XXYYZZO3YYXX RINGKASAN EKSEKUTIF Tugasan Soalan 3, yakni “Reflection in the teaching context refers to the process of inquiring any

habit or behavior critically and continuosly refining it. [Knowles, Coles & Presswood (1994)]. Bincangkan

bagaimana amalan reflektif dalam konteks perguruan dapat membantu seseorang guru meningkatkan prestasi diri, murid dan sekolahnya” adalah untuk memenuhi syarat Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran Malaysia, Kursus PTK3.

Tugasan ini dimulakan dengan suatu renungan agar guru berefleksi sejenak dan bersedia melakukan perubahan bagi menangani pelbagai cabaran dalam dunia pendidikan, dan merealisasikan harapan pemimpin dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) serta Wawasan Pendidikan Negara. Amalan reflektif akan saya bincangkan dari pelbagai sudut meliputi Perbincangan juga akan

pengertian dan pandangan pelbagai pihak.

menyinggahi beberapa ciri guru yang reflektif dan usaha-usaha untuk melahirkan guru yang reflektif lantas meningkatkan pemikiran reflektif dalam kalangan guru. Sesungguhnya, peningkatan profesionalisme amalan reflektif amat penting untuk dan secara tidak langsung

keguruan,

membolehkan guru menjadi pemangkin ke arah melahirkan generasi yang celik ilmu, memiliki sifat ingin tahu, mahu sentiasa mencuba, berfikiran terbuka, membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta yang sah, hatta menjadi bangsa yang glokal, yakni sedia bersaing pada peringkat global tetapi masih berakarkan budaya tempatan.

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX Perbincangan ini juga diharap dapat dijadikan satu wadah untuk membuka mata rakan-rakan guru kita tentang peri pentingnya amalan reflektif dalam kerja harian guru atau sebagai satu lagi alternatif dalam ruang kerja kita sebagai guru yang mengutamakan kecemerlangan pelajar dan sekolah.

PENGENALAN Soalan yang sering diajukan oleh masyarakat pada hari ini ialah : “Berkesankah pengajaran guru di sekolah?” “Pekakah guru terhadap anak muridnya?” Hal ini demikian kerana ada suara sumbang yang mengatakan bahawa jika pelajar tidak dapat menjawab soalan atau gagal dalam ujian , maka jawapan mudah yang diterima daripada guru ialah “Budak itu bodoh”. “Lemah” .

“Degil”. “Malas belajar”. “Susah untuk diajar”. Sesungguhnya, jawapan itu tidak sepatutnya terpacul keluar daripada mulut seorang guru kerana guru dilatih dalam pelbagai ilmu pedagogi dan kaedah psikologi serta dibekalkan dengan pengetahuan dan latihan bagi mendepani berbagai-bagai masalah dalam proses mendidik seseorang pelajar.

Guru yang berkesan dan kaya dengan pengalaman seharusnya menganggap ketidakupayaan pelajar sebagai ‘peluang’ untuk mempraktikkan segala

bidang ilmu yang dipelajari di institut perguruan atau di universiti. Salah satu bidang ilmu dalam pedagogi yang diajarkan kepada guru-guru ialah amalan reflektif. Sesungguhnya, amalan reflektif berbeza dengan amalan refleksif. Hakikat ini harus diperjelas kerana amalan reflektif melibatkan pemikiran yang mendalam dan penilaian yang kritis sedangkan refleksif pula hanya tindakan spontan dan semula jadi hasil daripada reaksi kepada sesuatu kejadian. ©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX

Melalui amalan reflektif, seorang guru bukan sahaja dapat memanfaatkannya untuk membantu pelajar-pelajarnya meminati pelajaran, malah mengelakkan keciciran ilmu dalam kalangan pelajar sehingga menyebabkan mereka tidak lagi mahu bersaing dengan rakan-rakan yang lebih cemerlang dan sentiasa berasa rendah diri yang lama-kelamaan menyebabkan mereka menjadi kelompok pelajar yang gagal atau lemah dalam pelajaran. Guru reflektif pastinya tidak akan mengabaikan potensi pelajarnya dan sering kali bereflektif dan membantu pelajarnya membuat refleksi agar situasi ‘menang-menang’ dapat diperoleh. Jika situasi ini dapat diwujudkan, saya percaya prestasi

sesebuah sekolah juga akan turut meningkat.

Sememangnya tugas mendidik atau ‘memanusiakan manusia’ bukanlah mudah kerana mengajar turut dianggap sebagai suatu “seni”. Justeru, kita berharap agar semua guru menerima pakai segala cabaran di sekolah dan menghadapinya sebagai pengalaman berharga lantas beroleh kepuasan diri.

“Learning always involve two things. Exposure to new information or experience and the personal discovery of what it means. Any information will affect a person’s behavior only in the degree to which he or she has discovered personal meaning of that information.” (Combs, 1982)

Tidak menjadi rahsia lagi, kepuasan bekerja ialah perencah kecemerlangan guru dalam profesionalisme mereka. Justeru, dalam konteks perguruan,

amalan reflektif haruslah disebarluaskan, dimanfaatkan dan dipraktikkan oleh guru kerana keberkesanannya memang tidak diragui, malahan ©ganos@smjk chung hwa, kota bharu. amalan

XXYYZZO3YYXX reflektif wajib diajarkan kepada guru-guru pelatih sebagai persediaan apabila ditempatkan di sekolah-sekolah nanti.

DEFINISI AMALAN REFLEKTIF Mengikut Kamus Dewan Dwibahasa (1979), reflektif ditakrifkan sebagai ‘gambar (bayangan) dalam cermin ; pembalikan ; renungan, kenangan atau pernyataan fikiran dalam bentuk tulisan atau percakapan.’ Oxford Wordpower Dictionary (1998) deeply’. pula mendefinisikannya sebagai ‘thoughtful; to think

Banyak pendapat yang diketemukan berhubung dengan amalan reflektif. Mengikut Mezirow (1994), membolehkan mengamalkan reflektif dalam proses pedagogi

pembelajaran bermakna (meaningful learning) berlaku

menerusi penilaian kendiri terhadap sesuatu andaian, pola interaksi dan tindakan.

John Dewey (1933) pula telah berkali-kali menegaskan kepentingan amalan reflektif dalam pembelajaran. Menurutnya, semasa membuat refleksi

terhadap pengalaman, seseorang boleh memahami sesuatu situasi yang kabur dialaminya kepada satu situasi yang jelas. Sementara itu, Donald

Schon (1983.1987) mendefinisikan pengamal reflektif sebagai seorang yang boleh berfikir semasa bertindak balas.

Dalam konteks pendidikan, refleksi merupakan suatu proses murid berusaha untuk mengingat dan merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difikirkan atau dialaminya, kemudian menganalisis dan menilai kesannya, ©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX termasuk memikirkan cara membaiki dan merancang dengan

mengubahsuainya untuk digunakan dengan lebih berkesan pada masa depan. Sementara itu, dalam konteks pengajaran guru pula, amalan reflektif merupakan amalan yang melibatkan guru melakukan refleksi sebelum, semasa dan selepas pengajaran.

Tindakan refleksi biasanya berlaku apabila seseorang menghadapi sesuatu masalah atau situasi yang menggerakkannya berusaha mencari

kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang baharu . Mengikut Schon (1983, 1987), seseorang yang menghadapi sesuatu masalah atau situasi akan tergerak usaha untuk memperoleh pemahaman baharu terhadap

masalah atau situasi itu, lantas membentuk kerangka tentang aspek itu berdasarkan perincian latar berkenaan, kemudian membentuk

semula(=reframe) kerangka

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman

yang sedia ada, diikuti dengan perancangan untuk pelaksanaan tindakan masa depan. Trigger Mencetus . menimbulkan rasa ingin tahu mengenai masalah atau situasi Frame Membentuk kerangka … membentuk kefahaman latar Reframe Membentuk semula kerangka … membentuk kefahaman baharu Plan Merancang tindakan baharu.

Rajah 1 : Proses amalan refleksi Schon Keempat-empat peringkat proses ini merupakan satu pusingan yang

berterusan apabila masalah baharu ditimbulkan semasa pelaksanaan tindakan baharu. Pusingan proses amalan refleksi akan diulang-ulang

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX secara berterusan demi meningkatkan keberkesanan tindakan penyelesaian masalah ke tahap optimum.

Sementara itu, proses refleksi pedagogi melibatkan 6 peringkat yang dapat dilihat dalam rajah 2 di bawah.

Kefahaman Mengenal pasti dan menjelaskan isu, fenomena atau masalah pedagogi. Kefahaman baharu Membuat atau merancang pengubahsuaian, peningkatan atau tindakan susulan. Transformasi Merancang tindakan pedagogi.

Refleksi Refleksi terhadap tindakan yang diambil.

Pelaksanaan Melaksanakan, menguji atau mengkaji tindakan yang dirancang.

Penilaian Menilai tindakan yang diambil. Rajah 2 : Lingkaran Proses Refleksi Pedagogi Proses tersebut bermula daripada kefahaman awal, diikuti dengan peringkatperingkat transformasi merancang tindakan pedagogi, pelaksanaan,

penilaian, refleksi dan kefahaman baharu. Kefahaman baharu ini seterusnya menjadi cetusan asas untuk transformasi baharu dan tindakan-tindakan yang berikutnya, hingga menjadi suatu bentuk lingkaran bergelung secara terusmenerus demi meningkatkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemahiran pedagogi seseorang pendidik.

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX Amalan reflektif dapat memperkaya diri dan merangsang amalan profesional. Dalam kalangan guru, amalan ini bertindak sebagai forum untuk membuat keputusan yang mengakibatkan tindakan tentang konteks pengajaran. Proses refleksi yang dikemukakan oleh Dewey (1933) menjadi batu asas dalam mengkaji proses kognitif guru semasa membuat keputusan tentang pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan refleksi memerlukan

perkembangan sikap dan kebolehan seperti keterbukaan, kerelaan untuk menerima tanggungjawab bagi membuat keputusan dan mengambil tindakan. Amalan reflektif juga memberi peluang kepada guru menganalisis diri serta menyedari tentang kekuatan dan kelemahan diri. membuat pengubahsuaian serta Dengan ini, guru dapat terhadap proses

penambahbaikan

pembelajarannya agar lebih efektif.

Ringkasnya, selepas

individu itu

membuat refleksi, ia akan memberi kefahaman baharu dan kemudian ia dapat menghayati dan membuat aspirasi.

Sesungguhnya, seseorang guru yang berfikir secara reflektif dapat dilihat daripada tindakan-tindakan berikut: a) Mengaitkan sesuatu idea dengan pengalaman-pengalaman yang sedia ada. b) Mengemukakan soalan-soalan sendiri. c) Mengusulkan hipotesis dan andaian. d) Mengemukakan pelbagai kemungkinan penyelesaian yang wajar. e) Menilai kemungkinan penyelesaian secara kritis dan kreatif.

Sehubungan itu, memang kena pada masanya jika guru bermuhasabah seketika sambil menilai kemaslahatan amalan reflektif ini dalam konteks ©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX perguruan yang sebenarnya. Hal ini demikian kerana manfaatnya bukan

hanya kepada guru, malah kepada pelajarnya dan sekolah, tempatnya menabur bakti.

PERINGKAT PEMIKIRAN REFLEKTIF Amalan reflektif tidak dapat difahami dengan jelas jika kita tidak melihat ciriciri pemeringkatannya. Ciri pemikiran reflektif melibatkan penyelesaian sesuatu masalah secara peringkat, secara kritis dan kreatif, ingatan semula pengalaman-pengalaman yang berkaitan serta penilaian terhadap

kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. Secara ringkasnya, ciri-ciri itu diperingkatkan seperti berikut:

1. MASALAH 2. MEMBACA DAN MENTAFSIR MAKLUMAT 3. MENENTU DAN MENYUSUN MAKLUMAT 4. MENCARI HUBUNGAN

– proses pemikiran bermula. – memahami masalah melalui pemikiran kognitif. - memproses dan menganalisis data dengan pemikiran secara kritis. – mengingat kembali hubungan pengalaman yang sedia ada dengan penyelesaian masalah. – Penggunaan pemikiran kritis dan kreatif. - mencari pelbagai kemungkinan penyelesaian. – Penggunaan pemikiran refleksi (metakognisi) untuk membuat keputusan atau menetapkan tindakan.

5. MENCADANG HIPOTESIS 6. MEMBUKTIKAN HIPOTESIS 7. MENILAI PENYELESAIAN

CARA MENINGKATKAN PEMIKIRAN REFLEKTIF

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX Dalam proses pengajaran-pembelajaran, terdapat berbagai-bagai cara berkesan digunakan untuk meningkatkan pemikiran reflektif mahupun bagi guru itu sendiri. Antaranya ialah : a) Memperkenalkan masalah-masalah terbuka. b) Melatih pelajar supaya cekap menggunakan teknik penyelesaian masalah. c) Membimbing pelajar menggunakan pemikiran kritis, teknik bagi pelajar

menganalisis dan mentafsir maklumat-maklumat daripada data. d) Membimbing pelajar menggunakan pemikiran kreatif untuk membentuk pelbagai hipotesis serta menghasilkan pelbagai kemungkinan

penyelesaian yang wajar. e) Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognitisi dan teknik refleksi untuk menilai kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. f) Dalam segala proses pemikiran reflektif yang digunakan untuk

menyelesaikan masalah, guru harus menggunakan teknik penyoalan supaya daya pemikiran reflektif pelajar dapat dipertingkatkan.

CIRI-CIRI GURU REFLEKTIF a) Sentiasa berfikir tentang tujuan, isi kandungan dan tindakan dalam konteks pengajaran. b) Sentiasa mempelajari dan memahami sesuatu yang baharu hasil daripada pengalaman yang telah dilalui. c) Berusaha memperbetul sebarang kesilapan dan perlakuan semasa merancang dan melaksanakan pengajarannya. d) Boleh menghubung kait apa-apa yang dipelajari atau dialami dengan tugas dan kehidupan harian. ©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX e) Sentiasa melihat sesuatu isu atau masalah dari pelbagai perspektif agar penyelesaiaan terbaik dapat dibuat dengan lebih sistematik. f) Sentiasa mempelajari daripada apa-apa yang dibuat agar memberi makna kepadanya dalam konteks peribadi, profesion, masyarakat, dan negara.

KEPENTINGAN AMALAN REFLEKTIF KEPADA A) GURU 1) Guru yang menggunakan teknik refleksi dan penilaian kendiri semasa dan selepas melaksanakan rancangan dan mengajarnya di dalam bilik darjah dapat meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran. Keberkesanan

amalan reflektif ini lebih terserlah jika guru memikirkan perkara-perkara ini : a) Adakah set induksi sesuai dan berjaya menarik minat pelajar? b) Adakah perkembangan pelajaran membantu pelajar memahami konsep dengan jelas dan membolehkan mereka memperoleh kemahiran baharu mengikut objektif yang ditetapkan? c) Adakah isi pelajaran disampaikan secara sistematik, tepat dan lengkap? d) Adakah murid-murid melibatkan diri dengan cergas dalam aktiviti Pengajaran &Pembelajaran (P&P)? e) Adakah teknik dan kaedah mengajar digunakan sesuai dan berkesan?

f) Adakah aktiviti penilaian diadakan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran? ©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX g) Adakah aktiviti penutup sesuai dan berkesan? h) Adakah pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dapat mencapai objektif pelajaran yang ditetapkan?

Apabila guru berusaha memikirkan soalan-soalan tersebut dan cuba menjawab, proses refleksi dan penilaian kendiri sebenarnya telah berlaku. Hasil daripada proses ini, guru dapat menggunakan teori pengajaran dan pembelajaran untuk menilai kekuatan dan kelemahan pengajaran serta pembelajaran muridnya. Natijahnya, guru akan berusaha mencari ikhtiar untuk mengatasi bidang kelemahannya dengan menyediakan,

mengubahsuai rancangan serta kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Ringkasnya, penggunaan teknik refleksi dan penilaian kendiri adalah amat penting bagi guru-guru reflektif yang proaktif dan berakauntabiliti untuk memastikan objektif P&P tercapai dengan jayanya.

2. Guru yang memanfaatkan Penulisan Jurnal atau Reflektif, iaitu

yang

merupakan catatan tentang sesuatu peristiwa, masalah yang dihadapi, peringkat pencapaian sesuatu bidang dan sebagainya, membolehkan guru itu sendiri membuat refleksi, menilai serta menggunakannya sebagai rujukan untuk mengambil tindakan susulan yang wajar dan berkesan. Kajian juga menunjukkan bahawa penulisan jurnal ialah alat untuk mereflek secara sistematik dan merangsangkan pemikiran reflektif serta

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX dapat mendorong guru mengamalkan penyiasatan reflektif dan penilaian kendiri terhadap isu-isu pengajaran dan pembelajaran. (Bolin, 1988).

3) Penggunaan Portfolio Reflektif oleh guru pembelajaran dapat mencerminkan

sebagai bukti pengalaman pemikiran dan

perkembangan

pembelajaran. Portfolio ini bukan sekadar koleksi bahan dan laporan peristiwa atau pengalaman guru semata-mata tetapi memanfaatkan guru memperoleh pembelajaran daripada peristiwa dan pengalaman tersebut. Guru juga dapat merancang dan melaksanakan tindakan susulan. Menurut Shulman (1987), melalui portfolio pengajaran, guru akan menjadi lebih reflektif tentang apa-apa yang dilakukan mereka dalam P&P. Portfolio ini juga membantu guru mendokumentasi dan menerangkan

tindakan mereka; membuktikan pengetahuan profesional mereka dan membuat refleksi tentang APA, BAGAIMANA dan MENGAPA mereka melakukan sesuatu tindakan. (Seldin, 1997). Dengan mengimbas balik pengalaman-pengalaman lepas dalam portfolio, segala halangan dalam proses P&P dapat dikenal pasti dan difikirkan penyelesaiaannya. Guru juga boleh mengubahsuai atau mengubah teknik pengajaran untuk mencapai matlamat. Proses refleksi juga memandu guru meneroka ideaidea dari sumber-sumber lain.

4) Mod lain seperti autobiografi, rekod temu bual dan rakaman elektronik juga boleh digunakan dalam proses reflektif. Tuntasnya, amalan reflektif membantu guru meningkatkan profesionalisme diri dan merangsang pemikiran baru serta menggalakkan perbincangan dengan rakan-rakan guru lain tentang kesesuaian teori dan persoalan yang dipertikaikan.

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX Amalan reflektif juga membawa kepuasan intrinsik apabila guru dapat menganalisis sesuatu situasi atau pengalaman dengan sebaik mungkin dan membentuk suatu pandangan secara logik.

B) Pelajar 1) Guru yang mengamalkan reflektif atau mempunyai pemikiran reflektif sudah tentu memanfaatkan pelajarnya. Secara tidak langsung, pelajarnya juga akan diasuh agar (1987), pemikiran mempunyai pemikiran reflektif. Menurut Beyer pelajar dapat ditingkatkan jika pelajar

reflektif

menggunakan Log Pembelajaran, iaitu catatan pelajar tentang maklum balas, perasaan, pemikiran, idea rakan sikap, pandangan pengetahuan dan sebagainya yang terdapat semasa aktiviti pembelajaran di sekolah. Di samping mencatatkan aktiviti harian, Log Pembelajaran turut meliputi identifikasi, analisis dan refleksi pembelajaran pelajar masing-masing. Secara tidak langsung, ini akan membantu meningkatkan daya fikir dan keintelektualan pelajar.

2) Pelajar juga mendapat manfaat melalui Pemetaan Konsep, iaitu melibatkan penggunaan peta minda dan pengurusan grafik. Kedua-dua alat berfikir ini paling sesuai digunakan untuk meningkatkan kemahiran berfikir, termasuk pemikiran reflektif dalam kalangan pelajar.

3) Penggunaan teknik penyoalan, iaitu melibatkan penggunaan soalan jenis gerak balas lanjutan sesuai untuk menggalakkan pelajar berfikir secara reflektif. Biasanya, ketika mengajarkan pelajaran Bahasa Melayu, guru menggunakan soalan jenis gerak balas

khususnya karangan,

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX lanjutan seperti membina soalan dengan menggunakan kata tugas seperti Terangkan, Huraikan, Bincangkan, Bezakan, Bandingkan,

Bagaimanakah, dan sebagainya.

4) Menerusi Pembelajaran Rundingan, pelajar-pelajar keputusan seperti merancang jadual waktu

dapat membuat

pengurusan bilik darjah,

pembahagian peranan-peranan dalam sesuatu projek, kerja berkumpulan dan sebagainya. Pembelajaran Rundingan antara pelajar memerlukan penggunaan refleksi kendiri dan pemikiran reflektif dalam proses perancangan, perbincangan, penilaian dan membuat keputusan. Melalui cara pembelajaran rundingan, pemikiran reflektif dapat ditingkatkan.

5) Jurnal

Reflektif

yang diperkenalkan oleh guru kepada pelajar pula

merupakan catatan tentang sesuatu peristiwa, masalah yang dihadapi, peringkat pencapaian sesuatu bidang dan sebagainya. bertujuan membolehkan pelajar membuat refleksi, Catatan itu menilai serta

menggunakannya sebagai rujukan untuk mengambil tindakan susulan yang wajar dan berkesan.

C) Sekolah 1) Guru dan pelajar merupakan aset penting sesebuah sekolah. Tidak ada pentadbir yang menginginkan pelajar yang bermasalah dalam aspek kurikulum dan kokurikulum serta sahsiah diri. Mereka juga tidak mahu tenaga pengajar yang bersifat ‘parasit’ di sekolah, jumud dan tidak mahu bermuhasabah serta tiada wawasan. Dalam bahasa mudahnya, guru dan pelajar serta sekolah diibaratkan ‘lagu dan irama.’ Jika iramanya pincang, ©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX maka rosaklah lagu itu. Justeru, amalan reflektif yang diamalkan oleh warga pendidik turut memanfaatkan sekolah. Jika guru mampu mengesan masalah dan mengatasinya secara reflektif dan pelajarnya juga mampu bereflektif, maka outputnya pasti positif. Prestasi akademik akan dapat diatasi. Masalah disiplin juga akan dapat ditangani. Lagipun, disiplin asas kejayaan pelajar. Sementara itu, martabat guru akan dapat ditingkatkan pada pandangan masyarakat, dan permuafakatan guru – ibu bapa dapat dijalinkan. Secara tidak langsung, proses P&P di sekolah akan terurus dengan baik. Jelaslah di sini bahawa manfaat sekolah bergantung pada guru dan pelajar yang memanfaatkan amalan reflektif. Yang pentingnya, pendidik perlulah menjelmakan teori yang dipelajari dalam bentuk tindakan. (Schon D. 1983,1987).

2) Sekolah juga mendapat tindak balas positif dengan membiarkan guru melakukan refleksi dalam proses P&P di sekolah. Sebagai contohnya, Instrumen Pentaksiran Guru yang diedarkan kepada guru sebelum proses pencerapan di sekolah bukan sahaja dapat membantu guru meningkatkan prestasi guru, malah memberikan peluang kepada guru membaiki diri, dan memahami kehendak Jemaah Nazir Sekolah. Lihat Lampiran A.

Sebagai intiha, amalan reflektif haruslah dianggap sebagai suatu amalan yang baik demi meningkatkan prestasi guru itu sendiri, dan juga pelajar dan sekolah. Jika impian kita ke arah melahirkan generasi cemerlang, maka amalan reflektif merupakan pakej lengkap kerana amalan ini memberikan ruang kepada guru meningkatkan profesionalisme diri dengan mengubahsuai segala teori pengajaran dan pembelajaran , dan kaedah dan teknik mengajar ©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX serta membuat penilaian kendiri tentang kebaikan dan kelemahan pengajarannya dan pembelajaran pelajarnya.

PENUTUP Jatuh bangun institusi sosial seperti sekolah terletak di tangan guru, bukannya orang lain. Di tangan warga gurulah tergenggam segala

permasalahan pendidikan sejak sekian lama dan di pundak guru jugalah disandarkan harapan untuk mewarnakan dunia pendidikan, bak kata Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi ketika melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC), Putrajaya Januari 2007 : “Di tangan warga pendidik hari ini kita serahkan untuk melahirkan generasi cemerlang, yakni generasi celik minda dan mempunyai kekuatan mental bagi menghadapi cabaran lebih kompetitif pada masa depan…” pada 16

Sebagai guru, kita pasti rasa tersentuh kerana diletakkan harapan yang begitu tinggi dan diiktiraf sebagai orang yang paling layak memimpin dan mendidik generasi sekarang ke arah merealisasikan matlamat Falsafah

Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan seterusnya menjadi pewaris Wawasan 2020 yang gemilang. Kita berharap guru-guru kita menganggap amanat YAB Perdana Menteri itu sebagai cabaran untuk terus meningkatkan dan

profesionalisme guru

sekali gus memartabatkan maruah guru

meletakkan Malaysia di peta dunia sebagai pusat kecemerlangan ilmu.

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX Ringkasnya, jika kita saling membantu dan saling menerima serta saling

meneroka, kejayaannya akan dapat kita kongsi bersama. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Dalam erti kata lain, sekiranya guru rela dan sanggup berubah, manfaatnya dapat dinikmati bukan sahaja oleh pelajar, malah imej sekolah juga dapat ditingkatkan. Akar kepada kejayaan sekolah dalam apa-apa bidang sekalipun terletak di bahu guru. Justeru, terimalah amalan reflektif ini sebagai satu lagi kaedah dalam proses mendidik pelajarpelajar kerana sekolahnya. manfaatnya amat besar kepada guru, pelajarnya dan

Ingatlah, yang sedang menunggu kita pada era globalisasi ini ialah persaingan global. Jika kita mahu anak didik kita “berfikir di luar kotak” dan bersaing pada peringkat global ini, maka kinilah masa dan ketikanya warga guru menyahut seruan pemimpin untuk memastikan tahap pendidikan negara ini bertaraf dunia. Janganlah prasarana sahaja bertaraf kelas pertama, tetapi kita masih di takuk lama dan bermentaliti kelas ketiga. Justeru, segala yang ada di hadapan kita haruslah dianggap sebagai ‘peluang’ dan segala yang dilalui sebagai ‘pengalaman berharga’ demi memartabatkan maruah guru kita sebagai pencorak masa depan generasi yang gemilang selaras dengan misi dan visi Kementerian Pelajaran Malaysia.

KUALITI DIJUNJUNG, PENDIDIKAN DISANJUNG.

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX BIBLIOGRAFI Abdullah Ahmad Badawi, Berfikir di Luar Kotak, Berita Harian, 17 Januari 2007. Ahmad Mohamad Said, Wawasan 2020: Model Pembangunan Negara dan Implikasi Pendidikan , Pusat Perkembangan Kurikulum, 1991. Beyer, B.K. (1987). Practical Strategies for the Teaching. Boston: Allyn & Bacon. Bolin,F.S. (1988). Helping student teachers think about teaching, Journal of Teacher Education. Boon,P.Y. (2002). Pelaksanaan kerja kursus berportfolio di kalangan guru praperkhidmatan. Disertasi Phd yang belum diterbitkan, UKM, Bangi. Combs,A.W. (1982). A personal ppproach to teaching beliefs that make a difference. Boston: Allyn and Bacon. Dewey,J.(1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the education process. Boston, MA: Heath. Kamus Dwibahasa, Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia (1979), Dewan Bahasa dan Pustaka, KL. Knowles, Coles & Presswood (1994). Through Preservice Teacher’s Eyes: Exploring Field Experience Through Narative and Inquiry. Prentice Hall. Mahmood Nazar Mohamad(1990). Pengantar Psikologi, DBP, Kuala Lumpur. Mok Soon San.(2002). Pedagogi, Kumpulan Budiman Sdn Bhd., Petaling Jaya. Oxford Wordpower Dictionary, (1988), OUP, Oxford. Poh Swee Hiang, KBKK (2000), Kumpulan Budiman Sdn. Bhd., Petaling Jaya. Schon, D. (1983). The reflective practioner: How professionals think in action. New York: Basic Books. Schon, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: JosseyBass. Schulman, L.S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations for a new reform. Harvard Educational Review. Seldin,P. (1977) Successful use of the teaching portfolios. Bolton,MA: Anker Publishing Co. ©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

XXYYZZO3YYXX Sharifah Alwiah Alsagoff. Ilmu Pendidikan: Pedagogi, Heineman (M) Sdn. Bhd, Petaling Jaya, 1985. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah, Edisi Disember 2003, Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia. Tremmel, R. (1993). Zen and the art of reflection practice in teacher education. Harvard Educational Review.

©ganos@smjk chung hwa, kota bharu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.