MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS JAWI DAN MENGENAL HURUF TUNGGAL JAWI YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH

DISAMBUNG DENGAN KAEDAH DALIL AVU ZAR ZAD
Dalilah binti Desa SK. Bukit Kalam W.P Labuan Abdul Kahar bin Abdul Rahim SK. Pantai W.P Labuan PENGENALAN Jawi adalah salah satu cabang daripada Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Ratarata sekolah didapati penguasaan menulis dan membaca Jawi telah dikuasai oleh pelajar-pelajar yang bersekolah agama pada waktu petang . Di sekolah agama petang mereka belajar jawi dalam tempoh peruntukan waktu yang panjang berbanding di Sekolah Kementerian Pelajaran. Hasilnya, pelajar-pelajar yang tidak bersekolah agama amat lemah di dalam kemahiran menulis dan membaca Jawi Jawi. Ini bermakna, satu kaedah atau teknik yang praktikal mesti dicari bagi mengatasi masalah ini. ABSTRAK Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui keberkesanan penggunaan dua Inovasi iaitu Teknik Dalil dan Teknik AVU ZAR zad bagi 4 sampel. Teknik Dalil digunakan untuk mengatasi masalah menukarkan tulisan rumi kepada Jawi. Manakala Teknik AVU ZAR zad pula digunakan untuk meningkatkan kemahiran menyambung Huruf Tunggal Jawi. Iaitu murid- murid tahun 2 Optimis ( sampel bagi tahap satu sekolah rendah ) . Murid tahun 6 Bestari (sampel bagi tahap 2 sekolah rendah ) SK. Bukit Kalam, murid tahun 4 SK. Pantai ( sekolah rendah ) dan pelajar dari 4 buah sekolah menengah ( model sekolah menengah ) di W.P Labuan yang menghadapi masalah dalam kemahiran menulis jawi dan lemah dalam kemahiran menyambung huruf-huruf tunggal jawi. Tujuan 4 model ini 1

digunakan adalah untuk mengetahui tahap tindakbalas dan reaksi tingkah laku 4 sampel tersebut terhadap Teknik Dalil Avu zar zad. Sebagai permulaan kajian, satu ujian pengesanan pencapaian pengetahuan sedia ada murid diberikan kepada 4 kategori pelajar tersebut .Hasilnya , murid yang paling lemah dalam penulisan jawi dan menyambung huruf-huruf tunggal jawi dapat dikenal pasti dengan keputusan 10 orang murid dari murid tahun 2 ( tahap I ) 10 orang murid tahun 6 ( tahap II ) SK. Bukit Kalam, 10 orang pelajar tahun 4 SK. Pantai dan 35 orang pelajar sekolah menengah. Bagi kategori sekolah rendah kajian ini dijalankan ketika mata pelajaran Jawi selama setengah jam. Setiap minggu. Manakala bagi sekolah menengah pula satu program khas untuk Pelajar-pelajar PMR anjuran Jabatan Pelajaran W.P Labuan telah diadakan bagi memantapkan kemahiran Jawi mereka. Jadi satu Ujian pengesanan telah dijalankan di situ bagi mengenal pasti pelajar-pelajar bermasalah. Selepas Teknik Dalil Avu zar zad di perkenalkan kepada sampel-sampel ini didapati peratus lulus rendah dan menengah telah meningkat dengan ketara . pelajar sekolah

1. REFLEKSI PEMBELAJARAN LALU Saya dan suami mengajar di sekolah yang berbeza tetapi mengajar mata pelajaran yang sama dengan status yang sama. Jadi, kami sering berbincang tentang masalah P & P dan jalan keluarnya. Kami telah mengajar Jawi selama sembilan tahun. Selama itu jugalah kami telah menghadapi dengan 2 masalah utama iaitu pelajar begitu mengambil masa untuk menguasai Jawi .Sudahlah peruntukan masa untuk bidang ini Cuma setengah jam sahaja. Bagi kami mengajar Jawi ini sama sahaja mengajar Mata Pelajaran Bahasa Melayu Cuma bentuk tulisannya sahaja yang berbeza jadi peruntukan waktu selama setengah jam memang tidak mencipta satu formula paling mudah bagi pelajar untuk menulis jawi dan meningkatkan kemahiran mengenal huruf yang boleh disambung serta menyambung huruf-huruf tunggal jawi.. Bagi kemahiran menyambung huruf tunggal Jawi pula . Banyak soalan yang sering kami terima dari para pelajar diantaranya ialah “ustaz, huruf alif boleh disambungkan tak dengan huruf dal ? “ “Ustazah, boleh tak huruf kaf disambungkan dengan huruf ya ?” . Setelah teknik kami cipta ini melalui proses pencerakinan dan proses penambahbaikan yang 2

agak lama akhirnya pada pertengahan bulan April, kami telah membuat sentuhan terakhir terhadap formula itu. Setelah itu barulah kami bersedia untuk menulis kajian tindakan ini. Walaupun bidang Jawi yang menjadi sub Mata Pelajaran Pendidikan Islam ini tidak dinilai di dalam peperiksaan UPSR namun ia tetap akan diukur di dalam peperiksaan PMR dan SPM di sekolah menengah nanti. Ini bermakna mahir atau tidak mahir seseorang pelajar itu menulis dan membaca Jawi adalah bertitik tolak di sekolah rendah.Kami berharap kajian tindakan ini dapat meningkatkan prestasi mata pelajaran Pendidikan Islam mereka seterusnya menyemarakkan rasa minat dan cinta terhadapnya. 2. FOKUS KAJIAN Kemahiran menulis Jawi merupakan tunjang kepada pencapaian baik Pendidikan Islam pelajar di dalam peperiksaan PMR dan SPM . Ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kami rasa bertanggungjawab untuk membantu pelajar-pelajar ini sebelum mereka melangkah ke alam sekolah menengah Oleh itu kajian kami menekankan aspek : 2.1 Menulis jawi bagi perkataan suku kata terbuka dan tertutup dengan menggunakan Teknik Dalil . 2.3 Mengenalkan huruf Jawi yang boleh disambung dan seterusnya menyambung huruf – huruf tunggal Jawi dengan menggunakan Teknik Avu Zar Zad. 3. OBJEKTIF KAJIAN 3.1 Objektif Umum Meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Jawi dalam usaha kearah meningkatkan pencapaian para pelajar di dalam Peperiksaan PMR dan SPM di sekolah menengah nanti. 3.2 Objektif Khusus memadai .Walaupun kami mengajar di sekolah yang berbeza . Masalah yang sama itu yang sering menghantui para pelajar sehingga memberi implikasi negatif kepada mereka iaitu tidak minat dengan mata pelajaran Jawi dan mereka rasa ia tidak penting kerana tidak dinilai di dalam UPSR. Situasi itu amat membimbangkan dan tidak boleh dibiarkan. Jadi. Untuk menangani masalah itu pelbagai jenis 3

kaedah dan teknik telah kami gunakan bagi menarik minat para pelajar. Menyedari akan situasi itu, kami telah membuat kajian terhadap kaedah ejaan jawi terkini dan mengkaji dan mencari apakah pendekatan terbaik untuk Murid dapat menulis suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dengan menggunakan Teknik Dalil . 3.2.1 Murid dapat mengenal huruf-huruf yang boleh atau tidak boleh disambung seterusnya menyambung huruf – huruf tunggal dengan betul dengan menggunakan Teknik Avu Zar Zad. 4. KUMPULAN SASARAN Seramai 10 orang daripada 24 orang pelajar tahun Dua Optimis (Kelas KIA), 15 orang daripada 16 orang pelajar 6 Bestari SK. Bukit Kalam ( kelas pelajar bermasalah ), 10 daripada 31 pelajar tahun 4 SK. Pantai dan 35 orang pelajar daripada 55 orang pelajar empat buah sekolah menengah terpilih telah melalui ujian untuk dipilih sebagai pelajar sasaran untuk menjadi model kajian tindakan inI. 5. PELAKSANAAN KAJIAN 5.1 Tinjauan masalah Masalah telah dikenalpasti melalui beberapa cara iaitu melalui pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran , latihan di dalam buku ketika mata pelajaran Jawi, ujian bulanan, ujian pra dan pos. Kami rasa amat sedih melihat pencapaian menulis jawi para pelajar. Keadaan ini jika dibiarkan akan menjadikan pelajar hilang minat terhadap mata pelajaran ini ibarat ‘ api di dalam sekam ‘. 5.1.1 Pemerhatian ketika Pengajaran dan Pembelajaran Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran Jawi dijalankan . Pelajar di dalam kelas telah dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu kumpulan A ( Amat mahir ), Kumpulan B ( mahir ) dan C ( lemah ). Memandangkan peruntukan masa untuk mata pelajaran Jawi Cuma setengah jam seminggu , maka kumpulan c sering ketinggalan. Masalah ini dihadapi juga oleh rakan sealiran saya. 4

5.1.2 Ujian Pra Proses kajian dimulakan dengan mengadakan Ujian Pra bagi mengenalpasti murid yang bermasalah dalam dua kemahiran. Pertama Kemahiran menulis Jawi .Ujian diberi dalam dalam bentuk menjawikan tulisan rumi. Kemahiran kedua yang diuji ialah Menyambung huruf-huruf Tunggal Jawi. Ujia Pra ini dijalankan tehadap 4 kategori pelajar (i) 24 pelajar sekolah rendah tahap 1 iaitu tahun 2 Optimis (ii) 17 pelajar sekolah rendah tahap II iaitu tahun 6 Bestari, SK. Bukit Kalam (iii) 10 daripada 31 pelajar tahun empat SK. Pantai (iv) 55 pelajar daripada empat buah sekolah menengah . Ujian untuk empat buah sekolah menengah itu dijalankan secara berpusat di dalam program anjuran Jabatan Pelajaran W.P Labuan di mana saya dijemput sebagai penceramahnya. Soalan yang dikemukakan adalah merangkumi semua subtopik di dalam Jawi. Berikut adalah keputusan prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar tersebut di dalam Ujian Pra. Jadual 1 : Analisis keputusan Pra pelajar ( Tahun 2 Optimis ) PRA GUNA Julat Markah Gred DALIL ( Tulis suku kata terbuka dan tertutup ) Bilangan 10 8-9 6–7 4–5 2–3 0 -1 % Lulus % Gagal A B C D E Murid 0 0 0 0 5 5 0% 100 % Jadual 2 : Analisis keputusan Pra ( Tahun 6 Bestari 10 orang pelajar ) 5 Peratus % 0% 0% 0% 0% 50 % 50 % PRA GUNA AVU ZAR ZAD ( mengenal huruf yang boleh dan tidak boleh disambung serta menyambungnya ) Bilangan Peratus Murid 0 0 0 0 3 7 0% 100 % % 0% 0% 0% 0% 30 % 70 %

PRA GUNA DALIL Julat Markah Gred ( Tulis suku kata terbuka dan tertutup ) Bilangan 10 8-9 6–7 4–5 2–3 0 -1 % Lulus % Gagal A B C D E Murid 0 0 0 0 1 9 0% 100 % Peratus % 0% 0% 0% 0% 10 % 90 %

PRA GUNA AVU ZAR ZAD
( mengenal huruf yang boleh dan tidak boleh disambung serta menyambungnya )

Bilangan Murid 0 0 0 0 3 7 0% 100 %

Peratus % 0% 0% 0% 0% 30 % 70 %

Jadual 3 : Analisis keputusan Pra ( Tahun 4 SK. Pantai ) PRA GUNA DALIL Julat Markah Gred ( Tulis suku kata terbuka dan tertutup )
PRA GUNA AVU ZAR ZAD ( mengenal huruf yang boleh dan tidak boleh disambung serta menyambungnya )

Bilangan 10 8-9 6–7 4–5 2–3 0 -1 % Lulus % Gagal A B C D E Murid 0 0 1 1 0 8 20 % 80 %

Peratus % 0% 0% 10 % 1 0% 0% % 80

Bilangan Murid 0 0 0 0 3 7 0% 100 %

Peratus % 0% 0% 0% 0% 30 % 70 %

Jadual 4 : Analisis keputusan Pra pelajar 4 buah sekolah menengah ( 35 orang ) ( sebelum guna teknik DALIL ) PRA GUNA Julat Markah Gred DALIL ( Tulis suku kata terbuka dan tertutup ) Bilangan Peratus Murid 0 % 0% 6

31 – 40

A

21 – 30 11 – 20 0 - 10 % Lulus % Gagal

B C D

1 14 20 43 % 57 % Jadual 4 :

3% 40 % 57 %

Analisis keputusan Pra pelajar 4 buah sekolah menengah ( 35 orang ) ( Sebelum guna teknik Avu Zar Zad ) PRA GUNA Julat Markah Gred AVU ZAR ZAD ( mengenal huruf yang boleh dan tidak boleh disambung Bilangan 9 – 10 7–8 5–6 3–4 0-2 % Lulus % Gagal A B C D E Murid 8 6 2 3 16 46 % 54 % serta menyambungnya ) Peratus % 23 % 17 % 6% 8% 46 %

5.1.3 Ujian Pos Ujian Pos digunakan untuk menguji dan mengukur tahap kefahaman pelajar terhadap kemahiran menulis suku kata terbuka dan tertutup dan kemahiran menyambung huruf-huruf tunggal dengan menggunakan Teknik Dalil Avuzarzad. Ujian Pos telah di jalankan sebanyak dua kali bagi sekolah rendah dan sekali bagi sekolah menengah. 5.2 Analisis Tinjauan Masalah 5.2.1 Analisis Ujian Pra dan Pos Analisis di bawah merangkumi dua jenis kemahiran : 7

1)

Kemahiran menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka dan tertutup.

2)

Kemahiran menyambung huruf-huruf tunggal Jawi. Jadual 7 : ANALISIS PRA DAN PASCA GUNA TEKNIK DALIL

Sekolah / Tahun Tahun 2 Optimis SK.Bukit Kalam Tahun 6 Bestari SK.Bukit Kalam Tahun 4 SK.Pantai Gabungan 4 buah sekolah menengah

% pra DALIL Gagal Lulus 100 % 100 % 80 % 57 % 0% 0% 20 % 43 %

% pasca DALIL Gagal Lulus 0% 0% 0% 17 % 100 % 100 % 100 % 83 %

Jadual 7 : ANALISIS PRA DAN PASCA GUNA TEKNIK AVU ZAR ZAD Sekolah / Tahun Tahun 2 Optimis SK.Bukit Kalam Tahun 6 Bestari SK.Bukit Kalam Tahun 4 SK.Pantai Gabungan 4 buah sekolah menengah Berdasarkan analisa di atas didapati Teknik Dalil Avu Zar Zad berjaya menjadi pemangkin perubahan markah byang ketara terhadap para pelajar. Pelajar sasaran bagi SK. Bukit Kalam dipilih dari kalangan pelajar yang selalu gagal dalam 8 54 % 46 % 6% 94 % % pra AVZZ Gagal Lulus 100 % 100 % 80 % 0% 0% 20 % % pasca AVZZ Gagal Lulus 20 % 0% 0% 80 % 100 % 100 %

semua mata pelajaran. Manakala bagi

pelajar SK.Pantai adalah dari pelajar

GALUS .Secara keseluruhannya, didapati perubahan bagi sekolah rendah amat membanggakan berbanding sekolah menengah . Faktor utama pelajar sasaran sekolah menengah tidak mencapai keputusan lulus penuh adalah kerana saya menjalankan ujian pra dan mengajar teknik Dalil Avu Zar Zad ini selepas memberi ceramah terhadap mereka ketika dijemput memberi ceramah untuk pemantapan ejaan Jawi Terkini. Jadi penumpuan untuk Topik Kajian Tindakan sekadar dilakukan dengan cara ‘ minum air sambil menyelam’. 5.3 Pelaksaan Tindakan / Pemerhatian / Penilaian 1. Penyelidik telah mengenal pasti pelajar-pelajar yang bermasalah melalui pemerhatian semasa pengajaran, latihan dalam buku latihan, Ujian Pra. 2. Penyelidik memberi dua jenis kertas soalan yang berbeza kemahiran dalam tempoh masa yang berbeza. Pertama, soalan menulis suku kata terbuka dan tertutup Jawi kepada Tulisan Rumi. Kedua, soalan untuk menyambung hurufhuruf Tunggal Jawi . 3. Setelah mereka selesai, kertas jawapan mereka dikutip dan jawapan mereka dianalisa dan tidak bincangkan kerana soalan itu akan digunakan semula untuk ujian pos. 4. Setelah pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk menjadi pelajar sasaran kajian ini, proses untuk pemulihan pun bermula dengan memperkenalkan satu Formula mudah untuk mengatasi masalah mereka yang diberi nama ‘ Teknik Dalil Avu Zar Zad ‘. 5. Peringkat pertama pelajar-pelajar diperkenalkan Teknik Dalil iaitu menggunakan Jadual kunci huruf yang mengandungi huruf-huruf yang

mewakili huruf-huruf tunggal rumi bersamaan huruf tunggal jawi dengan menggunakan pengetahuan sedia ada tulisan rumi mereka 6. Pelajar - pelajar menerima soalan latih tubi menulis huruf - huruf rumi tunggal . Mereka dikehendakki menulis huruf jawi yang mempunyai persamaan dengan huruf Jawi dengan melihat Kunci Huruf dan tidak dibenarkan melihat huruf pada latihan yang sama kali kedua. 7. Murid menerima soalan latih tubi yang mengandungi soalan menjawikan suku kata terbuka dan tertutup. 9 Kunci

8. Guru memantau kumpulan sasaran dan menulis jawapan di papan tulis. Pelajar menandakan jawapan mereka samada betul atau salah. 9. Pelajar diminta menulis jawapan mereka dengan tidak menyambungkan hurufhuruf tunggal Jawi. 10. Apabila pelajar-pelajar telah menguasai kemahiran itu barulah penyelidik memperkenalkan Teknik Avu Zar Zad. 11. Teknik ini digunakan untuk menepis soalan huruf apa yang boleh dan tidak boleh disambung daripada para pelajar . 12. Di dalam teknik ini para pelajar telah diberi satu jadual seperti di bawah:

13. Berasarkan

teknik di atas, pelajar telah diberi beberapa soalan yang

mengandungi perkataan yang ditulis dalam bentuk huruf tunggal Jawi. Pelajar dikehendakki menyambung huruf-huruf tersebut dengan menggunakan Jadual Teknik Avu Zar Zad di atas dengan cara berikut: 14. Apabila sesuatu perkataan Jawi mengandungi salah satu huruf seperti di dalam baris pertama, maka simbol tambah (+) ditulis selepas huruf tersebut. Tapi, jika huruf selain huruf baris di atas simbol tolak ( - ) ditulis selepas huruf itu. 15. Setelah selesai simbol-simbol itu ditulis, pelajar diminta menyambung hurufhuruf . Caranya, apabila selepas sesuatu huruf mengandungi simboi tambah (+), maka huruf itula boleh disambungkan dengan dengan huruf di hadapannya. Tetapi, jika selepas sesuatu huruf ditulis simbol tolak (-), maka huruf itu tidak boleh disambung. Mudah dan tepat. Di mana huruf hamzah, alif, va, wau, zai, ro, zal dan dal dan dikenali sebagai Avu Zar Zad di mana hurufhuruf ini tidak boleh di sambung . Bagi ayat Selain huruf di atas di dalam baris 10

kedua jadual Avu Zar Zad ialah huruf huruf yang tiada di dalam baris pertama. Huruf –huruf . Seperti contoh di bawah ini:

16. Setelah pelajar-pelajar memahami teknik tersebut, saya pun memberi ujiaan pos untuk menilai tahap perubahan tingkah laku mereka terhadap teknik yang diperkenalkan. 17. Alangkah gembiranya rasa di jiwa apabila melihat perubahan positif para pelajar. 18. Seterusnya, kami pun membuat proses yang sama terhadap 3 model lagi dan terus menyambung penulisan kajian tindakan kami ini. 5.4 Refleksi Kajian Semasa aktiviti ujian pos dilaksanakan, kami merasa sangat gembira dan terharu apabila melihat pelajar-pelajar kami yang sebelum ini langsung tidak tahu menulis perkataan jawi dan tidak tahu menyambung huruf-huruf tunggaljawi mampu melakukannya dengan penuh keyakinan tanpa memanggungkan kepala mereka untuk melihat kiri kanan bagi mencari jawapan dari rakan seperti sebelum ini. Mereka begitu khusyuk tunduk dan menulis jawapannya mereka tanpa ragu-ragu. Dari pemerhatian kami, masih ada pelajar yang menyambung huruf dengan huruf yang betul tetapi mereka tidak tahu untuk menulis bentuk huruf apabila bersambung.Dari sini kami telah merangka beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut untuk di masukkan ke dalam cadangan kajian seterusnya.Namun, kami tetap berpuas hati kerana pelajar kami telah mengenal huruf yang boleh dan tidak boleh disambung secara total. Malah kami tidak perlu lagi menjawab soalan “Ustazah… huruf ni boleh sambung tak ?”. Syukur………… A lhamdulillah 11

6. Cadangan untuk Kajian seterusnya. Penulisan Kajian Tindakan ini banyak membuka dimensi pemikiran baru kami terhadap dunia pendidikan ini.Kami dapat mencungkil kekuatan dan kelemahan diri kami dan pelajar kami. Kami telah menyenaraikan beberapa cadangan untuk tindakan masa depan kami iaitu : 1) Menggunakan dua teknik ini seawal mungkin bakal pelajar kami pada tahun hadapan. 2) Menggunakan teknik ini dengan kerap di dalam latihan latih tubi agar mereka tidak perlu menggunakan kunci huruf lagi untuk meningkatkan kemahiran menulis sesuatu perkataan . Kami juga telah menulis satu modul ( rujuk lampiran ) ejaan terkini untuk diguna pakai oleh rakan-rakan setugas. Modul itu digunakan selepas pelajar-pelajar telah menguasai kedua-dua Jadi, kami akan terus menambahbaik modul kami dan sedia mendengar teguran membina sesiapa sahaja. 7. Penutup Hasil daripada penyelidikan yang dijalankan, kami dapati terdapat perubahanpositif dari segi amalan pembelajaran pelajar. Semoga hasil kajian kami ini dapat dimanfaatkan dan menjadi proes P & P lebih menarik, berkesan dan menjimatkan masa. Akhir kata ingatlah janganlah kita memandang rendah terhadap pelajar-pelajar kita sedangkan kita masih belum menggilap kemahiran mereka seperti kata-kata ini , “ INGATKAN KACA RUPANYA PERMATA”

JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN 12

BilBil Aktiviti 1 Proses penyelidikan dan pembangunan ( R & D ) 2 3 4 5 6 7 8 9 Menulis Proposal Kajian Merancang tindakan Mengenal pasti pelajar untuk pelajar sasaran

Tarikh Pelaksanaan Selama 5 tahun 15 APRIL 2008 16 APRIL 2008 17 APRIL 2008

Ujian Pra tahun 2 Optimis 21 APRIL 2008 Ujian Pra tahun 6 Bestari Ujian Pra tahun 4 Sk. Pantai Ujian Pra dan pengajaran mengguna teknik Dalil Avu Zar Zad dan Ujian Pos 4 buah sekolah menengah 26 OGOS 2008 Melaksanakan pengajaran dengan mengguna Teknik Dalil untuk kemahiran menulis suku kata terbuka dan tertutup untuk 10 pelajar Tahun 2 Optimis 25 OGOS 2008 28 APRIL 16 JUN2008

10 Ujian pos 2 Optimis 11 Melaksanakan pengajaran dengan mengguna Teknik Dalil untuk kemahiran menulis suku kata terbuka dan tertutup untuk 10 pelajar Tahun 6 Bestari. 12 Ujian Pos 6 Bestari 14 Ujian Pra, pengajaran dan ujian Pos Pelajar tahun 4 SK. Pantai 15 16 17 Refleksi Kajian Menulis laporan penuh Kajian Tindakan Menghantar Proposal Kajian ke Jabatan Pelajaran Labuan

28 OGOS 2008 26 OGOS 2008

29 OGOS 2008 6 SEPTEMBER 2008 7 SEPTEMBER 2008 8 SEPTEMBER 2008 10 SEPTEMBER 2008

KOS KAJIAN 13

Bil. 1 2 3 4 5 6

Jenis bahan Kertas A4 2 rim Laminating paper Ribbon Fail keras Marker pen JUMLAH

Jumlah Kos RM20.00 RM 60.00 RM 3.00 RM 6.00 RM 10.00 RM 99.00

Bibliografi 1. Manual Kursus Kajian Tindakan, Bahagian Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan. 2. Buku Panduan Kursus Pemantapan Pelaksaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2008. 3. Seminar penyelidikan Kebangsaan 2007

14