KOMPONEN 3 (PENGURUSAN AM) TUGASAN 3 SOALAN 3 A Keberkesanan pengurusan kurikulum dalam sesebuah sekolah berdasarkan kepada kerjasama, penglibatan dan

penyertaan guru-guru ke arah pencapaian objektif yang telah ditetapkan. Berdasarkan proses-proses pengurusan organisasi yang dikemukakan Henry Fayol, Huraikan dengan jelas proses yang dapat diamalkan dalam pengurusan sekolah. Kukuhkan huraian anda dengan memberi contoh-contoh yang berlaku dalam pengurusan sekolah.

JAWAPAN 3 A Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab guru haruslah menyedari tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa nanti. Perubahan system pendidikan di Malaysia yang pesat, khasnya pelaksanaan reformasi pendidikan dalam dekad 80 – an dengan perkenalan program KBSR dan KBSM, memerlukan guru pula mereformasikan diri ke arah pandangan, sikap dan daya usaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar yang canggih, demi mempertingkatkan keupayaan dan prestasinya dalam bidang kerja yang kian mencabar. Perubahan peranan guru hari ini adalah diiringi dengan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam

bilik darjah supaya memainkan peranannya yang lebih berkesan, guru hari ini hendaklah sentisa berusaha melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan kemahiran mengajar dari semasa ke semasa untuk mencapai objektif ini maka kita mestilah mengikuti langkah-langkah serta saranan yang dikemukakan oleh teori-teori yang dikaji pakai, salah seorangnya ialah Henry Fayol yang merupakan salah seorang pencipta teori pengurusan yang berkesan berfikiran moden. Proses pengurusan yang diutarakan yang dikemukakan oleh Henry Fayol mengandungi lima peringkat proses pengurusan iaitu merancang, mengelola, mengarah, menyelaras dan mengawal. Mengikut Azman Che Omar, 2001, perancangan membawa maksud satu proses menentukan objektif yang dikehendaki dan seterusnya membina strategi-strategi tindakan yang sesuai dan terbaik dengan mengambil kira faktor-faktor dalaman organisasi dan persekitaran luaran yang akan mempengruhi kehidupan sesebuah organisasi untuk mencapai objektif tersebut. Di dalam bilik darjah, peranan utama seorang guru ialah melibatkan diri dalam pengajarannya. Kejayaan seseorang guru sebagai pengajar bergantung kepada perancangan yang dirancangkan . Kejayaan setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran memerlukan perancangan yang baik. Ini bermakna amat penting bagi guru menguasai kemahiran merancang. Pada pendapat Henry Fayol Perancangan ialah melibatkan segala aktiviti menentukan objektif pembelajaran, memilih isi pengajaran, memilih strategi dan kaedah pengajaran, merancang aktiviti pengajaran pembelajaran, memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran serta menyediakan dan menguruskan kemudahan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran.

Penentuan objektif pelajaran haruslah berdasarkan kepada saranan pelajaran, pengetahuan sedia ada murid dan kebolehan mereka sebagai contoh guru yang mengajar murid-murid kia 2 M mestilah menggunakan objektif yang bersesuaian dengan minat yang setaraf dengan pemikiran mereka. Pemilihan isi pelajaran hendaklah berkaitan dengan objektif pelajaran yang ditentukan. Isi pengajaran yang dipilih untuk disampaikan hendaklah boleh membantu murid-murid mencapai objektif pelajaran mereka.Disamping itu guru harus mempelbagaikan kaedah dan strategi dalam pembelajaran.Contohnya belajar sambil bermain adalah salah satu kaedah yang paling digemari oleh murid-murid dan ia juga bersesuaian dengan fitrah kanak-kanak yang suka kepada permainan dan bermain . Melalui cara ini murid-murid dapat menguasai objektif pengajaran dengan cepat dan berkesan. Pemilihan strategi mengajar pula mestilah berkait rapat dengan pencapaian objektif pelajaran .Sebagai contoh guru memberi pujian kepada murid-murid bagi setiap jawapan yang betul . Aktiviti merancang pengajaran juga meliputi usaha memilih dan menyediakan bahan-bahan pengajaran yang sesuai untuk digunakan oleh guru dan murid-murid. Contohnya penggunaan ICT yang berlatar belakangkan kartun yang bertepatan dan bersesuaian dengan objektif pembelajaran .Dengan cara penyediaan alat bantu mengajar ini akan membantu guru melkasanakan pengajarannya dengan berkesan dan seterusnya membantu guru untuk menarik minat murid terus belajar. Kerja-kerja merancang pengajaran pula meliputi pengurusan kemudahankemudahan dalam bilik darjah. Misalnya menyusun kerusi meja murid dalam bentuk yang sesuai dengan strategi dan kaedah mengajar dalam suasana pengajaran. Pengelolaan : Mengelola adalah aktiviti mengatur dan melaksanakan perancangan yang telah dibuat . Ia melibatkan pengemblengan semua elemen yang ada di sekolah yang

terdiri

daripada

manusia

,material

(bangunan,

kawasan

,kewangan

,peralatan)dan aktiviti (pengajaran dan pembelajaran) .Dalam memastikan proses pengelolaan berjalan dengan lancar beberapa langkah perlu dititik beratkan. Di antaranya adalah menentukan secara terperinci kesemua kerja yang mesti dilakukan dalam usaha untuk mencapai arah tuju organisasi. Ini bermaksud setelah matlamat, sasaran dan objektif telah ditetapkan dalam perancangan yang disusun, maka di sinilah tugas guru yang bertindak sebagai pengelola memastikan aktiviti yang dilaksanakan menepati apa yang telah dirancangkan.Sebagai contoh guru telah menyediakan satu aktiviti ,jadi guru seharusnya mengelola aktiviti tersebut disamping murid-murid melaksanakan aktiviti yang disediakan . Pembahagian kerja di dalam aktiviti atau bahagian secara logik yang boleh dilakukan oleh individu atau kumpulan. Amat perlu bagi memastikan aktiviti yang dilaksanakan berjalan dengan lancar . Ia bertujuan untuk mewujudkan satu penyelarasan dalam pelaksanaan kerja dan penghasilan mutu kerja yang berkualiti. Langkah-langkah ini diharap mampu menghasilkan keberkesanan kerja dan membuat pengubahsuaian dalam usaha mengekalkan atau meningkatkan keberkesanan prestasi murid. MENYELARAS Penyelarasan mengikut definisinya ialah satu integrasi dan penyatupaduan pelbagai aktiviti organisasi semuanya dapat bekerja dan bergerak secara harmoni ke arah mencapai arah tuju organisasi. Ia adalah satu proses bagi menyelaraskan objektif dan aktiviti jabatan yang saling memerlukan didalam organisasi demi mencapai arah tuju organisasi. Patut diketahui bahawa penyelarasan ini terbahagi kepada tiga jenis. Pertamanya ialah “pergantungan bebas” yang bererti prestasi unit atau jabatan didalam organisasi tidak bergantung antara satu sama lain. Keduanya “pergantungan berurutan” iaitu apabila prestasi sesuatu unit bergantung kepada pencapaian unit sebelumnya untuk membolehkan unit berkenaan melaksanakan kerja. Ketiganya ialah “pergantungan saling memerlukan.

Mekanisma penyelarasan antaranya ialah kewujudan lapisan pengurusan. Manakala rancangan yang sedia ada adalah sebagai panduan. Disamping itu, sistem maklumat pengurusan adalah memindah dan menyimpan maklumat dari satu jabatan ke jabatan lain.