Zulfadli & Kamaruzaman SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia telah wujud

sekian lama iaitu sebelum kedatangan penjajah lagi. Perkembangan ini telah merentasi masa sejak zaman berzaman hingga ke hari ini. Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) merupakan salah satu cabang dalam pendidikan di Malaysia. Teknikal bermaksud pelaksanaan sesuatu kerja yang mengkhusus kepada sesuatu pengetahuan. Vokasional pula menurut Kamus Dewan ialah bidang yang berkaitan dengan aspek praktik sesuatu pendidikan. PTV menyumbang kepada pembangunan negara dalam sektor ekonomi, sosial dan juga kestabilan negara. Perkembangan PTV bermula daripada revolusi perindustrian Perancis pada awal tahun 1800an. Ketika itu kajian dilakukan dan ciptaan baru dihasilkan demi memenuhi keperluan peperangan seperti penciptaan senjata serta lokomotif. Seterusnya ia berkembang ke seluruh dunia daripada negara-negara Eropah dan terus ke negara-negara timur yang dibawa oleh penjajah. PTV kini memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga kerja mahir dan separa mahir untuk membangunkan negara dalam sektor-sektor perindustrian tidak mengira asas sama ada pertanian,laut dan hasil bumi. Perkembangan PTV di Malaysia tidak terhad kepada peranan Kementerian Pelajaran sahaja. Penggubalan dasar kurikulum turut dibuat dan usaha untuk penambahbaikan dilaksanakan oleh mereka di luar kementerian. Sebagai contoh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) bertanggungjawab mengendalikan program-program kemahiran sehingga ke hari ini. Badan organisasi bukan kerajaan atau NGO seperti kilang mempunyai institusi latihan tersendiri untuk melatih para pekerjanya yang tidak berpengalaman. Kementerian berkaitan juga menubuhkan university-universiti awam yang menawarkan kursus-kursus peringkat lebih tinggi dalam bidang kejuruteraan.

Zulfadli & Kamaruzaman KRONOGRAFI SEJARAH PERKEMBANGAN PTV Selepas pendidikan ditahap rendah dan menengah, kerajaan British memperkenalkan PTV sejak awal abad ke-20 - Permulaan kegiatan kemahiran kraftangan melayu di Kuala Lumpur - Orang melayu yang mahir dalam seni ( anyam, sulam & ukir ) diambil jadi tenaga pengajar si sekolah melayu di Kuala Lumpur - pembukaan Sekolah Teknik Treacher di Kuala Lumpur untuk beri latihan kepada pembantu teknik di JKR, Juru ukur, KTM - pembentukan suruhanjaya Pendidikan Teknik dan Industri untuk mengkaji keperluan pelajaran Vokasional dan Teknik di negeri-negeri Melayu - penubuhan Pusat Latihan Pertanian 1923 - penubuhan Sekolah Teknik 1926 - penubuhan Sekolah Pertanian di Serdang untuk melatih pegawaipegawai pertanian. - Sekolah Pertanian dinaik taraf menjadi Kolej Pertanian - bertukar menjadi Universiti Putra Malaysia yang kekal sehingga sekarang

1900

1905

1918

1931

1946

- Sekolah Teknik ditukar status kepada Maktab Teknik 1941

1972

- Maktab Teknik dinaik taraf kepada Universiti Teknologi Malaysia - Kolej Pertanian dinaik taraf kepada Universiti Pertanian Malaysia

Zulfadli & Kamaruzaman SEJARAH PERKEMBANGAN PTV SEBELUM PENJAJAHAN INGGERIS Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan masyarakat Melayu adalah terhad kepada membaca kitab suci al-Quran, mempelajarinya dengan imam di surau dan juga ulama di pondok sebagai kelas pembelajaran mereka. Aktiviti-aktiviti pula terhad kepada mengenal abjad-abjad Arab,menghafaz doa dan mendalami prinsip Islam. Pendidikan tradisi ini merupakan tidak formal. Pada masa yang lain, murid akan menolong gurunya menguruskan hal-hal rumah dan bekerja di kebun dan sawah. Melalui kerja-kerja itu, murid-murid secara tidak langsung belajar kemahiran-kemahiran yang dikehendaki supaya dapat menjalankan kerja dalam kehidupan seharian mereka. Kemahiran tidak perlu dikuasai untuk mencari nafkah seharian, masyarakat Melayu ketika itu bekerja sebagai petani dan nelayan yang diwarisi daripada keluarga masing-masing. SEJARAH PERKEMBANGAN PTV SEMASA PENJAJAHAN INGGERIS Sistem pendidikan tradisi orang Melayu berubah setelah kedatangan Inggeris pada pertengahan kurun ke 19. Penjajah telah memperkenalkan sistem Pendidikan Vernakular Melayu pada tahun 1786 hingga 1941 bersama-sama pembentukan Pendidikan Vernakular Cina dan India. Selain daripada niat untuk merebut kekayaaan hasil bumi kita, penjajah juga memperkenalkan sistem pendidikan kerana ingin memberikan pendidikan kepada rakyat di bawah pemerintahan mereka. Sebagai usaha pertama, pada tahun 1856, Blundell dengan kerjasama DYMM Temenggong Johor telah menubuhkan dua buah sekolah vernakular Melayu di Singapura. Sekolah Melayu juga ditubuhkan di Pulau Pinang dan Melaka tetapi tidak mendapat sambutan kerana tidak mengajar matapelajaran agama Islam.

Zulfadli & Kamaruzaman Mulai awal kurun ke 20 mata pelajaran seperti perkebunan dan anyaman ditambah dalam kurikulum pendidikan. Perubahan dari 3M kepada anyaman dan perkebunan adalah mengikut rancangan Laporan Winsdent 1917. Namun tahun persekolahan terhad sehingga darjah 4 sahaja. Hanya segolongan kecil sahaja yang berjaya memasuki Maktab Perguruan atau Malay Special Class di mana mereka boleh melanjutkan pelajaran ke sekolah inggeris. Sebelum Laporan Winsdent, pada 6 Februari 1816, Rev. R.S.Hutchings telah membuka Penang Free School di mana PTV turut ditawarkan. Tujuan kurikulum Hutchings adalah untuk memberi peluang tukang kasut, tukang jahit, penjilidan buku dan sebagainya. Sebelum Perang Dunia ke-2, sistem Sekolah Vernakular Melayu dan Tamil hanya setakat peringkat sekolah rendah sahaja. Namun pembelajaran berkaitan PTV boleh dilanjutkan di Maktab Perguruan, Sekolah Vokasional,Kolej Perubatan dan Sekolah Teknik dengan syarat pelajar lulus peperiksaan Sijil Cambridge Seberang Laut yang mula diperkenalkan pada tahun 1891. PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL ERA PENJAJAHAN Pada tahun 1918, mengikut cadangan Jawatankuasa Lemon, Sekolah Teknik telah didirikan di Kuala Lumpur. Antara mata pelajaran yang diajar ialah Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrik dan Kejuruteraan Awam serta Ilmu Ukur. Winsdent (1916) juga mencadangkan sekolah vokasional diperkenalkan dengan pengantaraan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu bagi murid-murid yang telah lulus darjah 5 di sekolah Inggeris dan sekolah Melayu. Setelah 100 tahun negara di bawah jajahan Kolonial, jumlah institusi teknikal dan vokasional sangat terhad bilangannya. Sekolah Teknik Treacher di Kuala Lumpur pada 1906 yang dikelolakan oleh Jabatan Kerja Raya yang menyediakan juruteknik yang diperlukan oleh Keretapi Tanah Melayu, Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Ukur sehinggalah Perang Dunia ke 2. Messrs Coales, kepada kanak-kanak mempelajari tentang pekerjaan yang berguna seperti tukang kayu, tukang besi,

Zulfadli & Kamaruzaman Watson dan Worley juga menubuhkan sekolah teknik bagi melatih juru ukur untuk jabatan kerajaan dan firma swasta. Penubuhan sekolah teknik ini hanyalah terhad kepada sebilangan kecil penuntut yang berpendidikan Inggeris demi melahirkan pegawai-pegawai rendah teknik untuk memenuhi keperluan jabatan awam dan swasta. Sementara penubuhan Sekolah Pertukangan bagi murid-murid Melayu bertujuan untuk mengeluarkan pekerja peringkat bawahan. SEKOLAH PERTUKANGAN ERA PENJAJAHAN Pada 1918, jawatankuasa mengenai Pelajaran Teknik dan Perindustrian di Negeri-negeri Melayu Bersekutu mencadangkan supaya sebuah sekolah pertukangan dengan pengantar Bahasa Melayu ditubuhkan. Tujuannya untuk menjadikan budak Melayu sebagai mekanik di Jabatan Keretapi dan sebagai guru tukang kayu di sekolah Vernakular Melayu. Pada 1926, sekolah pertukangan yang pertama dibina di Kuala Lumpur dengan jangka masa latihan selama 3 tahun. Kebanyakan murid lulusan sekolah pertukangan tidak dapat melihat kebaikannya untuk masa hadapan. Namun, sekolah pertukangan ini berjaya melahirkan pekerja peringkat bawahan untuk jabatan awam. SEKOLAH PERTANIAN Serentak dengan penubuhan sekolah pertukangan,sekolah pertanian dibina di Serdang pada tahun 1931. Sekolah ini dikelola oleh jabatan pertanian bertujuan untuk melatih pelajar sebagai pegawai rendah pertanian. Pada 1941, sebuah maktab teknik dibina dan selepas perang dunia ke 2, sebuah maktab pertanian pula dibina. Bagaimanapun penempatan sekolah-sekolah

Zulfadli & Kamaruzaman tersebut tertumpu di sekitar kawasan pantai barat semenanjungyang banyak mengandungi kepentingan kepada penjajah.

Sekolah Vernakular Maktab Perguruan Sekolah Pertanian

Institusi pendidikan PTV semasa penjajahan Inggeris

Sekolah Pertukangan

Sekolah Teknik Kolej Perubatan

Sekolah Vokasional

SEJARAH PERKEMBANGAN PTV SELEPAS MERDEKA Selepas Negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kerajaan telah merangka beberapa rancangan pembangunan untuk memenuhi aspirasi rakyat, meningkatakan taraf sosial dan ekonomi masyarakat yang kekurangan kemahiran di dalam bidang kejuruteraan, pertanian dan perdagangan bagi melaksanakan projek pembangunan. Pakar-pakar teknik dan pekerja mahir merupakan nadi pembangunan negara. Sebagai strategi jangka panjang, pihak kerajaan terpaksa meminjam pakar-pakar dari luar dan dibayar untuk memberi latihan kepada rakyat. Kerajaan berharap latihan yang diterima akan membentuk rakyat yang kompeten sehingga membolehkan negara berdikari.

Zulfadli & Kamaruzaman

Laporan Razak 1956, telah mencadangkan Pendidikan Teknik dikelolakan pada tiga peringkat iaitu :

Maktab Teknik

Sekolah Teknik

Sekolah-sekolah Pertukangan

Tujuannya adalah untuk melahirkan pakar-pakar teknik, tenaga mahir dan separuh mahir melalui sistem pendidikan formal dibawah pengurusan Kementerian Pendidkan. Tujuan utama Laporan Razak ialah untuk mewujudkan sistem pendidikan ke arah perpaduan nasional. Dasar Pelajaran Teknikal yang telah dirancang oleh Jawatankuasa Razak mewujudkan landasan ke arah perkembangan sistem Pelajaran Teknik dan Vokalsional. Hanya terdapat 3 buah Junior Trade School di antara tahun 19571965 di Semenanjung Tanah Melayu iaitu sebuah Tecnichal Institute dan sebuah Maktab Teknik di Cheras. !3 Rural Trade School serta beberapa buah Sekolah Lanjutan dan Sekolah-sekolah Pertukangan. Sekolah-sekolah ini dikendalikan dibawah Rancangan Colombo yang memberikan sumbangan buku teks dan peralatan bengkel. Tenaga pengajar pula daripada Australia, New Zealand, dan Canada.

Zulfadli & Kamaruzaman

Sekolah Lanjutan Sekolah Pertukangan dibubarkan pada tahun 1960an dan Sekolah Pelajaran Lanjutan diperkenalkan. Ianya bertujuan menyediakan tempat bagi pelajar yang gagal dalam peperiksaan Malayan Secondry School Entrance Examination. Menurut Penyata Jawatankuasa Penyemak Dasar Pelajaran 1960 :

’Sekolah Lanjutan memberi peluang kepada kanak-kanak menyambungkan pelajaran selama 3 tahun dengan memberatkan pelajaran perusahaan, khasnya murid-murid yang tidak lulus masuk ke sekolah-sekolah menengah, termasuk Rural Trade School dan ingin menyambung pelajarannya selepas kursus enam tahun di sekolah rendah’. Sekolah Lanjutan kurang berjaya dan sistem pelajaran Sekolah Lanjutan dirombak kepada Sistem Komprenhensif pada tahun 1965. Sistem Pelajaran Aneka Jurusan (Komprenhensif) Pada tahun 1965, Bahagian Teknik dan Vokalsional mengubahsuai Sistem Pelajaran Teknik dan Vokalsional di peringkat Sekolah Menengah Rendah yang dikenali sebagai Sistem Komprenhensif. Empat mata pelajaran diperkenalkan iaitu Seni Perusahaan, Sains Pertanian, Perdagangan dan Sains Rumah Tangga sekali gus memansuhkan Sekolah Pertukangan Kayu. Dalam mata pelajaran elektif ini diadakan latihan amali dan teori mengikut kehendak kursus.

Zulfadli & Kamaruzaman Perkembangan Sekolah Menengah Vokalsional Pada tahun 1968, wujudnya Sekolah Menengah Vokalsional. Ianya bertujuan menyalurkan murid-murid lepasan sekolah ”aneka jurusan”di tingkatan 4 dan 5. Penubuhannya adalah untuk memberi latihan dan kemahiran kepada murid-murid. Empat bidang kursus vokalsional yang ditawarkan ialah Pertukangan, Perdagangan, Pertanian dan Sains Rumah Tangga. Selepas 2 tahun, murid-murid akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Vokalsional Malaysia(SPVM). pada tahun 1969, seramai 1329 penuntut kumpulan pertama daripada Sekolah Menengah Vokalsional telah menduduki peperiksaan SPVM. Diantara tahun 1969-1974 kerajaan telah menubuhkan Sekolah Jenis Vokasional secara beransur-ansur mengikut Rancangan Lima Tahun Dasar Ekonomi Baru di setiap negeri seluruh negara. Jumlah keseluruhannya ialah 18 buah Sekolah Vokasional, dimana 13 daripadanya adalah Sekolah Pertukangan. Bidang mata pelajaran vokasional yang ditawarkan adalah sepeti berikut : 1. Kursus Pertukangan 2. Kursus Pertanian 3. Kursus Perdagangan 4. Kursus Sains Rumah Tangga Perkembangan Sekolah Menegah Teknik Sekolah Menegah Teknik mempunyai pertalian dengan Treacher Technical Institute(1906) yang ditubuhkan oleh pihak Klonial di bawah Jabatan Pelajaran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Pada tahun 1956, Treacher Training Institute yang terlebih dahulu dinaik taraf kepada Tecnichal Institute dan bertukar kepada Sekolah Menengah Teknik pada tahun 1962.

Zulfadli & Kamaruzaman Tujuan Sekolah Menegah Teknik adalah untuk memberi pelajaran am yang lebih cenderung kepada aliran teknik sebagai asas kepada murid-murid untuk melanjutkan pelajaran tinggi di bidang teknikal. Tiga kursus utama yang ditawarkan adalah Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Mekanikal dan Pertanian. Ilmu Perdagangan pula diperkenalkan untuk memberi peluang kepada pelajar perempuan sepertimana yang dicadangkan dalam Rancangan Malaysia Kedua. Dalam kursus Mekanikal dan Bangunan, murid-murid diberi latihan amali di bengkel yang berkaitan serta teori-teorinya. RUMUSAN Perkembangan PTV kini pesat selaras dengan keperluan negara dalam menjana ekonomi khususnya dalam bidang perindustrian yang kini menjadi pencorak utama ekonomi negara. Bidang industri yang memainkan peranan penting merangkumi industri pengeluaran, automobil, petroleum, pembuatan dan komunikasi. Selaras dengan itu, kerajaan telah mengembangkan PTV diperingkat sekolah Rendah Menengah dan Institusi Pendidikan Tinggi. Hasrat kerajaan adalah untuk melahirkan rakyat yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan menyumbang kepada pembangunan negara sepertimana yang tersurat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.