P. 1
Perdagangan Tingkatan 4 BAB 1

Perdagangan Tingkatan 4 BAB 1

3.0

|Views: 5,909|Likes:
Published by mohd kahirul

More info:

Published by: mohd kahirul on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

original

BAB 1 : ASAS KEPADA

PERDAGANGAN
KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA
PENGELUARAN
PENGKHUSUSAN
SISTEM BARTER
USAHAWAN DAN PENIAGA
KEPERLUAN DAN KEHENDAK
MANUSIA
Maksud keperluan :
Maksud keperluan :
Sesuatu perkara yang perlu ada pada
setiap manusia untuk terus hidup.
Keperluan manusia terdiri daripada
keperluan fisiologi seperti makanan,
pakaian dan tempat tinggal.
Keperluan-keperluan lain yang diperlukan
setiap manusia zaman moden ialah
pendidikan, kesihatan, pengangkutan dan
kemudahan-kemudahan asas yang lain
seperti air dan letrik.
Maksud Keendak :
Sesuatu perkara yang menjadikan hidup manusia
lebih selesa.
Kehendak lebih merupakan pelengkap kepada
keperluan.
Kehendak manusia tidak terbatas dan sukar
dipuaskan.
Contoh kehendak manusia seperti kereta
mewah, makanan lazat, pakain berjenama, rumah
bunglow dsb.
Per!e"aan keperluan dan
keendak
Keperluan
• Mesti dipenuhi untuk
terus hidup.
• Keperluan adalah sama
untuk setiap manusia.
• Keperluan adalah
mengikut tahap-tahap
tertentu secara hierarki.
• Contoh, makanan,
pakain dan tempat
tinggal.
• Merupakan tuntutan
semulajadi manusia.
Kehendak
• elengkap kepada
keperluan.
• !erbeza antara seoarang
dengan seorang lain
berdasarkan taraf hidup
• "idak terhad.
• erkara atau benda yang
menjadikan hidup
manusia hidup selesa .
• erlu dipelajari daripada
pengalaman seharian.
H#erark# Keperluan
Masl$%
Keperluan Asas
Keperluan Kas#
Sa&an'
Keperluan
Pen'ar'aan
Keperluan se(purna
kend#r#
Keperluan
Kesela(a)an

Keperluan *#s#l$'#

Menghirup udara, makan, minum, tidur, rehat.

"empat tinggal dan pakaian

Keselamatan #mendapat perlindungan undang-
undang dan inusrans+

Keperluan S$s#al
– !ermasyarkat, hormat menghormati, kasih sayang
dan penghargaan diri.

Keperluan R$an# ,keperluan se(purna d#r#+
– Mencapai cita-cita
S$alan ,-+ SPM -../
An)ara !er#ku)0 &an' (anaka !enar )en)an'
keendak (anus#a 1
$.erlu dipenuhi untuk hidup
!.!oleh disusun tingkatkan mengikut keutamaan.
C.$dalah sama walaupun taraf hidup manusia
berubah.
%.!erbeza berdasarkan umur, citarasa dan
pendapatan indi&idu.
S$alan ,1+ SPM -..2
An)ara !er#ku)0 (anaka (eru3uk kepada
keperluan 4#s#$l$'# (en'#ku) A!raa( Masl$%1
A.Mendapa) pend#d#kan )#n''#
B.Sen)#asa (en'#k) peru!aan 4es&en
5.D#penu# (elalu# pen'ar'aan (as&araka)
D.Men#k(a)# ke(udaan kes#a)an &an' 6ukup
H7ME
PENGELUARAN
Maksud Pen'eluaran.
8en#s Pen'eluaran
5a!an' Pen'eluaran
*ak)$r94ak)$r Pen'eluaran
MAKSUD
:Ak)#;#)# (e(pr$ses !aan (en)a !a'#
(en'as#lkan !aran' separu s#ap a)au
!aran' s#ap !a'# (e(enu# keperluan
dan keendak (anus#a.
Baran' a)au perk#d(a)an &an'
d#as#lkan (es)#la (e(pun&a# n#la#
4aeda .
Se(ak#n kerap dan sukar peru!aan
&an' !erlaku )eradap sesua)u !aran'
(aka se(ak#n )#n''#la n#la# 4aeda dan
se(ak#n (aal ar'a !aran' )erse!u).
8ENIS PENGELUARAN

Pengeluaran Langsung 9 Manus#a
(e(enu# keendak dan keperluan (ereka
den'an (en'as#lkan send#r# !aran'
)erse!u) . Pen'eluaran lan'sun' )#dak
(el#!a)kan ak)#;#)# pen'kususan.

Pengeluaran tak langsung < Ke'#a)an
pen'eluaran &an' (el#!a)kan !an)uan $ran'
la#n. Mel#!a)kan pen'kususan dan keluaran
dapa) d#)#n'ka)kan dan dapa) d#3ual.
5ABANG PENGELUARAN
*AKT7R9*AKT7R
PENGELUARAN
• BURUH
– Su(!an'an )ena'a (anus#a sa(a ada )ena'a 4#"#kal
a)au (en)al. Buru (ener#(a !a&aran upa='a3#.
• TANAH
– Meran'ku(# dara)0 udara dan lau) ser)a su(!er9
su(!er &an' )erkandun' d# dala(n&a.
• M7DAL
– Merupakan su(!er ke%an'an &an' d#'unakan un)uk
(e(!el# ase) seper)# !an'unan=pre(#s a)au ($dal
ker3a.
• USAHAWAN
– G$l$n'an &an' (a(pu (en''a!un'kan seluru 4ak)$r
pen'eluaran un)uk (en'as#lkan !aran'an a)au
perk#d(a)an
S$alan ,1+ SPM -../
Apaka (aksud pen'eluaran1
$.roses pengeluaran barang dengan mesin.
!.$kti&iti menghasilkan barang dan
perkhidmatan.
C.$kti&iti yang melibatkan penggunaan wang
dalam pengeluaran.
%.roses menghasilkan makanan, pakaian dan
tempat perlindungan.
S$alan ,-+ SPM -..2
Ke(a3uan dala( !#dan' )ekn$l$'#
(e(!$lekan
pen'eluaran d#3alankan se6ara !esar9
!esaran.
Apaka 4aeda kepada pen''una1
$.Mengurangkan pembaziran
!.Mengurangkan harga barang
C.Mengurangkan kos pengeluaran
%.Mengurangkan kos simpanan stok
H7ME
USAHAWAN DAN PENIAGA
S#4a)9s#4a) Usaa%an
S#4a)9s#4a) Usaa%an
:
:
9
Kreatif
9
'no&atif
9
!erani menghadapi risiko
9
Kebolehan mengurus
Perbezaan antara peniaga dan
usahawan
Peniaga

Berniaga untuk diri
sendiri sahaja.

Matlamat untuk
mencari keuntungan
sendiri .

Memenuhi keperluan
pelanggan tempatan .
• Saiz perniagaan adalah
kecil.
Usahawan
• Menunaikan tanggungjawab
sosial dan mencari peluang
untuk memperkembangan
perniagaannya.
• Keuntungan bukan untuk diri
sendiri sahaja tetapi juga
untuk disumbangkan kepada
masyarakat.
• Mencipta, meneroka potensi
perniagaan baru serta
membuat sesuatu yang
berino&asi dan terkini.
• Mempunyai saiz perniagaan
yang berskala besar.
PERANAN USAHAWAN
• Memenuhi keperluan dan kehendak
masyarakat.
• Mewujudkan peluang pekerjaan.
• Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
• Mempelabagaikan kegiatan ekonomi syarikat
dan negara.
• Menggerakkan pertumbuhan ekonmi negara.
• Menggalakkan pertukaran asing
#meningkatkan eksport negara(
H7ME
PENGKHUSUSAN
MAKSUD PENGKHUSUSAN
) enumpuan dalam melakukan
sejenis pekerjaan atau akti&iti
tertentu mengikut kemahiran
seseorang*
: engkhususan menjadikan pekerja
produktif dan jumlah pengluaran
dapat dihasilkan secara besar-
besaran>
8ENIS98ENIS
PENGKHUSUSAN
1. Men'#ku) Pr$4es#$n.
Contoh + doktor, nelayan, jurutera, peguam, guru
dsb.
-. Men'#ku) Pr$ses.
!erlaku dalam kilang. Setiap pekerja ditugaskan
bekerja di bahagian-bahagian tertentu. Misalnya
kerja-kerja berkaitan membungkus.
?. Men'#ku) Ka%asan.
!erdasarkan kemudahan sumber setempat dan
kemahiran penduduksetempta. Misalnya
perikanan di kawasan tepi pantai, kawasan
pertan#an0
/ An)ara!an'sa.
!erdasarkan iklim, budaya, bentuk mka bumi dan
sumber asli.
Kesan Pen'kususan dala(
Pen'eluaran
Kelebihan

Kemahiran pekerja
meningkat.

%apat meningkatkan
produkti&iti.

Kos dapat
dikurangkan

Keluaran dapat dijual
pada harga yang lebih
rendah.
Kekurangan

ekerja mudah bosan dan
jemu.
• ekerja menjadi tidak
kreatif
• ,perasi pengeluaran
mudah terganggu bila
mana-mana unit
pengeluaran tidak
berfungsi.
• Mudah berlaku
pengangguran di kalangan
pekerja.
S$alan $!3ek)#4 SPM -../
An)ara !er#ku)0 &an' (anaka bukan kesan
pen'kususan dla( pen'eluaran )erdap
peker3a 1
A.Men3ad# le!# 6ekap dan (a#r
B.Dapa) d#la)# dala( (asa &an' s#n'ka)
5.Berpeluan' (e(!ua) ker3a !erdasarkan
ke(a#ran
D.Dapa) (en'as#lkan !aran' (en'#ku) da&a
krea)#;#)#
H7ME
S#s)e( Bar)er
:Ak)#;#)# !er)ukar !aran' den'an !aran'
)anpa (en''unakan %an'>
Kele(aan s#s)e( !ar)er:
1. Kesul#)an (e(!aa'# !aran'.
-. Baran' )#dak )aan la(a.
?.Kesukaran (e(!a%a !aran'
/.Sukar (ene)apkan n#la# per)ukaran
2.Masala keendak seren)ak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->