BIDANG PENGAJIAN PENDIDIKAN KOLEJ SASTERA DAN SAINS

SGDU 2113 – Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan TAJUK: PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
Disediakan Oleh :

Azhar Bin Ahmad Mohd Tahir Bin Lokman Nazzir Hussain Bin Mydeen Kamalaselvi A/P Nadarajan

201388 201397 201400 201391

En. Ramly Mohd Ali
Tarikh Serah Tugasan 1 Februari 2010

PENSYARAH

1

Kandungan :
Bil Perkara Halaman

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Definisi Pembangunan Sumber Manusia Fungsi Pembangunan Sumber Manusia Tugas Lazim Pembangunan Sumber Manusia Tiga Komponen Pembangunan Sumber Manusia

3 5 7 8 9 12 17 18 20

Empat Bidang Kecekapan Pembangunan Sumber Manusia Pembangunan Sumber Manusia Dalam Pendidikan Rumusan Bibliografi Lampiran 1 : Cetakkan Persembahan MS Powerpoint

Definisi Pembangunan Sumber Manusia Para pekerja adalah aset yang paling berharga dalam sesuatu organisasi. Tanpa sumbangan para pekerja adalah mustahil untuk mencapai matlamat dan tujuan sesuatu organisasi diwujudkan. Manusia dan potensi 2

mereka adalah aset penting yang akan memacu sesuatu organisasi untuk mencapai objektif penubuhannya. Organisasi pada hari ini berkembang pesat dan berubah mengikut kehendak masa. Perubahan ini juga akan mempengaruhi para pekerjanya. Untuk mengoptimakan keberkesanan sesuatu organisasi, kemahiran dan kemampuan potensi manusianya dari segi kemahiran, masa dan bakat perlu diuruskan dengan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. Pembangunan Sumber Manusia adalah pendekatan strategik dan holistik dalam mengurus dan membangunkan aset paling iaitu para pekerja yang secara individu dan secara kolektif menyumbang ke arah mencapai matlamat organisasi. Pembangunan Sumber Manusia merangkumi pemilihan dan perlantikkan pekerja, membangunkan kemampuan dan kemahiran mereka, menggunakan perkhidmatan mereka dan membayar upah yang setimpal dengan tugas mereka dan keperluan organisasi.

3

Pembangunan Sumber Manusia adalah satu cara memperkembangkan modal insan dalam sesebuah organisasi. Pembangunan Sumber Manusia adalah kombinasi latihan dan pendidikan dan dalam konteks yang lebih luas, dasar penjagaan kesihatan dan penggajian yang bersesuaian. Adam Smith menegaskan , “Kemampuan individu bergantung pada akses mereka kepada pendidikan”. Pembangunan Sumber Manusia adalah medium yang memandu proses antara latihan dan pendidikan dalam suatu persekitaran yang luas dan menggalakkan. Pembangunan Sumber Manusia bukanlah satu objektif yang boleh dinyatakan, malahan satu siri proses berterusan yang tersusun, “ dengan objektif pembelajaran yang tertentu.” (Nadler,1984) Dalam konteks kebangsaan, ia menjadi pendekatan strategik terhadap hubung-kait antara sektor kesihatan, pendidikan dan pasaran kerja.

4

Fungsi Pembangunan Sumber Manusia Tujuan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia diwujudkan di sesuatu organisasi adalah untuk membantu organisasi tersebut mencapai tujuan penubuhannya, dengan menarik dan mengekalkan para pekerja yang terbaik dan menguruskan mereka dengan secara efektif. Kata kunci di sini adalah Pemadanan. Pendekatan Pembangunan Sumber Manusia berusaha memadankan antara keperluan dan arah strategik organisasi dengan pengurusan dan kebajikan para pekerja yang efektif (Miller, 1989). Jabatan Pembangunan Sumber Manusia adalah bertanggung menyediakan peluang –peluang pendidikan dan perkembangan staf, merancang dan menjalankan program-program latihan dan intervensi. Jabatan juga membangunkan kemahiran yang kritikal yang akan membolehkan individu menjalankan kerja buat sekarang dan kerja buat masa hadapan melalui program latihan dan pembelajaran. Dalam masa yang sama, ia juga mengalakkan kumpulan-kumpulan kecil dalam organisasi memulakan dan menguruskan perubahan positif. Pada dasarnya ia menjalankan proses strategik, yang mengimbangi antara keperluan organisasi dan individu. Pembangunan Sumber Manusia mengambil pendekatan strategik dan holistik untuk membawa perubahan dalam sikap di tempat kerja dengan mengguna-pakai strategi dan teknik pembelajaran yang pelbagai.

5

Hukum asas yang diguna-pakai adalah manusia bukan mesin sematamata. Oleh yang demikian, kita perlu ada pengawasan pelbagai disiplin terhadap manusia di tempat kerja demi menjamin kebajikan mereka terpelihara di samping organisasi mendapat perkhidmatan mereka. Bidang seperti Psikologi, perhubungan industri, teori kritikal dan sebagainya memainkan peranan yang besar untuk mencapai tujuan ini. Kepentingan ini agak jelas dengan kewujudan banyak institusi pegajian tinggi yang menawarkan ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia pada masa sekarang.

6

Tugas Lazim Pembangunan Sumber Manusia Antara tugas dan amalan lazim Pembangunan Sumber Manusia adalah seperti : • Pembangunan Organisasi, memastikan wujudnya hubungan antara unit dan dalam unit yang sihat dan terbuka. Disamping mengalakkan unit-unit dalam organisasi memulakan dan menguruskan perubahan positif • Pembangunan Ekskutif , di mana staf peringkat Ekskutif, Pengurusan dan Penyelia diberi pendedahan serta pengukuhan tugas dan tanggungjawab mereka • Pembangunan Pemimpin, Seminar serta Kursus kepimpinan pelbagai peringkat • Pembangunan Kemahiran Profesional, Pembangunan Kemahiran yang Spesifik • Pengurusan Ganjaran dan Pengiktirafan, Mengenal pasti dan menentukan penerima penghargaan di kalangan staf, • Pemetaan Kompentensi, Pemetaan Tahap Kecekapan staf merentasi organisasi, dari peringkat tertinggi hingga ke bawah • Pengurusan Bakat, Mengenal-pasti dan Menguruskan bakat di kalangan staf untuk dibangunkan.

Latihan dan Arahan Kerja Teknikal

7

Pengintergrasian Staf Baru, di mana para staf baru diperkenalkan kepada organisasi dan diberi pendedahan tentang peranan mereka dalam konteks organisasi yang luas.

Kempen Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja

Tiga Komponen Utama dalam Pembangunan Sumber Manusia Tiga komponen utama dalam pembangunan sumber manusia iaitu :1. Latihan dan Pembangunan, iaitu mengenalpasti dan memastikan melalui latihan yang terancang membangunkan kecekapan yang kritikal agar staf mampu menjalankan tugasnya kini dan tugas-tugas di masa depan.

2. Pembangunan Karier, memastikan wujud satu keselarian antara perancangan dan perkembangan karier individu dan kehendak serta keperluan organisasi, untuk mencapai padanan optima antara keperluan individu dan keperluan organisasi.

3. Pembangunan Organisasi, memastikan wujudnya hubungan antara unit dan dalam unit yang sihat dan terbuka. Disamping mengalakkan unit-unit dalam organisasi memulakan dan menguruskan perubahan positif.

8

Empat Bidang Kecekapan dalam Pembangunan Sumber Manusia 1. Kecekapan Teknikal a. Pemahaman dan Pembelajaran Dewasa b. Pemahaman Teori dan Teknik Pembangunan Karier c. Kemahiran Mengenali Kecekapan d. Kemahiran Komputer e. Kemahiran Sistem elektronik f. Kemahiran Kajian g. Kemahiran dan pengetahuan Fungsi h. Kemahiran Praserana i. Kemahiran Penyediaan Matlamat j. Kemahiran menilai prestasi k. Pemahaman Tajuk Perkara l. Pemahaman Teori dan Teknik Latihan dan Pembangunan

9

2. Kecekapan Perniagaan a. Pemahaman Perniagaan b. Kemahiran analisa kos - nilai c. Kemahiran Membahagi kerja (Penurunan Kuasa) d. Pemahaman Industri e. Pemahaman Gelagat Organisasi f. Teori dan Teknik pembangunan organisasi g. Pemahaman Struktur Organisasi h. Kemahiran Pengurusan Projek i. Kemahiran Pengurusan Rekod

10

3. Kecekapan Interpersonal a. Kemahiran Melatih b. Kemahiran Memberi Maklum balas c. Kemahiran Memproses secara kumpulan d. Kemahiran Berunding e. Kemahiran Membuat Persembahan f. Kemahiran Menyoal g. Kemahiran Membina Perhubungan h. Kemahiran Menulis

4. Kecekapan Intelek a. Kemahiran Mengecilkan dan meringkaskan Data b. Kemahiran Mengkaji Maklumat c. Intelek yang versatil d. Kemahiran Membina Model e. Kemahiran Pemerhatian f. Pengetahuan Kendiri g. Kemahiran Wawasan

Pembangunan Sumber Manusia Dalam Pendidikan 11

Seperti juga organisasi lain, Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengenalpasti keperluan dan telah menubuhkan Bahagian Sumber Manusia bagi mengurus sumber manusia melalui sistem pengurusan yang berkualiti dalam usaha berterusan mencapai matlamat kecemerlangan Pendidikan Negara. Bagi memartabatkan lagi profesion keguruan, fokus telah diberikan terhadap peningkatan kualiti guru, kerjaya guru dan kebajikan guru. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) terdiri daripada enam (6) teras. Salah satu teras yang terdapat dalam pelan induk ini ialah Teras 5 iaitu ’Memartabatkan Profesion Keguruan’.

Teras 5 Fokus

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) : 5

Fokus 1 : Menambahbaik Sistem Pemilihan Calon Guru Fokus 2 : Memantapkan Latihan Perguruan Fokus 3 : Memantapkan Kerjaya Guru Fokus 4 : Menambahbaik Persekitaran Kerja dan Kebajikan Guru Fokus 5 : Memantapkan Perancangan dan Pengurusan Sumber Manusia.

12

Dengan penetapan Perancangan dan Pengurusan Sumber Manusia antara lima fokus menunjukkan kesungguhan pihak Kementerian menjaga aset terpenting mereka iatu para guru. Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia dalam usaha menguruskan dan menjaga kebajikan para guru telah menggariskan enam fungsi utama berikut : 1. Melaksanakan kajian dan penetapan dasar sumber manusia, kajian pemantapan skim Perkhidmatan Guru dan Bukan Guru, Kajian Norma Perjawatan Guru dan Bukan Guru dan menguruskan Pelan Perancangan Strategik Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) serta mentadbir dan mengurus HRMIS 2. Mengkaji permohonan penstrukturan semula / penstrukturan fungsi serta pertambahan jawatan bagi Bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Institusi Pendidikan di bawah KPM, mengurus permohonan perjawatan di bawah Anggran Belanja Mengurus (ABM) dan menjalankan naziran dan semakan perjawatan dan perkhidmatan. 3. Menguruskan kemudahan-kemudahan dalam perkhidmatan seperti lantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke perkhidmatan berpencen, penempatan, pertukaran, pinjaman, kontrak, pertukaran perkhidmatan, pertukaran sementara, cuti, persaraan, maklumat data personel rekod perkhidmatan, pergerakan

13

gaji, saraan, dan elaun serta hubungan Kesatuan/Persatuan, Majlis Bersama Kebangsaan (MBK); dan Majlis Bersama Jabatan (MBJ) 4. Mengendalikan urusan pemangkuan, kenaikan pangkat, penempatan pemangkuan, pertukaran setara bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Sokongan serta menjadi Urus Setia Induk Panel Pembangunan Sumber Manusia; dan Urus Setia Anugerah Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Peringkat Persekutuan dan Negeri. 5. Menyelenggara Kes Tatatertib dan Kes Penamatan perkhidmatan demi Kepentingan Awam, mengendalikan urusan pemilikan dan pengistiharan harta, Urus setia Mesyuarat Pasukan Petugas Khas Mengurangkan Karenah Birokrasi serta melaksanakan programprogram integriti, Penerapan nilai Islam, Pengukuhan Integriti, Perkhidmatan Awan dan Pendekatan Islam Hadhari. 6. Merancang, menggubal, menyelaras, memantau pelaksanaan latihan dan kursus serta menyediakan Laporan Pelaksanaan dan Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Kursus-kursus Fungsian, Kursus LDP dan Induksi Perkhidmatan Bukan Guru, Kursus Pendek Luar Negara Di Bawah Peruntukan One-Off Perkhidmatan Bukan Guru KPM, Mengurus Kursus Anjuran JPA/ Badan Asing/ Agensi Swasta, Program Executif Talk dan mengemaskini Pangkalan Data Latihan.

14

Bahagian Sumber Manusia juga menetapkan tahap kualiti perkhidmatan mereka dengan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk memenuhi Piagam pelanggan seperti berikut : 1. Mengeluarkan surat tawaran guru terlatih dalm tempoh satu bulan selepas dokumen lengkap diterima. 2. Memproses perakuan pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk laluan kenaikan pangkat secara hakiki dan cemerlang untuk dikemukakan ke Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh perakuan lengkap diterima. 3. Memproses perakuan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan secara Time Based untuk dikemukakan ke lembaga kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh perakuan lengkap diterima. 4. Menyediakan Kursus induksi untuk Pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Bukan Guru dalam tempoh masa 1 hingga 3 tahun dari tarikh lantikan. 5. Menyediakan latihan dalam perkhidmatan untuk Pegawai dan Kakitangan Bukan Guru di Bahagian Sumber Manusia bagi memenuhi keperluan dasar latihan sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun kepada sekurang-kurangnya bagi 70 peratus pegawai yang berkenaan. 15

6.

Mengemukakan perakuan Kes-Kes Tatatertib kepada Pengerusi Lembaga Tatatertib yang berkenaan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh dokumen lengkap diterima.

7.

Menyelesaikan kes-kes tatatertib dalam tempoh masa tiga (3) bulan selepas Pengerusi Lembaga Tatatertib yang berkenaan membuat penentuan kes dan dokumen lengkap diterima.

8.

Permohonan Pemantapan Perjawatan/Penstrukturan semula Jabatan/Bahagian diperakukan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam dalam tempoh dua (2) bulan setelah permohonan yang lengkap diterima.

9.

Permohonan pertambahan jawatan melalui ABM Perjawatan Tahunan diperakukan ke JPA selewat-lewatnya pada bulan Julai setiap tahun.

16

Rumusan Apabila bercakap tentang Pembangunan Sumber Manusia, kita sedang bercakap tentang mengurus dan menjaga kebajikan organisma hidup yang kompleks bernama manusia. Setiap seorang mempunyai cita-cita, aspirasi dan keperluan yang unik pada dirinya. Oleh yang demikian, adalah mustahil sesuatu skim atau rancangan yang 100% standard diguna-pakai dalam Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Pendekatan yang empati dengan mengekalkan objektif organisasi adalah perlu. Berurusan dengan manusia haruslah dengan sikap kemanusian, tidak terlalu terikat dengan protokol, peraturan dan prosedur semata-mata. Seseorang Pengurus Pembangunan Sumber Manusia haruslah memainkan pelbagai peranan dalam menjalankan tugasnya iaitu mencari titik pemadanan antara keperluan individu dan objektif organisasi. Dalam konteks institusi pendidikan, apabila ’end-product’ yang dihasilkan adalah para pelajar yang menjadi masa depan negara, pengurusan bijak para agen perubahan iaitu para guru juga penting. Seseorang Pemimpin Pendidikan di mana-mana peringkat harus memikul tanggungjawab sebagai Pengurus Pembangunan Sumber Manusia yang mampu mencari keseimbangan antara kebajikan para guru dan keperluan masa depan negara. Walaupun bersikap kemanusian, masa depan negara iaitu para pelajar harus menjadi prioriti.

17

Bibliografi Al Ramaiah (1999), Kepimpinan Pendidikan Cabaran Masa Kini. Petaling Jaya : IBS Buku Sdn. Bhd. Cherrington, David J. (1995). The Management of Human Resources. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Mondy, R. Wayne, and Noe, Robert M. (1996). Human Resource Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. Nadler, Leonard, and Wiggs, Garland D. (1986). Managing Human Resource Development. San Francisco: Jossey-Bass. Riches C. & Morgan C. (1989), Human Resource Management in Education. Great Britain : Biddles Ltd. Rusinah Siron (1999), Principles of Management. Kuala Lumpur : Times Book International. Tan V. S. L. (1994), Change To Win. Kuala Lumpur. Times Bool International. ^ Advances in Developing Human Resources Vol 6 (#3) August 2004 and Vol 8, #3, 2006 ^^
a b

Kelly D, 2001, Dual Perceptions of HRD: Issues for Policy: SME’s, Other

Constituencies, and the Contested Definitions of Human Resource Development, http://ro.uow.edu.au/artspapers/26 ^ Nadler L Ed., 1984, The Handbook of Human resources Development, John Wiley and Sons, New York.

18

^ McLean, G. N., Osman-Gani, A. M.,& Cho, E. (Eds.). Human resource development as national policy. Advances in Developing Human Resources, August (2004). 6 (3). ^ Elwood F. Holton II, James W. Trott, Jr., 1996, Trends Toward a Closer Integration of Vocational Education and Human Resources Development, Journal of Vocational and Technical Education, Vol. 12, No. 2, p7 ^ Elwood F. Holton II, James W. Trott, Jr., 1996, Trends Toward a Closer Integration of Vocational Education and Human Resources Development, Journal of Vocational and Technical Education, Vol. 12, No. 2, p7 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Negara. Laman Sesawang Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia.

19

Lampiran 1
Cetakkan Persembahan MS Powerpoint

20