MUSTIKA HADIS

JILID PERTAMA

BAB PERTAMA BERIMAN KEPADA ALLAH TA'ALA

Fasal Pertama: Mengenal Allah dan MengEsakan-Nya Firman Allah Taala, ertinya: Demi sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu." (4, Surah as-Saaffaat). Sifat-sifat Ketuhanan: " .. dan tidak ada yang bersifat ketuhanan(1) melainkan Allah, Yang Maha Esa, lagi Yang mengatasi kekuasaan-Nya segala-galanya." (65, Surah Sad). Ilmu Dan Martabat-martabatnya: "Maka hendaklah engkau berusaha mendapat ilmu(2) yang meyakinkanmu: "Bahawa tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah (19, Surah Muhammad). " .. (kerana) sesungguhnya sangkaan (zan) tak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (i'tiqad) (36, Surah Yunus).

____________________________
(1) Yang bersifat ketuhanan ialah yang terhimpun padanya dua sifat yang menjadi sebagai ibu bagi segala sifat kesempurnaan Tuhan iaitu: Pertama - terkayanya daripada segala yang lain. tidak berhajat kepada sesuatu apapun dan Kedua - menjadi tumpuan bagi sekalian makhluk. Yakni ia sentiasa dituju dan dihajati oleh tiap-tiap yang lain untuk memohon - sama ada dengan tutur kata atau dengan keadaan semula jadi ataupun dengan persediaan yang azali - akan segala keperluan dan kesempurnaan masing-masing (2) Sayugia diketahui bahawa: (a) Pendapat yang terbukti kepastian tepatnya dengan hakikat yang sebenar dinamakan ilmu. (b) Pendapat yang buktinya memberikan kuat anggapan tepatnya dengan hakikat yang sebenar dinamakan: Zan. (c) Pendapat yang buktinya memberikan hanya sangkaan yang lemah tentang tepatnya dengan hakikat yang sebenar dinamakan: Waham. (d) Pendapat yang buktinya tidak memberi ketetapan adakah tepat atau tidaknya. dinamakan: Syak.

(e) Pendapat yang terbukti tidak tepatnya dengan hakikat yang sebenar dinamakan: "Jahl" (kejahilan) dan orang yang berpendapat demikian dinamakan "jahil" atau orang yang tidak berpengetahuan. Pendapat yang pertama: Dituntut untuk akidah kepercayaan dan juga untuk hukum-hakam sedapat-dapatnya; dan pendapat yang kedua sah dipakai hanya bagi menentukan hukum hakam, tidak untuk akidah kepercayaan. Ada pun pendapat yang ketiga; tidak harus dipakai untuk apa-apa pun, lebih-lebih lagi yang keempat.

ْ ‫1- عَن أَبِي معبَد عَن ابْن عبﱠاس رضي ﷲُ عنھُما قَال قَال رسُول ﷲ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم لِمعاذ بْن‬ َ ِ‫َ ْ ٍ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ َ َ َ َ ُ ﱠ‬ ِ ِ َُ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ‫جبَل حينَ بَعثَهُ إِلَى اليَمن إِنﱠكَ ستَأ‬ ‫ﱠ ﱠ‬ َ ْ ُ ْ ْ ُ‫َ تِي قَوْ ما أَھل كتَاب فَإِذا جئتَھُم فَادعھُم إِلَى أَن يَشھَدوا أَن ال إِلَهَ إِال ﷲ‬ ْ ُ ْ ْ ِْ َ ٍ ِ َ ْ ً َ ِ ٍ َ ِ َ ْ ‫وأَن محمدًا رسُول ﱠ‬ .ِ‫َ ﱠ ُ َ ﱠ َ ُ ﷲ‬
1- Dari Abu Ma'bad dari Ibn Abbas r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Mu'az bin Jabal ketika Baginda s.a.w mengutusnya ke negeri Yaman ".. Sebenarnya engkau akan sampai kepada suatu kaum: Ahli kitab, kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah supaya mereka meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah ."

( ‫وفِي روايَة ) فَ ْليَكن أَول ما تَدعوھُم إِلَى أَن يُوحدوا ﷲَ تَعالَى‬ ٍ َِ َ ‫ْ َ ﱢُ ﱠ‬ ْ ُ ْ َ َ ‫ُْ ﱠ‬ َ
Menurut satu riwayat yang lain (Baginda s.a.w. bersabda): ..."Maka hendaklah dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah supaya mereka mengakui keEsaan Allah Taala..."

‫ُْ ﱠ َ َ ْ ُ ْ ِْ ِ َ ﱠ‬ ( ِ‫وفِي روايَة ) فَ ْليَكن أَول ما تَدعوھُم إِلَيه عبَادةُ ﷲ‬ ٍ َِ َ
Dan pada satu riwayat pula, (Baginda s.a.w. bersabda) "...Maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka kepadanya ialah (tunjang atau asas) ibadat kepada Allah. .."

(‫)البخاري ومسلم‬
(Bukhari dan Muslim) Hadis yang pertama ini mengandungi tentang: (1) Islam berkembang dengan jalan dakwah. (2) Pemilihan Baginda s.a.w. tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah. (3) Dakwah Islamiah wajib disampaikan kepada umat manusia termasuk kaum Yahudi dan Nasrani. (4) Asas agama ialah Ma'rifat Allah. Huraiannya: (1) Islam berkembang dengan jalan dakwah. Islam - sebagaimana yang sedia maklum - adalah agama yang berasaskan i'tiqad atau kepercayaan mengenal perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang wajib dipegang teguh oleh setiap penganutnya.

Untuk meresapkan sesuatu kepercayaan ke dalam hati, tak dapat tidak berkehendakkan kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya dalam masa menjalankan dakwah dengan memberi penerangan yang jelas dan berkesan, sesuai dengan keadaan zaman dan keadaan orang-orang yang ditujukan dakwah Islamiah itu kepadanya. Aqidah kepercayaan tidak akan dapat dimasukkan ke dalam jiwa seseorang dengan jalan kekerasan atau paksaan dan Islam tidak dikira sah jika seseorang itu pura-pura Islam pada zahirnya sedang hatinya kosong dari aqidah kepercayaan yang diakui dan diyakininya. Dengan itu nyatalah tidak benarnya orang-orang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah menyebarkan Islam dengan pedang kerana kuasa pedang tidak dapat memasukkan kepercayaan ke dalam hati seseorang. Peperangan Jihad yang pernah dilancarkan oleh Baginda s.a.w. adalah untuk membela Islam dan umat Islam dari pencerobohan musuh. (2) Pemilihan Baginda s.a.w. tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah. Dakwah adalah satu tugas yang penting dalam Islam kerana kepadanyalah bergantung maju mundurnya perkembangan Islam. Oleh itu maka pihak yang berkuasa bertanggungjawab melantik orang-orang yang layak menjayakannya. Rasulullah s.a.w. telah melantik orang-orang yang menjalankan tugas ini dari kalangan guru-guru agama, pegawaipegawai daerah dan lain-lainnya. Di antaranya ialah Mu'az bin Jabal yang tersebut perihalnya dalam hadis ini. Mu'az diutuskan oleh Baginda s.a.w. ke negeri Yaman pada tahun yang kesepuluh hijrah - sebelum daripada Baginda berangkat ke Mekah untuk menunaikan "Haji Wadaa". Mu'az dipilih oleh Baginda s.a.w. menjalankan tugas dakwah Islamiah di negeri Yaman bukan sahaja kerana kelayakannya sebagai seorang ahli agama yang pengetahuannya mendalam tentang Islam tetapi juga kerana ia berasal dari Yaman yang mengetahui selok belok negeri itu dan tabiat serta adat resam penduduknya. Mu'az ditugaskan menjalankan dakwah kepada sekalian penduduk daerah Yaman yang masih belum Islam dan oleh kerana di antaranya golongan ahli kitab (kaum Yahudi) yang pada umumnya berilmu pengetahuan, maka Baginda s.a.w. mengingatkan Mu'az supaya ia bersedia menghadapi mereka dengan cara yang lain dari cara menghadapi orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. (3) Dakwah Islamlah wajib disampaikan kepada umat manusia termasuk kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad s.a.w. diutus oleh Allah Taala kepada umat manusia seluruhnya. Tiap-tiap seorang yang hidup dalam zaman Baginda s.a.w. atau yang datang kemudian, sama ada ia Yahudi, atau Nasrani, atau penyembah berhala atau lain-lainnya, wajib beriman kepada Baginda s.a.w. dan menerima agama Islam yang dibawanya. Tiap-tiap seseorang tidak sah imannya kepada Allah Taala selagi ia tidak beriman kepada sekalian Rasul-Nya - mulai dari Nabi Adam hinggalah kepada Nabi Muhammad s.a.w. Kaum Yahudi dan Nasrani yang dipanggil dengan nama "Ahli Kitab" (pengikut kitab-kitab Taurat dan Injil), bukan sahaja telah mengubah dan merosakkan ajaran kitab-kitab mereka tetapi telah menyeleweng dari i'tiqad Tauhid yang sebenar. Mereka mendakwa bahawa mereka beribadat kepada. Allah Taala, tetapi "Allah" menurut fahaman mereka yang telah rosak itu hanyalah nama sahaja bukanlah Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang diterangkan oleh Allah sendiri di dalam al-Qur'an dan diterangkan oleh rasul-Nya. Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. (4) Asas agama ialah Ma'rifat Allah.

Islam ialah agama ciptaan Allah yang diturunkan melalui Rasul-rasulnya yang diakhiri dengan Nabi Muhammad s.a.w. untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w terkandung hukum-hukum dan amalan-amalan meliputi segala bidang hidup, dari perkara yang sebesar-besarnya hingga kepada yang sekecil-kecilnya dan semuanya itu bergantung kepada satu asas yang penting - "Marifat Allah", iaitu mengenal Allah Subhanahuwataala dan mengakui keEsaanNya. Hakikat ini telah disimpulkan oleh ulama Tauhid dalam kalimah "Awalud Din Ma'rifat Allah" (asas agama ialah mengenal Allah), iaitu intisari dari maksud hadis yang kami sebutkan dalam bab ini. Jelasnya, sebagaimana sesebuah bangunan bergantung kepada asasnya tentang teguh kukuh atau tidaknya, maka demikianlah pula halnya "Ma'rifat Allah" itu, tiap-tiap seorang wajib memahaminya supaya meresap dan sebati dalam jiwanya sehingga menjadi satu keyakinan yang dapat mempengaruhi seluruh perasaan dan gerak langkahnya untuk memikul tanggungjawab menjalankan hukum-hukum Islam dan amalannya. Sekiranya asas Ma'rifat ini tidak kukuh dan hanya dalam peringkat sangkaan semata-mata, maka inilah sebabnya seseorang itu tidak merasa bertanggungjawab dalam menjalankan hukum-hukum dan amalan yang tersebut dengan sepenuhnya. Ma'rifat Allah wajib pada syarak dan juga wajib pada akal. Tiap-tiap seorang manusia apakala ia lahir ke alam wujud ini, ia akan dapat menerima berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung. Di antaranya ialah tubuh badannya dilengkapkan dengan nikmat-nikmat yang tidak ternilai seperti mata, telinga dan lain-lainnya yang tidak dapat diberi oleh sesiapa pun dari kalangan manusia sendiri atau makhluk-makhluk yang lain Maka tidaklah patut bagi orang yang menerima nikmat itu kalau ia tidak mahu mengenal siapakah pemberinya dan tidak mahu bersyukur akan pemberian yang sangat-sangat berharga itu. Sikap yang demikian, tak dapat disangkal lagi tentang tidak patutnya kalau difikirkan oleh orang-orang yang berakal siuman yang menggunakan akalnya dengan jujur. Lebih-lebih lagi tidak patut kalau orang itu menggunakan nikmat pada bukan tempatnya dan ia pula menentang serta menderhaka kepada yang melimpahkan nikmat itu kepadanya. Kerana sikap yang demikian menggambarkan ketiadaan peri kemanusiaan. Allah Taala Yang Maha Pemurah, lagi Amat Mengasihani, yang melimpahkan nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung kepada sekalian makhluk, telah mengingatkan manusia supaya mengenal-Nya dan mengakui keEsaanNya, dengan firmanNya :

‫ ﺍﻟﻠﻪ ﹺﺇﱠﺎ ﹺﺇﹶﻟﻪ ﻟﹶﺎ ﹶﺃﱠﻪ ﻓﹶﺎﻋﻠﻢ‬yang maksudnya memerintahkan manusia supaya masing-masing berusaha ْ ‫ﱠ ُ ﻟ َ ﻧ ُ ْﹶ‬

mencari jalan mengenal-Nya dengan sepenuh-penuh yakin, kerana Dialah Pencipta manusia dan alam seluruhnya, dan Dialah juga yang mengurniakan segala nikmat yang mereka gunakan dalam alam kehidupan ini. Dengan ini jelaslah bahawa "Ma'rifat Allah" (mengenal Allah) itu hukumnya wajib pada syarak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Taala dan juga diakui wajibnya oleh akal yang siuman. Sesiapa yang tidak mahu mengambil berat mengenal Allah, sedang ia sentiasa menggunakan nikmatnikmat pemberian-Nya maka sikapnya yang demikian adalah bertentangan dengan "Fitrah insaniah" (keaslian perikemanusiaannya) dan melanggar perintah Allah Taala serta mencuaikan kegunaan akalnya sendiri.

Jalan yang menyampaikan kepada ma'rifat.

Cara mengenal sesuatu sudah tentu dengan jalan mengenal sifat-sifatNya. Maka demikianlah pula cara mengenal Allah Taala, yang wajib al Wujud, tak dapat tidak dengan jalan mengenal sifat-sifat-Nya. Tetapi sifat-sifat Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa itu tidak dapat dicapai dengan pancaindera, hanya dapat diyakini dari kesan sifatsifatnya yang ternyata pada kejadian-kejadian alam yang diciptakan-Nya. Meskipun manusia dilengkapkan dengan akal untuk memikir dan menimbang apa yang diperhati dan ditelitinya dari kejadian-kejadian alam yang tercipta dengan indah dan teratur, bahkan manusia disuruh berbuat demikian untuk kebaikan dan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat, tetapi akal manusia itu adalah terbatas setakat perkaraperkara dan benda-benda yang ada dalam alam nyata yang dapat dicapai oleh pancaindera dan alat-alatnya sahaja. Maka dengan keadaannya yang demikian, sudah tentu ia tidak dapat memikirkan sama sekali tentang zat Allah Taala yang bukannya dari jenis-jenis benda dan tidak ada sesuatu pun yang menyamaiNya. Oleh sebab itulah junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. yang diutus oleh Allah Taala untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar, telah menerangkan tentang cara menggunakan fikiran untuk "mengenal Allah" dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang sahabat Baginda s.a.w. iaitu Ibn Abbas, Abu Zar dan Ibn Umar r.a.

‫ﱠ‬ ََ ٍ ْ َ ‫ُ ﱢ‬ ‫2- عَن ابْن عبﱠاس رضي ﷲُ عنھُما ، عَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال "تَفَكرُوا فِي كل شيء وال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ َ َْ ‫ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ِ ‫َ ِ ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ( ‫تَفَكرُوا فِي ذات ﷲِ …". ) أبو الشيخ‬
2- Dari Ibn Abbas r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Fikirkanlah mengenai segala apa jua (yang diciptakan Allah), tetapi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah. ..." (Abu al-Sheikh)

‫َ ِ ﱠ ََ ﱠ‬ ‫ﱠ‬ َْ ‫َ ِ َ ﱠ‬ َ ْ ‫3- عَن أَبِي ذرﱟ ، رضي ﷲُ عنهُ عَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم ، قَال: "تَفَكرُوا فِي خ ْلق ﷲِ وال تَفَكرُوا‬ َ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ ُ ْ ‫ﱠ‬ ( ‫فِي ﷲِ فَتَھلِكوا". ) أبو الشيخ‬
3- Dari Abu Zar, r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Fikirkanlah mengenai segala makhluk Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah, kerana yang demikian menyebabkan kamu binasa (dalam kesesatan)." (Abu al-Sheikh)

‫ﱠ‬ ََ ‫َ ِ ﱠ‬ ‫4- عَن ابْن عمر رضي ﷲُ عنھُما عَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال "تَفَكرُوا فِي آالء ﷲِ ، وال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ ِ َ َْ ‫ِ ِ ُ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ( ‫تَفَكرُوا فِي ﷲِ". ) أبو الشيخ والطبراني‬
4- Dari Ibn Umar r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Fikirkanlah mengenai segala nikmat Allah dan pemberian-Nya dan janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah. " (Abu al-Sheikh dan al-Tabarani) Hadis-hadis itu meskipun berlainan sedikit di antara satu dengan yang lain tentang lafaznya, tetapi sama sahaja maksudnya, iaitu menyuruh tiap-tiap orang memikirkan segala kejadian dalam alam yang telah diciptakan oleh Allah Taala dan pelbagai jenis nikmat yang telah dikurniakan-Nya. Serentak dengan itu Baginda s.a.w. melarang keras daripada memikirkan tentang "Zat Allah" kerana yang demikian bukan sahaja tidak dapat dicapai oleh akal fikiran bahkan akan menjerumuskan orang yang melakukannya dalam kesesatan. Demikian maksud hadis-hadis itu.

Soal ini jelas sekali kerana Zat Allah Taala adalah Zat Yang Maha Tinggi, tidak dapat diketahui hakikatnya oleh akal yang memang terbatas kemampuannya. Oleh itu, hal ini tidak menjadi masalah dan tidak patut dijadikan satu perkara yang dimusykilkan. Kerana soal kita tidak mengetahui hakikat sesuatu, tidak menjadi hal, asalkan kita dapat mengetahui sifat-sifatnya dan faedah-faedah yang didapati daripadanya sesuai dengan keperluan kita. Misalnya: Tenaga elektrik dan besi berani yang kita sentiasa menggunakannya dan mengambil faedah daripadanya, tidak diketahui hakikatnya dan ahli sains sendiri tidak juga mengetahuinya dan tidak pernah mereka menjelaskan hakikatnya kepada kita. Maka bagaimana seseorang hendak mengetahui hakikat Zat Allah Yang Maha Tinggi yang tidak ada sesuatu pun yang menyamai-Nya? Sedang banyak di antara benda-benda yang diciptakan-Nya - yang ada di sekeliling kita - tidak juga diketahui hakikatnya oleh akal kita. Sekiranya seseorang itu cuba juga memikirkan tentang hakikat Zat Allah yang tidak ada tara-Nya itu, sudah tentu fikirannya memberi satu gambaran yang tidak benar dan tidak tepat dengan hakikat-Nya yang sebenar dan ini adalah buruk padahnya - sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis-hadis yang tersebut - kerana orang itu telah menggunakan akalnya pada bukan tempatnya. Dalam pada itu, akal dapat memberi keyakinan tentang wujudnya Allah Taala dan tentang sebahagian dari sifatsifat kesempurnaan-Nya, apabila dibuktikan oleh dalil-dalil akal yang jelas nyata; manakala sebahagian lagi dari sifatsifat kesempurnaan-Nya dapat diterima dari al-Qur'an atau hadis yang "Mutawatir" Dalil akal yang membuktikan wujudnya Allah Taala. Di antara dalil-dalil akal yang membuktikan wujud-Nya Allah Taala dan ketinggian martabat wujud-Nya ialah: bahawa segala yang ada ini - selain dari Allah - adalah wujudnya baharu: dari tiada kepada ada. Hal ini diakui kebenarannya oleh akal dan juga oleh kenyataan-kenyataan yang lahir. Jelasnya tiap-tiap apa jua yang sah pada akal wujudnya, terbahagi kepada dua martabat: Pertama sesuatu yang wujudnya "Wajib ada" (wajib al wujud), yakni wujudnya itu memang hakikat zatnya, bukan disebabkan oleh yang lain. Kedua - sesuatu yang wujudnya "Mungkin ada" (Mumkinal wujud), yakni yang wujudnya berpunca dari yang lain, sedang hakikatnya mungkin ada dan mungkin tiada. Apabila telah sabit, bahawa wujud martabat yang kedua ini baharu: Dari tiada kepada ada, dan wujudnya itu disebabkan oleh yang lain, maka sudah tentu ada penciptanya yang maha tinggi martabat wujudnya, iaitu zat yang wajib al wujud; dan sudah tentu pula bahawa tiap-tiap yang baharu wujudnya sentiasa berhajat kepada pemberi wujudnya itu dalam setiap saat, kerana sifat berhajatnya itu adalah suatu sifat yang tak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Tegasnya sebagaimana tiap-tiap yang baharu itu berhajat kepada pemberi wujudnya dari tiada kepada ada, ia juga berhajat kepada pemberi wujudnya itu untuk mendapat bantuan bagi meneruskan wujudnya. Dengan itu nyatalah bahawa hakikat sesuatu yang mungkin wujudnya tak dapat sama sekali - dengan hakikatnya itu memberi atau menerbitkan sebarang kesan pun dan juga tak dapat menerima wujudnya dari sesuatu yang sama dengannya tentang keadaan mungkin wujudnya.

Dengan demikian, sudah tentu punca bagi menerbitkan sebarang kesan dan mengadakan segala yang ada hanyalah Zat Allah s.w.t. yang wajib al-wujud. Apabila kita memahami akan hakikat wajib al-wujud maka sudah tentu kita dapat meyakini bahawa wujudnya itu adalah wujud hakiki, tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan serta tidak ada sesuatu pun yang menyamai-Nya. Dalil akal yang membuktikan sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala. Di antara dalil-dalil akal yang membuktikan sebahagian dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala ialah apabila kita melihat sebuah lukisan yang menarik perhatian, sudah tentu kita faham dan percaya bahawa lukisan itu ada pelukisnya, serta kita yakini bahawa pelukisnya itu mempunyai ilmu pengetahuan tentang peraturan dan kaedahkaedah melukis, mempunyai kemahuan untuk menentukan gambaran-gambaran, gaya, bentuk dan kadar besar kecilnya lukisan itu dan mempunyai daya dan kuasa membuat lukisan dan mewarnakannya mengikut corak yang dikehendaki. Untuk menguatkan lagi kepercayaan dan keyakinan itu cubalah kita perhatikan tubuh badan kita sendiri. Tiap-tiap kita tersusun dari berbagai-bagai anggota dan alat perkakas untuk mengisar, menapis, membuang dan lainlain lagi. Masing-masing ada peraturan yang tertentu dalam menjalankan dan menyempurnakan tugasnya dan masing-masing pula patuh kepada peraturan yang ditentukan baginya. Jika tidak maka tugasnya tidak akan berhasil atau tidak akan sempurna. Dengan segala perhatian yang demikian maka akal kita yang sihat dan siuman dapat membuat kesimpulan dengan sepenuh-penuh percaya dan yakin bahawa: (1) Alam seluruhnya tetap ada yang menciptakannya dan mentadbirnya. (2) Yang mencipta dan mentadbirkan alam ini ialah Zat yang wajib al-wujud yang bersifat dengan: (a) Sifat hidup selama-lamanya (b) Sifat mengetahui segala-galanya dengan setepat-tepatnya dan seluas-luasnya. (c) Sifat iradat yang menentukan dan menetapkan segala-galanya dengan sebijak-bijak dan sebebas-bebas; dan (d) Sifat kekuasaan mengadakan dan meniadakan segala-galanya menurut cara yang tertentu dan kaedah yang rapi Dalil akal yang membuktikan KeEsaan Allah Taala. Di antara dalil-dalil akal yang membuktikan keEsaan Allah Taala ialah: bahawa apa-apa jua pekerjaan akan rosak jika ditadbirkan oleh dua ketua yang masing-masing mahukan pangkat ketua itu menjadi haknya sahaja kerana dengan demikian akan timbullah perselisihan dan gejala-gejala hendak mengatasi satu sama lain. Kalau ini boleh berlaku ketika berbilang-bilang ketua maka apa pula yang akan berlaku kalau berbilang-bilang tuhan sedang sifat ketuhanan ialah kebesaran dan keagungan yang cukup sempurna Oleh itu kalaulah Tuhan berbilang dan salah satunya berkuasa penuh mentadbir dan mengurus sudah tentu akan luput dan lumpuhlah sifat-sifat Tuhan yang lain. Kalau perlu tuhan-tuhan itu bersekutu sudah tentu akan luput dan lumpuhlah sebahagian dari sifat-sifat ketuhanan masing-masing, padahal luput dan lumpuhnya sifatsifat ketuhanan adalah bertentangan dengan kesempurnaan kebesaran dan keagungan.

Dengan ini nyatalah bahawa sudah semestinya Tuhan itu Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Tambahan pula kalau seseorang dengan jujurnya memerhatikan wujudnya perpaduan dan susunan kejadian alam ini, nescaya ternyata kepadanya perpaduan yang menyatukan tiap-tiap satu dengan yang lain dalam keadaan yang serapi-rapinya sehingga gerak-geri tiap-tiap satu kejadian itu menyempurnakan yang lain dengan tidak berlawanan atau bertentangan; demikian juga kalau ia memerhati nampaklah kepadanya keseimbangan dan kesatuan dalam perhubungan antara sesuatu kejadian dengan yang lain, sekalipun bentuk dan keadaannya berlainan. Semuanya itu adalah di antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa seluruh alam ini adalah merupakan satu kesatuan yang terikat rapi yang tidak akan lahir melainkan dari satu punca yang tunggal, iaitu yang wajib al-wujud, yang telah mencipta dan mengaturnya dalam keadaannnya yang demikian. Selain dari itu, segala yang terkandung di dalam alam ini dari bahan-bahan, kekuatan, tenaga dan gerak adalah satu tentang tabiat yang ditetapkan oleh Maha Pencipta pada masing-masing , juga satu pada peraturannya, undangundangnya, halanya dan matlamatnya. Maka ini juga di antara bukti-bukti yang menunjukkan keEsaan penciptanya. Dalil al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keEsaan Allah Taala. Menurut keterangan al-Quran pula, maka di antara ayat-ayat suci yang menjelaskan sebahagian dari sifat-sifat kesempurnaan Tuhan ialah firman Allah Taala, maksudnya: "Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang tetap Hidup, Yang Kekal selamalamanya mentadbirkan (sekalian makhluk-Nya) Yang tidak mengantuk usah tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisi-Nya melainkan dengan izin-Nya. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmu-Nya dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya (alam langit dan bumi); dan Dialah Yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar (kekuasaan-Nya)." (255 Surah al-Baqarah). Ayat suci ini menjelaskan bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan: (1) Dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah dan dipatuhi. (2) Dialah sahaja yang hidup secara mutlak - terlepas dari pengertian hidup yang difahami oleh manusia. (3) Dialah sahaja yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluk-Nya serta memberikannya segala yang diperlukan untuk kepentingan hidup masing-masing. (4) Maha Suci ia daripada letih lesu atau lalai atau mengantuk ataupun tidur. (5) Menguasai segala yang ada di langit dan di bumi dengan penguasaan mutlak yang meliputi. (6) Bebas melakukan segala yang dikehendaki-Nya. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mempersoalkan hukum-Nya, atau yang dapat menolak keputusan-Nya, atau yang berani mengubah apa yang telah ditentukan dan dikehendakiNya, sama ada dengan meminta syafaat pertolongan atau mengemukakan rayuan - kecuali setelah ia diizinkan, maka pada ketika itu ia tunduk mematuhi dan memohon syafaat dalam lingkungan yang dibenarkan, sesuai dengan keadaannya. (7) Maha mengetahui akan keadaan sekalian makhlukNya, meliputi segala apa jua yang sedang mereka hadapi atau yang tidak kelihatan kepada mereka dari segala yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Sebaliknya, mereka

sendiri tidak mengetahui sesuatu pun dari apa yang diketahui oleh Allah Taala - kecuali apa yang Allah kehendaki mereka mengetahuinya. (8) Dialah sahaja pemerintah agung; kebesaran-Nya dan ilmu-Nya meliputi langit dan bumi. (9) Dialah sahaja yang mempunyai sepenuh-penuh kekuasaan. Tiadalah menjadi keberatan atau kesukaran kepadaNya menjaga dan memelihara alam langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-dua alam itu. (10) Dialah jua Yang Maha Tinggi kebesaran dan kemuliaan-Nya, tidak ada yang mengatasi-Nya; dan dialah jua yang Maha Besar kekuasaan-Nya, yang tidak ada bandingan-Nya. Ayat suci ini, sebagaimana ia menerangkan sifat-sifat Tuhan Maha Pencipta, ia juga memandu manusia supaya janganlah menujukan amal ibadatnya melainkan kepada Allah, dan janganlah ia bertanggungjawab mematuhi melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala mengerjakannya dari segala amal kebajikan. Demikian juga hendaklah manusia - hati kecilnya dan keseluruhan hidupnya terikat kukuh dengan Allah Taala yang mentadbirkan urusan hidupnya dan urusan segala apa jua yang ada di sekelilingnya; dan hendaklah Ia sentiasa memohon kepada Allah apa jua yang mendatangkan kebaikan kepadanya dan menyebabkan dia mencapai kebahagiaan - di dunia dan di akhirat. Dan bahawa manusia tidak mempunyai hak milik yang asal dalam sesuatu jua pun, tetapi dapat disabitkan baginya hak milik yang terbit dari pemberian Allah pemilik yang asal, yang menjadikan seseorang itu menguasainya sebagai wakil. Dengan yang demikian, wajiblah atas orang itu mematuhi dengan sepenuhnya syarat-syarat pemilik yang asal Allah Taala- yang menjadikannya wakil menguasai pemberian itu. Jika tidak, maka akan menjadilah apa yang dilakukannya mengenai urusan hak milik yang diberikan itu tidak sah dan ia akan menerima balasan yang sepadan dengan kesalahannya. Demikian juga hendaklah ia tetap memperhambakan diri kepada Allah Taala dengan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang ditegah, dan janganlah ia mencuaikan semuanya itu dengan hanya menumpukan harapannya untuk mendapat syafaat pertolongan, sedang syafaat itu tidak akan diperolehi melainkan setelah diizinkan oleh Allah Taala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan diredhai. Tiap-tiap seorang juga hendaklah sentiasa waspada dan tetap sedar sehingga ia tidak lalai daripada mengira dan mengawasi segala gerak-gerinya. Janganlah ia melakukan sesuatu perbuatan atau menuturkan sesuatu perkataan yang tidak diredhai oleh Allah Taala yang mengetahui segala-galanya. Demikian juga seseorang itu tidak harus bercakap besar dan bermegah megah dengan ilmu pengetahuan yang dikurniakan Allah kepadanya, tetapi wajiblah ia bersyukur kepada Allah dan memujinya, sambil berdoa semoga Allah Taala menambahkan lagi ilmu yang diberikan kepadanya. Tiap-tiap seorang juga hendaklah sentiasa mengingati ketinggian martabat Allah Taala dan kebesaran kekuasaanNya, supaya merasa hebat dan gerun gementar, dan supaya Ia takut untuk mengadap Allah Taala dalam keadaan cuai menjalankan tanggungjawabnya. Oleh itu hendaklah ia memperbanyakkan ibadat dan amal kebajikan dan menjauhkan diri daripada melakukan khianat, kezaliman dan segala perkara yang dilarang. Betapa tidak? Sedang manusia walau setakat mana tinggi darjatnya dan kebesarannya, maka Ia tidak sekali-kali terlepas dari sifatnya sebagai hamba Allah Taala Yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Di antara ayat-ayat suci yang mengenai keEsaan Allah pula ialah firman Allah Taala, ertinya: "Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku yang aku serukan kamu menyembah-Nya itu) ialah Allah Yang Maha Esa; Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; Ia tidak beranak dan Ia pula tidak diperanakkan; dan tidak ada sesuatu pun yang setara denganNya." (1-4 Surah al-lkhlas). Surah "al-Ikhlas" ini yang juga dinamakan Surah "at-Tauhid" menetapkan dengan tegas tentang keEsaan Allah Taala yang sebenar-benarnya dan kekayaan-Nya yang sehabis-habis lengkap sempurna serta menafikan daripadaNya persamaan atau perbandingan dengan yang lain.

Dengan sabitnya keEsaan yang sebenar-benarnya bagi Allah Taala, maka nyatalah bahawa wujud Zat-Nya bersih suci daripada tersusun yang membawa kepada berjisim atau berpihak, dan bersih suci daripada berbilang yang membawa kepada persamaan pada hakikat wujud-Nya, dan yang membawa kepada dipersekutukan pada keistimewaankeistimewaan hakikat Zat-Nya yang membuktikan sifat-sifat ketuhanan-Nya, seperti wajib bersifat wujud dan ilmu yang meliputi, juga kebijaksanaan yang sempurna serta kudrat yang menguasai seluruh makhluk-Nya. Demikian juga, dengan sabitnya kekayaan Allah yang sehabis-habis lengkap sempurna, terbuktilah bahawa Allah Taala jua Yang Maha Kaya secara mutlak, yang menjadi tumpuan sekalian makhluk-Nya untuk memohon apa sahaja yang mereka perlukan, untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Dengan sabitnya kedua-dua sifat itu - keEsaan dan kekayaan - bagi Allah Taala, maka ternafilah dan tidaklah ada sebarang celah bagi sesiapa pun untuk mengatakanNya beristeri atau beranak-pinak, atau menyamakan-Nya, atau membandingkan-Nya atau pun mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa jua pun. Surah "al-Ikhlas" ini menetapkan dan menegaskan keEsaan wujudnya Allah Taala, keEsaan ketuhanan-Nya dan keEsaan kuasa memberi. Jelasnya Surah "al-Ikhlas" ini menegaskan; Bahawa tidak ada wujud yang hakiki, atau yang wujudnya memang hakikat Zat-Nya melainkan wujud Allah Taala; dan bahawa tidak ada yang memperkenan doa permohonan orang-orang yang memohon, dan tidak ada sebarang kekuatan, tenaga atau kegiatan melainkan Allah jualah yang menjadi puncanya. Kesimpulannya, Allah Taala Maha Esa pada ketuhanan-Nya, dan Allah Taala sahajalah yang menjadi tumpuan untuk memohon sebarang hajat; tiada sesuatu pun yang menyamai-Nya dan tidak pula Ia menyamai sesuatu yang lain. Dalam pada itu, Allah Azza wa Jalla amat dekat (pengetahuan-Nya) kepada tiap-tiap makhluk, dan tiap-tiap makhluk yang wujud itu adalah mendapat wujudnya dan seluruh keadaannya daripada wujud Allah Taala Yang Maha Esa lagi Maha Kaya. Surah "al-Ikhlas" ini juga sebagaimana ia menetapkan dan menegaskan hakikat yang demikian, ja juga menyedarkan hati nurani manusia tentang akidah Tauhid yang sebersih-bersihnya dari sebarang syirik, supaya manusia menjadikannya asas bagi amal ibadatnya dan tingkah lakunya di sepanjang hidupnya; maka dengan itu manusia tidak akan menyembah melainkan Allah Azza wa Jalla dan tidak akan menunjukan permohonannya dalam masa senang dan susahnya melainkan kepada Allah Taala. Dan di antara ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan ialah akhir ayat 164 Surah an-Nisa' yang menyatakan bahawa: Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa a.s., kata-kata yang ia sendiri memperdengarkannya. Dan lagi akhir ayat 11 Surah asy-Syura yang menerangkan bahawa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai atau yang menyamai Allah s.w.t. baik pada Zat-Nya Yang Maha Suci mahu pun pada sifat-sifat-Nya Yang Amat sempurna, juga pada kegiatan sifat-sifat itu; dan bahawa Allah Azza wa Jalla Amat Mendengar lagi Amat Melihat. Maka dengan maksud dua potongan ayat yang tersebut wajiblah di i'tiqadkan bahawa Allah Taala bersifat dengan keadaan-Nya: (1) Berkata-kata - Menyuruh, melarang, menjanjikan pahala dan seksa serta menceritakan kisah-kisah pengajaran. (2) Mendengar - Tidak tersembunyi kepada pendengaranNya sesuatu walau seberapa sulit pun. (3) Melihat - Tidak terlindung kepada penglihatan-Nya sebarang perkara sekalipun halus dan tertutup. (4) Menyalahi segala rupa bentuk, segala corak warna dan segala cara dan gaya didapati oleh pancaindera atau yang difikirkan oleh akal, juga berkeadaan tidak diliputi oleh masa atau tempat:

‫َﻳﺼ ﹸﻮﻥ ﻋَ ﱠﺎ ﻭَﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ‬ َ ‫ِﻔ ﹶ ﻤ‬

Fasal Kedua Membersihkan Tauhid Dari Sebarang Syirik Islam - sebagaimana yang telah dijelaskan- adalah agama Tauhid yakni agama yang berasaskan iman kepada keEsaan Allah Yang Maha Kuasa. Maka ukuran sempurna atau tidaknya Islam seseorang adalah bergantung kesempurnaan Tauhidnya. Tauhid yang sempurna itu apabila ke dalam hati nurani seseorang akan melahirkan kesan-kesannya kepada seluruh tingkah laku dan bawaan hidupnya, dan akan memberi kesedaran kepadanya untuk sentiasa waspada terhadap godaan syaitan dalam setiap amalannya supaya ia tidak diselewengkan kepada yang lain dari Azza wa Jalla. Boleh dikatakan sebahagian besar dari orang-orang yang mengaku dirinya beriman dan bertauhid kepada Allah dan mengakui bahawa Allah jualah yang mencipta mereka dan menciptakan langit dan bumi tetapi tauhid mereka tidak penuh membulat kepada Allah Yang Maha Esa kerana ada di antaranya -semasa mengerjakan ibadat- tujuan ibadat itu tidak bersih kepada Allah semata-mata. Ada pula yang menumpukan taat setia kepada Allah dengan menjalankan hukum-hukum syariat-Nya tetapi serentak dengan itu mereka mengubah hukum syarak itu dengan menokok tambah atau menguranginya menurut hawa nafsunya. Semuanya itu adalah merupakan syirik. Bagi menjelaskan setakat mana buruknya akibat syirik itu, maka di bawah ini diturunkan beberapa ayat suci dan hadis Nabi mengenainya. Di antara ayat-ayat itu: Firman Allah Taala ertinya: "Katakanlah (wahai Muhammad): 'Marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Dia sesuatu pun ...'(151 Surah al-Maidah) "... Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain) maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka ...." (72 Surah al-Maidah) " ... Dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan lain Allah maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh rombongan burung (sehingga ia hancur berkecai-kecai) atau dihumban oleh angin ke tempat yang jauh (yang membinasakan)" (31, Surah al-Hajj) "Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya." (110 Surah al-Kahfi). Ayat yang pertama: Menyatakan hukum melakukan syirik, iaitu Allah s.w.t. mengharamkan manusia melakukan sebarang rupa syirik, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. Ayat yang kedua: Menyatakan balasan buruk yang dijanjikan kepada orang yang melakukan syirik. Ayat yang ketiga: Menggambarkan bagaimana dahsyatnya keadaan dan balasan orang yang melakukan syirik. Ayat yang keempat: Menyatakan bahawa dengan amalan salih serta ketiadaan syirik sahajalah yang membolehkan seseorang berharap mendapat nikmat mengadap Tuhannya. Dan di antara hadis-hadis pula:

َْ ‫ْ َِْ ﱠ ِ َ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ُ ِ ْ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ِ ‫5- عَن عبد ﷲِ بْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم من ماتَ يُشرك بِا ﱠ‬ َ ْ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ( ‫شيئًا دخل النﱠار. ) البخاري ومسلم‬ َ َ َ َْ َ

5- Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., katanya: Rasulullah s.a.w, bersabda: "Sesiapa mati dalam keadaan melakukan sebarang syirik terhadap Allah, masuklah dia ke dalam neraka. " (Bukhari dan Muslim) Hadis yang kelima ini. menerangkan: Akibat buruk yang akan menimpa orang yang melakukan syirik. Huraiannya Syirik ialah mempersekutukan sesuatu dengan Allah Taala pada sifat "Uluhiyah"Nya atau sifat "Rububiyyah"Nya. Sifat "Uluhiyah" Allah `Azza wa Jalla ialah sifatNya berhak disembah, dicintai, dipatuhi perintahNya, ditumpui dan dipohonkan untuk mendapat segala kebaikan dan menolak sebarang mala petaka dan perkara-perkara yang tidak diingini. Sifat "Rububiyyah"Nya pula ialah sifat mentadbir dan menguruskan cara menjaga dan memelihara, mengasuh dan mendidik sekalian alam yang telah diciptakan-Nya, iaitu dengan mengadakan segala keperluan yang dihajati oleh wujud tiap-tiap satunya, mengatur dan menyusun undang-undang dan peraturan bagi kesuburan, perkembangan dan kesempurnaan masing-masing, serta menyatakan dan menunjukkan hukum-hukum halal haram dan sah batal untuk kebaikan jasmani dan kebahagiaan rohani manusia. Maka sesiapa yang menganggap bahawa mana-mana satu dari sifat-sifat itu ada pada sesuatu yang lain daripada Allah Taala nescaya ia telah melakukan syirik dengan Allah, walaupun ia pada masa itu masih beriman kepada Allah. Tentang ini Allah Taala berfirman dalam Surah Yusof, ayat 106. maksudnya: Meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah dalam pada itu mereka tidak sunyi dari perbuatan syirik. Dengan itu nyatalah amat buruknya seseorang mendewa-dewakan sebarang makhluk dengan mengasihinya dan menurut perintahnya sebagaimana ia mencintai dan mentaati Allah, atau meminta dan mengharapkan hasil sesuatu hajat dari sesuatu makhluk atau dengan sesuatu cara, kecuali setelah diketahui bahawa makhluk atau cara yang tersebut diharuskan oleh Allah bagi seseorang menggunakannya sebagai jalan, sebab, atau alat untuk menjayakan maksudnya. Demikian juga amatlah salahnya menerima sebarang undang-undang dan peraturan, atau hukum-hakam yang diadakan oleh yang lain daripada Allah, kecuali sekadar yang berdasarkan aturan, kenyataan, atau pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Kesimpulan hadis ini, mengingatkan manusia daripada terjerumus ke dalam sebarang i'tiqad atau perbuatan syirik supaya terselamat daripada balasan buruk yang dijanjikan.

ْ ‫6- عَن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال اجْ تَنِبُوا السبع الموبقَات قَالُوا‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ِ ِ ُ ْ َ ْ‫ﱠ‬ ‫يَا رسُول ﷲِ وما ھُن قَال الشرْ ك بِا ﱠ‬ ‫َ َ ﱠ‬ ( ‫َ َ ﱠ َ ﱢ ُ ِ ... . ) البخاري ومسلم‬
6- Dari Abu Hurairah r.a., bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: "Jauhkan dan singkirkanlah perkara-perkara yang membinasakan. " Sahabat-sahabat Baginda bertanya: "Apakah dia perkara-perkara itu ya Rasulullah? " Baginda s.a.w. menjawab: "(Salah satu yang terbesar di antaranya) ialah melakukan syirik terhadap Allah . (Bukhari dan Muslim) Hadis yang keenam ini memerintahkan supaya:

Menjauhi syirik dalam segala bentuknya. Setelah kita mengetahui setakat mana buruknya akibat syirik, maka dengan ini kita diperintahkan supaya menjauhi dan menyingkirkan segala jenis syirik terhadap Allah, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. Syirik yang besar atau yang nyata itu ialah: mempercayai adanya sesuatu yang setara dan sebanding dengan Allah s.w.t., yang ditujukan kepadanya doa permohonan, yang diuntukkan kepadanya satu-satu cara ibadat, dan yang ditakuti bala bencananya. Dengan adanya syirik yang demikian, maka akidah Tauhid orang yang melakukannya telah berbelah bagi, dan orang Musyrik inilah yang dijanjikan Allah dengan neraka. Syirik yang kecil atau yang tersembunyi itu pula ialah kepercayaan perkataan atau perbuatan yang menyebabkan berlakunya syirik terhadap kekuasaan atau undang-undang peraturan Allah. Syirik yang tersembunyi itu amat banyak, di antaranya: (1) Mempercayai sesuatu yang menjadi sebab itu dengan keadaan hakikatnya memberi kesan baik atau buruk. (2) Menaruh perasaan takut dan gerun kepada kekuatan sesuatu yang lain dari Allah. (3) Menumpukan harapan kepada sesuatu yang lain dari Allah. (4) Bersumpah dengan sebarang sebutan yang lain daripada menyebut nama atau sifat Allah. (5) Mengatakan: Kalaulah tidak kerana pertolongan Allah dan pertolongan Si anu, tentulah aku tidak berjaya. (6) Mengatakan: Kalaulah tidak kerana ayam berkokok, polis meronda atau sebagainya, tentulah rumahku dimasuki pencuri. (7) Melakukan sesuatu ibadat, atau daya usaha pengorbanan, atau perjuangan bukan kerana menjunjung perintah Allah semata-mata, tetapi juga untuk tujuan-tujuan yang lain. Nabi Muhammad s.a.w telah menerangkan dalam beberapa hadis tentang syirik yang tersembunyi ini, di antaranya:

َْ ‫ْ َ ُ ِ ِ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ُ َ َ َ ْ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ ﱠ‬ ‫7- عَن محْ مود بْن لَبِيد رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم إِن أَخوفَ ما أَخاف‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ْ ُ ‫َ َ ﱢ‬ ْ ُ ‫َ ُْْ ﱢ‬ ‫علَيكم الشرْ ك األَصْ غر قَالُوا وما الشرْ ك األَصْ غر يَا رسُول ﷲِ قَال الريَاء يَقُول ﷲُ عز وجل لَھُم يَوْ م‬ ُ َ ُ ‫َ ُ َ َ ﱠ َ ﱢ‬ َ ْ ‫ُ ﱠ َ ﱠ َ َ ﱠ‬ ْ ِْ َ ْ ِ ْ ْ‫ﱡ‬ َ ِ َ ْ ُ ِ ‫القِيَامة إِذا جُزي النﱠاسُ بأَعمالِھم اذھَبُوا إِلَى الﱠذينَ كنتُم تُراءُونَ فِي الدنيَا فَانظُرُوا ھَلْ تَجدونَ عندھُم‬ ْ َِْ َ ْ ُْ ِ َ ِ ( ‫جزَاء. ) اإلمام أحمد‬ ً َ
7- Dari Mahmud bin Labid r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takuti akibat buruknya menimpakamu ialah syirik yang kecil." Sahabat-sahabat Baginda bertanya: "Apa dia syirik yang kecil itu ya Rasulullah? " Baginda s.a.w., menjawab: "(Syirik yang kecil itu) ialah ria' - Allah Taala akan berfirman pada hari Qiamat apabila manusia datang dengan amal masing-masing "Pergilah kepada mereka yang kamu melakukan ria' di dunia dahulu (untuk menunjukkan kepada mereka), kemudian lihatlah, adakah kamu akan dapati sebarang balasan di sisi mereka?" (Imam Ahmad)

َْ ‫ِ ِ ُ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ ‫َ ِ ﱠ‬ ‫8- عَن ابْن عمر رضي ﷲُ عنھُما، قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم من حلَفَ بِغيْر ﷲِ فَقَد‬ َ ْ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ( ‫أَشرك. ) الترمذي‬ َ َ ْ
8- Dari Ibn Umar, r.a., katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesiapa bersumpah dengan sebarang sebutan yang lain daripada nama atau sifat Allah maka sesungguhnya ia telah melakukan syirik terhadap Allah. " (Tirmizi)

َْ ‫ْ ِ َ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ َ‫9- عَن ابْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم إِن الرﱡ قَى والتﱠمائِم والتﱢولَة‬ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ ﱠ‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ َ َ ٌ ِ (‫شرْ ك. ) أبو داود واإلمام أحمد‬
9- Dari Ibn Mas'ud r.a katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya tawar jampi, tangkal azimat, ilmu gunaguna (ilmu pengasih untuk menambatkan hati suami kepada isterinya atau hati isteri kepada suaminya) adalah syirik" ( Abu Daud dan Imam Ahmad) Hadis yang kesembilan ini menunjukkan bahawa tiga perkara yang tersebut adalah dari perkara-perkara syirik kecil atau syirik yang tersembunyi yang wajib dijauhi oleh tiap-tiap seorang. Tetapi bukanlah semua jenis ketigatiga perkara itu dikira syirik, malah setengah jenisnya sahaja, iaitu yang mengandungi perkataan yang tidak difaham, kerana boleh jadi termasuk perkara sihir, syirik atau lain-lainnya yang dilarang oleh hukum syarak sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliah Adapun yang mengandungi ayat-ayat al-Qur'an atau zikrullah, maka yang demikian tidak dilarang. Pendeknya, tawar jampi, tangkal azimat dan ilmu pengasih adalah haram kiranya mengandungi perkataan yang tidak difaham maknanya, atau yang berdasarkan sihir, atau yang memuja hantu syaitan dan jin iblis, atau yang mengandungi benda-benda najis atau kotor. Adapun yang menggunakan kalam Allah, nama-Nya atau sifat-sifat-Nya atau zikrullah, maka yang demikian tidaklah salah. Dengan penjelasan ini, selesailah perselisihan yang nampak pada zahirnya berlaku di antara dalil-dalil yang melarang dan dalil-dalil yang membenarkan perkara-perkara yang tersebut. Kesimpulannya, bagi menyelamatkan seseorang daripada syirik yang tersembunyi ini hendaklah: (1) Jangan menggunakan sesuatu benda, atau perkataan, ataupun sesuatu cara sebagai sebab bagi mendapat kebaikan atau menolak perkara-perkara yang tidak diingini, kecuali setelah diketahui bahawa sesuatu itu telah berlaku adat Tuhan menjadikannya sebab bagi musabab yang tertentu, serta diketahui pula bahawa menggunakan sesuatu itu tidak dilarang oleh hukum Allah. (2) Jangan i'tiqadkan sesuatu sebab itu dengan keadaan hakikatnya memberi kesan menghasilkan musababnya, bahkan memberi kesannya itu bergantung kepada takdir dan izin Allah Yang Maha Kuasa. (3) Jangan melakukan sesuatu amal ibadat dengan tujuan mendapat penghargaan atau balasan daripada yang lain dari Allah Azza wa Jalla

َْ ‫ْ َِْ ﱠ ِ َ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ُ َ َ ‫01- عَن عبد ﷲِ بْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ قَال سأ َ ْلت النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم أَيﱡ الذنب أَعظَم عند‬ َِْ ُ ْ ِ ْ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ‫ﱠ‬ ( ‫ﷲِ قَال أَن تَجْ عل ِ ﱠ ِ نِدا وھُو خلَقَك … . ) البخاري ومسلم‬ َ َ َ َ ًّ َ َ

10- Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., katanya: Aku telah bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w.,: "Apakah satu-satunya dosa yang terbesar di sisi Allah.?" Baginda s.a.w., menjawab: "(Dosa yang terbesar di sisi Allah itu) ialah: Engkau mengada-adakan bagi Allah sesuatu yang menyamaiNya pada hal Dia menciptakanmu..." (Bukhari dan Muslim) Hadis yang kesepuluh ini mengandungi: (1) Rasulullah s.a.w. menjadi tumpuan pertanyaan sahabat-sahabat Baginda. (2) Syirik adalah satu-satunya dosa yang terbesar. Huraiannya: Baginda s.a.w. menjadi tumpuan pertanyaan sahabat sahabatnya. Junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. dalam masa menjalankan tugasnya membuka dengan seluas-luasnya pintu pertemuan dengannya kepada segala lapisan masyarakat untuk mereka menanyakan apa yang mereka musykilkan berhubung dengan soal-soal agama. Dalam hadis ini, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi yang terkenal bertanya kepada Baginda s.a.w. tentang dosa yang terbesar di sisi Allah, iaitu satu perkara yang sangat mustahak diketahui oleh setiap orang Islam dalam setiap masa, lebih-lebih lagi dalam masa - yang boleh dikatakan- manusia leka dengan soal-soal hidup semata-mata, tidak mahu mengambil berat mempersoalkan perkara-perkara dosa dan pahala. Soal syirik. Bagi menjawab pertanyaan sahabat Baginda yang tersebut, Baginda s.a.w. menegaskan bahawa di antara dosadosa yang terbesar ialah melakukan syirik terhadap Allah s.w.t. serta Baginda s.a.w. menerangkan bahawa amatlah tidak patut seseorang itu mempersekutukan atau menyamakan Allah Taala dengan sesuatu yang lain, sedang Allah yang menciptakannya dari tiada kepada ada. Orang Musyrik yang demikian bukan sahaja tidak patut menurut timbangan akal yang siuman, bahkan telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri kerana dengan bawaan syiriknya ia telah mendedahkan dirinya kepada azab seksa yang tidak terperi yang akan diterimanya kelak.

BAB KEDUA BERIMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH A.S.

Manusia berhajat kepada yang mengawas amal usahanya dalam segala peringkat hidupnya untuk memimpinnya ke jalan kebaikan dan menjauhkannya dari jalan kerosakan Kalaulah manusia dibiarkan dengan tidak dipimpin dan diberi pertunjuk, nescaya akan terjerumuslah dia dalam kejahatan yang berbagai-bagai ragamnya.

Betapa tidak? Sedang manusia dalam alam kehidupan ini berada di antara dua kekuatan yang besar, yang satu menolaknya kepada kejahatan iaitu hawa nafsu dan tabiat marah yang sedia ada pada dirinya, dan yang satu lagi mendesaknya kepada kebaikan iaitu akal dan hati nurani yang dikurniakan Allah kepadanya. Kalaulah manusia dibiarkan sahaja diruntun oleh dua kekuatan itu nescaya kejahatannya akan mengalahkan kebaikannya, disebabkan oleh tuntunan perhiasan dunia dan benda-benda yang menjadi daya penarik, sedang akal dan hati nuraninya tidak cukup untuk menjaga dirinya dan memimpinnya ke jalan yang benar, kerana kuasa akal dan hati nuraninya untuk memahami, adalah sama bandingannya dengan kuasa mata kepala untuk melihat, sebagaimana yang dijelaskan seperti berikut: (1) Kalau mata manusia hanya dapat melihat dengan kuasa yang ada padanya, dan lenyap atau lemah penglihatannya dengan hilang atau lemahnya kuasa itu, maka manusia boleh memikir atau menimbang hanya dengan kuasa yang ada pada akal dan hati nuraninya, dan akan lenyap atau lemah pula daya pemikiran atau pertimbangannya apabila hilang atau lemah kuasa yang tersebut. (2) Kalau mata kepalanya dapat melihat sesuatu dengan syarat: (a) Berhadapan dengan benda yang dilihatnya itu. (b) Benda itu jangan terlampau dekat kepada biji matanya dan jangan pula terlampau jauh sehingga tidak sampai kepadanya kuasa penglihatan mata itu. (c) Benda itu hendaklah dari perkara yang ada persediaan pada mata untuk melihatnya. Demikian juga akal atau hati nurani manusia tidak dapat memahami melainkan apa yang ada dalam alam kenyataan ini dan tidak dapat memahami hakikat dirinya, dan tidak pula dapat memahami sebarang hakikat yang tidak ada persediaan padanya untuk memahaminya (3) Kalau mata pernah dijadikan Tuhan dari mulanya tidak mempunyai kuasa melihat dan kalau mata yang dijadikan Tuhan berkuasa melihat pun: Pernah ditimpa sesuatu yang menghilangkan atau mengurangkan kuasanya itu, maka akal atau hati nurani manusia juga pernah dijadikan dari mulanya tidak mempunyai kuasa memikir dan menimbang, dan yang dijadikan Tuhan berkuasa memikir dan menimbang pun pernah pula hilang atau kurang kuasanya dengan sebab dihinggapi oleh sesuatu keadaan seperti gila, noda maksiat, perasaan ta'asub, perasaan degil, atau satusatu tujuan buruk. (4) Kalau mata yang ada padanya kuasa melihat tidak juga dapat melihat sesuatu melainkan setelah ia disinari oleh cahaya zahir yang mendatang, seperti cahaya matahari, lampu dan sebagainya, maka akal dan hati nurani manusia yang ada sedia padanya kuasa memahami pun tidak juga dapat memahami hakikat sesuatu dengan sebenar-benarnya melainkan setelah disinari cahaya pengajaran Ilahi yang dibawa oleh Rasul-rasul utusan Allah a.s. Dengan sebab yang demikian, maka Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Amat Mengasihani, telah memilih orang-orang yang diketahui-Nya layak dan bijaksana untuk memimpin umat manusia ke

jalan yang benar serta mewajibkan umat manusia menerima dan menurut segala pengajaran yang dibawanya; orang-orang itu ialah Rasul-rasul-Nya Fasal Pertama Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w Berhubung dengan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. , Allah Taala berfirman dalam Surah al-A'raf ayat 158. Memerintahkan Baginda s.a.w. mengisytiharkan dirinya menjadi Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia seluruhnya, serta menerangkan bahawa: (1) Allah sahajalah Tuhan yang mempunyai kuasa mengurus dan mentadbirkan kepentingankepentingan dan kebaikan sekalian alam yang diciptakan-Nya. (2) Allah sahajalah Tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi. (3) Allah jualah yang mengatur cara dan menetapkan masa menghidupkan makhluk-makhluk yang mati dan mematikan yang hidup. (4) Seluruh umat manusia wajib: (a) Beriman kepada Allah Tuhan yang demikian sifat-Nya (Esa pada "Uluhiyah"-Nya dan Esa pada "Rububiyyah"Nya) (b) Beriman kepada Rasulullah s.a.w. nabi yang terkenal dengan sifat Ummi(1), yang beriman kepada Allah dan kepada semua perintah yang terkandung dalam segala kitab yang diturunkan oleh Allah. (c) Menerima dan menurut hukum hakam dan tunjuk ajar Rasulullah s.a.w. ______________________________
(1) Sifat "Ummi" ialah sifat tidak pandai membaca dan menulis. Kepada Nabi Muhammad s.a.w. , sifat ini ialah satu di antara sifat-sifat kelebihan yang teristimewa bahkan di antara mukjizat-mukjizat yang membuktikan sahnya dakwaan Baginda s.a.w. menjadi Rasul kerana: Pertama - Kebolehannya dan kecekapannya membetulkan akidah kepercayaan umatnya yang sesat. Memperbaiki akhlak mereka yang buruk, dan menyatupadukan puak-puak kaumnya yang bermusuhan, sedang Baginda s.a.w., tidak tahu membaca dan menulis, adalah perkara luar biasa yang tidak pernah dikurniakan Tuhan kepada Rasul-rasul yang terdahulu daripadanya s.a.w. Kedua - Kebolehan dan kecekapan Baginda s.a.w. menjalankan tugas dan menyampaikan segala yang telah disampaikannya meliputi al-Qur'an dan Hadis, sedang Rasulullah s.a.w. bersifat "Ummi" adalah baka yang nyata yang menunjukkan bahawa Baginda s.a.w. dapat mencapai semuanya itu dengan jalan wahyu semata-mata - sebagai utusan Tuhan

Dan lagi berhubung dengan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w Baginda sendiri menerangkannya dalam hadis yang berikut:

َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫11- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ََ ِ ‫والﱠذي نَفسُ محمد بِيَده ال يَسمع بِي أَحد من ھَذه األُمة يَھُوديﱞ وال نَصْ رانِي‬ ُ َ ْ َ ِِ ٍ‫َ ِ ْ ُ َ ﱠ‬ ‫َ ﱞ‬ ِ ‫ٌَ ِ ْ ِِ ْ ﱠ‬ ْ ِ َ َ ‫ِ ُ ِ ﱠ‬ ( ‫ثُم يَموت ولَم يُؤمن بِالﱠذي أُرْ س ْلت بِه إِال كان من أَصْ حاب النﱠار. ) مسلم‬ ِ َ ِ ْ ِ ْ ْ َ ُ ُ ‫ﱠ‬ ِ
11- Dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaanNya. tidak ada seseorang pun dari umat manusia ini sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar akan perihalku (menjadi utusan Allah), kemudian ia mati sedang ia tidak beriman dengan (agama Islam) yang aku diutuskan membawanya melainkan menjadilah ia dari ahli neraka". . (Muslim) Hadis yang kesebelas ini menerangkan tentang:
Wajib beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan agama Islam yang dibawanya.

Huraiannya. Sesiapa jua yang berada pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. atau yang datang kemudian hingga ke hari Qiamat diwajibkan beriman kepada Baginda s.a.w. dan kepada agama Islam yang dibawanya apabila berita kerasulan Baginda s.a.w. sampai kepadanya. Jika tidak maka orang itu dihukumkan kafir dan akan menerima azab seksa neraka disebabkan kekufurannya itu. Hukum ini meliputi seluruh umat manusia termasuk kaum Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak harus berdalih untuk tidak menerima agama Islam yang dibawa oleh Baginda s.a.w., dengan sebab mereka ada mempunyai kitab, kerana kitab-kitab mereka kalaulah tidak disebabkan mereka meminda, mengurangi dan menokok-tambahnya, sudah pun mansukh setelah habis masa kegunaannya dengan kedatangan Rasul yang akhir sekali Nabi Muhammad s.a.w. dan kitab suci al-Qur'an yang dibawanya.

َْ ‫ِ َِْ ﱠ َ ِ َ ﱠ‬ ‫21- عن جابِر بْن عبد ﷲِ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ َ ْ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ُ َْ ‫ﱡ‬ ‫وسلﱠم أُعطيت خمسًا لَم يُعطَھُن أَحد من األَنبِيَاء قبلي …. وكان النﱠبِي يُبعث‬ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ْ ْ ِ ٌَ ‫ْ ْ ﱠ‬ ُ ِْ َ ‫ْ ِ ِ َ ﱠ‬ َ ِ ‫إِلَى قَومه خاصةً وبُعثت إِلَى النﱠاس كافﱠةً. وفِي روايَة أَبِي ھُريرةَ عند مسلِم‬ ِ َِ ٍ ْ ُ َِْ َ َْ َ ُ ِ َ َ ِ َ ْ ( ‫)… وأُرْ س ْلت إِلَى الخ ْلق كافﱠةً ( ) البخاري ومسلم‬
12- Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Aku dikurniakan beberapa keistimewaan yang tidak pernah diberikan perkara-perkara itu kepada seseorang pun dari Nabi-

nabi yang terdahulu daripadaku; dan biasanya seseorang Nabi itu diutuskan kepada kaumnya sahaja, sedangkan aku diutuskan kepada umat manusia seluruhnya." Dan pada satu riwayat Imam Muslim dan Abu Hurairah (Baginda s.a.w. bersabda): "....sedang aku diutuskan kepada sekalian makhluk." (Bukhari dan Muslim) Hadis yang kedua belas ini mengandungi: (1) Nabi Muhammad s.a.w. dikurniakan beberapa keistimewaan, (2) Baginda s.a.w. diutus kepada sekalian makhluk, Huraiannya:
(1) Keistimewaan Nabi Muhammad s.a.w.

Junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. - sebagaimana yang sedia maklum - ialah Rasul yang akhir sekali, tidak ada Nabi apa lagi Rasul sesudahnya. Sesuai dengan keadaannya yang demikian, maka Baginda s.a.w. dikurniakan oleh Allah Taala beberapa keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada Rasul-rasul sebelumnya. Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Rasul yang diutus silih berganti adalah satu tentang perkara pokoknya, iaitu beriman kepada Allah Yang Maha Esa dan beriman kepada sekalian Rasul-Nya, tetapi hukum syariatnya yang meliputi cabang-cabang dan rantingnya adalah berlainan sedikit antara satu dengan yang lain, sesuai dengan keadaan zaman masing-masing. Apa yang kita dapati sekarang tentang keadaan yang berlainan antara satu agama dengan yang lain pada masalah pokoknya, maka itu bukanlah dari ajaran Rasul-rasul tetapi disebabkan penyelewengan penganut agama agama itu mengubah asas dan dasarnya dengan tujuan-tujuan yang tertentu.
(2) Nabi Muhammad s.a.w. diutus kepada sekalian makhluk.

Di antara keistimewaan-keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah Taala kepada Rasul-Nya yang akhir sekali - Nabi Muhammad s.a.w. ialah Baginda s.a.w. diutus kepada sekalian makhluk, meliputi manusia dan jin, juga malaikat dari mula Baginda s.a.w. diutus hingga ke akhir dunia ini. Ada pun Rasul-rasul yang sebelumnya maka mereka diutus hanya kepada kaum masing-masing. Syariat mereka berjalan kuat kuasanya dalam kalangan kaum mereka semasa hayat mereka; setelah mereka wafat maka syariat mereka dilanjutkan oleh Nabi-nabi yang dibangkitkan dalam kalangan kaumnya untuk memimpin kaum itu. Demikianlah seterusnya hingga Allah Taala mengutuskan seorang Rasul yang lain dengan membawa syariat yang baharu, yang boleh jadi berlainan sedikit dengan syariat Rasul yang telah lalu.

Demikianlah halnya antara satu Rasul dengan yang lain hinggalah kepada Rasul yang akhir sekali Nabi Muhammad s.a.w. Setelah Baginda s.a.w. wafat, maka syariatnya dilanjutkan dan disebarkan oleh alim ulama Islam yang menjadi waris yang mempusakai ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

‫31- عن جابِر رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم حين أَتَاهُ عمر‬ ُ َُ َ ِ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ ِ َ َْ ‫َ ْ َ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ْ ِ َ ِ َ ُ َ ْ ‫فَقَال إِنﱠا نَسمع أَحاديث من يَھُود تُعْجبُنَا أَفَتَرى أَن نَكتُب بَعضھَا فَقَال‬ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ِ َ ً‫أَمتَھَوكون أَنتُم كما تَھَوكت اليَھُود والنﱠصارى ؟ لَقَد جئتُكم بِھَا بَيضاء نَقِيﱠة‬ ُْ ِْ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ‫ﱠ‬ َ َ ْ ََ ْ ْ َ ُ ‫ُ ﱢ‬ ‫َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ (‫ولَو كان موسى حيًّا ما وسعهُ إِال اتﱢبَاعي. )اإلمام أحمد والبيھقي‬ ِ
13- Dari Jabir r.a., dari Nabi s.a.w. (mengenai peristiwa) ketika Umar datang mengadap Baginda s.a.w., lalu berkata "(Ya Rasulullah) kami ada mendengar cerita-cerita dan nasihat pengajaran yang menarik hati dari orang-orang Yahudi, maka bagaimana fikiran - tuan, bolehkah kami menulis sebahagian daripadanya?"(mendengar yang demikian) Baginda s.a.w., bersabda "Adakah kamu merasa ragu dan serba salah ( dalam ajaran agama kamu) sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani yang telah ragu-ragu dan meraba-raba (dalam ajaran agama mereka)? Demi sesungguhnya! Aku telah membawa kepada kamu agama Islam - dengan keadaannya yang jelas nyata dan bersih suci (dari sebarang perkara syirik dan penyelewengan) dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi, (sudah tentu) tidak ada jalan lain baginya selain daripada menurutku." (Imam Ahmad dan al-Baihaqi) Hadis yang ketiga belas ini menerangkan: (1) Rasulullah s.a.w. tempat rujuk sahabat-sahabat Baginda mengenai perkara-perkara agama. (2) Kesan cerita-cerita yang dibawa oleh kaum Yahudi. (3) Amaran Baginda s.a.w. supaya orang-orang Islam jangan berkeadaan ragu-ragu dan serba salah dalam soal agama. (4) Penegasan Baginda s.a.w. bahawa agama Islam yang dibawanya adalah agama yang benar, bersih suci dan jelas nyata. (5) Ketinggian agama Islam. Huraiannya:
(1) Baginda s.a.w. dan sahabat-sahabatnya.

Perasaan kasih kepada Rasulullah s.a.w. tidak cukup setakat kata-kata di bibir sahaja, tetapi mestilah dari hati nurani sampai kepada tingkah laku sehingga Baginda s.a.w., menjadi tempat rujuk sebarang perkara agama untuk dipatuhi dengan sepenuhnya.

Demikianlah halnya sahabat-sahabat dengan Baginda s.a.w. pada masa hayatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Sayidina Umar bin al-Khattab yang tersebut kisahnya dalam hadis ini. Setelah Baginda s.a.w., wafat maka pusaka peninggalannya - al-Qur'an dan al-Sunnah - sudah semestinya dijadikan tempat rujuk yang asasi yang wajib diturut dan dipatuhi.
(2) Kesan cerita-cerita yang dibawa oleh kaum Yahudi.

Orang-orang Yahudi sentiasa bekerja keras untuk menarik orang-orang lain kepada agama mereka, dengan menjalankan berbagai-bagai cara terutama dengan menyebarkan berbagai kisah dan cerita yang menarik hati pembaca dan pendengarnya, sehingga Sayidina Umar telah meminta pendapat Rasulullah s.a.w., iaitu bolehkah orang-orang Islam memetik dan menyalin cerita-cerita yang tersebut? Bagi menjawabnya, Baginda s.a.w. telah melarang keras seperti yang terkandung dalam hadis ini.
(3) Amaran Baginda s.a.w. supaya orang-orang Islam jangan berkeadaan ragu-ragu dan serba salah dalam soal agama yang dibawanya.

Baginda s.a.w. memberi amaran supaya sahabat-sahabat Baginda -juga seluruh umatnya - jangan terpengaruh dengan di'ayah-di'ayah agama lain, sebaliknya hendaklah mereka sentiasa berwaspada dan berhati-hati terhadap propaganda pihak lain yang beranika ragam itu. Baginda s.a.w. juga menegaskan supaya jangan mereka berkeadaan bingung atau berperasaan ragu-ragu terhadap soal agama, lalu terburu-buru hendak menerima di'ayah pihak lawan kerana mengikut kecenderungan hati dan terpengaruh kepada kemanisan cerita-cerita itu. Sikap ragu-ragu dan meraba-raba dalam perkara agama, tegas Baginda s.a.w; lagi, adalah sikap kaum Yahudi dan Nasrani dan kerana itulah mereka telah menyeleweng dari ajaranajaran kitab-kitab mereka, bahkan mereka telah merosakkan kandungannya dengan meminda dan menokok tambahnya sebagaimana yang dianjurkan oleh ketua-ketua agama mereka untuk kepentingan dirinya.
(4) Penegasan Baginda s.a.w.: Bahawa agama Islam yang dibawanya adalah yang benar, bersih suci dan jelas nyata.

Tiap-tiap seorang Islam tidak harus merasa ragu-ragu terhadap kebenaran agama Islam yang menjadi pegangan hidupnya. Tidak ada sebab mengapa seseorang Muslim boleh terpengaruh kepada di'ayah kaum Yahudi dan Nasrani atau lain-lain pihak yang bukan Islam. Sebenarnya apa yang sepatutnya dijadikan ukuran benar dan salahnya satu-satu agama ialah tentang keasliannya - tidak berubah dengan pindaan dan tokok tambah, tentang kesucian dan kebersihannya daripada sebarang perkara yang berupa syirik, dan tentang ajarannya yang jelas nyata dari sebarang perkara yang mengeliru dan meragukan. Hakikat keaslian yang demikian tidak ada wujudnya melainkan pada agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. yang terpelihara dengan sebaik-baiknya dalam kitab suci al-Qur'an al-Karim dan hadis-hadis yang sahih.

(5) Ketinggian agama Islam.

Islam tetap tinggi dan tidak ada yang mengatasinya. Tentang hakikat yang demikian Baginda s.a.w. menegaskan dalam hadis ini, bahawa kalaulah ditakdirkan Nabi Musa a.s. yang telah membawa syariat Taurat itu masih hidup dalam zaman Baginda s.a.w. sudah tentu tidak ada jalan lagi baginya selain daripada mengikut agama Islam yang dibawa oleh Baginda s.a.w. Dengan itu nyatalah tidak harus bagi sesiapa pun - walau apa bangsa dan keturunannya - berdegil di atas agama yang lain dari agama Islam.

‫41- عن جابِر رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قال‬ َ ‫َ ْ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ْ َ ‫والﱠذي نَفسُ محمد بِيَده لَو بَدا لَكم موسى فَاتﱠبَعتُموهُ وتَركتُمونِي لَضلَ ْلتُم عن‬ َ ُ ُْ َ ْ ِِ ٍ‫َ ِ ْ ُ َ ﱠ‬ ُ ْ َ َ ُ ْ ( ‫سواء السبِيل ولَو كان حيًّا وأَدرك نُبُوتِي التﱠبَعنِي. ) الدارمي‬ َ َ ‫ََ ِ ﱠ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ﱠ‬
14- Dari Jabir, r.a., bahawa - Rasulullah s.a.w., bersabda: "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaan-Nya. kalaulah Nabi Musa muncul kepada kamu, lalu kamu mengikutnya dan meninggalkan daku, sudah tentu kamu akan sesat dari jalan yang betul; dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi dan berada dalam masa aku menjadi Nabi, sudah tentu ia menurutku." (Al-Daarimi) Hadis yang keempat belas ini menerangkan
Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. memansukhkan syariat-syariat yang lain.

Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Taala kepada kaum masing-masing banyak bilangannya. Di antaranya ada yang diturunkan kitab kepadanya, seperti Nabi Musa a.s. yang menerima kitab Taurat. Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w., menjelaskan: Bahawa syariat Islam yang dibawanya adalah memansukhkan syariat Rasul-rasul yang telah lalu. Oleh itu tidak harus bagi sesiapa pun yang ada pada zaman Baginda s.a.w. atau yang datang kemudian - menurut syariat-syariat yang telah mansukh itu, apa lagi agama-agama yang direka oleh manusia sendiri. Tentang ini Baginda s.a.w. menegaskan, bahawa kalaulah Nabi Musa a.s. tiba-tiba muncul pada zaman Baginda s.a.w., dan ada orang-orang Islam yang menurutnya dengan meninggalkan syariat Islam yang dibawa oleh Baginda s.a.w., nescaya orang itu termasuk dalam golongan yang sesat kerana ia menurut syariat yang telah mansukh pada hal - tegas Baginda s.a.w. - sekiranya Nabi Musa a.s. masih hidup dalam masa kerasulan Baginda s.a.w., nescaya Nabi Musa juga akan menurut syariat Islam yang dibawa oleh Baginda s.a.w.

Tidaklah sepatutnya timbul sebarang kemusykilan tentang sesuainya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. , dengan keadaan umat manusia dalam setiap masa, dengan tidak memerlukan sebarang pindaan atau perubahan kerana bila diperhati akan ternyata bahawa Islam adalah berdasarkan kaedah-kaedah umum yang banyak cawangannya, yang dapat menghadapi cabaran-cabaran zaman, - dapat menghakimi kejadian-kejadian yang berlaku dan dapat pula memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masa. Jelasnya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah lengkap mengandungi hukum hakam dan cara peraturan meliputi segala bidang hidup, yang menjadikannya sesuai dengan keadaan umat manusia dalam segala zaman dan di mana sahaja mereka berada selagi sifat kemanusiaannya tidak berubah, sehinggakan Nabi Isa a.s. semasa turun pada akhir umur dunia kelak akan melanjutkan dan mengembangkan lagi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w., sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut:

َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫51- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ قَال: قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫َ َ ُ ﱠ‬ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ُ َ ‫وسلﱠم: كيْف أَنتُم إِذا نَزل فِيكم ابْن مرْ يَم فَأَمكم ،، قَال ابْن أَبِي ذئب فَأَمكم‬ ُْ ‫ِْ ٍ ﱠ‬ ُْ ‫َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُْ ُ َ َ ﱠ‬ (‫بِكتَاب ربﱢكم تَبَارك وتَعالَى وسنﱠة نَبِيﱢكم صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم . ) مسلم‬ َ ُْ ِ ُ َ َ َ َ َ ُْ َ ِ ِ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬
15- Dari Abu Hurairah, r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sungguh baik keadaan kamu ketika Isa Ibn Mariam turun dalam kalangan kamu, lalu ia memimpin kamu." Salah seorang rawi hadis ini (Ibn Abi Dzi'b) menerangkan dengan katanya: "Lalu ia memimpin kamu dengan menurut kitab Allah al-Qur'an dan Sunnah Nabi kamu" (Muslim) Fasal Kedua Wajib Beriman Kepada Semua Rasul Yang Diutus Oleh Allah Mengenai semua pesuruh-pesuruh Allah secara umum, Allah Taala berfirman ertinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkan dia menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut(1) ..." (36, Surah al-Nahl). "...... Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan sekalian Rasul-Rasul-Nya. (179, Surah Alilmran). "Sesungguhnya orang-orang yang kufur (ingkar) kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan orangorang yang hendak membeza-bezakan (iman mereka) di antara Allah dan Rasul-rasul-Nya, dan orang-orang yang berkata: "Kami beriman kepada setengah Rasul-rasul itu dan kami kufur (ingkar) kepada setengahnya yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain di antara (Iman dan Kufur) itu":

"Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan Kami pula telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. " (150 dan 151, Surah an-Nisaa'). Rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Taala itu, ada di antaranya yang telah diterangkan namanya satu persatu dalam al-Qur'an, iaitu seramai dua puluh lima orang Rasul dan ada yang tidak diterangkan. Tentang ini Allah Taala berfirman dalam Surah an-Nisaa', Ayat 164, ertinya: "Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) dahulu sebelum ini dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan perihal mereka kepadamu ... ______________________________
(1)"Taghut" ialah syaitan, berhala dan apa sahaja yang menyesatkan.

Dengan yang demikian tiap-tiap orang diwajibkan beriman secara khusus kepada Rasul-rasul yang tersebut namanya satu persatu dalam al-Qur'an iaitu 18 daripadanya tersebut dalam ayat-ayat 8386 Surah al-An'am, mereka ialah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'kub, Nabi Noh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusof, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Alias, Nabi Ismail, Nabi Alyasa', Nabi Yunus dan Nabi Lut. Tujuh lagi tersebut dalam beberapa surah yang berikut: Iaitu Nabi Adam dalam ayat 33 Surah Ali'Imran, Nabi Hud, dalam ayat 65 Surah al-A'raf, Nabi Saleh dan Nabi Syu'aib dalam ayat 61 dan 84 Surah Hud; Nabi Idris dan Nabi Zulkifli, dalam ayat 85 dan 86 Surah al-Anbia', dan Nabi Muhammad a.s. dalam ayat 40 Surah al-Ahzab. Fasal Ketiga Terpeliharanya Rasul-Rasul Dari Sebarang Perkara Yang Mencacatkan Kesempurnaan Martabatnya Rasul-rasul itu semuanya - menurut pertimbangan akal dan keterangan syarak - tetap terpelihara daripada melakukan sebarang perkara dosa, bahkan sebarang perkara makruh; mereka tetap dengan sifat-sifat yang terpuji dan akhlak yang mulia, yang menjadikan mereka ikutan yang baik dan contoh utama. Kalau mereka tidak bersifat demikian, sudah tentu mereka tidak akan disegani dan tidak dihormati oleh orang ramal, bahkan mereka dipandang rendah dan tidak dipercayai oleh masyarakat; maka tidak akan ada sesiapa yang mahu menurut pimpinan mereka, dan akan hilanglah tujuan Tuhan mengutus mereka untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar bahkan kalaulah mereka melakukan sesuatu yang mencacatkan sifat kesempurnaan kemanusiaannya, seperti mereka meninggalkan sesuatu yang wajib, atau mengerjakan sesuatu yang haram, atau pun mereka melak!kan apa-apa jua yang bertentang dengan akhlak yang mulia, seperti berdusta, berlaku khianat, menyembunyikan kebenaran, memungkiri janji dan sebagainya nescaya akan menjadilah mereka ikutan yang buruk, dan tidaklah menjadi contoh utama dan pedoman pertunjuk. Maka yang demikian adalah mustahil, kerana mustahil bagi Allah Taala

menyetujui perkara-perkara yang buruk atau menyuruh supaya orang-orang yang bersifat buruk itu dijadikan ikutan, sedang manusia diperintahkan menurut Rasul. Menurut keterangan syarak pula, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahawa Rasul-rasul itu dikurniakan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, di antaranya yang diterangkan dalam Surah alAn'am, ayat 90 dan 98, ertinya: "Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepadanya kitab suci, dan hikmat (ilmu pengetahuan), serta pangkat kenabian. Oleh itu, jika orang-orang (kafir) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum (lain) yang tidak akan kufur kepadanya. "Mereka (Nabi-nabi) itulah, orang-orang yang telah diberi pertunjuk oleh Allah, maka turutlah olehmu (wahai Muhammad) akan pertunjuk mereka; katakanlah: `Aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai pertunjuk (al-Qur'an yang aku sampaikan) itu. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya.! Juga diterangkan dalam Surah al-Anbia', ayat 73, ertinya: "Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, yang memimpin (manusia ke jaIan yang benar) dengan perintah Kami; dan Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembah yang, serta memberi zakat dan mereka pula sentiasa beribadah kepada Kami." Sebagaimana terpeliharanya kesempurnaan martabat Rasul-rasul itu daripada sebarang perkara yang mencacatkannya, terpelihara pula akal fikiran dan tubuh badan mereka dari sebarang penyakit yang meliarkan orang ramai daripada mendekati dan mencampuri mereka, seperti penyakit gila, kusta dan sebagainya. Dengan yang demikian, mana-mana keterangan syarak yang zahirnya menunjukkan adanya perkara-perkara yang mencacatkan kesempurnaan martabat - akal fikiran atau tubuh badan setengah Rasul-rasul itu, maka keterangan yang tersebut tidak boleh difahami menurut zahirnya, kerana hakikat yang sebenarnya berlainan dari yang ternyata pada zahirnya. Misalnya: Ayat 121, Surah Taha, pada zahirnya mengatakan Nabi Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan menurut hasutan syaitan tetapi hakikat yang sebenar perkara itu dilakukan oleh Nabi Adam disebabkan ia lupa akan pesanan Allah dengan tidak mempunyai keazaman melakukannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Tuhan dengan firmanNya pada ayat 115, Surah Taha, ertinya: "Dan demi sesungguhnya! Kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi ia lupa; dan Kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. "Dan sebagaimana yang sedia diketahui bahawa Allah Taala tidak mengira salah: Perkara yang dilakukan oleh seseorang dengan lupa, lagi pun kejadian !tu berlaku sebelum Adam dilantik menjadi Nabi, dengan dalil ayat 122, Surah Taha, ertinya.

"Kemudian Tuhannya memilihnya (dengan diberi taufik untuk bertaubat), lalu Allah menerima taubatnya serta diberi pertunjuk." Sekali pun perkara yang berlaku pada Adam itu bukanlah pada hakikatnya satu kesalahan, tetapi memandang kepada martabat Adam yang sebegitu tinggi dan mulia di sisi Allah kerana dialah seorang makhluk yang diciptakan Tuhan dengan tidak berperantaraan ibu atau bapa, yang diajarkannya dengan ilmu pengetahuan yang luas, yang diberikan penghormatan dengan memerintahkan Malaikat sujud kepadanya, dan yang ditempatkan di dalam Syurga yang penuh dengan kesenangan dan kemewahan, maka apa-apa jua yang tidak dikira salah dan yang dipandang kecil dilakukan oleh orang kebanyakan yang tidak berpengetahuan, dipandang besar dan berat jika dilakukan oleh orang yang mempunyai martabat yang tinggi dan pengetahuan yang luas. Demikianlah kesimpulan aqidah kepercayaan mengenai Rasul-rasul Tuhan a.s. BAB KETIGA BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

Firman Allah Taala, ertinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Kitab al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya (Muhammad s.a.w.), dan juga kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripada itu (136 Surah al-Nisaa') Fasal Pertama: Beriman Kepada Kitab-kitab Allah.

ْ ِ َ َ َ َ ٍ ََ َ ‫َ ِ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ َ ﱠ ََْ ﱠ‬ ‫61- عن ابْن عبﱠاس رضي ﷲُ عنھُما أَن عبد ﷲِ بْن سالم وجماعةً من‬ ‫َ َ ﱠ‬ ‫قَومه أَتَوا رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم فَقَالُوا: يَا رسُول ﷲِ إِنﱠا نُؤمن بِك‬ َ ُ ِ ْ َ ‫ْ ِ ِ ْ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫وبِكتَابِك وموسى والتﱠوراة وعزيْر ونَكفُر بِما سواهُ من الكتُب والرﱡ سُل فَقَال‬ َ َ ِ ُْ ْ ِ َ ِ َ ُ ْ َ ٍ َ ُ َ ِ َ ْ َ َ ُ َ َ ِ َ ِ ‫رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم "بَلْ آمنُوا بِا ﱠ ِ ورسُولِه محمد وكتَابِه القُرْ آن‬ َ ‫َ ُ ﱠ‬ َ َ ِ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ ْ ِ ِ َ ٍ‫ِ ُ َ ﱠ‬ ْ َ َ ٍ ِ ُ َ (‫وبِكلﱢ كتَاب كان قَبلَهُ". )رواه الثعلبي‬
16- Dari Ibn Abbas, r.a bahawa Abdullah bin Salam dan serombongan dari kaumnya datang mengadap Rasulullah s.a.w. lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepadamu, dan kepada kitab al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dan kepada Nabi Musa dan kepada kitab Taurat dan juga kepada Uzair dan kami kufur terhadap yang lainnya dari Kitab-kitab dan Rasul-rasul." (Mendengarkan yang demikian) maka Baginda Rasulullah s.a.w., bersabda: "(Itu tidak cukup) bahkan hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kitab-Nya al-Qur'an dan kepada tiap-tiap kitab yang diturunkan sebelumnya." (al-Tha'labi)

ً ‫71- عن معقِل بْن يَسار رضي ﷲُ عنهُ مرْ فُوعا: "آمنُوا بِالتﱠوراة واإلنجيل‬ ِ ِ ِ ْ ِْ َ ِ َ ْ َ َْ ‫َ ْ َْ ِ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ُ ْ ُْ َْ َ ِ ‫َ ﱠ‬ (‫والزبُور و ْليَسعكم القُرْ آن". )ابن أبي حاتم‬
17- Dari Maqil bin Yasar r.a badan Nabi s.a.w., sabdanya: Berimanlah kamu kepada kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Zabur dan hendaklah kitab al-Qur'an pula menjadi panduan yang cukup meliputi cara hidup kamu. (Ibnu Abi Hatim) Sebagaimana yang sedia diketahui bahawa tujuan Rasul-rasul itu diutus oleh Allah Taala ialah untuk menyampaikan ajaran-ajaran, hukum-hukum, cara dan peraturan hidup kepada umat manusia untuk mencapai keselamatan di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang telah diwahyukan oleh Allah Taala kepada Rasul-rasul-Nya itu melalui Malaikat Jibril a.s, ada yang telah terhimpun dalam kitab-kitab suci, ada yang terhimpun dalam lembaran-lembaran surah (Suhuf), dan ada pula yang tidak diterangkan perihalnya. Kitab-kitab suci yang diterangkan namanya di dalam al-Qur'an dan hadis ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa; kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa; kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud; dan kitab al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad - a.s. Manakala yang disebutkan dengan nama "Suhuf" (Risalah-risalah atau lembaran-lembaran surat) ialah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa a.s. "Kitab-kitab Suci" dan "Suhuf" yang tersebut diwajibkan beriman kepadanya secara "Tafsil" (satu persatu); dan yang lain diwajibkan beriman kepadanya secara "Ijmal" (umum). Fasal Kedua: Kitab Suci Al-Quran Al-Karim
Al-Qur'an Al-Karim

Kitab suci al-Qur'an al-Karim yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad s.a.w. Nabi dan Rasul yang akhir sekali, ialah kitab suci yang akhir sekali yang memansukhkan kitabkitab suci yang terdahulu daripadanya. Al-Qur'an al-Karim diturunkan oleh Allah Taala kepada Baginda s.a.w. dalam masa umat manusia terutama kaum Yahudi dan Nasrani berada dalam persengketaan dan perselisihan dalam berbagai-bagai masalah termasuk masalah ketuhanan dan kerasulan. Masing-masing pihak membenarkan pihaknya dan menyalahkan yang lain. Al-Qur'an al-Karim, antara lain, mempunyai dua tugas yang besar. Pertama - Mengakui kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya, mengenai beribadat kepada Allah semata-mata, beriman kepada Rasul-

Rasul-Nya, menjalankan kebenaran dan keadilan, berakhlak dengan sifat-sifat yang mulia dan mengakui benar adanya balasan pada hari akhirat. Kedua - Mengawasi kitab-kitab yang tersebut serta mendedahkan perubahan, pindaan dan tokok tambah yang terdapat dalam kitab-kitab itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Hakikat ini ditegaskan oleh Allah Taala di dalam al-Qur'an al-Karim, ertinya: "Dan Kami turunkan kepada mu (wahai Muhammad) kitab al-Qur'an dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya dan untuk memelihara serta mengawasinya. (48, Surah al-Maidah). "Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah (atau menukar ganti) kalam Allah (isi kitab Taurat), dari tempat dan maksudnya yang sebenar. (46, Surah an-Nisaa'). "Dan di antara orang-orang yang berkata: `Bahawa kami ini orang-orang Nasrani, Kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, maka. mereka juga melupakan (meninggalkan) sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. (14, Surah al-Maidah). Jelasnya, sesiapa yang hendak mencari kebenaran dan hendak mencapai pengajaran-pengajaran Ilahi yang benar, tidak akan dapat di mana-manapun selain daripada yang terhimpun di dalam alQur'an al-Karim kerana al-Qur'anlah kitab suci yang terpelihara keasliannya dan terselamat pengajarannya daripada sebarang perubahan, pindaan dan tokok tambah, serta telah disambut dan diterima oleh umat Islam dari Nabi Muhammad s.a.w. yang menerimanya dari Malaikat Jibril a.s yang membawa turunnya dari Allah s.w.t. Al-Qur'an juga sebuah kitab yang terhimpun di dalamnya: (1) Dasar-dasar suci dan mulia dan sebenar-benar cara serta sebaik-baik peraturan. (2) Segala apa jua yang diperlukan oleh umat manusia meliputi aqidah kepercayaan, amal ibadat, adab sopan dan segala bentuk muamalat (kira bicara dan perhubungan sesama manusia dalam bidang perniagaan, perusahaan dan sebagainya). (3) Segala peraturan yang menjamin wujudnya orang perseorangan yang sempurna, keluarga yang mulia, masyarakat yang baik dan kerajaan yang adil Hakikat ini diterangkan oleh Allah Taala dalam ayat 15-16, Surah al-Maidah. Di antara maksudmaksudnya: (1) Bahawa umat Muhammad s.a.w, telah datang kepada mereka - dari Allah s.w.t. - seorang Rasul selaku obor atau suluh yang menerangi pandangan hati nurani manusia dan sebuah kitab al-Qur'an yang menyatakan segala yang dihajati oleh umat manusia untuk kesempurnaan dan kesentosaannya;

(2) Bahawa melalui Rasul dan Kitab yang tersebut, Allah Taala - dengan peraturan dan undangundangnya. (a) Menunjukkan jalan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat: Kepada sesiapa yang menerima dan menurut peraturan dan cara bawaan hidup yang diredhaiNya. (b) Mengeluarkan manusia dari gelap gelita kufur, kejahilan, maksiat dan sebagainya: Kepada sinaran cahaya iman, ilmu pengetahuan, amal ibadat dan perkara-perkara yang mulia. (c) Memimpin manusia ke jalan yang tidak ada kebimbangan sesat bagi sesiapa yang melaluinya dan tidak pula berat atau payah dijalani, iaitulah jalan - "As-Siratal Mustaqin" - yang betul lurus. Hakikat ini juga ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya:

َْ ‫َ ْ َ ﱟ َ ِ َ ﱠ‬ ‫81- عن علِي رضي ﷲُ عنهُ قَال أَما إِنﱢي سمعْت رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫َِ ُ َ َ ﱠ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ َ ِْ ُ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ ‫وسلﱠم يَقُول أَال إِنﱠھَا ستَكون فِتنَةٌ فَقُ ْلت ما المخرج منھَا يَا رسُول ﷲِ قَال‬ َ ‫َ َ ﱠ‬ َ َ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ُْ ُ َ ُْ َ ْ َ ُ َ َ ُْ ْ َ ‫كتَابُ ﷲِ فِيه نَبَأ ُ ما قَبلَكم وخبَر ما بَعدكم وحكم ما بَينَكم وھُو الفَصْ ل لَيْس‬ َ ُ ِ ‫ﱠ‬ ِ ‫َ ِِ َ ﱠ‬ َ ْ َ ْ ْ َ َ ‫ْ ْ ِ َ ْ َ َ ِ ْ َ ٍ َ َ ﱠ‬ ُ‫بِالھَزل من تَركهُ من جبﱠار قَصمهُ ﷲُ ومن ابتَغى الھُدى فِي غيْره أَضلﱠهُ ﷲ‬ َ ِ َ ُ ْ ُْ ‫وھُو حبل ﷲِ المتِين وھُو الذكر الحكيم وھُو الصراطُ المستَقِيم ھُو الﱠذي ال‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ ُ ِ َ ْ ُ ْ‫َ َ َْ ُ ﱠ َْ ُ َ َ ﱢ‬ ََ ُ َْ ْ ِ ُ ِ ‫تَزيغ بِه األَھواء وال تَ ْلتَبِسُ به األَ ْلسنَةُ وال يَشبَع منهُ العلَماء وال يَخلَق علَى‬ َ ُ ْ ََ ُ َ ُْ ِْ ُ ْ ََ ِ ْ ِِ ‫كثرة الرد وال تَنقَضي عجائِبُهُ ھُو الﱠذي لَم تَنتَه الجن إِذ سمعتهُ حتﱠى قَالُوا إِنﱠا‬ َ َْ َِ ْ ‫َ ِ ْ ْ ِ ْ ِ ﱡ‬ َ َ ِ ْ ََ ‫َْ َ ِ ﱠ ﱢ‬ َِْ ‫سمعنَا قُرْ آنًا عجبًا يَھدي إِلَى الرﱡ شد فَآمنﱠا بِه من قَال بِه صدق ومن عمل بِه‬ ِ َ َِ ْ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ ِ َ ِْ ِْ َ َ ‫أُجر ومن حكم بِه عدل ومن دعا إِلَيه ھَدى إِلَى صراط مستَقِيم. ) الترمذي‬ َ ِْ َ َ ْ َ َ َ ََ ِ ََ َ ْ َ َ َ ِ ٍ ْ ُ ٍ َ ِ ( ‫والدارمي‬
18- Dari Ali, ra., katanya: Ingatlah, aku telah mendengar Rasulullah s.a.w., bersabda: "Awaslah, sesungguhnya akan berlaku kekacauan dan bala bencana yang besar". Aku bertanya: "Apakah caranya untuk menyelamatkan diri dari bencana itu, Ya Rasulullah? " Baginda menjawab: "(Caranya ialah berpegang teguh kepada ajaran) kitab Allah ia mengandungi kisah-kisah perihal umat-umat - yang terdahulu dari kamu dan berita perkara-perkara yang akan datang sesudah kamu, serta hukum-hukum mengenai apa yang berlaku di antara kamu (kitab Allah al-Qur'an) dialah yang menjadi pemutus (antara yang benar dengan yang salah) bukan keterangan yang olok-olok; sesiapa jua dari golongan yang sombong angkuh, meninggalkannya (dengan tidak menurut hukumnya): akan dibinasakan oleh Allah dan sesiapa yang mencari pertunjuk dari yang lainnya akan disesatkan oleh Allah; al-Quran ialah tali Allah yang teguh kukuh dan dialah pengajaran yang menjadi ikutan dan dialah juga As-Siratul Mustaqim (jalan yang lurus). Dialah kitab yang dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya, hawa nafsu seseorang tidak akan menyeleweng atau terpesong; dan dialah kitab yang kalimah-kalimahnya tidak akan bercampur aduk atau berkesamaran dengan kata-kata makhluk; dan alim ulama pula tidak merasa puas daripada mengkaji isi kandungannya; (demikian juga) keindahan, kemanisan dan

kelazatan membacanya tidak akan susut atau hilang meskipun ia dibaca dengan berulangulang dan kandungannya yang menakjubkan, tidak berkesudahan. Dialah kitab yang menjadikan sekumpulan jin semasa mendengarnya tidak tertahan hati menerimanya sehingga mereka memujinya dengan berkata "Sesungguhnya kami mendengar bacaan al-Qur'an yang menakjubkan, yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya." (Demikian juga) sesiapa yang memperkatakan sesuatu dengan berdasarkan kitab itu, benarlah perkataannya; dan sesiapa yang beramal dengan ajarannya, diberikan pahala; dan sesiapa yang membuat keputusan berdasarkan hukum-hukumnya, adillah keputusannya; dan sesiapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajaran-ajarannya, sudah tentu ia (dan mereka) beroleh hidayah petunjuk ke jalan yang lurus." (Tirmizi dan Darimi) BAB KEEMPAT BERIMAN KEPADA ADANYA MALAIKAT

Allah Taala pencipta alam seluruhnya dan Dialah yang mengurus dan mentadbirkan segala hal ehwalnya dengan mengadakan undang-undang dan peraturan bagi tiap-tiap satunya. Untuk menjalankan undang-undang dan peraturan dalam pentadbiran kerajaan-Nya yang maha luas itu, Allah Taala menjadikan kakitangan dan bala tentera-Nya empat jenis makhluk, di antaranya dua jenis makhluk yang halus iaitu Malaikat dan Jin, manakala dua jenis lagi makhluk yang bertubuh kasar, iaitu manusia dan haiwan. Salah satu di antara empat jenis makhluk yang tersebut yang hendak dihuraikan di sini ialah jenis Malaikat. Malaikat itu dijadikan Tuhan dari Nur, dan mereka sejenis makhluk yang ghaib yang tak dapat diketahui keadaannya dengan pancaindera kecuali apakala mereka menjelma atau menyamar din sebagai makhluk yang lahir.
Beriman kepada perkara yang ghaib.

Beriman kepada Malaikat adalah satu dari beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Beriman kepada perkara-perkara yang ghaib itu pula menjadi garis perbezaan di antara manusia dengan haiwan yang hanya dapat mengetahui setakat apa yang dapat dicapai oleh pancainderanya, sedang segala yang sabit wujudnya adalah lebih luas dari apa yang dapat dicapai dengan pancaindera atau alat-alatnya. Manusia dapat menyedari bahawa perkara-perkara ghaib yang di luar alam benda ini adalah lebih luas masa dan tempatnya dari apa yang boleh dicapai oleh fahaman akal manusia dalam umurnya yang pendek dan terbatas.

Dengan yang demikian, maka bagi menyelamatkan tenaga akal yang terbatas itu dari terbuang dengan sia-sia, tidaklah patut digunakan dia pada perkara-perkara yang tidak dapat dikuasainya. Tenaga akal yang dikurniakan Allah kepada manusia ialah untuk menjalankan tugas mengatur kehidupan dalam alam ini dengan cara memerhati, mengkaji dan mengambil kesimpulan untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan dunia yang menjadi jambatan bagi kehidupan bahagia di akhirat kelak Dengan itu nyatalah bahawa sebarang usaha untuk mengetahui perkara-perkara yang di luar alam nyata ini dengan jalan akal yang tenaganya terhad dengan batasan-batasan hidup di bumi ini semata-mata, adalah suatu usaha yang sia-sia, yang sudah tentu akan menemui kegagalan. Manusia sudah tentu mengakui bahawa tiap-tiap yang terbatas, tidak akan dapat menghubungi apa yang di luar batas, dan dengan itu maka akal dengan sendirinya terpaksa mengakui bahawa: (1) Perkara yang di luar batas itu mustahil dapat dicapai oleh kuasa pemikirannya. (2) Perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh kuasa pemikirannya itu tidak mesti ketiadaan sabitnya dalam bahagian perkara-perkara ghaib yang tersembunyi. (3) Maklumat-maklumat mengenai perkara-perkara ghaib hanya boleh diterima dari Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana, yang ilmuNya meliputi perkara-perkara zahir dan batin, perkara-perkara ghaib dan nyata. Maklumat-maklumat yang tersebut ialah segala apa yang datang dari Allah Taala melalui al-Qur'an al-Karim dan hadis-hadis yang sahih. Pengakuan yang demikian adalah satu dari asas-asas agama yang di antara rukun-rukunnya ialah percayakan wujudnya Malaikat. Malaikat adalah suatu jenis makhluk yang dilengkapkan oleh Allah dengan persediaan-persediaan untuk mematuhi perintah Allah semata-mata, iaitu: Mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah, dan mereka sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah `Azza wa Jalla. Menurut "Athar" Said bin al-Musaiyab bahawa Malaikat itu bukan lelaki dan bukan perempuan; mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Bilangan Malaikat amatlah banyak tidak diketahui jumlahnya melainkan Allah. Tiap-tiap seorang diwajibkan beriman kepada Malaikat dengan cara Ijmal (umum), melainkan sepuluh sahaja yang wajib beriman kepada mereka secara tafsil (satu persatu), seperti yang tersebut di bawah ini: (1) Malaikat yang bernama: Jibril - di antara tugasnya: Menyampaikan wahyu. (2) Malaikat yang bernama: Mikail - di antara tugasnya: Mengurus hal ehwal penghidupan. (3) Malaikat yang bernama: Israfil - di antara tugasnya: Meniup Sangkakala

(4) Malaikat yang bernama: Izrail - di antara tugasnya: Mengetuai Malaikat-malaikat yang mengambil nyawa. (5) Ketua Malaikat Syurga yang terkenal dengan nama Ridhuan. (6) Ketua Malaikat Neraka yang dipanggil: Malik. (7) Dan (8) Malaikat-malaikat yang bergelar: "Raqib Atid" dan Kiraaman Kaatibin" - di antara tugasnya: Menulis amal manusia. (9) Dan (10) Malaikat-malaikat yang disebut: "Munkar" dan "Nakir" - di antara tugasnya: Menyoal orang mati. Jelasnya, Malaikat secara umum mempunyai berbagai-bagai tugas; ada yang ditugaskan mengenal undang-undang kejadian alam, seperti mengedarkan cakerawala, menurunkan hujan, menumbuh dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman, menghala dan menahan angin dan awan, menjaga dan menguasai gunung ganang, bukit-bukau serta lautan; dan banyak lagi. Ada pula yang ditugaskan mengenai hal ehwal yang berhubung dengan manusia seperti yang berikut, di antaranya:
Ada yang ditugaskan mengenai kejadian manusia dalam kandungan rahim ibunya:

‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ ﱠ‬ ْ َ َْ ‫ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ َ ‫ﱢ‬ َ‫91- عن أَنَس رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِن ﷲ‬ ْ َ َ ُ َ ً َ ِِ ‫وكل بِالرﱠحم ملَكا يقول أَيْ ربﱢ نُطفَةٌ أَيْ ربﱢ علَقَةٌ أَيْ ربﱢ مضْ غةٌ فَإِذا‬ َ َ ‫َ ﱠ‬ َ َ ََ ٌ َِ ْ ‫َ ﱞ‬ َ ‫أراد ﷲ أن يقضي خ ْلقَھَا قَال أَيْ ربﱢ أَشقِي أَو سعيد ذكرًا أَو أ ُْنثَى فَما‬ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ‫الرﱢ زق فما األَجل فَيَكتُبُ كذلِك فِي بَطن أُمه". )البخاري ومسلم واإلمام‬ َ ََ ِ ‫ْ ِ ﱢ‬ (‫أحمد‬
19 Dari Anas r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesungguhnya Allah telah menugaskan satu Malaikat berhubung dengan peringkat-peringkat kejadian anak dalam kandungan rahim ibunya dan keadaan-keadaan yang akan dilalui dan didapatinya; apabila air benih itu jatuh ke dalam rahim, Malaikat bertanya: "Ya Tuhanku! Air benih ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak- Ya Tuhanku! Daging segumpal ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak? Maka apabila Allah hendak sempurnakan jadinya seorang anak, Malaikat bertanya lagi: "Ya Tuhanku! adakah ia seorang (yang bernasib) celaka atau (yang bernasib) bahagia? Lelakikah ia atau perempuan? Bagaimana pula keadaan rezekinya dan ajalnya?" (setelah Malaikat mendapat jawabnya) maka ia menulis sebagaimana yang telah diperintahkan sedang anak itu dalam perut ibunya." (Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad) Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w., menyatakan: Bahawa setiap anak dalam kandungan ibunya ada Malaikat yang ditugaskan Tuhan mengenai peringkat-peringkat kejadiannya - mulai dari

jatuhnya air benih ke dalam rahim ibunya sehinggalah Ia cukup sifat-sifatnya sebagai seorang manusia dan Malaikat inilah juga yang menulis apa-apa jua yang berhubung dengannya meliputi rezeki dan ajalnya, dan nasib baik atau buruknya. Kesimpulannya: Tiap-tiap seorang anak Adam itu dijadikan oleh Allah s.w.t., menurut apa yang telah diaturkannya
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan memerhati amalan-amalan manusia:

ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫02- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ َ ََ َ ِ َ ََ ُْ َ ‫يَتَعاقَبُون فِيكم مالئِكةٌ بِاللﱠيْل ومالئِكةٌ بِالنﱠھَار ويَجْ تَمعُون فِي صالة الفَجْ ر‬ َ ِ َ ِ َ ِ ْ ِ ََ ‫وصالة العصْ ر ثُم يَعرج الﱠذين بَاتُوا فِيكم فَيَسْأَلُھُم وھُو أَعلَم بِھم كيْف تَركتُم‬ َ ِ ُ ُ ْ ‫َ ََ ِ َْ ِ ﱠ‬ ْ ْ َ َ َ ِْ ُ ْ َ َ ْ ُْ ‫عبَادي فَيَقُولُون تَركنَاھُم وھُم يُصلﱡون وأَتَينَاھُم وھُم يُصلﱡون. )البخاري‬ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ِ ِ (‫ومسلم والنسائي‬
20- Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Malaikat turun naik dalam kalangan kamu silih berganti malam dan siang, kedua-dua puak itu berhimpun pada waktu sembahyang Subuh dan pada waktu sembahyang Asar; setelah itu puak yang bermalam dalam kalangan kamu: naik, lalu ditanya oleh Allah Taala - sedang Ia mengetahui hal hamba-hamba-Ku semasa kamu tinggalkan. Malaikat menjawab: "Kami tinggalkan mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang dan kami datang kepada mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang. (Bukhari, Muslim dan al-Nasa'i) Dalam hadis ini, Rasulullah menyatakan: Bahawa bagi tiap-tiap seorang ada Malaikat yang ditugaskan memerhati amal-amalnya. Amal yang dikerjakan pada siang hari: ada Malaikat yang memerhatinya demikian pula amal-amal yang dikerjakan pada malam hari. Kedua-dua puak Malaikat itu turun naik silih berganti dan mereka akan bertemu di antara satu dengan yang lain pada waktu sembahyang Subuh dan pada waktu sembahyang Asar; maka berbahagialah orang-orang yang mengerjakan dua sembahyang itu pada awal waktunya kerana dapat disaksikan bersama oleh Malaikat malam dan Malaikat siang yang tersebut.
Di antara Malaikat juga, ada yang bertugas mengisytiharkan kepada umum tentang orang yang dikasihi Allah dan orang yang dibencinya:

َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫12- عن أَبي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِذا‬ َ ‫ﱢ‬ َ ْ ‫أَحبﱠ ﷲُ عبْدا نَادى جبْريل إِن ﷲَ يُحبﱡ فُالنًا فَأَحْ بِبهُ فَيُحبﱡهُ جبْريل فَيُنَادي‬ ُ ِ ِ ِ َ ‫ﱠ‬ َ ِ ِ ‫َ ِ ِ َ ﱠ ﱠ‬ َ ‫جبْريل فِي أَھل السماء إِن ﷲَ يُحبﱡ فُالنًا فَأَحبﱡوهُ فَيُحبﱡهُ أَھل السماء ثُم‬ ُ ِ ِ ‫ْ ُ ﱠَ ِ ﱠ‬ ِ ِ ِ ‫ْ ِ ﱠَ ِ ﱠ ﱠ‬ ْ ‫يُوضع لَهُ القَبُول فِي األَرْ ض وإِذا أَبغض ﷲ عبدا دعا جبْريل فَيَقُول إِنﱢي‬ ُ ُ ْ ُ َ َ ِ ِ َ َ ًَْ َ َْ َ َ ِ ‫ْ ِ ﱠَ ِ ﱠ ﱠ‬ َ ِ ‫َ ِْ ُ ِ ِ ُ ﱠ‬ ِ ِ َ‫أ ُْبغضُ فُالنًا فَأ َْبغضْ هُ قَال فَيُبغضهُ جبْريل ثُم يُنَادي فِي أَھل السماء إِن ﷲ‬

ْ َ .‫يُبغضُ فُالنًا فَأ َْبغضُوهُ قَال فَيُبغضُونَهُ ثُم تُوضع لَهُ البَغضاء فِي األَرْ ض‬ ُ َ ُ َ ْ ْ ‫ﱠ‬ ِْ َ ِ ِْ ِ (‫)البخاري ومسلم‬
21- Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya "Apabila Allah hendak membahagiakan seseorang hamba-Nya, Allah Taala menyeru Jibril dengan firman-Nya: "Sesungguhnya Allah kasihkan si anu maka hendaklah engkau mengasihinya"; Jibril pun mengasihinya kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit katanya: Sesungguhnya Allah kasihkan si anu maka hendaklah kamu sekalian mengasihinya; dengan itu penduduk langit pun mengasihinya setelah itu orang yang tersebut, dikasihi dan diberi sambutan di bumi. Dan apabila Allah Taala bencikan seseorang hamba-Nya, Allah memanggil Jibril serta berfirman: "Sesungguhnya Aku bencikan si anu maka hendaklah engkau bencikan dia"; Jibril pun membenci isytiharkan kepada sekalian penduduk langit, katanya: "Sesungguhnya Allah bencikan si anu maka hendaklah kamu sekalian membencinya"; dengan itu penduduk langit pun membencinya; setelah itu orang yang tersebut dibenci dan dipulaukan di bumi." (Bukhari dan Muslim) Hadis in menerangkan: Bahawa sifat-sifat dan amalan yang baik menyebabkan orang yang mempunyainya dikasihi Allah dan dikasihi oleh sekalian makhluk, yang memahami baik dan buruk, dari penduduk langit dan bumi. Demikian pula sebaliknya. Tujuan pengisytiharan kasih atau benci yang tersebut yang dibuat untuk orang itu ialah sebagai memberi nilai yang sewajarnya supaya kesan kebaikan dan kejahatan itu dapat dirasai oleh orang yang mempunyainya dalam dunia ini sebelum ia menerimanya di akhirat kelak dengan sepenuhnya.
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan turut mengucap Amin:

َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫22- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِذا‬ َ ‫ﱢ‬ ْ ِ َ‫َ ﱠ‬ ‫أَمن اإلمام فَأَمنُوا فَإِنﱠهُ من وافَق تَأْمينُهُ تَأْمين المالئِكة غفِر لَهُ ما تَقَدم من‬ َ ُ ِ َ ََْ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫ﱠ َ ِْ َ ُ ﱢ‬ (‫ذنبِه. )الجماعة‬ ِ َْ
22- Dari Abu Hurairah, r.a. dari Nabi s.a.w sabdanya: Apabila Imam mengucapkan: Aamiin, maka hendaklah kamu mengucapnya bersama kerana sesiapa yang ucapan Aaminnya serentak dengan ucapan Aamin Malaikat, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu." (al-Jamaah)

َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫32- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِذا‬ َ ‫ﱢ‬ َ ََْ ْ َ َ ِ ُْ ُ َ َ ‫قَال أَحدكم آمين وقَالَت المالئِكةُ فِي السماء آمين فَوافَقَت إِحْ داھُما األُخرى‬ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ِ ِ َ‫ﱠ‬ (‫غفِر لَهُ ما تَقَدم من ذنبِه. )البخاري ومسلم والنسائي‬ َ ُ ِ َْ ْ ِ َ‫َ ﱠ‬

23- Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Apabila seseorang kamu mengucapkan: Aamin, dan Malaikat di langit pun mengucapnya, serta berbetulan pula masa ucapan itu satu sama lain1 nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu." (Bukhari, Muslim dan al-Nasa'i) Bacaan Aamin" selepas bacaan fatihah, lebih-lebih lagi yang dibaca oleh imam sembahyang, sangat besar tujuannya kerana fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara - di antaranya ialah memohon hidayah pertunjuk dari Allah Taala ke jalan yang benar dan juga memohon perlindungan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat iaitu perkara-perkara yang tidak dapat dinilai dan tidak ada sesiapa pun yang dapat memberinya selain dari Allah Azza wa Jalla. Perkataan Aamin" itu pula maksudnya memohon ke hadrat Allah semoga segala permohonan yang terkandung dalam Surah al-Fatihah itu dikabulkanNya. Dengan sebab tujuannya yang besar itu, maka bacaan "Aamin" dibaca juga oleh Malaikat di langit, dan dengan yang demikian, menjadilah saat bacaan "Aamin" suatu saat yang mulia saat terbuka pintu keampunan Allah Taala kepada hamba-hamba-Nya yang tertentu. Oleh itu amatlah baiknya bagi makmum mengucap: Aamin serentak dengan "Aamin" imamnya demikian juga bila ia seorang din membaca fatihah, supaya terkena dengan saat bacaan Aamin" dari Malaikat dan dengan itu termasuklah ia dari orang-orang yang beroleh keampunan Allah. Peringatan: Kalimah "Aamin" tidak patut dipanjangkan alif hamzahnya lebih daripada dua "Harkat", kerana menurut bahasa Arab kalimah Aamin yang bermakna "Perkenankanlah permohonanku ya Tuhanku", tidak pernah dipanjangkan lebih daripada dua harkat: Alif hamzahnya. Juga kalimah itu janganlah dilafazkan dengan berlebihan nyaringnya kerana perbuatan yang demikian adalah berlawanan dengan maksud yang terkandung pada ayat 110 Surah al-Isra'.
Di antara Malaikat juga ada yang ditugaskan membaca:

‫الحمد لَك ربﱠنَا اللﱠھم‬ َ َ ُْ َ ْ ‫ُﱠ‬

َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫42- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِذا‬ َ ‫ﱢ‬ ُْ َ ْ َ ُ‫قَال اإلمام سمع ﷲُ لِمن حمدهُ فَقُولُوا اللﱠھُم ربﱠنَا لَك الحمد فَإِنﱠهُ من وافَق قَولُه‬ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ‫َ ِْ َ ُ َ ِ َ ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ (‫قَول المالئِكة غفِر لَهُ ما تَقَدم من ذنبِه ،،. )البخاري ومسلم‬ َ ُ ِ َ ََْ َ ْ ِ َْ ْ ِ َ‫َ ﱠ‬
24- Dari Abu Hurairah, r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya "Apabila imam membaca: ‫ﷲُ سمع‬ َ َِ bacaannya dengan bacaan Malaikat (yang juga membacanya), nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu". (Bukhari dan Muslim)

‫ حمده‬maka hendaklah kamu baca: ‫ الحمد لَك ربﱠنَا اللﱠھُم‬kerana sesiapa yang berbetulan َِ َ َ َ َُْ ْ ‫ﱠ‬

ْ َ ‫لِمن‬

ْ َ َِ َ Di antara bacaan-bacaan dalam sembahyang ialah bacaan: ‫ حمده لِمن ﷲُ سمع‬yang dibaca َ َِ semasa bangkit dari rukuk kepada i'tidal. Maksud bacaan ini ialah: Semoga Allah menerima pujian orang yang memujiNya.
Sebaik-baik sahaja bacaan yang tersebut selesai dibaca, maka setiap orang yang sembahyang dituntut memuji Tuhan dengan berkata: ‫ الحمد لَك ربﱠنَا اللﱠھُم‬Pujian ini juga diucapkan oleh َ َ َُْ ْ ‫ﱠ‬ Malai'kat pada saat itu. Dalam hadis ini diterangkan tentang faedah ucapan pujian yang tersebut, iaitu sesiapa yang bertepatan ucapan pujiannya itu dengan ucapan pujian Malaikat nescaya ia akan beroleh keampunan Allah Taala pada saat yang mulia itu.
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan memohon keampunan bagi orang yang berada di tempat sembahyangnya dengan keadaan suci bersih:

ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫52- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ ْ ِ ْ َ ِ ‫ُ َ ﱠ‬ َ ََْ ‫المالئِكةُ تُصلﱢي علَى أَحدكم ما دام فِي مصالهُ الﱠذي صلﱠى فِيه ما لَم يُحْ دث‬ َ َ َ ِ َ َ َ ُْ ِ َ ْ ‫ﱠ‬ (‫تَقُول اللﱠھُم اغفِرْ لَهُ اللﱠھُم ارْ حمهُ ،،. )البخاري ومسلم‬ ُ َْ ‫ﱠ‬
25- Dari Abu Hurairah, r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: Malaikat sentiasa berdoa untuk seseorang kamu selama ia berada di tempat yang ia sembahyang padanya, selagi ia tidak berhadas, iaitu mereka memohon dengan berkata: "Ya Tuhan kami! Ampunilah dosanya, ya Tuhan kami! Berilah rahmat kepadanya." (Bukhari dan Muslim). Sembahyang - sebagaimana yang sedia diketahui - adalah suatu ibadat yang mempunyai kelebihan-kelebihannya yang tidak terhitung, maka tempat sembahyang juga mempunyai nilainya yang tinggi. Seseorang yang menahan dirinya duduk di tempat sembahyang sesudah ia mengerjakan sembahyang - dengan keadaan suci dari hadas dan suci dari sebab-sebab yang mendatangkan dosa, maka ia sentiasa didoakan oleh Malaikat yang bertugas untuk itu: Semoga Allah mengampuni dosanya dan memberi rahmat kepadanya: Hadis ini membayangkan bahawa orang-orang yang beribadat ada di antaranya yang mengerjakan ibadatnya dengan sempurna dan ada pula yang kurang sempurna, maka golongan yang pertama layak menerima rahmat Tuhan, dan golongan yang kedua pula berhajatkan keampunan Tuhan.
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan berdoa untuk orang-orang yang merapatkan celah-celah saf sembahyang, dan orang-orang yang berada pada saf yang pertama:

‫ﱠ ﱠ‬ ْ َ َْ ‫َ ْ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ َ‫62- عن عائِشةَ رضي ﷲُ عنھَا عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قال إِن ﷲ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫َ َ َ ْ َﱠ َ َ َ ﱠ‬ َ ََ َ ‫ومالئِكتَهُ يُصلﱡون علَى الﱠذين يَصلُون الصﱡ فُوف ومن سد فُرْ جةً رفَعهُ ﷲُ بِھَا‬ َ ِ َ ِ َ َ َ (‫درجةً. )اإلمام أحمد وابن ماجه‬ َ َ َ
26- Dari Aisyah r.a dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan Malaikatnya pula mendoakan bagi orang-orang yang masuk menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya; dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu (akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu) diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut: satu darjat." (Imam Ahmad dan Ibn Majah)

ْ َ َْ ‫َ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ‫72- عن البَراء بْن عازب رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ََ َ ‫َ ﱠ ﱠ‬ (‫قَال: إِن ﷲَ ومالئِكتَهُ يُصلﱡون علَى الصﱠف األَول. )اإلمام أحمد وأبو دواد‬ َ َ َ ِ ‫ﱢ ْ ﱠ‬
27- Dari al-Bara' bin `Aazib r.a., Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan Malaikat-Nya pula mendoakan bagi orang-orang yang sembahyang pada saf yang pertama." (Imam Ahmad dan Abu Daud) Sembahyang berjamaah mempunyai kelebihan yang besar, dan kedudukan saf dalam sembahyang berjamaah itu dikehendaki tiap-tiap seorang menjaganya dengan baik supaya tidak terputus atau tidak ada celah celahnya. Dalam hadis yang ke 26, Rasulullah s.a.w., menerangkan bahawa orang-orang yang mengambil berat menjaga saf dengan sebaik-baiknya akan diberi rahmat oleh Allah Taala dan mereka akan didoakan oleh Malaikat semoga dosa mereka diampuni Allah. Selain dari itu, orang-orang yang masuk menutup celah saf sembahyang pula akan ditinggikan martabatnya oleh Allah `Azza wa Jalla. Dalam hadis yang ke 27 pula diterangkan tentang kelebihan saf yang pertama dalam sembahyang berjamaah dan balasan yang sebaik-baiknya yang didapati oleh orang yang mengambil tempatnya dalam saf yang pertama itu.
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan mengingatkan manusia tentang kelebihan bulan Ramadhan dan peluang-peluang yang, terbuka bagi seseorang untuk berusaha menyelamatkan dirinya dari neraka:

َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫82- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِذا‬ َ ‫ﱢ‬ ‫كان أَول لَيلَة من شھْر رمضان… يُنَادي منَاد يَا بَاغي الخيْر أَقبِلْ ويَا‬ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ٍ ْ ُ ‫َ َ ﱠ‬ ٍ ُ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ ِ ُ ُ َ ِ ْ ‫ِ َ ﱠ‬ (‫بَاغي الشرﱢ أَقصرْ و ِ ﱠ ِ عتَقَاء من النﱠار وذلك كلﱡ لَيلَة. )الترمذي والنسائي‬ ٍ ْ ُ َ ََ ِ

28- Dari Abu Hurairah, r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Apabila bermula malam yang pertama dari bulan Ramadhan menyerulah Malaikat, katanya: "Wahai orang yang mencari dan berkehendakkan kebaikan: Tampillah mengerjakannya, dan wahai orang yang merasa mahukan kejahatan; berhentilah dari meneruskannya; dan (ketahuilah) Allah banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka daripada memasukinya". Seruan dan keampunan yang demikian, ada pada tiap-tiap malam (dalam bulan yang tersebut)." (Tirmizi dan al-Nasa'i) Bulan Ramadhan ialah bulan yang mulia dan diberkati Allah, tiap-tiap amal kebajikan yang dikerjakan padanya digandakan pahalanya. Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w., menyatakan: Apabila tiba bulan Ramadhan, Malaikat menyeru manusia menggunakan peluang yang baik itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan lebih dari biasa, dan sebaliknya mana-mana yang hendak melakukan kejahatan janganlah mereka terdorong melakukannya. Malaikat juga menerangkan dalam seruannya itu tentang kemurahan Allah Taala membebaskan orang-orang yang berdosa yang dijanjikan dengan azab siksa. Semoga peluang yang baik dalam bulan yang mulia itu digunakan dengan sepenuhnya.
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan menyeru tiap-tiap hari, menggalakkan manusia supaya berbakti dengar nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah kepadanya:

ْ َ َْ ‫ﱠ َ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫92- عن أَبِي الدرْ داء رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال ما‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ْ َ ‫من يوم طَلَعت فيه شمسٌه إِال وكان بِجنبَتَيھَا ملَكان يُنَاديَان نداء يسمعه خلق‬ َْ ِ ِ ِ َ َ ْ َْ َ َ ‫َ ُْ ﱠ َ ﱠ‬ ‫ﷲ كلھم غير الثﱠقَلَيْن يَا أَيﱡھَا النﱠاسُ ھَلُموا إِلَى ربﱢكم إِن ما قَل وكفَى خير مما‬ ‫َْ ٌ ِ ﱠ‬ ‫ﱡ‬ ِ ‫كثُر وأَ ْلھَى وال آبَت الشمسٌ إِ ﱠ‬ ََ ‫ْ َ ْ ال وكان بِجنبَتَيھَا ملَكان يُنَاديَان نداء يسمعه‬ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ ْ َْ ً ِ ُْ ِ ْ َ َ ُْ ِ ْ ‫ﱠ‬ ‫خلق ﷲ كلھم غير الثﱠقَلَيْن اللﱠھُم أَعط منفِقًا خلَفًا وأَعط ممسكا تَلَفًا. )اإلمام‬ ِ (‫أحمد وابن حبان‬
29- Dari Abu ad-Dardaa' r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: Tidak ada satu hari yang terbit mataharinya melainkan ada di kiri kanan matahari itu dua Malaikat yang menyerukan seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain dari manusia dan jin, katanya: "Wahai sekalian manusia! Marilah kamu semua berusaha mengenakan amal bakti kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya pendapatan-pendapatan yang sedikit serta mencukupi keperluan hidup di dunia adalah lebih baik daripada pendapatan-pendapatan yang banyak serta melalaikan bekalan akhirat; dan tidak masuk matahari melainkan ada di kiri kanannya dua Malaikat yang menyerukan seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain dari manusia dan jin, katanya: "Ya Tuhan kami! Berikanlah ganti yang berganda-ganda kepada orang yang mencurahkan nikmatnikmat yang dikurniakan kepadanya pada jalan yang diredhai Allah, dan timpakanlah kerugian yang besar ke atas orang yang menahan nikmat-nikmat Allah itu daripada mengeluarkannya pada jalan yang dituntut oleh Allah. "

(Imam Ahmad dan Ibn Hibban) Dalam kehidupan hari-hari manusia banyak berhadapan dengan perkara-perkara yang melalaikannya daripada berusaha mengerjakan amal bakti, lebih-lebih lagi perkara yang berhubung dengan harta benda dan cara membelanjakannya. Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w., menyatakan bahawa pada tiap-tiap hari ada Malaikat yang menyeru - mengingatkan manusia supaya: (1) Mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang- untuk mencapai keredhaan Allah. (2) Mengambil ingatan bahawa pendapatan-pendapatan yang sedikit serta mencukupi keperluan hidup di dunia meliputi harta benda dan nikmat nikmat yang lain - adalah lebih baik dari pendapatan-pendapatan yang banyak yang melalaikan dari mengerjakan amal bakti untuk mencapai kebahagiaan yang kekal di akhirat. Diterangkan juga bahawa Malaikat itu mendoakan semoga orang yang pemurah yang berbakti pada jalan Allah dengan harta benda, ilmu pengetahuan dan tenaganya: diberi balasan yang berganda-ganda, manakala orang yang bakhil kedekut: ditimpa kerugian.
Di antara Malaikat ini, ada yang ditugaskan pada hari akhirat - melahirkan penghargaan kepada orang yang telah membanyakkan amal-amal kebajikan:

ْ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫03- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال من‬ َ ‫ﱢ‬ ْ َ ٌ َْ َ ‫َ ِ ﱠ ِ َ ِ ْ َْ ِ ْ َ ِ ََْ ﱠ‬ ‫أَنفَق زوجيْن فِي سبِيل ﷲِ نُودي من أَبواب الجنﱠة يَا عبد ﷲِ ھَذا خير فَمن‬ ِ َ ْ َ َ ْ ْ ِ َ ِ ُ ِ َ ‫كان من أَھل الصﱠالة دعي من بَاب الصﱠالة ومن كان من أَھل الجھَاد دعي‬ ِ ِ ْ ْ ِ َ َ َ ِ ُ ِ ِ ْ ِ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ُ ِ ْ ِ ‫من بَاب الجھَاد ومن كان من أَھل الصﱢ يَام دعي من بَاب الريﱠان ومن كان‬ َ َ ْ َ َ ِ ‫ِ ﱠ‬ ِ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ َْ ‫ْ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ْ ِ َ ِ ُ ِ َ‫ﱠ‬ ‫من أَھل الصدقَة دعي من بَاب الصدقَة فَقَال أَبُو بَكر رضي ﷲُ عنهُ بِأَبِي‬ َ ِ َ‫ِ ﱠ‬ ِ ْ ْ ِ ‫أَنت وأُمي يَا رسُول ﷲِ ما علَى من دعي من تِ ْلك األَبواب من ضرُورة‬ ٍَ َ ْ ِ ِ َْ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ َ َ َ ‫َ َ ﱠ‬ ‫ْ َ َ ﱢ‬ ُ ِ َْ ْ َ ْ ِ ٌَ ‫فَھَلْ يُدعى أَحد من تِ ْلك األَبواب كلﱢھَا قَال صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم نَعم وأَرْ جُو‬ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ (‫أَن تَكون منھُم. )البخاري ومسلم‬ ْ ِْ َ ُ ْ
30- Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesiapa yang melakukan dua atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan untuk mencapai keredhaan Allah, ia akan diseru oleh Malaikat dari pintu-pintu Syurga, katanya: "Wahai hamba Allah! Pintu ini lebih baik bagimu memasukinya. Maka sesiapa yang membanyakkan jenis sembahyang: ia tetap diseru dari pintu sembahyang dan sesiapa yang membanyakkan jenis perjuangan: ia tetap diseru dari pintu perjuangan, dan sesiapa yang membanyakkan jenis puasa: ia diseru dari pintu puasa yang bernama: Rayyan, dan sesiapa yang membanyakkan jenis sedekah: ia tetap diseru dan pintu sedekah. " Mendengarkan yang demikian, Abu Bakar r.a., berkata: "Ayah dan ibuku menjadi galang gantimu Ya Rasulullah (dalam saat kecemasan). Tidaklah menjadi sebarang kesusahan kepada orang yang dijemput masuk dari

setiap pintu itu bahkan satu kemuliaan kepadanya, maka adakah sesiapa yang dijemput masuk dari semua pintu itu?" Nabi s.a.w. menjawab: "Ia, ada. Dan aku harap engkau seorang dari mereka yang berbahagia itu." (Bukhari dan Muslim) Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w., menerangkan tentang kemuliaan dan penghormatan yang tinggi yang diberikan oleh Malaikat pada hari akhirat kepada orang yang membanyakkan jenisjenis amal kebajikan yang dilakukannya. Sesiapa yang melakukan dua atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan, sangatlah dihormati oleh Malaikat Syurga sehingga masing-masing berebut-rebut menjemputnya masuk dari pintu yang dijagainya. Maksud mengerjakan dua atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan itu ialah: Misalnya seseorang mengerjakan sembahyang fardu ia juga mengerjakan berbagai-bagai sembahyang sunat. Demikian halnya pada amal-amal kebajikan yang lain. Mendengarkan tentang kemuliaan yang besar yang akan di dapati oleh orang yang berbahagia itu, Sayidina Abu Bakar As-Siddiq, r.a., merasa gembira dan meminta penjelasan dari Rasulullah s.a.w., lalu Baginda s.a.w. menerangkannya dan menyatakan harapannya semoga Sayidina Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung itu.
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan menyampaikan ucapan selawat dan salam yang diucapkan oleh seseorang kepada Rasulullah s.a.w.

ْ َ َْ ‫َ ْ َ ﱠ ِ ِ ِ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ :‫13- عن عمار بْن يَاسر رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ ‫َ ﱠ ََ ﱠ‬ ْ ً َ ‫ﱠ‬ ‫"إِن ﱠ ِ ملَكا أَعطَاهُ سمع العبَاد كلﱢھم فَما من أَحد يُصلﱢي علَي صالةً إِال‬ َ ٍ َ ْ ِ َ ِْ ُ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ (‫أَبلَغنِيھَا". )البخاري في تاريخه والطبراني‬
31- Dari Ammaar bin Yasir r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesungguhnya ada bagi Allah satu Malaikat yang diberikan kepadanya kuasa mendengar ucapan hamba-hamba Allah semuanya maka tidak ada seseorang pun yang mengucap sesuatu selawat kepadaku melainkan Malaikat itu menyampaikannya kepadaku." (Bukhari dalam Kitab Tarikhnya dan Tabrani)

ْ َ َْ ‫َ ْ َِْ ﱠ ِ َ ْ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ‫23- عن عبد ﷲِ بْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ ُ ِ ‫َ ﱠ‬ ‫قَال إِن ِ ﱠ ِ مالئِكةً سيﱠاحين فِي األَرْ ض يُبَلﱢغونِي من أُمتِي السﱠالم ممن يُسلﱢم‬ َ ِ َ َ ََ ‫ِ ْ ﱠ‬ ُ َ ْ ‫َ َ ِ ﱠ‬ (‫علَي منھُم وإِن بَعد قُطرهُ وتَنَاءت دارُاهُ. )اإلمام أحمد والنسائي‬ َ ْ َ َ ُ ْ َُ ْ َ ْ ِْ ‫َ ﱠ‬
32- Dari Abdillah bin Mas'ud r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesungguhnya ada bagi Allah beberapa Malaikat yang berjalan di merata-rata bumi untuk menyampaikan salam kepadaku

dari sesiapa di antara umatku yang memberi salam kepadaku, sekalipun jauh negeri orang itu dan tempat tinggalnya. (Imam Ahmad dan al-Nasa'i) Ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah s.a.w., adalah satu ibadat yang sangat-sangat dituntut dari setiap orang Islam dalam setiap masa. Islam ialah sebesar-besar nikmat yang telah dikurniakan Allah kepada umat manusia. Tiap-tiap seorang Islam terhutang budi kepada Nabi Muhammad s.a.w. , yang telah menyampaikan agama Islam itu dan dengan sebab Bagindalah ia mendapat nikmat Islam yang tidak ada taranya itu. Dengan yang demikian hendaklah ia membanyakkan selawat dan salam kepada Baginda s.a.w., dalam setiap keadaan dan waktu sebagai menandakan cinta kasihnya kepada Baginda s.a.w. Orang yang mencuaikan ibadat ini adalah dicap sebagai bakhil menurut pandangan syarak kerana Ia tidak mengenang budi. Pendeknya, selawat dan salam yang diucapkan oleh tiap-tiap seorang kepada Rasulullah s.a.w., amatlah besar fadhilatnya dan faedah-faedahnya dan kerana itulah ada Malaikat yang bertugas menyampaikannya kepada Baginda s.a.w. Fasal Pertama: Berselawat Ke Atas Nabi Muhammad s.a.w. Dan Faedahnya
Makna Berselawat:

Makna berselawat atas Nabi Muhammad s.a.w. ialah berdoa memohon supaya Allah Taala melimpahkan rahmat menambahkan kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada penghulu kita Nabi Muhammad s.a.w
Maksud dan tujuan berselawat:

Maksud dan tujuan berselawat atas Nabi Muhammad ialah (1) Mematuhi perintah Allah s.w.t yang tersebut dengan jelas iaitu di dalam ayat 56 Surah AlAhzab yang menyuruh orang-orang yang beriman berselawat dan bertaslim kepada Nabinya, Muhammad s.a.w. (2) Menunaikan maksud yang terkandung pada sepotong dari ayat 77 Surah al-Qasas yang memerintahkan kita melakukan kebaikan dan kemurahan sebagai menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmat ihsan pengurniaan-Nya kepada kita dan sememang maklum bahawa sebahagian yang terbesar daripada-nya ialah nikmat ihsan-Nya mengurniakan kita seorang Rasul yang teragung, Nabi Muhammad s.a.w. (3) Mengenang budi dan jasa baik Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak putus-putus sekalipun Baginda s.a.w. telah meninggal dunia dan berada di alam barzakh sebagaimana sabdanya s.a.w.,

pada hadis lbn Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bazzaar yang bererti: "Hidupku adalah kebaikan kepada kamu dan wafatku adalah kebaikan juga kepada kamu, kerana segala amal kamu sentiasa dibentangkan kepadaku, maka apa sahaja amal yang aku dapati baik, aku ucapkan: Alhamdulillah, dan apa sahaja amal kamu yang aku dapati jahat, aku :! memohon keampunan Allah untuk kamu." (4) Mengamalkan kehendak hadis-hadis, yang maksudnya seperti berikut: (a) Dan (b) hadis lbn Umar, r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud juga Nasa'i dan hadis Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi dan Abu Daud yang menyatakan bahawa. Sesiapa yang menerima budi orang, sama ada yang berupa harta benda, ilmu pengetahuan atau perkara lain maka orang yang menerima budi itu disuruh membalasnya dengan sebarang yang ada padanya, setidak-tidaknya dengan berdoa untuk orang yang berbuat budi itu seberapa banyak yang ia fikir berpadanan dengan budi yang Ia terima; orang yang tidak berbuat demikian adalah orang yang kufurkan nikmat, orang yang tidak mengenang budi (c) Hadis Usamah bin Zaid, r.a. yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang menyatakan bahawa: Sesiapa yang menerima budi orang lalu ia setelah tidak berdaya hendak membalasnya - berkata kepada yang berbuat budi itu: `Tuhan jualah yang membalasmu dengan kebaikan di dunia dan akhirat', maka bererti ia telah membalas budi itu dengan sepenuhnya. (d)Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud yang menyatakan bahawa: Sesiapa yang tidak syukurkan dan tidak mengenangkan budi yang dibuat orang kepadanya adalah orang yang tidak menghargai dan tidak mensyukuri nikmat Allah s.w.t.
Hukum Berselawat:

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang tersebut maka aIim ulama telah sekata menetapkan bahawa hukum berselawat kepada Nabi s.a.w. adalah wajib pada keseluruhannya, tetapi mereka tidak sekata tentang bilakah masa wajib berselawat dan berapakah bilangan kalinya, bahkan mereka berselisih kepada beberapa pendapat, di antaranya: (1) Wajib berselawat dalam masa mengerjakan tiap-tiap sembahyang. (2) Wajib berselawat dalam masa membaca Tasyahud (Tahyat). (3) Wajib berselawat dalam masa membaca Tasyahud selepas membaca dua: Kalimah Syahadah. (Tahyat) akhir (4) Dalam seumur hidup cukuplah satu kali berselawat untuk menunaikan hukum wajibnya dan yang lebih dari itu adalah satu sunat yang digalakkan oleh Islam dan yang menjadi syiar ahli Islam. (5) Wajib berselawat pada tiap-tiap kali menyebut, menulis atau mendengar nama Nabi Muhammad s.a.w., atau ganti namanya atau pun pangkat kenabiannya juga pangkat kerasulannya s.a.w.. Pendapat ini ialah pendapat sebahagian besar daripada penyokong-penyokong Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafie dan Mazhab Hambali, mereka berpendapat bahawa sesiapa yang tidak berselawat pada masa-masa yang tersebut maka ia telah melakukan

dosa besar kerana banyak hadis yang menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w., telah memberi amaran menyatakan bahawa sesiapa yang tidak berselawat kepada Baginda s.a.w., pada masa disebutkan nama atau ganti nama Baginda s.a.w. maka dialah orang yang sebakhil-bakhil manusia, dialah yang mendapat kehinaan yang memalukan dan memuramkan mukanya, dialah yang beroleh kepayahan dan kesusahan, dialah yang jauh dari rahmat Allah dan dialah yang akan masuk ke dalam neraka sekiranya tidak diampunkan dosanya meninggalkan berselawat itu, (sebagaimana yang tersebut dalam hadis Abu Zar al-Ghifari, yang diriwayatkan oleh Ibn Abu Asim; Hadis Abu Hurairah riwayat Tirmizi dan al-Hakim; riwayat at-Tabari dan Bukhari pada al-Adab alMufrad; Hadis Abu Hurairah riwayat Ibn Hibban dan al-Bukhari pada al-Adab al-Mufrad dan hadis Abdullah bin Jarad riwayat ad-Dailami). Peringatan: Hendaklah diketahui dan diingat bahawa meringkaskan susun kata " dengan "‫ "ص‬pun dengan "‫ ﺻم‬adalah cara perbuatan orang bakhil. atau ‫"ﻌ‬ ‫ﻠ‬
Faedah berselawat:

‫" ﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠم‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻠ‬

Banyak hadis-hadis yang menyatakan faedah-faedah berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan ramai pula ulama yang telah menyusun kitab-kitab dan risalah-risalah khas untuk menerangkan faedah-faedah yang ternyata daripada hadis-hadis yang tersebut. Jelasnya sesiapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan maksud dan tujuan yang telah dinyatakan dahulu dapatlah Ia menerima: (1) Berganda-ganda rahmat yang dilimpahkan Allah kepadanya; dan sememang maklum bahawa rahmat Allah adalah satu perkara yang sangat-sangat dikehendaki dan yang sungguh-sungguh dipohon oleh tiap-tiap orang mukmin, kerana sebarang nikmat - ilmu pengetahuan, anak pinak, harta benda, pengaruh dan kebesaran - kalau tidak disertai oleh rahmat Allah, akan menjadi "Niqmat" dan bala' bencana, oleh sebab itu Tuhan menyuruh kita bergembira dengan rahmat kasih sayangNya sahaja (58 Surah Yunus). (2) Tempat-tempat yang berdekatan dengan Nabi Muhammad s.a.w. pada hari qiamat kelak di mana sahaja Baginda s.a.w., berada. (3) Keutamaan beroleh syafaat yang khas dari Nabi Muhammad s.a.w. pada hari qiamat. (4) Doa selawat Malaikat yang sentiasa berselawat kepadanya selama Ia berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. (5) Jaminan terpeliharanya dan terselamatnya daripada segala apa yang mendukacitakannya dan yang membimbangkannya dari perkara-perkara dunia dan akhirat. (6) Habuan yang menyelamatkan dia daripada ditimpa keburukan yang menimpa orang yang tidak berselawat kepada Nabi Muhammad yang telah disebutkan dahulu. Semuanya ini, kecuali yang tersebut pada nombor 6 ditegaskan oleh hadis-hadis yang berikut:

ْ َ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ " ‫33- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ‫من صلﱠى علَي واحدةً صلﱠى ﷲُ علَيه بھا عشرًا ". )مسلم والترمذي وأبو‬ َ َِ َ ‫َ ﱠ‬ َ ْ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ (‫داود والنسائي واإلمام أحمد وابن حبان‬
33- Dari Abu Hurairah, r.a. bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Sesiapa yang berselawat kepada-ku sekali selawat nescaya Allah limpahkan sepuluh rahmat kepadanya dengan sebab sekali selawat itu." (Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Imam Ahmad dan Ibn Hibban)

ْ َ ‫ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫43- عن أَنَس رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال "إِن أَقربَكم‬ ُْ َ ْ ‫ﱠ َ ْ ِ َ َ َ َ ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ْ‫ﱡ‬ َ َ ‫ُ َْ ِ ٍ ْ ُ ُْ َ ﱠ‬ ".… ‫منﱢي يَوم القِيَامة فِي كلﱢ موطن أَكثَركم علَي صالةً فِي الدنيَا‬ ِ َ ْ َ ْ ِ (‫)البيھقي‬
34- Dari Anas, r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya orang yang lebih hampir kepadaku dari kalangan kamu pada ban qiamat pada setiap tempat yang aku berada padanya ialah orang yang lebih banyak selawatnya kepadaku di dunia (al-Baihaqi)

‫53- عن ابْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫َ ْ ِ َ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ََ ‫ْ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ ﱠ‬ (‫أَولَى النﱠاس بِي يَوم القِيَامة أَكثَرھُم علَي صالةً ". )الترمذي‬ ْ ِ
35- Dari Ibn Mas'ud, r.a. bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Orang yang lebih berhak mendapat syafaatku pada hari qiamat ialah orang yang lebih banyak selawatnya kepadaku." (Tirmizi)

‫63- عن عامر بْن ربِيعةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ ْ َ ِ ِ ِ َ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ََْ ‫ﱠ‬ ‫قَال من صلﱠى علَي صالةً لَم تَزَلْ المالئِكةُ تُصلﱢي علَيه ما صلﱠى علَي فَ ْليُقِل‬ َ َ ِْ َ َ ْ ََ ‫َ ﱠ‬ َ ْ َ َ ‫َ ﱠ‬ ْ ْ َ َ ْ ِ ٌَْ (‫عبد من ذلِك أَو لِيُكثِرْ ". )اإلمام أحمد وابن ماجه‬
36- Dari Amir bin Rabi'ah, r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesiapa yang berselawat kepadaku dengan sesuatu selawat, sentiasalah Malaikat berdoa untuknya selama ia. berselawat kepadaku oleh itu terpulanglah kepada seseorang sama ada ia hendak berselawat sedikit atau banyak. " (Imam Ahmad dan Ibn Majah)

‫َ َ َ ﱠ‬ َْ ‫َ ْ ﱢ ِ َْ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ َ َ‫73- عن أُبَي بْن كعب رضي ﷲُ عنهُ قَال يَا رسُول ﷲِ إِنﱢي أُكثِر الصﱠالة‬ ُ ْ ُ َ ِْ َ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ َ ‫علَيك فَكم أَجْ عل لَك من صالتِي قَال ما شئت قُ ْلت الرﱡ بُع قَال ما شئت وإِن‬ ُ َ ٌ َْ َ َ ِْ ‫زدت فَھُو خير لَك قُ ْلت فالنﱢصْ ف قَال ما شئت وإِن زدت فَھُو خير لَك قَال‬ َ َ ٌ َْ َ َ ِْ ْ َ َ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ٌ َْ َ َ ِْ ْ َ َ ِْ َ َ ِ ‫قُ ْلت فَالثﱡلُثَيْن قَال ما شئت وإِن زدت فَھُو خير لَك قُ ْلت أَجْ عل لَك صالتِي‬ ْ ُ (‫كلﱠھَا قَال إِذن تُكفَى ھَمك ويُغفَر لَك ذنبُك …". )الترمذي وأحمد والحاكم‬ َ َْ َ ُ ْ َ َ ‫ﱠ‬ َ
37- Dari Ubai bin Ka'ab, r.a. katanya: "Ya Rasulullah! Aku banyak menggunakan masa berdoa, memohon rahmat untuk diriku, sekarang aku hendak untukkan masa berselawat bagi tuan maka sebanyak mana yang elok aku untukkan?" Baginda s.a.w., menjawab: "Sekadar mana yang engkau suka"; Aku berkata: "Aku hendak untukkan sesuku dari masaku"; Baginda s.a.w., bersabda: "Sekadar mana yang engkau suka, dan jika engkau lebihkan lagi, maka itu lebih baik untukmu"; Aku berkata: "Kalau begitu aku untukkan setengah dari masaku" Baginda s.a.w bersabda: "Suka hatimulah dan jika engkau lebihkan lagi, maka itu lebih baik untukmu"; Aku berkata: "Kalau demikian, aku untukkan dua pertiga dari masa Baginda s.a.w., bersabda: "Suka hatimulah, dan jika engkau lebihkan lagi, maka itu lebih baik - untukmu"; Aku berkata: "(Kalau begitu) aku jadikan masa berdoaku semuanya untuk berselawat kepada tuan"; Baginda s.a.w., bersabda: "Jika demikian, terpeliharalah dan terselamatlah engkau dari apa yang mendukacitakan dan membimbangkanmu, sama ada perkara dunia mahu pun perkara akhirat dan diampunkan dosamu ..." (Tirmizi, Imam Ahmad dan al-Hakim)
Masa yang dituntut berselawat padanya:

Penghulu kita Nabi Muhammad, sangat inginkan kita beroleh faedah-faedah kebaikan yang di antaranya faedah berselawat kepadanya s.a.w., oleh sebab itu maka banyak hadis-hadis yang menggalakkan kita memberi seberapa banyak masa untuk berselawat kepadanya s.a.w khasnya pada tiap-tiap malam Jumaat dan harinya, kerana hari Jumaat adalah hari raya mingguan kepada tiap-tiap orang yang mempercayakan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. , hari yang padanya tiaptiap orang mukmin dituntut membanyakkan ibadat lebih daripada hari-hari yang lain maka kepada orang mukmin hari itu bukanlah hari permainan atau hiburan Di antara masa-masa dituntut lagi berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. ialah: (1) Setelah selesai habis menjawab azan (bang) dan sebelum membaca doa azan. (2) Pada masa berada di mana-mana tempat perhimpunan yang baik dan pada masa meninggalkan tempat itu. (3) Pada masa berdoa iaitu pada permulaannya, pertengahannya dan pada penghabisannya, bahkan ada hadis yang menyatakan bahawa doa tidak diangkat ke langit selagi yang berdoa itu tidak berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. (4) Setelah selesai mengambil wuduk iaitu di antara tasyahudnya dan doanya yang termaklum.

(5) Pada masa masuk ke masjid dan pada masa keluar daripadanya. Selepas berselawat elok ditambah dengan berdoa: ‫اللﱠھُم‬ ‫ﱠ‬ keluar.

ُ ْ َ ْ ْ‫أَبواب لِي وافتَحْ ذنُوبِي لِي اغفِر‬ َ َْ ُ ْ َ ْ ‫ رحْ متِك‬pada masa masuk dan dengan: ‫ فَضْ لِك أَبواب لِي وافتَحْ ذنُوبِي لِي اغفِرْ اللﱠھُم‬apabila َ َ َ َ َْ َ ‫ﱠ‬

(6) Pada masa telinga berdesing iaitu dengan berkata:

" ‫" رﺳول ﷲ ﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠم ذﻛﺮ ﷲ ن ذﻛﺮﻧﻰ ﺑﺧﻴﺮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻣﺣﻣدا‬
(7) Pada masa seseorang lupakan satu-satu perkara. Tentang ini Rasulullah s.a.w., menyatakan, maksudnya: "Sesiapa yang berbuat demikian diberikannya kemudahan mengingati perkara itu Insya Allah. "
Cara Berselawat:

Selain daripada berselawat di dalam tahiyat sembahyang maka tidak dimestikan berselawat dengan satu-satu cara yang tertentu bahkan boleh berselawat dengan mana-mana "Susun kata" yang halus manis dan beradab sopan, yang bererti menzahirkan kesempurnaan sifat kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w., dan keagungan darjat kehormatannya s.a.w., serta kebaikan jasa dan budinya s.a.w., yang berkekalan hingga ke akhirat, tetapi seelok-eloknya berselawat dengan mana-mana satu cara yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad s.a.w., yang telah pun dihimpunkan oleh alim ulama; dan yang seafdal-afdalnya ialah selawat yang biasa dibaca selepas tahiyat akhir tiap-tiap sembahyang kerana ulama telah menetapkan bahawa sesiapa yang bersumpah atau bernazar hendak berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w., dengan seafdalafdal selawat maka tidak dihukum terlepasnya daripada wajib menepati sumpah atau nazarnya itu melainkan dengan membaca selawat:

‫آل وعلَى إِبراھيم علَى صلﱠيْت كما محمد آل وعلَى محمد علَى صلﱢ اللﱠھُم‬ َ ٍ‫َ َ ََ ُ َ ﱠٍ ِ َ َ ُ َ ﱠ‬ َ َ ِ َ ْ َ َ ِ َ ‫ﱠ‬ ‫وعلَى إِبراھيم علَى بَاركت كما محمد آل وعلَى محمد علَى وبَارك إِبراھيم‬ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ْ ِ َ َ ٍ‫َ ْ َ ََ ُ َ ﱠٍ ِ َ َ ُ َ ﱠ‬ ‫مجيد حميد إِنﱠك العالَميْن فِي إِبراھيم آل‬ َ ِ َْ َ ٌ ِ َ ٌ ِ َ ِ َ ِ َ ْ
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan menulis segala amal manusia:

‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ ﱠ‬ ْ َ َْ ‫ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ َ ‫ﱢ‬ َ‫83- عن أَنَس رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال "إِن ﷲ‬ َ َ َ َ ‫وكل بِعبده ملَكيْن يَكتُبَان عملَهُ، وإِذا مات … فَيَقُول: قُوما علَى قَبْر عبدي‬ ُ َ َ َِْ ِ َ َ ِ ْ ِ َ َ َِِْ َ ‫َ ﱠ‬ ‫فَسبﱢحانِي واحْ مدانِي وكبﱢرانِي واكتُبَا ذلِك لِعبدي إِلَى يَوم القِيَامة ". )أبو‬ ََ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِْ َِْ َ َ ْ َ (‫الشيخ والطبراني‬
38- Dari Anas r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesungguhnya Allah telah menugaskan dua Malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seseorang hamba-Nya

(satu di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya); kemudian apabila orang itu mati maka Tuhan perintahkan kedua Malaikat itu dengan firman-Nya: "Hendaklah kamu berdua tinggal tetap di kubur hamba-Ku itu serta hendaklah kamu mengucap tasbih, tahmid dan takbir hingga ke hari qiamat dan hendaklah kamu menulis pahalanya untuk hamba-Ku itu." (Abu al-Syeikh dan Tabarani)

َ َ َ ْ ِ َ ْ ِْ .‫وجاء أَنﱠھُما يَ ْلعنَانِه إِلَى يَوم القِيَامة إِن كان كافِرًا‬ ِ َ َ َ َ َ
Dan pada satu Athar, ada disebutkan bahawa kedua Malaikat itu melaknat Si mati hingga ke hari qiamat - jika ia seorang kafir. Allah s.w.t Maha Mengetahui akan segala yang lahir dan yang tersembunyi, tetapi bagi melahirkan kebesaran kerajaan-Nya dan keadilan pemerintahan-Nya maka segala apa jua yang dilakukan oleh setiap manusia - sama ada yang baik atau yang buruk - diperintahkan menulisnya dalam surat amalnya oleh dua Malaikat yang ditugaskan khas mengenainya supaya dapat dilihat dan dibaca oleh orang itu sendiri pada hari akhirat kelak. Kedua-dua Malaikat yang tersebut - sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ini - tidak bercerai daripada orang itu walau sesudah ia meninggal dunia. Mereka diperintahkan tinggal tetap di kuburnya bertasbih, bertahmid dan bertakbir hingga ke hari qiamat dan pahala zikir mereka yang tersebut ditulis oleh mereka dalam surat amal orang itu. Sebaliknya jika ia kafir, maka mereka melaknatnya hingga ke hari qiamat.
Perihal Malaikat penulis amal manusia:

ْ َ َْ ‫َ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ " :‫93- عن أَبِي أُمامةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ ْ ُ َ َ َُْْ َ ِ َ َ ُ‫صاحبُ اليَمين أَمير علَى صاحب الشمال ، فَإِذا عمل العبد حسنَةً كتِبَت لَه‬ َ ٌ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ َ‫َ ِ ِ ﱢ‬ ْ ْ ِ َ‫ﱢ‬ ُ‫بِعشر أَمثَالِھَا وإِذا عمل سيﱢئَةً فَأَراد صاحبُ الشمال أَن يَكتُبَھَا قَال صاحب‬ َ َ َِ َ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ْ ِْ َ ْ ْ ْ ٍ َ َ َ َْ ْ ٍ َ َ ‫ْ ِ ِ ْ ِ ْ ْ ِ ُ ِ ﱠ‬ ْ‫اليَمين أَمسك فَيُمسك ست ساعات أَو سبع ساعات فَإِن استَغفَر منھَا لَم يَكتُب‬ ْ ْ ْ ْ َ َْ ِ ْ َ ‫علَيه شيئًا وإِن لَم يَستَغفِرْ ﷲَ كتَب علَيه سيﱢئَةً واحدةً ". )الطبراني وابن‬ َِ َ َ ِْ َ َ َ ‫ﱠ‬ (‫مردويه‬
39- Dari Abu Umamah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: Malaikat yang di sebelah kanan (yang menjadi penulis kebaikan) ialah ketua kepada yang di sebelah kiri; maka apabila seseorang melakukan sesuatu kebaikan, dituliskan baginya kebaikan itu menjadi sama dengan sepuluh kebaikan yang tersebut dan apabila ia melakukan sesuatu kejahatan, lalu Malaikat yang di sebelah kiri hendak menulisnya, berkatalah Malaikat yang di sebelah kanan tunggu dahulu; lalu ia menunggu selama enam atau tujuh jam; kemudian jika orang itu beristighfar dari perbuatan jahat itu, tidaklah dituliskan sesuatu pun; dan jika ia tidak meminta ampun kepada Allah Taala, dituliskan baginya satu kejahatan sahaja."

(Tabarani dan Ibn Marduwiah) Dalam Hadis yang telah lalu, Rasulullah s.a.w. menerangkan bahawa tiap-tiap seorang manusia ada dua Malaikat yang menulis amal-amalnya. Dalam Hadis ini pula diterangkan beberapa perkara lagi mengenai kedua Malaikat itu: (1) Satu berada di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri setiap orang manusia. (2) Yang di sebelah kanan ialah yang menulis amal kebaikan dan menjadi ketua kepada yang di sebelah kiri, yang menulis amal jahat. (3) Tiap-tiap satu kebajikan ditulis dengan sepuluh kebajikan, dan tiap-tiap satu kejahatan ditulis satu kejahatan sahaja. (4) Amal jahat tidak ditulis melainkan setelah diberi tempoh enam atau tujuh jam - dengan arahan dari Malaikat sebelah kanan. (5) Sekiranya orang yang melakukan kejahatan itu beristighfar memohon ampun dari Allah Taala dalam tempoh yang tersebut, maka kejahatan itu tidak ditulis.
Di antara Malaikat-malaikat juga, ada yang ditugaskan mencatit susunan kedatangan ahli-ahli Jumaat:

ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ :‫04- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ ُ َ َ َ ِ َُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ‫"إِذا كان يَوم الجمعة كان علَى كلﱢ بَاب من أَبواب المسْجد مالئِكة يَكتُبُون‬ َ ْ َ ََ ِِ َْ ِ َْ ْ ِ ٍ " ‫األَول فَاألَول فَإِذا جلَس اإلمام طَووا الصﱡ حُف وجاءوا يَستَمعُون الذكر‬ ْ َ ُ َ ِْ َ َ َ َ ‫ْ ﱠ َ ْ ﱠ‬ ُ َ َ َ َ ْ‫ْ ِ َ ﱢ‬ (‫)البخاري والنسائي وابن ماجه‬
40- Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Apabila tiba hari Jumaat, ada pada tiaptiap pintu masjid - Malaikat yang ditugaskan menulis orang yang datang sembahyang Jumaat seorang demi seorang; kemudian apabila imam duduk di atas mimbar, Malaikat-malaikat itu melipat lembaran-lembaran surat yang ditulisnya serta mereka datang mendengar khutbah." (Bukhari, Nasa'i dan Ibn Majah) Kehadiran lebih awal untuk mengerjakan sembahyang Jumaat sangat-sangat diutamakan dalam Islam. Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. menyatakan bahawa kedatangan sidang jemaah ke tempat sembahyang Jumaat juga ada penulis-penulisnya dari Malaikat. Mereka menulis tentang kedatangan tiap-tiap seorang menurut tertib atau susunannya, mulai dari masa adanya orang yang mula-mula tiba hingga ke masa imam naik mimbar untuk membaca khutbah. Pada ketika itu Malaikat berhenti menulis lalu melipat surat catatan mereka dan datang mendengar khatib membaca khutbah.

Dengan itu dapat difahami bahawa orang yang datang setelah imam naik mimbar tidak tercatat di antara orang-orang yang mendapat fadilat susunan kehadiran walaupun ia mendapat fadilat sembahyang Jumaat. Maka amatlah baiknya bagi tiap-tiap seorang, datang lebih awal ke tempat sembahyang Jumaat sebelum imam naik mimbar.
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan menulis amal-amal salih yang biasa dikerjakan oleh seseorang yang kemudian ia terhenti melakukannya disebabkan bencana yang menimpanya:

ْ َ ‫ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ْ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫14- عن أَنَس رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِذا ابتَلَى‬ َ ‫ﱠ‬ ْ ِ َ َ َِِ َ ُ‫ﷲُ المؤمن بِبَالء فِي جسده قَال لِ ْلملَك اكتُبْ لَهُ صالِح عملِه الﱠذي كان يَعملُه‬ ٍ َ َ ِ ُْْ ‫ﱠ‬ َ ْ َ َ ِ ِ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ‫فَإِن شفَاهُ غسلَهُ وطَھﱠرهُ وإِن قَبَضهُ غفَر لَهُ ورحمهُ ". )ابن أبي شيبة‬ َ َ َ َ ِ َ َ (‫واإلمام أحمد والبيھقي‬
41- Dari Anas r.a., bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila seseorang mukmin diuji oleh Allah dengan sesuatu bencana pada tubuhnya, Allah Taala berfirman kepada Malaikat penulis amalnya: "Tulislah juga untuknya amal-amal salih yang biasa ia lakukan; kemudian jika Tuhan hilangkan bencana yang menimpanya itu, Tuhan jadikan ia hidup berkeadaan baharu bersih suci dari dosanya; dan jika Tuhan mengambil nyawanya, diberinya keampunan serta dikurniakan rahmat kepadanya." (Ibn Abi Syaibah, Imam Ahmad dan Baihaqi) Sekiranya seseorang itu ditimpa kemalangan maka hendaklah ia menerima kejadian itu dengan tabah hati dan bersabar, kerana sikap yang demikian akan membawa kebaikan kepadanya. Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah: (1) Jika ia biasa mengerjakan sesuatu amal yang baik semasa ia berkeadaan sihat, kemudian ia tidak dapat mengerjakannya disebabkan bencana yang menimpanya, maka Tuhan perintahkan Malaikat penulis amalnya supaya menuliskan untuknya amalnya yang baik yang tak dapat dikerjakan itu. (2) Jika Tuhan hapuskan kesan-kesan bencana yang menimpanya itu, maka Tuhan jadikan bencana itu sebagai "Kaffarah" yang menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu serta dijadikan hidup berkeadaan baharu - suci bersih dari dosa. (3) Jika Tuhan sempurnakan ajalnya dengan kemalangan itu, maka ia diberi ampun dan dilimpahkan rahmat kepadanya. Hakikat ini ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam satu hadisnya yang lain, maksudnya:

"Tiap-tiap seorang hendaklah menggunakan masa sihatnya untuk mengerjakan amal-amal salih, dan sekiranya ia ditimpa bencana maka hendaklah ia menerimanya dengan bersabar. "
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan berdoa untuk kebaikan orang yang mengajar perkara-perkara yang baik:

ْ َ ‫24- عن أَبِي أُمامةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫َ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ‫إِن ﷲَ ومالئِكتَهُ وأَھل السموات واألَرضين حتﱠى النﱠملَةَ فِي جُحْ رھَا وحتﱠى‬ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ ْ َ ِ ََ‫ﱠ ﱠ َ ََ َ َ ْ َ ﱠ‬ ْ َ (‫الحُوت لَيُصلﱡون علَى معلﱢم النﱠاس الخير. )الترمذي‬ َ َْ ْ ِ ِ َُ َ َ َ
42- Dari Abu Umamah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya Allah sentiasa memberi rahmat dan Malaikat-Nya serta penduduk langit dan bumi - sehinggakan semut dalam lubangnya dan ikan di laut - sentiasa berdoa untuk sesiapa yang mengajarkan perkara-perkara yang baik kepada orang ramai. (Tirmizi) Usaha mengajar dan menyebarkan kepada orang ramai sesuatu pelajaran yang berkebajikan pada pandangan agama, amatlah tinggi nilainya. Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w., menerangkan: Bahawa Allah s.w.t sendiri menghargai usaha itu dengan melimpahkan rahmat kepada orang yang menjalankannya. Demikian juga Malaikat dan segala isi langit dan bumi, sehinggakan semut dalam lubangnya dan ikan di laut berdoa semoga orang itu diberi balasan yang sebaik-baiknya. Dengan itu sungguh beruntung sesiapa yang berusaha memberi tunjuk ajar dengan perkaraperkara yang baik
Di antara Malaikat juga ada yang ditugaskan memberi penghormatan kepada penuntut ilmu agama:

ْ َ ‫34- عن أَبِي الدرْ داء رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ﱠ َ ِ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ََْ ‫َ ﱠ‬ ‫قَال: إن المالئِكةَ لَتَضع أَجْ نِحتَھَا لِطَالِب الع ْلم رضًا بِما يصنع ". )الترمذي‬ ُ َ َ َ ِ ِ ِْ ِ (‫وأبو دواد‬
43- Dari Abu ad-Darda' r.a., bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya Malaikatmalaikat sentiasa menurunkan sayapnya (sebagai memuliakan dan menghormati) penuntut ilmu agama, kerana mereka suka dan bersetuju dengan apa yang penuntut itu lakukan." (Tirmizi dan Abu Daud)

Penuntut ilmu agama adalah bakal mubaligh-mubaligh Islam yang akan menjalankan tugas tabligh untuk menyebarkan agama Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Taala dan RasulNya s.a.w. Dalam hadis ini, Baginda s.a.w., menyatakan: Bahawa Malaikat amatlah menghormati penuntutpenuntut ilmu agama kerana menghargai tugas mereka yang mulia itu.
Di antara Malaikat juga ada yang ditugaskan mengucapkan Aamin bagi doa orang yang memohon kebaikan untuk saudaranya; dengan tidak setahunya:

ْ َ ‫44- عن أَبِي الدرْ داء رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ َ ِ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ‫من دعا ألَخيه بِظَھْر الغيب قَال الملَك الموكل بِه آمين ولَك بِمثل " . )مسلم‬ ِ ِ ِ َ َ ْ َ ٍ ِْ َ َ َ ِ ِ ُ ‫ِ َْْ ِ َ َْ ُ ُْ َ ﱠ‬ (‫وأبو داود‬
44- Dari Abu ad-Darda' r.a., bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesiapa yang berdoa bagi saudara Islamnya dengan tidak setahu saudaranya yang tersebut, berkatalah Malaikat yang ditugaskan untuk itu: "Aamin, dan engkau pula akan beroleh seperti itu juga." (Muslim dan Abu Daud) Doa dari seseorang Islam kepada saudara Islamnya yang lain dengan harapan semoga ia beroleh kebaikan atau terselamat dari bala' bencana adalah dituntut oleh syarak, sama ada dengan setahu orang yang didoakan itu atau tidak. Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w., menerangkan. Bahawa doa yang dilakukan oleh seseorang untuk saudara Islamnya dengan tidak setahu saudaranya itu Malaikat juga turut mengaminkan semoga doanya dikabulkan Tuhan serta menggembirakannya: Bahawa ia juga akan beroleh kebaikan yang sama kerana menghargai keikhlasan hatinya mendoakan saudaranya
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan memberi ilham kepada manusia:

‫54- عن ابْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫َ ْ ِ َ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ‫ﱠْ ِ َ ٌ ﱠ‬ ‫إِن لِلشيطَان لَمةً بِابْن آدم ولِ ْلملَك لَمةً فَأَما لَمةُ الشيطَان فَإِيعاد بِالشرﱢ‬ ‫ﱠ ﱠ‬ ‫ِ ََ َ َ ِ ﱠ‬ ‫ﱠ ﱠْ ِ ﱠ‬ ‫وتَكذيبٌ بِالحق وأَما لَمةُ الملَك فَإِيعاد بِالخيْر وتَصْ ديق بِالحق فَمن وجد ذلِك‬ َ َ ََ َ ْ َ ‫ْ َ ﱢ َ ﱠ ﱠ َْ ِ َ ٌ ْ َ ِ َ ِ ٌ ْ َ ﱢ‬ ِْ َ ْ‫َ ﱠ‬ ‫ِ ْ ﱠ‬ .‫فَ ْليَعلَم أَنﱠهُ من ﷲِ فَ ْليَحْ مد ﷲَ ومن وجد األُخرى فَ ْليَتَعوذ بِا ﱠ ِ من الشيطَان‬ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َ ‫َْ ﱠ‬ ْ ْ ِ ْ‫ِ ْ ﱠ‬ (‫)الترمذي والنسائي‬
45- Dari Ibn Mas'ud r.a., bahawa Rasu1lah s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya syaitan ada baginya bisikan ke hati anak Adam dan Malaikat juga ada bisikannya; ada pun bisikan syaitan itu ialah galakannya supaya seseorang melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran dan bisikan Malaikat pula ialah galakannya supaya seseorang mengamalkan kebaikan dan meyakini kebenaran; oleh itu sesiapa yang terasa bisikan yang baik, maka hendaklah ia

mengetahui bahawa perkara itu dari Allah, serta hendaklah ia bersyukur kepada Allah, dan sesiapa yang terasa bisikan yang satu lagi maka hendaklah ia meminta perlindungan Allah dari angkara syaitan. " (Tirmizi dan Nasa'i) Setiap manusia ada mempunyai lintasan hati yang berlainan kerana berlainan sebabnya Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w. menyatakan: Bahawa ada Malaikat yang bertugas memancarkan ke dalam hati manusia perasaan suka berbuat kebajikan dan menerima kebenaran, sebagaimana syaitan membisik-bisikkan lintasan jahat ke dalam hati manusia untuk melakukan kejahatan dan menolak kebenaran. Lintasan perasaan yang dipancarkan oleh Malaikat ke dalam hati manusia untuk melakukan perkara-perkara yang baik itulah yang dinamakan "Ilham"; adapun bisikan-bisikan yang mendorong manusia melakukan perkara-perkara yang jahat: Tidak sekali-kali dinamakan ilham bahkan dinamakan "Waswas dari jin syaitan" yang diperintahkan kita memohon perlindungan daripadanya seperti yang tersebut dalam Surah an-Nas. Oleh itu, tiap-tiap seorang bila terasa sesuatu lintasan hati hendaklah lebih dahulu dipertimbangkan dengan neraca syarak; jika bersesuaian, hendaklah dikerjakan; dan jika tidak, hendaklah berhenti daripada meneruskannya.
Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan melaknat orang yang mengacukan senjata kepada yang bukan musuhnya pada syarak:

ْ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫64- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال من‬ َ ‫ﱠ‬ ‫أَشار إِلَى أَخيه بِحديدة فَإِن المالئِكةَ تَ ْلعنُهُ حتﱠى يَدعهُ وإِن كان أَخاهُ ألَبِيه‬ َ َ َ ََْ ‫ِ ِ َِ ٍَ ﱠ‬ َ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ َ (‫وأُمه. )مسلم والترمذي‬ ِ ‫َ ﱢ‬
46- Dari Abu Hurairah r.a., bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Sesiapa yang mengacukan kepada saudara Islamnya dengan sebarang senjata yang membahayakan maka sesungguhnya Malaikat akan melaknatnya, sekalipun yang diacukan kepadanya itu saudaranya yang seibu sebapa. (Muslim dan Tirmizi) Kegunaan senjata hanya untuk menghadapi musuh pada syarak, bukan untuk ditujukan kepada orang yang diwajibkan kita bersikap aman damai terhadapnya. Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w., menyatakan: Bahawa perbuatan mengacukan senjata kepada orang yang bukan musuh, walaupun orang itu saudara kandung atau hanya dengan tujuan olokolok dan bergurau sahaja maka hukumnya bukan sahaja dilarang keras dalam Islam bahkan dilaknat oleh Malaikat, kerana perbuatan yang berbahaya itu bertentangan dengan tujuan penggunaan senjata.

Di antara Malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat sesiapa yang menyeksa haiwan:

ْ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫74- عن ابْن عمر رضي ﷲُ عنھُما عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال من‬ َ ‫ﱢ‬ ِ َ َ َْ ‫َ ِ ِ ُ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ ِْ َ ٍ َ َ َ َ (‫مثﱠل بِحيَوان فَعلَيه لَعنَةُ ﷲِ والمالئِكة والنﱠاس أَجْ معين. )الطبراني‬ َ َِ ِ َ ِ َ ََْ َ ‫ﱠ‬
47- Dari Ibn Umar r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesiapa yang menyeksa haiwan dengan mengerat, mengoyak, mencabut atau mengelar mana-mana anggotanya, maka ditimpakan atasnya laknat Allah dan Malaikat serta manusia semuanya." (Tabarani) Haiwan juga merasa sakit seperti manusia apabila mana-mana anggota badannya dipukul atau ditikam dan sebagainya. Oleh itu maka setiap manusia hendaklah menaruh perasaan belas kasihan juga kepada haiwan dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang menyakitkan badannya atau anggotanya dengan apa cara pun jika tidak ada sesuatu sebab yang memerlukan. Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. menyatakan: Bahawa orang yang melakukan perbuatan kejam dan ganas itu dilaknat oleh Allah dan MalaikatNya serta seluruh umat manusia yang berperikemanusiaan. Oleh kerana perbuatan yang ganas itu bertentangan dengan perikemanusiaan maka di sana sini terdiri Jam'iyah-jam'iyah atau pertubuhan-pertubuhan yang bertujuan melindungi dan menjaga keselamatan haiwan-haiwan yang tidak berdosa itu.
Di antara Malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat orang yang menjual sesuatu barang yang cacat dengan tidak menerangkan cacatnya:

‫ِ ْ ْ ِ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫84- عن واثِلَةَ بْن األَسقَع رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ َ ْ َ ‫من بَاع عيبًا لَم يُبَيﱢنهُ لَم يَزَلْ فِي مقت ﷲِ ولَم تَزلْ المالئِكةُ تَ ْلعنُهُ. )ابن‬ َ َ ََْ َ ْ َ ‫َْ ِ ﱠ‬ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ (‫ماجه‬
48- Dari Wa'ilah bin al-Asqa' r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Sesiapa yang menjual sesuatu barang yang cacat dengan tidak menerangkan kecacatan itu kepada pembelinya ia sentiasa dalam kemurkaan Allah dan Malaikat pula sentiasa melaknatnya." (Ibn Majah) Berniaga atau berjual beli amatlah penting untuk keperluan hidup manusia dalam mencapai kemakmuran, maka dalam hal pertukaran harga dengan barang hendaklah dilakukan dengan jujur dari kedua belah pihak.

Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w. menyatakan: Bahawa orang yang menjual sesuatu barang yang cacat, yang sengaja tidak dilahirkan atau diterangkan kepada pembeli, maka Ia sepanjangpanjang masa berada dalam kemurkaan Allah dan selain itu Malaikat pula melaknatnya. Balasan yang demikian adalah wajar dengan keadilan kerana yang melakukan perbuatan itu telah merosakkan peraturan hidup yang wajib dipatuhi untuk mencapai faedah bersama.
Di antara Malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat orang yang memberi fatwa dengan tidak berdasarkan ilmu:

ْ ْ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫َ ْ َ ﱟ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫94- عن علِي رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال من أَفتَى‬ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ِ َ‫ﱠ‬ َ ََ ْ َ ٍ ِ ِ َ (‫بِغيْر ع ْلم لَعنَتهُ مالئِكةُ السماء واألَرْ ض. )الديلمي وابن عساكر‬ ِ
49- Dari Ali r.a. bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Sesiapa yang memberi fatwa dengan tidak berdasarkan ilmu akan dilaknat oleh Malaikat langit dan bumi." (Ad-Dailami dan Ibn `Asakir) Memberi fatwa mengenai sesuatu masalah agama hendaklah berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkenaan, jika tidak maka sudah tentu fatwa itu akan membawa kepada penyelewengan dalam hukum-hukum agama. Dengan sebab itu, maka orang yang memberi fatwa dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan syarak, dimurkai Allah dan dilaknat oleh Malaikat sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis ini.
Di antara Malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat sesiapa yang mencaci sahabat Rasulullah.

‫05- عن عويْم بْن ساعدةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ ْ ُ َ ِ ِ َ ِ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫قَال إِن ﷲَ اختَارنِي واختَار لِي أَصْ حابِي فَجعل لِي منھُم وزراء وأَصْ ھَارًا‬ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ‫َ ﱠ ﱠ‬ َ َ َ َ ُ ْ ِْ ‫ِ َِ َ َ ْ ُ ﱠ‬ ْ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ‫وأَنصارًا، فَمن سبﱠھُم فَعلَيه لَعنَةُ ﷲِ والمالئِكة والنﱠاس أَجْ معين، ال يَقبَل ﷲ‬ َ ْ َ َ ِ َ ََْ َ ‫ﱠ‬ ًَْ ََ (‫منهُ صرْ فًا وال عدال. )الطبراني‬ َ ِْ
50- Dari `Uwaimi bin Sa'idah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memilihku dan memilih untukku beberapa sahabat serta Ia jadikan di antara mereka menterimenteriku, mertua-mertua dan menantu-menantuku, juga penolong-penolongku; oleh sebab itu sesiapa yang memburuk-buruk dan mencaci mereka, maka tertimpalah di atasnya laknat Allah dan Malaikat serta manusia seluruhnya; Allah tidak akan menerima daripadanya sebarang ibadat dan juga sebarang tebusan." (Tabarani)

‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ ﱠ‬ ْ َ َْ ‫ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ َ ‫ﱢ‬ َ‫15- عن أَنَس رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِن ﷲ‬ ‫اختَارنِي واختَار لِي أَصْ حابِي وأَصْ ھَاري وسيَأْتِي قَوم يَسبﱡونَھُم ويُبغضُونَھُم‬ ُ ٌ ْ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ َ ْ ِْ َ ْ َ ََ ْ ِ َ ََ ْ ِ َ ََ ْ (‫فَال تُجالِسُوھُم وال تُشاربُوھُم وال تُؤاكلُوھُم وال تُنَاكحُوھُم. )البيھقي‬ ْ َ َ ِ
51- Dari Anas r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Sesungguhnya Allah telah memilihku dan memilih untukku beberapa sahabat dan mertua serta menantu-menantu; dan (ingatlah) akan datang suatu puak yang mencaci dan membenci mereka, maka janganlah kamu bersekedudukan dengan mereka, dan janganlah kamu se makan seminum dengan mereka dan jangan juga kamu bersemenda dengan mereka." (al-Baihaqi) Sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w., telah beroleh kelebihan yang tidak mungkin diperolehi orangorang lain. Mereka hidup sezaman dengan Rasulullah s.a.w. dan berhimpun dalam berbagai-bagai majlis dengan Baginda s.a.w. Mereka menerima ajaran dan pembentukan rohani dari Baginda sendiri s.a.w. dan dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa turunnya wahyu kepada Baginda s.a.w., bahkan ada di antaranya yang bertugas menulis wahyu Merekalah juga yang mula-mula mengambil bahagian menjalankan tabligh - dakwah Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Baginda s.a.w. Berkenaan dengan kelebihan sahabat-sahabat yang demikian mulianya Baginda s.a.w., bersabda, maksudnya: "Sekiranya kamu belanjakan (pada jalan Allah) emas sebesar bukit Uhud sekalipun, kamu tidak dapat mencapai nilaian secupak atau setengah cupak yang dibelanjakan oleh sahabat sahabatku!" Allah s.w.t. memilih Nabi Muhammad untuk membawa dan menyampaikan agama Islam kepada umat manusia seluruhnya. Dalam hadis ini, Baginda s.a.w. menyatakan bahawa pemilihan yang tersebut tidak terhad kepada Baginda s.a.w. sahaja bahkan meliputi sahabat-sahabatnya sebagai pembantu-pembantu yang bekerjasama dengan sepenuhnya untuk melaksanakan tujuan yang mulia itu. Dengan itu nyatalah bahawa sesiapa yang mencaci salah seorang di antara sahabat-sahabat bermakna ia mengingkari kelebihan sahabat sahabat yang mulia itu yang telah diakui oleh Baginda sendiri s.a.w., juga bermakna ia mendustakan apa yang disampaikannya dari Baginda s.a.w., dan ia dengan itu memutuskan hubungannya dengan Baginda s.a.w. Maka perbuatannya mencaci sahabat-sahabat Nabi s.a.w. yang sewajibnya dihormati- nyatalah di dorong oleh fikirannya yang tidak siuman. Oleh itu orang yang tersebut sangatlah wajar ditimpa laknat dari Allah dan Malaikat-Nya serta seluruh umat manusia yang menghargai kebenaran dan keadilan.

Cacian terhadap mana-mana sahabat Rasulullah s.a.w., adalah meliputi apa juga perkataan yang menyentuh sifat peribadi, aliran faham mazhabnya dan fahaman siasahnya, kerana segala perkara yang tersebut dilakukan oleh sahabat Nabi s.a.w., yang mulia itu dengan penuh tanggungjawab dan dengan pertimbangan akal yang sihat serta iman yang kuat meskipun berlainan antara seorang sahabat dengan yang lain, atau di antara satu pihak dengan yang lain. Dengan ini nyatalah bahawa besar padahnya bagi sesiapa yang memihak kepada salah satu dari dua pihak sahabat Nabi s.a.w. yang berselisihan, seperti pihak Ali dengan pihak Muawiyyah, serta ia mengeluarkan kata-kata yang tidak sihat terhadap pihak yang satu lagi. Orang yang demikian sudah tentu akan menerima balasan buruk seperti yang dijanjikan dalam hadis ini. Di antara Malaikat juga ada yang ditugaskan mengambil nyawa manusia dengan cara-cara yang tertentu.
Cara Malaikat mengambil nyawa orang mukmin:

Allah Taala berfirman dalam Surah al-Nahi, ayat 32 yang di antara maksud-maksudnya: Orang-orang yang bertaqwa diambil nyawa mereka oleh Malaikat dengan keadaan serba baik mereka diberikan oleh Malaikat yang tersebut berita gembira dengan katanya: "Selamat sejahteralah engkau dari segala yang mendukacitakanmu, masuklah ke dalam Syurga yang Allah janjikan engkau mendapatnya dengan amal-amal baik yang engkau telah lakukan." Allah Taala juga berfirman dalam Surah Fussilat, ayat 30, yang di antara maksud-maksudnya: Orang yang mengaku keEsaan Allah dan "Rububiyyah"-Nya serta terus melakukan apa yang dikehendaki dan dituntut oleh akuannya itu, sentiasalah Malaikat turun membantu mereka dengan memberi ilham, membuka jalan-jalan kebajikan sehingga bila sampai ajalnya, datanglah Malaikat yang hendak mengambil nyawanya, memberi perangsang kepadanya supaya jangan takut menghadapi segala peringkat keadaan hari akhirat dan jangan pula berdukacita meninggalkan segala apa juga yang disukai di dunia ini, serta menyuruh mereka bergembira dengan mendapat Syurga yang dijanjikan Allah sebagai penghargaan kepada kebaikan yang mereka telah amalkan.
Cara Malaikat mengambil nyawa orang kafir dan orang zalim:

Allah Taala berfirman dalam Surah al-An'am, ayat 93 dan dalam Surah al-Anfal, ayat 50 dan juga dalam Surah Muhammad s.a.w. ayat 27 yang di antara maksud-maksudnya: Orang-orang yang berlaku zalim menganiaya dirinya sendiri atau makhluk-makhluk yang lain, amatlah dahsyat keadaanya pada ketika masing-masing menderita "Sakratul maut" sekiranya masing-masing tidak bertaubat sebelum itu - tiap-tiap seorang diseksa oleh Malaikat yang datang hendak mengambil nyawanya dengan memukul muka dan seluruh badannya sambil Malaikat itu berkata kepadanya: "Keluarkanlah dan lepaskanlah dirimu dari penderitaan ini kalau engkau dapat berbuat demikian; pada saat ini bermulalah masa engkau menerima balasan azab seksa yang menghinakanmu kerana engkau telah mengatakan yang bukan-bukan terhadap Allah serta pula engkau telah berlaku sombong takbur - tidak mahu menerima dan tidak

mematuhi ayat-ayat perintah Allah:" Apabila masing-masing diambil nyawanya oleh Malaikat sambil memukul muka dan seluruh badannya, tidaklah ada sebarang cara yang boleh mereka lakukan untuk melepaskan diri dari azab yang dijanjikan Allah baginya. Mengenal keadaan seseorang pada ketika di datangi oleh Malaikat yang hendak mengambil nyawanya, ada diterangkan dalam hadis yang berikut:

ْ َ ْ َْ ‫ﱠ َ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ‫25- عن جماعة من الصحابَة رضي ﷲُ عنھُم عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ِ ٍ َ َ َ ْ َ َ ‫ﱢ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫وسلﱠم قَال … وإِن المؤمن إِذا حضرهُ الموت بُشر برضْ وان ﷲِ وكرامتِه‬ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ‫َ ﱠ ُْْ ِ َ َ َ َ َ َْْ ُ ﱢ َ ِ ِ َ ِ ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫فَلَيْس شيء أَحبﱠ إِلَيه مما أَمامهُ فَأَحبﱠ لِقَاء ﷲِ وأَحبﱠ ﷲُ لِقَاءهُ وإِن الكافِر‬ َ َْ ‫َ َ ﱠ‬ َ َ ‫َ ﱠ‬ َ ٌ ْ َ َ َ َ َ ‫ِْ ِ ﱠ‬ َ ُ َ ‫ِ َ ﱢ َ ََ ِ ﱠ‬ ‫إِذا حُضر بُشر بِعذاب ﷲِ وعقُوبَتِه فَلَيْس شيء أَكرهَ إِلَيه مما أَمامهُ كرهَ لِقَاء‬ ِ َ ِ َ َ َ ‫َ َ ْ ٌ ْ َ ِْ ِ ﱠ‬ ‫ﱠ َ َ ِ ﱠ‬ (‫ﷲِ وكرهَ ﷲُ لِقَاءهُ. )البخاري ومسلم والترمذي والنسائي‬ َ
52- Dari sebilangan sahabat r.a., dari Rasulullah s.a.w sabdanya yang bermaksud: ".. Dan apabila seseorang mukmin sampai masa matinya ia digembirakan oleh Malaikat yang hendak mengambil nyawanya: Bahawa ia akan beroleh rahmat Allah dan keredhaanNya serta SyurgaNya, maka pada ketika itu tidaklah ada sesuatu yang dicintai oleh orang itu lebih daripada menerima apa yang dihadapinya, lalu ia suka dan ingin mengadap Allah dan Allah juga redha menerimanya dengan sebaik-baik sambutan; dan apabila seseorang yang kafir atau yang berdosa didatangi oleh Malaikat yang hendak mengambil nyawanya, ia diberitahu bahawa ia akan beroleh azab seksa Allah dan kemurkaan-Nya, maka pada ketika itu tidaklah ada sesuatu yang dibencinya lebih daripada yang dihadapinya; dengan sebab itu maka ia merasa gerun dan tidak suka mengadap Allah, dan Allah juga tidak redha ia mendekati rahmat-Nya apalagi mengadapNya (Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i) Ayat-ayat dan hadis-hadis yang tersebut mengingatkan kita supaya segera bertaubat dan kembali ke jalan yang diredhai Allah, bersiap sedia dengan bekalan akhirat sebelum sampai ajal yang tidak seorang pun mengetahui bilakah masa datangnya. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian dapatlah kita mengadap Allah s.w.t., dengan sepenuh perasaan gembira dan tenang tenteram. Di antara Malaikat juga, ada yang ditugaskan menyoal orang mati di mana sahaja ia dikuburkan. (Berkenaan Malaikat yang bertugas demikian akan diterangkan - Insya Allah - dalam bab yang kelima). Sekadar yang diterangkan mengenai tugas-tugas Malaikat berhubung dengan hal keadaan manusia, dapatlah kita mengambil kesimpulan: Bahawa di antara Malaikat ada yang mendoakan bagi manusia dan ada yang melaknatinya. Hakikat ini diterangkan di dalam al-Qur'an al-Karim. Tentang Malaikat melaknat orang-orang yang berhak menerima laknat itu, ada disebutkan - di antaranya dalam Surah al-Baqarah, ayat-ayat 159 dan 161.

Dan tentang Malaikat mendoakan orang-orang yang patut didoakan ada disebutkan - di antaranya - dalam Surah Ghafir, ayat-ayat 7 dan 8. Sekadar ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang tersebut dapatlah difaham bahawa tujuannya ialah supaya: Manusia beriman kepada Malaikat dan kepada tugas-tugas mereka yang mempunyai hubungan yang teguh dengan pendidikan jiwa dan juga dengan perkara-perkara yang menguatkan runtunan kebaikan pada diri manusia. Di antaranya: Pertama - Seseorang yang berakal, apabila ia menyedari bahawa ia dalam segala keadaannya berada dalam jagaan dan pengawasan Malaikat-malaikat yang mulia, ia akan menjaga sopan santunnya serta ia malu daripada melakukan atau menuturkan sesuatu yang buruk dan tidak patut. Kedua - Apabila ia menyedari bahawa di sebelah kanan dan kirinya ada Malaikat (Raqib `Atid) menulis tiap-tiap perkataan dan perbuatannya, ia sentiasa akan berjaga-jaga dan waspada daripada bertindak dan berusaha melainkan pada segala perkara yang baik sehingga kalau ia terlanjur melakukan sesuatu yang buruk, ia akan segera melakukan sesuatu yang baik untuk menghapuskan perkara yang buruk dari surat amalnya. Ketiga-Apabila ia mengetahui bahawa sesiapa yang telah habis ajalnya dalam keadaan derhaka dan tidak menunaikan kewajipannya: Akan dimurkai, ditempelak, dipukul dan diseksa, (maka dengan pengetahuan yang demikian) Ia akan berusaha membersihkan dirinya dari segala perkara yang dimurkai Allah serta menyempurnakan apa yang diwajibkan atasnya supaya Malaikat menyambutnya dengan cara yang sebaik-baiknya ketika ia mati dan menyampaikan kepadanya berita gembira dengan balasan yang baik dan kesudahan yang membawa kebahagiaan. Keempat- Apabila ia mengetahui, bahawa ia akan disoal sesudah ia mati akan timbullah keinsafannya betapa beratnya soal-soal hidup yang ditanggungnya lalu ia berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghitung dan mengawasi dirinya daripada melakukan sesuatu yang tidak patut, walau yang sekecil kecilnya; dan ia pula tidak akan cuba melakukan sesuatu melainkan setelah ia menyediakan jawapan yang menjadi alasan yang membenarkannya. Jelasnya beriman kepada Malaikat adalah dituntut oleh al-Qur'an kerana iman yang demikian, sebagaimana ia meluaskan alam kesedaran manusia tentang kebenaran, ia juga akan melipur dan mententeramkan hati orang yang mempercayai adanya makhluk (Malaikat) dari alam rohani yang suci dan mulia, yang memohon ampun dan mendoakan baginya, serta yang menjadi pembantunya dalam mengerjakan kebaikan dan mencapai kebahagiaan. Fasal Kedua: Perihal Jin Sejenis lagi makhluk halus yang ghaib, yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan undangundang dan peraturan Tuhan ialah jin.

Makhluk jin ini dijadikan Tuhan dari lidah api (yang boleh menyerap racunnya ke hang bulu roma), mereka dijadikan sebelum kejadian manusia sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 27, Surah al-Hijr. Mereka pula terbahagi kepada dua golongan: Golongan yang pertama - lalah yang diciptakan Tuhan dengan sifat semula jadinya mempunyai persediaan sama seperti yang ada pada manusia, iaitu boleh memikir dan berusaha melakukan perkara-perkara yang baik atau yang buruk. Oleh sebab itu di antara golongan jin ini ada yang Islam dan ada yang kafir sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 14, Surah al-Jin. Golongan yang kedua pula - lalah yang diciptakan Tuhan dengan sifat semula jadinya mempunyai persediaan untuk melakukan perkara-perkara yang buruk semata-mata. Mereka ini ialah iblis syaitan meliputi zuriatnya serta bala tenteranya. Golongan inilah yang menyebabkan sebahagian besar dari umat manusia menyeleweng dan terpesong dari undang-undang dan cara hidup yang ditetapkan Allah untuk manusia mendapat nikmat yang sebenar dan kebahagiaan yang kekal. Hakikat ini ditegaskan oleh Allah Taala dengan firmanNya yang disampaikan erti maksudnya oleh Rasulullah s.a.w. seperti berikut:

‫35- عن عيَاض بْن حمار المجاشعي رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى‬ َ ‫ِ ِ ِ َ ٍ ُْ َ ِ ِ ﱢ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ِ ْ َ ‫ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال ذات يَوم فِي خطبَتِه أَال إِن ربﱢي أَمرنِي أَن أُعلﱢمكم ما‬ َ َ َ ‫ُ ْ ِ َ ﱠ‬ ٍْ َ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ُْ َ َ ْ ‫جھ ْلتُم مما علﱠمنِي يَومي ھَذا كلﱡ مال نَح ْلتُهُ عبدا حالل وإِنﱢي خلَقت عبَادي‬ َ ٍ َ ُ َ ِ ِ ُ ْ َ ِ ْ َ ٌ َ َ ًَْ َ َ ‫َ ِ ْ ِ ﱠ‬ ُ ِ ‫ُ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ﱠ‬ (‫حنَفَاء كلﱠھُم وإِنﱠھُم أَتَتھُم الشيَاطين فَاجْ تَالَتھُم عن دينِھم… . )مسلم‬ ِْ ِ ْ َ ْ ْ
53- Dari 'Iyadh bin Himar Al-Mujasyi'i r.a. bahawa Rasulullah s.a.w., pada suatu hari bersabda dalam khutbahnya: "Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan supaya aku mengajar kamu akan apa yang tidak kamu mengetahuinya dari perkara-perkara yang diajarkannya kepadaku hari ini, iaitu (Tuhanku berfirman): `Segala harta benda yang Aku berikan seseorang mendapatnya dengan mana-mana jalan yang Aku benarkan: Adalah halal; dan sesungguhnya Aku telah jadikan hamba-Ku semuanya suci bersih (dari fahaman dan amalan syirik) serta betul benar menurut keadaan semula jadinya; dan sesungguhnya mereka didatangi dan diperdayakan oleh syaitan-syaitan sehingga sebahagian besar di antara mereka menyeleweng dan terpesong dari ajaran agamanya yang sebenar .." (Muslim) Dengan adanya angkara syaitan yang demikian, maka Allah Taala Yang Amat Mengasihani mengingatkan anak Adam di dalam al-Qur'an al-Karim supaya masing-masing berjaga-jaga dan mengawasi dirinya daripada fitnah- hasutan syaitan dan bala tenteranya. Di antaranya pada ayat 27, Surah al-A'raf; ayat 168 dan 169, Surah al-Baqarah; ayat 21, Surah an-Nur; dan ayat 5 dan 6, Surah Fatir; yang di antara maksud maksudnya menyatakan bahawa:

(1) Syaitan: Tabiatnya menghasut, membuat fitnah, memecahbelahkan rumah tangga dan merosakkan masyarakat. (2) Syaitan giat memujuk dan memperdayakan manusia supaya melakukan segala jenis kejahatan dan mengatakan yang bukan-bukan terhadap Allah Taala (3) Sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan sudah tentu akan binasa. (4) Syaitan - kepada manusia - adalah musuh yang jelas nyata semenjak wujudnya Adam (bapa manusia). (5) Wajib atas tiap-tiap seorang memusuhi syaitan dan bisikan hasutannya sekalipun terdapat atau terasa ada kebaikan di dalamnya, kerana tujuan bisikannya hanyalah hendak menjadikan sesiapa yang menurutnya termasuk dalam golongan ahli neraka. Peringatan yang seperti itu kerapkali diulang-ulangkan oleh Allah Taala di dalam al-Qur'an kerana kegiatan syaitan terhadap jiwa manusia samalah seperti kegiatan kuman-kuman penyakit terhadap tubuh badannya; kalau kuman-kuman penyakit tidak dapat menyerang tubuh badan seseorang melainkan apabila ia cuai memelihara peraturan kesihatan, maka syaitan juga tidak dapat menyerapkan bisikan hasutannya ke dalam jiwa manusia melainkan pada masa manusia lalai tidak mengindahkan ajaran dan peringatan Allah. Hakikat ini dijelaskan oleh ayat 36, Surah az-Zukhruf, dan ayat 19 Surah al-Mujadalah yang di antara maksud-maksudnya menyatakan: Bahawa di antara undang-undang kejadian Allah ialah memberi peluang kepada syaitan untuk menjadi teman rapat kepada sesiapa yang lalai - yang tidak mengindahkan ajaran dan peringatan Allah, serta syaitan pula dapat menguasai jiwa orang itu. Kalau orang yang tersebut berpanjangan dengan keadaan yang demikian tidak segera kembali ke jalan yang benar, jadilah ia dari puak sekutu syaitan; dan sesiapa yang termasuk dalam puak sekutu syaitan, maka dialah "Syaitan manusia" yang tersebut pada ayat 112 Surah alAn'am, dan yang disuruh meminta berlindung dari angkaranya, oleh hadis yang berikut:

َْ ‫َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫45- عن أَبِي ذرﱟ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ‫َ ﱠ‬ ‫تَعوذ بِا ﱠ ِ من شرﱢ شيَاطين اإلنس والجن قَال قُ ْلت يَا رسُول ﷲِ ولِإلنس‬ ِ ِْْ َ ‫ِ ْ َ َ ِ ِ ِْ ْ ِ َ ْ ِ ﱢ َ ُ َ َ ﱠ‬ (‫شيَاطين قَال صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم نَعم. )اإلمام أحمد وابن مردويه والبيھقي‬ َْ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ َ ُ ِ َ
54- Dari Abu Zar, r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. memerintahkan daku dengan bersabda: "Hendaklah engkau memohon perlindungan Allah daripada angkara syaitan-syaitan manusia dan jin" Aku pun meminta penjelasan Baginda s.a.w. dengan berkata: "Ya Rasulullah, adakah manusia juga menjadi syaitan-syaitan." Baginda menjawab: "Ya benar! ". (Imam Ahmad, Ibn Marduwaih dan al-Baihaqi)

Oleh itu, tiap-tiap seorang hendaklah memohon kepada Allah s.w.t. supaya dilindungi dari angkara sekalian syaitan dan supaya syaitan-syaitan itu tidak dapat menghampirinya, dengan ُ ُ َ sentiasa membaca: " ‫ "بِك أَعوذ إِنﱢي ربﱢ‬ayat 97-98 Surah al-Mukminun, sambil mengingatkan َ maksud ayat-ayat suci yang tersebut (1), mudah-mudahan orang yang memohon perlindungan Allah yang demikian, beroleh kesentosaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. ______________________________
(1) Maksud ayat-ayat 97-98, Surah al-Mu'minun yang tersebut ialah: Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari hasutan syaitan-syaitan dan aku berlindung kepada-Mu - supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku

BAB KELIMA BERIMAN KEPADA ADANYA HARI AKHIRAT

Alam Akhirat memang diakui oleh hati nurani manusia.

Manusia hidup di atas muka bumi ini singkat umurnya dan masa yang dilaluinya dalam alam yang fana ini adalah terhad, sedang keinginannya untuk hidup seberapa lama adalah keinginan semula jadi dan hajat kemahuannya pula dalam dunia ini tidak habis-habis, manakala cita-cita dan harapannya tidak terbatas. Tetapi kesudahannya ia akan mati. Ia mati sedang banyak lagi hajat kemahuannya yang belum tercapai dan dengan itu ia akan meninggalkan perkara-perkara yang menjadi idamannya di atas muka bumi ini, sebagaimana ia akan meninggalkan di belakangnya orang-orang yang dikasihi yang ia merasa sedih dan terharu untuk bercerai dengan mereka, dan mereka pula merasa sedih dan terharu terhadap kehilangannya. Dengan yang demikian tidak dapatkah mereka semua bertemu semula sesudah itu? Ini ialah soal yang pertama. Manusia juga selalu memerhati perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya, lalu dilihatnya kebaikan dan kejahatan benuang antara satu dengan yang lain dan ia pula menyaksikan pertempuran di antara keburukan dengan kemuliaan - atau apa yang dianggapnya buruk dan mulia - sedang perkara-perkara yang jahat dan yang buruk itu sungguh kejam dan menjolok mata. Kerap kali pula kejahatan itu mengalahkan kebaikan, dan keburukan mengatasi kemuliaan. Manakala orang perseorangan - dalam peringkat umurnya yang singkat - tidak menyaksikan kesan balas dan tidak melihat akibat kebaikan dan kejahatan itu. Manusia semasa ia masih kanak-kanak, atau semasa ia hidup secara liar menurut hukum dan peraturan hutan rimba, perkara-perkara buruk dan baik yang demikian tidak menjadi hal kepadanya, kerana siapa yang kuat dialah yang akan hidup dengan bermaharajalela.

Tetapi setelah manusia mulai timbul kesedaran hati nuraninya, maka ia tak sampai hati melihat kebaikan tersekat terus menerus dan kejahatan tidak menerima balasan yang sepadan dengannya. Tambahan pula iktiqad kepercayaan tentang wujudNya Allah Taala Yang Maha Adil sudah tentu akan diiringi kepercayaan tentang adanya balasan terhadap kebaikan dan kejahatan yang kalau pun tidak dapat dilaksanakan dalam alam yang fana ini, maka sudah semestinya akan terlaksana di sana dalam alam akhirat. Inilah pula soal yang kedua. Manusia yang telah memakmurkan bumi dan melakukan berbagai jenis kemajuan dan kebaikan di dalamnya, sudah tentu tidak rela hati kecilnya menerima kesudahan seperti kesudahan seekor haiwan kecil yang melata yang tidak melakukan sesuatu jasa pun dan akan lenyap selamalamanya. Inilah pula soal yang ketiga. Soal yang pertama menunjukkan bahawa manusia sedar tentang nilai hidupnya. Soal yang kedua pula menunjukkan kesedaran hati kecilnya menghargai keadilan yang sedia tersemat padanya. Manakala soal yang ketiga menunjukkan kesedarannya tentang kemuliaan jenisnya sebagai manusia yang diberikan berbagai bagai persediaan dan keistimewaan. Dari desakan-desakan, soal-soal yang tersebut dalam hati nurani manusia- timbullah perasaannya mengakui adanya hari akhirat. Dengan sebab yang demikian, maka agama Islam dengan sifatnya agama yang sebati dengan fitrah kemanusiaan menjadikan salah satu rukun imannya: Percayakan adanya alam akhirat dan segala yang berhubung dengannya. Mengenal hari akhirat, Allah Taala berfirman, ertinya; "Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat (177, Surah al-Baqarah) Jelasnya, beriman kepada Allah Taala menentukan ma'rifat terhadap punca yang pertama yang terbit daripadanya alam seluruhnya dan beriman kepada hari akhirat pula menentukan ma'rifat terhadap kesudahan yang berakhir kepadanya alam yang ada ini. Berdasarkan suluhan ma'rifat tentang punca yang menerbitkan segala-galanya dan kesudahan segala yang ada ini dapatlah manusia menentukan matlamat yang ditujunya dan menggariskan maksudnya serta menyediakan jalan-jalan dan cara-cara yang menyampaikannya kepada matlamat yang ditujunya dan maksud yang hendak dicapainya.

Oleh itu, apabila manusia ketiadaan makrifat yang demikian maka hidupnya akan tinggal terbiar dengan tidak tentu tujuannya. Pada saat itu, manusia akan kehilangan ketinggian rohaninya dan sifat-sifatnya yang mulia dan hiduplah dia seperti kehidupan haiwan yang diarahkan oleh tabiat-tabiat dan persediaan semula jadinya dan inilah kejatuhan rohani yang menghancurleburkan keperibadian manusia. Rasulullah s.a.w., pula menerangkan tentang soal percayakan hari akhirat itu menjadi salah satu dari rukun-rukun iman selain daripada yang tersebut pada hadis yang ketiga belas dalam "Muqaddimah Mastika Hadith" yang diterbitkan dahulu ialah dengan hadis-hadis seperti berikut:

َْ ‫َ ْ َ ﱟ َ ِ َ ﱠ‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫55- عن علِي رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم ال‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ‫ُ َ ﱠٌ َ ُ ﱠ‬ َ ْ ُ ْ ٍ َ ِ ْ َ ٌَْ ُ ِ ْ ِ‫يُؤمن عبد حتﱠى يُؤمن بِأَرْ بَع يَشھَد أَن ال إِلَهَ إِال ﷲُ وأَنﱢي محمد رسُول ﷲ‬ َ ‫ﱠ ﱠ‬ (‫بَعثَنِي بِالحق ويُؤمن بِالموت وبِالبَعث بَعد الموت ويُؤمن بِالقَدر. )الترمذي‬ َ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ِ َْْ َْ ِ ْ ْ َ ِ َْْ ُ ِ ْ َ ‫ْ َ ﱢ‬
55- Dari Ali, r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada empat perkara iaitu: Mengetahui dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa aku ialah Rasulullah yang mengutuskan aku membawa kebenaran, dan percayakan mati yang memang ditetapkan masa dan caranya bagi tiap-tiap seorang dan percayakan kebangkitan hidup semula sesudah mati serta percayakan yang ditentukan kadar takdir oleh Allah. " (Tirmizi) Fasal Pertama Keadaan Seseorang Ketika Sampai Ajal "Mautnya" Apa dia maut itu? Maut ialah suatu penderitaan yang dialami oleh roh dengan keadaan yang tertentu pada masa ia hendak meninggalkan jasadnya. Penderitaan itu tidak dapat diterangkan dengan jelasnya melainkan sekadar yang dapat dirasai oleh seseorang apabila salah satu anggotanya tercedera - terpotong atau terbakar dan sebagainya. Kerana sebagaimana yang diketahui bahawa tiap-tiap anggota yang tidak ada roh padanya seperti rambut atau kuku - tidak merasai sakit jika terpotong atau terbakar; jadi yang merasai sakit Walaupun demikian, kalau jari misalnya terpotong atau terbakar maka roh hanya merasai sebahagian dari kesan sakitnya, kerana sakit yang terbit dari luka atau bakaran itu tidak tepat mengenainya. Bagaimana halnya kalau roh itu sendiri ditimpa oleh penderitaan dengan sepenuhnya? Sudah tentu amat dahsyat dan tidak dapat digambarkan.

Betapa tidak? Sedang penderitaan - maut - itu ialah satu penderitaan yang menenggelamkan seseorang dalam keadaan kelam kabut dan haru biru. Hakikat ini diterangkan oleh hadis-hadis yang berikut:

َْ ‫َ ْ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ ُ َ ْ ‫65- عن عائِشةَ رضي ﷲُ عنھَا قَالَت رأَيْت النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم وھُو‬ َ ‫ﱠ‬ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫بِالموت وعندهُ قَدح فِيه ماء وھُو يُدخل يَدهُ فِي القَدح ثُم يَمسح وجْ ھَهُ بِالماء‬ َ ُ ِ ْ َ َ ٌ َ ِ ٌ َ َِْ َ ِ َْْ ِ َْ َ ُ َ ْ ‫ْ َ ِ ﱠ‬ ‫ثُم يَقُول اللﱠھُم أَعنﱢي علَى غمرات الموت أَو سكرات الموت. )الترمذي وابن‬ ُ َ ِ َْْ ِ َ ََ ْ ِ َْْ ِ َ ََ ِ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ (‫ماجه‬
56- Dari Aisyah, r.a. katanya: "Aku melihat Nabi s.a.w. semasa Baginda hampir wafat dan di sisinya sebuah bejana berisi air dan Baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu menyapu mukanya, sesudah itu Baginda berdoa: "Ya Tuhanku! Berilah aku pertolongan terhadap penderitaan-penderitaan maut atau Sakratul maut (yang sedang aku hadapi ini)". (Tirmizi dan Ibn Majah)

ْ َ ْ َ َ ْ َ ‫75- عن عائِشةَ قَالَت ما أَغبِطُ أَحدا بِھَون موت بَعد الﱠذي رأَيْت من شدة‬ ِ‫َ ً ْ ِ َْ ٍ َْ ِ َ ُ ِ ْ ِ ﱠ‬ (‫موت رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم. )الترمذي والنسائي‬ َ ‫َْ ِ َ ِ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬
57- Dan dari Aisyah juga katanya: "Aku tidak memandang elok atau merasa iri hati kepada sesiapa pun dengan sebab mudah dan ringannya Sakratul maut yang dialaminya sesudah aku melihat kesukaran Rasulullah s.a.w. menghadapi Sakratul maut." (Tirmizi dan Nasa'i)

ْ َ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫85- عن أَنَس رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِن‬ َ ‫ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ََ َ ‫ُ َ ِ ﱠ‬ ُ ِ ْ‫َ ْ ِ ُ َ ً ِ َ ﱡ‬ ‫الرﱠبﱠ تَبَارك وتَعالَى يَقُول وعزتِي وجاللِي ال أُخرج أَحدا من الدنيَا أُريد‬ َ َ َ َ .‫أَغفِر لَهُ حتﱠى أَستَوفِي كل خطيئَة فِي عنُقِه بِسقَم في بَدنِه وإِقتَار فِي رزقِه‬ ُ ْ ٍ ِ َ ‫ْ ْ َ ُ ﱠ‬ َ ِ ِْ ٍ ْ َ ِ َ ِ ٍ َ ِ ُ (‫)ابن رزين‬
58- Dari Anas, r.a., bahawa Rasu1ul1ah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman: "Demi kemuliaan dan kebesaranKu," Aku tidak akan mengeluarkan dari dunia (mematikan) seseorang - yang Aku hendak mengampunkan dosanya sehingga Aku sempurnakan balasan tiap-tiap kesalahan yang ditanggungnya, dengan ditimpakan penyakit pada badannya dan kepicikan pada rezekinya" (Ibn Razin)

َْ ‫ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ َ ‫95- وعن أَنَس رضي ﷲُ عنهُ قَال دخل رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ َ َ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫َ َ ﱠ‬ ‫َْْ ِ َ َ َ ِ ُ َ َ َ ﱠ‬ َ ‫علَى شابﱟ وھُو فِي الموت فَقَال كيْف تَجدك قَال وﷲِ يَا رسُول ﷲِ أِنﱢي‬ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫أَرْ جُو ﷲَ وإِنﱢي أَخاف ذنُوبِي فَقَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم ال‬ َ ‫َ َ ُ ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ْ ‫ِْ ِ َ َْْ ِ ِ ﱠ‬ ُ‫يَجْ تَمعان فِي قَ ْلب عبد فِي مثل ھَذا الموطن إِال أَعطَاهُ ﷲُ ما يَرْ جُو وآمنَه‬ ٍَْ ِ َ َ َ ‫ﱠ‬ ِ َ ِ ُ َ ‫ِ ﱠ‬ (‫مما يَخاف. )الترمذي وابن ماجه‬
59- Dan dari Anas, r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah masuk menziarahi seorang pemuda yang sedang berada dalam keadaan hampir mati, lalu bertanya kepadanya: "Bagaimana keadaanmu?" Pemuda itu menjawab: "Aku berharap kepada (rahmat) Allah Ya Rasulullah - dan aku takutkan (balasan buruk) dari sebab dosa-dosa ku." Mendengarkan yang demikian Rasulullah s.a.w., bersabda: Tidak berhimpun dalam hati seseorang dua perkara itu (harap dan takut) pada saat yang seperti ini, melainkan Allah memberikannya apa yang diharapkan dan menyelamatkannya dari apa yang ditakuti." (Tirmizi dan Ibn Majah)

َْ ‫َ ْ َ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ‫06- عن جابِر رضي ﷲُ عنهُ قَال سمعْت رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ َِ ُ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫َ ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ُ ِ ‫قَبل موتِه بِثَالثَة أَيﱠام يَقُول ال يَموتَن أَحدكم إِال وھُو يُحْ سن الظﱠن بِا ﱠ ِ عز‬ ٍ ِ َ ِ َْ َ ْ َ َ ‫ُ َ ُ ﱠ َ ُ ُْ ﱠ‬ ‫َ َ ﱠ‬ (‫وجل. )مسلم‬
60- Dari Jabir, r.a., katanya: Aku ada mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda - tiga hari sebelum Baginda wafat: "Janganlah seseorang kamu mati melainkan ia berkeadaan menaruh sangka baik terhadap Allah (Yang melimpah-limpah kemurahanNya) (Muslim) Hadis-hadis yang ke 56, 57 dan 58 yang lalu menerangkan bahawa "Sakratul maut" adalah satu keadaan yang tetap yang akan ditempuh oleh setiap orang apabila sampai ajalnya yang telah ditentukan, dengan berbagai-bagai cara yang berat sukar atau yang mudah dan senang. Walaupun demikian, keadaan "Sakratul maut" tidaklah menandakan baik atau tidaknya nasib seseorang selepas matinya, kerana dari maksud hadis-hadis yang tersebut dapat difaham bahawa susah sukar yang terdapat pada "Sukratul maut" itu memang ada hikmatnya, iaitu boleh jadi Allah s.w.t hendak membersihkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang itu atau hendak menggandakan pahala dan meninggikan darjatnya. Oleh itu tidaklah benar anggapan setengah orang yang menyangka bahawa beratnya "Sakratul maut" itu menandakan kemurkaan Tuhan dan ringannya pula menandakan keredhaan Tuhan. Sebab itulah Sayidatina Aisyah, r.a., berkata: "Aku tidak merasa in hati kepada seseorang dengan sebab senang keadaannya ketika ia mengalami Sakratul maut - setelah aku melihat Rasulullah s.a.w., sendiri mengalami Sakratul maut dengan keadaan yang agak sukar. "

Sayidina Umar bin al-Khatab, r.a., pula pernah berkata: "Apabila seseorang mukmin masih menanggung sedikit dari dosa-dosa yang tidak dihapuskan oleh amalan baiknya Allah akan menjadikannya menderita susah sukar "Sakratul maut" supaya Ia dengan penderitaan yang demikian dapat mencapai tingkatan martabatnya dalam Syurga; adapun orang yang kafir pula, apabila ia melakukan sesuatu perkara yang baik di dunia, maka Tuhan memudahkan dia menghadapi "Sakratul maut", supaya dengan itu dapat ia menerima balasan kebaikannya itu di dunia, kemudian ia akan terus ke Neraka pada hari akhirat kelak." Menurut huraian alim ulama: Tuhan menjadikan nabi-nabi dan wali-waliNya menderita susah sukar "Sakratul maut" hanya untuk menambahkan ketinggian darjat mereka; adapun orang-orang Islam yang dikenakan mereka mengalami susah sukar "Sakratul maut" adalah menjadi "Kaffarah" (penghapus dosa), atau balasan seksa terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dalam pada itu, tiap-tiap seorang - dalam menghadapi "Sakratulmaut" - dikehendaki mengingati Allah dengan bersungguh-sungguh, serta berdoa semoga Allah Taala memberi pertolongan kepadanya semasa ia mengalami penderitaan itu. Hadis-hadis yang ke 59 dan 60 pula menerangkan: Bahawa perasaan takut kepada kemurkaan Allah dan perasaan mengharapkan rahmat Allah apabila berada dalam hati seseorang terutama semasa orang itu dalam keadaan hampir menemui ajalnya tetap mendapat penghargaan yang tinggi dari Allah s.w.t. Meskipun demikian, tiap-tiap seorang dalam masa ia masih sihat dan bertenaga menjalankan tugasnya, dituntut mengambil berat mengisi jiwanya dengan perasaan gerun gementar terhadap kemurkaan Allah, supaya ia tidak terdorong mencuaikan suruhanNya dan melanggar laranganNya. Sebaliknya semasa ia terlantar menghadapi "Saktratul maut", hendaklah ia menumpukan harapannya kepada Allah yang melimpah-limpah rahmat-Nya. Demikianlah penderitaan roh seseorang apabila hendak meninggalkan jasadnya. Tentang jasad pula, kalau ia tidak dibersihkan oleh tuannya dari kekotoran maksiat, maka ia akan menderita sebagaimana yang telah diterangkan pada akhir bab yang keempat. Selain itu, hati kecil orang itu akan menderita tempelak dan tengking herdik dari Malaikat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis-hadis yang berikut:

‫ﱠ‬ َْ ‫َ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ُ‫16- عن البَراء بْن عازب رضي ﷲُ عنهُ قَال خرجْ نَا مع النﱠبِي صلﱠى ﷲ‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ َ َ ْ ْ ِ َ ْ ْ ْ ِ ٍ َ َِ ِ ‫علَيه وسلﱠم فِي جنَازة رجُل من األَنصار فَانتَھَينَا إِلَى القَبْر ولَما ي ُْلحد فَجلَس‬ َ َ َْ ‫ْ ِ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم وجلَسنَا حولَهُ وكأَن علَى رءوسنَا الطﱠير‬ َ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ﱠ‬ َ ‫َ ُ ﱠ‬ َ ْ ِ ُ ُ ُ ِ ْ ْ ُ ُْ ٌ ُ ِِ ْ ِ ‫وفِي يَده عود يَنكت فِي األَرْ ض فَرفَع ر ْأسهُ فَقَال: ))استَعيذوا بِا ﱠ ِ من‬ َ َ َ َ َ ِ َ

‫ْ‬ ‫ََ ِ ْ ِ َ ﱠ ِ ْ َ‬ ‫عذاب القَبْر(( مرتَيْن أَو ثَالثًا ثُم قَال: ))إِن العبد المؤمن إِذا كان فِي انقِطَاع‬ ‫ﱠ ََْْ ُْْ ِ َ َ َ َ‬ ‫ﱠ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ُْ ِ َ ﱠ‬ ‫من الدنيَا وإِقبَال من اآلخرة نَزل إِلَيه مالئِكةٌ من السماء بِيضُ الوجُوه كأَن‬ ‫ِ ْ ﱡْ َ ْ ٍ ِ ْ ْ ِ َِ َ َ ْ ِ ََ َ ِ ْ ﱠ َ ِ‬ ‫وجُوھَھُم الشمسُ معھُم كفَن من أَكفَان الجنﱠة وحنُوطٌ من حنُوط الجنﱠة حتﱠى‬ ‫ُ‬ ‫ِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ‬ ‫ْ ﱠْ ََ ْ َ ٌ ِ ْ ْ ِ ْ َ ِ َ َ‬ ‫يَجْ لِسُوا منهُ مد البَصر ثُم يَجيء ملَك الموت علَيه السﱠالم حتﱠى يَجْ لِس عند‬ ‫َ َِْ‬ ‫َ َ‬ ‫ِْ َﱠ ْ َ ِ ﱠ ِ ُ َ ُ َْْ ِ َ ِْ‬ ‫ْ‬ ‫َِ ٍ َْ ُ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫ر ْأسه فَيَقُول أَيﱠتُھَا النﱠفسُ الطﱠيﱢبَةُ اخرُجي )وفِي روايَة: الميﱢت يَحْ ضرهُ‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ‬ ‫َْ ٍَ ِ ْ ﱠ‬ ‫ََْ َ َ َ َ ﱠ ُ ُ َ‬ ‫المالئِكةُ فَإِذا كان الرجل صالِحًا قَالُوا: اخرُجي…( إِلَى مغفِرة من ﷲِ‬ ‫ْ ِ‬ ‫ُُ‬ ‫ْ ُ ُ ِ ُ ََ ِ ُ ْ ْ َ ِ ْ‬ ‫ورضْ وان((. قَال: ))فَتَخرج تَسيل كما تَسيل القَطرةُ من فِي السقَاء فَيَأْخذھَا‬ ‫َ‬ ‫ﱢ ِ‬ ‫َ ِ َ ٍ‬ ‫ُُ‬ ‫َ ََ ْ َ ُ‬ ‫فَإِذا أَخذھَا لَم يَدعوھَا فِي يَده طَرْ فَةَ عيْن حتﱠى يَأْخذوھَا فَيَجْ علُوھَا فِي ذلِك‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ٍ َ‬ ‫ِِ‬ ‫الكفَن وفِي ذلِك الحنُوط ويَخرج منھَا كأَطيَب نَفحة مسْك وجدت علَى وجْ ه‬ ‫َْ ِ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ ِْ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ ٍ ُ َِ ْ َ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ٍَ ِ ْ‬ ‫َ ُ َ ْ‬ ‫األَرْ ض((. قَال: ))فَيَصْ عدون بِھَا فَال يَمرﱡ ون )يَعنِي بِھَا( علَى مإل من‬ ‫َُ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ََْ َ ِ ﱠ‬ ‫َ َ‬ ‫المالئِكة إِال قَالُوا ما ھَذا الرﱡ وح الطﱠيﱢبُ فَيَقُولُون فُالن بْن فُالن )بِأَحْ سن‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ُ ُ َ ٍ‬ ‫َ ِ‬ ‫ﱠ َ ِ ﱡْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫أَسمائِه الﱠتِي كانُوا يُسمونَهُ بِھَا فِي الدنيَا( حتﱠى يَنتَھُوا بِھَا إِلَى السماء الدنيَا‬ ‫ﱡْ َ‬ ‫َﱡ‬ ‫ْ َ ِ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ ُ ْ َ ُ ِ ْ ُ ََ ٍ ُ ﱠ‬ ‫فَيَستَفتِحُون لَهُ فَيُفتَح لَھُم فَيُشيﱢعهُ من كلﱢ سماء مقَربُوھَا إِلَى السماء الﱠتِي‬ ‫َ‬ ‫ﱠَ ِ‬ ‫ُ ﱠ َ ﱠ َ َ ﱠ ْ‬ ‫ْ‬ ‫تَلِيھَا حتﱠى يُنتَھَى بِه إِلَى السماء السﱠابِعة فَيَقُول ﷲُ عز وجل اكتُبُوا كتَاب‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ﱠَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ َ ِ ُ‬ ‫عبدي فِي علﱢيﱢين وأَعيدوهُ إِلَى األَرْ ض فَإِنﱢي منھَا خلَقتُھُم وفِيھَا أُعيدھُم‬ ‫ِ ُ ْ‬ ‫َِْ‬ ‫ِْ َ ْ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِْ‬ ‫ومنھَا أُخرجھُم تَارةً أُخرى ... ((.‬ ‫ْ ِ ُ ْ َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫قَال: ))وإِن العبد الكافِر إِذا كان فِي انقِطَاع من الدنيَا وإِقبَال من اآلخرة‬ ‫َ ﱠ ََْْ َْ َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ ِ ْ ﱡْ َ ْ ٍ ِ ْ ْ ِ َِ‬ ‫َ ِْ َﱠ‬ ‫َ َ ِْ ِ ْ ﱠَ ِ ََ َ‬ ‫نَزل إِلَيه من السماء مالئِكةٌ سُود الوجُوه معھُم المسُوح فَيَجْ لِسُون منهُ مد‬ ‫ُ ُْ ِ ََ ْ ُْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫البَصر ثُم يَجيء ملَك الموت حتﱠى يَجْ لِس عند ر ْأسه فَيَقُول: أَيﱠتُھَا النﱠفسُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ ِ ﱠ ِ ُ َ ُ َْْ ِ َ‬ ‫َ َِْ َ ِ ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫الخبِيثَةُ! اخرُجي )وفِي روايَة: فَإِذا كان الرجل السﱡوء قَالُوا: اخرُجي … (‬ ‫َِ ٍ َ َ َ ﱠ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ‬ ‫ْ ِ‬ ‫َ َِِ ْ ِ ُ ََ ْ َ ُ‬ ‫ﱠ ُ‬ ‫إِلَى سخط من ﷲِ وغضب((. قَال: ))فَتُفَرق فِي جسده فَيَنتَزعھَا كما يُنتَزع‬ ‫َ َ ٍ ِ ْ ﱠ َ َ َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ُُ‬ ‫السفﱡود من الصﱡ وف المبلُول فَيَأْخذھَا فَإِذا أَخذھَا لَم يَدعوھَا فِي يَده طَرْ فَةَ‬ ‫ﱠ ُ ِ ْ‬ ‫َ ََ ْ َ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ َْْ ِ‬ ‫ِ َ ْ ُ ُ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ُ ِ َ ْ‬ ‫عيْن حتﱠى يَجْ علُوھَا فِي تِ ْلك المسُوح ويَخرج منھَا كأ َْنتَن ريح جيفَة وجدت‬ ‫َ‬ ‫َ ٍ َ‬ ‫َ ُْ‬ ‫َ َ ِ ْ‬ ‫َ َ ٍَ ِ ْ ْ َ َ َ ِ ﱠ‬ ‫علَى وجْ ه األَرْ ض فَيَصْ عدون بِھَا فَال يَمرﱡ ون بِھَا علَى مإل من المالئِكة إِال‬ ‫َ ُ َ‬ ‫َُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ َ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫قَالُوا ما ھَذا الرﱡ وح الخبِيث فَيَقُولُون فُالن بْن فُالن )بِأَقبَح أَسمائِه الﱠتِي كان‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ ُ ُ َ ٍ ْ ِ ْ َ ِ‬ ‫ﱠ َ ِ ﱡْ‬ ‫ْ‬ ‫ﱡْ‬ ‫يُسمى بِھَا فِي الدنيَا( حتﱠى يُنتَھَى بِه إِلَى السماء الدنيَا فَيُستَفتَح لَهُ فَال يُفتَح‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ْ ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َﱠ‬ ‫لَهُ((.‬

ََ ِ َ‫ﱠ‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫ثُم قَرأَ رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم: ))ال تُفَتﱠح لَھُم أَبوابُ السماء وال‬ َ ‫ﱠ َ َ ُ ﱠ‬ َْ ْ ُ ْ ‫ُ ﱠ َ ﱠ َ َ ﱠ‬ ‫يَدخلُون الجنﱠةَ حتﱠى يَلِج الجمل فِي سم الخيَاط(( فَيَقُول ﷲُ عز وجل اكتُبُوا‬ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ِ ْ ‫َﱢ‬ ْ‫ِ ﱡ‬ ْ ‫كتَابَهُ فِي سجﱢ ين فِي األَرْ ض السفلَى فَتُطرح رُوحهُ طَرْ حًا… . )اإلمام أحمد‬ ُ َ ْ ُ ِ ٍ ِ (‫وأبو داود والنسائي وابن ماجه‬
61- Dari Al-Bara' bin Azib r.a. katanya: Kami telah keluar bersama-sama Nabi mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar, lalu kami sampai ke kuburnya yang disediakan Rasulullah s.a.w. pun duduk lalu kami duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu; manakala Baginda s.a.w. pula mencucuk-cucuk tanah dengan seranting kayu yang ada di tangannya. Setelah itu Baginda s.a.w. mengangkat kepalanya lalu bersabda: "Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur", (diulanginya sabdanya itu) dua atau tiga kali; kemudian Baginda s.a.w. bersabda lagi: "Sesungguhnya hamba Allah yang mukmin (ketika hendak mati) apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat akan turunlah kepadanya Malaikat-malaikat dari langit, putih bersih muka mereka, seolah-oleh matahari dengan membawa kain kapan bersama mereka dari kain-kain kapan syurga dan Hanut(1) dari yang ada di syurga, sehingga mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Kemudian datang Malakulmaut a.s. lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyerunya dengan berkata: "Wahai jiwa yang baik keluarlah (dan pada satu riwayat ada disebutkan: Orang yang hendak mati dihadiri - saat naza'nya - oleh Malaikat, maka sekiranya orang itu seorang yang salih, berkatalah Malaikat:"Keluarlah engkau ..) menuju ke tempat keampunan dan keredhaan Allah. " Baginda s.a.w. bersabda lagi: "Kemudian roh orang itu keluar - mengalir seperti mengalirnya setitik air dari mulut bekas air (yang terbuat dari kulit kambing), lalu Malakulmaut mengambilnya, maka apabila ia mengambilnya, Malaikat-malaikat (yang ditugaskan untuk itu) tidak membiarkannya di tangan Malakulmaut walau sekelip mata sekalipun lalu mereka mengambilnya kemudian meletakkanya di dalam kain kapan dan Hanut yang tersebut; dan keluar pula dari roh itu bau yang harumnya seperti seharum-harum kasturi yang terdapat di atas muka bumi." Baginda s.a.w., bersabda lagi: "Kemudian mereka membawanya naik ke langit, maka mereka tidak melalui (semasa membawanya) mana-mana kumpulan Malaikat melainkan kumpulan Malaikat itu berkata: `Roh yang baik ini roh siapa?" Mereka menjawab: "Roh Si anu anak si anu" (dengan menyebutkan sebaik-baik namanya yang biasa mereka menamakannya dengan nama-nama itu di dunia), (demikianlah halnya) sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit yang Pertama; setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya, lalu dibukakan pintu untukmereka; kemudian Malaikat-malaikat yang berkedudukan istimewa di sisi Tuhan dari penduduk tiap-tiap langit menghantar roh itu ? beramai-ramai hingga ke langit yang berikutnya, sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Setelah itu Allah `Azza wa Jalla berfirman kepada Malaikat-malaikat (yang ditugaskan untuk itu) "Simpanlah suratan amal hambaKu ini dalam `illiyyin (tempat simpanan surat amal orang-orang yang berbakti) dan bawalah dia balik ke bumi, kerana sesungguhnya Aku telah menciptakan manusia dari bumi, dan ke bumi juga Aku kembalikan mereka serta dari bumi pula Aku keluarkan mereka sekali. Baginda s.a.w. bersabda "Dan sesungguhnya orang yang kafir (ketika hendak mati) apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya Malaikat-malaikat dari langit, hitam muka mereka dengan membawa kain-kain

kasar seperti kain kadut; lalu mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Kemudian datang Malakulmaut lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyerunya dengan berkata: "Hai jiwa yang jahat. Keluarlah (dan pada satu riwayat disebutkan: Maka apa bila orang itu orang jahat, berkatalah Malaikat: "Keluarlah engkau ...) menuju ke tempat kebencian dan kemurkaan Allah." Baginda s.a.w., bersabda lagi: "Kemudian roh orang itu berselerak di merata jasadnya (kerana takut hendak keluar), lalu disentap rohnya itu oleh Malakulmaut sebagaimana sebatang besi pembakar daging disentap dari segumpal bulu yang basah; Malakulmaut pun mengambilnya, maka apabila ia mengambilnya, Malaikat-malaikat (yang ditugaskan untuk itu) tidak membiarkannya di tangan Malakulmaut walau sekelip mata sekalipun sehingga mereka meletakkannya dalam kain kasar yang tersebut; dan keluar pula dari roh itu bau yang busuknya seperti sebusuk-busuk bau bangkai yang ada di atas muka bumi. Kemudian mereka membawanya naik ke langit maka mereka tidak melalui (semasa membawanya) mana-mana kumpulan Malaikat melainkan kumpulan Malaikat itu berkata: "Roh yang jahat ini roh siapa?" Mereka menjawab: "Roh Si anu anak si anu, " (dengan menyebutkan seburuk-buruk namanya yang biasa dipanggil dengan nama-nama itu di dunia); (demikianlah halnya) sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit yang pertama, setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya, tetapi tidak dibukakan baginya. Kemudian Rasulullah s.a.w., membaca (ayat 40 Surah al-A'raf, ertinya):".. Tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga hingga unta masuk di lubang jarum...". (Kemudian Baginda s.a.w., bersabda): "Lalu Allah `Azza wa Jalla berfirman kepada Malaikat: "Simpanlah suratan amal jahatnya di dalam sijjin (tempat simpanan surat amal jahat orang-orang yang berdosa), yang letaknya di bumi yang terkebawah sekali. Lalu dicampakkan rohnya ke situ...." (Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Nasa'i dan Ibn Majah) ______________________________
(1) Hanut: Ialah "Pachai" iaitu serbuk campuran dari benda-benda yang harum yang ditabur kepada mayat semasa dikapankan.

Keadaan seseorang dalam kubur:

Firman Tuhan pada ayat 20 dan 21, Surah Abasa. yang maksudnya: Setelah Tuhan memberikan tiap-tiap seorang kemudahan memahami jalan-jalan baik dan buruk supaya masing-masing berusaha semasa hidup untuk memilih jalan yang baik, Tuhan mematikannya serta menjadikan dia berkubur di tempat yang ditakdirkan Tuhan baginya sama ada dalam perut bumi, atau dalam perut ikan dan sebagainya. Kubur ialah tempat perhentian yang pertama di antara tempat-tempat perhentian alam akhirat yang juga dinamakan "Alam Barzakh" - tempat seseorang akan mendapati apa yang dijanjikan dalam hadis-hadis yang di bawah ini, menjadi kenyataan kepadanya:

‫26- عن عثمان بْن عفﱠان رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ ‫َ ْ َُْ َ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ َ‬ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ‬ ‫َ ﱠ ْ ْ َ ﱠ ُ َْ ِ ٍ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ َِ ْ َ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ ِْ‬ ‫قَال إِن القَبر أَول منزل من منَازل اآلخرة فَإِن نَجا منهُ فَما بَعدهُ أَيسر منهُ‬ ‫َ ْ ْ ْ ُ ِْ َ َْ َﱡ ِْ‬ ‫وإِن لَم يَنج منهُ فَما بَعدهُ أَشد منهُ. )الترمذي وابن ماجه(‬
‫‪62- Dari `Uthman bin `Affan, r.a, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya kubur ialah‬‬ ‫‪tempat perhentian yang pertama dari tempat-tempat perhentian alam akhirat, oleh itu jika‬‬ ‫‪seseorang terselamat dari huru hara azabnya, maka huru hara di tempat-tempat yang lain‬‬ ‫‪lebih ringan lagi kepadanya; dan jika ia tidak terselamat dari yang tersebut, maka huru hara di‬‬ ‫‪tempat-tempat yang lain lebih berat lagi‬‬ ‫)‪(Tirmizi dan Ibn Majah‬‬

‫َِ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ‬ ‫َ ْ‬ ‫36- عن أَبِي سعيد رضي ﷲُ عنهُ قَال دخل رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ ‫َ َ َ َ َ ُ ﱠ َ‬ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ‬ ‫مصالهُ فَرأَى نَاسًا كأَنﱠھُم يَكتَشرُون قَال أَما إِنﱠكم لَو أَكثَرْ تُم ذكر ھَاذم اللﱠذات‬ ‫ُ َ ﱠ َ‬ ‫َ ْ ْ ِ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ ِ ْ َ ِِ ﱠ ِ‬ ‫ْ‬ ‫لَشغلَكم عما أَرى فَأ َكثِرُوا من ذكر ھَاذم اللﱠذات الموت فَإِنﱠهُ لَم يَأْت علَى‬ ‫ِ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ُْ َ ﱠ َ‬ ‫ِ ْ ِ ْ ِ ِِ ﱠ ِ َْ ْ ِ‬ ‫ُ‬ ‫القَبْر يَوم إِال تَكلﱠم فِيه فَيَقُول أَنَا بَيْت الغرْ بَة وأَنَا بَيْت الوحْ دة وأَنَا بَيْت‬ ‫ُ‬ ‫ْ ِ ْ ٌ ﱠ َ َ ِ‬ ‫ُ َْ َِ َ‬ ‫ُ ُْ ِ َ‬ ‫التﱡراب وأَنَا بَيْت الدود فَإِذا دفِن العبد المؤمن قَال لَهُ القَبر مرْ حبًا وأَھال أَما‬ ‫ُ ﱡ ِ َ ُ َ َُْْ ُْْ ِ ُ َ‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ْ ْ ُ َ َ َ ًْ َ‬ ‫إِن كنت ألَحبﱠ من يَمشي علَى ظَھْري إِلَي فَإِذ ولﱢيتُك اليَوم وصرْ ت إِلَي‬ ‫ْ ُْ َ َ َ َ ْ ْ ِ َ‬ ‫ﱠ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ‫ِ‬ ‫فَستَرى صنِيعي بِك قَال فَيَتﱠسع لَهُ مد بَصره ويُفتَح لَهُ بَابٌ إِلَى الجنﱠة )فَيَأْتِيه‬ ‫ِ ُ َﱠ َ ِِ َ ْ ُ‬ ‫َ ِ َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ِ‬ ‫من روحھَا ونَسيمھَا ويَشم من طيبِھَا وتَقَرﱡ عينُهُ بِما يَرى فِيھَا( وإِذا دفِن‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫َْ َ َ‬ ‫ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ َ ُﱡ ِ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫العبد الفَاجر أَو الكافِر قَال لَهُ القَبر ال مرْ حبًا وال أَھال أَما إِن كنت ألَبغض‬ ‫َُْْ ْ ِ ُ ْ َْ ُ َ‬ ‫ْ ْ ُ َ َ َ ََ ًْ َ ْ ُْ َ َ ْ َ َ‬ ‫من يَمشي علَى ظَھْري إِلَي فَإِذ ولﱢيتُك اليَوم وصرْ ت إِلَي فَستَرى صنِيعي‬ ‫َ ْ ْ ِ َ‬ ‫ﱠ ْ ُ َ ْ َْ َ ِ َ ﱠ َ َ‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ َ ِْ َ ْ َ‬ ‫ُ َ ِْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫بِك قَال فَيَ ْلتَئِم علَيه حتﱠى يَ ْلتَقِي علَيه وتَختَلِف أَضْ العهُ قَال قَال رسُول ﷲِ‬ ‫صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم بِأَصابِعه فَأَدخل بَعضھَا فِي جوف بَعْض قَال ويُقَيﱢضُ‬ ‫َ ِ ِ ْ َ َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ِ‬ ‫ٍ َ َ‬ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ َ ًِ ِْ‬ ‫َ‬ ‫ﷲُ لَهُ سبعين تِنﱢينًا لَو أَن واحدا منھَا نَفَخ فِي األَرْ ض ما أَنبَتَت شيئًا ما بَقِيَت‬ ‫َِْ َ‬ ‫ِ َ ْ ْ َْ َ‬ ‫ْ ِ َ ِ َ َ َ ُ ﱠ‬ ‫ْ َ‬ ‫ﱡْ ْ ْ َ ْ ِ ْ َ‬ ‫الدنيَا فَيَنھَشنَهُ ويَخدشنَهُ حتﱠى يُفضى بِه إِلَى الحساب قَال قَال رسُول ﷲِ‬ ‫ِ‬ ‫صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم إِنﱠما القَبر روضةٌ من ريَاض الجنﱠة أَو حفرةٌ من حفَر‬ ‫َ‬ ‫ِ ْ َ ِ ْ ُْ َ ِ ْ ُ ِ‬ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ِ ْ ِ‬ ‫النﱠار. ) الترمذي والبيھقي (‬ ‫ِ‬
‫‪63- Dari Abu Sa'id, r.a. katanya: (Pada suatu hari) Rasulullah s.a.w. masuk ke tempat‬‬ ‫‪sembahyangnya, lalu dilihatnya beberapa orang sedang gelak ketawa, Baginda s.a.w. pun‬‬ ‫‪menegur mereka dengan bersabda: "Ketahuilah! Sesungguhnya kalau kamu banyak menyebut‬‬ ‫‪dan mengingati perkara yang memusnah dan menghilangkan perasaan kesenangan tentulah‬‬ ‫,‪peringatan mengenainya akan menghalang kamu daripada melakukan apa yang aku lihat ini‬‬ ‫‪maka hendaklah kamu selalu mengingati dan menyebut perkara yang memusnah dan‬‬

menghilangkan perasaan kesenangan, iaitulah maut, kerana sesungguhnya pada tiap-tiap hari kubur menyeru, katanya: "Akulah rumah dagang, akulah rumah yang sunyi sepi, akulah rumah yang penuh dengan tanah, akulah rumah yang penuh dengan ulat". Maka apabila hamba Allah yang mukmin di kebumikan, berkatalah kubur kepadanya: `Dipersilakan dengan segala hormatnya ketahuilah sebenarnya adalah engkau - kepadaku - sekasih-kasih orang yang berjalan atasku, oleh itu apabila engkau sampai kepadaku dan diserahkan urusanmu kepadaku pada hari ini, maka engkau akan melihat layananku kepadamu"; Kubur itu pun menjadi lapang baginya seluas mata memandang serta dibukakan baginya sebuah pintu ke Syurga, (lalu datang kepadanya sebahagian dari bau Syurga dan udaranya serta ia dapat mencium dari baunya yang semerbak harum dan merasa senang hati dari segala yang dilihatnya dalam Syurga itu). Dan sebaliknya apabila orang yang berdosa atau orang kafir dikebumikan, berkatalah kubur kepadanya: "Tidak layak engkau disambut dan dipersilakan; ketahuilah sebenarnya engkau kepada ku - adalah sebenci benci orang yang berjalan atasku; oleh itu apabila engkau sampai kepadaku dan diserahkan urusanmu kepada aku pada hari ini, maka engkau akan melihat apa yang aku buat kepadamu". Nabi s.a.w., bersabda lagi: "Kubur itu pun mengapitnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya." Kata rawi hadis ini: Nabi s.a.w., (sambil bersabda menerangkan yang demikian, lalu Baginda s.a.w.) memasukkan jari-jari sebelah tangannya di celah jari-jari yang sebelah lagi, kemudian Baginda s.a.w., bersabda lagi: "Dan dilepaskan kepada orang itu tujuh puluh ekor ular besar yang kalaulah seekor di antaranya menghembuskan nafasnya di bumi nescaya tidak akan tumbuh sesuatu pun dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman selagi dunia ini masih wujud, kemudian ular-ular itu akan mematuk-matuknya dan meluka-lukakannya sehingga ia dibawa untuk dihisab (dan menerima balasan)". Kata rawi hadis ini: Nabi s.a.w. bersabda lagi: "Bahawa sesungguhnya kubur itu adalah sebuah taman dari taman-taman Syurga atau sebuah gaung dari gaung-gaung Neraka. " (Tirmizi dan Baihaqi)

َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫46- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ُ َْ َ َ ‫إِذا قُبِر الميﱢت … أَتَاهُ ملَكان أَسودان أَزرقَان يُقَال ألَحدھما المنكر واآلخر‬ ُ َ ْ َ ُ َ ُْْ َِ ِ َ ِ ُ ِ َ ْ ِ ََ ْ ِ َ َ َ َ ُْ َ ِ َ ‫النﱠكير )فَيُقعدانِه بَعد إِعادة رُوحه فِي جسده( فَيَقُوالن ما كنت تَقُول فِي ھَذا‬ ُ َِِ َ ِ ِ َِ َ َْ ِ َِْ ُ ِ ‫َ ُْ ُ ْ ُ ﱠ‬ َ ‫َ ُ َ َ ُْ َ ْ ُ ْ ﱠ‬ ِ ٍ َِ َ‫الرجُل )وفِي روايَة ألَبِي داود: ما كنت تَعبُد فَإِن ﷲُ ھَداهُ قَال كنت أَعبُد ﷲ‬ َ ِ ‫ﱠ‬ ْ َ َ ُْ َ ْ ‫فَيُقَال لَهُ ما كنت تَقُول فِي ھَذا الرجُل( )وفِي روايَة لَهُ أَيضًا: فَيَقُوالن لَهُ من‬ ُ ُ ٍ َِ َ ِ ‫َ ﱠ‬ ِ َ ‫ُ َ َ ﱠ‬ ‫ربﱡك فَيَقُول ربﱢي ﷲُ فَيَقُوالن لَهُ ما دينُك فَيَقُول دينِي اإلسْالم فَيَقُوالن لَهُ ما‬ َ ِ َ َ َ ُ َ ِْ َ ِ ُ َ ِ َ ِ َ ُ ْ ‫ھَذا الرجل الﱠذي بُعث فِيكم( فَيَقُول ما كان يَقُول ھُو عبد ﷲِ ورسُولُهُ أَشھَد‬ َ َ َ ُ َ َ ‫ُ َ َُْ ﱠ‬ ُْ َ ِ ِ ُ ُ ‫َ ﱠ‬ َ ُ َ ْ ‫أَن ال إِلَهَ إِال ﷲُ وأَن محمدا عبدهُ ورسُولُهُ فَيَقُوالن قَد كنﱠا نَعلَم أَنﱠك تَقُول ھَذا‬ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َُْ ً‫ﱠ ﱠ َ ﱠ ُ َ ﱠ‬ ‫)وفِي روايَة ألَبِي داود: قَال: فَيُنَادي منَاد من السماء أَن قَد صدق عبدي‬ َ َُ َ َِْ َ َ َ ْ ْ ِ َ‫ِ ُ ٍ ِ ْ ﱠ‬ ِ ٍ َِ َ ْ َ ِ َ ْ ْ ِ ُ ِ ْ ‫فَأَفرشوهُ من الجنﱠة وافتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الجنﱠة وأَ ْلبِسُوهُ من الجنﱠة قَال فَيَأْتِيه‬ َ ِ َ ْ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ ً َ ِ َ َْ ِِ ‫من روحھَا وطيبِھَا( ثُم يُفسح لَهُ فِي قَبْره سبعُون ذراعا فِي سبعين ثُم يُنَور‬ ُ ‫َِْ َ ﱠ ﱠ‬ ُ َ ْ ‫ﱠ‬ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ْ ْ ُ ْ ( ٌ‫لَهُ فِيه ثُم يُقَال لَهُ نَم فَيَقُول أَرْ جع إِلَى أَھلِي فَأُخبِرھُم )يَعنِي بِأَن حالِي طَيﱢب‬ ُ ِ ُ ُ ‫ِ ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ْ

‫َْ ﱠ‬ َ ِ ِ ُ‫فَيَقُوالن نَم كنَومة العرُوس الﱠذي ال يُوقِظُهُ إِال أَحبﱡ أَھلِه إِلَيه حتﱠى يَبعثَهُ ﷲ‬ َ ِْ ِ ْ َ ‫ﱠ‬ َْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ َِ ِ َ َ ْ ْ َ ‫من مضْ جعه ذلِك وإِن كان منَافِقًا قَال )يَعنِي فِي الجواب( سمعْت النﱠاس‬ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ِ َِ َ ْ ِ ‫يَقُولُون فَقُ ْلت مثلَهُ ال أَدري فَيَقُوالن قَد كنﱠا نَعلَم أَنﱠك تَقُول ذلِك )وفِي روايَة‬ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ ٍ َِ َ َ َ ُ ِ ْ َ ِْ ُ ْ ِ ْ ِ ُ ِ ْ َ ََ ْ ِ َ‫ِ ُ ٍ ِ ْ ﱠ‬ ‫ألَبِي داود: فَيُنَادي منَاد من السماء أَن كذب فَأَفرشوهُ من النﱠار وأَ ْلبِسُوهُ من‬ َُ َ ِ َ ِ ْ‫النﱠار وافتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النﱠار قَال فَيَأ‬ ْ َ ِ ‫ِ َ تِيه من حرﱢ ھَا وسمومھَا( فَيُقَال‬ ُ َ ْ ِ ِ ِ َُ َ ‫َُﱠ‬ ْ ُ ْ ِْ َ ُ ‫لِألَرْ ض التَئِمي علَيه فَتَ ْلتَئِم علَيه فَتَختَلِف فِيھَا أَضْ العهُ فَال يَزال فِيھَا معذبًا‬ ُ َ َ ُ َ ِْ َ ِ ْ ِ (‫حتﱠى يَبعثَهُ ﷲُ من مضْ جعه ذلِك. )البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود‬ َ َ ِ َِ َ ْ ِ ‫َْ ﱠ‬ َ
64- Dari Abu Hurairah, r.a. katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Apabila Si mati dikuburkan, datanglah kepadanya dua Malaikat hitam legam, lagi biru (matanya) salah satu di antaranya disebut dengan nama "Munkar" dan yang satu lagi disebut dengan nama "Nakir", (lalu keduanya mendudukan Si mati itu setelah dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya) kemudian mereka menyoalnya: "Apa yang engkau pernah katakan mengenai orang ini (Muhammad s.a.w.,)?" (dan pada satu riwayat oleh Abu Daud: Mereka bertanya kepadanya: "Apa yang engkau pernah sembah?" Maka kalau Allah memberi hidayah pertunjuk kepadanya, ia akan menjawab dengan berkata: "Aku menyembah Allah" Kemudian ia ditanya lagi: "Apa yang engkau pernah katakan mengenai orang ini (Muhammad s.a.w.,)?" (Dan pada satu riwayat yang lain oleh Abu Daud juga: Mereka menyoalnya dengan berkata: "Siapa Tuhanmu?" Ia menjawab: "Tuhanku ialah Allah". Mereka bertanya lagi: "Apa agama mu?" Ia menjawab: "Agamaku ialah Islam." Mereka bertanya lagi: "Siapa dia orang yang telah diutuskan dalam kalangan kamu?" Maka kalau Si mati seorang yang beriman, ia akan menjawab dengan berkata: "Orang itu (Muhammad s.a.w) ialah hamba Allah dan RasulNya, aku mengetahui serta meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu ialah hamba Allah dan RasulNya". Mereka berkata kepadanya: "Kami sedia mengetahui bahawa engkau mengakui yang demikian"; (Dan pada satu riwayat oleh Abu Daud bahawa Baginda s.a.w. bersabda: "Lalu diseru oleh penyeru dari langit katanya: "Sungguh benar hamba-Ku, maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari Syurga, dan pakaikanlah dia pakaian dari Syurga, serta bukakanlah baginya sebuah pintu ke Syurga." Rasulullah s.a.w. bersabda lagi: "Lalu datang kepadanya sebahagian dari bau Syurga dan keharumannya); kemudian dilapangkan kubur nya seluas tujuh puluh hasta persegi, dan diberikan cahaya yang menerangi kuburnya; kemudian dikatakan kepadanya: "Tidurlah". Lalu ia berkata: "Bolehkah aku balik kepada keluargaku supaya dapat aku ceritakan kebaikan halku?" Dua Malaikat itu berkata kepadanya: "Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangkitkan dari tidurnya melainkan sekasih-kasih ahlinya; Demikianlah halnya sehingga ia dibangkitkan Allah dari tempat baringnya itu. Jika Si itu seorang munafik, ia menjawab pertanyaan Malaikat itu dengan katanya Aku dengar orang berkata demikian, maka aku pun turut kata sama; aku tidak tahu benarkah atau tidak." Lalu dua Malaikat itu berkata: "Memang kami tahu engkau berkata demikian"; (dan menurut satu riwayat oleh Abu Daud: "Lalu diseru oleh penyeru dari langit katanya: "Sesungguhnya orang itu berdusta maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari Neraka dan pakaikanlah dia dari Neraka, serta bukakanlah baginya sebuah pintu ke Neraka. " Rasulullah s.a.w bersabda lagi: "Lalu datang kepadanya sebahagian dari bahang Neraka dan udara panasnya) kemudian diperintahkan

bumi supaya mengapitnya lalu bumi mengapitnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya, maka tinggallah ia dalam azab itu terus menerus ke masa Allah bangkitkan dia dari kuburnya itu." (Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Abu Daud)

ْ َ ‫56- عن أَنَس بْن مالِك رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ِ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ َ َْ ُ ْ َ ُ‫قَال يَتبَع الميﱢت ثَالثَةٌ فَيَرْ جع اثنَان ويَبقَى معهُ واحد يَتبَعهُ أَھلُهُ ومالُهُ وعملُه‬ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ٌ ِ َ ََ ْ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ َ َ ْ ُ ِ (‫فَيَرْ جع أَھلُهُ ومالُهُ ويَبقَى عملُهُ )البخاري ومسلم والترمذي والنسائي‬ ََ
65- Dari Anas bin Malik, r.a. bahawa Rasulullah bersabda: "Tiga perkara akan menurut orang mati ke kuburnya, kemudian dua daripadanya akan balik dan tinggal satu bersama-samanya - ia akan diturut oleh keluarganya, hartanya dan amalnya, kemudian keluarganya dan hartanya akan balik, dan tinggallah amalnya bersama-sama dengannya". (Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i) Banyak keterangan-keterangan syarak yang menunjukkan bahawa azab kubur yang disediakan bagi orang-orang yang berdosa dan nikmat-nikmat kesenangannya yang sediakan lagi orangorang yang taat - tidak berkesudahan. Di antara keterangan-keterangan itu ialah firman Allah Taala, yang maksudnya: "Orang-orang yang berdosa itu didedahkan kepada Neraka pagi dan petang." (46, Surah Ghafir) Dan di antaranya ialah hadis yang berikut:

‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫َ ْ ِ ُ َ َ َ ِ َ ﱠ َْ َ ﱠ‬ ‫66- عن ابْن عمر رضي ﷲُ عنھُما أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِن‬ َ ‫ﱠ‬ ‫أَحدكم إِذا مات عرض علَيه مقعدهُ بِالغداة والعشي إِن كان من أَھل الجنﱠة‬ ِ َ ْ ِ ْ ْ ِ َ َ ْ ‫َ َ ُْ َ َ َ ُ ِ َ َ ْ ِ ََُْ ََْ ِ َ َْ ِ ﱢ‬ ‫فَمن أَھل الجنﱠة وإِن كان من أَھل النﱠار فَمن أَھل النﱠار فَيُقَال ھَذا مقعدك‬ َ ََُْ َ ُ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ْ ْ ِ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ْ ِ ِ (‫حتﱠى يَبعثَك ﷲُ يَوم القِيَامة )البخاري ومسلم والترمذي‬ َ ِ َ ْ َ ْ ‫َْ َ ﱠ‬
66- Dari Ibn Umar, r.a. bahawa Nabi s.a.w, bersabda: "Sesungguhnya apabila seseorang kamu mati, didedahkan kepadanya - pagi dan petang - tempat tinggalnya kelak; sekiranya si mati itu dari ahli Syurga maka Syurgalah yang didedahkan kepadanya untuk ia merasai nikmatnya dan jika ia dari ahli Neraka maka Nerakalah yang didedahkan kepadanya untuk ia merasai azab sengsaranya." Nabi s.a.w., bersabda lagi: "Kemudian dikatakan kepada masing-masing: "Inilah tempat tinggalmu yang engkau akan dibawa kepadanya pada hari qiamat." (Bukhari, Muslim dan Tirmizi) Mengenai balasan baik dan buruk di dalam kubur, memang tidak dapat difikirkan keadaannya oleh akal manusia dalam dunia ini, oleh itu wajiblah atas tiap-tiap orang yang beriman: Percaya dan

yakin akan segala yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w., dan janganlah ia memandai-mandai memahami atau memperkatakannya secara buta tuli - dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan syarak. Demikianlah segala perkara yang berhubung dengan hal ehwal hari akhirat.
Adab Dan Tatatertib Melawat Orang Sakit Atau Menghadiri Orang Yang Hampir Mati Atau Yang Sudah Mati.

Di antara adab dan peraturan yang tersebut ialah sebagaimana yang diterangkan oleh hadis-hadis dan "Athar" (kata-kata sahabat) yang berikut:

َْ ‫َ ْ ﱢ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ ‫76- عن أُم سلَمةَ رضي ﷲُ عنھَا قَالَت قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ْ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ َْ ْ َ ِ َْ ْ َ َ َ َْ ‫إِذا حضرْ تُم المريض أَو الميﱢت فَقُولُوا خيرًا فَإِن المالئِكةَ يُؤمنُون علَى ما‬ َ َ َ ‫ﱠ ََْ َ َ ﱢ‬ (‫تَقُولُون. )مسلم‬ َ
67- Dari Ummi Salamah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila kamu ziarahi orang sakit atau orang yang hampir mati, hendaklah kamu memperkatakan perkara yang baik kerana sesungguhnya Malaikat mengucap Amin terhadap apa yang kamu katakan itu." (Muslim)

ُ‫86- عن ابْن عبﱠاس رضي ﷲُ عنھُما قَال من السنﱠة تَخفِيف الجلُوس وقِلﱠة‬ ُ ْ ُ ْ ِ ‫َ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ َ َ ِ َ ﱡ‬ َ ِ ‫الصخب فِي العيَادة قَال وقَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم لَما كثُر‬ َ َ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ ﱠ‬ َ ‫ِْ َِ َ َ َ َ ُ ﱠ‬ ِ َ ‫ﱠ‬ (‫لَغطُھُم واختِالفُھُم "قُوموا عنﱢي" )رزين‬ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
68- Dari Ibn Abbas r.a., katanya: "Di antara adab peraturan yang ditetapkan oleh Nabi s.a.w. ialah: Memendekkan masa duduk dan mengurangkan bising semasa melawat orang sakit. Ibn Abbas berkata lagi: "Rasulullah bersabda ketika sahabat-sahabat banyak membuat bising dan berselisih pendapat (semasa mereka melawat Baginda yang sedang gering): "Bangunlah kamu semua tinggalkan daku." (Razin)

‫96- عن جابِر رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫َ ْ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ‫أَفضل العيَادة أَجْ رًا سُرْ عةُ القِيَام من عند المريض. )الديلمي في مسند‬ َِ ِْ ُ َ ْ ِ ِ َْ ِِْ ْ ِ ِ ْ َ (‫الفردوس‬
69- Dari Jabir r.a., bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Cara melawat orang sakit yang lebih afdal pahalanya ialah segera meninggalkan orang sakit itu." (Ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus)

‫ﱠ‬ َْ ‫َِ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ُ‫07- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ رضي ﷲُ عنهُ قَال سمعْت رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ َِ ُ َ َ ﱠ‬ ‫ﱠ ﱠ‬ َ ُْ َْ ‫علَيه وسلﱠم يَقُول لَقﱢنُوا موتَاكم ال إِلَهَ إِال ﷲُ. )فَإِنﱠهُ ما من عبد يُختَم لَهُ بِھَا‬ ُ ُ ْ ٍَْ ْ ِ َ َ َ َ ِْ َ (‫عند موتِه إِال كانَت زادهُ إِلَى الجنﱠة(. )مسلم‬ َ َ ْ َ ‫َِْ َْ ِ ﱠ‬ ِ َ ْ
70- Dari Abu Said al-Khudri r.a. katanya: Aku ada mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sebutlah kepada orang-orang kamu yang hendak mati ‫ﻻ إﻟﻪ اﻻ ﷲ‬ kerana sesungguhnya tidak ada seorang hamba Allah yang diberikannya kemudahan mengakhiri keadaannya dengan kalimah itu semasa ia hampir mati, melainkan kalimah itu menjadi bekalannya ke Syurga. " (Muslim)

َْ ‫َ ْ ﱢ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ ‫17- عن أُم سلَمةَ رضي ﷲُ عنھَا قَالَت دخل رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫ْ َ َ َ َ ُ ﱠ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ َ ‫ْ َ َ ﱠ َ ﱠ‬ ‫وسلﱠم علَى أَبِي سلَمةَ وقَد شق بَصرهُ فَأَغمضهُ ثُم قَال إِن الرﱡ وح إِذا قُبِض‬ ُ َ ‫َ َ َ ْ َ ﱠ‬ َ َ َ َ َ ‫ْ ِ ُْ ﱠ َ ٍ ﱠ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ﱠ‬ ‫تَبِعهُ البَصر فَضج نَاسٌ من أَھلِه فَقَال ال تَدعوا علَى أَنفُسكم إِال بِخيْر فَإِن‬ َ ُ ْ َ َ ِ ْ ْ ِ ْ َ َ َ ‫المالئِكةَ يُؤمنُون علَى ما تَقُولُون ثُم قَال اللﱠھُم اغفِرْ ألَبِي سلَمةَ وارْ فَع‬ َ ‫َ ﱠ‬ ِ ْ ‫ﱠ‬ َ َ َ ‫ََْ َ َ ﱢ‬ ْ ْ َ َ ِْ َْ ْ َ َ ِ َْ ‫درجتَهُ فِي المھديﱢين واخلُفهُ فِي عقِبِه فِي الغابِرين واغفِرْ لَنَا ولَهُ يَا ربﱠ‬ َ َ َ َ ِ َ َ (‫العالَمين وافسحْ لَهُ فِي قَبْره ونَورْ لَهُ فِيه. )مسلم‬ ‫ِِ َ ﱢ‬ َ ْ َ َ ِ َْ ِ
71- Dari Ummi Salamah katanya: Rasulullah s.a.w, telah masuk menziarahi Abu Salamah sedang mata Abu Salamah terbuka, lalu Nabi s.a.w., menutupnya, kemudian Baginda bersabda: "Sesungguhnya roh apabila ia diambil oleh Malaikat akan diturut oleh pandangan mata (si mati itu)"; (mendengar yang demikian) sebahagian dari keluarganya riuh rendah (menangis dan menyebut-nyebut kemalangan yang mendukacitakan mereka), lalu Baginda s.a.w., bersabda: "Janganlah kamu menyebut-nyebut perkara-perkara yang buruk yang merosakkan kamu, tetapi sebutlah perkara-perkara yang baik kerana Malaikat memohon supaya Tuhan kabulkan apa yang kamu katakan - baik atau buruk", kemudian Baginda berdoa dengan sabdanya: Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa Abu Salamah dan tinggikanlah darjatnya bersama orang-orang yang mendapat hidayah pertunjuk, dan jadilah sebagai gantinya untuk mengurus dan melindungi keluarganya yang ditinggalkan dan ampunkanlah bagi kami dan baginya Ya Rabbal alamin, dan lapangkanlah kuburnya serta berilah kepadanya cahaya yang menerangi kuburnya." (Muslim) Hadis-hadis yang tersebut menerangkan antara lain:
Panduan bagi orang-orang yang ditimpa bencana:

Mengenai orang-orang yang ditimpa sesuatu bencana, Rasulullah s.a.w. menerangkan dalam beberapa hadis yang antara lain seperti berikut:

ْ َ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ َ ﱠ‬ ‫27- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ وأَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنھُما أَن النﱠبِي صلﱠى‬ َ ‫ﱠ‬ َ ِ ُْ ْ ٍ َِ ‫ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال ما يُصيبُ المسلِم من نَصب وال وصب وال ھَم وال حزن‬ ِ ٍ َ َ ََ ‫ُْ ْ َ ِ ْ َ ٍ ََ َ َ ٍ ََ ﱟ‬ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫ﱠْ َ ِ َ ُ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ ْ ِ ‫وال أَذى وال غم حتﱠى الشوكة يُشاكھَا إِال كفﱠر ﷲُ بِھَا من خطَايَاهُ. )البخاري‬ َ ‫ََ ً ََ َﱟ‬ (‫ومسلم‬
72- Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah, r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang Islam sama ada kepenatan kesakitan, kesusahan memikirkan perkara yang akan datang, kedukaan, sesuatu yang menyakiti, atau kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku - sehinggakan tikaman duri yang mencucuknya melainkan Allah hapuskan dengan sebabnya, sebahagian dari dosa-dosanya." (Bukhari dan Muslim)

‫37- عن عبد ﷲِ بْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ َ َْ ‫َ ْ َِْ ﱠ ِ َ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ‫ﱡ‬ ‫َ ِ َ ﱠ َ ﱠ‬ ‫قَال ما من مسلِم يُصيبُهُ أَذى مرضٌ فَما سواهُ إِال حطﱠ ﷲُ لَهُ سيﱢئَاتِه كما تَحُط‬ َ َ ً ِ ٍ ْ ُ ْ ِ َ َ ََ ِ َ (‫الشجرةُ ورقَھَا. )البخاري ومسلم‬ َ َ َ َ ‫ﱠ‬
73- Dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Nabi s.a.w. sabdanya:"Tidak ada seseorang Islam yang ditimpakan sesuatu yang menyakiti, iaitu penyakit atau lainnya melainkan Allah gugurkan dengan sebab itu dosa dosanya, sebagaimana pokok menggugurkan daunnya (pada musimnya yang tertentu)." (Bukhari dan Muslim)

ْ َ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫47- عن أَنَس رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِن‬ َ ‫ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ُ‫عظَم الجزاء مع عظَم البَالء وإِن ﷲَ إِذا أَحبﱠ قَوما ابتَالھُم فَمن رضي فَلَه‬ َ َ ‫ِ َ ْ َ َ ِ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ ﱠ ﱠ‬ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ً ْ َ ‫ﱠ‬ (‫الرﱢ ضا ومن سخطَ فَلَهُ السخطُ. )الترمذي وابن ماجه‬ ِ َ ْ َ َ َ
74- Dari Anas r.a., bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Bahawa besarnya sesuatu balasan itu menurut besarnya sesuatu bencana ujian; dan bahawa Allah `Azza wa Jalla apabila mengasihi sesuatu kaum diuji mereka; kemudian sesiapa yang menerima ujian itu dengan redha maka ia akan beroleh keredhaan Allah, dan sesiapa yang bersikap keluh kesah serta benci menerima ujian itu maka ia akan mendapat kemurkaan dari Allah. " (Tirmizi dan Ibn Majah)

‫57- عن شداد بْن أَوس والصﱡ نَابِحي رضي ﷲُ عنھُما أَنﱠھُما دخال علَى‬ َ ََ َ َ َ ٍ ْ ِ ِ ‫َ ْ َﱠ‬ َ َْ ‫ِ ﱢ َ ِ َ ﱠ‬ َ ِ َ ُ‫رجُل مريض يَعُودانِه فَقَاال لَهُ كيْف أَصْ بَحْ ت قَال أَصْ بَحْ ت بِنعمة فَقَال لَه‬ َ َ َ ٍ َ ِْ ُ َ َ ٍ ِ َ ٍ َ َ ْ ‫َﱠ ٌ ِ َ َ ِ ﱠ ِ َ َ ﱢ‬ ‫شداد أَبْشرْ بِكفﱠارات السيﱢئَات وحط الخطَايَا فَإِنﱢي سمعْت رسُول ﷲِ صلﱠى‬ َ ‫َِ ُ َ َ ﱠ‬

‫ُ ﱠ ﱠ َ ﱠ َ َ ﱠ‬ ‫ﷲُ علَيه وسلﱠم يَقُول إِن ﷲَ عز وجل يَقُول إِنﱢي إِذا ابتَلَيْت عبدا من عبَادي‬ ُ ِ ِ ْ ِ ًَْ ُ ْ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ ْ َ َ ُ‫مؤمنًا فَحمدنِي علَى ما ابتَلَيتُهُ فَإِنﱠهُ يَقُوم من مضْ جعه ذلِك كيَوم ولَدتهُ أُمه‬ َِ َ ‫ُ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ َ ِْ َ َْ ﱡ‬ ِ ُْ َ ْ ْ ِ ‫َ ﱠ َ َ ﱠ‬ ‫من الخطَايَا ويَقُول الرﱠبﱡ عز وجل أَنَا قَيﱠدت عبدي وابتَلَيتُهُ وأَجْ رُوا لَهُ كما‬ ُ َ َ ْ ْ َ َِْ ُ ْ ََ ٌ ِ َ َ َ (‫كنتُم تُجْ رُون لَهُ وھُو صحيح. )اإلمام أحمد‬ َ ْ ُْ
75- Dari Syaddad bin Aus dan Al-Sunabihi r.a., bahawa keduanya telah masuk melawat seorang sakit, lalu mereka bertanya kepadanya: "Bagaimana keadaanmu pagi ini?" Ia menjawab: "Aku berada dalam keadaan baik." Syaddad berkata kepadanya: "Bergembiralah engkau dengan perkara-perkara yang menghapuskan dosa-dosa dan menggugurkan kesalahan, kerana aku telah mendengar Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya Allah `Azza wa Jalla berfirman: Apabila Aku menguji seseorang dari hamba hamba-Ku yang mukmin dengan sesuatu penyakit, lalu ia memuji-Ku kerana ujian-Ku itu maka sesungguhnya ia akan bangkit dari tempat baringnya itu seperti masa ia dilahirkan oleh ibunya bersih dari segala kesalahan", dan Tuhan Tabaraka wa Taala berfirman kepada Malaikat penulis amal orang itu: "Aku telah mengikat hamba-Ku itu dan telah mengujinya, maka lakukanlah kepadanya apa yang kamu biasa lakukan untuknya (menulis amal baiknya) semasa ia berkeadaan sihat". (Imam Ahmad)

َْ ‫ٍ َ ِ َ ﱠ‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ‫67- عن أَنَس رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم ال‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ َ َْْ ُْ ِْ ٌ َ ‫َ ﱠ‬ ْ‫يَتَمنﱠيَن أَحد منكم الموت لِضُرﱟ نَزل بِه فَإِن كان ال بُد متَمنﱢيًا لِ ْلموت فَ ْليَقُل‬ ِ َْ َ ُ ‫َ َ ِ ْ َ َ َ ﱠ‬ َْ َْ .‫اللﱠھُم أَحْ يِنِي ما كانَت الحيَاةُ خيرًا لِي وتَوفﱠنِي إِذا كانَت الوفَاةُ خيرًا لِي‬ َ ْ ْ َ َ ‫ﱠ‬ َْ ْ َ َ َ َ (‫)البخاري ومسلم‬
76- Dari Anas r.a., katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Jangan sekali-kali seseorang kamu bercita-cita hendakkan mati kerana sesuatu bencana yang menimpanya; kalau keadaan mati, mendesaknya meminta maka hendaklah ia memohon dengan berkata: `Ya Tuhanku, hidupkanlah daku selagi hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah daku apabila mati itu lebih baik bagiku'." (Bukhari dan Muslim) Hadis-hadis yang tersebut menyatakan antara lain: (1) Segala bencana, penyakit, kesusahan atau kerunsingan yang menimpa tubuh badan atau akal fikiran seseorang mukmin adalah menjadi "Kaffarah" (penghapus) kekotoran dosa dan kesalahan orang yang ditimpa bencana itu. (2) Sesiapa yang mensifatkan bala bencana yang menimpanya sebagai nikmat serta menerimanya dengan redha akan mendapat - selain daripada terhapus kekotoran dosa dan kesalahannya balasan pahala dari Allah s.w.t., bahkan ditulis baginya pahala amal baik yang tak dapat ia kerjakan kerana dihalangi oleh bencana yang menimpanya itu.

(3) Sesiapa yang keluh kesah serta bencikan bencana yang menimpanya itu, akan mendapat kemurkaan dari Allah. (4) Di larang keras, jangan sekali-kali seseorang meminta hendak mati kerana bosan dan tidak tahan menanggung sesuatu bencana yang menimpanya; kalau juga ia hendakkan sangat supaya ia mati, maka hendaklah ia memohon secara yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. pada hadis yang ke 76 dan jangan sekali-kali cuba hendak membunuh diri. Fasal Kedua Matinya Tiap-Tiap Yang Bernyawa Apakala Berakhir Umur Dunia Kemudian Semuanya Dihidupkan Semula Sebagaimana manusia berada di dunia ini hanya untuk suatu masa yang tertentu kemudian berpindahlah ia ke satu alam yang kekal abadi, maka alam dunia ini dengan segala langit dan buminya pun akan habis tempohnya pada suatu masa yang tertentu dan ditukar menjadi satu alam yang tidak berkesudahan, segala yang ada padanya kekal abadi sama ada nikmat kesukaan orang mukmin mahu pun azab kedukaan orang kafir. Hakikat ini diterangkan oleh Allah Taala dengan firman-Nya, yang bermaksud: "Kehidupan dunia ini hanya kesukaan dan kesenangan sementara, dan alam akhirat sahajalah tempat kediaman yang kekal abadi. "(39 surah Ghafir). "Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih, kami akan masukkan mereka ke dalam Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. ..." (57, Surah al-Nisa'). Dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya disediakan baginya Neraka Jahanam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. " (23 Surah al-Jin). Dengan berakhirnya umur dunia ini, timbullah saat permulaan qiamat yang tidak diketahui masanya melainkan Allah, tetapi tanda-tanda hampirnya kedatangan saat itu ada diterangkan oleh Rasulullah s.a.w., dalam beberapa hadis yang sebahagian daripadanya telah pun disebutkan pada huraian hadis yang ke 13, bab yang kelima, dalam "Muqaddimah Mastika Hadith" dahulu, manakala sebahagian daripadanya ialah hadis-hadis yang berikut:

َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫77- عن حذيفَةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال ال تَقُوم‬ َ ‫ﱢ‬ ُ ِ َ َْ ‫َ ْ ُ َْ َ ِ َ ﱠ‬ (‫السﱠاعةُ حتﱠى يَكون أَسعد النﱠاس بِالدنيَا لُكع بْن لُكع. )الترمذي واإلمام أحمد‬ ََ ْ َ ُ َ َ ٍ َ ُ ُ َ ْ‫ِ ﱡ‬
77- Dari Huzaifah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Tidak akan berlaku saat qiamat sehingga orang yang tidak tentu saka bakanya, yang buruk akhlaknya dan yang bodoh bebal, menjadi sebahagiabahagia manusia dengan kesenangan dunia. " (Tirmizi dan Imam Ahmad)

َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َْ ‫َ ْ ِ َ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ‫87- عن ابْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال ال‬ َ ‫ﱢ‬ (‫تَقُوم السﱠاعةُ إِال علَى شرار النﱠاس. )مسلم واإلمام أحمد‬ َ ‫َ ﱠ‬ ُ ِ ِ َ ِ
78- Dari Ibn Mas'ud r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Tidak berlaku saat qiamat melainkan semasa tidak ada di dunia ini selain daripada orang-orang jahat (yang tidak mengenal baik dan buruk) (Muslim dan Imam Ahmad)

‫ﱠ‬ َْ ‫َ ْ َِْ ﱠ ِ َ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ُ‫97- عن عبد ﷲِ بْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ْ َ َ َ َ ِْ َ ْ ِ ْ ْ ِ ٌ ُ َ َ َ َْ َ ْ ‫علَيه وسلﱠم ال تَذھَبُ الدنيَا حتﱠى يَملِك العرب رجل من أَھل بَيتِي يُواطئ‬ ُ ِ َ َ ْ‫ﱡ‬ ‫اسمهُ اسمي )وفِي روايَة ألَبِي داود: يُواطئ اسمهُ اسمي واسم أَبِيه اسم‬ ِ ٍ َِ ِْ ُ ْ َ َْ ِ ُْ َ ِْ ُ ْ ُ ِ َ َُ َ (‫أَبِي(. )الترمذي وأبو داود‬
79- Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: "Tidak habis umur dunia ini sehingga bangsa Arab dan pengikut-pengikutnya dikuasai oleh seorang dari ahli rumahku yang namanya menyamai namaku"; (dan pada satu riwayat oleh Abu Daud - ada disebutkan: "Yang namanya menyamai namaku, dan nama ayahnya menyamai nama ayahku") (Tirmizi dan Abu Daud)

‫ﱠ‬ َْ ‫َِ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ُ‫08- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ْ ِ َْ ْ ْ َْ ِ ْ ْ ًَْ َ ْ َ ‫علَيه وسلﱠم المھديﱡ منﱢي أَجْ لَى الجبھَة أَقنَى األَنف يَمألُ األَرْ ض قِسطًا وعدال‬ ِ ِْ َْ َ َ َ ِْ َ (‫كما ملِئَت جورًا وظُ ْلما يَملِك سبع سنِين. )أبو داود‬ َ ِ َ َْ ُ ْ ً َ ْ َ ْ ُ َ َ
80- Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Mahadi itu dari keturunanku, dahinya luas, hidungnya mancung; ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan; ia memerintah selama tujuh tahun." (Abu Daud)

‫ﱠ‬ َْ ‫َِ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ُ‫18- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ رضي ﷲُ عنهُ قَال ذكر رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ ََ َ َ ُ ﱠ‬ ‫علَيه وسلﱠم بَالء يُصيبُ ھَذه األُمةَ حتﱠى ال يَجد الرجل م ْلجأ ً يَ ْلجأ ُ إِلَيه من‬ َ ِ ِْ َ َ َ ُ ُ ‫ِِ ْ ﱠ َ َ َِ ﱠ‬ ِ ً َ َ َ َ ِْ َ ْ ِ َْ ًَْ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ‫الظ ْلم فَيَبعث ﷲُ رجُال من عترتِي وأَھل بَيتِي فَيَمألُ بِه األَرْ ض قِسطًا وعدال‬ َ ِْ ْ ِ ً َ ‫ﱡ ِ َْ ُ ﱠ‬ ْ ُ ِ َ َ ِ َ‫َ َْ َ ِ ُ ﱠ‬ ْ ُ ََ ُ َ َ ِ ‫كما ملِئَت ظُ ْلما وجورًا يَرْ ضى عنهُ ساكن السماء وساكن األَرْ ض ال تَدع‬ ْ َ َ ً ْ ُ َ ََ ْ ِ َْ ‫السماء من قَطرھَا شيئًا إِال صبﱠتهُ مدرارًا وال تَدع األَرْ ضُ من نَبَاتِھَا شيئًا‬ َ ِْ ْ َ ‫ﱠ َ ُ ِ ْ ْ ِ َْ ﱠ‬

ْ ‫إِال أَخرجتهُ حتﱠى يَتَمنﱠى األَحْ يَاء واألَموات أَن يَعيش فِي ذلِك سبع سنِين أَو‬ ْ َ ِ َ َْ َ َ َ ِ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َْ َ ْ ‫ﱠ‬ َ (‫ثَمان سنِين أَو تِسع سنِين. )الحاكم‬ َ ِ َ ْ ْ َ ِ َ َ
81- Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. telah menyebut satu bala bencana akan menimpa umat ini sehingga seseorang tak dapat tempat untuk berlindung daripada kezaliman; maka Allah Taala lahirkan seorang dari keturunanku dan ahli rumahku, serta Tuhan penuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan disebabkan pemerintahannya sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan; penduduk langit dan bumi puas hati dengan pemerintahannya; langit pula tidak meninggalkan sedikit pun dari hujannya melainkan dicurahkannya dengan lebat dan bumi juga tidak meninggalkan dari tumbuh-tumbuhannya melainkan dikeluarkannya dengan sebanyakbanyaknya sehingga orang yang hidup suka kalau orang-orang matinya hidup semula (supaya mereka dapat menikmati kemakmuran itu bersama); Mahadi itu akan hidup dalam keadaan yang tersebut selama tujuh atau lapang atau pun sembilan tahun." (al-Hakim)

‫ﱠ‬ َْ ‫ِ ِ ٍ ِْ ِ َ ِ َ ﱠ‬ َْ ُ ْ َ ُ‫28- عن حذيفَةَ بْن أَسيد الغفَاريﱢ رضي ﷲُ عنهُ قَال اطﱠلَع النﱠبِي صلﱠى ﷲ‬ َ ‫ﱡ‬ َ َ ‫علَيه وسلﱠم علَينَا ونَحْ ن نَتَذاكر فَقَال ما تَذاكرُون قَالُوا نَذكر السﱠاعةَ قَال إِنﱠھَا‬ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ‫لَن تَقُوم حتﱠى تَرون قَبلَھَا عشر آيَات فَذكر الدخان والدجﱠال والدابﱠةَ وطُلُوع‬ َ َ ْ َ َ َ َ ‫ٍ ََ َ ﱡ َ َ َ ﱠ َ َ ﱠ‬ (‫الشمس من مغربِھَا ونُزول عيسى ابْن مرْ يَم ويَأَجُوج ومأْجُوج… . )مسلم‬ َ ِ َ ُ َ ِ َْ ْ ِ ِ ْ‫ﱠ‬ َ َ َ َ ِ َ َ َ
82- Dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. telah menjenguk kepada kami semasa kami sedang ingat mengingati satu sama lain, lalu Baginda s.a.w. bertanya: "Apa yang kamu ingat mengingatkan itu?" Kami menjawab: "Kami mengingati perihal hari qiamat dan saat berlakunya"; Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya saat qiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat sebelumnya sepuluh alamat." Lalu Baginda s.a.w., menyebut alamat atau tanda-tanda itu iaitu: Asap, Dajal (1) Dabbatul-Ardh, terbit matahari dari pihak masuknya (dan pihak barat) turunnya Nabi Isa anak Mariam dan Ya'juj wa Ma'juj. (Muslim) ______________________________
Dajal ialah orang yang menyembunyi dan mengubah keadaan perkara-perkara yang benar dengan perkataan dustanya atau perbuatan sihirnya. Nabi s.a.w., kerapkali mengingatkan umatnya dalam beberapa hadis supaya menjaga diri daripada bencana dajal dan pengaruhnya yang besar bahayanya. Di antara hadis-hadis itu - ialah diriwayatkan oleh Muslim yang maksudnya. "Tidak ada di antara masa kejadian Nabi Adam dan masa berlakunya hari qiamat bala bencana yang lebih besar daripada bencana Dajal dan pengaruhnya." Baginda s.a.w., mengajar pula umatnya membaca dalam "Tahiyyat akhir" pada tiap-tiap sembahyang, doa memohon perlindungan dari bencana Dajal. Dalam pada itu, Nabi Muhammad s.a.w. , ada menyatakan - dalam beberapa hadis juga- bahawa Baginda s.a.w., bimbangkan umatnya dipengaruhi oleh orang lain lebih dari dipengaruhi oleh Dajal yang besar bencananya itu. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, yang maksudnya: "Tidak akan berlaku saat qiamat melainkan setelah timbul tiga puluh pendusta yang diakhiri oleh Dajal yang matanya

‫‪buta sebelah", dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga yang maksudnya: Sesungguhnya ada orang-arang yang lain dari Dajal yang aku‬‬ ‫‪bimbangkan kamu dipengaruhinya lebih daripada aku bimbangkan kamu dipengaruhi oleh Dajal sendiri. "Sahabat Baginda bertanya. "Siapa orang‬‬‫‪orang itu ya Rasulullah? " Baginda s.a.w. menjawab: "Orang-orang itu ialah pemimpin-permimpin yang - dengan pengaruhnya atau ilmu‬‬ ‫" .‪pengetahuannya - menyebabkan manusia sesat‬‬

‫ﱠ‬ ‫َ ْ ﱠ ِ ِ َْ َ َ َ ِ َ ﱠ َْ‬ ‫38- عن النﱠواس بْن سمعان رضي ﷲُ عنهُ قَال ذكر رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ‬ ‫َ ََ َ َ ُ ﱠ َ‬ ‫علَيه وسلﱠم الدجﱠال فَقَال … إِنﱠهُ شابﱞ قَطَطٌ عينُهُ طافِئَةٌ … إِنﱠهُ خارج خلﱠةً‬ ‫َْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ ٌ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ِْ َ َ َ ﱠ َ‬ ‫ِ َ ﱠ ْ‬ ‫َ ﱠ ِ َ ِْ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ َ ً‬ ‫بَيْن الشأْم والعراق فَعاث يَمينًا وعاث شماال يَا عبَاد ﷲِ فَاثبُتُوا قُ ْلنَا يَا رسُول‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ﱠ َ َ ْ‬ ‫ﷲِ وما لَبثُهُ فِي األَرْ ض قَال أَرْ بَعُون يَوما يَوم كسنَة ويَوم كشھْر ويَوم‬ ‫ِ َ‬ ‫َ ْ ً ْ ٌ َ َ ٍ َ ْ ٌ َ َ ٍ َ ْ ٌ‬ ‫َ َ ﱠ َ َ ْ ْ ُ ِ َ َ ٍ ْ‬ ‫كجمعة وسائِر أَيﱠامه كأَيﱠامكم قُ ْلنَا يَا رسُول ﷲِ فَذلِك اليَوم الﱠذي كسنَة أَتَكفِينَا‬ ‫َ ُ ُ َ ٍ َ َ ُ ِ ِ َ ِ ُْ‬ ‫ِ ََ ٍْ َ َ ُْ‬ ‫فِيه صالةُ يَوم قَال ال اقدرُوا لَهُ قَدرهُ … فَبَينَما ھُو كذلِك إِذ بَعث ﷲُ المسيح‬ ‫ْ َ َ ََ َ ْ َ َ ﱠ َْ ِ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َِ‬ ‫ابْن مرْ يَم فَيَنزل عند المنَارة البَيضاء شرْ قِي دمشق … فَيَطلُبُهُ حتﱠى يُدركهُ‬ ‫َ َ َ ْ ِ ُ َِْ َْ َِ ْ ْ َ ِ َ ﱠ َِ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ﱟ ْ‬ ‫َ َ َ ْ ٌ ْ َ َ َ ْ ﱠ ِْ ْ َ ُ َ ْ‬ ‫بِبَاب لُد فَيَقتُلُهُ ثُم يَأْتي عيسى ابْن مرْ يَم قَوم قَد عصمھُم ﷲُ منهُ فَيَمسح عن‬ ‫ﱠ ِ ِ َ‬ ‫ْ َ ِ ْ َ َ ََ َ ْ ْ َ ﱠ‬ ‫وجُوھھم ويُحدثُھُم بِدرجاتِھم فِي الجنﱠة فَبَينَما ھُو كذلِك إِذ أَوحى ﷲُ إِلَى‬ ‫ُ ِ ِْ َ َ ﱢ ْ َ َ َ ِْ‬ ‫ْ ْ َ ُ ِ ً‬ ‫عيسى إِنﱢي قَد أَخرجْ ت عبَادا لِي ال يَدان ألَحد بِقِتَالِھم فَحرﱢ ز عبَادي إِلَى‬ ‫َ َ ِ ِ ٍَ‬ ‫ِ َ‬ ‫ِْ َ ْ ِ ِ‬ ‫الطور ويَبعث ﷲُ يَأْجُوج ومأْ‬ ‫ﱡ ِ َ َْ ُ ﱠ‬ ‫َ َ َ جُوج وھُم من كلﱢ حدب يَنسلُون … ويُحْ صر‬ ‫َ ُ‬ ‫َ َ ْ ِ ْ ُ ََ ٍ ْ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫نَبِي ﷲِ عيسى وأَصْ حابُهُ حتﱠى يَكون ر ْأسُ الثﱠور ألَحدھم خيرًا من مائَة‬ ‫ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ ِ َ ِ ِْ َْ ِ ْ ِ ِ‬ ‫ﱡ ﱠ ِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫دينَار ألَحدكم اليَوم فَيَرْ غبُ نَبِي ﷲِ عيسى وأَصْ حابُهُ فَيُرْ سل ﷲُ علَيھم‬ ‫ِ ُ ﱠ َ ْ ِْ‬ ‫َ‬ ‫ﱡ ﱠ ِ َ َ‬ ‫ِ ٍ ِ َ ِ ُْ ْ ْ َ‬ ‫ﱡ ﱠ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ِْ‬ ‫النﱠغف فِي رقَابِھم فَيُصْ بِحُون فَرْ سى كموت نَفس واحدة ثُم يَھبطُ نَبِي ﷲِ‬ ‫َ َ َ ْ ِ ْ ٍ َ ِ ٍَ ﱠ ِْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َْ ِ َ ِ ٍ ﱠ ََ‬ ‫ِ َ ِ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫عيسى وأَصْ حابُهُ إِلَى األَرْ ض فَال يَجدون فِي األَرْ ض موضع شبْر إِال مألَهُ‬ ‫ِ َ َ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫ِ ُ ﱠ ْ‬ ‫زھَمھُم ونَتنُھُم فَيَرْ غبُ نَبِي ﷲِ عيسى وأَصْ حابُهُ إِلَى ﷲِ فَيُرْ سل ﷲُ طَيرًا‬ ‫َ‬ ‫َ ُ ْ َ ْ ْ‬ ‫ﱡ ﱠ ِ َ َ‬ ‫َ ُ ﱡ‬ ‫كأَعنَاق البُخت فَتَحْ ملُھُم فَتَطرحھُم حيْث شاء ﷲُ ثُم يُرْ سل ﷲُ مطَرًا ال يَكن‬ ‫َ ْ ِ ْ ْ ِ‬ ‫ِ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ﱠ ﱠ ِ ُ ﱠ َ‬ ‫ْ ُ َ َ ﱠ ِ ﱠ ُ ْ‬ ‫ُ ََ ٍ ََ َ ٍ ْ ِ ُ ْ‬ ‫ِْ‬ ‫منهُ بَيْت مدر وال وبَر فَيَغسل األَرْ ض حتﱠى يَتركھَا كالزلَفَة ثُم يُقَال لِألَرْ ض‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ْ‬ ‫َ َ ِ َ ُﱢ‬ ‫أَنبِتِي ثَمرتَك وردي بَركتَك فَيَومئِذ تَأْكل العصابَةُ من الرﱡ مانَة ويَستَظلﱡون‬ ‫ﱠ ِ َ ْ ِ َ‬ ‫َ َ ِ ْ َ ٍ ُ ُ ِْ َ‬ ‫ﱠ ْ َ ِ ْ ِْ ِ ْ‬ ‫ْ َ ِ ْ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫بِقِحْ فِھَا ويُبَارك فِي الرﱢ سْل حتﱠى أَن اللﱢقحةَ من اإلبِل لَتَكفِي الفِئَام من النﱠاس‬ ‫ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ ْ َ ِ ْ َْ ِ ْ‬ ‫َ ْ َ ِ ْ ْ ِ ْ‬ ‫ْ َِ ِ ْ‬ ‫ِ ْ‬ ‫واللﱢقحةَ من البَقَر لَتَكفِي القَبِيلَةَ من النﱠاس واللﱢقحةَ من الغنَم لَتَكفِي الفَخذ من‬ ‫ْ‬ ‫النﱠاس فَبَينَما ھُم كذلِك إِذ بَعث ﷲُ ريحًا طَيﱢبَةً … فَتَقبِضُ رُوح كلﱢ مؤمن‬ ‫َ ُ ُْ ِ ٍ‬ ‫ِ ْ َ ْ ََ َ ْ َ َ ﱠ ِ‬ ‫َ ُ ُ ْ ٍ َ ْ‬ ‫وكلﱢ مسلِم ويَبقَى شرار النﱠاس يَتَھَارجُون فِيھَا تَھَارج الحمر فَعلَيھم تَقُوم‬ ‫ِ َ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َ ْ ُ ُ ِ َ ْ ِْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ٌَ‬ ‫َِ ِ ْ ِ ﱠ ِ َ ْ‬ ‫السﱠاعةُ )وفِي روايَة: ثُم يُرْ سل ﷲُ ريحًا بَاردةً من قِبَل الشام فَال يَبقَى أَحد‬ ‫َ َ‬ ‫َِ ٍ ﱠ ِ ُ ﱠ ِ‬ ‫ِ ِْ ُ َ ﱠٍ ِ ْ َ ٍ ﱠ‬ ‫َْ‬ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ْ‬ ‫فِي قَ ْلبِه مثقَال ذرة من إِيمان إِال قَبَضتهُ… قَال صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم ويَبقَى‬ ‫َ َ‬ ‫ِ َ َ ِ ﱢ ِ َ‬ ‫ِ َ َْ‬ ‫شرار النﱠاس فِي خفﱠة الطﱠيْر وأَحْ الم السبَاع ال يَعْرفُون معرُوفًا وال يُنكرُون‬ ‫ِ َ ُ‬ ‫ََ ِْ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬

َ ُْ ُ ْ ِ ْ ْ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ ُ ُ ْ‫َ ُ ْ ﱠ‬ ‫منكرًا فَيَتَمثﱠل لَھُم الشيطَان فَيَقُول أَال تَستَجيبُون فَيَأْمرھُم بِاألَوثَان فَيَعبُدونَھَا‬ ُ ْ ‫َ ْ َ َ ٌ َْ ُ ْ ﱠ‬ ‫َ َ َ ﱠ‬ (‫وھُم فِي ذلِك دارةٌ أَرْ زاقُھُم حسن عيشھُم ثُم يُنفَخ فِي الصﱡ ور(. )مسلم‬ ْ َ ِ
83- Dari al-Nawwas bin Sam'an r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. menyebut perihal Dajal serta menyatakan sebenarnya Dajal itu seorang muda yang rambutnya kerinting, biji matanya timbul (buta sebelah); Sebenarnya ia akan keluar di satu tempat di antara negeri Syam dengan negeri Iraq, serta ia akan melakukan kerosakan di serata tempat yang ia sampai kepadanya (dengan menjadikan kampung orang yang menerima dakwaannya sebagai Tuhan mewah makmur, dan kampung orang yang enggan menerima dakwaannya - susah meleset dan dengan menunjukkan kepandaian sihirnya dengan menjadikan tempat yang terbiar dan tanah yang kering kontang mengeluarkan khazanah buminya dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau subur; juga menjadikan orang muda yang kuat gagah dibelah dua badannya sepotong dicampakkan jauh dari yang satu lagi, kemudian diserunya lalu kedua potongan badan itu bersatu dan orang muda itu pun hidup semula dengan tersenyum-senyum seolah-olah tidak ada sesuatu yang menimpanya; demikian juga mana-mana yang menyembahnya dimasukkan ke dalam Syurganya - yang dirasai oleh orang itu sebagai Neraka, sebaliknya orang yang enggan menyembahnya dimasukkan ke dalam Nerakanya yang dirasai oleh orang itu sebagai Syurga; dan lain lagi)." Nabi s.a.w., bersabda lagi: "Wahai sekalian hamba Allah setelah kamu mengetahui demikian maka tetapkanlah iman kamu, jangan terpengaruh kepada dakwaannya!" Kami bertanya: "Ya Rasulullah berapa lama ia bermaharajalela di bumi?" Baginda s.a.w., menjawab: "Empat puluh hari,- hari yang pertama: Panjangnya seperti setahun dan hari yang kedua: Panjangnya seperti sebulan dan hari yang ketiga seperti seminggu, manakala hari-hari yang lain: seperti hari-hari kamu yang biasa. " Kami bertanya lagi: "Ya Rasulullah, jika demikian hari yang panjangnya seperti setahun itu misalnya cukupkah kami mengerjakan padanya sembahyang untuk sehari?" Baginda s.a.w., menjawab: "Tidak, tetapi kirakanlah masa untuk mengerjakan sembahyang itu sekadar masa yang biasa kamu lakukan,"Baginda menerangkan lagi:"Semasa Dajal itu bermaharajalela Allah hantar turun Nabi Isa anak Mariam lalu ia turun berhampiran dengan menara putih yang letaknya di timur bandar Damsyik maka Nabi Isa pun mengejar Dajal sehingga dapat menawannya dipintu kariah yang bernama: Lud", lalu membunuhnya. Setelah itu datanglah suatu kaum yang Allah selamatkan dari bencana Dajal itu menghadap Nabi Isa a.s., lalu Nabi Isa hapuskan kesan kedukaan dan kesedihan dari air muka mereka dengan menyatakan: Bahawa Dajal telah pun dibunuh, serta menggembirakan mereka dengan darjat-darjat kedudukan mereka dalam Syurga; " Nabi s.a.w. menerangkan lagi: "Bahawa semasa Nabi Isa sedang menerangkan perkara-perkara yang menggembirakan mereka, Allah wahyukan kepada Nabi Isa dengan firmannya: "Bahawa Aku telah mengeluarkan sekumpulan hamba-hamba-Ku (Ya'juj wa Ma'juj) yang tidak ada daya upaya bagi sesiapa pun memerangi mereka; oleh itu maka bawalah hamba-hambaKu yang bersama-samamu berlindung di bukit Tursina; setelah itu Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj dan mereka pun meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi Nabi Isa dan pengikut-penqikutnya pun terkepung lama di bukit itu sehingga kepala lembu menjadi lebih berharga dan lebih baik kepada mereka dari seratus dinar kepada seseorang kamu sekarang; lalu Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya merayu kepada Allah supaya membinasakan musuh mereka, maka Allah s.w.t. `hantarkan ulat-ulat menyerang batang leher Ya'juj wa Ma'juj itu, mereka pun mati bergelimpangan dengan serentak seperti matinya satu jiwa Kemudian Nabi Isa dan pengikut pengikutnya turun dari bukit itu, lalu mereka dapati tidak ada barang sejengkal pun di

bumi melainkan penuh dengan bau hapak dan busuk disebabkan bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu; maka Nabi Isa dan pengikut pengikutnya merayu lagi kepada Allah lalu Allah Taala hantarkan kumpulan burung yang batang lehernya seperti batang leher unta, maka kumpulan burung itu pun mengangkut serta mencampakkan bangkai-bangkai itu ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah Taala turunkan hujan lebat yang sebarang bangunan tidak dapat menahan airnya daripada meliputi serta mencuci muka bumi sehingga menjadi bersih dan rata seperti cermin. Kemudian Tuhan berfirman kepada bumi. Tumbuhkanlah tanaman serta keluarkanlah buahmu dan kembalikanlah segala nikmatmu"; maka pada masa itu sebilangan orang boleh kenyang dengan memakan sebiji buah delima dan boleh berteduh dengan kulitnya; dan pada masa itu juga diberkatkan Tuhan pada susu sehingga susu seekor unta perahan, mencukupi Untuk diminum oleh satu kaum yang besar jumlahnya dan susu seekor lembu perahan, mencukupi untuk diminum oleh satu qabilah; dan susu seekor kambing perahan, mencukupi untuk diminum oleh satu suku kaum." Nabi s.a.w., bersabda: lagi: "Semasa manusia sedang menikmati kemakmuran dan kemewahan yang tersebut tiba-tiba Allah menghantar sejenis angin yang baik lalu mengambil nyawa tiap-tiap orang yang baik - mukmin dan muslim dan tinggallah sahaja orangorang jahat dengan keadaan bercakaran sesama sendiri dan berhubung jenis seperti haiwan, maka pada zaman mereka inilah berlakunya hari qiamat." (Dan pada satu riwayat yang lain: "Kemudian Allah menghantar sejenis angin yang sejuk nyaman yang datangnya dari arah negeri Syam, maka pada saat itu tidak tinggal di atas muka bumi seorang pun yang terdapat dalam hatinya seberat zarah kebaikan atau iman melainkan diambil nyawanya oleh angin itu. Nabi s.a.w., bersabda lagi: "Maka tinggallah sahaja orang-orang jahat yang cepat bergerak melakukan maksiat dan kederhakaan secepat burung terbang dan yang menceroboh serta menzalimi satu sama lain seperti binatang buas; mereka tidak suka dan tidak mengenal perkara yang baik dan tidak benci serta tidak melarang - daripada melakukan perkara yang buruk. Pada saat itu syaitan menyamar diri kepada mereka, serta bertanya: `Tidak malukah kamu meninggalkan jalan mendampingkan din kepada Allah? Tidak mahukah kamu menurut ajakkanku? Maka mereka pun bertanya: Jika demikian apa yang engkau suruh kami lakukan? Syaitan pun menyuruh mereka menyembah berhala untuk mendampingkan diri mereka dengan Tuhan (konon), mereka menerima ajakan Syaitan itu lalu menyembah berhala, sedang rezeki mereka mencurah-curah dan penghidupan mereka baik dan mewah; kemudian ditiup sangkakala, yang pertama, yang mematikan segala yang bernyawa (Muslim) Sayugia diingat bahawa hadis-hadis berkenaan dengan zahirnya Mahadi keluarnya Dajal dan turunnya Nabi Isa a.s., adalah hadis-hadis yang sampai kepada martabat hadis "Mutawatir", demikianlah ditegaskan oleh ulama hadis. Wallahua'lam.
Akhir Umur Dunia:

Apabila sampai masa berakhirnya umur dunia ini, maka menurut ayat 65, Surah al-Zumar, ditiupkan Sangkakala: Tiupan yang pertamanya, lalu matilah pada waktu itu sekalian yang bernyawa yang ada di langit dan di bumi melainkan mereka yang Tuhan kehendaki terkemudian matinya; mereka itu - menurut keterangan hadis - ialah Jibril, Mikail, Israfil, `Izrail dan Malaikatmalaikat yang memikul `Arasy; dan yang terakhir sekali mati di antara mereka ialah `Izrail.

Setelah semuanya mati, dan segala urusan langit, bumi dan lain-lainnya berada hanya dalam genggaman kuasa Allah semata-mata maka menurut keterangan hadis Bukhari, Muslim al-Nasa'i dan Ibn Majah - Allah s.w.t. berfirman dengan firman-Nya yang bererti: "Di manakah raja-raja pemerintah bumi dahulu, di manakah orang-orang yang gagah garang di manakah orang-orang yang sombong takbur? " dan menurut ayat 16, Surah Ghafir, Allah Taala berfirman lagi dengan firman-Nya yang bererti: "Kepunyaan siapakah kuasa memerintah pada hari ini?" Allah Taala menjawab sendiri dengan firman-Nya yang bererti: "Kepunyaan Allah Yang Maha Esa, lagi Yang Maha Perkasa kekuasaan-Nya. Kemudian, menurut ayat 68, Surah al-Zumar, Tuhan perintahkan pula supaya ditiupkan Sangkala: Tiupan kali yang kedua, maka dengan serta merta sekalian yang mati kembali hidup dengan kuasa Allah yang kepada-Nya menurut ayat 28, Surah Luqman - Soal menghidupkan kembali sekalian yang mati itu dengan sekaligus; sama mudahnya seperti menghidupkan seorang sahaja! Setelah sekalian yang mati hidup kembali, mereka bangkit dari kubur masing-masing menunggu untuk menerima apa yang akan diperintahkan kepada mereka. Sayugia diketahui, bahawa tiap-tiap seorang dihidupkan kembali mengikut keadaan yang ia berada padanya ketika ia mati dahulu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w., pada hadis yang berikut:

ُ ُ َْ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫َ ْ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫48- عن جابِر رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال يُبعث كلﱡ‬ َ ‫ﱠ‬ (‫عبد علَى ما مات علَيه. )مسلم وابن ماجه‬ ِْ َ َ َ َ َ ٍَْ
84- Dari Jabir r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya: "Sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan taatkan Allah beramal salih, maka ia dibangkitkan oleh Allah hidup kembali dengan keadaan yang menyukakannya; dan sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan derhaka kepada Allah, berbuat jahat, maka ia dihidupkan kembali dengan keadaan yang mendukacitakannya". (Muslim dan Ibn Majah) Setelah sabit yang demikian, maka sudah semestinya tiap-tiap yang berakal fikiran, berusaha pada tiap-tiap saat hidupnya menjaga dan memelihara dirinya daripada melakukan sebarang kejahatan atau kederhakaan serta sentiasa beramal salih, supaya ia tidak mati melainkan dalam keadaan mematuhi perintah Allah, semoga ia dibangkitkan Allah hidup semula dengan keadaan gembira dan bahagia. Fasal Ketiga Perhimpunan Di Padang Mahsyar Sehingga Masing-Masing Menerima Balasan Firman Tuhan pada ayat 47, Surah al-Kahf, dan ayat 49-50, Surah al-Waqi'ah serta ayat 6 Surah al-Tatfif yang di antara maksud-maksudnya menyatakan Bahawa setelah sekalian yang mati dihidupkan semula serta dibangkitkan dari kubur masing-masing maka Tuhan himpunkan

segenap lapisan manusia - tidak ketinggalan di antara mereka seorang pun - di padang Mahsyar untuk menghadiri perbicaraan dan hukuman Tuhan Rabbul `Alamin. Padang Mahsyar itu ialah satu bumi yang sifatnya diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan sebuah hadis yang berikut:

‫58- عن سھْل بْن سعد السﱠاعديﱢ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه‬ ٍَْ ِ ِ َ ْ َ َ ‫ﱢ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ َ َْ ‫ِ ِ َ ِ َ ﱠ‬ َ َ َ َْ َ َ ْ ٍ ‫وسلﱠم قَال يُحْ شر النﱠاسُ يَوم القِيَامة علَى أَرْ ض بَيضاء عفراء كقُرْ صة نَقِي‬ ُ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ‫َ ِ ﱟ‬ (‫لَيْس فِيھَا معلَم ألَحد. )البخاري ومسلم‬ ٍَ ِ ٌ َْ َ
85- Dari Sahl bin Sa'id As-Sa'idiy r.a. dari Nabi s.a.w, - yang bersabda maksudnya: Tuhan akan himpunkan semua manusia pada hari qiamat di atas satu bumi yang putih kemerah-merahan seperti sebiji roti gandum putih yang baharu di - bakar, bumi yang suci bersih tidak ada padanya gunung-ganang atau bukit bukau dan tidak pula ada padanya sebarang tanda atau kesan yang menunjukkan bahawa bumi itu pernah diduduki atau dimiliki orang." (Bukhari dan Muslim) Perhimpunan di bumi yang tersebut adalah satu perhimpunan raksasa yang mengandungi Rasulrasul, Malaikat-malaikat, Jin, Syaitan, haiwan dan mana-mana yang berkenaan dengan perbicaraan yang akan diadakan oleh Allah: Hakim yang maha adil. Ini dinyatakan oleh ayat 41 Surah al-Nisa', ayat 40 Surah Saba', ayat' 128 Surah al-An'am, ayat 68 Surah Mariam, dan ayat 17 Surah al-Furqan; juga oleh hadis yang berikut:

ْ َ ‫68- عن أَبِي ذرﱟ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم أَنﱠهُ قَال بَعد‬ َْ َ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ َ َْ ‫َ َ ِ َ ﱠ‬ ُ ُ ٍ َ ْ ِ َ َ َ ْ ‫أَن حلَف: ما من رجُل تَكون لَهُ إِبِل أَو بَقَر أَو غنَم ال يُؤدي حقﱠھَا إِال أُتِي بِھَا‬ َ ‫ٌ ْ ٌ ْ َ ٌ َ َﱢ‬ َ ‫ﱠ‬ ْ ُ ‫يَوم القِيَامة أَعظَم ما تَكون وأَسمنَهُ تَطَؤهُ بِأَخفَافِھَا وتَنطَحهُ بِقُرُونِھَا كلﱠما‬ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ِْ َ ْ ‫ُﱠ‬ (‫جازت أُخراھَا ردت علَيه أُوالھَا حتﱠى يُقضى بَيْن النﱠاس. )البخاري ومسلم‬ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ِ
86- Dari Abu Zar, r.a. dari Nabi s.a.w. bahawa Baginda bersabda sesudah baginda bersumpah: "Tidak ada seseorang yang memiliki unta, lembu atau kambing yang ia tidak menyempurnakan haknya, melainkan dibawa binatang itu pada hari qiamat dalam keadaan yang sebesar-besar dan segemuk-gemuknya memijak dan melanyak-lanyaknya dengan tapak kakinya dan menanduknya dengan tanduknya, setiap kali selesai kumpulan -binatang-binatang itu berbuat demikian diulanginya pula perbuatan yang tersebut, sehingga diselesaikan perbicaraan di antara manusia. " (Bukhari dan Muslim)
Masa Hari Qiamat Dan Huru-haranya:

Sayugia diingat bahawa masa yang bermula dari ketika manusia bangkit dari kubur pergi ke padang Mahsyar menghadiri perbicaraan dan hukuman Tuhan Rabbul 'Alamin, sehingga ke waktu manusia menduduki tempat masing-masing di Syurga atau Neraka, mengikut hukuman Tuhan Yang Maha Adil, ialah masa hari qiamat yang terbesar, masa yang huru-haranya menyelubungi jiwa dan tubuh badan manusia. Tuhan Yang Amat Mengasihani mengingatkan kita tentang keadaan huru-hara itu di dalam alQur'an al-Karim di antaranya: Pertama - Ayat 2 Surah al-Haj yang maksudnya: Kedahsyatan hari qiamat itu sangatlah mengejutkan dan menjadikan seseorang terpegun dan terpinga-pinga sehingga orang ramai kelihatan seperti keadaan orang mabuk dan kalau ditakdirkan ada pada masa itu perempuan yang mengandung, keguguranlah anak kandungannya; kalau ada yang menyusukan anak, ia tidak akan ingatkan anak susuannya. Kedua - Ayat 88 dan 89 Surah al-Syu'ara' yang maksudnya: Masa qiamat itu ialah masa yang harta benda dan anak pinak seseorang tidak akan memberi manfaat kepadanya kalau ia mengadap Tuhan dengan hati yang tidak bersih daripada kekotoran kufur dan syirik, sekali pun harta benda itu ia belanjakan pada jalan kebajikan dan anak pinak itu diberinya didikan agama dan akhlak yang mulia sehingga menjadi seorang anak yang salih. Ketiga - Ayat 34 - 37 Surah Abasa yang maksudnya; Masa qiamat itu ialah masa yang tiap-tiap seorang melarikan diri daripada saudaranya, ibu bapanya,isteri dan anaknya, kerana masingmasing pada masa itu cukup sibuk dengan urusan keselamatan dirinya, tidak berpeluang hendak mengambil tahu hal orang lain sekali pun orang itu serapat-rapat, semulia-mulia dan sekasih-kasih orang kepadanya Rasulullah s.a.w. pula menerangkan keadaan huru-hara hari qiamat itu pada beberapa hadis, di antaranya hadis-hadis yang berikut:

ْ َ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫78- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ْ ُ َ ْ ً َ ِ َ َِْ ِ ‫يَعرق النﱠاسُ يَوم القِيَامة حتﱠى يَذھَب عرقُھُم فِي األَرْ ض سبعين ذراعا‬ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ (‫وي ُْلجمھُم حتﱠى يَبلُغ آذانَھُم. )البخاري ومسلم‬ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ِ َ
87- Dari Abi Hurairah r.a bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Manusia berpeluh pada hari qiamat dengan banyaknya sehingga air peluh mereka meresap ke dalam bumi berpuluh-puluh hasta dan menenggelami mereka sehingga sampai ke telinga masing-masing." (Bukhari dan Muslim)

‫ﱠ‬ َْ ‫َ ْ َِْْ ِ ِ ْ ْ َ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ُ‫88- عن المقداد بْن األَسود رضي ﷲُ عنهُ قَال سمعْت رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ َِ ُ َ َ ﱠ‬ ْ ُ ‫علَيه وسلﱠم يَقُول تُدنَى الشمسُ يَوم القِيَامة من الخ ْلق حتﱠى تَكون منھُم‬ ْ ِْ َ ُ َ ِ َ ْ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ْ‫ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ُ ُ ْ َ ْ ِْ ِ َ َْ ُ ُ ٍ ِ ِ ََِْ ‫كمقدار ميل فَيَكون النﱠاسُ علَى قَدر أَعمالِھم فِي العرق فَمنھُم من يَكون إِلَى‬ َ ِْ َ ْ ِ ْ

ْ َ ْ ِْ َ ََِْْ ُ ُ ْ َ ْ ِْ َ ِْ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ِْ َ ِْ َْ ‫كعبَيه ومنھُم من يَكون إِلَى ركبَتَيه ومنھُم من يَكون إِلَى حقويه ومنھُم من‬ .‫ي ُْلجمهُ العرق إِ ْلجاما وأَشار رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم بِيَده إِلَى فِيه‬ َ ‫ِ ُ َْ َ ُ َ ً َ َ َ َ ُ ﱠ‬ ِ ِِ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ (‫)مسلم والترمذي‬
88- Dari Miqdad bin al-Aswad r.a. katanya: Aku ada mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: "Didekatkan matahari pada hari qiamat kepada makhluk-makhluk sehingga matahari itu menjadi dekat kepada mereka sejarak satu mu; maka pada saat itu manusia berada dalam peluh masingmasing mengikut kadar amal jahatnya; ada di antara mereka yang peluhnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya dan ada yang sampai peluhnya masuk ke mulutnya." (Muslim dan Tirmizi)

‫ﱠ‬ َْ ‫َ ْ َِْ ﱠ ِ َ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ُ‫98- عن عبد ﷲِ بْن مسعُود رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ْ َ َ َ ِْ َ ‫علَيه وسلﱠم يُؤتَى بِجھَنﱠم يَومئِذ لَھَا سبعُون أَ ْلف زمام مع كلﱢ زمام سبعون‬ َ ُ َْ ٍ َ ِ ُ َ َ ٍ َ ِ َ َ َْ ٍ َ ْ َ َ (‫أَ ْلف ملَك يَجُرﱡ ونَھَا. )مسلم‬ ٍ َ َ
89- Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Di bawa Neraka jahanam pada hari itu dengan tujuh puluh ribu tali penarik pada tiap-tiap satu tali penarik ada tujuh puluh ribu Malaikat menariknya. (Bukhari)

َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫09- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ ِ ٌ ُ ُ ُ ْ ٌ َ َ ِ ََ ْ ِ ُ َ ِ َ ِ ‫تَخرج عنُق من النﱠار يَوم القِيَامة لَھَا عينَان تُبْصران وأُذنَان تَسمعان ولِسان‬ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َْ ‫ُ ﱢ ُ َ ٍ ُ َ ٍ َ ٍ َ ُ ﱢ َ ْ َ َ َ َ ﱠ‬ ُ ِ ْ ‫يَنطق يَقُول إِنﱢي وك ْلت بِثَالثَة بِكلﱢ جبﱠار عنِيد وبِكل من دعا مع ﷲِ إِلَھًا آخر‬ ُ َ َ (‫وبِالمصورين. )الترمذي‬ َ ِ ‫َ ُْ َ ﱢ‬
90- Dari Abu Hurairah, r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Akan keluar satu batang leher dari Neraka pada hari qiamat dengan dua mata yang melihat dan dua telinga yang mendengar serta lidah yang bercakap lalu berkata: "Aku diberi kuasa menyeksa tiap-tiap seorang dari tiga jenis manusia: Tiap-tiap orang yang kejam dan keras hati, lagi degil tidak menerima kebenaran yang diketahuinya; tiap-tiap orang yang mempersekutukan sesuatu - yang lain dengan Allah dan orang-orang yang membuat gambar. " (Tirmizi) Di antara maksud-maksud empat hadis (87, 88, 89 dan 90) yang tersebut ialah menerangkan bahawa:

(1) Untuk menzahirkan tanda kesangatan murka Tuhan Yang Maha Adil terhadap orang-orang yang bersalah maka pada masa itu didekatkan matahari kepada kepala manusia dan dibawa datang Neraka jahanam ke padang Mahsyar serta diberikannya bercakap menyatakan jenis-jenis orang yang diserahkan kepadanya menjalankan hukuman azab siksanya. (2) Dengan sebab kepanasan matahari dan dengan kelihatan Neraka jahanam serta kedengaran suara jeritan dan kata-kata yang menggerunkan, tambahan kepada adanya perasaan takut yang tidak terperi dan keadaan yang mengharu-birukan orang-orang yang baik apa lagi orang-orang yang bersalah, maka manusia pada masa itu berpeluh dengan banyaknya sehingga - selain daripada meresapnya peluh itu ke dalam bumi berpuluh-puluh hasta - ada lagi tinggal di muka padang Mahsyar itu menenggelami tiap-tiap orang sekadar perbuatan jahat yang masing-masing lakukan semasa hidupnya di dunia: Ada yang tenggelam dalam peluhnya setakat mata kakinya, ada yang setakat lututnya, ada yang setakat pinggangnya dan ada yang setakat mulutnya, bahkan ada hadis yang lain menyatakan bahawa ada orang yang kepalanya pun tenggelam. Dengan peringatan Allah s.w.t. dan penerangan Nabi Muhammad s.a.w. itu cukuplah hendaknya untuk seseorang berusaha benar-benar memperolehi hidayah dan taufik supaya Ia bertaubat dan bertakwa serta mengerjakan kebaikan yang diharapkan boleh menjadi sebab menyelamatkan seseorang daripada bahaya segala huru-hara masa qiamat itu, kerana Tuhan Yang Amat Mengasihani dan Maha Adil telah menjanjikan kesentosaan daripada bahaya yang tersebut kepada sesiapa yang beroleh taufik mengamalkan kebaikan yang dapat ia membawanya mengadap Tuhan sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 103 Surah al-Anbia' dan ditegaskan oleh ayat 89 Surah al-Naml. Nabi Muhammad s.a.w. telah menerangkan - pada beberapa hadis - kebaikan-kebaikan yang apabila seseorang melakukannya dengan ikhlas, terlepaslah ia dari bahaya masa qiamat itu. Di antaranya hadis-hadis yang berikut:

ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫19- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ ‫ََْ ِ ْ ﱠ‬ َ َ َ ُ ِ َ ْ ُ َ ِْ ِ ‫ِ ِ ْ َ َ ِ ﱠ ﱠ‬ ‫سبعةٌ يُظلﱡھُم ﷲُ فِي ظلﱢه يَوم ال ظل إِال ظلﱡهُ اإلمام العادل وشابﱞ نَشأ َ فِي‬ ‫ﱠ‬ ٌ َُ ٌ ُ َ َ ِ َ َِ ِ ‫عبَادة ربﱢه ورجل قَ ْلبُهُ معلﱠق فِي المساجد ورجُالن تَحابﱠا فِي ﷲِ اجْ تَمعا علَيه‬ َ ِ َ َ َ ِِ َ َْ ِْ َ ََ ‫َ ُ ﱠ‬ ٌ ُ َ َ ِْ َ ‫َ ﱠ‬ َ ٍ َ َ َ ٍ ِ َْ ُ َ َ ْ ْ َ‫وتَفَرقَا علَيه ورجل طَلَبَتهُ امرأَةٌ ذات منصب وجمال فَقَال إِنﱢي أَخاف ﷲ‬ ْ َ ‫َ َ ُ ٌ َ ﱠ‬ َ ‫َ َ ُ ٌ ََ َ ﱠ‬ ‫ورجل تَصدق أَخفَى حتﱠى ال تَعلَم شمالُهُ ما تُنفِق يَمينُهُ ورجل ذكر ﷲَ خالِيًا‬ ِ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ َْ ْ َ (‫فَفَاضت عينَاهُ. )البخاري ومسلم والنسائي‬
91- Dari Abu Hurairah, r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Sebilangan manusia yang di naungi Allah di bawah naunganNya pada hari qiamat, hari yang tidak ada sebarang naungan padanya selain daripada naungan Allah; di antaranya: Pemerintah yang adil; pemuda yang hidup sentiasa dalam -mengerjakan ibadat kepada Tuhannya; orang yang hatinya -sentiasa terikat dengan masjid; dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, - kedua-duanya berhimpun dan bercerai dengan tujuan mendapat keredhaan Allah; orang yang dipujuk oleh perempuan yang bangsawan lagi rupawan untuk bersatu dengannya lalu ia menolak pujukan itu dengan berkata: "Aku takut kepada Allah; orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak

mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya; dan orang yang menyebut atau mengingati Allah dengan keadaan tidak ada bersamanya orang lain atau tidak ada dalam ingatannya perkara lain, lalu menitis air matanya kerana mengingatkan sifat Jalal dan sifat Jamalullah s.w.t." (Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

ْ َ َ ‫29- عن عائِشةَ رضي ﷲُ عنھَا عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم أَنﱠهُ قَال من‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ َ َْ ‫َ ْ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ ِ ِْ ‫َ َ ِْ ﱠ ُ ﱠ‬ ‫ابتُلِي من البَنَات بِشيء فَأَحْ سن إِلَيھن كن لَهُ سترًا من النﱠار. )البخاري‬ ٍ ْ َ ِ ْ ْ ِ َ ْ ِ (‫ومسلم والترمذي‬
92- Dari Aisyah r.a., dari Nabi s.a.w. bahawa Baginda bersabda: "Sesiapa yang diberati menanggung sesuatu urusan menjaga dan memelihara anak-anak perempuan, lalu ia menjaga dan memeliharanya dengan baik, nescaya mereka menjadi pelindung baginya dari api neraka. " (Bukhari, Muslim dan Tirmizi)

ْ َ ‫39- عن أَبِي اليَسر رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم أَنﱠهُ قَال‬ َ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ َ َْ ‫ْ َ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ‫ﱠ‬ َْ َ َ َ ْ ‫من أَنظَر معْسرًا أَو وضع عنهُ أَظَلﱠهُ ﷲُ فِي ظلﱢه يَوم ال ظل إِال ظلﱡهُ. )مسلم‬ ِ ‫ِ ِ َْ َ ِ ﱠ ﱠ‬ ِ ُ َ ْ ْ َ (‫واإلمام أحمد‬
93- Dari Abi al-Yusri r.a., dari Nabi s.a.w. bahawa Baginda bersabda: "Sesiapa yang memberi tangguh kepada orang yang tidak mampu membayar hutangnya atau mengurangkan bayaran jumlah hutangnya, nescaya Allah menaunginya di bawah naunganNya pada hari yang tidak ada sebarang naungan padanya selain daripada naungan Allah. " (Muslim dan Imam Ahmad)

ْ َ ‫49- عن أَبِي قَتَادةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم أَنﱠهُ قَال‬ َ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ َ َْ ‫َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫من نَفﱠس عن غريمه أَو محا عنهُ كان فِي ظلﱢ العرْ ش يَوم القِيَامة. )مسلم‬ َ َ َْ َ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َْ ِ (‫واإلمام أحمد‬
94- Dari Abu Qatadah r.a. dari Nabi s.a.w. bahawa Baginda bersabda: "Sesiapa yang meringankan tanggungan hutang - daripada orang yang berhutang kepadanya atau menghapuskan hutangnya itu nescaya ia berada di bawah-naungan `Arasy pada hari qiamat . (Muslim dan Imam Ahmad)

ْ َ ‫59- عن أَبِي الدرْ داء رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم أَنﱠهُ قَال‬ َ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ َ َْ ‫ﱠ َ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ‫من رد عن عرْ ض أَخيه رد ﷲُ عن وجْ ھه النﱠار يَوم القِيَامة. )اإلمام أحمد‬ ِ َ ْ َ ْ َ ِِ َ ْ َ ‫ِ ِ ِ َﱠ ﱠ‬ ِ ْ َ ‫َ ْ َ ﱠ‬ (‫والترمذي‬
95- Dari Abu al-Darda' r.a. dari Nabi bahawa Baginda bersabda: "Sesiapa yang menolak kata-kata buruk terhadap kehormatan diri saudaranya, nescaya Allah menolak api neraka daripada mengenainya pada hari qiamat." (Imam Ahmad dan Tirmizi)

ْ َ ‫69- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ َ َْ ‫َِ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ‫أَنﱠهُ قَال أَيﱡما مؤمن أَطعم مؤمنًا علَى جُوع أَطعمهُ ﷲُ يَوم القِيَامة من ثِمار‬ َ ِ ُْ ََْ ٍ ِ ُْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ‫ٍ ََْ ﱠ‬ ‫الجنﱠة وأَيﱡما مؤمن سقَى مؤمنًا علَى ظَمإٍ سقَاهُ ﷲُ يَوم القِيَامة من الرﱠحيق‬ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ‫ﱠ‬ َ ِ ُْ َ ٍ ِ ُْ َ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ .‫المختُوم وأَيﱡما مؤمن كسا مؤمنًا علَى عُرْ ي كساهُ ﷲُ من خضْ ر الجنﱠة‬ َ ِ ُْ َ َ ٍ ِ ُْ َ َ ِ ْ َْ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ‫ٍ َ َ ﱠ‬ (‫)الترمذي‬
96- Dari Abu Said al-Khudri r.a., dari Nabi s.a.w., bahawa Baginda bersabda: "Mana-mana orang mukmin yang memberi makan kepada seorang mukmin semasa ia lapar, nescaya Allah memberi makan kepadanya pada hari qiamat dari buah-buahan Syurga; dan mana-mana orang mukmin yang memberi -minum kepada seorang mukmin semasa ia dahaga, nescaya Allah memberi minum kepadanya pada hari qiamat dari minuman Syurga yang tersimpan dengan sebaik-baiknya; dan mana-mana orang mukmin yang memberi pakai kepada seorang mukmin semasa ia memerlukan pakaian, nescaya Allah memberi pakaian kepadanya dari pakaian Syurga. " . (Tirmizi) Sebahagian dari kandungan hadis yang ke 26 dalam "Muqadimah Mastika Hadis" ada hubungannya dengan perkara-perkara yang baik yang dimaksudkan di sini.
Cara pemergian manusia ke padang Mahsyar:

Firman Tuhan pada ayat 86 Surah Mariam, ayat 102 Surah Taha, ayat 97 Surah al-Isra', yang maksudnya menyatakan: Bahawa cara orang-orang yang pergi ke padang Mahsyar ada tiga bahagian .. Pertama - Orang-orang yang pergi dengan berkenderaan, iaitu orang-orang yang bertakwa. Kedua - Orang-orang yang berjalan kaki dan keadaan muka mereka biru keruh, kerana hati masing-masing sebak dengan kedukaan, iaitu orang-orang yang mati dalam keadaan berdosa.

Ketiga - Orang-orang yang berjalan dengan mukanya sambil matanya tidak dapat melihat sesuatu yang menyukakannya, lidahnya tidak dapat menuturkan hujah-hujah atau alasan yang boleh diterima daripadanya dan telinganya tidak dapat mendengar perkara -perkara yang menyenangkan hatinya, iaitu orang-orang yang pada masa hidup di dunia tidak berusaha menggunakan matanya, lidahnya dan telinganya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Cara-cara yang tersebut diterangkan pula oleh Rasulullah dalam hadis yang berikut:

َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫79- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ ُ ِْ َ َ ُ ِْ ٍ ِْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ‫يُحْ شر النﱠاسُ يَوم القِيَامة ثَالثَةَ أَصْ نَاف صنفًا مشاةً وصنفًا ركبَانًا وصنفًا‬ ُ َ ‫علَى وجُوھھم قِيل يَا رسُول ﷲِ وكيْف يَمشون علَى وجُوھھم قَال إِن الﱠذي‬ ِ ‫َ ُ ِ ِْ َ َ َ ﱠ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ِ ِْ َ ﱠ‬ (‫أَمشاھُم علَى أَقدامھم قَادر علَى أَن يُمشيَھُم علَى وجُوھھم. )الترمذي‬ َ ٌ ِ ِْ ِ َْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ُ َ ْ ِ ْ ْ
97- Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Manusia yang dihimpunkan ke padang Mahsyar pada hari qiamat adalah tiga golongan; yang pertama Golongan yang berjalan kaki, yang kedua: Golongan yang berkenderaan, dan yang ketiga: Golongan yang berjalan dengan (berkakikan) mukanya." Sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana mereka dapat berjalan dengan mukanya?" Baginda s.a.w. menjawab: "Sesungguhnya Tuhan yang telah menjadikan mereka boleh berjalan dengan kaki, berkuasa menjadikan mereka berjalan dengan muka mereka!"
Keadaan manusia dalam masa pergi dan berada di Padang Mahsyar.

Firman Tuhan pada ayat 94 Surah al-An'am, maksudnya: Dan demi sesungguhnya kamu sekarang telah datang kepada Kami dengan keadaan sebatang karah sebagaimana keadaan Kami ciptakan kamu keluar dari perut ibu kamu dahulu, tidak berkain baju tidak berkasut tidak berkhatan dan tidak berharta benda Dan firman-Nya lagi pada ayat 29 Surah al-A'raf, maksudnya: Sebagaimana Tuhan telah mulakan penciptaan kamu dengan keadaan yang tertentu, maka demikianlah pula kamu bangkit hidup kembali kepada Tuhan. Mengenai keadaan yang tersebut, Rasulullah s.a.w. menerangkan dalam hadis-hadis yang berikut:

‫89- عن ابْن عبﱠاس رضي ﷲُ عنھُما قَال قَام فِينَا رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫َ ُ ﱠ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ َ َ َْ ‫َ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ‫وسلﱠم خطيبًا فَقَال يَا أَيﱡھَا النﱠاسُ إِنﱠكم تُحْ شرُون إِلَى ﷲِ حفَاةً عراةً غرْ ال كما‬ ُ ‫ﱠ‬ َ َ ُْ َ ِ َ َ َ َ ََ ً ُ َ ُ ُ ْ َ ًْ َ ُ ِ ٍ َ َ ‫ﱠ‬ ‫بَد ْأنَا أَول خ ْلق نُعيدهُ وعدا علَينَا إِنﱠا كنﱠا فَاعلِين أَال وإِن أَول الخالئِق يُكسى‬ َ َ ْ ِ ََ ْ َ ‫ِ َ َ َ ﱠ ﱠ‬ َ (‫يَوم القِيَامة إِبراھيم علَيه السﱠالم. )البخاري ومسلم‬ ِْ َ ُ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ

98- Dari Ibn Abbas r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. telah berdiri berucap kepada kami, sabdanya: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu dihimpunkan di padang) Mahsyar dengan keadaan berkaki ayam, bertelanjang dan berkulup", (kemudian Baginda s.a.w. membaca firman Allah Taala, ertinya: Sebagaimana kami ciptakan manusia pada mulanya, demikian pula Kami ulangi ciptaannya, itulah janji yang sesungguhnya Kami akan lakukan). "Ketahuilah, sesungguhnya orang yang mula-mula sekali diberi pakai pakaian pada - hari qiamat ialah Ibrahim al-Khalil a.s. (Bukhari dan Muslim)

‫َ ْ َ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫99- عن عائِشةَ رضي ﷲُ عنھَا أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال يُحْ شر‬ ُ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ‫ُ َ َ ﱠ‬ ً ُ َ ُ ‫النﱠاسُ يَوم القِيَامة حفَاةً عراةً غرْ ال قُ ْلت يَا رسُول ﷲِ النﱢساء والرجال جميعًا‬ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ‫َ ُ َ ﱢ‬ ْ ِ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َﱡ‬ ‫يَنظُر بَعضھُم إِلَى بَعْض قَال صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم يَا عائِشةُ األَمر أَشد من‬ َ َ ٍ ْ ُ ْ ُ ْ (‫أَن يَنظُر بَعضھُم إِلَى بَعْض. )البخاري ومسلم‬ ْ ُ ْ َ ْ ْ ٍ
99- Dari Aisyah r.a., bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Dihimpunkan manusia di padang Mahsyar pada hari qiamat dengan keadaan berkaki ayam bertelanjang dan berkulup" Aisyah berkata: Ya Rasulullah! "Adakah orang-orang perempuan dan lelaki semuanya melihat satu sama lain?" Nabi s.a.w. menjawab: "Wahai Aisyah, kedahsyatan keadaan pada - masa itu menghalang masing- masing daripada melihat satu sama lain." (Bukhari dan Muslim)

َ َ ْ َ ‫001- وللنسائي والحاكم عن عائِشةَ قُ ْلت يَا رسُول ﷲِ فَكيْف بِالعورات قَال‬ َ ِ َ َْْ َ َ ‫ُ َ َ ﱠ‬ .‫لِكلﱢ امرئ منھُم يَومئِذ شأْن يُغنِيه‬ ِ ْ ٌ َ ٍ َ ْ ْ ِْ ٍ ِ ْ ُ
100- Daripada satu riwayat oleh al-Nasa'i dan al-Haakim dari Aisyah, r.a., katanya: Aku bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana pula keadaan aurat?" Nabi s.a.w. menjawab: Tiap-tiap seorang pada masa itu cukup sibuk dengan hal menjaga keselamatan dirinya sahaja." Maksud kedua-dua hadis itu: Rasulullah s.a.w. menerangkan bahawa manusia akan pergi ke padang Mahsyar dengan keadaan sebagaimana Tuhan jadikan mereka keluar dari perut ibu dahulu - tidak berpakaian, tidak berkasut dan tidak berkhatan. Mendengarkan keterangan itu, Sayidatina Aisyah bertanya. Bagaimana hal aurat masing-masing ya Rasulullah, adakah orang lelaki dan perempuan memandang satu sama lain? Rasulullah s.a.w. menjawab: Wahai Aisyah! kedahsyatan huru-hara qiamat menghalang manusia dari memandang satu sama lain, usahkan hendak memerhatikan aurat, tiap-tiap seorang pada masa itu cukup sibuk dengan hal menjaga keselamatan dirinya sahaja. Rasulullah s.a.w., menerangkan lagi: Bahawa orang yang mula-mula sekali diberi memakai pakaian di antara makhluk-makhluk yang ramai itu ialah Nabi Ibrahim, a.s. Fasal Keempat Keistimewaan Nabi Muhammad s.a.w. Di Padang Mahsyar

Firman Tuhan pada ayat 79 Surah al-Isra', maksudnya: "Semoga tetaplah harapanmu (wahai Muhammad) bahawa Tuhan yang mendidikmu akan mengangkatmu ke satu darjat yang terpuji. " Darjat yang tersebut ialah darjat kesanggupan Baginda s.a.w., dan kejayaannya meringankan kedahsyatan huru-hara padang Mahsyar dan penderitaan lama menunggu perbicaraan - yang dihakim oleh Tuhan yang Maha Adil - dengan jalan Baginda s.a.w., mengemukakan syafaat (pertolongan memohon) kepada Allah supaya mahkamah perbicaraan dibuka oleh Allah s.w.t., sedang Rasul-rasul yang lain tidak sanggup berbuat demikian pada waktu yang sangat-sangat ditakuti dan dibimbangkan itu. Kesanggupan dan kejayaan junjungan kita Nabi s.a.w., yang tersebut ialah kerana Baginda menjadi penghulu kepada sekalian anak Adam pada hari qiamat; di tangan Baginda s.a.w., "Panjipanji kepujian"; tidak ada seorang Nabi pada hari itu - mulai dari Nabi Adam a.s., sampailah kepada Nabi-nabi yang lain melainkan berada di bawah panji-panji, Baginda s.a.w dan Bagindalah Nabi yang mula-mula mengemukakan syafaat dan yang mula-mula diterima syafaatnya pada hari qiamat, ini diterangkan oleh Rasulullah s.a.w., dalam hadis-hadis yang berikut:

‫ﱠ‬ َْ ‫َِ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ُ‫101- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ‫علَيه وسلﱠم أَنَا سيﱢد ولَد آدم يَوم القِيَامة وال فَخر وبِيَدي لِواء الحمد وال فَخر‬ َ ْ ََ ِْ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ََ ِ َ ُ َ َ َ َ ِْ َ ‫َ َ ِ ْ ﱟ ْ َ ٍ ََ َ ْ ِ َ ﱠ‬ َْ ‫ﱠ ُ َ ْ ْ َ ﱡ‬ ُ‫وما من نَبِي يَومئِذ آدم فَمن سواهُ إِال تَحْ ت لِوائِي وأَنَا أَول من تَنشق عنه‬ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ََ ‫األَرْ ضُ وال فَخر قَال فَيَفزع النﱠاسُ ثَالث فَزعات فَيَأْتُون آدم … فَيَأْتُونَنِي‬ ٍ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ‫ﱠ‬ ًِ َ ِ ْ ‫فَأ َْنطَلِق معھُم … فَأَخرﱡ ساجدا فَي ُْلھمنِي ﷲُ من الثﱠنَاء والحمد فَيُقَال لِي ارْ فَع‬ ُ ْ ََ ُ ِْ َ ْ َ ِ ُِ ‫ر ْأسك وسلْ تُعطَ واشفَع تُشفﱠع وقُلْ يُسمع لِقَولِك وھُو المقَام المحْ مود الﱠذي‬ ِ ُ ُ َْ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ً ُ َ ً َ َ َ َ َْ ْ َ َ ‫َ ﱠ‬ (‫قَال ﷲُ عسى أَن يَبعثَك ربﱡك مقَاما محْ مودا. )الترمذي‬
101- Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Aku penghulu anak-anak Adam pada hari qiamat, dalam pada itu pengakuanku ini bukan untuk bermegah-megah; di tanganku panji-panji kepujian, dalam pada itu pengakuanku ini bukan untuk bermegah-megah; tidak ada seorang Nabi pada hari itu - mulai dari Nabi Adam hingga kepada Nabi-nabi lain melainkan semuanya bawah panji-panjiku dan akulah orang yang mula-mula terbelah bumi untuk bangkit keluar daripadanya, dalam pada itu pengakuanku ini bukan untuk bermegah-megah". Baginda bersabda lagi: Kemudian manusia gempar dan haru biru sebanyak tiga kali lalu mereka pergi menemui Nabi Adam ... akhirnya mereka datang menemuiku lalu aku pun pergi membawa mereka bersama ... kemudian aku terus merumuskan muka sujud, maka Allah memberi ilham kepadaku untuk memujinya dengan satu cara ucapan puji-pujian; setelah itu dikatakan kepadaku: "Angkatlah kepalamu dan pohonkanlah supaya engkau diberi hajatmu dan kemukakanlah syafaat supaya dikabulkan syafaatmu dan katakanlah apa sahaja supaya diperkenan kata-katamu',"Kemudian Baginda s.a.w , menerangkan: "Dan itulah dia pangkat AlMaqam Al-Mahmud yang Allah menyatakan dengan firman-Nya: ("Semoga tetaplah harapanmu (wahai Muhammad) bahawa Tuhan yang mendidik mu akan mengangkatmu ke satu darjat yang terpuji)".

(Tirmizi).

‫َ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ َ ﱠ‬ ‫201- عن ابْن عبﱠاس رضي ﷲُ عنھُما أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ‫… أَال وأَنَا حبِيبُ ﷲِ وال فَخر وأَنَا حامل لِواء الحمد يَوم القِيَامة وال فَخر‬ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِْ َ ْ ِ َ ُ ِ َ َ َ ْ ََ ‫ﱠ‬ َ َ َ (‫وأَنَا أَول شافِع وأَول مشفﱠع يَوم القِيَامة وال فَخر… . )الترمذي‬ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ٍ َ ُ ُ ‫ﱠ ُ َ ٍ َ ﱠ‬ َ
102- Dari Ibn Abbas ra, bahawa Nabi s.a.w., bersabda: " .. Ketahuilah, aku adalah kekasih Allah, dalam pada itu, pengakuanku ini bukan untuk bermegah-megah dan aku pembawa panjipanji kepujian pada hari qiamat, dalam pada itu, pengakuanku ini bukan untuk bermegah-megah; dan akulah orang yang mula-mula mengemukakan syafaat, juga yang mula-mula dikabulkan syafaatnya pada hari qiamat, dalam pada itu pengakuanku ini bukan untuk bermegah-megah .." (Tirmizi) Nabi Muhammad s.a.w. , telah menerangkan dalam hadis-hadis yang tersebut bahawa dalam masa manusia menderita kedahsyatan huru-hara hari qiamat - mereka mendapatkan bapa manusia, Nabi Adam a.s., memohon kepadanya supaya Ia menggunakan pengaruhnya melepaskan mereka dari penderitaan itu. Nabi Adam menyatakan bahawa ia tidak sanggup; mereka memohon pula pertolongan Nabi-nabi yang lain yang juga tidak sanggup menolong mereka. Akhirnya mereka memohon kepada Nabi Muhammad s.a.w. , lalu Baginda mengemukakan syafaat yang dengan sebabnya Allah s.w.t., menjalankan perbicaraan menghakimi manusia, maka pada waktu itu Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Muhammad s.a.w., ke darjat yang disebut dengan nama "Maqam Mahmud" - darjat kebesaran yang dipuji oleh semua makhluk yang ada di Padang Mahsyar.

‫301- عن ابْن عمر رضي ﷲُ عنھُما قَال سمعْت رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫َ ْ ِ ُ َ َ َ ِ َ ﱠ َْ َ َ َِ ُ َ َ ﱠ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ ُ َ َْ َ ْ ‫وسلﱠم يَقُول إِن الشمس لَتَدنُو حتﱠى يَبلُغ العرق نِصْ ف األُذن فَبَينَا ھُم كذلِك‬ َ ََ ْ ْ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ‫ُ ﱠ ﱠ‬ َ َ َ َ ْ ‫استَغاثُوا بِآدم علَيه السﱠالم فَيَقُول لَسْت بِصاحب ذلِك ثُم بِموسى علَيه السﱠالم‬ ُ ِْ َ َ ُ ‫ُ َ ِ ِ َ َ ﱠ‬ ِْ َ ََ ُ َ ُ َ ‫فَيَقُول كذلِك ثُم بِمحمد صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم فَيَشفَع فَيَقضى ﷲُ بَيْن الخالئِق‬ َ ٍ‫ُ ََ َ ﱠ ُ َ ﱠ‬ ِ ََ ْ َ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ﱠ‬ ً ُ َ ً َ ‫ْ َ ٍ َْ ﱠ‬ ‫… فَيَومئِذ يَبعثُهُ ﷲُ مقَاما محْ مودا يَحْ مدهُ أَھل الجمع كلﱡھُم. )البخاري وابن‬ ْ ُ ِ َْ ْ ُ ْ َُ (‫جرير وابن مردويه‬
103- Dari Ibn Umar r.a., katanya: Aku ada mendengar Rasulullah s.a.w., bersabda "Sesungguhnya matahari akan dekat ke atas kepala manusia sehingga air peluh sampai ke paras separuh telinga, maka dalam masa mereka berkeadaan demikian, mereka meminta pertolongan Nabi Adam as., lalu ia menolak dengan berkata: "Aku bukanlah orang untuk itu"; kemudian mereka meminta pertolongan Nabi Musa a.s., maka ia juga menjawab demikian; kemudian mereka meminta pertolongan Muhammad (s.a.w.) lalu ia mengemukakan syafaatnya; setelah itu Allah Taala membuka perbicaraan untuk menghakimi khalayak yang ramai itu, maka pada waktu itulah Allah mengangkatnya (Muhammad s.a.w.) ke martabat "Maqam Mahmud" yang dipuji oleh semua makhluk yang ada di padang Mahsyar."

‫)‪(Bukhari, Ibn Jarir dan Ibn Marduwaih‬‬ ‫‪Berhubung dengan syafaat Nabi Muhammad s.a.w. , selanjutnya, ramai di antara sahabat-sahabat‬‬ ‫‪Baginda s.a.w., meriwayatkan hadisnya sehingga dikira "Hadis Syafaat" adalah satu dari hadis‬‬‫:‪hadis yang mutawatir". Di antara hadis-hadis yang banyak itu ialah yang berikut‬‬

‫َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ‬ ‫َ ْ‬ ‫401- عن أَنَس بن مالِك رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ ‫َ َ َ ُ ﱠ َ‬ ‫ﱠ َ ِْ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ َ ُ ﱠ‬ ‫وسلﱠم يَجْ مع ﷲُ النﱠاس يَوم القِيَامة فَيَھتَمون لِذلِك فَي ُْلھَمون لِذلِك فَيَقُولُون لَو‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ َ َ َ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ِ ْ ﱡ َ َ َ‬ ‫ِ َ ِ ْ َ َ‬ ‫استَشفَعنَا علَى ربﱢنَا عز وجل حتﱠى يُريحنَا من مكانِنَا ھَذا قَال فَيَأْتُون آدم‬ ‫َ َ‬ ‫َ ﱠ َ َ ﱠ َ‬ ‫ْ ْ ْ َ َ‬ ‫َ ََ‬ ‫ْ َ ِ َ َ ﱠ ِِ َ َ َ ِ ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫علَيه السﱠالم فَيَقُولُون أَنت أَبُو الخ ْلق خلَقَك ﷲُ بِيَده ونَفَخ فِيك من رُوحه‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ِْ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ ِ ْ َ َ‬ ‫َ َ َ ََْ َ َ َُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫وأَمر المالئِكةَ فَسجدوا لَك اشفَع لَنَا عند ربﱢك حتﱠى يُريحنَا من مكانِنَا ھَذا‬ ‫َِْ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫فَيَقُول لَسْت ھُنَاكم )وفِي روايَة: لَسْت لَھَا( فَيَذكر خطيئَتَهُ الﱠتِي أَصابَھَا‬ ‫ُ‬ ‫َِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ُ َ ِ‬ ‫ُْ َ‬ ‫َ ِْ َ ِ ِ ْ‬ ‫فَيَستَحيِي ربﱠهُ منھَا ولَكن ائتُوا نُوحًا أَول رسُول بَعثَهُ ﷲُ تَعالَى قَال فَيَأْتُون‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ﱠ َ َ ٍ َ ﱠ َ‬ ‫ْ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫نُوحًا علَيه السﱠالم فَيَقُول لَسْت ھُنَاكم )وفِي روايَة: لَسْت لَھَا( فَيَذكر خطيئَتَهُ‬ ‫ُ‬ ‫َِ ٍ‬ ‫ْ ُ ُ َ ِ‬ ‫َ ِْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُْ َ‬ ‫َ َ ْ ِِ َ ِْ َ ِ ِ ْ‬ ‫ََ‬ ‫ْ َ ِ َ َ ِْ َ ُ ِ‬ ‫الﱠتِي أَصاب فَيَستَحيي ربﱠهُ منھَا ولَكن ائتُوا إِبراھيم علَيه السﱠالم الﱠذي اتﱠخذهُ‬ ‫ﱠ َ ً‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ﷲُ خلِيال فَيَأْتُون إِبراھيم علَيه السﱠالم فَيَقُول لَسْت ھُنَاكم )وفِي روايَة: لَسْت‬ ‫ُ‬ ‫َِ ٍ‬ ‫َ ْ َ ِ َ َ ِْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُْ َ‬ ‫لَھَا( ويَذكر خطيئَتَهُ الﱠتِي أَصاب فَيَستَحيي ربﱠهُ منھَا ولَكن ائتُوا موسى علَيه‬ ‫َ َ ْ ِِ َ ِْ َ ِ ِ ْ ُ َ َ ِْ‬ ‫َ ْ ُ ُ َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫السﱠالم فَيَقُول لَسْت ھُنَاكم )وفِي روايَة: لَسْت لَھَا( ويَذكر خطيئَتَهُ الﱠتِي‬ ‫ُ‬ ‫َِ ٍ‬ ‫َ ْ ُ ُ َ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُْ َ‬ ‫َ ِْ َ ِ ِ ْ‬ ‫أَصاب فَيَستَحيِي ربﱠهُ منھَا ولَكن ائتُوا عيسى علَيه السﱠالم رُوح ﷲِ وكلِمتُهُ‬ ‫َ َ ْ ِ‬ ‫ِ َ َ ِْ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ ﱠ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫فَيَقُول لَسْت ھُنَاكم )وفِي روايَة: لَسْت لَھَا( ولَكن ائتُوا محمدا صلﱠى ﷲُ علَيه‬ ‫ُ‬ ‫َِ ٍ‬ ‫َ ِ ِ ْ ُ َ ﱠً َ‬ ‫ﱠ َ ِْ‬ ‫ُْ َ‬ ‫وسلﱠم عبدا قَد غفِر لَهُ ما تَقَدم من ذنبِه وما تَأَخر قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى‬ ‫َ ﱠَ ِ ْ َْ ِ َ َ ﱠ َ َ َ َ ُ ﱠ َ‬ ‫َ َ َ ًَْ ْ ُ َ‬ ‫ﷲُ علَيه فَيَأْتُونِي فَأَستَأْذن علَى ربﱢي فَيُؤذن لِي )وفِي روايَة: فَأُوتَى فَأًقُول‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َِ ٍ‬ ‫ْ ِ َ َ َ‬ ‫ﱠ َ ِْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ ُ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫أَنَا لَھَا أَنَا لَھَا فَأ َْنطَلِق فَأَستَأْذن علَى ربﱢي فَيُؤذن لِي( فَإِذا أَنَا رأَيتُهُ وقَعْت‬ ‫ُ ْ ِ ُ َ َ‬ ‫ُ ُ َ ﱠُ‬ ‫ْ َ ْ‬ ‫ساجدا فَيَدعنِي ما شاء ﷲُ أَن يَدعنِي فَيُقَال يَا محمد ارْ فَع ر ْأسك قُلْ تُسمع‬ ‫ْ َ َ َ‬ ‫َ ًِ َ ُ َ َ َ ﱠ ْ َ َ‬ ‫َ ﱠ‬ ‫َ ْ ْ ْ ْ َ ْ‬ ‫سلْ تُعطَه اشفَع تُشفﱠع فَأَرْ فَع ر ْأسي فَأَحْ مد ربﱢي بِتَحْ ميد يُعلﱢمنِيه ربﱢي عز‬ ‫ِ ٍ َ ُ ِ َ‬ ‫َُ َ‬ ‫ُ َ ِ‬ ‫َُ َ َ َِ َ‬ ‫َِ ٍ ْ َ ُ‬ ‫وجل ثُم أَشفَع )وفِي روايَة: فَيُؤذن لِي فَأَقُوم بَيْن يَديه فَأَحْ مدهُ بِمحامد ال‬ ‫ُ َ َْ ِ‬ ‫َ َ ﱠ ﱠ ْ ُ َ‬ ‫ُ َ ﱠُ‬ ‫ِْ ُ َ ِْ ْ َ ُِ ِ ﱠ ﱠ ِ َ ِ ً‬ ‫أَقدر علَيه اآلن ي ُْلھمنِيه ﷲُ ثُم أَخرﱡ ساجدا فَيُقَال لِي يَا محمد ارْ فَع ر ْأسك‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ َ َ‬ ‫ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ‬ ‫وقُلْ يُسمع وسلْ تُعطَه واشفَع تُشفﱠع فَأَقُول يَا ربﱢي أُمتِي أُمتِي( )وفِي روايَة:‬ ‫َِ ٍ‬ ‫ُ َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫فَأَرْ فَع رأْ‬ ‫ُ َ سي فَأَقُول يَا ربﱢي عجلْ علَى الخ ْلق الحساب…(. )الجماعة(‬ ‫َ ﱢ َ‬ ‫ْ َ ِ ْ ِ َ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ِ‬
‫‪104- Dari Anas bin Malik r.a., katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Allah akan menghimpunkan‬‬ ‫‪sekalian manusia pada hari qiamat, maka dengan sebab dahsyatnya keadaan di situ, mereka‬‬ ‫‪merasa berat dan resah gelisah lalu mereka diilhamkan jalan untuk melepaskan diri dari yang‬‬

demikian. Mereka pun berkata sesama sendiri: "Bukankah elok kalau kita mencari orang yang dapat mengemukakan syafaat kepada Tuhan kita supaya Tuhan melepaskan kita dari penderitaan tempat ini?" Nabi s.a.w., bersabda: "Setelah itu, mereka pun pergi menemui Nabi Adam a.s., serta berkata: Engkau ialah bapa sekalian manusia, Allah telah menciptakanmu dengan kekuasaanNya dan meniupkan padamu dan roh-Nya, serta ia memerintahkan Malaikat sujud kepadamu; tolonglah kemukakan syafaat kepada Tuhamu untuk kami supaya ia melepaskan kami dari penderitaan tempat ini". Mendengarkan yang demikian, Nabi Adam berkata: "Aku bukanlah orang yang berpangkat boleh menunaikan maksud kamu", (dan pada satu riwayat, Nabi Adam berkata: "Aku bukanlah orang yang layak untuk itu), serta ia menyebut salah silapnya yang pernah dilakukan, dengan sebab itu ia merasa malu kepada Tuhannya; tetapi, kata Nabi Adam: "Pergilah kamu menemui Nabi Noh, Rasul yang pertama yang telah diutus oleh Allah Taala'."Nabi s.a.w., bersabda: "Setelah itu mereka pun pergi menemui Nabi Noh a.s., maka Nabi Noh menjawab dengan katanya: "Aku bukanlah orang yang berpangkat boleh menunaikan maksud kamu itu", (pada satu riwayat, Nabi Noh berkata: "Aku bukanlah orang yang layak untuk itu"), serta ia menyebut salah-silapnya yang pernah dilakukan, dengan sebab itu ia merasa malu kepada Tuhannya: Tetapi, kata Nabi Noh, "Pergilah kamu menemui Nabi Ibrahim yang Allah telah jadikan dia orang yang berdamping di sisi-Nya." Nabi s.a.w, bersabda: "Setelah itu merekapun pergi menemui Nabi Ibrahim a.s., maka Nabi Ibrahim menjawab dengan katanya: "Aku bukanlah orang yang berpangkat boleh menunaikan maksud kamu itu, (dan pada satu riwayat: Nabi Ibrahim berkata: "Aku bukanlah orang yang layak untuk itu"), serta ia menyebut salah silapnya yang pernah dilakukan, dengan sebab itu ia merasa malu kepada Tuhannya; Tetapi, kata Nabi Ibrahim: "Pergilah kamu menemui Nabi Musa a.s., yang Allah berkata-kata dengannya serta memberikannya kitab Taurat. " Nabi s.a.w., bersabda: "Setelah itu mereka pun pergi menemui Nabi Musa a.s., maka Nabi Musa menjawab dengan katanya: "Aku bukanlah orang yang berpangkat boleh menunaikan maksud kamu itu, (dan pada satu riwayat: Nabi Musa berkata: Aku bukanlah orang yang layak untuk itu), serta ia menyebut salah silapnya yang pernah dilakukan, dengan sebab itu ia merasa malu kepada Tuhannya, Tetapi, kata Nabi Musa: "Pergilah kamu menemui Nabi Isa a.s., Roh Allah dan kalimah-Nya." Nabi s.a.w., bersabda: "Setelah itu mereka pun pergi menemui Nabi Isa Roh Allah dan kalimah-Nya, maka Nabi Isa menjawab dengan katanya: "Aku bukanlah orang yang berpangkat boleh menunaikan maksud kamu itu", (dan pada satu riwayat: Nabi Isa berkata: "Aku bukanlah orang yang layak untuk itu"), Tetapi kata Nabi Isa, "Pergilah kamu menemui Nabi Muhammad s.a.w. , seorang hamba Allah yang telah diampunkan salah silapnya yang terdahulu dan yang terkemudian." Kata rawi: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Setelah itu mereka pun datang menemuiku, aku pun memohon izin mengadap Tuhanku, lalu diizinkan"; (dan pada satu riwayat: Baginda s.a.w., bersabda: "Setelah itu mereka datang menemuiku, aku pun berkata: "Akulah orang yang layak untuk itu, akulah orang yang layak untuk itu" maka aku pun pergi serta memohon izin mengadap Tuhanku, lalu diizinkan), maka apabila aku mengadap-Nya, aku merebahkan diri sujud, lalu dibiarkan-Nya aku sujud seberapa lama yang Allah kehendaki, kemudian diserukan daku: Wahai Muhammad! angkatlah kepalamu, dan berkatalah apa sahaja hajatmu supaya diperkenankan, mintalah supaya diberikan, dan kemukakan syafaat supaya dikabulkan syafaatmu; maka aku pun mengangkat kepalaku serta memuji Tuhanku dengan Puji-pujian yang diajarkan kepada aku oleh Tuhanku `Azza wa Jalla; kemudian aku kemukakan syafaatku;" (dan pada satu riwayat: Baginda s.a.w., bersabda: "Lalu diizinkan daku mengadapnya, maka aku pun berdiri mengadapnya serta memujinya dengan pujipujian yang aku tidak dapat menyebutnya sekarang, yang Allah mengilhamkannya kepadaku, kemudian aku menumuskan muka sujud kepadanya hingga aku diseru: "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan berkatalah apa sahaja nescaya diperkenankan, mintalah supaya

diberikan dan kemukakanlah syafaat supaya dikabulkan syafaatmu; Maka aku pun merayu dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Kasihanilah umatku! Kasihanilah umatku!), (dan pada satu riwayat lagi: Baginda bersabda: "Maka aku pun mengangkat kepalaku serta memohon dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Segerakanlah apalah juga kiranya, perbicaraan hitungan amal khalayak yang ramai ini. (Al-Jama'ah) Syafaat yang tersebut dalam hadis yang panjang itu ialah yang dinamakan "al-Syafaah al-Uzma" (Syafaat yang besar sekali) yang ditentukan untuk Nabi Muhammad s.a.w. sahaja mengemukakannya ke hadhrat Tuhan 'Azza wa Jalla. Ada lagi beberapa jenis syafaat yang dikhaskan bagi Nabi Muhammad s.a.w., di antaranya: (1) Syafaat Baginda s.a.w., supaya Tuhan memasukkan ke syurga satu kumpulan besar dari umatnya dengan tidak dihisab. (2) Syafaat Baginda s.a.w. untuk satu kumpulan yang telah dihisab dan didapati mereka berhak menerima balasan Neraka, supaya tidak dimasukkan, tetapi dimasukkan terus ke syurga. Selain dari itu, Rasulullah s.a.w., telah menyatakan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Majah: Bahawa ada beberapa golongan yang akan diizinkan Tuhan untuk mengemukakan syafaat supaya dimasukkan orang-orang yang tertentu ke dalam Syurga; mereka ialah: Malaikat, Nabi-nabi, alim ulama, orang-orang yang gugur syahid dalam perjuangan menegakkan agama Allah, dan orang-orang mukmin yang selamat daripada memasuki Neraka dan hendak menolong membebaskan saudara-saudara mereka yang beriman, yang bersembahyang dan berpuasa dengan mereka, tetapi saudara-saudaranya itu dimasukkan ke dalam Neraka disebabkan mereka mati dengan tidak bertaubat daripada dosa. Setelah Tuhan Yang Maha Adil, kabulkan syafaat Nabi Muhammad s.a.w., bagi melepaskan orang ramai dari penderitaan huru-hara padang Mahsyar, maka mahkamah keadilan Tuhan pun dibuka dan orang ramai dihadapkan kepada perbicaraan Tuhan dengan keadaan berbaris teratur (Surah al-Kahfi), dan bumi padang Mahsyar pun terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhan; buku catitan amal tiap-tiap seorang disediakan untuk dibahagikan kepada masing-masing; Nabi-nabi dan saksi-saksi yang berkenaan dibawa ke situ serta perbicaraan dijalankan dengan seadil-adilnya. (69, Surah az-Zumar). Tiap-tiap seorang pada ketika dijalankan perbicaraannya - disoal dan diperiksa satu persatu; tidak akan tersembunyi sesuatu pun dari bawaan hidupnya di dunia, sekalipun yang sulit, (18, Surah al-Haqqah) Perbicaraan dimulakan dengan menyoal tiap-tiap seorang yang Tuhan hendak menyoalnya dengan soalan-soalan yang berhubung dengannya selain daripada soalan-soalan umum yang diterangkan oleh Rasulullah s.a.w., dalam hadis yang berikut:

ْ َ ‫501- عن أَبِي بَرْ زةَ األَسلَمي رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ِ َ َْ ‫َ ْ ْ ِ ﱢ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ َ ْ َ ِِ ُ ُ ْ َ َ ‫قَال ال تَزول قَدما عبد يَوم القِيَامة حتﱠى يُسْأَل عن عمره فِيما أَفنَاهُ وعن‬ َ ِ َ ْ َ ْ ٍَْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ ِ ِْ ِ ْ َ َ .ُ‫ع ْلمه فِيم فَعل وعن مالِه من أَيْن اكتَسبَهُ وفِيم أَنفَقَهُ وعن جسمه فِيم أَبْاله‬ (‫)الترمذي‬
105- Dari Abi Barzah al-Aslami r.a., dari Nabi s.a.w, sabdanya: "Tidak berganjak kedua kaki seseorang dari tempat berdirinya di mahkamah Tuhan pada hari qiamat sehingga ia disoal tentang umurnya pada perkara apakah ia habiskan dan tentang ilmunya untuk apakah ia gunakan dan tentang harta bendanya dari manakah ia dapati dan pada perkara apakah ia belanjakan dan juga tentang tubuh badannya pada perkara apakah ia susutkan kemudaan dan kecergasannya?" (At-Tirmizi) Apabila habis orang-orang yang disoal oleh Tuhan yang Maha Adil; maka suratan amal manusia dikeluarkan untuk diberi ke tangan masing-masing yang apabila menerimanya ia dapati suratan amalnya itu terbuka, boleh ditatap dan dibaca olehnya sendiri; (13, Surah al-Isra'). Setelah suratan amal itu diberikan ke tangan masing-masing, maka timbullah kepada orang-orang yang bersalah yang tidak bertaubat, perasaan gelisah takutkan akibat kesalahan-kesalahnnya yang tertulis di dalam suratan amalnya (49, Surah al-Kahfi). Suratan amal itu ada yang diberi ke tangan kanan tuannya dan ada yang diberi ke tangan kirinya. Orang yang diberikan suratan amalnya ke tangan kanannya merasa besar hati dan berbangga dengan yang demikian sehingga ia menyeru orang-orang lain supaya membacanya; (91, Surah alHaqqah). Sebaliknya orang yang diberikan suratan amalnya ke tangan kirinya merasa runsing hati dan merungut-rungut kerana keburukan nasibnya; (25, Surah al-Haqqah) Selepas itu perbicaraan diteruskan - perbicaraan perkara-perkara yang berkenaan dengan hak-hak makhluk dan perkara-perkara yang berhubung dengan amal ibadat kepada Allah. Perkara-perkara berkenaan dengan hak-hak makhluk meliputi. (1) Perkara-perkara yang berkenaan dengan melakukan jenayah ke atas nyawa dan tubuh badan satu-satu makhluk seperti bunuh membunuh, tikam menikam, pukul memukul, seksa-menyeksa, sabung-menyabung, laga-melaga dan sebagainya. (2) Perkara-perkara yang berkenaan dengan melakukan jenayah terhadap kehormatan din dan maruah, seperti caci-mencaci, buruk-memburuk, maki-hamun, umpat-keji, tuduh-menuduh, ceroboh-mencerobohi dan sebagainya. (3) Perkara-perkara yang bersabit dengan harta benda seperti curi-mencuri, rompak samun, rebutmerebut, tipu-menipu, hutang-piutang dan lain-lainnya. Hukuman ke atas sesiapa yang di dapati bersalah dalam perbicaraan ini ialah:

Pertama - Menerima balasan dari makhluk yang dilakukan jenayah itu terhadapnya. Kedua - Memberi amal kebajikannya kepada orang yang ia aniayakan, untuk membayar hutang orang itu atau mengganti-ruginya; dan apabila tidak ada lagi amal kebajikannya untuk diberi kepada orang itu, maka ia terpaksa menanggung kesalahannya, atau Ketiga - Dimasukkan ke dalam penjara yang disediakan Tuhan (Neraka Jahanam) Bagi menyelamatkan seseorang daripada menghadapi perbicaraan yang tersebut, maka Nabi Muhammad s.a.w mengingatkan umatnya serta menerangkan jalan keselamatan masingmasing - dalam hadis-hadis yang berikut:

ْ َ ‫601- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ ِ ‫َ ﱠ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ﱠ‬ ْ ُ ُ ْ ‫َ َﱡ ﱠ‬ ‫قَال لَتُؤدن الحقُوق إِلَى أَھلِھَا حتﱠى يُقَاد لِلشاة الج ْلحاء من الشاة القَرْ نَاء )وفِي‬ َ َ ِ (‫روايَة زيَادةُ: تَنطَحھَا(. )مسلم والترمذي‬ ُ ْ َ ِ ٍ َِ
106- Dari Abu Hurairah r.a., bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya sebarang hak tak dapat tidak mesti dibayar kepada tuannya sehingga kambing biri-biri yang dogol diberikan peluang membalas kambing biri-biri yang bertanduk." Iaitu "menanduknya" menurut satu riwayat. (Muslim dan Tirmizi)

ْ َ ‫701- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ْ َ َ ‫قَال من كانَت لَهُ مظلَمةٌ ألَخيه من عرْ ضه أَو شيء فَ ْليَتَحلﱠ ْلهُ منهُ اليَوم قَبل‬ ٍ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ِْ َ ‫أَن ال يَكون دينَار وال درْ ھَم إِن كان لَهُ عمل صالِح أُخذ منهُ بِقَدر مظلَمتِه‬ َ َ ْ ٌ ِ ََ ٌ ِ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ ِْ َ ِ ٌ َ ٌ َ َ ُْ ْ ْ َ (‫وإِن لَم تَكن لَهُ حسنَات أُخذ من سيﱢئَات صاحبِه فَحمل علَيه. )البخاري‬ ِْ َ َ ِ ُ ِ ِ َ ِ َ ْ ِ َِ ٌ َ َ
107- Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesiapa yang menanggung sesuatu kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain, sama ada yang mengenai maruah dan kehormatan atau sebarang perkara yang lain, maka dari sekarang juga hendaklah ia meminta orang itu melepaskannya dengan jalan memaafkan atau menghalalkannya sebelum datangnya masa yang tidak ada padanya wang ringgit atau emas perak untuk membayarnya; bahkan pada masa itu kalau ia mempunyai amal salih, akan diambil daripada amalnya itu sekadar perbuatan aniaya yang dilakukannya untuk diberi kepada orang itu; kalau ia pula tidak mempunyai amal salih, maka akan diambil dari kesalahan orang itu serta dibebankan kesalahan itu ke atasnya." (Bukhari)

ْ َ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫801- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ُْْ ُْْ َ َ ْ ‫َ ْ َ ِ َ ََ َ َ َ ﱠ‬ ‫أَتَدرُون ما المفلِسُ قَالُوا المفلِسُ فِينَا من ال درْ ھَم لَهُ وال متَاع فَقَال إِن‬

َ َ َ ْ ‫المفلِس من أُمتِي يَأْتِي يَوم القِيَامة بِصالة وصيَام وزكاة ويَأْتِي قَد شتَم ھَذا‬ ‫ُْْ َ ِ ْ ﱠ‬ َ ٍ َ َ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ِ َ ْ َ ْ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ‫وقَذف ھَذا وأَكل مال ھَذا وسفَك دم ھَذا وضرب ھَذا فَيُعطَى ھَذا من‬ ْ ِ َِ ِْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ ‫حسنَاتِه وھَذا من حسنَاتِه فَإِن فَنِيَت حسنَاتُهُ قَبل أَن يُقضى ما علَيه أُخذ من‬ َ َ ْ َ (‫خطَايَاھُم فَطُرحت علَيه ثُم طُرح فِي النﱠار. )مسلم والترمذي‬ َ ِ ‫ِ َ ْ َ ِْ ﱠ‬ ْ ِ
108- Dari Abu Hurairah r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Tahukah kamu siapakah dia orang Muflis? " Sahabat-sahabat Baginda menjawab: "Orang Muflis di antara kami, ya Rasulullah ialah orang yang tidak ada wang ringgit dan tidak ada harta benda;" Nabi s.a.w., bersabda: "Sebenarnya orang Muflis dari kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari qiamat membawa sembahyang, puasa dan zakat, sedang datangnya itu dengan kesalahan memaki hamun orang ini dan menuduh orang itu memakan harta orang ini, menumpah darah orang itu, dan juga memukul orang; maka akan diambil dari amal kebajikannya serta diberi kepada orang ini dan orang itu; kemudian kiranya habis amal kebajikannya sebelum habis dibayar kesalahan-kesalahan yang ditanggungnya, akan diambil pula dari kesalahan-kesalahan orang yang dianiayakan serta ditimpakan ke atasnya, kemudian ia dihumbankan ke dalam Neraka. (Muslim dan Tirmizi)

‫َ ْ َِ ِ ِ َِْ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫901- عن سعيد بْن زيد رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ْ ْ ِ ِْ ََ ْ َ .‫من أَخذ شبرًا من األَرْ ض ظُ ْلما فَإِنﱠهُ يُطَوقُهُ يَوم القِيَامة من سبْع أَرضين‬ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ‫ﱠ‬ ً ِ (‫)البخاري ومسلم‬
109- Dari Sa'id bin Zaid r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Sesiapa yang mengambil tanah secara zalim sekalipun sejengkal, akan dibelitkan pada hari qiamat dengan tanah yang diperintahkannya mengangkut sebanyak itu dari tujuh petala bumi." (Bukhari dan Muslim)

َْ ‫ِ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫011- عن أَنَس بْن مالِك رضي ﷲُ عنهُ يَقُول نَھَى النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه‬ ُ َ ‫ﱡ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َ َ (‫وسلﱠم أَن تُصْ بَر البَھَائِم. )البخاري ومسلم‬ ُ ْ َ
110- Dari Anas bin Malik r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w., melarang menyeksa binatang sampai mati dengan jalan mengikatnya untuk dijadikan sasaran panah, rejaman dan sebagainya." (Bukhari dan Muslim)

‫111- عن ابْن عبﱠاس رضي ﷲُ عنھُما يَقُول نَھَى النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه‬ ُ َ ‫ﱡ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ َْ ‫َ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ َ َ َ (‫وسلﱠم عن التﱠحْ ريش بَيْن البَھَائِم. )الترمذي وأبو داود‬ ِ ْ َ ِ ِ
111- Dari Ibn Abbas r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w., melarang perbuatan melagakan binatang. "

(Tirmizi dan Abu Daud)

ْ َ ‫َِ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫211- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ ﱠ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ ﱠ‬ َ ْ‫ﱡ‬ ُ‫قَال ما من عبد يَظلِم رجُال مظلَمةً فِي الدنيَا ال يُقِصﱡ هُ من نَفسه إِال أَقَصهُ ﷲ‬ َ ْ َ ً َ ُ ْ ٍَْ ْ ِ َ َ (‫تَعالَى منهُ يَوم القِيَامة. )البيھقي‬ َ ِ َ ْ َ ْ ِْ
112- Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Tidak ada seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan aniaya terhadap orang lain di dunia dengan tidak menyerah dirinya kepada orang itu untuk membalasnya, nescaya Tuhan akan menyerahkannya kepada orang itu supaya membalasnya pada hari qiamat." (Al-Baihaqi) Hadis yang ke 86 dalam pasal yang ketiga (hadis Abu Zar hubungannya dengan perkara yang dimaksudkan di sini. Ada pun perkara-perkara yang berkenaan dengan ibadat kepada Allah, maka yang mula-mula dibicarakan ialah ibadat sembahyang yang lima sehari semalam - sesiapa yang sembahyangnya itu diterima Tuhan maka berjaya dan beruntunglah dia; sebaliknya rugi dan menderita orang yang tidak diterima sembahyangnya. Sesiapa yang didapati sembahyang fardunya terkurang, sama ada terkurang bilangannya, rukun, syaratnya, sunatnya atau khusyuknya maka ditampal dan dicukupkan dengan sembahyang-sembahyang sunatnya jika ada, kalau tidak ada terpulanglah hukumnya kepada keadilan atau kemurahan Tuhan Rabbul `Alamin. Demikianlah pula halnya ibadat-ibadat puasa, zakat dan haji dibicarakan seperti sembahyang juga, iaitu apabila di dapati mana-mana fardunya terkurang maka ditampal dan dicukupkan dengan sunatnya yang ada, ini diterangkan oleh hadis yang berikut:

ْ َ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫311- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِن‬ َ ‫ﱠ‬ َ َ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ َُْْ ِ ‫أَول ما يُحاسبُ بِه العبد يَوم القِيَامة من عملِه صالتُهُ فَإِن صلُحت فَقَد أَفلَح‬ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ‫ﱠ‬ ‫وأَنجح وإِن فَسدت فَقَد خاب وخسر فَإِن انتَقَص من فَريضتِه شيء قَال‬ َ ٌ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ ‫َ ﱠ َ َ ﱠ‬ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َِْ ‫الرﱠبﱡ عز وجل انظُرُوا ھَلْ لِعبدي من تَطَوع فَيُكمل بِھَا ما انتَقَص من‬ َ ‫ﱡ ٍ َﱠ‬ (‫الفَريضة ثُم يَكون سائِر عملِه علَى ذلِك. )الترمذي‬ َ َ َ ِ ََ ُ َ ُ ُ ‫ْ ِ َ ِ ﱠ‬
113- Dari Abu Hurairah r.a., bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya amal yang mulamula sekali dihisabkan seseorang pada hari qiamat mengenainya ialah sembahyangnya jika sembahyangnya diterima maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia, dan jika sembahyangnya tidak diterima maka kecewa dan rugilah dia. Kiranya terkurang dari sembahyang fardunya sesuatu, Tuhan berfirman: "Periksalah, adakah hambaku itu mempunyai sembahyangsembahyang sunat untuk dicukupkan dengannya apa yang terkurang dari sembahyang fardunya?" Demikianlah keadaan amal-amalnya yang lain." .

(Tirmizi). Seseorang mukmin yang betul memahami kandungan hadis yang tersebut sudah tentu tidak akan cuai membetulkan sembahyang fardunya yang lima waktu sehari semalam, dan tidak pula merasa keberatan mengamalkan sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat, dan haji sunat bila mampu berbuat demikian. Tiap-tiap perbicaraan dibuat keputusannya oleh Tuhan yang Maha Adil dengan berdasarkan keterangan-keterangan saksi, iaitu selain daripada dua Malaikat yang menulis amal seseorang maka anggotanya, hartanya, tempatnya dan masanya juga menjadi saksi sebagaimana yang diterangkan oleh ayat-ayat 24 Surah an-Nur, 65 Surah Yasin dan 20 Surah Fussilat; juga oleh hadis yang berikut:

ْ َ ‫َِ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫411- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫قَال إِن من يَأْخذ المال بِغيْر حقﱢه كان كالﱠذي يَأْكل وال يَشبَع ويَكون علَيه‬ ِْ َ ُ ُ َ ُ ْ ََ ُ ُ ِ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َْ ُُ ْ َ ‫َ ﱠ‬ (‫شھيدا يَوم القِيَامة. )مسلم‬ ِ َ ْ َ ْ ً ِ َ
114- Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya sesiapa yang mengambil harta-benda dengan jalan yang tidak sebenar, samalah sifatnya seperti orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang dan hartanya itu pula akan menjadi saksi menentangnya pada hari qiamat". (Muslim)

َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫511- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَرأَ رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫وسلﱠم يَومئِذ تُحدث أَخبَارھَا قَال أَتَدرُون ما أَخبَارھَا قَالُوا ﷲُ ورسُولُهُ أَعلَم‬ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ‫ﱠ‬ َ ْ ُ ‫َ َ َ ْ َ ٍ َﱢ‬ ُ ْ ْ ‫قَال فَإِن أَخبَارھَا أَن تَشھَد علَى كلﱢ عبد أَو أَمة بِما عمل علَى ظَھْرھَا أَن‬ َ َ ِ َ َ ٍ َ ْ ٍَْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ‫َ ﱠ‬ ِ (‫تَقُول عمل كذا وكذا يَوم كذا وكذا قَال فَھَذه أَخبَارھَا. )الترمذي‬ ُ ْ ِِ َ ََ َ ََ َ ْ ََ َ ََ َ َِ َ
115- Dari Abu Hurairah ra., katanya: Rasulullah s.a.w., membaca (firman Allah Taala, ertinya: "Pada hari qiamat - itu bumi menerangkan berita-beritanya"); Kemudian Baginda s.a.w., bertanya: "Tahukah kamu apa dia berita perihal bumi itu?" Sahabat-sahabat Baginda menjawab: "Allah dan RasulNya sahajalah yang mengetahui"; Nabi s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya berita-beritanya bahawa ia memberi keterangan terhadap tiap-tiap seorang, lelaki atau perempuan, berkenaan apa yang masing-masing lakukan semasa mereka hidup di atasnya, iaitu ia berkata: "Si anu melakukan ini dan ini, pada masa anu-anu." Baginda s.a.w., selanjutnya bersabda: "Inilah dia berita-beritanya." (Tirmizi)

‫ً ﱠ‬ ‫611- رُوي مرْ فُوعا أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال ما من يَوم يَأْتِي‬ َ ‫ﱠ‬ ٍْ ْ ِ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ َ ِ ‫ِ ََ ﱠ‬ ‫علَى ابْن آدم إِال يُنَادي فِيه: يَا ابْن آدم، أَنَا خ ْلق جديد، وأَنَا فِيما تَعمل علَيه‬ َ ِْ َ ُ َ ْ َ ِ ِ َ ٌ َِ ٌ َ ََ َ

ٌ ِ َ ً ًَ ِ َ ُ ْ َْ َ ْ ،‫شھيد، فَاعملْ خيرًا أَشھَد لَك بِه غدا، فَإِنﱢي لَو قَد مضيْت لَن تَرانِي أَبَدا‬ َ ْ ُ َ َ ْ ْ (‫ويَقُول اللﱠيل مثل ذلِك. )الحافظ أبو نعيم‬ َ َ َ ِْ ُ ْ ُ َ
116- Diriwayatkan dari Nabi, s.a.w., bahawa Baginda bersabda: "Tidak ada satu hari yang lalu atas anak-anak Adam melainkan ia menyeru dengan katanya: "Wahai anak Adam! Aku adalah satu kejadian baharu, dan aku menjadi saksi terhadap apa yang engkau lakukan; oleh itu lakukanlah kebaikan supaya aku menjadi saksi menolongmu esok (hari qiamat), kerana engkau tidak akan dapat menemui aku lagi selama-1amanya. Dan malam juga berkata demikian." . (Al-Hafiz Abu Na'im)
Timbangan Amal

Setelah perbicaraan selesai dan hukuman balas-membalas dan bayar-membayar dijalankan, maka apa jua amalan yang tetap ada atau yang baki bagi tiap-tiap seorang ditimbangkan dengan neraca keadilan Tuhan untuk ditentukan apakah balasan yang masing-masing berhak menerimanya, lalu neraca itu dibawa datang dan penimbangannya pun dijalankan. Tentang ini, Allah Taala berfirman, ertinya: "Penimbangan amal pada hari qiamat adalah satu keadilan yang benar, maka sesiapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang berjaya memperolehi apa yang mereka harapkan dan sesiapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orangorang yang merugikan diri sendiri dengan sebab mereka telah meletakkan ayat-ayat keterangan Kami pada bukan tempatnya." (8-9, Surah Al-A'raaf). "Dan Kami akan adakan penimbangan-penimbangan yang adil pada hari qiamat, oleh sebab itu maka tidak ada seseorang yang akan teraniaya barang sedikit pun, walau amalannya seberat biji sawi Kami tetap menghitungnya dan cukuplah Kami menjadi penghitung." (47, Surah al-Anbia') Tentang ini juga, Rasulullah s.a.w , menerangkan dalam hadis-hadis yang berikut:

َْ ‫َ ْ َ ٍ َ ِ َ ﱠ‬ ‫711- عن جابِر رضي ﷲُ عنهُ قَال: قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َ َ ْ َ ُ ‫َ ُ ْ َ َ ُ َ ﱠ‬ ‫"يُوضع الميزان يَوم القِيَامة فَيُوزن الحسنَات والسيﱢئَات، فَمن رجحت‬ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ِْ ُ َ ‫حسنَاتُهُ علَى سيﱢئَاتِه دخل الجنﱠةَ، ومن رجحت سيﱢئَاتُهُ علَى حسنَاتِه دخل‬ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َ (‫النﱠار". )أبو الشيخ‬ َ
117- Dari Jabir r.a., katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Diletakkan neraca pada hari qiamat, lalu ditimbang amal-amal yang baik dan amal-amal yang jahat; maka sesiapa yang berat timbangan amal-amal baiknya daripada amal-amal jahatnya, masuklah ia ke Syurga dan sesiapa yang berat timbangan amal-amal jahatnya daripada amal-amal baiknya, masuklah ia ke Neraka. "

(Abu Al-Syeikh)

‫ﱠ‬ ُ‫811- عن عبد ﷲِ بْن عمرو رضي ﷲُ عنھُما قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ ْ َِْ ﱠ ِ َْ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ َ َ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ ‫َ ِْ َ َ َ ﱠ ﱠ‬ ‫علَيه وسلﱠم إِن ﷲَ سيُخلﱢصُ رجُال من أُمتِي علَى رءوس الخالئِق يَوم‬ َ ‫َ ً ِ ْ ﱠ‬ َ ْ ِ ََ ْ ِ ُ ُ ‫القِيَامة فَيَنشر علَيه تِسعةً وتِسعين سجال كلﱡ سجلﱟ مثل مد البَصر ثُم يَقُول‬ ُ ‫ْ َ ِ ْ ُ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ِ ِ ًّ ُ ِ ِ ِ ْ ُ َ ﱢ ْ َ ِ ﱠ‬ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ‫أَتُنكر من ھَذا شيئًا أَظَلَمك كتَبَتِي الحافِظُون فَيَقُول ال يَا ربﱢ فَيَقُول أَفَلَك‬ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ٌ ُْ ‫عذر فَيَقُول ال يَا ربﱢ فَيَقُول بَلَى إِن لَك عندنَا حسنَةً فَإِنﱠهُ ال ظُ ْلم علَيك اليَوم‬ ُ َ َ َِْ َ ‫ﱠ‬ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ‫فَتَخرج بِطَاقَةٌ فِيھَا أَشھَد أَن ال إِلَهَ إِال ﷲُ وأَشھَد أَن محمدا عبدهُ ورسُولُه‬ ُ ُ ْ َ َ َُْ ً‫ﱠ ﱠ َ ْ ُ ﱠ ُ َ ﱠ‬ ْ ِِ َ َ ُ ‫فَيَقُول احْ ضُرْ وزنَك فَيَقُول يَا ربﱢ ما ھَذه البِطَاقَةُ مع ھَذه السﱢجالت فَقَال‬ ُ َ ْ َ َ ِ ‫ِ ﱠ‬ ِِ َ َ ْ َ ٍ َ ْ َ ُ ‫ِ ﱠ‬ ‫إِنﱠك ال تُظلَم قَال فَتُوضع السﱢجالت فِي كفﱠة والبِطَاقَةُ فِي كفﱠة فَطَاشت‬ ُ َ ٍ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ‫ِ ﱠ‬ ‫السﱢجالت وثَقُلَت البِطَاقَةُ فَال يَثقُل مع اسْم ﷲِ شيء. )اإلمام أحمد والترمذي‬ ٌ ْ َ ‫َ ْ ُ َ َ ِ ﱠ‬ (‫وابن ماجه‬
118- Dari Abdullah bin `Amr r.a., katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya Allah akan memberi keistimewaan kepada seseorang dari umatku dengan memanggilnya di hadapan khalayak yang ramai pada hari qiamat, serta membentangkan kepadanya sembilan puluh sembilan gulung suratan amalnya, tiap satu gulung panjangnya sejauh mata memandang; kemudian Tuhan bertanya kepada orang itu: "Adakah engkau hendak menafikan sesuatu dari apa yang ada dalam suratan ini? Adakah penulis-penulis yang Aku tugaskan menjaga amalmu itu telah menza1imkanmu?" Orang itu menjawab: "Tidak, wahai Tuhanku"; Tuhan bertanya lagi: "Kalau demikian, maka adakah engkau mempunyai sebarang alasan atau kebaikan untuk engkau melepaskan diri?" Ia menjawab: "Tidak ada juga wahai Tuhanku"; Tuhan berfirman: "Ia, ada sebenarnya engkau ada mempunyai satu kebajikan yang tersimpan pada Kami dan sebenarnya engkau tidak akan menanggung sebarang kezaliman pada hari kami; lalu dikeluarkan sehelai ‫َُْ ُ َ ﱠ ﱠ َ ْ ُ ﱠ ﱠ‬ ُ ْ ْ َ kertas kecil yang tertulis padanya ‫ ورسُولُه عبدهُ محمدًا أَن وأَشھَد ﷲُ إِال إِلَهَ ال أَن أَشھَد‬maka َ َ Tuhan berfirman kepadanya: melihat timbangan amalmu, lalu ia berkata: "Ya Tuhanku! Apakah nilainya kertas yang secebis ini berbanding dengan suratan jahat amalku yang bergulung-gulung itu?" Maka Tuhan berfirman kepadanya: "Walau bagaimanapun, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi." Nabi s.a.w., bersabda: "Kemudian suratan amalnya yang bergulung-gulung itu diletakkan pada sebelah daun neraca dan kertas kecilnya, diletakkan pada daun neraca yang sebelah lagi lalu suratan amal buruknya itu terangkat ringan dan kertasnya yang secebis itu berat menurun, kerana tidak ada sesuatu benda pun yang boleh menjadi berat berbanding dengan apa yang mengandungi nama Allah". (Imam Ahmad, Tirmizi dan lbn Majah)

ْ َ ‫ﱠ َ ِ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫911- عن أَبِي الدرْ داء رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال ما‬ َ ‫ﱠ‬ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫شيء أَثقَل فِي ميزان المؤمن يَوم القِيَامة من خلُق حسن . )أبو داود‬ ُ ْ ٌ ْ َ ٍ َ َ ٍ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ ُْْ ِ َ ِ (‫والترمذي‬

119- Dari Abu Al-Darda' r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Tidak ada sesuatu pun yang ditimbang pada hari qiamat lebih berat daripada akhlak dan budi pekerti yang baik. " ( Abu Daud dan Tirmizi). Apakala penimbangan amal itu selesai, maka manusia diperintahkan dan dibawa pergi ke kampung tempat balasan yang diuntukkan bagi masing-masing mendiaminya melalui satu titian (al-Sirat) yang biasa disebut dengan nama "Titian Siratal Mustaqim", titian yang diletakkan untuk menyeberangi lautan api Neraka, titian yang di kiri kanannya terdapat banyak pengait-pengait untuk mengait kaki sesiapa yang berhak dikait. Orang-orang yang terkait kakinya itu ada dua golongan: (1) Golongan yang gugur jatuh ke dalam lautan api itu ialah orang-orang yang pada masa hidupnya di dunia telah terkait, terpengaruh dan terpedaya dengan hasutan syaitan atau galakan nafsu liarnya sehingga jatuhnya ke dalam lubang kejahatan dan kederhakaan sampai matinya dengan tidak sempat bertaubat. (2) Golongan yang rebah bangun, rebah bangun, dan akhirnya selamat sampai ke seberang, iaitu orang-orang yang pada masa hayatnya di dunia kerap-kali dikait, dipengaruhi dan diperdaya oleh syaitan atau nafsu amarahnya melakukan maksiat, tetapi pada tiap-tiap kali mereka jatuh ke dalam satu-satu kesalahan, mereka segera ingatkan azab seksa Tuhan, lalu mereka menyesal dan bertaubat sampai mati dengan keadaan taatkan Allah. Pendeknya orang-orang yang melalui titian itu terbahagi kepada tiga golongan: Pertama - Golongan yang selamat sentosa menyeberangi lautan api Neraka. Kedua - Golongan yang diputus-putuskan perjalanannya oleh pengait-pengait titian itu, tetapi dapat juga menyeberangi lautan api itu. Ketiga - Golongan yang terkait kakinya lalu jatuh terus ke dalam api Neraka. Demikianlah maksud sabda Nabi s.a.w., pada hadis yang berikut:

ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ُ‫021- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم أَنﱠه‬ َ ‫ﱢ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ُ ُ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫قَال… ويُضْ ربُ جسر جھَنﱠم قَال صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم فَأَكون أَنَا وأُمتِي أَول‬ َ ‫ﱠ‬ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ ‫َ ﱠ‬ َ ََ ِ َ ْ َ ْ َ ‫ﱠ‬ ‫من يُجيز ودعاء الرﱡ سُل يَومئِذ اللﱠھُم سلﱢم سلﱢم وبِه كاللِيبُ … ال يَعلَم قَدر‬ ُ َ َُ ُ ِ ْ َ ٍ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ‫ِ ِ ﱠ ﱠ‬ ‫عظَمھَا إِال ﷲُ فَتَخطَف النﱠاس بِأَعمالِھم منھُم الموبَق بِعملِه ومنھُم ا ْلمخَرْ دل‬ ُ َ ُ ْ ِْ َ ِ َ َ ُ ُ ْ ْ ِْ ِْ َ ْ َ ْ ‫ﱠ‬ (‫ثُم يَنجُو… . )البخاري ومسلم‬
120- Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi s.a.w., bahawa Baginda bersabda: ".... dan diletakkan titian Neraka jahanam"; Baginda s.a.w., bersabda lagi: "Maka aku serta umatkulah yang mula-mula

melaluinya, sedang Rasul-rasul pada hari itu masing-masing berdoa dengan berkata: "Ya Tuhanku! Selamatkanlah! Selamatkanlah! daripada titian itu ada beberapa pengait yang Allah jua mengetahui besarnya; pengait-pengait itu dengan cepatnya mengait manusia dengan sebabsebab amal-amal jahat mereka; di antaranya ada orang yang binasa disebabkan amalnya, dan ada pula orang yang dihalang-halang dan diputus-putuskan perjalanannya; akhirnya ia terselamat juga .." (Bukhari dan Muslim) Dengan keterangan yang tersebut, terpulanglah kepada seseorang memilih golongan manakah yang ia suka menjadi ahlinya. Orang yang berfikiran sihat sudah tentu berusaha sungguh-sungguh supaya Tuhan beri taufik menjadi: Ahli golongan yang pertama: Fasal Kelima: Kampung tempat balasan yang diuntukkan bagi manusia mendiaminya itu ada dua:

Pertama - Kampung yang disediakan oleh Tuhan yang Maha Adil untuk kediaman orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa menerima azab siksanya, iaitu kampung yang dinamakan "Jahanam" dan dikenal dengan nama "Neraka". Neraka itu mempunyai tujuh lapisan dan tiap-tiap satu lapisan diuntukkan bagi satu puak yang tertentu; (43-44, Surah al-Hijr); dan bahan bakaran apinya ialah manusia, batu dan jin; (24 Surah, al-Baqarah, dan 15 Surah al-Jin). Kekuatan panas api Neraka itu tujuh puluh kali kepanasan api yang digunakan di dunia ini, sebagaimana diterangkan oleh hadis yang berikut:

ْ َ َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫121- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ عن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬ ‫َ ﱠ‬ ِ‫نَاركم ھَذه الﱠتِي يُوقِد ابْن آدم جُزء من سبعين جُزءا من حرﱢ جھَنﱠم قَالُوا وﷲ‬ ِِ ُْ ُ َ َ َ ْ ِ ً ْ َ َِْ ْ ِ ٌ ْ ََ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ‫إِن كانَت لَكافِيَةً يَا رسُول ﷲِ قَال فَإِنﱠھَا فُضﱢ لَت علَيھَا بِتِسعة وستﱢين جُزءا‬ ً ْ َ ِ َ ٍ َ ْ َ ‫َ َ ﱠ‬ (‫كلﱡھَا مثل حرﱢ ھَا. )البخاري ومسلم والترمذي‬ َ ُ ِْ ُ
121- Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Kepanasan api kamu yang digunakan oleh anak Adam di dunia ini hanyalah sepertujuh puluh kepanasan api Neraka Jahanam." Sahabatsahabat Baginda berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya sekadar itu pun cukuplah untuk menyeksa. " Baginda s.a.w., bersabda: "Meskipun demikian, kepanasan Neraka jahanam ditambah melebihi kepanasan api dunia sebanyak enam puluh sembilan bahagian yang tiap-tiap satunya seperti kepanasan api dunia ini. " (Bukhari, Muslim dan Tirmizi)

Makanan ahli Neraka ialah pokok "Zaqqum", (43-44 Surah, ad-Dukhan) dan minuman mereka dari air danur dan air yang sangat panas yang memutus dan menghancurkan tali perut; (16 Surah AdDukhan dan 15 Surah Muhammad). Air buah Zaqqum itu - selain daripada pahit rasanya dan busuk baunya - adalah seperti tahi minyak kotor, dan mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas: (45-46 Surah al-Dukhan). Rasulullah s.a.w. menerangkan keburukan "Zaqqum" itu dalam hadis yang berikut:

‫221- عن ابْن عبﱠاس رضي ﷲُ عنھُما أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫َ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ َ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ ِِ َ ‫ﱠ َ ﱠ‬ ‫قَرأَ ھَذه اآليَةَ اتﱠقُوا ﷲَ حق تُقَاتِه وال تَموتُن إِال وأَنتُم مسلِمون قَال رسُول‬ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ ‫ِ ََ ُ ﱠ ﱠ‬ ْ‫َ ِ ﱡ‬ ْ َ ِ ِ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ ْ ﱠ ْ َ ِ ْ ﱠ‬ ‫ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم لَو أَن قَطرةً من الزقﱡوم قُطرت فِي دار الدنيَا‬ َ ‫ﱠ‬ (‫ألَفسدت علَى أَھل الدنيَا معايِشھُم فَكيْف بِمن يَكون طَعامهُ. )الترمذي‬ َ ْ ََ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ‫ْ ِ ﱡ‬
122- Dari Ibn Abbas ra., bahawa Rasulullah s.a.w., telah membaca (firman Allah dalam ayat suci ini, ertinya: "Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu berkeadaan Islam"); kemudian Nabi s.a.w., bersabda: "Kalaulah setitik air buah zaqqum itu menitik ke dalam dunia ini nescaya ia merosakkan penghidupan penduduk bumi, maka betapa halnya orang yang buah zaqqum itu menjadi makanannya." (At-Tirmizi) Demikian keadaan kampung yang pertama. Kampung yang kedua pula, yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah bagi kediaman hamba-hambaNya yang soleh menikmati segala kesenangan dan kelazatan, ialah kampung yang dinamakan "Jannah" atau "Syurga", iaitu kampung yang boleh didapati padanya segala perkara yang diingini oleh nafsu dan yang sedap dipandang oleh mata; (71 Surah AzZukhruf); juga kampung yang ada padanya perkara-perkara yang tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas di hati manusia; (Hadis Bukhari dan Muslim). Pendeknya, segala kesenangan, kesukaan dan kelazatan yang disediakan Tuhan untuk hambahamba-Nya yang saleh menerimanya di kampung yang tersebut, tidak dapat diperikan dengan tepatnya oleh sesiapa pun; (17, Surah as-Sajadah). Ada pun nas-nas - keterangan - yang menyatakan nikmat Syurga dengan menyebut makanan yang lazat, minuman yang sedap, buah-buahan yang nyaman, hamparan yang berseri, perabot yang indah, pelayan dan bidadari yang cantik jelita dan beradab sopan, maka semuanya itu hanya memberi gambaran sekadar yang boleh difaham oleh manusia mengikut apa yang ada di dalam masyarakatnya untuk menggalakkan mereka bergiat mengesahkan aqidah kepercayaan dan membanyakkan amal ibadat mereka kepada Allah s.w.t., Demikian juga nas-nas

yang menyatakan "Niqmat-niqmat" Neraka (azab seksa) dengan menyebut perkara-perkara yang berlawanan dengan nikmat Syurga itu hanya untuk mencegah manusia daripada merosakkan fitrah kemanusiaannya dengan menjerumuskan diri ke dalam lautan kufur dan kederhakaan. Maka di sebalik kenyataan dan gambaran itu ada perkara-perkara dan barang-barang yang sebenar yang akan dapat dipastikan oleh tiap-tiap seorang apabila ia menerimanya kelak. Ahli Syurga - selain daripada bergembira dengan nikmat kebendaan dan jasmani, mereka berbahagia pula dengan nikmat kejiwaan dan rohani. Tentang ini Tuhan menyatakan pada awal ayat 26 Surah Yunus: Bahawa orang-orang yang berusaha memperbaiki bawaan hidupnya hingga menjadi amal-amal soleh yang diterima Tuhan, dikurniakan balasan yang terbaik (Syurga) serta satu tambahan yang tidak ternilai, iaitu dapat memandang; wajah Allah s.w.t. Dan pada akhir ayat 72 Surah al-Taubah, Tuhan menyatakan: Bahawa keredhaan yang didapati dari Allah s.w.t., sekalipun sedikit adalah lebih besar dari segala nikmat yang lain; serta menyatakan bahawa keredhaan yang tersebut ialah kejayaan yang besar. Nabi Muhammad s.a.w. , pula menerangkan nikmat kebahagiaan yang tidak ada taranya itu dengan hadis-hadis yang berikut:

َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫321- عن صھَيب رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم تَال‬ َ ‫َ ْ ُ ْ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ْ ِِ َ‫ھَذه اآليَةَ لِلﱠذين أَحْ سنُوا الحسنَى وزيَادةٌ وقَال إِذا دخل أَھل الجنﱠة الجنﱠة‬ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ِ ً ِ َْ ‫ْ َ ْ َ ِ ﱠ ُْ َِْ ﱠ‬ ‫وأَھل النﱠار النﱠار نَادى منَاد يَا أَھل الجنﱠة إِن لَكم عند ﷲِ موعدا يُريد أَن‬ ُ ْ َ ٍ ُ َ َ ِ ‫يُنجزكموهُ فَيَقُولُون وما ھُو أَلَم يُثَقﱢلْ ﷲُ موازينَنَا ويُبَيﱢضْ وجُوھَنَا ويُدخ ْلنَا‬ ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ ُُ َ ِ ْ َ ِ َ َ ‫ﱠ‬ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ‫الجنﱠةَ ويُنجنَا من النﱠار قَال فَيَكشف الحجاب فَيَنظُرُون إِلَيه فَوﷲِ ما أَعطَاھُم‬ َ َ ‫َ ِْ َ ﱠ‬ ْ ْ ِ ِْ ْ ‫ﷲُ شيئًا أَحبﱠ إِلَيھم من النﱠظَر إِلَيه وال أَقَر ألَعيُنِھم. )مسلم والترمذي‬ ِْ ْ ِ ‫ِ ْ ِ ََ ﱠ‬ َ َْ ‫ﱠ‬ (‫وأحمد‬
123- Dari Suhaib r.a., bahawa Rasulullah s.a.w., membaca firman Allah dalam ayat ini, ertinya: "Bagi orang-orang yang berbuat baik diberi balasan yang sebaik-baiknya (Syurga) dan satu tambahan lagi."), dan sesudah itu Baginda s.a.w. bersabda: "Apabila ahli Syurga masuk Syurga dan ahli Neraka masuk Neraka, menyerulah penyeru katanya: "Wahai ahli Syurga! Sesungguhnya ada untuk kamu satu perkara yang dijanjikan kepada kamu di sisi Allah yang ia hendak menunaikannya"; mereka bertanya: "Apa dia perkara itu? Bukankah Tuhan telah memberatkan timbangan amal baik kami, bukankah Ia telah menyerikan muka kami dan memasukkan kami ke dalam Syurga serta menjauhkan kami dari Neraka? Baginda s.a.w., bersabda: "Maka pada saat itu dibukakan hijab kepada mereka lalu mereka melihatNya; demi Allah! Tidak ada sesuatu yang Allah kurniakan di sukai oleh mereka lebih daripada melihatNya dan tidak ada yang mententeramkan hati mereka lebih daripada itu."

(Muslim Tirmizi dan Imam Ahmad)

ْ َ ‫421- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫َِ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫َ َ َ َ ﱠ ﱠ‬ ‫وسلﱠم قَال إِن ﷲَ تَبَارك وتَعالَى يَقُول ألَھل الجنﱠة يَا أَھل الجنﱠة فَيَقُولُون لَب ْﱠيك‬ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ ‫ربﱠنَا وسعديك فَيَقُول ھَلْ رضيتُم فَيَقُولُون وما لَنَا ال نَرْ ضى وقَد أَعطَيتَنَا ما‬ ُ َ َْ َْ َ َ ْ ِ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ ‫لَم تُعْط أَحدا من خ ْلقِك فَيَقُول أَنَا أُعطيكم أَفضل من ذلِك قَالُوا يَا ربﱢ وأَيﱡ‬ ُ َ َ ْ ِ َ َ ْ ُْ ِ ْ َ َ ْ ِ ًَ ِ ْ َ َ َ ْ ُْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ ُ َ ْ ٍ ْ َ ُ‫شيء أَفضل من ذلِك فَيَقُول أُحلﱡ علَيكم رضْ وانِي فَال أَسخطُ علَيكم بَعده‬ َ ِ ُْ ْ َ ِ ُ ً (‫أَبَدا. )البخاري ومسلم والترمذي واإلمام مالك‬
124- Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: Sesungguhnya Allah `Azza wa Jalla berfirman kepada ahli Syurga: "Wahai ahli Syurga! " Mendengarkan yang demikian, mereka menjawab: "Kami sentiasa menyahut seruan-Mu ya Tuhan kami dan sentiasa memuliakan-Mu sedang segala kebaikan tetap dalam kekuasaan-Mu!" Tuhan berfirman lagi: "Adakah kamu berpuas hati dengan balasan nikmat Syurga yang ada ini?" Mereka menjawab: "Mengapa pula kami tidak berpuas hati ya Tuhan kami, sedang Engkau telah mengurniakan kami dengan pemberian-pemberian yang tidak pernah Engkau berikan kepada sesiapa pun dari makhluk-makhluk Yang Engkau jadikan?" Mendengarkan itu, Tuhan berfirman: "Mahukah Aku berikan kepada kamu yang lebih baik dari itu?" Bagi menjawab pertanyaan itu mereka pula bertanya: "Apa dia yang lebih baik dari itu?" Allah Taala berfirman: "Aku limpahkan kepada kamu keredhaan-Ku, maka dengan yang demikian Aku tidak murka kepada kamu sesudah itu selama-lamanya. " (Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Imam Ahmad)
Kolam Al-Kawthar:

Di antara perkara-perkara akhirat yang wajib diketahui serta dipercayai dan diakui benarnya ialah ada di sana kolam air bagi tiap-tiap seorang Nabi a.s., untuk diminum oleh umat masing-masing. Bagi Nabi Muhammad s.a.w. , disediakan sebuah kolam yang airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada air madu, piala-pialanya banyak tidak terhitung. Nabi Muhammad s.a.w. , akan berada dekat kolam itu pada hari qiamat menunggu sesiapa di antara umatnya s.a.w., yang datang minum dari airnya. Sesiapa yang dapat minum dari air kolam itu tidak akan merasai haus dahaga selama-lamanya; ada pun minum-minuman yang ada dalam Syurga maka disediakan hanya untuk diminum buat berlazat-lazat dan bersukaria sahaja, kerana: "Sesungguhnya engkau - wahai penduduk Syurga tidak akan merasai haus dahaga di dalamnya"; (119 Surah Taha). Air kolam itu tidak dapat diminum oleh sesiapa yang menukar bawaan hidupnya yang baik kepada yang tidak baik selepas Nabi s.a.w., menyatakan apa yang baik dan apa yang sebaliknya, bahkan orang yang tersebut disekat dari sampainya ke kolam itu dan dijauhkan daripadanya.

Kolam itu namanya "Kolam al-Kauthar", kerana airnya adalah dari air sebatang sungai di Syurga yang bernama "al-Kauthar" yang dikurniakan Tuhan khas kepada Nabi Muhammad .s.a.w., sungai itulah yang memenuhi kolam yang tersebut melalui dua saluran emas dan perak. Bau tanah dasar sungai itu lebih harum daripada kasturi. Hakikat yang tersebut terkandung dalam hadis-hadis yang berikut:

ْ َ ‫ِ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫521- عن أَنَس بْن مالِك رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ َ َ ُ ِ ‫ﱡ ُْ َ ﱠ‬ َ ِ َ ْ ‫بَينَما أَنَا أَسير فِي الجنﱠة إِذا أَنَا بِنَھَر حافَتَاهُ قِبَابُ الدرﱢ المجوف قُ ْلت ما ھَذا‬ ُ ِ َ ٍ َ ْ (‫يَا جبْريل قَال ھَذا الكوثَر الﱠذي أَعطَاك ربﱡك… . )البخاري والترمذي‬ َ َ َ ْ ِ ُ َْْ َ َ ُ ِ ِ
125- Dari Anas r.a., katanya: Bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Dalam masa aku sedang berjalan di Syurga (pada malam Mi'raj) tiba-tiba aku bertembung dengan sebatang sungai yang ada pada kedua-dua tebingnya kubah-kubah dari mutiara yang dironggakan; aku bertanya: "Sungai apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab: "Ini ialah sungai Al-Kauthar yang Tuhan mu kurniakan kepada mu" (Bukhari dan Tirmizi)

‫ﱠ‬ ُ‫621- عن عبد ﷲِ بْن عمر رضي ﷲُ عنھُما قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ ْ َِْ ﱠ ِ ُ َ َ َ ِ َ ﱠ َْ َ َ َ َ ُ ﱠ‬ ‫ﱡ‬ ٌ ْ ُ َْْ َ َ َ ِْ َ ‫علَيه وسلﱠم الكوثَر نَھر فِي الجنﱠة حافﱠتَاهُ من ذھَب ومجْ راهُ علَى الدرﱢ‬ َ َ َ َ ٍ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ْ ْ َ ْ ِ ُ َ َ ِ ِْ ْ ِ ْ َ ِ َ َْ ْ ِ .‫واليَاقُوت تُرْ بَتُهُ أَطيَبُ من المسْك وماؤهُ أَحْ لَى من العسل وأَبيَضُ من الثﱠ ْلج‬ ِ ِ (‫)الترمذي‬
126- Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Kauthar itu ialah sebatang sungai dalam Syurga, kedua-dua tebingnya adalah dari emas, aliran airnya di atas mutiara dan yakut, bau tanah di dasarnya lebih harum dari kasturi, dan airnya lebih manis dari air madu, dan lebih putih dari salji." (Tirmizi)

ُ ‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫َ ْ َ ُ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫721- عن سمرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِن لِكلﱢ‬ َ ‫ﱠ‬ ‫نَبِي حوضًا وإِنﱠھُم يَتَبَاھَون أَيﱡھُم أَكثَر واردةً وإِنﱢي أَرْ جُو أَن أَكون أَكثَرھُم‬ ْ َ ‫ﱟ‬ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َِ َ ُ ْ ْ َ ْ (‫واردةً. )الترمذي‬ َِ َ
127- Dari Samurah, r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang Nabi ada sebuah kolam dan sesungguhnya mereka masing-masing akan bermegahmegah siapakah yang umatnya lebih ramai datang minum dan sesungguhnya aku berharap bahawa aku akan menjadi orang yang lebih ramai umatnya datang minum. (Tirmizi)

‫ﱠ‬ َْ ُ‫821- عن عائِشةَ رضي ﷲُ تَعالَى عنھَا تَقُول سمعْت رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫ُ َِ ُ َ َ ﱠ‬ َ ‫َ ْ َ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ُ ِ ْ ِ ْ َ ْ ‫علَيه وسلﱠم يَقُول وھُو بَيْن ظَھرانَي أَصْ حابِه إِنﱢي علَى الحوض أَنتَظر من‬ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ َ َ ِْ َ َ ٌ َ ِ ‫ﱠ‬ ُ ‫ُِ َ ﱠ ِْ ُْ َ ﱠ ْ َ ﱠ‬ ‫يَرد علَي منكم فَوﷲِ لَيُقتَطَعن دونِي رجال فَألَقُولَن أَيْ ربﱢ منﱢي ومن أُمتِي‬ ‫َ ِ َ ِ ْ ﱠ‬ َ َ َ َْ ‫فَيَقُول إِنﱠك ال تَدري ما عملُوا بَعدك ما زالُوا يَرْ جعُون علَى أَعقَابِھم )وفِي‬ َ َ ِ َِ َ ِ ْ َ َ ُ َ ِْ ْ (‫روايَة: فَأَقُول سُحْ قًا سُحْ قًا لِمن بَدل بَعدي(. )مسلم‬ ُ ٍ َِ ِْ َ ‫َ ْ ﱠ‬
128- Dari Aisyah, r.a., katanya: Aku ada mendengar Rasulullah s.a.w., bersabda semasa Baginda berada di antara sahabat-sahabatnya: "Sesungguhnya aku akan berada di kolamku, menunggu siapa di antara kamu datang hendak minum dari kolamku itu; Apabila datangnya orang-orang itu, maka demi Allah! Sesungguhnya ada orang-orang yang disekat-sekat dari sampainya kepadaku, lalu aku merayu dengan berkata: "Ya Tuhanku! Mereka dari orang-orangku dan dari umatku" maka Tuhan berfirman: "Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sesudah engkau wafat - mereka sentiasa berbalik kepada pegangan dan amal perbuatan mereka yang buruk; " dan pada satu riwayat: "Maka aku pun berkata: "Jauhlah, jauhlah dari rahmat Allah, sesiapa yang mengubah ajaran-ajaranku sesudah aku menerangkannya". Muslim

َْ ‫َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫921- عن أَبِي ذرﱟ رضي ﷲُ عنهُ قَال قُ ْلت يَا رسُول ﷲِ ما آنِيَةُ الحوض‬ َ ‫َ ُ َ َ ﱠ‬ ِ ْ َ ْ َ َ ِِ ٍ‫َ َ ِ ْ ُ َ ﱠ‬ ‫قَال والﱠذي نَفسُ محمد بِيَده آلنِيَتُهُ أَكثَر من عدد نُجُوم السماء وكواكبِھَا أَال‬ ِ ََ َ ِ َ‫ِ ﱠ‬ ََِ ْ ِ ُ ْ ‫فِي اللﱠيلَة المظلِمة المصْ حيَة آنِيَةُ الجنﱠة من شرب منھَا لَم يَظمأْ آخر ما علَيه‬ ِْ َ َ َ ِ َْ ْ ِْ َ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ ُْ ِ َ ْ ُْ ِ ْ ‫َِ ٍ َ ُ َ َ ْ َ َ ِ َ َﱡ‬ َ ْ ‫يَشخبُ فِيه ميزابَان من الجنﱠة… )وفِي روايَة: وسئِل عن شرابِه فَقَال أَشد‬ ِ َ ْ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ‫بَيَاضًا من اللﱠبَن وأَحْ لَى من العسل يَغت فِيه ميزابَان يَمدانِه من الجنﱠة‬ ِ َ ْ ْ ِ ِ ‫ِ ْ َْ َ ِ ُ ﱡ ِ ِ َ ِ ُﱠ‬ َ ِ (‫أَحدھُما من ذھَب واآلخر من ورق(. )مسلم‬ ٍ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ٍ َ ْ ِ َ َُ
129- Dari Abu Zar r.a., katanya: Aku bertanya: Ya Rasulullah! Apa keadaan piala-piala kolam alKauthar itu? Rasulullah s.a.w., menjawab: "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaanNya. Sesungguhnya bilangan pialanya lebih banyak dari bilangan bintang-bintang di langit yang tetap dan yang beredar, pada malam yang gelap-gelita dan yang bersih cuacanya, piala-piala itu adalah piala Syurga; sesiapa yang minum dari piala-piala itu tidak akan merasa dahaga selamalamanya; dua saluran dari Syurga menyalurkan air ke dalam kolam itu ..."; dan pada satu riwayat: Baginda s.a.w., ditanya tentang air kolam itu, lalu Baginda s.a.w., menjawab: "Airnya lebih putih dari air susu dan lebih manis dari air madu; dua saluran dari Syurga mengalir serta menambah air ke dalamnya, satu dari emas dan yang satu lagi dari perak. " (Muslim) BAB KEENAM WAJIB BERIMAN KEPADA QADAR TAQDIR

Firman Allah Taala dalam Surah Ah Imran, ayat 26, di antara maksudnya: Menyuruh tiap-tiap orang mempercayai dan mengakui bahawa Allah s.w.t. dialah: (1) Yang Memiliki dan yang menguasai segala jenis kuasa pemerintahan. (2) Yang Memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang "Masyi'ah"(1)Nya, (undang-undang dan peraturan tadbir-Nya) menghendaki mendapat kuasa itu. (3) Yang Melucutkan kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang "Masyi'ah"-Nya menghendaki terlucut kuasa daripadanya (4) Yang Memberi kemuliaan kepada sesiapa yang "Masyi'ah" menghendaki orang itu mendapat kemuliaan. (5) Yang Menghinakan sesiapa yang "Masyi'ah"-Nya menghendaki berlaku kehinaannya, dan (6) Yang Amat Berkuasa melakukan segala perkara yang dikehendaki-Nya. Dan lagi firman Allah Taala dalam Surah at-Taubah, ayat 51 di antara maksud-maksudnya: Menyuruh tiap-tiap orang mempercayai dan mengakui bahawa: (1) Seseorang tidak menerima atau menanggung sesuatu perkara - baik atau buruk - melainkan apa yang Allah tetapkan berlaku kepadanya menurut qadar taqdir yang tertentu. ______________________________
(1) "Masyi'ah" Tuhan bererti: Pertama - Ialah segala undang-undang dan peraturan yang disusun dan disediakan oleh Tuhan menurut kehendak kebijaksanaan-Nya untuk mengadakan yang belum ada dan meniadakan yang telah ada. Kedua - "Masyi'ah" Tuhan ertinya: Kehendak kebijaksanaan Tuhan.

(2) Tuhan Yang Maha Bijaksana sahajalah yang menguruskan hal ehwal makhluk-Nya serta menolong orang-orang mukmin menurut kehendak kebijaksanaan-Nya. (3) Seseorang mukmin wajib menyerahkan serta mengembalikan hal ehwalnya kepada pentadbiran dan kekuasaan Allah sahaja (setelah ia menurut dengan sedaya upayanya akan segala undang-undang dan peraturan kejadian Allah serta hukum-Nya yang tidak sekali-kali memilih kasih atau mengambil hati sesiapa pun). Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyatakan bahawa tiap-tiap satu dari alam kejadian ada baginya qadar taqdir yang meliputi ketetapan cara berlakunya, masanya, keadaannya dan hukum hakamnya.

Di antara ayat-ayat yang banyak itu. Ayat 3 Surah al-Talaq, ayat 8 Surah ar-Ra'd, ayat 49 Surah alQamar, ayat 38 Surah al-Ahzab, dan ayat 48 Surah al-Maidah, yang di antara maksud-maksudnya menyatakan bahawa: (1) Allah s.w.t., dengan kehendak kebijaksanaan-Nya telah menentukan qadar taqdir-Nya bagi tiap-tiap sesuatu. (2) Peta keadaan tiap-tiap sesuatu dan kadar masanya telah tetap dan tentu di sisi ilmu Tuhan. (3) Tiap-tiap sesuatu yang Allah kehendaki berlakunya, ada qadar taqdir yang ditentukan baginya. (4) Tuhan menjadikan tiap-tiap sesuatu selaras dengan qadar taqdirnya dan (5) Tiap-tiap satu umat manusia ditentukan Tuhan baginya satu syariat untuk sesuatu masa yang dikehendaki. Nabi Muhammad s.a.w. , juga banyak menerangkan soal qadar taqdir Tuhan, di antara keterangan- keterangannya s.a.w., hadis yang berikut:

ُ َِ َ َ َْ ‫َ ْ َِْ ﱠ ِ َْ ِ ِ َْ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ‫031- عن عبد ﷲِ بْن عمرو بْن العاص رضي ﷲُ عنھُما قَال سمعْت‬ ‫رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم يَقُول كتَب ﷲُ مقَادير الخالئِق قَبل أَن يَخلُق‬ َ ْ ْ َ ْ ِ ََ ْ َ ِ َ ‫ُ َ َ ﱠ‬ َ ‫َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ِ َ َ‫ﱠ‬ (‫السماوات واألَرْ ض بِخمسين أَ ْلف سنَة… . )مسلم والترمذي‬ ٍ َ َ َ ِ ْ َ َ
130- Dari Abdullah bin `Amir bin Al-'Aas r.a., katanya: Aku ada mendengar Rasulullah s.a.w., bersabda: Allah telah memerintahkan supaya ditulis segala qadar taqdir sekalian makhluk sebelum ia menjadikan langit dan bumi dengan satu tempoh masa yang amat lanjut. (Muslim dan Tirmizi) Dengan hadis ini Rasulullah s.a.w., menerangkan: Bahawa qadar taqdir bagi segala kejadian telah disediakan oleh Allah Taala, dan setelah Ia menjadikan qalam, Ia memerintahkan qalam supaya menulis, lalu qalam bertanya - sebagaimana yang tersebut pada hadis `Ubadah bin al-Samit, r.a., yang diriwayatkan oleh Tirmizi: "Apakah perkara yang Tuhan perintahkan aku menulisnya?" Tuhan berfirman: "Tulislah qadar taqdir yang ditetapkan bagi segala yang telah ada dan yang telah berlaku, dan juga segala yang akan ada serta yang akan berlaku seterusnya." Tentang wajibnya beriman dengan qadar taqdir, diterangkan oleh Rasulullah s.a.w., pada beberapa hadis, di antaranya - selain daripada hadis yang ke 55 - ialah hadis-hadis yang berikut:

‫َ ْ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫131- عن جابِر رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال ال يُؤمن‬ َ ‫ﱠ‬ ُ‫عبد حتﱠى يُؤمن بِالقَدر خيْره وشرﱢ ه حتﱠى يَعلَم أَن ما أَصابَهُ لَم يَكن لِيُخطئَه‬ َ َ ‫ْ َ ﱠ‬ َ ِ َ َ ِِ َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ٌَْ ِ ْ ُْ ْ ْ َ ‫َ ﱠ‬ ُْ ْ (‫وأَن ما أَخطَأَهُ لَم يَكن لِيُصيبَهُ. )الترمذي‬ ِ

131- Dari Jabir, r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Tidak dikira seseorang beriman sehingga ia percaya dan mengakui benarnya qadar taqdir, baiknya dan jahatnya, dan sehingga ia meyakini bahawa apa yang ditaqdirkan kena atau sampai kepadanya tidak sekali-kali akan menyimpang daripadanya; dan apa yang ditaqdirkan menyimpang daripadanya tidak sekali-kali akan kena atau sampai kepadanya." (Tirmizi)

ُ ‫231- عن ابْن الديلَمي قَال أَتَيْت أُبَي بْن كعب فَقُ ْلت لَهُ وقَع فِي نَفسي شيء‬ ٌ ْ َ ِ ْ ٍ َْ َ ‫ُ ﱠ‬ َ َ َ ‫َ ْ ِ ﱠْ ِ ﱢ‬ ْ‫ِ ْ ْ َ ِ َ ﱢ‬ ْ ِ ِ ْ ْ ‫َ ْ ٍ َ ﱠ ﱠ‬ ‫من القَدر فَحدثنِي بِشيء لَعل ﷲَ أَن يُذھبَهُ من قَ ْلبِي قَال… ولَو أَنفَقت مثل‬ َ ِْ َ ْ ْ ْ َ َ َ ٍُ ‫أُحد ذھَبًا فِي سبِيل ﷲِ ما قَبِلَهُ ﷲُ منك حتﱠى تُؤمن بِالقَدر وتَعلَم أَن ما‬ َ َ ِْ ‫ﱠ‬ َ ‫َ ِ ﱠ‬ َ ‫ْ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ ﱠ‬ ُْ ْ َ ْ َ ‫َ َ ْ ُْ ْ ِ َ َ ﱠ‬ ‫أَصابَك لَم يَكن لِيُخطئَك وأَن ما أَخطَأَك لَم يَكن لِيُصيبَك ولَو مت علَى غيْر‬ َ ‫ِ َ َ ْ ُ ﱠ‬ ِ َ ُ َ َ َ َ ‫ھَذا لَدخ ْلت النﱠار قَال ثُم أَتَيْت عبد ﷲِ بْن مسعود فَقَال مثل ذلِك قَال ثُم أَتَيْت‬ ‫ُ ََْ ﱠ َ َ ْ ُ ٍ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫َ َ ﱠ‬ ْ َ ‫ٍ َ ﱠ‬ َْ ُ ‫حذيفَةَ بْن اليَمان فَقَال مثل ذلِك قَال ثُم أَتَيْت زيد بْن ثَابِت فَحدثَنِي عن النﱠبِي‬ َ ََْ ُ ‫َ ِْ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫ﱢ‬ ِ َ ْ َ (‫صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم مثل ذلِك. )أبو داود‬ َ َ َ ِْ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ
132- Dari Ibn al-Dailami katanya: Aku telah pergi berjumpa Ubai bin Ka'ab, lalu aku berkata kepadanya: "Terlintas dalam hatiku sedikit kemusykilan mengenai soal qadar taqdir, maka terangkanlah kepadaku suatu hadis mengenainya semoga Allah menghilangkan kemusykilan itu dari hatiku"; Ubai berkata: "... Dan kalaulah engkau dermakan pada jalan Allah emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tidak akan diterima Allah daripadamu sehingga engkau percaya dan mengakui benarnya qadar taqdir dan sehingga engkau meyakini bahawa yang telah ditaqdirkan kena atau sampai kepadamu tidak sekali-kali akan menyimpang daripadamu dan bahawa apa yang telah ditaqdirkan menyimpang daripada mu tidak sekali-kali akan kena atau sampai kepadamu dan kalaulah engkau mati dengan kepercayaan yang lain dari ini nescaya engkau masuk Neraka"; Kata Ibn al-Dailami lagi: Kemudian aku pergi berjumpa Abdullah bin Mas'ud, lalu ia menyatakan seperti itu; Kata Ibn al-Dailami lagi: Kemudian aku pergi berjumpa Huzaifah bin alYamaan maka ia pun menyatakan seperti itu juga; Kata Ibn al-Dailami lagi: Kemudian aku pergi berjumpa Zaid bin Thabit maka ia meriwayatkan kepadaku hadis dari Nabi s.a.w., yang seperti itu juga maksudnya." (Abu Daud)
Apa dia "Qadar Taqdir" itu?

Qadar taqdir ialah segala undang-undang kejadian, peraturan sebab musabab dan hukum hakam yang disusun, diatur dan disediakan oleh Allah menurut ketetapan ilmu-Nya dan kehendak kebijaksanaan-Nya serta penentuan iradat-Nya untuk melaksanakan pentadbiran alam seluruhnya. Segala-segalanya itu telah disempurnakan Tuhan pada azali serta diputuskan hukum berjalan kuat kuasanya pada bila-bila yang ia kehendaki.

Qadar taqdir mempunyai hubungan yang rapat dengan qadha Tuhan bahkan ada kalanya apabila disebut "Qadar taqdir" misalnya, maka termasuklah "Qadha" yang azali, seperti yang tersebut dalam hadis yang telah lalu, mengenai "Qalam menulis akan qadar taqdir". Demikian juga apabila disebut "Qadha yang azali" maka termasuklah "Qadar taqdir Tuhan" seperti yang terkandung dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi, yang maksudnya: Setelah Allah Taala qadhakan (putuskan hukum berjalannya qadar taqdir) pentadbiran makhlukNya, Ia tetapkan pada kitab hukum-Nya yang tersimpan di atas `Arasy: Satu hukum, iaitu: "Sesungguhnya rahmatKu mendahului kemurkaanKu".
Apa ertinya "Qadha'" itu?

"Qadha'" menurut bahasa al-Qur'an banyak maknanya dan qadha yang menjadi pasangan bagi "qadar taqdir" mempunyai dua makna: (1) Bermakna: Memutuskan hukum, seperti yang tersebut pada ayat: ‫ .. ربﱡك وقَضى‬ayat 23 َ َ َ َ Surah al-Isra', yang bererti: "Dan Tuhanmu telah memutuskan hukum wajib menyembahNya sahaja, jangan menyembah yang lain daripada-Nya dan wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa, jangan menyakitinya ..." (2) Bermakna: Melaksanakan qadar taqdir, seperti yang tersebut pada ayat ‫ﷲُ لِيَقضي‬ َ ِ ْ ‫ﱠ‬ perkara yang telah ditentukan berlakunya".

‫ مفعُوال كان‬ayat 44 Surah al-Anfal; yang bererti: Supaya Allah melaksanakan qadar taqdir, َ َ ً َْ

‫أَمرًا‬ ْ

Apa ertinya beriman kepada Qadar Taqdir?

Beriman kepada qadar taqdir ialah berusaha menjalankan segala undang-undang, peraturan dan hukum-hakam yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t., pada azali serta diputuskan hukum berjalannya apa yang ditetapkan itu. Allah Taala telah pun memutus dan menetapkan bagi tiap-tiap satu natijah ada pendahuluannya dan bagi tiap-tiap suatu musabab ada sebabnya serta bagi tiap-tiap satu tujuan ada jalan untuk mencapainya. Dengan yang demikian, sesiapa yang menunggu berhasilnya sesuatu dengan tidak melalui sebab, pendahuluan dan jalan mencapainya yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah, bermakna ia kufur, tidak beriman kepada qadar taqdir dan qadha' yang azali. Dengan penjelasan yang tersebut, maka orang yang beriman kepada qadar taqdir dan qadha Tuhan, ialah orang yang rajin berusaha dan beramal mengikut undang-undang, peraturan dan hukum-hukum Tuhan, dan giat mencari qadar taqdir yang menjayakan maksudnya: Oleh itu. tidaklah patut seseorang berdalih dengan "Soal qadha' dan qadar" apabila ia cuai melaksanakan apa yang Tuhan jadikan sebab atau jalan mencapai sesuatu maksud, kerana

qadha' dan qadar itu tidak terdapat padanya selain daripada menentukan hukum dan peraturan serta mengikat sebab dengan musabab yang menjadi asas bagi semua kejadian, asas bagi semua syariat, serta asas bagi hisab dan balasan. Kalaulah benar dalihan orang yang demikian, nescaya sia-sialah Tuhan mengutuskan Rasul-rasulNya dan menurunkan kitab-kitabNya, yang mengajak manusia kepada mematuhi ajaran agama Allah dan menjalankan segala usaha yang menyebabkan kebaikan dan kebahagiaan manusia. Memang benar, "untung nasib" yang akan didapati oleh seseorang dengan pilihan dan ikhtiarnya sendiri sama ada baik atau buruk, iman atau kufur, sedia diketahui oleh Allah pada azal, tetapi pengetahuan Allah yang demikian tidak menjadikan orang itu dipaksa melakukan apa yang diketahui oleh Allah `Azza wa Jalla, kerana ilmu Allah ialah satu sifat yang dengannya segala sesuatu terdedah kepada-Nya semenjak dari azali lagi, iaitu segala sesuatu yang akan berlaku, meliputi hakikatnya, kemahuannya, dan apa yang dipilih oleh manusia dengan iradat yang dikurniakan Tuhan kepadanya, juga apa yang dilakukan oleh manusia dengan ikhtiarnya akan apa yang dipilihnya itu. Misalnya, apabila Allah mengetahui dengan ilmu-Nya bahawa si anu akan memilih perbuatan zina dan akan melakukan zina itu dengan ikhtiarnya, maka apa yang dipilih dan dilakukan oleh Si anu itu adalah perkara yang tepat dengan apa yang diketahui oleh Allah Taala pada azal, tetapi ilmu Allah itu tidak mengikat si anu supaya memilih dan melakukan perbuatan zina yang tersebut. Hakikat ini sayugia, difahami dengan sebaik-baiknya supaya tidak timbul sebarang kemusykilan mengenai keadilan Tuhan. Ini berdasarkan bahawa manusia dijadikan Tuhan berkuasa melakukan perkara yang baik dan menjauhkan diri dari melakukan perkara yang buruk, juga berdasarkan bahawa manusia dijadikan Tuhan bebas memilih sesuatu bagi dirinya. Jelasnya, tiap-tiap seorang mempunyai iradat (kemahuan memilih), dan qudrat (kuasa melakukan), yang Allah tidak menjadikan keduanya pada diri manusia dengan sia-sia sahaja, bahkan Tuhan menjadikan keduanya tempat bergantungnya tanggungjawab menyempurnakan perintahNya, juga asas yang membolehkan perbuatan seseorang itu disandarkan kepadanya. Dengan yang demikian, maka terserahlah kepada manusia memilih dan melakukan apa yang dipilihnya itu sama ada baik atau buruk, dan Tuhan hanya melaksanakan apa sahaja qadar taqdir yang dipilih oleh seseorang. "Qadar taqdir Tuhan" yang berhubung dengan manusia terbahagi kepada tiga bahagian:
Bahagian yang pertama

- "Qadar taqdir Tuhan" yang tidak dapat ditolak, kerana manusia tidak diberi kuasa dan daya upaya untuk menahannya daripada berlaku.

Misalnya: "Qadar taqdir" bentuk tubuh badan seseorang dan warna kulitnya; qadar taqdir jadi lelaki atau perempuan; qadar taqdir tempat lahir seseorang dan tempat matinya. Demikian juga qadar taqdir ditimpa kemalangan secara mengejut, karam di laut dan sebagainya. Demikian juga qadar taqdir tidak berhasil apa yang telah dirancang dan diusahakan oleh seseorang dengan sehabis-habis daya upayanya, atau sebaliknya qadar taqdir seseorang mendapat kekayaan atau pangkat yang tidak difikirkan mendapatnya. "Qadar taqdir" bahagian ini ialah satu dari ujian-ujian Tuhan untuk menguji seseorang: Setakat manakah sabarnya dan sebanyak manakah syukurnya apabila ia menerima ujian atau menerima nikmat Tuhan.
Bahagian yang kedua

- "Qadar taqdir Tuhan" yang kita kena menerima wujudnya pada diri kita, iaitu qadar taqdir adanya perasaan semula jadi, yakni segala perasaan yang diberi Tuhan pada diri kita semenjak kita lahir ke dunia, seperti perasaan hendak makan minum, perasaan hendak memelihara diri, perasaan hendak berhubung jenis, perasaan hendak bercampur gaul dan lain-lain lagi. Perasaan semula jadi inilah yang menggerakkan seseorang berfikir dengan cara yang tertentu, bercakap dengan gaya yang tertentu, dan bertingkah laku dengan ragam yang tertentu. Qadar taqdir ini sungguhpun kita kena menerima adanya pada diri kita, kenalah kita menjaganya dan membetulkan perjalanannya dengan undang-undang dan peraturan yang telah Tuhan taqdirkan untuk berbuat demikian. Misalnya: (1) Perasaan hendak bercampur gaul: Perasaan ini kenalah kita betulkan perjalanannya memakai undang-undang yang tersebut pada ayat 140 Surah an-Nisa', dan ayat 70 Surah al-An'am, yang maksudnya: "Apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah tidak diakui benarnya oleh mana-mana puak dan mereka mempersendakannya, maka hendaklah kamu menarik diri dari kumpulan puak itu, jangan kamu duduk bersama-sama mereka sehingga mereka memperkatakan perkara yang lain; kalau tidak, kamu sama berdosa seperti mereka. Demikian juga jangan kamu bercampur gaul lagi dengan orang-orang yang menjadikan perkara agama mereka permainan dan hiburan; juga orang-orang yang terpedaya dan leka dengan keadaan hidup di dunia sehingga mereka lupakan cara hendak hidup di akhirat kelak." (2) Perasaan hendak makan minum: Perasaan ini kenalah kita betulkan perjalanannya dengan memakai undang-undang yang diterangkan pada ayat 168 surah al-Baqarah, dan ayat 31 surah al-A'raf, yang maksudnya:

"Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi - benda-benda yang halal lagi baik dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan dan orang-orang yang bersifat syaitan; syaitan suka menghalalkan apa yang Tuhan haramkan. Syaitan pula menjadi musuh yang nyata bagi kamu semenjak bapa kamu - Adam - berada di dalam Syurga dahulu. Makan dan minumlah apa yang kamu suka dengan syarat janganlah kamu melampaui, iaitu janganlah kamu melampaui undang-udang kesihatan jasmani dan rohani, undang-undang perbelanjaan dan undang-undang masyarakat yang sihat." (3) Perasaan hendak berhubung jenis. Perasaan ini hendaklah kita betulkan perjalanannya dengan memakai undang-undang yang terkandung dalam ayat 32 Surah al-Isra', yang maksudnya: "Janganlah kamu menghampiri zina - apa lagi melakukannya - kerana sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang sangat keji dan menjadi sejahat-jahat jalan yang membawa kepada kerosakan rumah tangga dan masyarakat dan membawa kepada kesusahan serta azab di dunia dan di akhirat." Qadar taqdir yang juga termasuk dalam bahagian yang kedua ini ialah qadar taqdir mengenal perbuatan yang berdosa, atau mengenai sesuatu penyakit yang menimpa, maka kenalah seseorang itu berusaha membersihkan dirinya daripada dosa atau penyakitnya dengan manamana satu qadar taqdir yang Tuhan telah tentukan untuk berbuat demikian. Mengenai perbuatan yang berdosa, maka kenalah orang itu memakai cara qadar taqdir yang diterangkan oleh Nabi s.a.w., dengan sabdanya yang bermaksud: "Iringilah kejahatan yang telah dilakukan itu dengan kebaikan yang berupa taubat atau lainnya, supaya kebaikan yang tersebut menghapuskan kejahatan itu." Mengenal penyakit pula, maka kenalah orang itu memakai qadar taqdir yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w., dengan sabdanya yang bermaksud: "Berubatlah wahai hamba Allah! kerana Allah tidak taqdirkan sesuatu penyakit melainkan Ia taqdirkan ubatnya bersama, tinggal lagi ada orang yang mengetahui ubat itu dan ada pula yang tidak mengetahuinya."
Bahagian yang ketiga

- Qadar taqdir yang diberikan kita kebebasan memilihnya, tetapi kita diberitahu supaya memilih qadar taqdir yang mendatangkan manfaat dan kesudahan yang baik, jangan memilih qadar taqdir yang mendatangkan mudharat dan akibat yang buruk. Kita diberitahu supaya memilih: (1) Qadar taqdir yang memberi kita mendapat ilmu yang berguna di dunia dan di akhirat; jangan memilih qadar taqdir yang menjadikan kita jahil atau mendapat ilmu yang tidak berguna.

(2) Qadar taqdir yang memberi kita iman dan kepercayaan yang teguh, dan tetap serta benar; jangan memilih qadar taqdir yang menjadikan kita menerima pembawaan syirik dan khurafat. (3) Qadar taqdir yang memberi kita kesihatan dan kecergasan; jangan kita memilih qadar taqdir yang menyebabkan kita segan dan malas. (4) Qadar taqdir yang memberi kita penghidupan yang mewah lagi baik, jangan memilih qadar taqdir yang membawa kita kepada kesempitan hidup atau keadaan yang buruk. (5) Qadar taqdir yang menyebabkan kita bertingkah-laku dengan akhlak yang terpuji; jangan memilih qadar taqdir yang menyebabkan kita berkelakuan buruk, hina dan keji. (6) Qadar taqdir yang menolong kita membangunkan masyarakat yang aman damal; jangan memilih qadar taqdir yang membawa kepada bermusuhan dan keadaan yang membahayakan. (7) Qadar taqdir yang menyebabkan tubuh badan dan tenaga kekuatannya tahan lama - untuk berbakti kepada Tuhan; jangan memilih qadar taqdir yang menyebabkan tubuh badan dan tenaga kekuatannya cepat susut dan segera runtuh. (8) Qadar taqdir yang menyebabkan kita terpelihara dan terselamat dari kemalangan atau penderitaan dunia akhirat; jangan memilih qadar taqdir yang membawa kita kepada perkaraperkara yang tidak dingini dan merugikan. (9) Qadar taqdir yang menyebabkan kita boleh mempertahakankan hak dan kebenaran, menggerunkan musuh dan menewaskannya; jangan memilih qadar taqdir yang menjadikan perkara yang hak diperhina, kebenaran dikeji, dan musuh berani dan bermaharajalela. (10) Qadar taqdir yang menyebabkan kita gemar menyediakan segala bekalan yang menyenangkan kita dalam masa musafir, berhenti dan tinggal menetap terus di akhirat; jangan memilih qadar taqdir yang menjadikan seseorang terlantar susah apabila ia terpaksa musafir kerana tempuh khidmatnya di sini sudah cukup. Sayugia diketahui bahawa sebagaimana kita dituntut memilih kadar taqdir yang baik, jangan yang buruk, kita juga disuruh menolak satu-satu qadha' taqdir yang tidak diingini dengan qadar taqdir yang ditentukan untuk menolaknya, seperti qadha' taqdir sakit, disuruh kita menolaknya dengan qadar taqdir berubat; qadha' taqdir lapar dengan qadar taqdir makan. Kita disuruh berbuat demikian, walau pun di samping itu kita disuruh redhakan qadha' taqdir Tuhan. Kalau begitu, apa pula ertinya redha kepada qadha taqdir Tuhan? Redha kepada qadha taqdir Tuhan, ertinya. Menghadapi sesuatu qadha taqdir yang berlaku dengan tidak ada perasaan membantah pelaksanaan Tuhan bahkan dengan perasaan tentang

tenteram, tetapi kalau qadha taqdir yang berlaku itu dari perkara-perkara yang dimurkai Tuhan, seperti kufur dan maksiat, maka wajiblah orang yang berkenaan kesalkan kecuaiannya dan bencikan perkara itu serta berusaha menjalankan qadar taqdir yang menyelamatkannya dari kemurkaan Allah; dan kalau qadha taqdir yang berlaku itu dari perkara-perkara yang Tuhan timpakan untuk menguji seseorang, seperti kematian orang yang dikasihi, kehilangan harta benda dan kegagalan untuk mencapai sesuatu maksud, maka selain daripada menerima qadha taqdir yang berlaku itu dengan perasaan tenang tenteram, wajiblah orang itu bersabar sambil melafaz dan mentahqiqkan ke dalam jiwanya erti: ‫( راجعُون إِلَيه وإِنﱠا ِ ﱠ ِ إِنﱠا‬Ayat 156, Surah alَ ِْ َ ِ َ Baqarah), dan erti hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang di antara maksud-maksudnya: "Apabila seseorang menghadapi sesuatu qadha taqdir yang tidak disukai oleh perasaan dan nafsunya maka hendaklah ia bersabar dan berharap dapat pahala dari Allah s.w.t., kerana segalagalanya adalah hak milik sama ada yang diambilnya atau yang diberinya, lagi pula Tuhan tetapkan bagi tiap-tiap sesuatu: Masanya dan cara berlakunya, serta hendaklah mencari seberapa yang boleh jalan keluar dengan mana-mana qadar taqdir yang ditentukan Tuhan untuk berbuat demikian dan jangan sekali-kali berdiam diri sahaja. Jangan pula merungut dengan berkata: "Kalaulah aku lakukan anu, anu tentulah tidak terjadi apa yang telah berlaku ini"; kerana perkataan "Kalau" pada perkara yang telah berlaku tidak ada gunanya untuk menentang perkara yang telah terjadi itu, dan perangai berdiam diri serta rungutan yang tersebut adalah sikap orang yang penyegan pemalas, pada hal sikap segan dan malas mengenai perkara-perkara boleh diusahakan adalah satu sikap yang dibenci oleh Allah dan Rasul bahkan kata-kata rungutan yang tersebut mengandungi pengertian bahawa qadar taqdir yang ditentukan Tuhan berlakunya, bolehlah dihalang satu-satu cara yang difikirkan oleh manusia." Pengertian yang sedemikian bukan sahaja bermakna redhakan qadar taqdir Tuhan, bahkan bermakna kufurkan qadar taqdir yang ditentukan Tuhan. Hakikat ini telah dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w., dalam hadis berikut:

َْ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ‬ ْ َ ‫331- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫َ َ َ ُ ﱠ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ ٌ َْ ُ ‫وسلﱠم المؤمن القَويﱡ خير وأَحبﱡ إِلَى ﷲِ من المؤمن الضعيف وفِي كلﱟ خير‬ َ َ ٌ َْ ِ ْ ُ ِ ُْْ َ َ َ َ ِ ِ‫ﱠ‬ ِ ِ ُْْ ْ ِ ‫ﱠ‬ َ ٌ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ ِ ْ َ َ ُ ْ َ َ ‫احْ رصْ علَى ما يَنفَعك واستَعن بِا ﱠ ِ وال تَعجز وإِن أَصابَك شيء فَال تَقُلْ لَو‬ ْ ِ ‫أَنﱢي فَع ْلت كان كذا وكذا ولَكن قُلْ قَدر ﱠ‬ ِْ َ ََ َ ََ َ َ ُ َ ‫َ ُ ﷲِ وما شاء فَعل فَإِن لَو تَفتَح عمل‬ َ ََ ُ ْ ْ ‫َ َ َ َ َ َ ﱠ‬ (‫الشيطَان. )مسلم‬ ِ ْ‫ﱠ‬
133- Dari Abu Hurairah, r.a., katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Orang mukmin yang kuat lebih baik kepada Allah dan lebih dikasihi daripada orang mukmin yang lemah, sedang tiaptiap seorang ada kebaikannya (imannya); oleh itu hendaklah engkau bersungguh-sungguh berusaha memperolehi apa yang memberi manfaat kepadamu, serta hendaklah meminta pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau bersikap segan dan malas; dan jika sekiranya engkau ditimpa sesuatu maka janganlah engkau berkata: "Kalau aku lakukan anu anu,

tentulah akan terjadi anu anu", tetapi katalah: "Allah telah taqdirkan dan apa yang dikehendaki oleh kebijaksanaan-Nya Ia lakukan', kerana perkataan "kalau" itu membuka jalan kepada hasutan syaitan. " (Muslim) Hadis ini menerangkan bahawa: (1) Orang-orang mukmin masing-masing ada kebaikannya iaitu imannya, tetapi setengahnya ada yang kuat semangat keagamaannya, tinggi himahnya, luas dan jauh pemandangannya, tabah dan cekal hatinya, serta kuat berusaha untuk kebaikan agamanya, dirinya, umatnya dan tanah airnya; manakala setengahnya yang lain adalah sebaliknya. Orang mukmin yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji itu lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah. (2) Tiap-tiap seorang mukmin hendaklah bersungguh-sungguh berusaha memperolehi perkaraperkara yang mendatangkan manfaat sambil meminta pertolongan kepada Allah Taala supaya dengan ihsan-Nya memberi taufik dan menjayakannya, kerana manusia, walau bagaimana bijak dan kuat, berhajat kepada pertolongan dan pimpinan Tuhan. (3) Tiap-tiap seorang mukmin tidaklah patut bersikap segan dan malas bekerja dan hanya berangan-angan bahawa Tuhan akan menyampaikan maksudnya dengan alasan: Tuhan amat berkuasa, pada hal Tuhan telah tentukan bahawa sesuatu yang boleh diusahakan oleh manusia tidak akan berhasil melainkan setelah diusahakan sebab atau jalan untuk mencapainya. (4) Setelah seseorang itu bersungguh-sungguh mencari jalan untuk mencapai maksudnya, serta berusaha dengan sedaya upayanya menurut jalan yang diketahuinya, tiba-tiba perkara yang diusahakan itu tidak juga berhasil, maka pada saat yang demikian, tidak ada jalan baginya untuk menghadapi qadha taqdir yang berlaku itu, melainkan menghadapinya dengan perasaan tenang tenteram serta berkata sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah s.a.w., dalam hadis yang tersebut, yang maksudnya: "Perkara ini telah ditaqdirkan Tuhan dan apa yang telah ditentukan oleh kehendak kebijaksanaan-Nya tetap berlaku," sambil ia berusaha lagi mencari jalan untuk menjayakan maksudnya. (5) Perkataan "kalau" jangan disebut oleh seseorang yang telah gagal daripada mencapai maksudnya atau mengalami kerugian, kerana perkataan "kalau" sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah s.a.w., akan membuka jalan kepada hasutan syaitan, yakni akan menjadikan orang itu resah gelisah, duka nestapa dan tidak redha kepada qadha taqdir Tuhan Yang Maha Bijaksana.
Kesimpulannya:

Menurut keterangan al-Qur'an al-Karim bahawa Allah Taala telah mencipta manusia dan melengkapkannya dengan segala persediaan yang menjadikan dia dapat memilih kebaikan dan melakukannya, juga dapat memilih kejahatan dan melakukannya. (2-3 Surah al-Insan; 10 Surah alBalad, dan 7-10 Surah al-Syams).

Jelasnya, manusia mempunyai persediaan untuk menjadikan dirinya mencapai kebahagiaan dengan amal-amalnya yang salih, juga menjadikan dirinya terjerumus ke lembah kecelakaan dengan amal-amalnya yang jahat. Amal-amal salehnya ialah amal-amal bakti yang mendatangkan manfaat kepadanya dan kepada masyarakatnya di dunia ini serta diredhai Allah pada hari akhirat kelak, dan amal-amal jahatnya ialah perbuatannya yang buruk yang membahayakan dirinya dan menyakiti makhluk-makhluk Allah yang lain serta menyebabkan dia dimurkai Allah. Dengan keadaan yang demikian, nyatalah bahawa manusia mempunyai kebebasan dan ikhtiar memilih; ia mengerjakan perkara yang baik dengan pilihannya sendiri maka ia diberi pahala, dan ia melakukan perkara yang jahat dengan pilihannya sendiri maka ia dibalas dengan azab siksa. Manusia - dengan sifat-sifatnya yang tersebut - dipertanggungjawabkan oleh Allah Taala supaya mengerjakan perintah-Nya dan diutuskan kepadanya Rasul-rasul-Nya yang menyampaikan ajaranajaran agama-Nya. Rasul-rasul itu pula menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang taat dengan balasan yang sebaik-baiknya dan memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab seksa. Setelah itu, Allah Taala membiarkan manusia memilih untuk dirinya apa yang dipilihnya, sama ada perkara yang disuruh Allah atau yang dilarang-Nya, dan Allah s.w.t., tidak menghalang manusia daripada melakukan apa yang telah dipilih untuk dirinya, tetapi Allah memudahkan perkara yang baik bagi orang yang memilih kebaikan itu dan memudahkan perkara yang buruk bagi orang yang memilihnya; (5-10 Surah Al-Lail). Oleh itu, hakikat ini perlu disedari dan difahami dengan sebaik-baiknya. Janganlah seseorang cuba melepaskan diri daripada kesalahan yang dilakukannya dengan berdalih dengan qadha' taqdir Tuhan, sedang ia sendiri cuai menunaikan tanggungjawabnya, atau Ia sendiri menyeleweng dari apa yang diperintahkan oleh Allah mengenal i'tiqad kepercayaan dan amal perbuatan, kerana tidak ada dalam qadha' dan taqdir itu selain daripada hukum Allah dan susunan peraturan-Nya, yakni bahawa Allah Taala dengan kehendak kebijaksanaan-Nya telah mentaqdirkan dan memutuskan bahawa jalan untuk mencapai sesuatu "Musabab" sama ada hidayat pertunjuk atau kesesatan, kebaikan atau kejahatan, ialah dengan melalui "Sebab-sebabnya", dan bahawa Allah Taala dengan kehendak kebijaksanaan-Nya telah mentaqdirkan dan mengatur - untuk alam alwujud ini - peraturan-peraturan yang rapi, dan undang-undang yang berpanjangan dan selari, yang mengikat segala "Sebab" dengan "Musabab", dan segala "Pendahuluan" dengan "Natijahnya", serta segala "Jalan atau Cara" dengan "Tujuan" yang hendak dicapai. Dengan yang demikian, maka di antara faedah-faedah beriman kepada qadha Allah dan taqdirNya ialah mencari dan mengkaji perkara-perkara yang menjadi sebab, pendahuluan dan cara atau jalan yang tersebut, juga mengenal dan mempelajari undang-undang dan peraturan kejadian Tuhan, kemudian berusaha menurut undang-undang dan peraturan itu. Ada pun sikap menunggu-nunggu berhasilnya sesuatu yang baik, atau hapusnya sesuatu yang buruk, dengan tidak berusaha melalui sebab-sebab dan undang-undangnya, maka yang demikian bukanlah beriman kepada qadha dan qadar, tetapi kufur ingkar kepada keduanya.

Oleh itu. tiap-tiap orang mukmin hendaklah berusaha menjalankan apa yang telah ditaqdirkan dan diputuskan oleh Allah Taala untuk menjadi asas bagi kemuliaan hidup, keuntungannya dan balasan baiknya, serentak dengan itu hendaklah ia menjauhkan din daripada apa yang ditaqdirkan dan diputuskan oleh Allah Taala sebagai sebab bagi kehinaan hidup, kerugiannya dan balasan buruknya. Mudah-mudahan dengan cara yang tersebut serta dengan sentiasa memohon pertolongan Allah Taala, dapatlah seseorang mukmin mencapai maksud-maksudnya yang suci murni dengan keadaan yang cukup sempurna Fasal Pertama: Wajib Menjaga Dan Memelihara Jangan Rosaknya Iman Dan Islam Oleh kerana agama Islam ialah agama fitrah insaniah, maka tiap-tiap orang Islam hendaklah bersyukur kerana ia bertuah menerima taufik dari Allah s.w.t., hingga dengan itu ia menjadi seorang yang beragama Islam. Oleh yang demikian hendaklah ia meneguhkan pegangannya kepada agama yang mulia itu dan memeliharanya dari segala apa yang boleh merosakkannya, kerana agama Islam sahajalah yang diredhai Allah dan yang menentukan nasibnya untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarbenarnya, khasnya di akhirat kelak. Mengenai perkara ini, Allah s.w.t., berfirman pada akhir ayat 132 Surah al-Baqarah, dan pada akhir ayat 102 Surah Ali-Imran, juga pada ayat-ayat 136 Surah al-Nisa', 86,87, 88 dan 89 Surah AliImran. Maksud akhir ayat 132 Surah al-Baqarah dan akhir ayat 102 Surah Ali Imran itu ialah: Mewajibkan tiap-tiap seorang sentiasa menerima dan menghormati Islam (hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.) pada i'tiqad dan segala tutur kata serta amal perbuatannya supaya apabila datang matinya pada bila-bila masa pun, ia berada dalam keadaan beragama Islam. Dan maksud ayat 136 Surah al-Nisa' itu ialah: (1) Mewajibkan tiap-tiap seorang menetapkan dan mengekalkan aqidah kepercayaannya hingga kepada saat ia menghembuskan nafasnya yang akhir, iaitu: Percayakan benarnya keEsaan Allah Taala, kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. , adanya Malaikat yang menjalankan perintah Tuhan, adanya kitab-kitab yang Tuhan turunkan untuk memandu manusia ke jalan kebahagiaan, adanya Rasul-rasul yang diutus Tuhan untuk menerangkan jalan yang tersebut, dan adanya hari akhirat untuk Tuhan Yang Maha Adil dan yang Amat Pemurah menyempurnakan balasan segala bawaan hidup manusia semasa masing-masing berada di dunia. (2) Menegaskan bahawa sesiapa yang tidak percayakan benarnya mana-mana satu dari perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya di atas seseorang mempercayainya nescaya jauhlah ia daripada mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang kekal abadi.

Manakala maksud ayat-ayat 86-89 Surah Ali-Imran pula, ialah: Memberi amaran dengan mengingatkan sesiapa yang berbalik menjadi kafir (Murtad) setelah ia percayakan keEsaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. , dan kebenaran perkara-perkara yang disampaikan oleh Baginda s.a.w., maka tidaklah ada harapan bahawa orang itu akan dibalas baik oleh Allah, bahkan dikutuknya dan dikenakan azab seksa yang berkekalan lamanya, kecuali ia bertaubat dan kembali kepada Islam serta memperbaiki segala apa yang telah merosakkan Islamnya. Rasulullah s.a.w. pula menerangkan dalam hadis yang berikut:

‫َ ُ َ َ ﱠ‬ َْ ‫َ ْ ُْ َ ِ َِْ ﱠ َ ِ َ ﱠ‬ ‫431- عن سفيَان بْن عبد ﷲِ رضي ﷲُ عنهُ قَال قُ ْلت يَا رسُول ﷲِ قُلْ لِي‬ ُ َْ َ ً ْ ِ َ ِْ .‫فِي اإلسْالم قَوال ال أَسْأَل عنهُ أَحدا غيرك قَال قُلْ آمنت بِا ﱠ ِ ثُم استَقِم‬ ْ ْ ‫ﱠ‬ َ َ َ َْ ً َ َْ ُ (‫)مسلم‬
134- Dari Sufian bin Abdullah r.a., katanya: Aku berkata kepada Rasulullah s.a.w.: "Ya Rasulullah, ajarkanlah daku mengenai agama Islam satu ajaran yang tak payah aku bertanya orang lain mengenainya"; Rasulullah s.a.w., bersabda: "Tegaskanlah dengan lidahmu akan kepercayaanmu kepada "Uluhiyyah" dan "Rububiyyah" Allah, kemudian terus sempurnakanlah apa yang dikehendaki oleh kepercayaanmu itu hingga ke akhir hayatmu." (Muslim) Berdasarkan keterangan-keterangan yang tersebut, alim ulama mengambil kesimpulan: Bahawa tiap-tiap seorang wajib menjaga iman dan Islamnya dari sebarang i'tiqad, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam. Rosaknya iman dan Islam dinamakan: "Riddah" yang diterangkan oleh ulama seperti berikut: "Riddah" ertinya: Berbalik menjadi kafir setelah beragama Islam, dan orang yang melakukan yang demikian dinamakan "Murtad" "Riddah" ialah seburuk-buruk dan sekeji-keji jenis kufur, kerana "Orang Murtad" berlainan hukumnya dari orang-orang kafir yang lain pada beberapa perkara: Pertama - Orang murtad tidak harus dibiarkan dalam keadaan "Riddahnya" melainkan hendaklah pihak yang berkuasa menyuruhnya bertaubat kembali kepada Islam, kalau tidak, hendaklah dikenakan hukuman bunuh, sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa hadis yang berikut:

‫531- عن ابْن عبﱠاس رضي ﷲُ عنھُما قَال قَال رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫َ ِ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ َ َ َ َ ُ ﱠ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ (‫وسلﱠم من بَدل دينَهُ فَاقتُلُوهُ. )الجماعة إال مسلما‬ ِ َ ‫َ َ َ َ ْ ﱠ‬

135- Dari Ibn Abbas r.a., katanya: Bahawa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Sesiapa yang menukar agama Islamnya maka hendaklah kamu membunuhnya." (Jamaah kecuali Muslim)

ْ َ ‫ُ َ ْ ْ َ ِ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫631- عن أَبِي موسى األَشعريﱢ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه‬ َ ‫ﱠ‬ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ ُ‫وسلﱠم قَال لَهُ اذھَبْ إِلَى اليَمن ثُم أتبَعهُ معاذ بْن جبَل فَلَما قَدم علَيه أَ ْلقَى لَه‬ َ َ َ َ ِْ َ َِ ‫ْ َ ِ ﱠ ْ َ َُ َ َ َ ٍ ﱠ‬ ‫وسادةً قَال انزلْ وإِذا رجل عندهُ موثَق قَال ما ھَذا قَال كان يَھُوديًّا فَأَسلَم ثُم‬ َ َ َ َ َ َ ٌ ُ َِْ ٌ ُ َ َ َ ِ ْ َ َ َ ِ ‫ْ َ ﱠ‬ ِ َ َ ‫تَھَود قَال اجْ لِسْ قَال ال أَجْ لِسُ حتﱠى يُقتَل قَضاء ﷲِ ورسُولِه. وألَبِي داود فِي‬ َُ َ َ َ ‫ْ َ َ ُ ﱠ‬ َ َ َ‫ﱠ‬ َِ ِ ً‫ھَذه القِصة: فَأُتِي أَبُو موسى بِرجُل قَد ارْ تَد عن اإلسْالم فَدعاهُ عشرين لَيلَة‬ ْ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ َ َ ِ َ ِْ ْ َ ‫ﱠ‬ َ ُ ِ ‫ِِ ْ ﱠ‬ َ ِْ ِ ْ ُ َ َ َ (‫أَو قَريبًا منھَا فَجاء معاذ فَدعاهُ فَأَبَى فَضرب عنُقَهُ. )البخاري ومسلم‬ َ َ ٌ َُ َ َ
136- Dari Abu Musa Al-'Asy'ari r.a., bahawa Nabi s.a.w., memerintahnya dengan bersabda: "Pergilah engkau ke negeri Yaman. " Kemudian Baginda s.a.w., menghantarkan Mu'az bin Jabal selepas pemergiannya; apabila Mu'az sampai ke tempat Abu Musa, Abu Musa menyambutnya dengan memberikan sebiji bantal alas duduk serta berkata: "Sila duduk", dan dekat situ ada seorang yang terikat; Mu'az bertanya: "Apa orang ini?" Abu Musa menjawab: "Orang ini seorang Yahudi, ia masuk Islam kemudian ia berbalik menjadi Yahudi"; Mu'az berkata: "Aku tidak akan duduk sehingga ia dibunuh, itulah hukuman Allah dan Rasul-Nya." (Bukhari dan Muslim) Dan pada riwayat Abu Daud, mengenai kisah ini: "Maka dibawa kepada Abu Musa seorang yang telah Murtad meninggalkan agama Islam, lalu disuruhnya (bertaubat dengan memeluk Islam semula) selama kira-kira dua puluh malam, kemudian datang Mu'az serta menyuruhnya juga bertaubat, tetapi orang itu enggan, lalu dipenggal lehernya." Hadis-hadis yang tersebut menerangkan bahawa: (1) Sesiapa yang menjadi murtad: Wajib dibunuh oleh pihak yang berkuasa selepas ia disuruh bertaubat kembali kepada Islam dan ia enggan berbuat demikian. (2) Hukuman bunuh yang tersebut hendaklah dikenakan kepada tiap-tiap orang murtad sama ada lelaki atau perempuan, sebagaimana yang terkandung pada hadis Mu'az bin Jabal yang ditegaskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani bahawa sanadnya hasan, yang maksudnya: Tatkala Rasulullah s.a.w., mengutusnya ke negeri Yaman, Baginda s.a.w., bersabda kepadanya: "Manamana lelaki yang menjadi murtad - meninggalkan Islam, maka suruhlah dia bertaubat kembali kepada Islam, jika ia kembali kepada Islam bebaskanlah dia) dan kalau tidak, maka penggallah lehernya; dan mana-mana perempuan yang menjadi murtad - meninggalkan Islam, maka suruhlah dia bertaubat kembali kepada Islam, jika ia kembali kepada Islam (bebaskanlah dia), dan kalau tidak, maka penggallah lehernya."

Hukuman yang dinyatakan oleh hadis-hadis yang tersebut telah pun dijalankan oleh sahabatsahabat Rasulullah s.a.w., di antaranya Sayidina Abu Bakar, Sayidina Umar dan Sayidina Ali r.a., semasa pemerintahan masing-masing. Hukuman yang tersebut, tidak sekali-kali bertentangan dengan "dasar kebebasan beragama" atau َ َ ْ dasar ‫( الدﱢين فِي إِكراهَ ال‬tidak ada paksaan dalam agama) yang ditegaskan oleh Allah Taala ِ dalam al-Qur'an al-Karim, kerana tidak ada hubungannya sama sekali dengan soal orang murtad. Fasal Kedua Pengertian Yang Sebenar Tentang "Dasar Kebebasan Beragama" Atau Dasar "Tidak Ada Paksaan Dalam Agama" Soal orang murtad dan soal kebebasan beragama adalah dua masalah yang berlainan: "Tidak ada paksaan dalam agama" ertinya: Orang-orang Islam tidak boleh sama sekali memaksa orang-orang kafir masuk Islam, kerana hakikat iman serta kesudahannya yang baik, dan hakikat kufur serta akibatnya yang buruk, telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam al-Qur'an dan hadis yang sahih serta disampaikan oleh alim ulama yang menjalankan dakwah Islamiah, maka terserahlah kepada umat manusia memilih sama ada beriman dan taat atau pun kufur ingkar. Tambahan pula kalau orang kafir dipaksakan memeluk Islam nescaya tidak sah Islamnya, kerana iman yang sah ialah yang diyakini oleh hati, sedang hati manusia tidak dapat dipaksa. Berlainan halnya orang Islam yang telah murtad. Apabila seseorang Islam menjadi murtad sama ada ia terpesong disebabkan i'tiqadnya, atau tutur katanya atau pun perbuatannya, maka bermakna ia telah melakukan jenayah bukan sahaja kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada keluarganya dan masyarakatnya serta umat Islam umumnya. Di antara jenayah-jenayah itu ialah: (1) Ia memandang dirinya betul dan pandai dengan bersikap murtad dan umat Islam semuanya salah dan bodoh belaka ini bermakna ia menghina dan memusuhi masyarakatnya. (2) Ia menyalahkan ajaran Islam kerana di dorong oleh hawa nafsunya: Tidak mahu terikat kepada suruhan Allah dan larangan-Nya. Ini bermakna ia ingkarkan perintah Allah dan Rasul-Nya setelah Ia mengakui benarnya semasa ia beragama Islam, dan ini juga bermakna menghina agama Islam yang menjadi pegangan hidup dan dihormati oleh umat Islam seluruhnya. (3) Ia menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang lain yang akan terpengaruh kepada fahaman di'ayahnya, dan dengan itu akan runtuhlah ajaran-ajaran Islam, kebudayaannya, dan nilai-nilai akhlaknya yang suci murni, yang telah dibina dan dikembangkan silih berganti oleh pengembangpengembang Islam semenjak zaman Nabi Muhammad s.a.w. , hingga hari ini, dan yang diharap akan berlanjutan seterusnya.

Jika demikian keadaan jenayah orang yang murtad itu, maka hukuman Islam yang telah ditetapkan untuk menghukumnya di dunia, dan balasan azab seksa yang dijanjikan baginya di akhirat kelak amatlah adil dan padan dengan jenayahnya yang besar itu. Dengan ini jelaslah bahawa "Riddah" itu tidak boleh dipandang sebagai soal perseorangan sahaja tetapi soal umat Islam seluruhnya yang wajib dicegah dan dihapuskan oleh pihak yang berkuasa yang bertanggungjawab menjalankannya. Kedua - Tidak sah perkahwinan orang murtad, sama ada ia sendiri kahwin atau dikahwini atau pun mengahwinkan orang lain, bahkan isterinya wajib dipisahkan daripadanya. Sekiranya ia kembali menjadi Islam semula sebelum habis idah, maka kekallah isterinya itu menjadi isteri kepadanya, kalau tidak maka isterinya itu tercerai daripadanya mulai dari saat ia menjadi murtad. Ketiga - Haram memakan sembelihannya. Keempat - Tidak boleh menerima pusaka dan tidak boleh pula dipusakai bahkan semua hartanya dimasukkan ke dalam Baitulmal. Fasal Ketiga Perkara-perkara Yang Menyebabkan Rosaknya Iman Dan Islam Atau Yang Menyebabkan Orang Yang Melakukannya Menjadi Murtad Perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya Iman dan Islam.
Perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam itu terbahagi kepada tiga bahagian.

Bahagian yang pertama: (1) I'tiqad kepercayaan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam, I'tiqad bahawa alam ini qadim, tidak ada penciptanya, atau alam ini kekal selama-lamanya. (2) I'tiqad bahawa pencipta alam ini baharu, atau menyerupai mana-mana jenis makhluk atau bersifat dengan sifat-sifat baharu, atau pun mempunyai anak isteri, atau berbilang-bilang atau menerima mati. (3) I'tiqad menafikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w., atau i'tiqad bahawa Nabi Muhammad yang sebenar ialah yang disebutnya Muhammad yang batin bukan Muhammad yang zahir, atau i!tiqad bahawa kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. , hanya untuk orang-orang Arab sahaja, atau i'tiqad bahawa hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. ialah hukum-hukum lapuk yang tidak sesuai dengan keadaan zaman, atau i'tiqad mengingkari mana-mana Rasul Tuhan, atau i'tiqad bahawa ada lagi Nabi dan Rasul yang lain yang diutus oleh Allah membawa syariat sesudah Nabi Muhammad s.a.w., Khatam an-Nabiyyin. (4) - I'tiqad bahawa tidak ada dosa dan pahala, tidak ada Syurga dan Neraka, tidak ada bangkit hidup semula sesudah mati, tidak ada hari qiamat dan segala perkara yang berlaku padanya.

(5) I'tiqad bahawa roh orang-orang mati berpindah-pindah dari satu tubuh ke satu tubuh yang lain. (6) I'tiqad agama kafir lebih baik dari agama Islam. (7) Perasaan ragu-ragu terhadap mana-mana satu dari perkara-perkara yang tersebut di atas. (8) Berbalik-balik hati di antara hendak menjadi kafir atau tidak, atau bercita-cita hendak menjadi kafir pada masa yang akan datang. Bahagian yang kedua: Perkataan, iaitu tiap-tiap perkataan yang mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejekngejek dan mempermain-mainkan nama Allah, sifat-sifat-Nya, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasulNya, Kitab-kitab-Nya, Ayat-ayat-Nya dan Hukum-hukum-Nya serta hukum-hukum yang diterangkan oleh Rasul-Nya. Dan juga perkataan yang menolak, menafi dan mengingkari segala perkara yang sekata alim ulama menthabitkannya atau menafikannya serta diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu dari agama. Misalnya seperti katanya mengenai mana-mana hukum Islam: (1) "Hukum apa ini?" (2) "Hukum ini sudah lapuk." (3) "Zaman sekarang tak patut diharamkan riba kerana menghalangi kemajuan." (4) "Dalam zaman yang serba maju ini kaum wanita tak perlu dibungkus-bungkus." (5) "Berzina kalau suka sama suka apalah haramnya?" (6) "Minum arak kalau dengan tujuan hendak menyihatkan badan untuk beribadat apa salahnya?" (7) "Berjudi kalau masing-masing sudah rela menerima untung ruginya apa salahnya?" (8) "Kalau hendak sangat menurut hukum-hukum Islam sampai qiamat kita tak maju. " (9) Berkata: "Perbuatan yang demikian tidak beradab" - apabila diceritakan bahawa Nabi Muhammad s.a.w., selepas makan: Menjilat sisa makanan di jarinya. (10) Berkata: "Aku tak mahu memotong kuku sekalipun sunat" - apabila diberitahu bahawa memotong kuku adalah sunat. (11) Berkata: "Si anu dah mula menyalak" - semasa ia mendengar azannya.

(12) Membaca ayat-ayat suci, hadis-hadis Nabi dan nama-nama Tuhan dengan cara mempersenda dan mempermain-mainkannya. (13) Kata-kata mengkafirkan seseorang Islam, pada hal orang itu tidak diyakini ada padanya sesuatu sebab yang menjadikannya kafir, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Muslim. (14) Kata-kata menggantungkan jadi kafir dengan sesuatu keadaan. Misalnya (a) Seseorang dituduh melakukan sesuatu perkara, lalu ia berkata: "Kalau aku lakukan perkara itu jadilah aku kafir", sekiranya ia berdusta, yakni ia sebenarnya telah melakukan perkara yang dituduhkan kepadanya itu, maka jadilah ia kafir, kecuali kata-kata itu dituturkan dengan tujuan hanya hendak melepaskan diri dari tuduhan itu sahaja, bukan dengan tujuan redhanya menjadi kafir. Sungguhpun demikian ia telah melakukan dosa besar dengan kata-kata yang tersebut, dan sekiranya ia benar, yakni ia tidak melakukan perkara yang dituduh orang kepadanya, maka tidaklah ia menjadi kafir, tetapi ia berdosa kerana perkatannya itu memberi erti ketiadaan tetap keazamannya berpegang teguh kepada agama Islam. (b) Seseorang diingatkan supaya jangan ia berzina umpamanya, lalu ia berkata: "Kalau aku berzina kafirlah aku", sekiranya kata-kata itu dituturkan dengan tujuan tidak redha mencemarkan dirinya dengan perbuatan zina seperti tidak redhanya menjerumuskan dirinya menjadi kafir, maka tidaklah ia menjadi kafir, tetapi ia berdosa dengan menggunakan perkataannya itu dengan alasan yang tersebut; dan sekiranya kata-kata itu dituturkan dengan tujuan redha menjadi kafir kalau ia lakukan perbuatan zina maka jadilah ia kafir dengan kata-katanya yang tersebut, kerana apabila seseorang Islam redhakan kufur, menjadilah ia kafir (Murtad), Wal Iyazubillah. Hukum yang tersebut terkandung dalam hadis Thabit bin al-Dhahak, yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Majah. Bahagian yang ketiga: Perbuatan, iaitu: (1) Tiap-tiap perbuatan yang dilakukan untuk menghormati dan mengagungkan mana-mana makhluk dengan cara yang ditentukan hanya untuk membesar dan mengagungkan Allah, seperti sujud kepada makhluk walau pun tidak dengan niat untuk menghormatinya sama seperti Tuhan, atau tunduk kepada mana-mana makhluk sehingga sampai had sekurang-kurangnya ruku' sembahyang dengan tujuan menghormatinya seperti menghormati Allah; kalau tidak dengan tujuan itu maka tidaklah menjadikan orang yang melakukan itu murtad, tetapi hukumannya tetap haram. (2) Melakukan upacara ibadat terhadap sesuatu makhluk yang disembah oleh orang-orang kafir menurut upacara yang mereka lakukan.

(3) Melakukan mana-mana cara ibadat terhadap yang lain dari Allah Azza wa Jalla. (4) Meletakkan ayat-ayat suci, hadis-hadis Nabi, nama-nama Tuhan, Rasul-rasul-Nya, MalaikatNya dan Ilmu-ilmu agama di tempat najis atau kotor dengan tujuan menghina dan merendahrendahkannya; kalau tidak dengan tujuan yang tersebut maka hukumannya tetap haram. Demikian juga haramnya menggunakan kertas-kertas yang tertulis padanya Ayat-ayat suci, Hadishadis Nabi dan Nama-nama Allah serta ilmu agama untuk membungkus, mengesat serta menyapu sesuatu; tetapi kalau perbuatan yang dilakukan itu dengan tujuan menghina atau mempersenda-sendakannya maka orang yang melakukan itu menjadi murtad. (5) Meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang fardu, jika ia ingkarkan wajibnya, jadilah ia kafir murtad keluar dari agama Islam, kerana ia mengingkari satu perkara yang memang diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu adalah satu perkara yang wajib di atas tiap-tiap orang Islam, selama akalnya sihat. Kalau ditinggalkan dengan sebab malas sahaja, pada hal ia i'tiqadkan wajibnya, maka mengenai orang ini alim ulama berselisih kepada tiga pendapat: Pertama - Orang itu tidak menjadi kafir, tetapi ia menjadi fasik yang wajib atas pihak yang berkuasa bertindak menyuruhnya berbuat kembali mengerjakan sembahyang, dan sekiranya ia tidak mahu bertaubat maka kenalah dilakukan ke atasnya "Hukuman Had" iaitu dibunuh dengan pedang. Kedua - Orang itu jadi kafir juga, sama dengan keadaan orang yang mengingkari wajibnya. Ketiga - Orang itu tidak menjadi kafir dan tidak pula dibunuh, tapi di "Ta'zir" dengan dipenjarakan sehingga ia mengerjakan sembahyang. Ketiga-tiga pendapat yang tersebut serta alasan-alasannya diterangkan oleh al-Imam al-Nawawi dalam Syarah Muslim, mengenai hadis Jabir yang menyatakan keburukan orang yang meninggalkan sembahyang yang termaklum. Perkara-perkara yang diterangkan satu-persatu di atas itu adalah sebahagian dari misal-misal yang disebutkan oleh alim ulama bahawa orang yang melakukannya menjadi murtad. Mereka menetapkan hukuman yang tersebut dengan berdasarkan: Ayat 40 Surah Yusuf, ayat 65 Surah alTaubah, Ayat 37 Surah Fussilat dan ayat-ayat Surah al-Kafirun serta hadis Mu'az bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, dan hadis Qais bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maksud kedua-dua hadis itu: Bahawa Rasulullah s.a.w., melarang mereka sujud kepada Baginda s.a.w., serta menerangkan bahawa tidak harus seseorang sujud kepada yang lain dari Allah. Dengan keterangan yang tersebut hendaklah diingat bahawa seseorang yang cintakan keselamatan dirinya dan agamanya, jangan sekali-kali mendekati, apa lagi melakukan, sebarang perkara yang hukumnya berkisar di antara jadi murtad dan berdosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dengan taufik dan hidayat-Nya.

Cara-cara masuk Islam:

Mana-mana orang yang hendak masuk Islam, sama ada orang murtad atau orang kafir asli, hendaklah ia menyempurnakan perkara-perkara yang berikut: (1) Melafazkan dua kalimah syahadat:

‫ﱠ َ ُ ُ َ ﱠ ﱠ َ ْ ُ ﱠ ﱠ‬ ُ ْ ْ َ ‫ﷲِ رسُول محمدًا أَن وأَشھَد ﷲُ إِال إِلَهَ ال أَن أَشھَد‬

Memadai juga menyebut erti "dua kalimah syahadat" itu dengan bahasa sendiri serta mengakui maksud kandungannya. Memadai menyebut yang demikian bukan sahaja kepada orang yang tidak mengetahui Bahasa Arab bahkan juga kepada orang yang mengetahui bahasa itu. Juga memadai dengan menyatakan pengakuan hatinya bahawa: Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad s.a.w., ialah utusan Allah. (2) Kepada orang kafir yang berfahaman bahawa kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., itu hanya kepada bangsa Arab sahaja - hendaklah ditambah pengakuannya bahawa: Kerasulan Baginda s.a.w., umum kepada umat manusia seluruhnya. (3) Kepada orang yang menjadi murtad dengan mana-mana satu sebab yang diterangkan dahulu, hendaklah ditambah pengakuannya:Bahawa ia bertaubat daripada melakukan perkara yang dengan sebabnya dia telah menjadi murtad. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala apa jua yang merosakkan iman dan Islam, dengan mengurniakan kita taufik dan hidayat ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Fasal Keempat: Natijah Memahami Aqidah Kepercayaan Yang Telah Dihuraikan. Asas-asas iman dan perkara-perkara yang berhubung dengannya yang telah dihuraikan dalam jilid yang pertama ini apabila dipelajari dan difahami dengan betul, diharap dapat menjadi panduan untuk mengetahui dan mengenal Allah dan sifat-sifat-Nya serta ajaran-ajaran yang berhubung dengan iman yang telah disampaikan oleh Rasul-Nya Nabi Muhammad s.a.w. Setelah rukun-rukun atau asas-asas iman - yang enam - yang telah dibentangkan satu persatu itu diterima oleh akal dan hati seseorang serta diakui dan diyakini kebenarannya maka orang itu dinamakan orang yang beriman kepada Allah dan segala yang diwajibkan beriman kepadanya, kerana makna iman atau aqidah kepercayaan ialah penerimaan akal dan pengakuan hati akan apa yang diketahui dan dikenalnya. Dengan pengertian yang demikian, maka iman seseorang adalah satu perkara batin yang tersemat dan tetap dalam hati dan jiwanya; tidak ternyata dan tidak diketahui oleh orang lain melainkan dari tingkah laku dan amal perbuatannya.

Jelasnya, iman adalah satu tenaga jiwa yang sangat-sangat bernilai untuk menguasai tiap-tiap tingkah laku dan amal perbuatan manusia. Iman yang menguasai dari membentuk keadaan manusia itu bukannya iman yang hanya dituturkan dengan kata-kata yang indah dan menarik, atau yang berupa inginkan kebaikan hanya dengan angan-angan sahaja, tetapi iman yang dituntut itu ialah iman yang berakar tunjang di hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Iman yang menguasai dan membentuk keadaan manusia itu bukannya iman atau kepercayaan yang semata-mata percayakan adanya Allah Tuhan yang menguasai seluruh alam dengan segala undang-undang dan cara peraturan-Nya sahaja, tetapi iman dan kepercayaan yang berisi dengan ingatan kepada Allah s.w.t. yang memberi segala nikmat dan kemewahan, segala kejadian yang indah dan menakjubkan, dan segala kebesaran serta ketinggian menurut undang-undang dan cara yang diusahakan oleh masing-masing. Iman yang berisi dengan ingatan yang tersebut ialah iman yang menjadikan seseorang gemar menghargai keindahan ciptaan Allah Yang Maha Bijaksana dan menghargai kemurahan Allah yang melimpah nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung. Gemar menghargai segala yang tersebut adalah dengan jalan seseorang itu taat setia dan patuh kepada undang-undang dan hukum Allah, dan dengan jalan sentiasa mengenang dan menyebut - sama ada dengan hati sahaja atau dengan lidah sama, akan limpahan nikmat Allah yang sentiasa meliputi zahir dan batinnya. Iman yang berisi dengan ingatan yang tersebut ialah iman yang mendesak seseorang supaya melakukan perbuatan dan amal-amal yang diterima dan diredhai Allah dan yang mendesak supaya seseorang selalu berusaha menurut jalan yang lurus dan bermanfaat dalam hidupnya secara perseorangan dan juga dalam hidupnya secara bermasyarakat berdiri di iman yang tersebut menjadikan seseorang berjiwa besar, gemar atas kaki sendiri, tidak suka bergantung kepada yang lain daripada yang ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Allah. Iman yang tersebut menjadikan seseorang malu merendahkan diri; kepada orang yang tidak disuruh oleh Allah berbuat demikian, juga menjadikan seseorang malu menghulurkan tangannya meminta, sama ada secara langsung atau tidak, kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Iman yang tersebut melarang seseorang jangan sekali-kali berlaku sombong dan bermegah-megah, kerana segala kekuasaan, kebesaran, kekayaan dan kebijaksanaan adalah semuanya pinjaman dari Allah, dan tidak ada; sesiapa pun yang mengetahui bilakah tiap-tiap satunya akan diambil balik. Iman yang tersebut bukan sahaja membentuk manusia menjadi baik dari bahagia dengan amalamal salehnya kepada Allah, tetapi juga membentuk fikiran dan perasaan manusia supaya menghargai sesama manusia amnya sebagai saudara keturunan dan khasnya manusia Islam sebagai saudara - sesama; juga menghargai makhluk-makhluk yang lain sebagai makhluk Allah. Iman yang tersebut mempunyai ikatan yang kukuh dengan amal perbuatan seseorang, sama seperti ikatan tabiat seseorang dengan tingkah lakunya. Misalnya orang yang bersifat berani maka

tingkah lakunya sentiasa berjuang, dan yang bersifat pemurah maka tingkah lakunya selalu memberi dan menolong. Demikian juga halnya orang yang mempunyai iman yang tersebut, ia sentiasa melahirkan kepercayaannya itu dengan berusaha menjalankan apa sahaja amal yang saleh, yang diterima Allah, untuk kebaikan dirinya dan masyarakatnya, juga untuk makhlukmakhluk seluruhnya. Iman yang tersebut menjadikan seseorang tabah hati serta teguh dan sabar dalam segala keadaannya. Ia tidak sekali-kali berputus harapan atau tawar hati sekalipun ia menghadapi berbagai-bagai halangan dan rintangan, kerana apabila seseorang menyingsing lengan menyempurnakan sesuatu dengan ingatan mendapat keredhaan Allah maka ia yakin bahawa ia tetap ditolong dan dibantu oleh Allah `Azza wa Jalla - kalau tidak dengan qadar taqdir yang telah dipilih dan diusahakannya maka tentu dibantu oleh Allah dengan qadar taqdir yang lain pula sehingga berjaya dan sempurna. Demikianlah kesimpulannya, mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat hidayah dan taufik dan berjaya mencapai keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. PENUTUP KATA MANUSIA DAN DUNIA Sebagaimana yang sedia maklum, Allah s.w.t., telah mengisi dalam diri tiap-tiap seorang man usia berbagai-bagai tabiat semula jadi yang mendorongnya melakukan sesuatu perkara atau sesuatu tingkah laku yang tertentu pada masa dan suasana yang tertentu. Dengan dorongan tabiat inilah manusia rajin berusaha mencari segala keperluan jasmani dan rohaninya; kalau tidak, maka manusia sudah tentu akan menjadi satu makhluk yang beku. Tetapi dorongan tabiat ini dijadikan Tuhan ada padanya sifat-sifat meluap, loba dan melanggar batasbatas yang sepatutnya sehingga menyebabkan mata hati dan akal fikiran man usia menjadi kabur dalam memahami nilai kehidupan dunia ini. Untuk membendung keterlaluan dorongan tabiat semula jadi yang berhubung dengan kehidupan dunia, maka Tuhan Yang Maha Mengasihani mengingatkan manusia dengan ayat-ayat yang berikut: Firman Allah dalam Surah Ali Imran - ayat 185, dalam Surah Hud ayat 15, dalam Surah al-Isra', ayat 18-20 dan dalam Surah al-Hasyr - ayat 18, yang di antara maksud-maksudnya menyatakan bahawa: (1) Nikmat-nikmat kesenangan dunia in adalah perkara yang hanya untuk sementara waktu, lagi yang sangat memperdayakan orang yang tidak bertakwa. (2) Segala usaha yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan kehidupan dunia kesenangannya dan keindahannya semata-mata, tidak akan hampa, bahkan Tuhan akan beri kepada orang yang melakukan usaha itu semasa hidupnya di dunia ini, akan apa yang telah diqadha taqdirkan untuknya serta dijanjikannya mendapat azab Neraka di akhirat kelak.

(4) Segala usaha untuk menghasilkan kehidupan akhirat - apakala cukup segala syaratnya adalah suatu usaha yang dihargai dengan diberi kepada orang yang melakukan usaha itu sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Sesuatu pemberian yang telah diqadha taqdirkan Tuhan untuk sesuatu usaha yang dilakukan oleh seseorang tidak ada sesiapa pun yang berkuasa menahan sampainya pemberian itu kepada orang yang berusaha mendapatakannya, sama ada orang mukmin atau fasik. (5) Tiap-tiap seorang wajib bertaqwa dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan untuk kehidupan hari esok (hari akhirat). Rasulullah s.a.w., pula mengingatkan umatnya mengenai kehidupan dunia dengan hadis yang berikut:

ْ َ ‫َِ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫731- عن أَبِي سعيد الخدريﱢ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫قَال إِن الدنيَا حُلوةٌ خضرةٌ وإِن ﷲَ مستَخلِفُكم فِيھَا فَيَنظُر كيْف تَعملُون‬ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُْ ْ ْ ُ ‫َ ﱠ ﱡْ َْ َ ِ َ َ ﱠ ﱠ‬ ْ َ َ َ ْ .‫فَاتﱠقُوا الدنيَا واتﱠقُوا النﱢساء فَإِن أَول فِتنَة بَنِي إِسرائِيل كانَت فِي النﱢساء‬ ِ َ ِ ْ َ ‫َ َ ﱠ ﱠ‬ َ ْ‫ﱡ‬ (‫)مسلم‬
137- Dari Abu Said al-Khudri, r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Sesungguhnya dunia ini manis dan indah dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu wakil menguruskan apa yang ada padanya, maka dengan itu ia sentiasa memerhati bagaimana cara kamu menjalankan urusan itu; oleh itu hendaklah kamu menjaga diri dari keburukan yang disebabkan oleh dunia, dan khasnya oleh perempuan, kerana sesungguhnya fitnah yang mula-mula menimpa kaum Bani Israel adalah berpunca dari orang-orang perempuan." (Muslim) Hadis ini mengandungi: (1) Daya penarik dunia dan tujuannya. (2) Cara menghadapi daya penarik dunia.
Dunia dan daya penariknya:

Tak dapat dinafikan bahawa dunia ini mempunyai daya penarik yang kuat, kerana Tuhan telah menjadikannya berkeadaan demikian adalah untuk menguji manusia siapakah yang lebih menguasai hawa nafsunya dan dapat menggunakan dunia itu menurut yang diredhai Allah setelah ia diberi kuasa menguruskan mana-mana yang ada padanya; (7 Surah al-Kahfi).
Cara menghadapi daya penarik dunia:

Rasulullah s.a.w., menyuruh umatnya memelihara dan mengawal diri daripada diruntun oleh kemanisan dan keindahan yang menjadi daya penarik dunia, dengan sentiasa bertaqwa, iaitu mencegah diri daripada melakukan segala larangan Allah serta menyempurnakan suruhan-Nya sambil mengingati kerendahan mutu segala kesenangan dan kemewahan yang ada di dunia dan kesingkatan masanya, berbanding dengan segala nikmat akhirat yang kekal abadi. Di antara daya penarik dunia yang ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. supaya seseorang memelihara dan mengawal diri daripada runtunannya ialah daya penarik perempuan, kerana daya penariknya amat kuat sehingga lelaki yang tegas pendiriannya dan bijak pandai sanggup memusuhi akal fikirannya, menentang ilmu pengetahuannya, meruntuhkan rumah tangganya, dan melanggar undang-undang negara dan hukum agama, sebagaimana yang terkandung dalam hadis Abu Sa'id al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah s.a.w tentukan daya penarik perempuan dengan ingatan nya s.a.w, yang demikian, kerana jenis perempuan - selain daripada kurang akal fikirannya dan agamanya, sebagaimana yang terkandung juga pada hadis Abu Sa'id yang tersebut menjadi alat pemancing syaitan, sebagaimana yang dinyatakan pada hadis Huzaifah, r.a., yang diriwayatkan oleh Razin, bahkan Rasulullah s.a.w., telah pun menyatakan bahawa di antara daya penarik dunia yang besar sekali bahayanya kepada jenis lelaki ialah daya penarik jenis perempuan, kerana lazimnya mereka mendorong lelaki dengan tutur kata yang manis, gerak geri yang menarik dan pakaian yang memberahikan - melakukan maksiat dan melalaikannya daripada menjalankan tanggungjawabnya. Mengenai ini Ibn Abbas r.a., pernah berkata, maksudnya: "Kebanyakan lelaki dari umat-umat yang telah lalu menjadi kafir adalah berpunca dari perempuan, dan pada masa yang akan datang pun ada juga orang-orang lelaki berlaku kufur disebabkan angkara perempuan." Berhubung dengan kenyataan Rasulullah s.a.w., tentang besarnya bahaya penarik perempuan terhadap lelaki itu ialah hadis yang berikut:

‫َ ْ َ َ ِ ٍَْ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫831- عن أُسامةَ بْن زيد رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال‬ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ‫ما تَركت بَعدي فِتنَةً ھي أَضرﱡ علَى الرﱢ جال من النﱢساء. )البخاري ومسلم‬ َ ِ ِ َ َ َ َ ِ ْ ِْ ُ ْ َ َ ِ َ (‫وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه‬
138- Dari Usamah bin Zaid r.a. bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Tidak ada sesuatu fitnah (bencana) yang lebih besar bahayanya dan lebih bermaharajalela - selepas wafatku terhadap kaum lelaki, selain daripada fitnah yang berpunca dari kaum perempuan. (Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah). Oleh kerana daya penarik dunia dan perempuan amatlah besar bahayanya, maka Rasulullah s.a.w, memberi amaran kepada setiap orang yang inginkan keselamatan supaya melengkapkan dirinya dengan sifat taqwa, kerana sifat taqwalah yang dapat mempengaruhi segenap perasaan dan tingkah lakunya untuk menghadapi bahaya yang berpunca dan daya penarik dunia dan perempuan.

Peringatan Rasulullah s.a.w., mengenai kaum perempuan yang tersebut memang pahit benar dan sudah menjadi kenyataan yang dapat disaksikan dalam setiap masyarakat yang telah lalu lebihlebih lagi yang ada sekarang. Oleh itu tiap-tiap seorang perempuan Islam yang beriman hendaklah sentiasa memelihara diri dengan mengikut ajaran-ajaran agama yang maha suci.

ْ َ ‫931- عن أَنَس بْن مالِك رضي ﷲُ عنهُ أَن رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم‬ َ ‫ِ ِ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ َ َ ﱠ‬ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ (‫قَال يَكبَر ابْن آدم ويَكبَر معهُ اثنَان حُبﱡ المال وطُول العمر. )البخاري‬ َ ِ َْ ِ ْ ََ ُ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ ِ ُُْ ُ
139- Dari Anas bin Malik r.a., bahawa Rasulullah s.a.w, bersabda: "Anak Adam membesar dan turut membesar bersamanya dua perkara: Sayangkan harta dan inginkan panjang umurnya. (Bukhari). Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahawa ada dua perkara yang tidak terpisah dari seseorang walaupun umurnya telah meningkat tua, iaitu suka mempunyai harta benda dan inginkan panjang umur. Sesungguhpun dua perkara itu dari tabiat semula jadi manusia, tetapi tiap-tiap seorang disuruh membendung kedua tabiat yang tersebut dengan mengingati bahawa harta dan panjang umur itu tidak menguntungkan kalau tidak disertakan dengan usaha membanyakkan amal ibadat dan menjauhkan diri dari segala maksiat.

َ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ‫َْ َ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫041- عن أَبِي ھُريرةَ رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال ال‬ َ ‫ﱠ‬ َ ِ َْ ‫يَزال قَ ْلبُ الكبِير شابًّا فِي اثنَتَيْن فِي حُبﱢ الدنيَا وطُول األَمل. )البخاري‬ ُ َ َ ْ‫ﱡ‬ ِ َ ْ ِ ِ ْ (‫ومسلم‬
140- Dari Abu Hurairah r.a., bahawa Nabi s.a.w., bersabda: "Hati orang tua sentiasa muda dalam dua keadaan. Dalam keadaan kasihkan dunia dan dalam keadaan panjang cita-cita." (Bukhari dan Muslim) Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w., menyatakan bahawa ada lagi dua perkara yang merugikan manusia kalau tidak dijaga dan diawasinya, iaitu kasihkan dunia dan panjang cita-cita. Dua perkara ini menjadikan seseorang yang telah tua, lalai daripada menyediakan bekalan untuk hari akhiratnya, pada hal yang sewajibnya makin ia beransur tua, makin ia membanyakkan amal baktinya, kerana ia tidak mungkin lagi kembali kepada kekuatan dan kecergasannya yang telah la1u.

‫ﱠ َ ِْ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫َ ْ َ ٍ َ ِ َ ﱠ َْ ﱠ‬ ‫141- عن جابِر رضي ﷲُ عنهُ أَن النﱠبِي صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم قَال إِن‬ َ ‫ﱠ‬ ‫أَخوف ما أَتَخوف علَى أُمتِي الھَوى وطُول األَمل فَأَما الھَوى فَيَصد عن‬ َ ُ ‫ْ َ َ َ َ ﱠ‬ ‫ﱠ‬ َ ْ ‫ُ ْ َ ِ ﱠ‬ َ َ ْ ِ َ ‫ُﱡ‬

‫الحق وأَما طُول األَمل فَيُنسي اآلخرةَ وھَذه الدنيَا مرْ تَحلَةٌ ذاھبَةٌ وھَذه‬ ِِ َ ِ َ ِ ُ ْ‫ُ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ ِِ ﱡ‬ ‫ْ َ ﱢ َ ﱠ‬ ُ َ ْ ْ ْ ْ ِ َ ‫اآلخرةُ مرْ تَحلَةٌ قَادمةٌ ولِكلﱢ واحدة منھُما بَنُون فَإِن استَطَعتُم أَن ال تَكونُوا‬ ِ ُ َ ِ ْ َ ِْ ٍَِ َ ُ َ َِ ْ ِ ًَ ْ ْ َ َ َ ِ ََ ِ ََْ ِ َ ‫من بَنِي الدنيَا فَافعلُوا فَإِنﱠكم اليَوم فِي دار العمل وال حساب وأَنتُم غدا فِي‬ َْ ْ‫ﱡ‬ َ ْ ْ ُْ (‫دار اآلخرة وال عمل. )البيھقي‬ َ ََ ََ َِ ِ ْ ِ َ
141- Dari Jabir r.a., Nabi s.a.w, bersabda: "Sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku bimbangkan terhadap umatku ialah hawa nafsu dan panjang cita-cita, kerana hawa nafsu itu menghalang daripada menerima kebenaran dan panjang cita-cita pula melengahkan amalan akhirat. Dan ingatlah dunia ini pada setiap saatnya berjalan pergi, dan akhirat pula pada setiap saatnya berjalan datang, sedang tiap-tiap satunya ada orang yang kasih dan setia kepadanya: Oleh itu kalau kamu dapat menahan diri daripada menjadi orang-orang yang kasih dan setia kepada dunia maka buatlah, kerana kamu pada hari ini berada di kampung yang ada padanya peluang untuk kamu beramal dan belum ada sebarang hisab dan kamu pada hari esok akan berada di kampung akhirat yang ada padanya hisab dan tidak ada peluang bagi sebarang amal." (Al-Baihaqi) Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w., menjelaskan, mengapa hawa nafsu dan panjangnya cita-cita itu merupakan perkara-perkara yang sangat dibimbangkan oleh Baginda s.a.w., terhadap umatnya? Menurut penjelasan Baginda s.a.w.: Hawa nafsu itu menghalang seseorang daripada menerima dan mengikut kebenaran yang menjadi syarat mutlak bagi mencapai keselamatan, manakala panjang cita-cita pula menyebabkan seseorang mencuaikan soal-soal akhirat yang semestinya diutamakan. Baginda s.a.w., menyatakan lagi bahawa dunia ini sentiasa berjalan pergi, sedang akhirat sentiasa berjalan datang, dan kerana itu tiap-tiap seorang jangan mengutamakan dunia yang sedang berjalan pergi, bahkan hendaklah sungguh-sungguh berusaha mengerjakan amal bakti kerana dunia ini dijadikan Tuhan untuk orang mukmin bertaqwa dan mengambil bekal untuk akhirat - tempat yang tidak ada peluang padanya bagi seseorang beramal, bahkan ada padanya hisab dan balasan. Sayugia disebut bahawa segala usaha manusia untuk faedah dirinya, anak pinaknya, kaum keluarganya, masyarakatnya dan negaranya semuanya itu termasuk dalam amal bakti yang menjadi bekal seseorang untuk kebaikannya pada hari akhirat, asalkan semuanya itu diusahakan dan dijalankan dengan bersih suci dan tidak menyalahi ajaran syarak serta dengan tujuan mengharapkan keredhaan Allah yang maha limpah rahmat-Nya. Dengan penjelasan dan keterangan hadis ini nyatalah bahawa hawa nafsu yang dibimbangkan oleh Rasulullah s.a.w., itu ialah hawa nafsu yang menyalahi kebenaran bukan yang mematuhi kebenaran dan bahawa panjangnya cita-cita yang dibimbangkan oleh Baginda s.a.w., itu ialah yang meleka dan mengabaikan amal akhirat bukan yang bertujuan menyempurnakan amal-amal yang diredhai Tuhan.

Dengan yang demikian, maka sebarang rancangan kemajuan dan kebajikan yang diatur dan dijalankan oleh seseorang, atau sesebuah badan, atau negara, tidaklah termasuk dalam perkara yang dibimbangkan oleh Rasulullah s.a.w.: Asalkan rancangan-rancangan itu dan orang-orang yang menjalankannya tidak menyalahi kebenaran yang ditetapkan oleh syarak dan tidak pula amalan akhirat dilalaikan dan diabaikan dengan sebab rancangan-rancangan itu dijalankan.

‫ﱠ‬ ُ‫241- عن عبد ﷲِ بْن عمر رضي ﷲُ عنھُما قَال أَخذ رسُول ﷲِ صلﱠى ﷲ‬ َ ‫َ ْ َِْ ﱠ ِ ُ َ َ َ ِ َ ﱠ َْ َ َ َ َ َ ُ ﱠ‬ ُْ َ ُ َ َ َ ٍ َ ُ َ ْ ‫علَيه وسلﱠم بِمنكبِي فَقَال كن فِي الدنيَا كأَنﱠك غريبٌ أَو عابِر سبِيل وكان ابْن‬ ِ َْ َ َ َ ِْ َ ِ َ َ َ ْ‫ﱡ‬ َ َ َ ‫ﱠ‬ ‫عمر يَقُول إِذا أَمسيْت فَال تَنتَظرْ الصبَاح وإِذا أَصْ بَحْ ت فَال تَنتَظرْ المساء‬ َ َُ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ ْ َ َ (‫وخذ من صحتِك لِمرضك ومن حيَاتِك لِموتِك. )البخاري‬ َ َْ َ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ‫َ ُْ ِ ْ ِ ﱠ‬
142- Dari Abdullah bin Umar, r.a., katanya: Rasulullah s.a.w., memegang bahuku lalu bersabda: "Jadikanlah dirimu di dunia ini seolah-olah engkau orang dagang bahkan seolah-olah orang yang dalam perjalanan musafir. " Dan semenjak itu Ibn Umar selalu berkata: "Apabila engkau berada pada waktu petang maka janganlah engkau tunggu datangnya waktu pagi dan apabila engkau berada pada waktu pagi maka janganlah engkau tunggu datangnya waktu petang dan ambillah peluang dari kesihatanmu itu membuat amal untuk masa sakitmu dan peluang masa hidupmu berbekal untuk matimu." (Bukhari) Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w., mengingatkan: Supaya tiap-tiap seorang jangan menumpukan amal usahanya untuk kepentingan hidupnya di dunia semata-mata kerana yang demikian akan merugikannya dan jangan pula ia memandang dunia ini sebagai tempat tinggalnya selamalamanya kerana yang demikian menyalahi hakikat wujudnya yang akan berakhir apabila sampai ajalnya yang telah ditentukan, tetapi hendaklah ia memandang ke tempat yang hendak ditujunya, iaitu tempat tinggalnya yang tetap alam akhirat. Sebenarnya dunia ini tempat sementara bagi orang dagang dan biasanya orang yang demikian tidak terikat kepada negeri yang ditumpanginya tetapi sentiasa ingat hendak balik ke negerinya, oleh itu ia tidak akan resah gelisah kiranya ia tidak dilayani atau ia ditimpa oleh sesuatu keadaan yang menyinggung perasaannya, juga ia tidak mahu merebut sesuatu kelebihan atau kemewahan yang ada di negeri itu. Demikian juga dunia ini hanya tempat persinggahan orang musafir untuk mengambil bekal yang perlu bagi perjalanannya dan kebaikannya apabila ia sampai dan berada di negerinya yang dituju. Peringatan yang diberikan oleh Ibn Umar sahabat Nabi yang terkenal itu pula maksudnya: Janganlah seseorang menaruh sebarang cita-cita yang melalaikannya daripada menunaikan tanggungjawabnya terhadap Tuhannya. Bagi menghidupkan kesedarannya tentang itu hendaklah ia sentiasa ingat apabila ia berada pada siang hari: Bahawa ajalnya harus akan sampai pada waktu malam, demikian pula sebaliknya. Dengan itu tiap-tiap seorang hendaklah mengisi masa hidupnya dengan amal-amal bakti sebelum

ua ditimpa penyakit yang menghalangnya atau sampai ajalnya yang memang tidak diketahui masa datangnya.

‫َ َ َ ُ ﱠ‬ َْ ‫َ ْ َْ ِ ِ َُْ ٍ ْ ْ ِ َ ِ َ ﱠ‬ ِ‫341- عن عمرو بْن ميمون األَوديﱢ رضي ﷲُ عنهُ قَال قَال رسُول ﷲ‬ ‫صلﱠى ﷲُ علَيه وسلﱠم لِرجُل وھُو يَعظهُ اِغتَنِم خمسًا قَبْل خمس شبَابَك قَبْل‬ َ َ ٍ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ِ َ َ ٍ َ َ َ َ ِْ َ ‫ﱠ‬ ‫ھَرمك وصحتَك قَبل سقَمك وغنَاك قَبل فَقرك وفَراغك قَبل شغلِك وحيَاتَك‬ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ِ َ َ ْ َ ‫َ ِ َ َ ِ ﱠ‬ (‫قَبل موتِك. )ابن المبارك في الزھد‬ َ َْ َ ْ
143- Dari `Amr bin Maimun al-Audi r.a., katanya: Rasulullah s.a.w., bersabda kepada seorang, menasihatkannya: "Rebutlah peluang lima keadaan sebelum datangnya lima yang lain, keadaan mudamu sebelum datangnya keadaan tuamu dan keadaan sihatmu sebelum datangnya keadaan sakitmu dan keadaanmu berada sebelum datangnya keadaanmu berhajat dan keadaan lapangmu sebelum datangnya keadaan sibukmu dan keadaanmu masih hidup sebelum datangnya matimu." (Tirmizi) Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w menggalakkan umatnya supaya tiap-tiap seorang merebut peluang yang masih terbuka untuk mengerjakan amal-amal kebajikan, kerana amal-amal yang baik sahajalah yang menyebabkan seseorang diredhai Allah dan berjaya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis ini, junjungan kita s.a.w. menerangkan: Bahawa peluang-peluang yang baik terdapat dalam lima keadaan dan akan lenyap apabila berlaku keadaan-keadaan yang sebaliknya. Pertama-Semasa seseorang itu muda dan kuat, dan akan lenyap semasa ia tua dan lemah. Kedua-Semasa ia sihat dan segar dan akan lenyap apabila ia ditimpa penyakit. Ketiga - Semasa ia senang mewah dan akan lenyap apabila ia miskin dan memerlukan bantuan. Keempat - Semasa ia lapang dan akan lenyap apabila ia sibuk dengan sesuatu yang tak dapat dielak. Kelima - Semasa ia masih hidup, dan akan lenyap apabila ia meninggal dunia dan terhenti segala amal usahanya.
Apa Dia "Dunia" itu"?

Untuk menjalankan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang - sebagaimana yang terkandung pada maksud-maksud firman Allah Taala dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w., mengenai "Dunia", hendaklah diketahui lebih dahulu apa dia "Dunia" itu? Kalimah "Dunia" dipakai kepada beberapa pengertian.

Pengertian yang pertama

- "Dunia" itu ialah: Segala "Mata benda" yang dijadikan Tuhan menarik hati manusia mengambil bahagian padanya dan berusaha menjayakannya dan menyempurnakannya, sama ada untuk faedah dirinya sendiri atau untuk orang lain. "Mata benda" yang tersebut ialah "Bumi dan segala yang ada padanya" iaItu haiwan (manusia dan binatang), benda-benda galian atau logam, atau tumbuh-tumbuhan serta tanam-tanaman. Bumi ialah untuk manusia mendiaminya dan segala yang ada pada bumi itu, ada di antaranya yang menjadi pasangan kahwin dan ada yang menjadi bahan untuk dibuat makanan, minuman, pakaian, kenaikan, alat-alat dan perhiasan, serta rumah tangga tempat kediaman. Pengertian "Dunia" yang demikian berasaskan ayat-ayat 14 dan 185 Surah Ali Imran yang menyatakan: Bahawa semuanya itu adalah mata benda yang menjadi bahan segala kesenangan dan kemudahan hidup di dunia yang hanya untuk sementara waktu, dan yang memperdayakan orang yang singkat fikirannya, juga berasaskan hadis Aisyah r.a., yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, yang maksudnya menyatakan: Bahawa dunia ialah kampung halaman, rumah tangga dan hak milik orang yang tidak ada kampung halaman, rumah tangga dan hak milik yang kekal dan orang yang mengumpul-mengumpul mata benda dunia ini dengan tujuan memilikinya semata-mata ialah orang yang tidak sihat akalnya. Mengenai kekurangan akal orang yang hanya asyik bergembira mengumpul dan memiliki mata benda dunia ini, Rasulullah s.a.w. menerangkan seperti yang tersebut pada hadis Abdullah bin alSyakhir yang diriwayatkan oleh Muslim, maksudnya: "Anak Adam selalu berkata: "Ini hak milikku, itu hak milikku", pada hal yang menjadi hak miliknya yang sebenar ialah apa yang ia habiskan dengan memakannya dan meminumnya dan yang ia pakai atau gunakan sehingga menjadi lusuh dan buruk dan apa yang ia belanjakan dengan jalan mendapat pahala di alam akhirat kelak." Juga dengan hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari, maksudnya: "Sesungguhnya yang menjadi hak milik yang sebenar kepada seseorang ialah apa yang ia hantarkan ke khazanah Tuhan melalui satu-satu jalan yang tertentu dengan tujuan menjadi pendahuluan atau simpanan untuk hari akhiratnya.
Pengertian yang kedua

- "Dunia" itu ialah: Alam yang ada ini, alam yang diikuti dengan alam akhirat.

Pengertian "Dunia" yang demikian berasaskan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibn Majah, ertinya: "Dunia ini ialah penjara orang mukmin dan Syurga orang kafir. " Maksudnya: Orang mukmin di alam dunia ini - dengan sebab terikatnya dengan ikatan-ikatan taat setia kepada hukum Allah dan kewajipan-kewajipan menjaga diri daripada melakukan apa jua perkara yang dilarang oleh Allah, serta kewaiipannya membendung hawa nafsunya - adalah seolah-olah ia berada dalam penjara. Kalau ia berada dalam keadaan serba mewah pun, ia juga seolah-olah berada dalam penjara berbanding dengan kebebasan, kemewahan dan berbagai-bagai nikmat yang akan didapatinya dalam Syurga. Sebaliknya orang-orang kafir - dengan sebab mereka tidak terikat kepada hukum dan pantang larang yang ditetapkan oleh Allah, bahkan kebanyakan dari mereka dapat melakukan apa sahaja perkara yang diingini oleh hawa nafsu liarnya - maka mereka seolah-olah berada dalam Syurga, kerana masing-masing tidak akan beroleh di alam akhirat melainkan azab seksa jika mereka mati dengan keadaan kafir.
Pengertian yang ketiga

- "Dunia" itu ialah: Keadaan hidupnya seseorang di alam dunia ini hingga ke waktu ia mulai meninggal. Pengertian "Dunia" yang demikian berasaskan hadis Abu Musa Al-Asy`ari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, maksudnya: Sesiapa yang menumpukan perasaan kasihnya kepada "Keadaan hidupnya" di alam dunia ini semata-mata, tidak menghiraukan tanggungjawabnya terhadap hukum Allah, rosaklah bahkan luputlah kebaikan dan kebahagiaan akhiratnya; dan sesiapa yang menumpukan perasaan keinginannya dan kegiatan usahanya kepada kebaikan dan kebahagiaan akhiratnya semata-mata, rosaklah "keadaan hidupnya" di alam dunia ini, oleh itu tiap-tiap seorang hendaklah mengutamakan kebaikan dan kebahagiaan akhiratnya dengan tidak melupakan "keadaan hidupnya di alam dunia ini. Juga berasaskan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ibn `Asakir, maksudnya: Tidaklah dikira baik sifat orang yang membelakangkan "keadaan hidupnya" di alam dunia ini kerana berusaha untuk kebaikan dan kebahagiaan akhiratnya semata-mata, juga tidak dikira baik sifat orang yang membelakangkan kewajipan akhiratnya kerana berusaha untuk "keadaan hidupnya" di alam dunia ini semata-mata; tetapi baiknya sifat seseorang apabila ia berusaha untuk "keadaan hidupnya" di alam dunia ini dan untuk kebaikan, kebahagiaan akhiratnya sama, kerana keadaan hidup di alam dunia ini sungguhpun telah ditetapkan Allah menjadi sebab yang menyampaikan seseorang kepada kebahagiaan akhiratnya tetapi janganlah seseorang membiarkan dirinya menjadi beban kepada orang lain menjaga "keadaan hidupnya" di alam dunia ini, bahkan hendaklah ia sendiri berusaha menjaganya.
Pengertian yang keempat

- "Dunia" itu ialah: Cara bawaan hidup seseorang di alam dunia ini. Pengertian "Dunia" yang demikian berasaskan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan lbn Majah, hadis lbn Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan hadis Abu Darda' yang diriwayatkan oleh Tabarani, yang maksudnya menyatakan: Bahawa apa juga "cara bawaan hidup" di alam dunia ini serta segala yang berhubung dengan cara bawaan itu, semuanya adalah terkutuk, kecuali "cara bawaan hidup" yang mengingati akhirat sebagai ingatan yang membawa kepada melakukan perkara yang diwajibkan dan perkara yang digalakkan oleh Allah serta menjauhi segala laranganNya. "Cara bawaan hidup" yang demikian ialah yang menyebabkan orang yang melakukannya dapat mencapai rahmat Allah, khasnya "cara bawaan hidup" yang berkenaan dengan ilmu agama atau ilmu yang dikehendaki oleh agama, sama ada mengajarnya atau mempelajarinya, apabila diamalkan dengan tujuan mendapat keredhaan Allah. Setelah memahami pengertian "Dunia" yang telah dijelaskan satu persatu itu, maka nyatalah bahawa "Dunia" dengan pengertian yang pertama, yang kedua dan yang ketiga tidak ada padanya sebarang keburukan, bahkan semuanya itu adalah nikmat yang dikurniakan Tuhan kepada manusia untuk masing-masing menentukan nasibnya. Sesiapa yang menjalankan "cara bawaan hidup", berhubung dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan itu menurut jalan yang diredhai Allah, maka ketiga-tiga jenis dunia itu menjadi kepadanya seperti yang tersebut pada satu "Athar Islam" yang menyatakan bahawa dunia ini ibarat kebun tanaman untuk ditanami oleh seseorang semasa hidupnya supaya ia mendapat hasilnya pada hari akhirat kelak; dan sesiapa yang tidak berbuat demikian, maka dunia ini menjadi kepadanya seperti yang dinyatakan oleh satu "Athar Islam" lagi, iaitu: "Dunia ini, meliputi segala kesenangannya, kemewahannya, dan pangkat kebesarannya adalah ibarat bangkai yang dicaricari oleh binatang binatang buas". Imam Syafie rahimahullah telah mengulas "Athar" ini dengan kata-katanya yang bermaksud: Dunia yang tersebut hanyalah bangkai yang dikawal oleh binatang-binatang buas, sesiapa yang cuba mengambilnya walau sejemput sekalipun, maka ia akan ditentang oleh binatang-binatang buas itu, dan sesiapa yang menjauhinya, maka selamatlah ia dari angkara kemarahan binatang-binatang itu." Jelasnya "Dunia" dengan pengertian yang keempat sahajalah yang boleh bersifat buruk atau baik, kerana "cara bawaan hidup" terbahagi kepada tiga bahagian: (1) "Cara bawaan hidup" yang dikeji dan dilarang, iaitu segala apa jua cara bawaan hidup yang dilakukan dengan keadaan yang menyeleweng dari jalan yang ditetapkan Allah atau Rasul-Nya, lebih-lebih lagi yang menentang hukum syarak. (2) "Cara bawaan hidup" yang disuruh dan dipuji, seperti mengerjakan sembahyang, puasa dan lain-lainnya, baik yang "fardhu" maupun yang "sunat"nya, juga melakukan amal-amal kebajikan untuk masyarakat umumnya.

(3) "Cara bawaan hidup" yang diharuskan dengan syarat-syarat yang tertentu, seperti berhias-hias dan bersolek-solek pada tubuh badan, rumah tangga atau kenaikan; berlazat-lazat dengan makanan, minuman dan lain-lainnya; juga bersukaria dengan permainan dan hiburan. Semuanya itu diharuskan dengan syarat-syarat yang berikut: (a) - Tidak melampaui batas hukum syarak, dasar jimat cermat dan peraturan kesihatan; juga peraturan berjiran atau bergaul. (b) - Tidak bertujuan menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah atau berlawan-lawan, atasmengatasi. (c) - Tidak meleka atau melalaikan daripada menyempurnakan segala yang diwajibkan Allah atau yang digalakkan menyempurnakannya. Syarat-syarat yang tersebut dapat difaham dari maksud ayat 31 Surah al-A'raf, ayat 21 Surah alHadid, ayat 9 Surah al-Munafiqun dan hadis Abu Syuraih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahagian yang ketiga itu - dengan tertakluknya kepada syarat-syarat yang tersebut - jika dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendapat kesihatan dan kecergasan untuk menyempurnakan amal ibadat kepada Allah serta mencegah diri dari maksiat, juga untuk menjalankan khidmat yang suci bagi faedah masyarakat, dan untuk memberi pertolongan atau kemudahan kepada sesiapa yang mustahak diberikan - maka ia akan mendapat pahala dengan sebab tujuannya atau " niat"nya yang baik itu, sehinggalah bersatu, bersuka-suka dan berlazat-lazat suami isteri pun - jika dilakukan dengan tujuan mendapat anak yang soleh atau menyekat keinginan daripada yang tidak diredhai Allah - maka itu juga ada padanya pahala. Demikianlah kandungan ayat 36 Surah Muhammad dan hadis Abu Zar yang diriwayatkan oleh Muslim. Dengan itu maka pintu bagi mendapat balasan baik dari Allah Taala sedia terbuka kepada setiap orang mukmin yang menjalankan kerjanya sehari-hari, meliputi pembesar, pemimpin, kakitangan pejabat atau lain-lainnya, jika kerja itu dilakukan dengan tujuan baik yang diredhai Allah. Kesimpulannya, manusia semasa hidupnya berusaha dan beramal untuk alam dunia dan alam akhirat bersama, tetapi hendaklah diutamakan dan didahulukan perkara akhirat kerana ajal masing-masing tidak diketahui masa datangnya, boleh jadi senafas dua lagi, boleh jadi setahun dua lagi. Kalau dipercayai demikian keadaan ajal masing-masing, maka akan rugi orang yang menyangka lambat lagi sampai ajalnya dan akan mendapat untung orang yang menganggap sebaliknya. Misalnya: Dua orang pegawai yang mengetahui dengan yakin bahawa masing-masing tertakluk kepada perintah bermusafir ke sebuah negeri yang jauh tetapi diberitahu kepada masing-masing bilakah perintah itu keluar, lalu seorang di antaranya menyangka bahawa perintah itu tidak akan sampai kepadanya melainkan setelah lalu masa yang panjang, manakala yang seorang lagi menganggap bahawa perintah itu akan sampai kepadanya satu dua hari lagi, maka orang yang pertama sudah tetap melengahkan dan melambatkan kewajipannya membuat persediaan yang tak

dapat tidak untuk musafirnya dan orang yang kedua sudah tentu bersegera menyediakan keperluan musafirnya sambil menyempurnakan tanggungjawab jawatannya. Kemudian kalau sangkaan dan anggapan masing-masing itu berlaku sebaliknya maka orang yang pertama menderita kerugian dan orang yang kedua mendapat keuntungan. Oleh kerana misal yang tersebut jelas kebenarannya, maka "Athar Islam" yang selalu disebutsebut sebagai hadis sahih, yang ertinya: "Berusahalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari" itu, sayugialah difahamkan maksudnya dengan betul supaya selaras dan secocok dengan maksud hadis (142) yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Omar, hadis (143) yang diriwayatkan oleh `Amru bin Maimun dan hadis Abu Musa al-Asy'ari yang dinyatakan dalam pengertian yang ketiga tentang makna "dunia". Maksud hadis-hadis yang tersebut menyuruh tiap-tiap seorang. (1) Sentiasa ingat bahawa Ia sekarang dalam satu perjalanan yang dikehendaki ia singgah sebentar di dunia ini untuk mengambil bekal seberapa cepat yang boleh, kerana ia pada bila-bila masa sahaja akan diperintahkan meneruskan perjalanannya. (2) Sentiasa bersegera mengerjakan amal-amal soleh sebelum datangnya keadaan yang melemahkan tenaga dan kesanggupannya berbuat demikian, supaya ia jangan menanggung kerugian yang tidak putus-putus. (3) Sentiasa memberi keutamaan kepada usaha beramal untuk negeri akhirat yang nikmatnya kekal abadi dan cukup sempurna. Oleh itu marilah kita berdoa dan merayu ke hadrat Allah yang amat mengasihani semoga kita semua diberikannya hidayah dan taufik supaya dapat mengisi masa hidup kita dalam alam dunia ini dengan segala cara bawaan hidup yang bertujuan mendapat rahmat Allah dan keredhaannya di dunia dan di akhirat. Di sini kami sudahi dengan mengucap syukur ke hadrat Allah Yang Maha Pemurah, yang telah mengurniakan hidayah dan taufik kepada kami sehingga dapat berusaha - dengan sedaya upaya kami - menyusun jilid yang pertama ini dengan satu susunan yang kami harap pembacapembaca Bahasa Kebangsaan boleh mengambil manfaat untuk kebahagiaannya dunia dan di akhirat dengan masyi'ah Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan. Mudah-mudahan jilid yang kedua dan yang ketiga akan diusahakan dengan sempurna dengan izin Allah Taala.

َُْ ْ ‫كما الحمد لَك ربﱠنَا يَا ، ﷲُ ھَدانَا أَن لَوال لِنَھتَدي كنﱠا وما لِھَذا ھَدانَا الﱠذي ِ ﱠ ِ الحمد‬ َ َ َ َ ُ َ ِ ْ َْ ْ َ ‫ﱠ‬ َ َ َُْ ْ ََ ِ ‫كما أَنت علَيك ثَنَاء نُحْ صى ال سبحانَك ، سُلطانِك ولِعظيم وجْ ھك لِجالل يَنبَغي‬ َ َ ُْ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ْ ِ ََ َ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ‫لِما والخاَتَم أُغلق لِما الفَاتِح محمد سيﱢدنَا علَى وسلﱢم صل اللﱠھُم ,نَفسك علَى أَثنَيْت‬ ‫ُ َ ﱠٍ َ ِ َ َ َ ْ َ ﱢ‬ َ َ ِ ْ ‫ﱠ‬ َ َ ِْ

‫ْ َ ﱢ َ ّ‬ ‫ُْ ْ‬ ‫وعلَى وسلﱠم ﷲ صلﱠى ,المستَقِيْم صراطَك إِلَى الھَادىْ بِالحق الحق النﱠاصر ,سبَق‬ ‫َ َ‬ ‫ِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ِ‬ ‫َ َ َ َ َ‬ ‫يَصفُون عما العزة ربﱢ ربﱢك سبحان العظيْم ومقداره قَدره حق وصحْ بِه آلِه‬ ‫ِ ْ َ َ ﱠ ِْ ﱠ ِ َ َ َ ُْ َ َ ْ َ ِ ِ َ َِْ ِِ ْ ِِ َ ﱠ َ َ ِ ِ‬ ‫.العالَميْن ربﱢ ِ والحمد المرْ سلِيْن علَى وسالم‬ ‫َْ ِ َ َ‬ ‫َ ْ َ ُْ ُْ َ َ َ َ َ ٌ‬