Ayat-ayat A|-Cur`an tentang ||ngkungan.

Þendldlkan llnakunaan Lelah dla[arkan oleh 8asulullah SAW kepada para sahabaLnva. Abu uarda' ra.
pernah men[elaskan bahwa dl LempaL bela[ar vana dlasuh oleh 8asulullah SAW Lelah dla[arkan LenLana
penLlnanva bercocok Lanam dan menanam pepohonan serLa penLlnanva usaha menaubah Lanah vana
Landus men[adl kebun vana subur. ÞerbuaLan LersebuL akan mendaLanakan pahala vana besar dl slsl
Allah SW1 dan beker[a unLuk memakmurkan buml adalah Lermasuk lbadah kepada Allah SW1.
Ada beberapa LenLana llnakunaan dalam Al-Cur'an, anLara laln: llnakunaan sebaaal suaLu slsLem,
Lanaauna [awab manusla unLuk memellhara llnakunaan hldup, laranaan merusak llnakunaan, sumber
dava vlLal dan problemaLlkanva, perlnaaLan menaenal kerusakan llnakunaan hldup vana Ler[adl karena
ulah Lanaan manusla dan penaelolaan vana menaabalkan peLun[uk Allah serLa solusl penaelolaan
llnakunaan.
Þembangunan L|ngkungan n|dup
Llnakunaan hldup sebaaal sumber dava vana dapaL dlmanfaaLkan manusla auna memenuhl
kebuLuhan hldupnva. Allah SW1 berflrman :
´.> _¦ _-> `.>l ´¯¸N¦ N.l: ¦.:.!· _· !..´!´.. ¦.l´´. . .«·¸¯¸ «.l|´. '¸.:.l¦ ¸'
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian
dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (CS. Al Mulk : 13)
Akan LeLapl, llnakunaan hldup sebaaal sumber dava mempunval reaenerasl dan aslmllasl vana
LerbaLas. Selama eksplolLasl aLau penaaunaannva dl bawah baLas dava reaenerasl aLau
aslmllasl, maka sumber dava Lerbaharul dapaL dlaunakan secara lesLarl. Akan LeLapl apablla
baLas lLu dllampaul, sumber dava akan menaalaml kerusakan dan funaslnva sebaaal fakLor
produksl dan konsumsl aLau sarana pelavanan akan menaalaml aanaauan.
Sebagaimana firman Allah SWT :
N´. ¦...±. · ¯¸N¦ .-. !±>.l.| :.`s:¦´. !·¯.> !´-.L´. _| ·´.-´¸ ´<¦ '..,· .
_...`>.l¦ ''
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-
Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (CS. Al A`raaf : 36)
8erkalLan denaan pemellharaan llnakunaan, 8asulullah SAW menaa[arkan kepada klLa LenLana
beberapa hal, dlanLaranva aaar melakukan penahl[auan, melesLarlkan kekavaan hewanl dan
havaLl, dan laln sebaaalnva.
"8arangs|apa yang memotong pohon 5|drah maka A||ah akan me|uruskan kepa|anya tepat ke da|am neraka."
(nk. Abu Daud da|am 5unannya)
"8arangs|apa d| anatara orang Is|am yang menanam tanaman maka has|| tanamannya yang d|makan akan
men[ad| sedekahnya, dan has|| tanaman yang d|cur| akan men[ad| sedekah. Dan barangs|apa yang merusak
tanamannya, maka akan men[ad| sedekahnya sampa| har| k|amat." (nk. Mus||m)
"SeLlap orana vana membunuh buruna plplL aLau blnaLana vana leblh besar darl buruna plplL
Lanpa ada kepenLlnaan vana [elas, dla akan dlmlnLal perLanaauna[awabannva oleh Allah."
ulLanvakan kepada nabl : ºWahal 8asulullah, apa kepenLlnaan lLu ?" 8asulullah men[awab :
ºApablla buruna lLu dlsembellh unLuk dlmakan, dan Lldak memoLona kepalanva kemudlan
dllempar bealLu sa[a."
Manusla Lelah sedlklL banvak berhasll menaaLur kehldupannva sendlrl (blttb coottol maupun
Jeotb coottol) dan sekarana dlLunLuL unLuk menaupavakan berlanasunanva proses penaaLuran
vana normal darl alam dan llnakunaan aaar selalu dalam keselmbanaan. khususnva vana
menvanakuL lahan (Lanah), alr dan udara, karena keLlaa unsur LersebuL merupakan sumber
dava vana sanaaL penLlna baal manusla. Sumber uava Lahan aLau 1anah
Manusla berasal darl Lanah dan hldup darl dan dl aLas Lanah. Pubunaan anLara manusla dan
Lanah sanaaL eraL. kelanasunaan hldup manusla dlanLaranva LeraanLuna darl Lanah dan
seballknva, Lanahpun memerlukan perllndunaan manusla unLuk ekslsLenslnva sebaaal Lanah
vana memlllkl funasl.
Allah SW1 berflrman :
¯.l´.¦ ¦.,. _|| ¯¸N¦ ¯´ !..´..¦ !..· . _´ ~.¸ ..,´ ¯ _| _· il: «.N !.´. _l´ .>¸.´¦
_...¡¯. ¯
Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai
macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. dan kebanyakan mereka
tidak beriman. (CS. Asv Svu`araa` : 7-8)
namun, pemandanaan lronls dl lndonesla LerllhaL cukup mencolok dlanLaranva penebanaan
huLan unLuk ekspor (Lanpa dllkuLl upava perema[aan vana memadal) dan perluasan koLa vana
melebar, mencaplok Lanah-Lanah subur pedesaan. lolls berkembana men[adl mettopolls unLuk
kemudlan membenakak men[adl meoopolls (beberapa koLa besar luluh [adl saLu) dan
£comeoopolls (neaara koLa). Akhlrnva salah saLu nanLl akan men[adl Nectopolls (koLa mavaL).
5umber Daya A|r
Selaln lahan aLau Lanah, vana Lak kalah penLlnanva adalah alr. ´£vetvtbloo otlolooteJ lo tbe
wotet. £vetvtbloo ls sostoloeJ bv wotet´. Manusla membuLuhkan alr unLuk hldupnva, karena
dua perLlaa Lubuh manusla Lerdlrl darl alr. Allah SW1 berflrman :
!´.l->´. !..· ´_.´.´¸ ·.>..: >.´..1`.¦´. ´.!. !´.¦,· '¯
Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar.
(CS. Al MursalaaL : 27)
?ana lronls adalah bahwa kekerlnaan daLana slllh beraanLl denaan ban[lr. Þada suaLu saaL klLa
kekuranaan alr, Lapl pada saaL vana laln [usLru keleblhan alr. MesLlnva manusla blsa menaaLur
sedemlklan hlnaaa sepan[ana wakLu blsa cukupan alr (Lldak kurana dan Lldak leblh).
5umberdaya Udara
1anpa udara berslh Lakkan dlperoleh kehldupan sehaL. SeLlap harl raLa-raLa manusla menarlk
napas 26.000 kall berklsar anLara 18 sampal 22 kall seLlap menlLnva.
ÞenLlnanva udara serlna dlabalkan LeruLama karena sampal klnl klLa maslh blsa memperolehnva
Lanpa harus menaeluarkan blava. Þadahal dl 1okvo saaL lnl mulal dl[ual udara berslh (okslaen)
dalam Labuna. SuaLu ke[uLan perLama vana menvadarkan manusla akan bahava udara koLor
Ler[adl dl lnaarls pada Lahun 1932 vana dlkenal denaan ´1be Cteot looJoo 5moo´ vana
menvebabkan seklLar 4000 [lwa melavana dan se[umlah besar penduduk menderlLa penvaklL
bronklLls, [anLuna dan berbaaal penvaklL pernapasan lalnnva. 8ahkan banaunan, luklsan, paLuna
aLau monumenpun hancur, karena asap dan aas mobll.
kerusakan L|ngkungan
Manusla Lelah dlperlnaaLkan Allah SW1 dan 8asul-nva aaar [anaan melakukan kerusakan dl
buml, akan LeLapl manusla menalnakarlnva. Allah SW1 berflrman :
¦:|´. _,· ¯.±l N ¦...±. _· ¯¸N¦ ¦.l!· !..| >´ _.>l`.`. ¸¸
Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab:
"Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." (CS. Al baqarah : 11)
Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang
kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam.

kelnakaran mereka dlsebabkan karena keserakahan mereka dan mereka menalnakarl peLun[uk
Allah SW1 dalam menaelola buml lnl. Sehlnaaa Ler[adllah bencana alam dan kerusakan dl buml
karena ulah Lanaan manusla.
Allah SW1 berflrman :
,±L :!.±l¦ _· ¯¸.l¦ ,`>.l¦´. !.. ·..´ _..¦ !.l¦ .±1..`.l ´-. _¦ ¦.l.- ¯.±l-l
_.`->¯,. '¸ ¯_· ¦.¸.. _· ¯¸N¦ ¦.`,´L.!· ..´ _l´ «.1.s _·¦ . `_¯.· _l´ .>¸.é¦
_.´¸:¯. ''
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang
terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."
(CS. Ar 8uum : 41-42)
kerusakan llnakunaan vana menaancam kehldupan buml dlbaal men[adl dua, valLu kerusakan
vana berslfaL realonal (seperLl hu[an asam) dan vana berslfaL alobal (seperLl pemanasan alobal,
kepunahan [enls, dan kerusakan laplsan ozon dl sLraLosfer).
Pu[an asam dlsebabkan oleh pencemaran udara vana berasal darl pembakaran bahan bakar
fosll, valLu aas buml, mlnvak buml dan baLu bara. Þembakaran lLu menahasllkan aas okslJo
beletooo dan okslJo olttooeo. kedua [enls lLu dalam udara menaalaml reaksl klmla dan berubah
men[adl asam (berLuruL-LuruL men[adl osom solfot dan osom olttot). Asam vana lanasuna
menaenal buml dlsebuL Jeposlsl ketloo dan asam vana Lerbawa hu[an vana Lurun ke buml
dlsebuL Jesposlsl bosob. keduanva dlsebuL hu[an asam. Pu[an asam menvebabkan kemaLlan
oraanlsme alr sunaal dan danau serLa kerusakan huLan dan banaunan.
Þemanasan alobal (olobol wotoloo) adalah perlsLlwa nalknva lnLenslLas efek rumah kaca (L8k)
vana Ler[adl karena adanva aas dalam aLmosfer vana menverap slnar panas (slnar lnframerah)
vana dlpancarkan buml. Cas lLu dlsebuL aas rumah kaca (C8k). uenaan penverapan lLu slnar
panas Lerperanakap sehlnaaa nalklah suhu permukaan buml.
Seandalnva Lldak ada C8k dan karena lLu Lldak ada L8k, suhu permukaan buml raLa-raLa hanva -
18
o
C sa[a, Lerlalu dlnaln baal kehldupan makhluk. uenaan adanva L8k suhu buml adalah raLa-
raLa 13
o
C, sehlnaaa L8k sanaaL berauna baal kehldupan dl buml. Akan LeLapl, akhlr-akhlr lnl
semakln nalknva kadar C8k dalam aLmosfer, valLu CC
2
dan beberapa aas laln (seperLl CC
2
, CP
4
,
dan n
2
C) menvebabkan nalknva lnLenslLas L8k, sehlnaaa suhu permukaan buml akan nalk pula.
lnllah vana dlsebuL olobol wotoloo.
5o|us| Þenge|o|aan L|ngkungan
unLuk menaaLasl masalah LersebuL, pendekaLan vana dapaL klLa lakukan dlanLaranva denaan
penaembanaan 5ombet uovo Moooslo vana handal, pembanaunan llnakunaan berkelan[uLan,
dan kemball kepada peLun[uk Allah SW1 dan 8asul-nva dalam penaelolaan llnakunaan hldup.
Adapun svaraL SuM handal anLara laln SuM sadar akan llnakunaan dan berpandanaan hollsLls,
sadar hukum, dan mempunval komlLmen Lerhadap llnakunaan.
klLa dla[arkan unLuk hldup serasl denaan alam seklLar klLa, denaan sesama manusla dan denaan
Allah SW1. Allah berflrman :
!.´. ..l.¯¸¦ N| «.-¸ _..l.-ll ¸¸¯
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
(CS. Al Anblvaa` : 107).
Þandanaan hldup lnl mencermlnkan pandanaan vana hollsLls Lerhadap kehldupan klLa, valLu
bahwa manusla adalah baalan darl llnakunaan LempaL hldupnva. !lka Ler[adl kerusakan pada
ekoslsLemnva, manusla akan menderlLa. karena lLu walaupun blooeoflslk merupakan
sumberdava baal manusla, namun pemanfaaLannva unLuk kebuLuhan hldupnva dllakukan
denaan haLl-haLl aaar Lldak Ler[adl kerusakan pada ekoslsLem. uenaan bealLu manusla akan
sadar Lerhadap hukum vana menaaLur llnakunaan hldup darl Allah SW1 dan komlLmen
Lerhadap masalah-masalah llnakunaan hldup.
kesimpu/on, bahwa lnl adalah alasan vana munakln menaapa Allah menvebuLkan secara
ekspllslL dalam Al-Cur'an LenLana peLlnanva llnakunaan hldup dan cara-cara lslaml dalam
menaelola dunla lnl. kuallLas llnakunaan hldup sebaaal lndlkaLor pembanaunan dan a[aran
lslam sebaaal Leknoloal unLuk menaelola dunla [elas merupakan pesan sLraLeals darl Allah SW1
unLuk dlwu[udkan denaan sunaauh-sunaauh oleh seLlap musllm.Ayat-ayat A|


SLkCLAP MLnLnCAP kL!u8uAn ÞLkL8!AAn uMuM
ayat A|-Cur`an tentang ||ngkungan
D|susun o|eh :
Muhammad 2am zam
2 1kI 1
SLkCLAP MLnLnCAP kL!u8uAn ÞLkL8!AAn uMuM Þ8CÞlnSl !AWA 8A8A1 Þ8CÞlnSl !AWA 8A8A1