Bab 2

Perpektif teori

Bab 2 PERSPEKTIF TEORI DAN KAEDAH PENYELIDIKAN

Bab ini membincangkan: • Epistemologi dan Ontologi di dalam penyelidikan • Perspektif positivisme dan interpretivisme. • Kaedah-kaedah penyelidikan • Kajian-kajian eksploratori, diskriptif dan eksplanatori . Di dalam Bab lepas dijelaskan bahawa proses penyelidikan memiliki pelbagai tahap dan memerlukan prespektif teoretikal. Dalam penyelidikan diperlukan pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Bab ini cuba menjelaskan cakupan perspektif teoretikal yang ada, dan menyediakan arahan yang paling tepat digunakan di dalam pelbagai projek penyelidikan. PERSPEKTIF EPISTEMOLOGIKAL DAN ONTOLOGIKAL Epistemologi adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar dan pondasi, alat, tolok ukur, keabsahan, validiti, dan kebenaran ilmu, makrifat, dan pengetahuan manusia. Epistemologi menyediakan satu latar belakang falsafah untuk menentukan apakah jenis maklumat yang munasabah dan mencukupi. Ontologi adalah proses mendapatkan pengetahuan mengenai sesuatu bidang yang wujud di alam ini. Ontologi, dengan kata lain, ialah kajian tentang keberadaan sesuatu, sifat-sifatnya, manakala epistemologi pula cuba untuk memahami apakah makna untuk mengetahui.

8

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

Pada rajah berikut dijelaskan hubungan antara epistemologi, persepektif teori, metodologi, dan kaedah - kaedah yang digunakan. Epistemologi Objektivisme Konstruktivisme Subjektivisme Perspektif teori Metodologi Kaedah

Positivisme Interpretivisme Interaktionisme Simbolik Fenomenologi Kritikal Inkuiri Feminisme Posmodenisme Dll

Kajian ujikaji Kajian Tinjauan Etnografi Kajian Fenomenologi Teori dasar Heuristik Inkuiri Kajian Tindakan Analisis perbincangan Dll

Persampelan Analisis statistic Soal Selidik Pemerhatian Kumpulan focus Studi kes Analisis dokumen Analisis Kandungan dll

Rajah 2.1 Hubungan antara Epistemologi, Perspektif teori, Metodologi dan kaedah-kaedah Penyelidikan (Crotty, 1998). Pemilihan kaedah-kaedah dalam pengumpulan data akan dipengaruhi oleh kaedah penyelidikan yang dipilih. Manakala, metodologi akan dipengaruhi oleh perspektif teoretikal yang digunakan oleh penyelidik, dan secara sedar atau tidak sedar, oleh epistomologikal dari penyelidik. Sekurang-kurangnya tiga kedudukan perlu ada. Objektif epistemologi, sebagai contoh realiti itu wujud dan tidak bergantung pada kesedaran, dalam perkataan lain, ia adalah satu kenyataan objektif di luar sana.. Jadi, penyelidikan adalah berkaitan untuk menemui kebenaran objektif. Dari segi teori perspektif, ia berkait rapat dengan objektifisme iaitu positivisme. Konstraktivisme pula, menolak pandangan pengetahuan manusia.

9

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

Kebenaran dan makna tidak wujud dalam dunia luar, tetapi dicipta oleh perkara interaksi pelbagai subjek dengan dunia itu sendiri. Makna dibina bukan ditemukan, oleh itu, perkara yang dibincangkan ialah membina makna sendiri dalam cara yang berlainan, malah berkaitan dengan fenomena yang serupa. Dari segi perspektif teori yang berkait rapat dengan konstruktivisme iaitu interpretivisme. Manakala interpretivisme dan objektivisme menyokong epistemologi dengan cara yang berbeza, namun, kedua-duanya masih berasaskan satu Ontologi (Chia, 2002).
Berbeza dengan konstruktivime, bagi subjektivisme, makna tidak timbul dari interaksi pelbagai subjek dengan dunia luar tetapi dikenakan keatas objek oleh subjek. Pelbagai subjek membangunkan makna, tetapi itu berbangkit daripada keadaan yang tidak disadari, seperti mimpi, kepercayaan agama dll. Posmodermanisme dapat diambil sebagai sebuah contoh perpektif teoretikal yang berkaitan dengan subjektivisme yang menjadi ontologi.

Menurut Easterby-smith et al. (1991), mempunyai perspektif epistemologi adalah penting kerana beberapa alasan. Pertama, ia boleh membantu menjelaskan isu-isu perancangan penyelidikan. Hal ini bermakna bahawa perspektif epistimologikal tidak setakat sebagai alat-alat perancangan penyelidikan. Perspektif epistomologikal juga dapat memberikan struktur yang jelas bagi cadangan penyelidikan termasuk pelbagai bukti yang sedang dikumpulkan, dari mana asalnya, dan bagaimana ianya akan ditafsirkan. Kedua, sesuatu pengetahuan tentang falsafah penyelidikan akan membantu penyelidik mengenal pasti rekabentuk mana yang akan berjaya (bagi sesebuah set objektif penyelidikan) dan mana yang tidak akan berjaya. PERSPEKTIF TEORI Berbeza dengan perspektif teori yang ada, positivisme dan pelbagai kumpulan interpretivisme adalah antara paling berpengaruh. Sejumlah bentuk perpektif teori lain seperti siasatan kritikal, postmodernisme dan feminisme, akan digunakan di sini untuk menggambarkan nilai perspektif teori yang harmonis dengan epistemologi penyelidik dan untuk mendemonstrasikan jenis-jenis metodologi penyelidikan yang timbul. Positivisme Positivisme adalah paradigma epistemologi dominan dalam bidang sains social sejak lama. Para pakar bersetuju bahawa dunia sosial berada di luaran para penyelidik dan bahawa ciri-cirinya dapat diukur terus melalui pemerhatian. Positivisme menyatakan pendapat bahawa;

10

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

• • •

Realiti yang mengandungi apakah yang boleh diperolehi oleh deria– deria- misalnya, apa yang boleh dilihat, dihidu, disentuh, dan sebagainya. Inkuiri, sepatutnya berasaskan kepada pemerhatian saintifik (kerana menentang spekulasi falsafah), dan kepada siasatan empiris. Pelbagai sains alam dan kemanusiaan berkongsi prinsip-prinsip logik dan metodologi, yang berkenaan dengan fakta-fakta dan bukan dengan nilai.

Interpretevisme (Pentafsiran) Interpretivisme berkaitan rapat dengan konstruktivisme, yang menyatakan realiti semulajadi (dan undang-undang sains) dan realiti sosial adalah berlainan, dan oleh kerana itu, ia memerlukan jenis kaedah penyelidikan yang berlainan. Manakala sains alam mencari konsistensi dalam data dengan tujuan membuat kesimpulan 'undang-undang' (nomotetik), sains sosial itu sering berkenaan dengan tindakan-tindakan bagi individu-individu (ideographic). Kepentingan kita dalam alam sosial itu adalah untuk memfokuskan dengan tepat pada aspek-aspek yang unik, individu dan kualitatif, manakala kepentingan kita dalam alam semulajadi ialah menumpukan kepada lebih fenomena ikhtisari, iaitu, mempamerkan keteraturan emprikal yang boleh dikuantifikasi (Crotty,1998:68). Terdapat lima contoh pendekatan interpretivis; iaitu: Interaktionisme simbolik, fenomenologi, realisme, hermeneutik, dan inkuiri naturalistik. Interaktionisme Simbolik Interaksi manusia dengan dunia adalah diperantarakan melalui proses pembuatan makna dan tafsiran. Ajaran-ajaran interaksionisme simbolik adalah : • Manusia mentafsirkan makna benda dan tindakan di dunia dan ketika mengambil tindakan terhadap tafsiran-tafsiran itu. • Makna timbul daripada proses interaksi sosial itu. • Makna dikendalikan dan diubah suai oleh satu proses interaktif yang digunakan oleh manusia di dalam urusan dengan fenomena yang sukar. Oleh itu, makna-makna tidak ditetapkan atau stabil tetapi disemak pada asas kepada sebuah pengalaman. Hal ini termasuk takrif 'diri' dan ‘siapa kami’. Sebagai contoh, jika seseorang dinaikkan pangkat dari penyelia kepada

11

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

pengurus, tanggapan seseorang itu terhadap diri sendiri dan syarikat itu mungkin berubah, hal ini termasuklah perubahan dalam makna benda dan perubahan dalam tingkah laku. Bagi memahami proses ini, penyelidik-penyelidik perlu mengkaji tindakan terhadap perkara, benda dan masyarakat daripada perspektif diri mereka. Jenisjenis bagi metodologi-metodologi penyelidikan yang kerap kali dikaitkan dengan interaksionisme simbolik termasuklah etnografi dan penggunaan kaedah-kaedah pemerhatian penyertaan dan teori yang berasas. Fenomenologi Fenomenologi memegang sebarang percubaan untuk memahami realiti sosial yang menjadi asas kepada pengalaman manusia. Oleh itu, fenomenologi mendesak bahawa kami (penyelidik) mesti menyimpan pemahaman lazim berkaitan fenomena dan meninjau semula pengalaman mereka dan makna-makna baru mungkin muncul. Jadual-jadual 2.1 dan 2.2 cuba member gambaran tentang perbezaan antara fenomenologi dengan padadigma lain atau kaedah penyelidikan lain. Hasilnya akan menjadi makna baru atau lebih lengkap lagi bermakna atau diperbaharui. Cubaan-cubaan dibuat sebagai cara untuk mengelakkan prasangka daripada penyelidik yang pastinya akan mempengaruhi data. Oleh itu, fenomenologi menjadi satu pengembaraan, melalui pengalaman peribadi dan kefahaman kebudayaan. Nilai dianggap bukan sahaja untuk tafsiran-tafsiran bagi penyelidik, tetapi juga sebagai perkara penyelidikan untuk diri mereka. Tesch (1994) membezakan antara penyelidikan fenomenologi dan etnografi. Manakala kedua-duanya adalah berpangkalan di atas huraian dan tafsiran, penyelidikan etnografik adalah lebih tertumpu kepada kebudayaan dan fenomenologi, tentang pengalaman manusia iaitu berkaitan dengan 'dunia sebenar'.

JADUAL 2.1 Rumusan paradigma positivis dan fenomenologi Paradigma Positivis
Kepercayaan Dunia adalah luaran dan

Paradigma Fenomenologi
Dunia dibina secara sosial dan bersifat

12

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

asas

bersifat objektif Pemerhati adalah bebas Sains adalah nilai bebas Tumpuan kepada fakta Mengesan sebab akibat antara pembolehubah-pembolehubah Membentuk rumus dan ujian hipotesis (pendekatan deduktif) Mengoperasikan konsepkonsep yang dapat diukur Menggunakan sampel yang besar Kaedah-kaedah kuantitatif

Penyelidik seharusnya

subjektif Kumpulan pemerhati diwujudkan untuk menjadi pemerhati Sains adalah terdorong oleh kepentingan manusia Tumpuan kepada makna Cuba untuk memahami apa yang sedang berlaku Teori-teori binaan dan model-model daripada data (pendekatan induktif) Menggunakan pelbagai kaedah untuk mengukuhkan pendapat-pendapat yang berbeza daripada satu fenomena Menggunakan sampel kajian yang kecil Kaedah-kaedah kualitatif

Kaedah-kaedah yang terlibat

(Sumber : Disesuaikan daripada Easterby-Smith et al., 1991) JADUAL 2.2 Perbezaaan antara penyelidikan fenomenologi dan etnografi Etnografi Kajian budaya Penyelidikan fenomenologi Kajian ‘dunia kehidupan' pengalaman manusia Menemui hubungan antara budaya dan Menjelajah pembinaan peribadi dalam tingkah laku dunia individu Belajar tentang ‘tempat-tempat' Belajar tentang individu Sebanyak mungkin pemberi maklumat Di antara 5 dan 15 ‘para peserta' Kaedah: Penggunaan pemerhatian dan Kaedah: Penggunaan temuduga beberapa temu duga mendalam dan tidak berstruktur Unit analisis: acara Unit analisis: unit makna Kebolehpercayaan: penyegitigaan Kebolehpercayaan: pengesahan oleh para peserta Sumber : Disesuaikan daripada Tesch (1994) Realisme Realisme bermula dari kedudukan gambar pelukis dunia sains yang seperti benar dan paling tepat (Chia, 2002). Maka, untuk penyelidik realis, objek-objek kajian seperti 'budaya', 'organisasi', 'perancangan perbadanan' wujud dan agak bebas kepada pemerhati. Hal ini adalah kerana ia tersedia untuk analisis sistematik seperti fenomena semulajadi. Oleh itu, pengetahuan adalah sentiasa di hadapan

13

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

melalui proses teori-bangunan di mana penemuan ditambah kepada perkara yang sudah diketahui. Walaupun realiti mengandungi entiti, struktur dan peristiwa, realisme memegang sesetengah ‘fakta’ yang dapat dilihat yang mungkin hanya bersifat ilusi. Sebaliknya, mungkin terdapat fenomena yang tidak dapat dilihat tetapi wujud. Hermeneutik Hermeneutik tradisi adalah mengaitkan sebahagian besar dengan falsafah orang Jerman pada abad kesembilan belas, tetapi juga mempunyai hubungan dengan fenomenologi dan psikoanalisis bagi Freud. Menurut perspektif Hermeneutik, sosial realiti kelihatan sebagai dari segi sosial dibina, dari menjadi terpaku dalam fakta objektif. Oleh itu, hermeneutik mempertikaikan tafsiran itu patut diberikan dengan lebih faham daripada penjelasan dan huraian. Realiti sosial adalah terlalu kompleks untuk memahami proses pemerhatian. Saintis mesti mentafsirkan dengan tujuan untuk mencapai tahap pengetahuan yang lebih mendalam dan kefahaman kendiri. Penyelidikan Naturalistik Menurut Lincoln dan Guba (1985), dalam paradigma naturalistik terdapat pelbagai kenyataan terbina yang hanya boleh dipelajari secara menyeluruh. Penyelidikan kepada kenyataan ini meningkatkan lebih banyak soalan daripada jawapan, supaya ramalan dan kawalan hasil adalah sebahagian besar jangkaan yang sia-sia, walaupun beberapa tahap pemahaman boleh dicapai (Guba, 1985). Penyelidikan kendiri tidak mungkin terasing tetapi nilai terbatas oleh perspektif penyelidik. Antara kes-kes ini, kemunasabahan berkurang ke atas sesuatu perkara atau proses tetapi ia memberi kesukaran dalam mendapatkan sesuatu sebab dan akibat. Fenomena hanya boleh difahami dalam persekitaran mereka; Dunia sebenar adalah terlalu kompleks, pelbagai dan saling bergantung (Lincoln, 1985).

Penyelidikan Kritikal Kajian berbentuk kritikal ini adalah satu penyiasatan meta-proses, yang mana persoalan kini memegang nilai-nilai dan andaian-andaian serta cabaran struktur sosial yang konvensional. Ia menarik kedua dua penyelidik dan para peserta untuk membuang apa yang mereka istilahkan sebagai ‘kesedaran palsu' dengan tujuan untuk membangunkan pemahaman cara baru sebagai satu panduan untuk

14

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

tindakan yang berkesan. Andaian-andaian itu yang berdasarkan di bawah penyelidikan kritikal adalah : • Idea merupakan pengantara oleh kuasa perhubungan dalam masyarakat. • Kumpulan tertentu dalam masyarakat berkeistimewaan terhadap orang lain dan bersifat menindas pada kumpulan bawahan. • Apa yang dipersembahkan sebagai ‘fakta-fakta’ yang tidak boleh dipisahkan dari ideologi dan kepentingan diri dari kumpulankumpulan yang dominan. • Amalan penyelidikan aliran utama terbabit walaupun jika tidak dipeduli dalam penghasilan semula bagi sistem kelas, perlumbaan dan penindasan jantina. Feminisme Feminisme ialah himpunan teori sosial, gerakan politik, dan falsafah moral yang sebahagian besarnya didorong oleh atau berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengetepian oleh kaum lelaki. Dalam istilah yang mudah, feminisme merupakan kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik, dan ekonomi antara kedua-dua jantina, serta kepada sebuah gerakan yang dikendalikan berdasarkan keyakinan bahawa jantina harus tidak merupakan faktor penentu yang membentuk identiti sosial atau hak-hak sosiopolitik dan ekonomi seseorang. Sebahagian besar ahli-ahli gerakan kewanitaan khususnya bimbang akan apa yang dianggapnya sebagai ketaksamaan sosial, politik, dan ekonomi antara kedua-dua jantina yang memihak kepada kaum lelaki sehingga menjejaskan kepentingan kaum perempuan. Postmodernisme Postmodernisme adalah jauh daripada menjadi sistem penyatuan dari pemikiran seragam dan kadang kala menggunakan kesalingbolehtukaran dengan konsepkonsep seperti deconstructionisme dan poststructuralisme. Muncul daripada kekecewaan ahli intelektual Perancis dengan fahaman Marxisme selepas peristiwa 1968, postmodernisme bukan sahaja satu bentuk serangan ke atas positivisme, tetapi kepada seluruh kemodenan agenda sejarah - dan terutamanya fahaman Marxisme (Delanty, 1997). Tolakan postmodernisme mana-mana negara ‘emansipasi' sosial, sebaliknya menitikberatkan kepelbagaian, ketaksaan, ambivalens dan perpecahan. Sementara ahli falsafah seperti Habermas telah melihat perpecahan dalam syarat-syarat negatif dan seperti satu ancaman kepada komunikasi, postmodernisme melihat ia agak positif seperti satu peluang untuk pilihan. Oleh itu, analisis pasca moden sering memfokuskan tentang tema dalam pengiklanan, cara hidup, fesyen, subbudaya dan jantina.

15

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

PELBAGAI KAEDAH PENYELIDIKAN Pemilihan kaedah penyelidikan ditentukan oleh satu kombinasi daripada beberapa faktor. - sebagai contoh, sama ada penyelidik itu percaya bahawa terdapat beberapa jenis dari luaran ‘kebenaran' yang perlu ditemui di luar sana, atau sama ada tugas penyelidikan itu adalah untuk meneroka pelbagai perspektif masyarakat secara semula jadi. Ia dipengaruhi pelbagai perspektif yang dimiliki oleh penyelidik misalnya positivis, interpretivist, atau perspektif lain. Sikap penyelidik juga mempunyai peranan yang menentukan misalnya teori mana seharusnya digunakan – sebagai satu model teoretis atau perspektif (pendekatan deduktif) atau beberapa model patut timbul daripada data sendiri (induktif). Berikut akan dijelaskan sedikit sebanyak tentang pelbagai kaedah penyelidikan yang biasa digunakan di dunia sebenar. Penyelidikan Eksperimen dan Separa-Eksperimen Dalam eksperimen saintifik subjek yang akan dikaji secara rawak ditetapkan sebagai satu uji kaji. Kelompok uji kaji itu menerima ‘rawatan' dan keputusankeputusan dibandingkan dengan kumpulan kawalan yang tidak mendapat rawatan. Dalam dunia sebenar, ia sering kali tidak mungkin menjalankan penyelidikan uji kaji yang sebenar kerana kesukaran untuk mencari kumpulan kawalan yang mudah dipadankan dengan syarat-syarat kunci pembolehubah (seperti umur, jantina, pendapatan, gred kerja, dan sebagainya). Sebaliknya, rekabentuk separa-eksperimen digunakan di mana penyelidik, sebagai contoh, terpaksa mengesan kewujudan kumpulan-kumpulan daripada mengesan lukisan pada sampel-sampel yang rawak. Penyelidikan eksperimen dan separa-eksperimen kemudiannya memberi penegasan kepada: • Menghasilkan semula teknik uji kaji makmal dengan kaedahkaedah yang sangat berstruktur. • Generasi daripada hipotesis awal. • Pengawalan pembolehubah. • Pengukuran Tepat (kuantitatif) luaran-luaran. • Generalisasi daripada contoh-contoh untuk populasi yang serupa. Penyelidikan Tindakan

16

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

Penyelidikan tindakan: • Melibatkan kedua-dua orang penyelidik dan pengamal (atau pengamal sebagai penyelidik dalam pertubuhan mereka sendiri). • Boleh distrukturkan dan melibatkan penggunaan eksperimen manakala kumpulan kawalan digunakan bagi menguji satu hipotesis. • Boleh juga tidak berstruktur dan digunakan secara induktif/beraruhan (dan secara kualitatif). Tinjauan Analitis Tinjauan analitis menegaskan: • Satu pendekatan deduktif. • Pengenalpastian populasi penyelidikan. • Satu lukisan tentang sampel wakilan daripada penduduk/populasi. • Kawalan pembolehubah. • Generasi kedua-dua data kualitatif dan kuantitatif. • Kebolehan sesuatu keputusan itu menjadi umum. Penyelidikan fenomenologi Penyelidikan fenomenologi: • menekankan logik induktif. • mencari pendapat-pendapat itu dan akaun-akaun subjektif dan tafsirantafsiran para peserta. • mengharapkan pada analisis data kualitatif • bukan sangat membimbangkan dengan mengeneralisasi untuk populasi lebih besar, tetapi dengan huraian mengikut konteks dan analisis. Penyelidikan Heuristik. Penyelidikan heuristik, melibatkan penyelidik itu dalam: • satu pertanyaan apa yang mereka mahu dalam penyelidikan • hidup, tidur dan bergabung dengan soalan kajian. • membenarkan fungsi-fungsi dalaman gerak hati untuk memperluaskan pemahaman soalan. • menyemak semua data daripada pengalaman-pengalaman sendiri bagi mengenal pasti makna-makna tersirat. • membentuk satu sintesis kreatif, termasuk idea-idea untuk satu proposisi.

17

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

MEMILIH PENDEKATAN PENYELIDIKAN DAN STRATEGI Kita mempunyai akses untuk satu lingkungan metodologi-metodologi penyelidikan. Rajah 2.2 telah menunjukkan kaedah pengujian di bawah deduktif /positivisme. Sebaliknya, kajian tindakan telah diletakkan pada induktif/ interpretivism. Tetapi ia merbahaya kepada kategori kaedah penyelidikan, pendekatan khusus dan falsafah. Kajian tindakan, sebagai contoh, boleh menggabungkan satu kualitatif, pendekatan induktif dengan satu tekanan mencari pandangan dan persektif peserta. Satu siri kajian kes melibatkan campur tangan banyak kumpulan, dengan menggunakan kuasa orang lain. Rajah 2.2, kemudiannya, menjelaskan sesetengah kecenderungan-kecenderungan luas yang sepatutnya tidak ditafsirkan sebagai perhubungan-perhubungan konkrit. Apa yang penting, yakni sebarang falsafah, pendekatan dan kaedah yang diambil untuk penyelidikan anda, sekiranya anda dapat menjustifikasikan gabungan berkaitan dengan falsafah penyelidikan anda dengan soalan kajian. Perhatikan bahawa yang kita akan memilih kaedah-kaedah pungutan data. Ini bukan kerana pilihan tidak penting, tetapi kerana ia mustahil bagi melakukannya sekali sehinggalah kita mempunyai satu persektif yang jelas tentang falsafah, pendekatan dan kajian. Manakala kadang-kadang tuntutan wujud untuk membuat membuat satu kaedah pengumpulan data atau satu lagi adalah lebih sesuai untuk satu kaedah atau falsafah penyelidikan, sebenarnya mereka sepatutnya dianggap sebagai tak berhubung kait satu dengan lainnya. Tempoh masa kajian. Dalam merancang penyelidikan, kita biasanya akan mempunyai beberapa jenis idea sebagai skala masa yang tersedia. Jika ianya jangka pendek, anda mungkin perlu menggunakan satu 'petikan' di mana data itu dipungut pada satu ketika. Kajian-kajian berkeratan rentas kerap menggunakan satu kaedah menjalankan tinjauan. Sebagai contoh, mereka mungkin cuba mengukur sikap-sikap kakitangan dalam amalan-amalan kerja baru. Epistemologi
Objektivisme Constructivism Subjektivisme

Teori perspektif

Positivisme Deduktif

Interpretivism Induktif

18

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

pendekatan penyelidikan
Kajian kes Teori yang berasas Ekperimen Kajian tindakan Ethnograpy Bancian Kajian heuristik

Metodologi kajian Jangkamasa

Longlitud

Keratan lintang

Pensampelan

Kaedah pengutipan data

Data sekunder Pemerhatian Temubual Kaji selidik Tindakan-tindakan

RAJAH 2.2 Unsur-UNSUR proses penyelidikan ilmiah (di petik daripada Saunders el al., 2000) Jika skala masa anda adalah lebih baik, ia mungkin boleh menjalankan satu kajian longitud, untuk mengkaji perubahan dan pembangunan sepanjang masa. Mengambil contoh kita di atas, satu kajian longitud amalan bekerja mungkin memeriksa perubahan dalam sikap kakitangan sepanjang masa, melihat pada sikap sebelum memulakan kerja, dan kemudian pada waktu-waktu lain. Serupa, kadar jenayah boleh dikaji bagi mengenal pasti faktor-faktor penjelasan seperti perubahan demografi, keadaan sosial dan kaedah-kaedah pengawasan. Kajian awal, deskriptif dan penjelasan Manakala kita setakat ini mengelaskan kajian-kajian oleh kaedah penyelidikan mereka, mereka juga boleh diklasifikasikan mengikut tujuan mereka. Menurut Robson (1993), terdapat tiga perkara mengenai kajian: awal, deskriptif dan penjelasan. Kajian awal

19

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

Seperti yang dicadangkan, kajian awal dilakukan bagi mencari apa yang berlaku dan menanyakan soalan mengenainya. Ianya berguna terutamanya tidak cukup diketahui tentang sesuatu perkara. Kajian awal, mungkin membantu untuk membuat keputusan sama ada perlu atau tidak kajian tersebut. Saunder et al (2000) mencadangkan, kajian awal boleh dijalankan oleh: • Satu carian kesusasteraan • Bercakap dengan pakar-pakar dalam bidang • Menjalankan temuramah dengan kumpulan fokus Kajian deskriptif Menurut Hedrick et al (1993), tujuan satu kajian deskriptif adalah bagi menggantikan sekeping gambar satu fenomena seperti ia sepatutnya berlaku. Ini mungkin, oleh deskriptif semata-mata (sebagai contoh, datar dan sifat jenayah antara 16 - 21 tahun). Tetapi ia mungkin juga terdiri satu kajian normatif, perbandingan data pada sesetengah standard (sebagai contoh, membandingkan piawaian-piawaian sah penggunaan dadah pengelasan dadah untuk mengukur keseriusan jenayah). Kajian penjelasan Beberapa kajian boleh juga berhubung kait secara semulajadi, dengan penekanan pada penemuan hubungan sebab dan akibat antara pembolehubahpembolehubah. Jadi kita boleh menentukan hubungan antara penggunaan dadah dan pembolehubah-pembolehubah lain seperti kelas sosial, pekerjaan, sikap untuk memberi dadah dan sebagainya. Menggunakan kaedah-kaedah berganda Penyelidikan itu biasanya merangkumi sejumlah soalan-soalan penyelidikan berbeza, jadi satu kaedah penyelidikan sesuai untuk satu soalan boleh jadi tidak sesuai untuk satu lagi. Sebab kedua untuk menggunakan kaedah-kaedah berganda adalah ia membolehkan data penyegitigaan diguna pakai. EasterbySmith et al (1991) mengatakan data penyegitigaan sebagai pengumpulan data itu pada pelbagai masa atau daripada sumber-sumber berbeza. Pendekatan ini adalah tipikal rekabenuk berkeratan rentas. Penyegitigaan metodologikal adalah mungkin juga, dengan penggunaan satu kombinasi kaedah-kaedah seperti kajian kes, temuduga-temuduga dan kajian-kajian. Semua kaedah mempunyai kekuatan dan kelemahan. Jadi bukan sahaja penggunaan kaedah-kaedah berganda

20

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Bab 2

Perpektif teori

membantu dalam penyegitigaan data, ia mengambil sendiri baki keluar manamana kelemahan-kelemahan potensi dalam kaedah pengumpulan data setiap satu. SOALAN
1. Paradigma penyelidikan apa yang dominan bagi kebanyakan abad ke-20

dan selepasnya?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kaedah pencarian kebenaran dan

pencarian perspektif. pemilihan pendekatan dalam penelitian pengadopsian apa sahaja? 4. Jelaskan lima kaedah penyelidikan yang anda ketahui.
3. Dalam

membabitkan

21

Supli E. Rahim dan Nurhayati Supli. 2010. Penyelidikan Ilmiah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.