SJK(T) KERUH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

VISI SEKOLAH SJK(T) KERUH Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Bahasa Inggeris cemerlang setiap kali Peperiksaan UPSR MISI PANITIA 1. 2. 3. Mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar ke tahap yang membanggakan. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar-pelajar. Melahirkan pelajar-pelajar yang mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

TARGET INDEKS iPAS MATA PELAJARAN BAGI UPSR 2008 HINGGA 2010 TAHUN UPSR 2008 2009 2010 TARGET iPAS

PERINCIAN TARGET GRED UPSR 2010 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN A B C D E % Lulus iPAS

PERATUS

SJK(T) KERUH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 S2. TAHUN : 2010 KELEMAHAN (W) W1. W2.

Sebahagian guru B.I. mempunyai pengalaman luas dalam P&P. Kemudahan peralatan multimedia membolehkan guru melaksanakan Pengajaran-Pembelajaran dengan lebih berkesan. Program Panitia telah dirancang dengan teliti bagi membantu meningkatkan prestasi pelajar

Take Off Value (TOV) pelajar adalah sangat lemah. Pelajar tidak boleh membian ayat dengan baik. Kebanyakkan pelajar menghadapi masalah untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Guru kurang mempelbagaikan teknik pengajaran.
CABARAN (T)

S3.

W3.

W4. PELUANG (O) O1.

Pihak sekolah sering membiayai penyertaan guru untuk menghadiri kursus dan konvensyen bagi meningkatkan pengetahuan dan kepakaran. Pihak sekolah mengalakkan pembelian dan penambahan koleksi bahan multimedia bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran.

T1.

Pelajar mempunyai sikap negatif serta tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris. Pelajar berasa malu dan tidak mempunyai keyakinan diri untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Pelajar kurang minat membaca. Teknik pengajaran guru yang membosankan mempengaruhi sikap negatif pelajar.

O2.

T2.

T3. T4.

SJK(T) KERUH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2010

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan UPSR tidak memberangsangkan dari segi indeks iPAS sekolah. Pelajar lemah dalam membina ayat. Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini.

SJK(T) KERUH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2010 MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris.

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan UPSR tidak memberangsangkan dari segi indeks iPAS sekolah

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Siri Bengkel ’Score A’ . Ceramah teknik menjawab B.I.

1.

Pada tahun 2010 iPAS yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya.

iPAS

iPAS Peperiksaan Akhir Tahun Tahun 5

iPAS

2.

1.

2.

Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei.

Memperbanyakka n latihan tubi berbentuk karangan

Pada tahun 2010 lebih banyak latihan tubi akan disediakan oleh panitia

Bilangan latihan dipertingkatka n

Bilangan latihan tahun lalu kurang

Bilangan latihan ditambah sehingga sehingga 50%

Koleksi soalansoalan UPSR dan jawapan Tugasan Pelajar

2.

1.

3.

Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini.

Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris

Pada tahun 2010 langkah-langkah untuk menarik minat pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia

80% pelajar menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia

50% pelajar mempunyai masalah sikap

Bilangan pelajar bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja.

English Language Month Bengkel ’Newspaper In Education’ English Day

2. 3.

SJK(T) KERUH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2010 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan UPSR tidak memberangsangkan dari iPAS STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK
Siri Bengkel ’Score A’

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH April & Jun

KOS / SUMBER RM 100 Kewangan sekolah

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran B.I. Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran B.I.

KPI iPAS bagi B.I. menuju ke arah u lebih baik lagi. iPAS bagi B.I. menuju ke arah u lebih baik lagi

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel perbincangan dan kefahaman. Ceramah teknik menjawab soalan B.I. yang berkesan.

2

Ceramah teknik menjawab B.I.

Membangunkan modal insan

Julai

RM 200 Peruntukan PIBG

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar lemah dalam kemahiran membina ayat STRATEGI : Memperbanyakkan latihan tubi berbentuk membina ayat.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK
Koleksi soalan-soalan UPSR dan jawapan

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH 1bulan proses penyediaan

KOS / SUMBER Caj minima kepada pelajar

OUTPUT (HASIL) Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi matapelajaran B.I.

KPI iPAS bagi B.I. menuju ke arah u lebih baik lagi

PELAN KONTIGENSI Guru panitia B.I. mengumpul soalansoalan UPSR dari tahun 2003-2007 beserta model jawapannya untuk dicetak dan diedar kepada pelajar Guru panitia bekerjasama menyediakan tugasan/ latihan pelajar untuk kegunaan bersama

2

Tugasan Pelajar

Membangunkan modal insan

Semua guru Bahasa Inggeris

Setiap dua minggu

Di tanggung oleh sekolah

Pelajar dapat menyiapkan tugasan / latihan dengan betul

iPAS bagi B.I. menuju ke arah u lebih baik lagi

ISU STRATEGIK 3 : Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini. STRATEGI : Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris

BIL 1

PROGRAM / PROJEK
English Language Month

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Semua guru Bahasa Inggeris

TEMPOH March

KOS / SUMBER RM 100 Kewangan sekolah

OUTPUT (HASIL) Pelajar berminat menyertai aktivitiaktiviti yang dianjurkan. Pelajar berminat menyertai aktivitiaktiviti yang dianjurkan.

KPI Peningkatan penyertaan sehingga 80% atau lebih baik lagi. Perlaksanaan 100% program.

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik Merancang dan melaksanakan bengkel NIE Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik.

2

Bengkel ’Newspaper In Education’

Membangunkan modal insan

March

3

English Day

Membangunkan modal insan

Feb hingga Oktober

RM 100 Kewangan sekolah

Pelajar berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Peningkatan penyertaan sehingga 80% atau lebih baik lagi.

SJK(T) KERUH

PELAN OPERASI
PANITIA : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2010 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel ’Score A’ Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel.

April dan Jun Semua pelajar Tahun 6

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Mengenalpasti pelajar Surat menyurat (penceramah/ penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual Program Persediaan perlaksanaan bengkel : a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan Bahan d) Urusan Jamuan Perlaksanaan bengkel Laporan perlaksanaan/ post mortem)

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 1 hari 2 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

7. 8.

1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan

program PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi ceramah.

Julai Semua pelajar tahun 6

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Penyediaan Modul Surat menyurat (penjaga) Taklimat kepada guru Jadual Program Persediaan perlaksanaan ceramah: a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan Bahan d) Urusan Jamuan Perlaksanaan Ceramah Laporan Perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 1minggu 1 minggu 1 hari 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

6. 7.

2 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Koleksi soalan-soalan Bahasa Inggeris UPSR dan Jawapan Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : April Semua pelajar Tahun 6 Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik. Pelajar dapat bahan latihan yang berguna berpandukan soalan UPSR sebenar.

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Mengumpul soalan-soalan dari tahun 2003 hingga 2007 beserta jawapan Mencetak Soalan Mengedar bahan

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 2 minggu 2 minggu 1 minggu

STATUS

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Tugasan Pelajar Kebolehan pelajar membina ayat masih di tahap yang lemah. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat membina ayat dengan baik. Pelajar dapat meningkatkan keupayaan mengeja dan membina ayat melalui latih tubi

Setiap dua minggu sepanjang tahun 2010 Semua pelajar Tahun 6

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan soalan Mencetak soalan Perlaksanaan tugasan dalam kelas

TANGGUNGJAWAB Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris mengikut giliran. Semua guru Bahasa Inggeris berdasarkan kelas masingmasing. Semua guru Bahasa Inggeris berdasarkan kelas masingmasing.

TEMPOH Setiap dua minggu Setiap dua minggu Setiap dua minggu

STATUS

4.

Menerbitkan contoh karangan terbaik

Seminggu selepas perlaksanaan tugasan

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
English Language Month

Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah. 1. 2. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

March Semua pelajar tahun 1 hingga tahun 6

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Aturcara program Perlaksanaan Program : i) Pelancaran Bulan Bahasa Inggeris ii) Story telling Competition iii) Spelling Bee iv) Singing Competition v) English Corner vi) Reading English story book camp Laporan perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 2 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 2 minggu 1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

STATUS

5.

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Bengkel ’Newspaper In Education’

Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah. 1. 2. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

March Tahun 6

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Surat Menyurat kepada akhbar ’The Star’ Pengesahan kehadiran Penceramah Aturcara program Persediaan perlaksanaan bengkel : a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Urusan Jamuan Perlaksanaan bengkel Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

6. 7.

PELAN OPERASI : 7 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
English Day

Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah. 1. 2. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Februari hingga Oktober Semua pelajar

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan Kewangan Penyediaan dan pencetakan Bahan (mengikut giliran) Perlaksanaan Program Urusan hadiah ( mengikut giliran) Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 hari setiap minggu 1 hari 3 hari selepas perlaksanaan program

STATUS

Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris

SJK(T) KERUH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2010 BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Bengkel ‘Score A’ 2 Ceramah Teknik Menjawab Soalan 3 Koleksi Soalan dan Jawapan B.I. 4 Tugasan Pelajar 5 English Language Month 6 Bengkel NIE 7 English Day

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.