RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1

UNIT TEMA TAJUK ARAS 1 Persekitaran Murid Diri Saya Aras 1 (Unit 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral Muzik Nilai Sopan santun Berhemah tinggi Nilai Tambah Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir -menyusun mengikut keutamaan

Berbual tentang diri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan kata tanya yang betul dalam soalan.. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Mengenal dan menyebut perkataan yang mengandungi digraf. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyalin ayat. Mengenal ayat tanya dan ayat penyata.

1.1

1.2

Berbual tentang sesuatu perkataan berkaitan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 I. Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri. II. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 I. Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat maklumat. II. Mengemukakan soalan bertumpu dalam perbualan. III. Menjawab soalan secara bertatasusila.

5.1

8.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 I. Menyebut perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding konsonan bergabung dengan betul. II. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 I. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. II. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 I. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 I. Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. II. Membina ayat majmuk dengan kata hubung.yang sesuai.

Tatabahasa - ayat penyata - ayat tanya Kosa kata - nama - tarikh lahir - hobi - umur - makanan kegemaran - cita-cita - sekolah - tempat tinggal

2 Persekitaran Murid Keluarga Saya

1. 2.

3. Aras 2 (Unit 1) 4. 5. 6. 7.

Menggunakan kata panggilan yang sesuai berdasarkan carta keluarga dan gambar. Mengemukakan pelbagai pertanyaan dan menjawab soalan dengan spontan dan bertasusila. Membaca kuat ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membezakan ayat majmuk dan ayat tunggal. Menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan. Menggunakan kata tanya yang betul. Menjana idea tentang keluarga.

1.1

1.2

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan seharian dengan kehidupan seharian meng-gunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 I. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 I. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respons. II. Menjawab pertanyaan dengan spontan.

5.1

Tatabahasa - kata tanya - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata - ayah - ibu - abang - kakak

Ilmu Kajian Tempatan, Pendidikan Moral, Muzik Nilai Kasih sayang Hormatmenghormati Kerjasama Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menjana idea, -meramal Teori Kecerdasan Pelbagai Kontekstual

8.1

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 3 Persekitaran Murid Sekolah Saya Aras 3 (Unit 1) 4. 5. 6. 1. 2. 3. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani & Kesihatan Muzik Nilai Tolong-menolong Ikhlas Bekerjasama Nilai Tambah Teori Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir - menjana idea

Berbual tentang sekolah dengan rakan. Menyatakan perasaan dan teguran dengan sopan dalam perbualan. Mengucapkan kata bual dengan sopan secara berpasangan menggunakan kata panggilan yang sesuai. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menjana idea mengenai aktiviti gotong-royong. Mencari makna perkataan yang diberikan.

1.1

1.2

Berbual tentang sesuatu perkarataan berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 I. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. II. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 I. Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bersoal jawab. II. Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan. Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 I. Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 I. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. II. Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. III. Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri.

5.1

8.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 I. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. II. Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 3 I. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna.

Tatabahasa - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata - sopan - kotor - mencuci - menyusun - menyediakan - gembira

4 Kemasyarakata n

1.

2. Jiran Saya Aras 1 (Unit 2) 3.

4.

5.

Menceritakan ciri sesuatu benda menggunakan kata, frasa, ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menceritakan teks yang dibaca. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberi. Menggunakan kata nama am dengan betul dalam konteks ayat.

2.1

8.1

5.2

8.2

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 I. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. II. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 I. Membina ayat tunggal berdasarkan gambar atau tajuk.

Tatabahasa - ayat tunggal - frasa - ayat majmuk - kata nama am Kosa kata - pokok - pasu - penyapu

Ilmu Sains Pendidikan Seni Kajian Tempatan Nilai Menghormati Tolong-menolong Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menjana idea -menyusun atur Kontekstual

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 5 Kemasyarakatan Hidup Bermasyarakat Aras 2 (Unit 2) 1. 2. 3. 4. 5. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan, Pendidikan Moral, PJK Nilai Kasih sayang Bekerjasama Berhemah Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menjana idea, -membuat urutan Belajar Cara Belajar

Menyusun gambar mengikut urutan. Bercerita tentang sesuatu maklumat yang terdapat dalam gambar. Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perkataan yang diberikan. Menyebutkan kata adjektif yang terdapat dalam pantun.

2.1

Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 I. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan yang betul.

8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. Membina ayat majmuk dengan kata hubung.yang sesuai. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Tatabahasa - kata adjektif - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata - hadiah - pisau - kek - majlis - kuih - pantun

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 2 Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyusun maklumat mengikut urutan.

8.2

Aras 2
Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk.

6 Kemasyarakatan Amalan Mulia Aras 3 (Unit 2)

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Bercerita tentang sesuatu perkara yang telah diperdengarkan. Membaca petikan yang diberikan dengan lancar dan menjawab soalan yang berkaitan dengan gambar itu. Menyenaraikan isi penting. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. Melafazkan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mewarna kata kerja dalam petak perkataan.

2.1

5.2

Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 I. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 I. Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. II. Melafazkan puisi dengan sebutan, nada, gaya dan intonasi yang betul. III. Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.

8.1

8.2

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 3 I. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Tatabahasa - kata kerja - ayat tunggal - ayat majmuk - sebutan & intonasi Kosa kata - berkelah - berjalan - nasihat - ketawa - diikat

Ilmu Kajian Tempatan, Pendidikan Moral, Nilai Kasih sayang Hormatmenghormati Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menciri Belajar Cara Belajar -teka silang kata Kecerdasan Pelbagai

Aras 3
I. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 7 Alam Kehidupan Haiwan Aras 1 (Unit 3) 1. 2. 3. 4. 5. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan, Pendidikan Seni, Sains. Nilai Kasih sayang Bersyukur Menghargai Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menyusun atur -menciri Belajar Cara Belajar Konstuktivisme

Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai berpandukan gambar. Menyebut aktiviti haiwan yang terdapat dalam gambar. Menggunakan kamus untuk meneliti ejaan. Menulis perkataan yang diperdengarkan. Membina ayat menggunakan penjodoh bilangan.

3.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 I. Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. II. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 1 I. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan.

5.1

6.1

9.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 I. Menyebut perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. II. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 I. Merujuk kepada kamus bergambar untuk meneliti ejaan perkataan yang didengar. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 I. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 I. Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna.

Tatabahasa - ayat penyata - ejaan - penjodoh ilangan Kosa kata - menghisap madu - berjalan lambat - berparuh tajam - gajah - harimau - beruang

8 Alam Kehiudpan Haiwan Peliharaan Aras 2 (Unit 3)

1. 2. 3.

Menyatakan tempat kediaman dan makanan haiwan. Mencari makna perkataan dengan merujuk kamus bergambar. Menulis rangkai kata dan ayat dengan ejaan yang betul berdasarkan ayat yang diujarkan oleh guru.

3.1

9.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 I. Mengenal pasti frasa yang yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. II. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 I. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan.

5.1

Tatabahasa - ayat majmuk Ejaan Kosa kata - kandang - akuarium - reban - sangkar - sakit - mentah - basah - timpa - panggil

Ilmu Kajian Tempatan, PJK, Muzik Nilai Kasih sayang Bersyukur Menghargai Nilai Tambah Kemahiran Berfikir - membanding d a n membeza

6.1

-

Kajian Masa Depan

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 9 Alam Kehidupan Zoo 3. Aras 3 (Unit 3) 4. 1. 2. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan, Matematik, Sains, Pendidikan Moral. Nilai Bertanggungjawab Menghargai Nilai Tambah Kemahiran Berfikir - Menilai Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Konstruktivisme

Memaklumkan maklumat yang terdapat dalam iklan mengikut keutamaan. Memberi makna perkataan dengan merujuk kamus. Menulis imlak yang diperdengarkan dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Melengkapkan ayat dengan frasa.

3.1

9.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 I. Mengenal pasti frasa yang yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. II. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 3 I. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

5.1

6.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 I. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. II. Memberikan makna perkataan, frasa, dan ayat. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 I. Merujuk kepada kamus untuk menghubungkaitkan perkataan dengan gambar untuk mencari makna.

Tatabahasa - tanda baca Ejaan Kosa kata - tempat pertama - hadiah saguhati

10 Persekitaran Saya Sahabat Saya Aras 1 (Unit 4)

1. 2. 3. 4. 5.

Menamakan benda-benda maujud. Mencirikan benda-benda maujud. Membina ayat tunggal berdasarkan gambar tunggal. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Melengkapkan ayat.

2.2

8.2

Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 I. Memberitahu pihak lain tentang perkara yang didengar dengan menggunakan perkataan yang tepat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 I. Membina ayat tunggal berdasarkan gambar atau tajuk.

5.2

9.1

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 I. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. II. Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. III. Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 1 I. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan.

Tatabahasa - kata adjektif - ayat tunggal Sebutan & intonasi Kosa kata - syiling - video - radio - pantun

Ilmu Matematik, Sains, Pendidikan Seni. Nilai Bertanggungjawab Keyakinan diri Nilai Tambah Kemahiran Berfikir - Menciri Belajar Cara Belajar Konstruktivisme

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 11 Persekitaran Saya Tempat Tinggal Saya Aras 2 (Unit 4) 1. 2. 3. 4. 5. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Pendidikan Moral Kajian Tempatan Nilai Bekerjasama Tolong-menolong Nilai Tambah Kemahiran berfikir. -Membuat urutan -Menjana idea Teori Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme 12 Persekitaran Murid Semangat Kejiranan Aras 3 (Unit 4) 2. 3. 1. Menceritakan sesuatu perkara berdasarkan teks perbualan dengan menggunakan bahasa yang betul. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam satu perenggan. Mengenal pasti dan menyenaraikan isi penting yang terdapat dalam teks. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 I. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 I. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 I. Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. II. Melafazkan puisi dengan sebutan, nada, gaya, dan intonasi yang betul. III. Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 3 I. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Tatabahasa - kata nama khas - kata nama am - tanda baca - ayat tunggal Kosa kata - bola sepak - pegawai bomba - pegawai perikanan Ilmu Sains Kajian Tempatan Pengajian Moral Nilai Semangat kejiranan Tolong-menolong Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -mencirikan Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme

Menyatakan sesuatu perkara yang dialami secara ringkas. Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menjawab soalan kefahaman. Menyusun maklumat mengikut urutan.

2.2

8.2

Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 I. Menyatakan perkara-perkara penting berdasarkan bahan rangsangan. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu. Aras 2 I. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk.

5.2

9.1

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 I. Membaca teks infomatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. II. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. III. Menyusun maklumat mengikut urutan. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 I. Mengeja dan menulis frasa serta ayat yang diperdengarkan.

Tatabahasa - ayat majmuk - kata hubung - ayat tanya Sebutan dan intonasi Kosa kata - dan - tetapi -

atau kerana

8.2

9.1

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 13 Sukan dan Rekreasi Sukan Sekolah Saya Aras 1 (Unit 5) 4. 2. 3. 1. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Kajian Tempatan Sains Nilai Bekerjasama Keyakinan diri Berani Nilai Tambah Kemahiran berfikir -menjana idea Kontekstual Kontruktisrime 14 Sukan & Rekreasi Juara Olahraga Aras 2 (Unit 5) 1. 2. 3. 4. 5. Menyampaikan maklumat berdasarkan gambar. Membina ayat berdasarkan maklumat. Melengkapkan ayat dalam perenggan. Membina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan. Mencarikan makna perkataan yang terdapat dalam petikan dengan merujuk kamus. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 I. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. II. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Menghasilan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 I. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 I. Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 I. Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. II. Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Tatabahasa - kata bilangan - ayat tunggal - ayat majmuk - sinonim Kosa kata / frasa - pantas berdiri - bersikap positif - rajin berlatih - hembus - pemberian - johan - cantik Ilmu Sains, Pendidikan Moral, Kajian Tempatan, Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Nilai Bekerjasama Keyakinan diri Berani Nilai Tambah Kemahiran B er fi ki r -menjana idea Belajar Cara Belajar Konstruktivisme

Menyampaikan maklumat tentang acara sukan dengan menggunakan kosa kata , struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mengenal pasti kata atau frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat Meneliti ejaan dengan merujuk kepada kamus bergambar. Membina ayat dengan perkataan berimbuhan beR-

3.1

10.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 l. Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. II.Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. Aras 1 I. Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan rangsangan untuk membentuk perenggan.

6.1

Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 l. Merujuk kepada kamus bergambar untuk meneliti ejaan perkataan yang didengar. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 I. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. ll. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan.

Tatabahasa - imbuhan ber... - ayat tunggal - ayat majmuk ejaan Kosa kata - balapan - ikrar -

8.1

berhimpu n piala khemah

8.1

10.1

7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 15 Sukan dan Rekreasi 2. Berkelah Aras 3 (Unit 5) 3. 4. 5. 6. 1. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Seni Nilai Cintakan negara Bersyukur Kasih sayang Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menyusun mengikut keutamaan ICT - Komunikasi

Mengenal pasti frasa dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan frasa yang sesuai. Memberi makna perkataan bergaris merujuk kepada kamus. Padankan gambar dengar ayat yang diberikan. Menyampaikan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Menyambung cerita daripada ayat yang diberikan. Menulis ayat dalam perenggan berdasarkan sesuatu tajuk.

3.1

10.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 I. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. II. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. Aras 3 I. Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan.

6.1

8.1

Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 I. Merujuk kamus untuk menghubungkaitkan perkataan dengan gambar untuk mencari makna. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 3 I. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna.

Tatabahasa - sinonim - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata - pelampung - ombak - kamera

16 Permainan Tradisional Bermain Layanglayang Aras 1 (Unit 6)

1. 2. 3. 4.

Menyatakan pandangan secara bebas tentang permainan layang-layang. Menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberikan. Menyatakan maksud isi kandungan teks yang dibaca. Membina lima ayat tunggal berdasarkan gambar

2.2

4.1

Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 I. Memberitahu pihak lain tentang perkara yang didengar dengan menggunakan perkataan yang tepat. Mengemukakan idea , pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun. Aras 1 I. Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan. II. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.

8.1

8.2

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 I. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. II. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 I. Membina ayat tunggal berdasarkan gambar dan tajuk.

Tatabahasa - sinonim - ayat tunggal - ayat majmuk ejaan Kosa kata - bahaya - mencuba -rangka lipatan

Ilmu Pend Moral Pendidikan Seni Kajian Tempatan Nilai Kasih sayang Bantu membantu Nilai Tambah Kemahiran berfikir -menyusun atur Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Konstruktivisme

8

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 17 Permainan Tradisional Permainan Congkak 4. Aras 2 (Unit 6) . 1. 2. 3. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Matematik Nilai Bekerjasama Bantu-membantu Nilai Tambah

Memberikan pandangan tentang permainan congkak. Menjelaskan maksud teks yang dibaca. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan. Membina ayat majmuk.

2.1

5.2

Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 I. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 I. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. II. Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul .

8.1

8.2

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 I. Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. II. Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Membina dan menulis ayat tunggal dan majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 I. Membina ayat majmuk berdasarkan gambar atau tajuk.

Tatabahasa - ayat majmuk - sinonim - ejaan - sebutan dan intonasi Kosa kata - congkak - galah panjang - jengkek

Kemahiran Berfikir
-menjana idea -menyusun atur . Belajar Cara Belajar Konststruktivisme

18 Permainan Tradisional Permainan Jengkek Aras 3 (Unit 6)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memberikan pendapat tentang permainan jengkek. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca. Mengenal pasti perkataan berimbuhan meN- yang ada dalam petikan. Membina ayat menggunakan perkataan yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Menyambung cerita yang diberikan.

2.2

4.1

Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 I. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 I. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara.

8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 3 I. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Tatabahasa - ayat tunggal - ayat majmuk - imbuhan Kosa kata / frasa - jengkek - tagan - mencampak - mengutip

Ilmu Sains, Pendidikan Moral, Kajian Tempatan. Nilai Bekerjasama Hormatmenghormati Kasih sayang Patuh Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menjana idea Kajian Masa Depan Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar

8.2

Aras 3
I. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk.

9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 19 Makanan Buah-buahan Aras 1 (Unit 7) 3. 4. 5. 6. 1. 2. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Seni Sains Matematik Kemahiran Hidup Nilai Kasih sayang Bersyukur Mengikut peraturan Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menjana idea Belajar Cara Belajar Konstruktivisme Teori Kecerdasan Pelbagai 20 Makanan Kuih-muih Melayu Aras 2 (Unit 7) 4. 5. 6 1. 2. 3. Menyatakan cerita yang didengar . Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. Membanding dan membezakan warna , bentuk, saiz, dan rasa kuih-muih Melayu. Menceritakan kuih kegemaran mereka. Membina ayat majmuk berdasarkan rajah tukar ganti Memberi maksud perkataan dan frasa yang diberikan. 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 I. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 I. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 I. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 I. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan daripada teks yang dibaca. II. Menjelaskan maksud teks yang dibaca. Tatabahasa - sinonim - tanda baca - ayat majmuk Kosa kata - lompang -cucur badak kuih lapis - garing - gebu Ilmu Sains Kajian Tempatan Pendidikan Seni Nilai Kasih sayang Menjaga kebersihan Nilai Tambah Kemahiran berfikir. -membanding beza Belajar Cara Belajar Teori Kecerdasan Pelbagai Kontekstual.

Menyampaikan cerita yang didengar. Membina ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan berdasarkan gambar. Menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberikan. Menggunakan kata adjektif dalam ayat. Menyatakan perkataan berlawan bagi kata adjektif yang diberikan. Mencirikan buah dari segi bentuk, warna, saiz, dan rasa.

2.1

8.2

Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 I. Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 I. Membina ayat tunggal berdasarkan gambar atau tajuk.

5.1

7.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 I. Menyebut perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan yang bergabung dengan betul. II. Membaca ayat tunggal diberikan. dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 I. Menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberikan bagi sesuatu gambar. II. Menyatakan isi kandungan teks yang dibaca.

Tatabahasa - ayat tunggal - ayat majmuk - ayat antonim - kata adjektif Ejaan Kosa Kata - masam - manis - pahit - bulat - kelat - warna

7.1

8,2

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 21 Makanan Air Kelapa Muda Aras 3 (Unit 7) 3. 1. 2. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains, Pendidikan Moral, Kajian Tempatan, Matematik. Nilai Bekerjasama Menghargai Bersyukur Nilai Tambah Kemahiran Berfikir Membuat kesimpulan Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme Tatabahasa - tanda baca - kata ganda Ejaan Sebutan & intonasi Kosa kata / frasa - kuih-muih - bermaafan - rendang - berkolek - dihulur - lemang Ilmu Pendidikan Moral, Kajian Tempatan. Nilai Kasih sayang Kejujuran Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menjana idea Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme

Menceritakan perkara yang dialami kepada orang lain. Melengkapkan ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan dengan menggunakan perkataan dan frasa yang diberi. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks.

2.1

8.2

Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 I. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 I. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk.

5.1

7.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 3 I. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. II. Memberikan makna perkataan, frasa, dan ayat. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 I. Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca.

Tatabahasa - ayat tunggal - ayat majmuk - imbuhan ejaan sebutan & intonasi Kosa kata / frasa - kelapa - dahaga - enak - menjampi - penawar

22 Perayaan

1. 2.

Hari Raya Puasa 3. Aras 1 (Unit 8) 4.

Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan maksud teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Membaca teks naratif dengan sebutan yang betul. Membina ayat dalam bentuk perenggan.

5.2

6.1

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 I. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. II. Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. III. Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 I. Merujuk kepada kamus bergambar untuk meneliti ejaan perkataan yang didengar .

3.1

10.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur, ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 I. Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. II. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan. Menghasilkan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna.

Aras 1
I. Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan rangsangan untuk membentuk perenggan.

11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 23 Perayaan Tahun Baru Cina Permainan Congkak Aras 2 (Unit 8) 1. 2. 3. 4. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral Nilai Kasih sayang Tolong-menolong Mendengar nasihat Mematuhi arahan Nilai Tambah Kemahiran Berfikir -menjana idea -menyusun atur mengikut urutan -memadan Belajar Cara Belajar Teori Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme 24 Perayaan 2. Hari Deepavali Aras 3 (Unit 8) 3. 4. 5. 1. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyenaraikan isi penting yang terdapat dalam teks. Membaca puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mencari makna perkataan dengan merujuk kamus bergambar. Menulis ayat dalam perenggan berdasarkan tajuk yang diberi. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 l. Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. ll. Melafazkan puisi dengan sebutan, nada, gaya, dan intonasi yang betul. lll.Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 l. Merujuk kepada kamus untuk menghubungkaitkan perkataan dengan gambar untuk mencari makna. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 l. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ll.Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah , menarik, dan bermakna. Aras 3 l. Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan. Tatabahasa - sinonim - ejaan - ayat penyata Kosa kata - Deepavali -mengintai dibuai - wadei - maruku Ilmu Pendidikan Moral Kajian Tempatan Nilai Bekerjasama Hormatmenghormati Erat silaturahim Muhibah Nilai Tambah Kemahiran berfikir - memadan Belajar Cara Belajar Teori Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme

Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mencari makna melalui kamus bergambar. Menyusun maklumat mengikut urutan. Menulis frasa dalam bentuk perenggan

5.2

6.1

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 I. Membaca teks infomatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. II. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. III. Menyusun maklumat mengikut urutan. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 I. Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna.

3.1

10.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 I. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. II. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna.

Tatabahasa - sebutan - intonasi - sinonim - ejaan Kosa kata - kuih bakul - tarian singa - berkunjung - menyambut - juadah

Aras 2
I. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

10.1

6.1

12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA UNIT TAJUK TEMA ARAS TAJUK ARAS 25 27 Patriotisme Patriotisme Malaysia Tanah Airku Hari Kemerdekaa Aras 1 n (Unit 9) Aras 3 ( Unit 9 ) OBJEKTIF OBJEKTIF 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan Membaca teks dengan intonasi yang betul. sebutan dan intonasi Menyenaraikan perkataan yang betul. yang mengandungi digraf, Memberi makna diftong, dan vokal perkataan. berganda Membina Rukun Negara Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk. dengan sebutan dan Melakukan arahan intonasi yang betul. dengan betul. Mendengar dan menyatakan arahan serta pesanan dengan teliti. Membina ayat tunggal. 1.3 1.3 FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA Memberikan dan memahami arahan 2.2 serta pesanan tentang sesuatu Memberi dan memahami arahan 2.2 perkara. serta pesanan tentang sesuatu Aras 1 perkara. I. Mendengar arahan serta Araspesanan dengan teliti. 3 I. Menyatakan arahan serta II. Menyatakan arahan dengan intonasi yang betulsebutan yang pesanan dengan dan cara 8.2 yang menyakinkan. betul dan jelas. II. Melakukan arahan serta 8.2 Membaca kuat perkataan dan pesanan dengan betul.dan intonasi ayat dengan sebutan Membaca kuat perkataan dan ayat yang betul dan memahami dengan sebutan dan intonasi yang perkara yang dibaca betul dan memahami perkara yang Aras 1 dibaca. I Menyebut perkataan yang Arasmengandung digraf, diftong, 3 I. Membaca ayat tunggal dan ayat vokal berganding dan majmuk dalam teks dengan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul dan jelas. betul. II. Membacamakna perkataan, II. Memberi ayat tunggal frasa,dan ayat. dan intonasi dengan sebutan yang betul. FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Ilmu Pendidikan Moral Kajian Tempatan Matematik Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Moral Nilai Nilai Kasih sayang Kasih sayang Cintakan negara Cintakan negara HormatBerani menghormati Nilai Tambah Nilai Tambah Kemahiran Kemahiran Berfikir Berfikir. -menganalisa -memadan -menciri Belajar Cara -menganalisa Belajar Belajar Cara Teori Kecerdasan Belajar Pelbagai Teori Kecerdasan Konstruktivisme Pelbagai Melaporkan sesuatu perkara dengan Tatabahasa bahasa yang sesuai dan tepat. - Ayat majmuk Membaca kuat perkataan dan ayat Tatabahasa Aras 2 dengan Menyatakan perkara penting - Ayat tunggal sebutan dan intonasi yang I. Sebutan & betul dan memahamibahan yang - Ayat tanya berdasarkan perkara intonasi dibaca rangsangan. - Ayat arahan Aras 1 Membina dan menulis ayat tunggal - Tanda baca / frasa Kosa kata I. Menyebut perkataan yang majmuk dan ayat - Jalur gemilang mengandung digraf, diftong, dalam sesuatu Kosa kata / frasa - Mengibarkan vokal berganding penulisan teks - comot konsonan - Kemerdekaan bergabung dengan betul.sesuatu - selesa entang - Kedaulatan II. Membaca ayat tunggal dengan - komuter tajuk. - Perpaduan sebutan - motosikal Aras 2 dan intonasi yang - Virago I. betul. Membina ayat majmuk Membaca dan menerangkan berdasarkan tajuk. maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Konstruktivisme. Ilmu Pendidikan Moral, Ilmu Kajian Tempatan, Pendidikan Moral, Muzik, Matematik. Kajian Tempatan, Sains. Nilai Kasih sayang Nilai Cintakan negara Bertimbang rasa Bekerjasama Mematuhi Hormatperaturan menghormati Menghargai Nilai Tambah Nilai Tambah Kemahiran Berfikir Kemahiranidea -menjana B er Belajar Cara fik Belajar ir -menjana idea Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Kontekstual Konstruktivisme

5.1 5.1

Melaporkan sesuatu perkara dengan Tatabahasa bahasa yang sesuai dan tepat. - Ayat tunggal Melaporkan sesuatu perkara dengan Tatabahasa Aras 1 - Ayat majmuk bahasa yang sesuai dan tepat. - sinonim - sebutan & I. Aras 3 Memberitahu pihak lain - ayat tunggal tentang perkara yang didengar - ayat intonasi I. Memaklumkan perkara yang majmuk - ejaan dengan menggunakan perkataan dilakukan kepada orang lain Kata nama yang tepat. dengan menggunakan ayat Kosa kata Kata ganda Membina dan menulis ayat tunggal - mengibarkan yang betul. dan ayat majmuk dalam tunggal Membina dan menulis ayat sesuatu mengiringi Kosa kata penulisan teks tentang sesuatu dan ayat majmuk dalam sesuatu tajuk.- meraikan - Asia Aras 1 penulisan teks tentang sesuatu - mencapai I. tajuk.Membina ayat tunggal - berniaga berdasarkan gambar atau Aras 3 - banyak tajuk. I. Membina ayat tunggal dan ayat - pelbagai majmuk dalam perenggan - tinggalan berdasarkan tajuk.

26 28 Patriotisme Sains dan Jalur Teknologi Gemilang Kenderaan Aras 2 (Unit 9) Aras 1 (Unit 10)

1. 1. 2. 2. 3. 3.

Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang Memberitahu kemahuan betul. kepada seseorang secara Melaksanakan arahan bertatasusila. dengan betul. Menulis ayat tunggal Membina ayat majmuk. berdasarkan tajuk. Menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberikan.

1.3 1.4

8.1 5.1

Memberikan dan memahami arahah 2.2 serta pesanan tentang sesuatu Menyatakan permintaan secara 5.1 perkara. berterus terang dan meyakinkan Aras 2 dengan intonasi dan paralinguistik I. Mengecam perkataan yang sesuai untuk menguatkan berbentuk arahan serta permintaan. pesanan . 8.2 Aras 1 II. Menerima dan I. Menyatakan kemahuan melaksanakan arahan kepadapesanan dengan serta seseorang secara bertatasusila. betul. Membina dan menulis perkataan, Membaca kuat perkataan dan ayat ayat tunggal, dan dan dengan sebutan ayat majmuk. betul intonasi yang Aras 1 7.1 dan memahami I. Menulis perkataan dan dibaca. perkara yang ayat Aras 2 tunggal yang I. diberikan dengan cara Membaca ayat majmuk yang betul dan kemas. dengan sebutan dan II. Membinayang betul. dan intonasi ayat tunggal ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan.

Aras 1
I. II. Menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberikan bagi sesuatu gambar. Menyatakan isi kandungan teks yang dibaca.

13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
UNIT TEMA TAJUK ARAS 29 Sains dan Teknologi Komunikasi Aras 2 (Unit 10) 1. 2. 3. 4. OBJEKTIF FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral Sains Nilai Kasih sayang Berbudi bahasa Nilai Tambah Kemahiran Berfikir - Menjana idea ICT – komunikasi Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstuktivisme 30 Sains dan Teknologi Komputer Aras 3 (Unit 10) 1. 2. 3. 4. Menyatakan permintaan dengan bersopan Menyudahkan cerita. Menyenaraikan perkataan berimbuhan ‘beR-‘ Membina ayat dengan perkataan berimbuhan ‘beR-‘. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 I. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 I. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 I. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. II. Memberikan makna perkataan , frasa dan ayat. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 I. Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca. Tatabahasa - imbuhan - ayat majmuk - ayat tunggal Ejaan Kosa kata - cakera padat -komputer -tawarmenawar -menyambar Ilmu Sains Kajian Tempatan Pendidikan Moral Nilai Kasih sayang Rajin Patuh Nilai Tambah Kemahiran Berfikir-menjana idea -menghubung kait Belajar Cara Belajar Teori Kecerdasan Pelbagai Konstruktivisme.

Mengemukakan permintaan secara bertatasusila. Melengkapkan ayat tunggal menggunakan perkataan yang sesuai. Membina ayat majmuk. Menjelaskan maksud perkataan yang diberikan.

1.4

8.1

Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 I. Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 I. Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. II. Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

5.1

7.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 I. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 I. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan daripada teks yang dibaca. II. Menjelaskan maksud teks yang dibaca.

Tatabahasa - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata nama - Kata ganda Sebutan dan intonasi Ejaan Kosa kata - internet - faksimile - komunikasi - digital

8.1

7.1

14