PRASEKOLAH BESTARI INSTITUT PERGURUAN KENINGAU SABAH

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
KANAK-KANAK RIANG KANAK-KANAK CEMERLANG SYARAT KEMASUKAN KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN KURIKULUM PRASEKOLAH BESTARI IPKS GALLERI LEARNING STATION KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI SEPANJANG TAHUN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Hubungi kami ! PEKELILING PRASEKOLAH Bahagian ini akan menyediakan beberapa maklumat yang berguna untuk tatapan awam dan ibu bapa yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak . 1. PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 1. Pengesanan Perkembangan Kanak-kanak Keperluan khas

• Semua kanak-kanak adalah istimewa dan unik • Cara pengajaran dalam bilik darjah juga perlulah disusun dan dirancang untuk memenuhi keperluan murid – murid yang berbeza. • Guru perlu melihat murid secara individu yang berbeza • Cara terbaik seorang guru mengenalpasti perkembangan murid dalam bilik darjah adalah dengan melihat perkembangan murid secara menyeluruh – akademik ( kognitif), fizikal ( motor halus & kasar ), sosial, rohani dan psikologi. • Kanak-kanak berkeperluan khas perlu diberi bantuan dalam bilik darjah. • Guru yang tidak mahir perlu mendapat bantuan untuk membimbing kanak-kanak keperluan khas. 1.1 Keperluan Khas • Limitation on a person’s functioning restricts the individual activities. • Sensory and physical disabilities - visual ( vision problem ) - hearing impairment ( menggunakan pendekatan oral – membaca bibir) atau pendekatan manual – isyarat tangan ) • Physical disorders - cerebral palsy ( spastic) - epilepsy • Mental retardation

- masalah mental ( intelektual) / IQ rendah • Speech and language disorders - masalah menyebut perkataan - masalah suara ( terlalu kuat, garau, nyaring, terlalu rendah ) - bahasa berulang-ulang ( Fluency disorders) - masalah memahami arahan secara oral - masalah memberi respon dalam komunikasi - masalah mencari tata bahasa yang sesuai dalam komunikasi • Emotional and behavioral disorders - masalah pergaulan - autisme - agresif - kemurungan ( mood disorder) - ketakutan ( fear) - cemas ( anxiety) • Kanak-kanak pintar cerdas - mempunyai keupayaan IQ lebih tinggi daripada kanak-kanak lain ( 120 > lebih ) menguasai sesuatu kemahiran lebih cepat daripada kanak-kanak lain lebih berdikari dalam aktiviti p & p mempunyai keupayaan memberi fokus kepada aktiviti p & p mempunyai kepimpinan dll 1.2 Punca keadaan di atas disebabkan oleh • Faktor genetic • Persekitaran • Kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran biasanya: a. di bawah keupayaan normal atau lebih normal dari kanak-kanak lain b. mempunyai masalah sekurang-kurangnya satu atau lebih mata pelajaran akademik c. masalah kesihatan yang tidak dapat dikenalpasti puncanya 1.3 Pengesanan (Screening) Cara saintifik dan sistematik mengesan sama ada kanak- kanak memerlukan bantuan semasa sesi p & p di bilik darjah . 1.4 Proses Pengesanan • • • Mengenalpasti kanak-kanak keperluan khas Mengumpul maklumat kesihatan kanak-kanak kesihatan ibu bapa penglihatan, pendengaran, tingkah laku dll Memproses maklumat / data

• • •

Menganalisis maklumat / data Mengambil tindakan susulan Dilakukan secara sekali atau berperingkat-pringkat (periodical)

1.5 Alat Pengesanan • • • Ujian khas menggunakan instrument Debver Developmental Screening Test (DDST) – lahir-6 tahun Batelle Developmental Inventory (BDI) – lahir – 8 tahun Wechler Preschool & Primary Scale of Intelligence ( WPPSI-R) DIAl-R BRIGANCE K and 1 – prasekolah – tahun 1 Pemerhatian senarai semak rekod anekdot rekod berterusan time sampling soal selidik ibu bapa / penjaga Portfolio murid- Guru akan menyimpan contoh hasil kerja murid, sama ada tulisan, lipatan, bahan projek dll untuk melihat perkembangan tertentu murid ( cth. emosi, motor halus, sosial dan kognitif) hasil kerja murid disimpan dalam fail khas yang dipanggil portfolio. Kesihatan ibubapa murid

SOALAN 1. Apakah kepentingan pengesanan kepada guru prasekolah ? 2. Apakah cara yang paling sesuai bagi guru menjalankan pengesanan perkembangan di prasekolah. Berikan cadangan dan langkah-langkah mengikut situasi keperluan khas. 3. Apakah data / maklumat yang anda perolehi berasaskan pengesanan hasil kerja ( portfolio) kanak-kanak ? 2. Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pengesanan • pemerhatian perlu dijalankan berasas matlamat tertentu • soalan-soalan yang perlu difikirkan .. kenapa pemerhatian itu dijalankan apakah objektif yang hendak dicapai apakah situasi yang sesuai untuk mengumpul maklumat (setting) apakah focus perkembangan yang hendak diperhatikan ( perkembanagn fizikal - motor halus, kasar, bahasa, tingkahlaku bermasalah, kesihatan …) bagaimana merekod maklumat

siapa diperhatikan ( individu, kumpulan, beberapa kanak-kanak ..) bagaimana maklumat hendak direkod ( senarai semak, rekod anekdot ..) apa yang perlu dilakukan semasa membuat pemerhatian terdapat perubahan tingkahlaku semasa diperhatikan? Berapa lama masa diperlukan untuk membuat pemerhatian -event sampling – perlukan masa yang lama - time sampling – masa yang pendek sahaja 2.1 dll • Matlamat pemerhatian - Antara matlamat membuat pemerhatian : sebagai satu latihan professional pengalaman mengenalpasti tingkah laku kank-kanak membuat keputusan contoh kesesuaian perabut dalam kelas, alat permainan, ruang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Objektif pemerhatian perlulah bersesuaian dengan persekitaran dan sumber

2.2 Pendekatan pemerhatian • Terdapat pelbagai cara melakukan pemerhatian : participant observation – terlibat dengan sample without being seen – behind mirror in distance – present in the situation jarak dekat – cth . mengesan pertuturan murid pemerhati perlu mencatat dan bersemuka dengan kanak-kanak untuk mengumpul maklumat dengan tepat dan jelas. 2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerhatian • sensitive dengan situasi dan keadaan emosi kanak-kanak • personaliti pemerhati • pengaruh setting – bahan , persekitaran , ruang …dll 2.4 Apa yang hendak dilakukan semasa membuat pemerhatian • memilih kedudukan yang sesuai • membuat catatan 2.5 Ralat dalam pemerhatian • • • • • • • • • silap merekod peristiwa yang melibatkan tingkah laku tidak cekap mencatat maklumat ( tidak dilakukan serta merta) menambah maklumat yang tidak wujud keletihan dalam pemerhatian gangguan cth . bunyi dari persekitaran ketidak selesaaan personaliti pemerhati ( cth. perihatin & sabar?) sikap bias ( biases) dalam pemerhatian kesesuaian tempat / situasi

2.6 Pemerhatian individu dan kumpulan Kumpulan - sekumpulan kanak-kanak yang mempunyai matlamat yang sama dan homogeneous ( umur dan tahap perkembangan ) - sulit mencatat perbualan - sesuai menggunakan rakaman video - untuk 2 kanak-kanak – perhatian mestilah silih berganti sepanjang masa. - sesuai untuk memerhatikan tingkah laku dalam kumpulan dan bukan individu . Komponen kumpulan • karakter ahli kumpulan ( member characteristic) – umur , bangsa , etnik , budaya dan agama . - ianya mempengaruhi output aktiviti dalam kumpulan . • tingkah laku ahli ( member behavior) • tingkah laku kontekstual ahli – hubungan antara ahli kumpulan sebagai satu sistem ( norma) 2.7 Langkah-langkah pemerhatian • tentukan perkara yang hendak diperhati • merekod maklumat dengan lengkap • merekod serta merta semasa pemerhatian • hadkan satu rekod untuk 1 peristiwa sahaja • rekod fakta yang tepat dan tidak membuat interpretasi • rekod peristiwa positif dan negative 2.8 Kaedah pemerhatian ( methods) • kaedah bermaksud ‘ how to do it ' dan seluruh proses yang terlibat dengan pemerhatian, prosedur pemerhatian - tingkah laku – behavior - setting dan situation • normal dan tidak formal normal – dilakukan secara teratur, terancang dan sistematik tidak formal - melalui aktiviti dan situsai semasa Teknik / kaedah merekod dan membuat pemerhatian tingkah laku • penulisan narrative ( narrative description) menggunakan huraian yang panjang dan terperinci on the spot khusus kepada tingkah laku

-

tanpa gangguan, interpretasi atau penilaian boleh dilaksanakan melalui video, audio atau pemerhatian terus cth:

masa: 9.20 pagi : Ali tiba lebihkurang 35 minit setelah rakan-rakan lain tiba di sekolah . Ia meletakkan begnya di rak beg dan terus berdiri di sebelah rak beg dan melihat rakan-rakannya . Ia melihat rakan dan keadaan persekitaran bilik darjah. Ia tidak bergerak selama 1 minit . Ia hanya mengerakkan matanya selama ia berdiri dan melihat terus ke arah rakan-rakannya melakukan aktiviti dalam bilik darjah . tamat : 9.22 pagi kebaikan penulisan narrative gambaran penuh tentang peristiwa sebenar menjadi data mentah yang boleh diguna semula mencatat perbualan yang berguna untuk penilaian kelemahan memerlukan masa dan tenaga yang lama data perlu diproses untuk mendapat maklumat teknik skala tidak digunakan untuk mencatat ulangan tingkah laku memerlukan kecekapan mencatat dan memerhati

-

• time sampling pemerhati mencari satu masa tertentu dan tingkah laku yang sesuai untuk dijadikan sample - pemerhatian yang bertujuan untuk mencatat kekerapan sesuatu tingkahlaku berulang / berlaku . Contoh tingkah laku yang diperhatikan ialah seprti bergaduh , bertengkar dan panas baran ( aggresif) Tingkahlaku yang diperhatikan pada masa itu merupakan 'samples' - Memberi maklumat yang terperinci berkaitan tingkahlaku yang diperhatikan . . cth. Dalam kelompok 15 murid, pemerhati akan memperuntukkan selama 3 minit untuk setiap kanak-kanak sehingga semua kanak-kanak di buat pemerhatian. biasanya menggunakan senarai semak / koding dan mudah digunakan semasa membuat pemerhatian . kebaikan mudah digunakan khusus untuk pelbagai tingkahlaku tidak memerlukan belanja tinggi jimat masa data mempunyai kebolehpercayaan tinggi • event sampling pemerhati memillih event/ tingkah laku sebagai sample untuk diperhati semasa membuat pemerhatian Cth : tingkah laku sosial - Cara ini digunakan sekiranya sesuatu tingkah laku itu tidak selalu dipamerkan oleh murid semasa time sampling dilakukan. - Pemerhati biasanya akan menunggu berlakunya 'tingkah laku ' yang hendak diperhatikan berlaku dan mencatat peristiwa tersebut untuk dianalisis.

-

maklumat boleh ditulis secara naratif atau menggunakan koding ( senarai semak ) catatkan sama ada event / tingkah laku wujud dalam masa pemerhatian tingkah laku yang tidak menjadi focus tidak diambil kira ( senarai semak ) , namu jika menggunakan penulisan naratif semua perkara perlu dicatat • rekod anekdot maklumat murid di rekod secara berterusan mengikut tahap dan boleh disambung oleh guru lain. melalui pemerhatian terus mencatat tingkahlaku murid sama ada normal atau bermasalah catatan pemerhatian diasingkan dengan tafsiran. pemerhati hanya perlu memerhati dan mencatat tingkah laku murid yang wujud pasa masa pemerhatian. mencatat perubahan yang berlaku dalam tingkah laku murid membantu guru memahami perkembanagn murid dari semasa ke semasa • rekod frekuensi merekod tingkah laku murid menggunakan frekuensi. ( mencatat / sebagai kekerapan ) mudah digunakan dan ditafsir menyediakan maklumat/ data yang mudah difahami carta bar. cth : 20 % ali terlibat dengan aktiviti koperatif, 30% solidarity dan 50% secara unoccupied • rekod harian mencatat perkembangan murid bagi satu jangka masa yang panjang. tertumpu kepada tingkah laku yang baru berbanding yang sedia ada ( perkembangan) step by step progress over a period of time satu cara yg informal • • senarai semak ( check list) specific behavior given content- sebahagaian daripada tingkah laku itu wujud dalam pemerhatian skala ( rating scale) menggunakan skala cth: cemerlang, sangat baik, baik, sederhana, lemah

Message from: nawwar bt mohd zamri Subject: Diploma Pendidikan Awal kanak-kanak (pendaftaran dibuka pada sekarang hingga April 2008) E-mail: nawwar@educatetolearn.com.my Message:

Tawaran untuk mengikuti program diploma pendidikan awal kanak-kanak pengambilan Jun / oktober 2008 1. Anda ingin manjadi guru Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang TERLATIH dan DIIKTIRAFKAN? 2. Atau sedang mencari peluang pernaigaan? Kursus yang ditawarkan • Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak (LAN- KA 7116) • Kursus-Kursus Pengurusan (KKP 0204) • Kursus-Kursus Bengkel Kemahiran (KKP 0204) Permohonan adalah dipelawa kepada lepasan SPM/STPM yang berminat dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak Bagi Sesi Pengambilan JUN / Oktober 2008 Borang pinjaman PTPTN boleh didapati apabila calon telah mendaftar sebagai pelajar Institute Perkembangan Awal Kanak-Kanak (IEYD) Kepada yang berminat sila dapatkan borang permohonan dan kembalikan ke alamat berikut : Institute of Early Years Development (dimiliki oleh Early Years Development Sdn.Bhd.)anak syarikat Educate To Learn Sdn.Bhd D-5-03A, Block D2.Ritze Perdana Business Centre, No 5 Jalan PJU 8/2, Bandar Damansara Perdana 47820 Petaling Jaya Selangor Untuk keterangan lanjut sila hubungi (Cik Nawwar Bt Mohd Zamri) : Tel : 03-77102790@ 03-77106511 Hp : 012-5415145 (Cik Nawwar Bt Mohd Zamri) Fax : 03-77108340 erbt-468×601.gif 75 Users Commented In " KURSUS DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK " Subscribes to this post Comment RSS or TrackBack URL nor azlina bt mohd nawi says, 2-7-2008 at 19:05:45 from 218.111.190.70 saya memerlukan keterangan yang lebih lengkap mengenai kursus diploma pendidikan awal kanak-kanak….. caira says, 2-15-2008 at 13:05:35 from 161.142.24.130 saya mahu dapat borang KURSUS DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAKKANAK ” ini. tapi masalahnya saya sekarang berada di miri sarawak. adakah alternatif lain untuk saya dapatkan borang ini… tQ yati says, 2-18-2008 at 15:39:42 from 219.95.216.189 bole saya dapatkan maklumat penuh mengenai kursus ni?

MyTadika.com says, 2-20-2008 at 07:09:18 from 60.49.98.57 norazlina, caira dan yati, untuk maklumat lanjut kursus diploma pendidikan awal kanakkanak, sila hubungi Cik Nawwar Bt Mohd Zamr : Tel : 03-77102790@ 03-77106511 Hp : 012-5415145 (Cik Nawwar Bt Mohd Zamri) Fax : 03-77108340 PS: saya hanya membantu mereka menyebarkan maklumat kursus sahaja, so for further info, kindly contact IEYD Sdn Bhd. atau layari laman web mereka: http://www.educatetolearn.com.my helly says, 2-20-2008 at 08:49:51 from 129.192.196.7 caira, norazlina & yati, awak email je kat nawwar, dia akan balas semua pertanyaan awak.. nawwar siap bg kos yuran & kandungan kursus semua kat saya.. cepat dia response mimi says, 2-29-2008 at 09:13:55 from 60.48.177.34 cik nawwar, Saya dah terima form utk course ni,tq.saya nak tanya apa kelebihan belajar di E2L kalau dibandingkan saya ambil course yang sama dgn OUM?Cuma jangka masa dgn E2L ialah 2 1/2 thn berbanding OUM selama 4thn.damansara perdana jauh dr tempat tinggal saya.