan antarabangsa yang sentiasa diancam lanun Berlaku konflik antara nelayan perikanan pinggir pantai dengan nelayan laut dalam

 Masalah kepupusan sumber-sumber perikanan • • Kadar eksploitasi sumber perikanan yang berlebihan Penggunaan pukat tunda menyebabkan kemusnahan habitat ikan

b) Apakah kesan nagatif aktiviti perikanan terhadap alam sekitar? [10m]  kepupusan sumber perikanan • • kadar tangkapan ikan secara berterusan melebihi had kaedah tangkapan yang memusnahkan habitat seperti pukat tunda

 kemusnahan habitat/ kawasan pembiakan • • penggunaan pukat tunda, pukat harimau memusnahkan kawasan terumbu karang yang menjadi habitat ikan, udang pemusnahan habitat merosakkan rantaian makanan marin dan kawasan pembiakan

 pencemaran • • pencemaran air khususnya di sekitar pelabuhan perikanan disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa ikan, air pembersihan bot. kualiti air laut terjejas

 kemusnahan ekosistem paya bakau • pembinaan kolam-kolam akuakultur akan melibatkan kerja-kerja penebangan yang berada di zon pinggir pantai

4a) Berdasarkan sebuah negara di Asia Pasifik, jelaskan kesan positif yang didapati daripada penggunaan teknologi kepada pembangunan industri perikanan. [9m] → Malaysia

Teknologi moden meningkatkan jumlah tangkapan ikan. Ini menjamin bekalan sumber ikan yang berterusan sepanjang masa. Contohnya, penggunaan pukat seperti pukat harimau dan pukat Apollo Teknologi pembakaan dan penetasan benih-benih ikan dalam akuakultur menghasilkan ikan dlm kualiti yang banyak dan cepat membesar utk pasaran Teknologi pengawetan dan dingin beku. Penggunaan air batu dan alat dingin beku di dalam bot-bot nelayan membolehkan hasil tangkapan hasil tangkapan disimpan lebih lama ketika berada di laut Teknologi untuk penerokaan laut bagi membolehkan nelayan memperoleh hasil tangkapan yang banyak dan bermutu

b) Apakah sumbangan sektor perikanan kepada pembangunan ekonomi dan sosial Negara Asia Pasifik? [16m]  Sumber pemakanan (protein)

Budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar Negara-negara Asia Pasifik bergantung kepada sumber perikanan.Ini disebabkan oleh sumber protein yg terdapat pd sumber perikanan.Contohnya,Negara Jepun,Korea

 Menyumbang kepada pendapatan nagara

Kegiatan perikanan menyumbang kepada pendapatan Negara melalui hasil eksport dengan kemasukan mata wang asing ke Negara itu. Contohnya, Malaysia mengeksport hasil tangkapan ke Singapura, Taiwan dan Jepun. Jepun mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan ke Negara-negara lain.

 Peluang pekerjaan

Menyediakan peluang pekerjaan seperti nelayan, pekerja kilang memproses dan kilang ais dan sebagainya. Contohnya, penduduk yang tinggal di pesisir pantai Kelantan, Pahang bergantung kepada aktiviti perikananIni menyebabkan pulangan yang lumayan. Jadi, pendapatan perkapita dan taraf hidup meningkat

 Perkembangan industri yang berkaitan • Industri perikanan turut membantu dalam perkenbangan industri yang berkaitan seperti industry pengentinan (ikan sardin), industri pemprosesan ikan kering dan kilang ais.

1 (a) Huraikan ciri-ciri huttan yang dapat di dunia.

[12m]

 hutan hujan tropika • • • tumbuhan sentiasa berkeadaan malar hijau sepanjang tahun. contohnya, cengal, meranti, seraya, keruing, balau, merapoh, berlian dan lain-lain. terbahagi kepada 4 lapisan:

∴ lapisan atas munculan ∴ lapisan kedua ∴ lapisan tengah ∴ lapisan bawah

 hutan monsun tropika • • • meluruhkan daun pada musim kemarau kerana dipengaruhi oleh musim kering yang nyata. spesies pokok tidak sebanyak hutan hujan tropika dan kebanyakan pokok tumbuh seragam atau sejenis bagi satu-satu kawasan. Kanopi hutan berlapis-lapis. Dedaun pokok berbentuk lebar, berbatang besarberkulit tebal dan berakar tunjang. Terdiri daripada pokok berkayu keras seperti jati, penaga dan cendana. Salah satu keistimewaaan ialah ditumbuhi oleh hutan pokok buluh. Terbahagi kepada 3 lapisan: ∴ Lapisan atas ataukanopi atas ∴ Lapisan kedua ∴ Lapisan bawah

• •

 padang rumput sederhana. • • • tumbuhan berkayu jarang hidup di kawasan ini dan hanya tumbuhan di kawasan lembah sungai. dikuasai oleh dua jenis padng rumput iaitu padang rumput yang pendek dan padang rumput yang panjang. pada musim panas dan musim bunga, padang rumput kelihatan menghijau danamat subur manakala pada musim luruh, berlaku kemarau yang menyebabkan padang rumput kelihatan kekuningan.

 hutan konifer. • • • bersifat monospsies, iaitu hanya terdapat satu atau dua jenis spesies pokok sahaja di dalam satu-satu kawasan disebabkan oleh iklim yang melampau. bersifat malar hijau dan pokok berkayu lembut, berkulit tebal, berbatang lurus, bersaiz besar dan tinggi seperti pokok pain, fir, spurs, cedar dan larch. pokok-pokok ini juga boleh mencapai ketinggian 40 meter.

(b) Jelaskan kepentingan sektor perhutanan kepada alam sekitar fizikal.  habitat kepelbagaian fauna. •

[13m]

haiwan-haiwan yang hidup. Membesar dan membiak dengan sempurna di dalam kawasan hutan yang ekosistemnya stabil tanpa digangu oleh manusia. Hutan menjadi habitat utama untuk haiwan membentuk lingkungan dan meneruskan generasinya.

 menghalang hakisan • liputan tumbuh-tumbuh penting dalam melindungi tanih daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan serta mengurangkan kadar hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar dan proses cegatan silara.

 mengawal keseimbangan kitar hidrologi. • • terdapat pelbagai peranan hutan dalam mengawal kitar hidrologi. Antaranya seperti:♥ discas air sungai dan discas bahan enapan sungai ♥ menyumbang kepada jumlah hujan tempatan melalui proses transpirasi ♥ membentuk kawasan tadahan air yang akan menentukan jumlah dan kapasiti sumber air dalam tanah ♥ menjadi penentu kepada bekalan air sungai, tasik, kolam, paya dan empangan

 mengekalkan atau mengawal perubahan iklim mikro. • hutan juga berperanan untuk mengekalkan dan mengawal perubahan iklim mikro. Terdapat pelbagai fungsi hutan dalam mengekal dan mengawal perubahan mikro ini. Hutan berfungsi dalam mengurangkan kadar kelajuan angin

 mengekalkan kelembapan udara • proses perpeluhan berlaku baik di kawasan hutan tebal dengan daun yang lebat dan padat dan mendapat cahaya matahari yang cukup keadaan ini menyebabkan wap-wap air dibebaskan ke udara di dalam kawasan hutan tersebut

 menyederhanakan suhu sekitar • kesederhanaan suhu di kawasan sekitar dikaitkan dengan kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal. Keadaan ini menjamin habitat yang sesuai untuk kepelbagaian spesies fauna dan flora untuk hidup, membesar dan membiak.

2(a) Jelaskan maksud fenomena penyahhutanan. [7 m] • penyahhutanan bermaksud penghapusan hutan secara besar-besaran kawasan hutan ditebang dan dimusnahkan dengan pelbagai cara dan pelbagai tujuan. Misalnya penebangan untuk pembalakan, pembukaan kawasan perladangan, pembinaan kawasan petempatan dan industry dan ditenggalami air untukprojek hidroelektrik. Fenimena penyahhutanan tanpa kawalan menyebabkan hutan dimusnahkan, permukaan bumi tergondol dan terdedah.

(b) Huraikan kesan fenomena penyahhutanan terhadap alam sekitar fizikal. [18 m]  habitat • hutan berfungsi sebagai habitat utama kepada haiwan untuk membentuk lingkungan dan meneruskan generasi. Apabila habitat musnah, haiwan akan melakukan penghijrahan spesies untuk mencari habitat baru dan terpaksa pula menghadapi peersaingan.

 memusnahkan edaran nutrient dalam ekosistem. • selain itu, kesan akibat penyahhutan juga akan memusnahkan edaran nutrient dalam ekosistem hutan-hutan tropika. Dalam keadaan semula jadi edaran nutrient akan berlaku dengan lengkap dan sempurna di bawah pokok hutan. Proses fotosintesis juga akan turut terganggu yangsekaligus memusnahkan edaran nutrient.

 perubahan cuaca. • hutan berupaya menyerap dan menyimpan karbon dioksida di samping membebaskan oksigen. Oleh itu, fungsi menyimpan karbon dioksida dan membebaskan oksigenini sekaligus dapat mengurangkan kesan rumah hijau.

 kesan ke atas sistem geomorfologi.

penyahhutanan akan mendedahkan permukaan bumi secara langsung kepada pelbagai proses geomartologi seperti luluhawa, hakisan,larian air permukaan serta pelbagai jenis gerakan jisim. Permukaan bumi yang kehilangan pelindung, daya pengikat dan cengkaman tanah oleh akar-akar pokok menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan cerun-cerun bukit menjadi tidak stabil.

 kesan ke atas sistem hidrologi.

mengurangkan kadar susupan air ke dalam tanah dan seterusnya menurunkan paras air dalam tanah. Hal ini menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air kepada sungai, tasik, kolam dan paya.

3(a) Terangkan kepentingan-kepentingan sekitar perhutanan terhadp penduduk dan ekonomi Negara-negera Asia Tenggara masa kini. [15 m] • penting untuk masyarakat asli meneruskan kehidupannya dalam konteks ekonomi pengutip dan pemburuan; kegiatan pertanian pindah dan lain-lain yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat tradisi penting untuk sumber pembalakan khususnya dalam jangka masa panjang yang boleh menghasilkan perdapatan eksport mereka penting sebagai sumber untuk menggerakkan industri-industri hiliran yang berkaitan dengan perhutanan seperti industri perabot, industri desa dan IKSIKS yang berantaian dengan industri pembalakan penting sebagai sumber ekopelancongan yang boleh mendatangkan perdapatan Negara melalui kemasukan pelancong luar dan dalam Negara misalnya tarikan hutan lipur menggalakan industri pelancongan dalam Negara penting untuk membekalkan tenaga hidroelektrik melalui kawasan tadahan yang luas boleh menjana kuasa. Sumber-sumber tenaga yang bersih dan murah ini boleh dijual bagi menghasilkan pendapatan yang lumayan kepada Negara penting untuk membekalkan air. Hutan simpan/kawasan tadahan menjamin bekalan air yang berterusan yang boleh diekspot/dijual ke Negara lain. kawasan hutan bertindak sebagai pembekal air yang utama untuk pelbagai gunaan domestic dan perkilangan.

• •


b) Berdasarkan kepada mana-mana sebuah Negara di rantau asia pasifik, tunjukkan

kesan-kesan negatiF fenomena penyahhutanan terhadap kepelbagaian biologi Negara berkenaan. [10m] → Malaysia • spesies flora dan fauna diancam kepupusan terutamanya yang berharga. Kepupusan gentik dan populasi sebagai warisan generasi akan datang di dalam hutan khatulistiwa di malaysia. kemusnahan habitat sebagai penentu kelangsungan hidup sesuatu spesies di samping penghijrahan spesies untuk mencari habitat baru. Hutan bertindak sebagai habitat kepada pelbagai spesies hidupan mikro dan makro. kerosakan ekosistem terutamanya yang berkaitan dengan rantai makanan. Krisis makanan kepada pengguna-pengguna di dalam hutan ekosistem hutan semula jadi adalah lengkap dan seimbang untuk memenuhi keperluan mesyarakat pengguna hutan. kesan kepada kehidupan masyarakat orang asli yang menjadi sebahagian daripada komponen. Kepelbagaian biologi hutan. Masyarakat orang asli yang menjadikan hutan sebagai habitat dan sumbeer makananya tidak boleh dipilihkan daripada ekosistem hutan. Ia boleh dikelaskan sebagai masyarakat pengguna ‘kelas omnivor’.

4(a) Berdasarkan Negara-negara di rantau asia tenggara, jelaskan fenomena penyahhutanan disebabkan oleh aktiviti manusia.[10 m] → Malaysia

Pembukaan tanah baru yang melibatkan kawasan hutan untuk pelbagai tujuan seperti untuk pertanian, pembinaan, petempatan, pembinan, kawasan industry, jaringan pengangkutan seperti lebuh raya dan sebagainya. Kawasan dan sumber hutan akar dimusnahkan secara besar – besaran demi mengejar pembangunan atau untuk menampung pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Melalui aktiviti pembalakan yang tidak terkawal seperti pembalakan haram atau kegiatan pembalakan yang terlalu lama di satu-satu tempat. Amalan pertanian pindah. Melalui aktiviti ini hutan-hutan primier akan ditebang-bakar oleh puak-puak asli di kawasan pedalaman bagi menjalankan kegiatan pertanian mereka. Melalui projek hidroelektrik . aktiviti ini akan memusnakan hutan dengan dua cara iaitu pertama, penebangan dan pembershian hutan untuk pembinaan, empangan dan kedua penenggelaman hutan bagi tujuan menakung air.

• •

(b) Jelaskan peri pentingnya usaha-usaha pemeliharan dan pemuliharaan sumber hutan di Negara tersebut. [15 m] • untuk mengekalkan / mengawal kawasan tadahan air. Hutan menadah dan menyimpan air hujan melalui fungsi cegatan silara oleh kanopinya dan juga proses susupan. untuk mengawal kadar hakisan tanih, tanah runtuh dan banjir lumpur. Hutan bertindak sebagai pelindung semula jadi tanah yang terbaik. Kanopinya yang berlapis-lapis serta cengkaman akarnya boleh mengurangkan kadar hakisan larian air permukaan seterusnya menjamin kestabilan cerun. mengekalkan ekosistem semula jadi dan menjamin kepelbagaian biologi daripada diancam kepupusan. Pengekalan alam semula jadi membolehkan pula pembangunan “eko pelancongan” dapat dilaksanakanyang berupaya menambahkan pendapatan Negara-negara asia tenggara menjamin bekalan kayu balak yang berharga pada masa depan. Apabila sumber hutan dikawal dan dipulihara maka sumber kayu yang berharga seperti meranti, cengal, seraya, keriung, jati, cendana dan sebagainya sentiasa ada, terjamin bekalanya dan berterusan. Hal ini dapat membantu mengekalkan pendapatan eksport Negara-negara asia tenggara.

1a) Jelaskan tiga jenis mineral dan taburan. [9m] Mineral Petroleum Taburan Dijalankan di Miri, Sarawak semenjak tahun 1909. Simpanan petroleum mentah di Malaysia terletak di luar pantai Terengganu dan Sabah Terhasil di kawasan perlombongan petroleum. Simpanan gas asli utama terletak di pantai Terengganu, Sabah, Sarawak Sejak tahun 2001, terdapat 33 buah lombong bijih timah yang masih beroperasi contohnya lombong kapal korek, lombong pam kerikil

Gas asli

Bijih timah

b) Jelaskan tiga faktor yang menyebabkan kemerosotan bijih timah di Malaysia. [9m] • kemelesetan ekonomi dunia yang berlalu pada tahun 1985 menyebabkan harga bijih timah antarabangsa telah turun dengan mendadak. Jadi pengeluaran bijih timah terpaksa dikurangkan bagi mengelakkan kerugian terdapat banyak barang pengganti lain yang murah dan mudah diperolehi berbanding dengan bijih timah. Contohnya, botol plastic, kaca, dan kertas yang mengambil fungsi bijih timah simpanan sumber bijih timah Negara semakin berkurangan akibat daripada pengeksploitasian sumber selak awal abad ke-19. Kawasan yang kaya dengan bijih timah sudah habis dilombong

b) Jelaskan dua faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan. [7m]

 faktor fizikal • • kawasan tanah tingi seperti di kaki banjaran Titiwangsa terdapatnya bijih timah jenis telerang yang sukar dilombong kawasan tanah rendah terutama di lembangan sungai terdapat timah lanar yang mudah dilombong seperti di Lembah Kinta

 faktor tenaga buruh dan kepakaran • bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir sama ada dari dalam Negara atau luar Negara adalah penting dalam mempengaruhi kegiatan perlombongan buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum, R&D kawalan mutu dan sebagainya.

 faktor kemudahan asas • • • kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan, pelabuhan dan penyimpanan, keselamatan, pemasaran dan lain-lain. Pada masa dahulu, sistem pengangkutan kereta api digunakan dalan perlombongan bijih timah Sistem pengangkuatan paip dan kapal tangki banyak mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia pada masa kini.

2a) Nyatakan tiga jenis mineral di Malaysia. [3m]  Petroleum  Gas asli  Bijih timah

b) Huraikan kepentingan atau sumber sektor perlombongan kepada penduduk dam pembangunan sosioekonomi. [10m]

 Menyumbang kepada pendapatan eksport negara • Hasil perlombongan dieksport seperti petroleum mentah akan menghasilkan pendapatan lumayan kepada Malaysia

 Membuka peluang pekerjaan • • • Menyediakan peluang pekerjaan seperti ahli geologi petroleum, jurutera, juruteknik Maka, kadar pengangguran penduduk boleh dikurangkan Hasil pendapatan ini dapat meningkatkan taraf hidup penduduk

 Menggalakkan pemindahan teknologi dan kepakaran • • Teknologi dipindah melalui pelbagai projek usahasama, perkongsian pintar dan latihan lanjutan R&D khususnya (HITECH) sentiasa dijalnakan oleh PETRONAS dalam konteks teknik baru mengesan dan mengeluarkan sumber serta teknik baru menghasilkan pelbagai produk berkualiti

c) Terangkan kesan aktiviti perlombongan terhadap landskap fizikal. [12m]

 Tinggalan kawasan-kawasan perlombongan • Membentuk lekukan, kolam/ tasik yang dikenali sebagai tasik lombong terutaa di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek

 Pandang darat cerun-cerun bukit

Akibat kesan-kesan pemotong, penarahan dan peletupan bukit, tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah

 Kemusnahan hutan • Akibat daripada aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumbetr mineral

 Pembuangan sisa perlombongan di sekitar sungai • Berpunca daripada kerja-kerja perlombongan dengan menggunakan kapal korek menyebabkan sungai tercemar, keruh, dan berlumpur

 Pencemaran udara • Kesan daripada pembebasan habuk dan debu dari kawasan lombong kuari dan pecah batu

 Hujan asid • Bahan-bahan pencemar udara bertindak sebagai nucleus kondensasi yang menyerap wap-wap air lalu menurunkan hujan asid

3a) Jelaskan kesan ke atas landskap budaya. [10m]

 Wujudnya kawasan petempatan yang berkembang menjadi sebuah pekan/bandar

Kawasan-kawasan perlombongan dibanjiri oleh migrant dari luar untuk bekerja sebagai pelombong seperti di Taiping, Larut dan Ipoh

 Wujudnya rangkaian sistem pengangkutan

• •

Seperti jalan raya, kereta api, kemudahan pelabuhan dan komunikasi Kemudahan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memprose, gudang penyimpanan

 Wujudnya industri-industri yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral • • Seperti petrokiia, memproses gas asli dan pengeluaran baja urea Contohnya di bandar Kertih, Terengganu terletaknya kilang memproses gas asli

b) Terangkan langkah-langkah melestarikan sumber-sumber perlombongan di Malaysia. [15m]  Perundangan • Menghasilkan kuota pengeluaran, pemberian lessen dan konsesi cari gali petroleum di kawasan mestilah dilaksanakan agar simpanan sumber dijamin berterusan dan tidak dieksploitasi sepenuhnya dalam jangka masa singkat Pihak pejabat tanah dan galian (PTG) pula mengawal aktiviti cari gali sumbersumbermineral seperti emas serta aktiviti perlombongan kuari dan pecah batu melalui pemberian lessen dan syarat yang ketat Tindakan tegas terhadap mana-mana syarikat yang melanggar peraturan yang ditetapkan seperti mengenakan denda, menyita, premis dan sebagainya Jabatan Alam Sekitar (JAS) menjalankan pengawasan , pemantauan terhadap aktiviti perlombongan yang boleh mencemarkan alam sekitar Pengurusan yang strategic •

Menjalankan segera kerja-kerja pembersihan laut, pantai dan sungai jika mendapati pencemaran berlaku Segala kos hendaklah ditanggung oleh syarikat yang terlibat manakala JAS menyediakan khidmat kepakaran dan teknologi sekiranya syarikat menjadi punca pencemaran Di sekitar kolang memproses gas asli mestilah ditanam dengan pokok-pokok peneduh bagi tujuan memerangkap habuk dan debu

 Kempen dan pendidikan


Dijalankan berterusan dan bersepadu antara agensi kerajaan, pihak swasta, badan bukan kerajaan (NGO) dan masyarakat Langkahnya seperti bergotong-royong membersihkan pantai dari tumpahan minyak, mengedarkan risalah, mengadakan forum dan seminar dan kempen melalui media cetak dan elektronik bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tanggungjawab mereka kepada alam sekitar

1(a)Berdasarkan kepada Negara Malaysia, nyatakan jenis-jenis industri. [3m]  Industri primer  Industri sekundar  Industri tertiar

(b)Haraikan ciri-ciri sektor perindustrian. [15m]  Industri primer • • • • Terletak berdekatan dengan kawasan sumber pengeluaran bertujuan untuk mengurangkan kos pengangutan sumber yang bersifat pukal Bergantung kepada bahan mentah dari sumber alam Output menjadi input industri sekudar Memerlukan modal yang besar

 Industri sekunder

Bergantung kepada hasil industri primer sebagai bahan mentah Terletak berdekatan kawasan pasaran Mengunakan modal yang besar Bersifat intensif buruh

• • •

 Industri tertiar • Menyediakan segala jenis perkhidmatan kepada pelangan

(c) Berdasarkan kepada sebuah Negara di Asia Tenggara, nyatakan kepentingan sektor perindustrian [7m]

 Menawarkan peluang pekerjaan  Menyumbang kepada pendapatan Negara  Pemindahan teknologi dan kepakaran  Memperlukan saiz pasaran  Memperkembangkan industri berkaitan
 Mempercepatkan pembangunan fizikal

2.Dengan merujuk contoh-contoh di Malaysia (a)Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan-kawasan kurang maju dilaksanakan? [10m]  untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan  mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju dan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk dan seterusnya membendung aliran migrasi ke bandar.  meningkatkan jumlah penduduk kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan. Petempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk.  mempercepatkan pembangunan social dan kemudahan asas di kawasan kurang maju seperti pembinaan sekolah, klinik, atau hospital, rangkaian pengangkutan dan lain-lain sejajar dengan pertambahan penduduk atau pekerja kilang.

(b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. [6m]  industri perkilangan sama ada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian  industri perkilangan berasaskan hasil hutan  industri memproses dan pembuatan makanan dan miniman  industri tekstil-membuat pakaian/ fabrik dan pewarna

 industri berasaskan kimia dan petrokimia  industri membuat simen, jubin/ seramik dan batu bata (c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. [5m]  langkah perundangan • menguatkuasakan undang-undang di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 seperti mengenakan denda/kompaun, menyita premis, membatalkan lessen operasi, penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut

 langkah pengurusan • amalan pengurusan yang strategik meliputi menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk dan merawat enfluen sebelum dilepaskan atau disalirkan ke sistem saliran.

 langkah pendidikan • kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar dijalankan melalui media massa seperti kempen “Cintailah Sungai Kita” dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan, swasta dan NGO.

3.(a)Huraikan usaha-usaha untuk memajukan sektor perindustrian Negara. [6m]

 kemasukan pelabur asing • • digalakkan melalui pemberian taraf perintis diantara 5 tahun hingga 10 tahun. krisis ketidakpercayaan kepada Ringgit Malaysia juga akan menyebabkan para pelabur asing menarak keluar pelaburannya

 bidang penyelidikan dan pembangunan

• •

dikembangkan dengan cara pemindahan teknologi, perkongsian kepakaran latihan lanjutan, pinjaman tenaga pakar dan lain-lain penting untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru dan produk yang berkualiti bagi mengekalkan daya saing di pasaran antarabangsa memandangkan citarasa pengguna begitu cepat berubah

 pasaran antarabangsa • • Malaysia menjalinkan kerjasama yang erat dan kukuh bagi mewujudkan sistem pasaran yang telus, adil dan liberal seperti di dalam AFTA dan APEC Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk mencari pasaran baru khusus bagi memasarkan keluaran barangan kilang Malaysia

(b)Huraikan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar yang berpunca daripada aktiviti perindustrian yang tidak mengamalkan konsep penbangunan lestari.

 pencemaran udara • industri memproses, membebaskan asap, hidro karbon, gas karbon dioksida, sulfur dioksida dan lain-lain partikal terampai yang boleh meningkatkan indeks pencemaran udara serta menggalakkan fenomena terutama sekali di kawasan estet perindustrian

 penipisan lapisan ozon dan kesan rumah hijau • boleh meningkatkan indeks suhu sekitar/ pemanasan setempat atau global jika berlaku di seluruh dunia. Gas-gas rumah hijau terutamanya karbon dioksida dan karbon monoksida bertindak sebagai satu lapisan yang membenarkan bahagian matahari masuk tetapi memerangkap bahangan bumi daripada dipantulkan semula ke angkasa.

 fenomena hujan asid • industri petrokimia dan industri pemprosesan yang lain banyak membebaskan sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida dan sebagainya. Bahan-bahan pencemar ini boleh bertindak sebagai nukleus kondensasi untuk menarik wap-wap air, membesar, tepu dan akhirnya membentuk manic-manik hujan-hujan asid.

(c)Bagaimanakah konsep pembangunan lestari boleh dilaksanakan dalam pembangunan sektor perindustrian di sebuah Negara sedang membangun yang telah anda kaji. → Malaysia  langkah penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat kepada mana-mana pengusaha atau syarikat yang mencemarkan alam sekitar. Hukuman dan denda maksimum patut dikenakan seperti mana yang diperuntukkan dalam Akta Kualitin Alam Sekitar 1974.  menguruskan sisa toksik dengan cekap dan berkesan terutama sekali sisa-sisa pepejal haruslah diuruskan dengan sistematik dan saintifik seperti setiap kilang mesti menyediakan takungan khas untuk sempadan sisa toksiknya dan tidak membuangnya ke dalam sungai, tasik, kolam dan lain-lain  menguruskan bahan pencemaran udara. Industri yang melepaskan asap pencemar melebihi SQ yang dibenarkan oleh Akta Kualiti Alam Sekitar mestilah menggunakan beberapa kaedah sebelium bahan-bahan pencemar tersebut dilepaskan ke udara

4. Berdasarkan kepada negara Malaysia, (a)Mengapakah industri kecil dan sederhana (IKS) menjadi semakin penting? [15m]  mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dalam Negara • penglibatan IKS dalam pelbagai jenis aktiviti perkilangan telah menjadi penggerak dan tulang belakang kepada sektor perkilangan atau pembuatan di negara ini. Disebabkan factor tersebut, secara tidak langsung IKS telah menyuntik kepada peningkatan KDNK sektor perkilangan yang seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara agar sentiasa memberasangkan  • mewujudkan rantaian ekonomi dalam Negara yang lebih kukuh

dengan wujudnya rantaian industri IKS maka firma-firma besar boleh meningkatkan produktiviti, menjamin keberterusan operasi, mengurangkan beban kapital dan kos pengangkutan khususnya dalam konteks barangan separuh siap, serta mengurangkan kos pemasaran

 mewujudkan kepelbagaian jenis ekonomi dalam Negara • produk IKS dihasilkan dalam pelbagai bentuk atau jenis dan perigkat. Dengan adanya IKS, Malaysia tidak terlalu bergantung kepada firma-firma besar semata-mata. Hal ini demikian kerana IKS dimiliki oleh pelabur tempatan.

 membuka lebih banyak peluang pekerjaan • memandangkan IKS mampu menggunakan tenaga buruh secara intensif dalam operasi IKS pengeluaran berbanding dengan firma-firma besar yang mengunakan jentera dan teknologi maka IKS mencipta banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan . IKS tidak bersifat giat jentera.

 meningkatkan keupayaan modal dan tabungan Negara

dalam kebanyakan operasi IKS , sejumlah besar sumber kewangan dan model diperoleh daripada pemilik sendiri, saudara mara, atau rakan perniagaan. Pelaburan modal ini walaupun kecil pada skala individu tetapi menjadi besar apabila keseluruhan IKS yang ada digabungkan.

(b)Huraikan tiga masalah yang dihadapi untuk memajukan industri kecil dan serhana di Negara berkenaan? [10m]

 masalah kekurangan modal atau kewangan • kekurangan modal disebabkan oleh keuntungan perniagaan yang rendah kerana IKS beroperasi dalam skala yang kecil yang menyebabkan tabung kewangan dan modal pusingan amat sedikit, dan kesukaran memperoleh pinjaman kredit dari bank komersial ekoran daripada ketiadaan cagaran dan keraguan pihak bank terhadap kebolehan dan kredibiliti pihak pengusaha IKS untuk berjaya.

 kekurangan tenaga buruh mahir • IKS menghadapi masalah persaingan untuk mendapatkan pekerja yang mahir atau berpendidikan yang lebih tinggi. Persaingan tersebut bukan hanya datang dari firmafirma besar sahaja tetapi juga dari sektor-sektor ekonomi lain yang berupaya menawarkan gaji yang lebih lumayan.

 masalah pasaran dan pemasaran • masalah pasaran timbul disebabkan poduk IKS tidak berkualiti dan tidak berdaya saing. Antara fektor yang menyebabkan produk IKS tidak berkualiti ialah pengunaan bahan mentah berkualiti, mesin dan teknologi yang rendah, tiada sistem kawalan mutu dan reka bentuk barangan yang tidak menarik

5.Pilih sebuah Negara di Asia Tenggara (a) huraikan kelebihan yang terdap di Negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan? [13m] → Malaysia  keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang. Ini mewujudkan iklim pelaburan sihat yang menyakinkan pelaburan asing. Ini membolehkan keadaan politik yang sangat stabil dikekalkan dengan dasar-dasar baru sentiasa digubal untuk terus menyakinkan pelabur menanam modal di Malaysia.  kerajaan juga amat mengalakkan perkembangan industri pembuatan ini seperti mewujdkan skim galakan pelaburan kepada pelabur asing dan tempatan, pemberian taraf perintis, dan sebagainya. Ini mendorong kemasukan pelaburan asing ke Malaysia khususnya dalam sektor pembuatan secara besar-besaran.  kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah dan ramai khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh. Selain itu tenaga buruh di Malaysia juga berkualiti, berpendidikan dan kemahiran tinggi, mudah dilatih, dan dipindakan telah mewujudkan keadaan yang kompetatif dan selesa kepada pelabur asing khususnya untuk melabur di Malaysia.  Kewujudan prasarana/kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan,telekominikasi dan pelabuhan yang dimiliki oleh Malaysia adalah lebih baik berbanding dengan Negara-negara serantau yang lain. (b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di Negara tersebut? [12m]

 dasar kerajaan yang menyediakan kawasan atau tapak yang khas dan menarik untuk industri pembuatan berkelompok dan berdekatan antara satu sama lain seperti adanya pelbagai kemudahan asa yang cukup, kawasan bebas cukai, pemberian taraf perintis dan lain-lain lagi. Kawasan ini dikenali sebagai kawasan bebas cukai.  kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri, maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas, perkongsian pasaran, perkongsian kepakaran dan lainlain yang boleh menjimatkan kos.  kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandar-bandar besar.
 kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan

seperti bank, system pengangkutan, dan telekomunikasi, kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik.

1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri perkhidmatan? [5m]
 industri peringkat ketiga (industri tertier) yang tidak melibatkan pengeluaran

barangan tetapi menyediakan perkhidmatan kepada pengguna.  Contohnya: sektor pelancongan, pengangkutan, telekomunikasi, kewangan, perdagangan dan sebagainya

b) Pilih satu jenis industri perkhidmatan di sebuah Negara, dan huraikan ciri-ciri geografi yang menggalakkan perkembangan industri tersebut. [15m]

→ Sektor pelancongan

 Geografi fizikal • Ciri bentuk muka bumi seperti kawasan luas, landai, rata dan juga ciri-ciri sistem saliran yang ada (sungai yang lebar dan dalam, muara/ pelabuhan yang dalam dan terlindung dan sebagainya) Ciri-ciri semula jadi yang khusus dan menarik seperti pantai, pulau, tanah tinggi, suhu, hutan/ tumbuhan semula jadi, sumber flora dan fauna dan sebagainya Adanya bahan mentah seperti bahan galian, bahan mentah pertanian, kayu balak dan lain-lain khususnya yang menggalakkan industri pengangkutan Ciri tenaga/ sumber kuasa. Adanya sumber kuasa/ bekalan tenaga yang mencukupi dan berterusan seperti KEH, tenaga solar dan tenaga konvensional

• •

 Geografi kemanusiaan  Modal • Keupayaan modal dan pemilikan modal bagi menentukan skala operasi industri perkhidmatan

 Dasar dan peranan kerajaan • Menggalakkan perkembanganya kerana kepentingan industri perkhidmatan tersebut kepada sektor-sektor ekonomi lain dan seterusnya kepada ekonomi negara

 Ciri pasaran

Kewujudan pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi untuk meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan yang disediakan. Ciri pasaran bergantung kepada jumlah atau saiz penduduk dan pendapatan per kapitanya

 Ciri teknologi • Adanya perkembangan R&D-mencetuskan inovasi-inovasi baru bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan.

 Kewujudan tenaga buruh • Sebagai penggerak industri perkhidmatan sama ada tenaga buruh mahir, separuh mahir dan tidak mahir

 Prasarana yang cukup • Seperti jaringan pengangkutan, bekalan air, elektrik dan lain-lain yang bertindak memangkinkan lagi perkembangan industri perkhidmatan

c) Nyatakan sumbangan industri perkhidmatan yang dipilih pada soalan (b) kepada ekonomi negara tersebut. [5m]  Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negara  Memperluaskan pasaran sama ada dalam dan luar negara  Membantu memperkembangkan sektor-sektor ekonomi ekonomi yang lain khususnya pertanian dan perindustrian  Menggurangkan kadar pengganguran  Menambahkan keupayaan modal dalam negara melalui kemasukan pelaburan luar

2. Dengan merujuk mana-mana negara di Asia Tenggara: (a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. [3m] → Malaysia  Cameron Highland di Pahang  Pulau Langkawi di Kedah  Pantai Port Dickson di Negeri Sembilan\

(b) Pilih sebuah kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a), huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan. [7m] → Cameron Highland  Tarikan semula jadi/ fizikal • • Pemandangan yang cantik, suhu yang sejuk Adanya tasik, air terjun

 Tarikan buatan manusia • • • • Tarikan khusus seperti bandar besar – pusat membeli-belah, bandar pelabuhan, tempat bersejarah (arkeologi) Kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang disediakan seperti jalan raya, kapal terbang, dan sebagainya Tempat penginapan – hotel,resort, chalet dan lain-lain – kemudahan riadah dan bersukan, kemudahan membeli-belah Tarikan budaya seperti kesenian, adat, pakaian, makanan dan sebagainya

(c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. [9m] → Malaysia  Menyumbang kepada pendapatan negara • Melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara

 Menggurangkan kadar pengangguran • Dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan. Ini dapat meningkatkan taraf hidup penduduk

 Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara • Melalui pelaburan asing/ tempatan yang melabur dalam industri pelancongan. Ini dapat menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat

 Membangunkan kawasan mundur • Menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru

(d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. [6m]  Langkah promosi menerusi pelbagai media, penawaran pakej pelancongan yang menarik, menganjurkan aktiviti seperti sukan, kebudayaan, pameran, persidangan/ seminar  Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian
 Menyediakan prasarana yang cukup seperti kemudahan penginapan (hotel,

resort, chalet), restoran, kemudahan riadah dan sukan  Membangunkan secara optimum sumber-sumber setempat yang dikenal pasti berpotensi sebagai sumber pelancongan sama ada sumber semula jadi atau buatan manusia

3a) Nyatakan lima subsektor perkhidmatan. [5m]

 Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi  Perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran  Kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan  Perkhidmatan kerajaan  Bekalan elektrik, gas dan air

b) Pilih salah satu daripada lima subsektor itu, jelaskan bagaimana subsektor itu berkait dengan industri pelancongan. [8m]

 Pengangkutan dan komunikasi ∴ pengangkutan • • Pelancong memerlukan pengangkutan udara (luar dan dalam negara), darat (jalan raya, kereta api), air (sungai dan laut) untuk sampai ke destinasi pelancongan. Pelancongan membawa maksud pengembaraan, tanpa pergerakan atau perjalanan, tempat pelancongan tidak dapat dikunjungi dan tidak akan wujud ∴ komunikasi

Komunikasi melalui pelbagai kaedah: telefon, faks, telegraf, internet dan e-mel diperlukan oleh pelancong yang berjauhan dari tempat tinggal mereka untuk sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan di negara asal. Selain itu, melalui komunikasi Pelancong asing dan tempatan mendapat lebih maklumat dan mengenali sesuatu destinasi terlebih dahulu sebelum mengunjunginya.

c) Dengan merujuk kepada mana-mana negara Asia Tenggara, bincangkan pengaruh faktorfaktor alam sekitar fizikal terhadap kemajuan industri pelancongan [12m] → Malaysia • • • • • • Iklim khatulistiwa disukai oleh pelancong dari negara beriklim sejuk dan sederhana Pulau-pulau luar pantai yang cantik dimajukan sebagai destinasi pelancongan utama Pantai-pantai menarik terutama yang berteluk dan terlindung dijadikan destinasi pelancongan dengan pelbagai kemudahan Tanah tinggi yang nyaman juga dimajukan sebagai destinasi pelancongan Kawasan hutan dara yang mengandungi pelbagai spesies fauna dan flora menarik pelancong Sungai, tasik semula jadi dan buatan manusia juga menarik pelancong untuk pelbagai aktiviti air

♣ LONGMAN TEKS PRA-U STPM GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA ♣ LONGMAN Q&A STPM GEOGRAFI (942) KERTAS 1 DAN 2 ♣ KERTAS PEPERIKSAAN STPM SEBENAR 2005-2008 ♣ LAMAN WEB
ℵ http://agrolink.moa.my/dolf ℵ http://www.scribd.com ℵ http://wwwcikgunikmie.blogspot.com ℵ http://khairudinabdulrahman.blogspot.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.