Bahagian A 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin sesentuh.

Tetikus Mengerakkan kursor dan memberi arahanarahan tertentu pada skrin dengan cara mengklik pada ikon-ikon; Skrin Sesentuh - Sejenis skrin yang interaktif bagi membolehkan pengguna memasukan arahan dengan menyentuh skrin.

-Dapat membenarkan keadaan [embelajaran yang aktif.

5. Internet mempunyai pelbagai fungsi, Nyatakan DUA kelebihan Internet bagi seorang guru. - mencari maklumat yang terkini. - komunikasi interaktif - pertukaran maklumat di antara guru-guru yang mengajar subjek yang sama. - mengurangkan pembelanjaran kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran 6. Nyatakan DUA kegunaan perisian hamparan elektronik kepada anda sebagai seorang guru. - membuat pengiraan markah murid dengan cepat./ analisis markah ujian - membina jadual - membina lembaran kerja atau ujian - membina carta 7. Berdasarkan alamat Internet di bawah, namakan KEEMPAT-EMPAT bahagian nama domain tersebut.

2. Apakah kata laluan? Berikan DUA fungsi kegunaannya.

Keselamatan Data (i) Membentuk Kata Laluan Kata laluan ialah susunan huruf atau susunan nombor yang perlu ditaip atau disebut bagi pengenalan diri. Dalam sistem data, kata laluan akan ditanya ketika kita hendak memasuk atau melihat sistem data. Kata laluan berguna, bagi mengelak orang yang tidak dingini melihat data dan seterusnya menyalahgunakan data. Bagi memudahkan mengesan sumber kebocoran rahsia, kata laluan perlulah berlainan antara individu. Susunan huruf atau nombor dalam kata laluan jangan mudah diteka atau perkataan biasa digunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa dikemaskini, matikan kata laluan dengan cepat bagi pegawai yang tidak lagi bertugas. Pegawai maklumat juga perlu sentiasa melakukan audit sistem.

www.oum.edu.my
a.server web b. organisasi c. Sub domain d. domain 8. Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) terdapat tuturial dan latih tubi. Terangkan setiap satu.
Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun.

3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.
- perjalanan sistem komputer menjadi perlahan. - kandungan dalam ”hard disk” berubah atau hilang - tugasan sistem operasi dan program sukar di jalankan - Terdapat hidden file - Fail data atau program hilang - Format atau label fail yang di simpan berubah

9. Nyatakan Dua Kriteria penting dalam pemilihan perisian pendidikan.
(a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi

4. Perisian Ms Powerpoint sesuai digunakan untuk membuat persembahan elektronik. Berikan DUA kelebihannya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. -lebih menarik/mengilustrasi idea-idea yg kompleks -memotivasi pelajar -Mersa Pengguna - mudah difahami

10. Terdapat DUA bentuk penilaian dalam pembangunan perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terangkan setiap satu bentuk penilaian tersebut.

Penilaian formatif merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dilakukan semasa proses pembangunan. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Bahagian B 1. Sebagai seorang guru, kita boleh menggunakan pemproses perkataan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan soalan peperiksaan. (a) Huraikan TIGA cara untuk memastikan keselamatan fail tersebut. - membentuk Kata Laluan - membuat salinan (b) Nyatakan TIGA kelebihan perisian pemprosesan perkataan (Microsoft World) semasa menyediakan dokumen berbanding cara konvensional.

2. Perisian Micrisoft Excel sering digunakan oleh guru. (a) Berikan EMPAT kegunaannya. - membina Ujian - membina Jadual - membina Carta - membuat analisis markah ujian (b) Dengan menggunakan perisian Microsoft Excel nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk: (i) membina Jadual 1 di bawah. Start – all program – Microsoft Office – MS Excel – padamkan kolum-kolum yang diperlukan – masukan borders. (ii) mengira nilai kolum jumlah dan peratus dalam jadual tersebut. Insert – function – sum Insert – function - peratus Jadual 1 Kelas Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Bilangan Murid Lelaki 55 60 52 45 Bilangan Murid Perempuan 60 70 63 65 Jumlah Peratus

Kelebihan perisian pemprosesan perkataan (cth: Microsoft word) ~reka letak dan susuan atur dokumen yg lebih menarik. ~mencari teks utk disunting ~memotong, menyalin dan memindahkan teks. ~system penyimpanan dokumen yg lebih selamat. ~membina header dan footer ~membina jadual dan indeks ~memeriksa ejaan dan grammar ~menggunakan ‘thesaurus’ ~gabung jalin antara imej dan teks. ~menyelit grafik dan objek. ~membina surat yang boleh digabungkan dgn senarai alamat. ~memformat dokumen secara automatic drp galeri format. ~pribiu dokumen sebelum dicetak
(c) Terangkan maksud cantuman mel (mail merge). Berikan TIGA kegunaannya.
Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. Menyiapkan dan mencetak beberapa salinan surat yang mempunyai alamat penerima dan sedikit maklumat yang berbeza tetapi mempunyai isi kandungan yang sama.

3. Di Malaysia pelbagai perisian pengajaran pembelajaran berbantukan computer telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknlogi Pendidikan (BPT). (a) Jelaskan maksud Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer.
Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer.

(b) Kenapkah Kementerian Pendidikan Malaysia menganggap PPBK sebagai salah satu kaedah

yang boleh membawa kebaikan kepada murid. Berikan DUA kebaikan?
Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran; Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran; Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar; Melaksanakan eksperimen yang sukar, mahal, mustahil dan bahaya untuk dibuat; dan Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan.

(b) Internet boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan EMPAT jenis maklumat yang boleh didapati dalam Internet yang boleh memanfaatkan guru. Huraikan.
Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah, dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah, cepat dan murah dari internet. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah, jurnal dan akhbar. Pelajar boleh diminta untuk mendapatkan berita tantang sesuatu perkara melalui akhbar dari seluruh dunia. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet, guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber, idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik.

(c) Apakah maksud mesra pengguna? Terangkan LIMA ciri-ciri mesra pengguna yang patut ada dalam perisian PPBK. - Sukatan untuk sesuatu sistem dari segi kualiti kegunaannya, keselamatan, keberkesanannya, keefisyenan dan sikap pengguna terhadapnya. - Isi kandungan yang tepat - Isi kandungan yang sesuai dengan tahap pelajar - Mempunyai ikon dan arahan yang jelas - Dapat menyimpan maklumat pengguna semasa - Ada panduan pengguna yang jelas 4. Teknologi maklumat dan komuikasi merupakan komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru, anda harus memahami beberapa konsep asas dalam aplikasi teknologi maklumat amnya dan internet khususnya. (a) Terangkan maksud Internet. Namakan TIGA perisian web browser yang digunakan untuk melayari Internet.
Internet adalah gabungan perkataan inter dan networking, iaitu internet atau antara rangkaian. Internet juga dikenali sebagai Net, merupakan satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia. - Google Chrome - Internet Explorer - Mozilla Firefox - Safari - Netscape

Bahagian A 1.Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang.
Komputer digunakkan di kilang untuk mengawal robot atau mesin untuk menggerakkan bahan mentah di bahagian pemasangan dan menjaga kualiti barang.

2.Berikan EMPAT bahagian utama jidar.
Atas, bawah, kiri dan kanan.

3.Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MS word?
Menerusi bar menu Fail > New dan klik General Template di menu New Template

4.Apakah kegunaan Clip Organizer?
Memasukkan Video atau Sound dari koleksi Microsoft Office.

5.Bagaimanakah kita memformat cell di dalam hamparan elektronik? 1. Highlight cell berkenaan dahulu, 2.di Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. 6.Terangkan langkah menginstalasi perisian secara manual.

Untuk membuat instalasi secara manual langkah-langkah berikut boleh diikuti: (i) Klik ikon MyComputer di desktop. (ii) Klik CD-Drive di dalam MyComputer. (iii) Klik fail .exe untuk memulakan instalasi. (iv) Ikuti arahan instalasi sehingga selesai. Pastikan anda mempunyai password perisian tersebut.

a. Persekitaran pembelajaran masakini hendaklah mampu menyediakan pelajar untuk masa depan sama ada mereka memasuki alam perkerjaan atau memasuki institusi pendidikan tinggi. Mereka perlu mampu bersaing dengan menggunakan TMK untuk berkomunikasi, bekerjasama dan menjalankan kerja-kerja harian mereka. Amalan pendidikan tradisional tidak lagi dapat membekalkan pelajar dengan semua kemahiran ini. Kemahiran asas seperti menggunakan pemproses perkataan sudah menjadi satu kemestian bagi mereka yang berkerja di pejabat. E-mel merupakan alat komunikasi yang penting disebabkan kepantasannya menyampaikan maklumat dan bahan-bahan elektronik.

7.Apakah bahagian-bahagian alamat e-mel?

namapengguna@hos.subdomain.domai n

(b) Teragkan peranan guru menggunakan TMK bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
b. Guru berperanan sebagai pelajar, fasilitator, rakan belajar, pembina bahan, penyelidik, pelatih TMK dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik.

8.Huraikan secara ringkas PPBK.
Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) merupakan contoh penggunaan teknologi maklumat dengan menggunakan beberapa mod seperti tutorial , latihan tubi, tunjukcara dan simulasi.

9.Kenapakah kita perlu berhati-hati bila memilih perisian untuk pengajaran dan pembelajaran?
Tanpa pemilihan yang teliti anda mungkin akan memilih perisian yang: - Tidak dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. - Tidak mengikut kurikulum pengarajan dan pembelajaran. - Tidak sensitif terhadap budaya dan agama pelajar. - Tidak sesuai dengan tahap umur pelajar.

(c) Apakah perkara yang paling penting yang perlu kita ambil kira dalam perancangan menggunakan TMK di dalam pengajaran dan pembelajaran?
c. Pengintegrasian TMK melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan peralatan seperti komputer dan projektor dan perisian aplikasi seperti pemproses perkataan, hamparan elektronik, internet, perisian kursus dan lain-lain memerlukan perancangan yang rapi dan perubahan kepada fungsi guru, pelajar dan bilik darjah.

10.Apakah DUA bahasa komputer yang digunakan oleh komputer generasi kedua?
FORTRAN dan COBOL.

2. Tanpa perisian, sesebuah komputer di dalam kelas hanyalah sebuan hiasan (a) Huraikan LIMA criteria pemilihan perisian yang sesuai.
a. Kesesuaian, ketepatan, skop, cirri-ciri penyimpanan rekod, persembahan, kualiti.

Bahagian B 1. Persekitaran pembelajaran tradisional dan persekitaran pembelajaran baru amat berbeza. (a) Huaraikan dan bincangkah perbezaan dua persekitaran ini.

(b) Jelaskan konsep mesra pengguna.

b. Ini membolehkan sesiapa saja menggunakan perisian kursus yang mengandungi pelbagai media dengan mudah tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk mepelajari cara menggunakan perisian.

Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan.

4. Rangkaian komputer semakin penting di masa ini. (a) Huraikan fungsi KETUJUH-TUJUH komponen rangkaian komputer. a. Fail pelayan, - Fail pelayan mengawal
komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian.

(c) Jelaskan bagaimana anda melakukan penilaian sumatif.
c. Penilaian sumatif dilakukan diakhir proses pembangunan dan digunakan untuk menentukan sama ada ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Ia merupakan satu proses pengumpulan data untuk memastikan sama ada apa yang disampaikan melalui perisian kursus sepadan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian sumatif juga digunakan untuk mengukur pencapaian berdasarkan objektif perisian kursus serta sikap pelajar selepas menggunakan perisian tersebut. Selain daripada menilai pencapaian pelajar, pandangan pakar, pelajar dan guru juga perlu bagi tujuan pembaikan untuk versi-versi yang berikutnya.

b. stesen kerja, - Stesen kerja adalah
komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan.

c. NIC, - Kad antara muka rangkaian (NIC)
menyediakan penyambungan fizikal di antara rangkaian dengan komputer stesen kerja.

d. hub, - Hab adalah concentrator slot yang
pelbagai, yang mana kad pelbagai siri boleh disambungkan bagi menambahkan akses tambahan apabila rangkaian semakin berkembang saiznya.

3. Komputer adalah di antara alat membantu yang paling efektif bagi seseorang guru.
a. PPBK juga dikenali sebagai: (a) Computer Assisted Instruction (CAI) di Amerika; atau (b) Computer Aided Learning (CAL) di United Kingdom Walau apa pun istilah yang digunakan, pada asasnya, ia adalah merupakan penggunaan perisian komputer untuk pengajaran atau pembelajaran. Perisian komputer ini biasanya dikenali sebagai perisian kursus.

e. pengulang, - Sebuah pengulang
merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya.

(a) Terangkan perbezaan di antara CAI dan CAL.

f. jambatan, - Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. g. router. - Sebuah router berfungsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain.

(b) Apakah komponen asas perisian kursus yang paling penting?
b. Isi Kandungan

(c) ”PPBK lebih baik dari pengajaran dan pembelajaran biasa”. Bincangkan.
- Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran; - Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan - Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran; - Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar; - Melaksanakan eksperimen yang sukar, mahal, mustahil dan bahaya untuk dibuat; dan

(b) Pada pendapat anda, topologi manakah yang paling baik dan mengapa.
Topologi Bintang, senang diselenggara, murah dan boleh dikembangkan. Kebaikan Topologi Bintang Mudah untuk ditempatkan (install) dan dipasang kabel (wiring). Rangkaian tidak akan terganggu apabila salah satu daripada peranti atau periferal disambung atau dialih.

-

Mudah untuk mengesan kesilapan dan kecacatan yang berlaku dan memindahkan perkakasan yang rosak.

mengaktifkan butang Add Alamat 1Alamat 2NegeriJawatan vii) Setelah selesai membina medan, klik OK dan satu tetingkap New Address List akan dipaparkan. Anda boleh memberi nama baru (Rename), Memadam (Delete), dan menukar susun atur medan mengikut kesesuaian.

Bahagian C 1.Pemprosesan perkataan adalah program yang paling popular di kalangan guru. (a) Terangkan bagaimana anda membuka fail baru, menaip nama anda dan menyimpan fail itu di dalam cakera keras anda.
Buka MS Words, klik file > new, Klik File > Save dan beri nama fail yang hendak disimpan.

viii)

(ii) Memasukkan gambar di dalam dokumen anda. (i) Pilih insert > Picture (ii) Pilih Clip Art (iii) pilih kategori yang dikehendaki dan klik insert. 2. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran tidak meminggirkan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. (a) Berdasarkan kenyataan di atas, beri pendapat anda tentang fungsi guru dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer. Bincangkan peranan guru sebagai pelajar-Guru
perlu menerima hakikat bahawa pelajar masakini lebih mahir dan yakin menggunakan teknologi dan mereka perlu dari masa kesemasa mendapat tunjuk ajar dari pelajar mereka , fasilitator-Fungsi guru sebagai fasilitator tidak hanya tertumpu kepada pakar subjek yang di ajar, mereka perlu memberi bimbingan dalam aktiviti pembelajaran, menyelesai masalah dan mengemaskini kandungan pelajaran. , rakan belajar- Pengintegrasian TMK dalam pendidikan banyak melibatkan pembelajaran berasaskan projek yang memerlukan guru-guru bekerjasama dengan pelajar dalam menjayakan projek tersebut. , pembina bahan- Guru lebih banyak memberi tumpuan kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti lembaran kerja, nota dan panduan. , penyelidik- Guru lebih banyak menilai kembali pengajaran yang telah di jalankan dan dengan bantuan peralatan TMK guru dapat merancang untuk meningkatkan pembelajaran pelajarpelajar. , pelatih TMK - Memandangkan teknologi TMK berubah dengan pantas, guru perlu melengkapkan diri mereka dengan mendapatkan latihan secara berterusan dalam pedagogi dan teknologi. dan ahli kumpulan guru didalam forum antara pendidik - Melalui forum Internet, guru boleh mendapatkan idea-idea baru dengan berkongsi pengalaman dan maklumat dengan guru-guru lain. .

(b) Jelaskan bagaimana anda; (i) Membina borang penerima emel di dalam pemproses perkataan.

i)

Klik pada arahan Next: Select recipients untuk menetapkan senarai penerima surat yang anda bina. Seterusnya, klik arahan Type a new list dan klik arahan Create untuk membina senarai alamat penerima surat tersebut. Apabila tetingkap New Address List dipaparkan. Tetingkap ini merupakan borang untuk mengisi maklumat yang akan dicantumkan ke dalam surat yang telah dibina. Klik butang Customize dan dari pilihan ini, anda dapat mengedit maklumat yang akan dibina. Tetingkap Customize Address List akan dipaparkan. Delete semua medan yang terdapat pada kotak dialog tersebut kemudian klik butang Add untuk memasukkan medan nama baru. Tetingkap Add Field akan dipaparkan. Isikan pada kotak dialog tersebut Nama dan klik OK. Ulangi langkah mengisi kotak dialog medan-medan seterusnya dengan

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

(b) Berdasarkan pengalaman anda, bincangkan kategori dan mod pengajaran dan pembelajaran dalam menggunakan komputer.

(a) Pengajar (Tutor) Dalam mod ini, komputer berfungsi sebagai pengajar yang menjalankan aktiviti pengajaran seperti: 1 Menyampaikan maklumat kepada pelajar. 2 Menilaian pencapaian. 3 Memberi maklumbalas. 4 Menyimpan data pelajar. 5 Melakukan simulasi. 6 Memberi tunjuk-cara. (b) Alat (Tool) Untuk menggunakan komputer sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran, beberapa perisian aplikasi diperlukan seperti: 0 Pemproses perkataan 1 Hamparan elektronik 0 Kalkulator 1 Persembahan 2 Peta minda (c) Pelajar (Tutee) Menggunakan komputer sebagai tutee memerlukan pelajar dan guru mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk mengajar komputer melaksanakan suatu proses seperti mengira, melukis, membuat latih-tubi dan menjalankan animasi.

2. Apakah fungsi peranti output? Jelaskan DUA (2) peranti output yang selalu digunakan?

Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses. Peranti output yang selalu digunakan oleh pendidik ialah monitor, pencetak dan speaker. - Monitor merupakan skrin yang bertindak untuk memaparkan output yang kehendaki. - Pencetak mencetak berbagai maklumat yang telah diproses ke dalam bentuk 'hard copy'. 3. Berikan secara ringkas kelebihan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word. Kemudahan Cantuman Mel (Mail Merge) di dalam Microsoft Word merupakan suatu kelebihan dalam pemprosesan perkataan terutamanya dalam urusan suratmenyurat. 4. Senaraikan EMPAT (4) elemen yang harus ada dalam papan cerita. (i) Warna latar belakang (ii) Jenis font (iii) Saiz huruf 16 (iv) Warna huruf (v) Format gambar (vi) Format video (vii) Format audio (viii) Format animasi 5. Jelaskan maksud dan kegunaan Sub window Format Cells di dalam Microsoft Excel. Sub window Format Cells adalah menu utama untuk memformat cell. Paparan berkenaan dikeluarkan menerusi klik Format di Main Menu dan klik Cells. Dengan menggunakan sub window Format Cells pengguna boleh menukar ciri cell dari aspek sifat angka yang dimasukkan ke dalam cell, alignment kandungan cell, ciri font, cell border, cell pattern dan menukar protection bagi cell. 6. Nyatakan secara ringkas maksud Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network - MAN) Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi yang agak luas berbanding dengan rangkaian yang diliputi oleh LAN. Rangkaian MAN biasanya beroperasi di bandar-bandar, gabungan beberapa buah sekolah ataupun di sesebuah daerah. 7. Senaraikan jenis laluan yang diberikan oleh Internet Service Provider? (i) IP (Internet Protocol) Connection Kalau semua hardware dan sofware kita ingin dihubungkan secara langsung atau

(c) Sebagai guru anda diminta memberi pandangan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan. Berikan pandangan anda dalam aspek ini.
Menunjukkan kemampuan berfikir pada tahap kognitif yang lebih tinggi semasa belajar menggunakan komputer. Mampu menganalisa masalah, melakukan penilaian kendiri dan mengemukakan persoalan-persoalan yang relevan. Membentuk strategi untuk berkerjasama dengan rakan-rakan. Bermotivasi, lebih berminat dan lebih yakin dengan diri mereka.

Bahagian A 1. Nyatakan secara ringkas komputer generasi keempat?
Komputer generasi keempat telah menggunakan litar bersepadu berskala. Intel telah memperkenalkan mikropemproses 286 pada 1982 dan sehingga kini, intel telah mengeluarkan Pentium Centrino.

akses ke Internet, maka kita harus menggunakan IP (Internet Protocol) address. (ii) Dial UP Connection Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan sambungan ke Internet, maka dikenal Dial UP akses.

- menghasilkan murid yang berfikir dan celik teknologi - menyediakan pembentukan individu yang menyeluruh - menyediakan peluang untuk mepertingkatkan kekuatan dan kebolehan individu (b) Menurut Wan Mohd Zahid (1997), sekolah bestari diwujudkan dengan ciri-ciri berbeza berbanding sekolah sedia ada. Senaraikan TIGA (3) ciri sekolah bestari. Antara ciri-ciri tersebut ialah:

8. Menurut Ismail (2002), latih tubi merupakan kaedah yang digunakan untuk membolehkan pelajar memahami dan menguasai konsep, prinsip atau prosedur yang lebih berkesan. Senaraikan DUA (2) kelebihan latih tubi berasaskan komputer tersebut.

PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian kursus mengikut kesesuaian. Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian seterusnya. Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi dan memberi maklum balas.

9. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan di akhir proses membangunkan perisian dan melibatkan dua kumpulan penilai. Nyatakan DUA (2) jenis penilai yang terlibat dalam penilaian tersebut.
(a) Pandangan pakar adalah perlu bagi memastikan perisian kursus memenuhi keperluan teknikal seperti kualiti video dan audio. (b) Penilaian pelajar pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perisian tersebut dari sudut pandangan pengguna. (c) Penilaian guru bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan isi kandungan perisian kursus seperti kesesuaian media dan kualiti soalan-soalan ujian. 10. Nyatakan DUA (2) perkara asas yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat perancangan Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan mod penggunaan TMK. - Keupayaaan Guru - Keupayaan Murid - Prasarana persekitaran Bahagian B SOALAN 1 (a) Nyatakan dengan ringkas matlamat sekolah bestari.

- Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakkan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. - Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui "on line' untuk membolehkan guruguru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah. - Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi. - Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakkan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari. - Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan.

(c) Nyatakan SATU (1) contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap ciri yang disenaraikan dalam (b).

SOALAN 2 (a) Nyatakan maksud reka letak dalam persembahan elektronik. Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. Keupayaan meletak dan

menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi kesan yang positif terhadap persembahan. (b) Senaraikan TIGA (3) prinsip reka letak CASPER.

Prinsip reka letak Casper
C-contrast(perbezaan yg ketara) A-alignment(susunan lurus) S-simplicity(mudah) P-proximity(berhampiran) E-emphasisi(penekanan) R-repetition( pengulangan)
(c) Jelaskan ketiga-tiga prinsip tersebut dengan memberi contoh yang sesuai.

C-contrast(perbezaan yg ketara) -perbezaan warna, font, objek besar & kecil, garis halus dgn kasar, grafik kecil dgn besar -untuk membezakan antara unsur dgn latar belakang papran/ menambahkan tarikan atau perhatian terhdp sesuatu reka bentuk. - cth: Warna gelap dengan warna terang A-alignment(susunan lurus) -supaya seimbang agar kelihatan menarik -cth: menyusun item-item yang ingin dipersembahkan
supaya ia kelihatan seimbang

S-simplicity(mudah) -grafik & animasi perlu ringkas & dpt meransangkan pengguna memahami maksud yg \ hendak di sampaikan. -visual ringkas, bersesuaian, mudah difahami. -cth: sekeping gambar yg ringkas lebih bermakna dari teks yg panjang lebar. P-proximity(berhampiran) -item dikumpulkan pd satu kawasan, supaya pengguna dpt melihat kesinambungan yg wujud antara item. E-emphasisi(penekanan) -menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhdp perkara yg penting. R-repetition( pengulangan) -terdpt satu piawai antara muka perisian spy pengguna akan dpt mentafsi dan memahami dgn mudah arahan yg diberikan oleh perisian. -menggunakan perulangan media teks, audio, grafik dan video utk menyampaikan mesej yg sama.

(b) Dengan menggunakan Internet, penyampaian maklumat pendidikan akan lebih berkesan. Jelaskan TIGA (3) cadangan yang telah kemukakan dalam perisian pembelajaran berbantukan Internet. Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapaa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah, dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah, cepat dan murah dari internet. Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah, jurnal dan akhbar. Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet, guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber, idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik.

(c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap cadangan yang dijelaskan dalam (b). SOALAN 4 (a) Nyatakan pengertian “penggunaan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK)” menurut pandangan Hinich (1993).

SOALAN 3 (a) Apakah yang dimaksudkan Kumpulan Berita (News Group)? News Group merupakan forum diskusi yang merupakan ruangan-ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza.

(b) Dalam melaksanakan pembelajaran, seseorang guru perlu menentukan jenis atau

kaedah penggunaan PPBK. Jelaskan TIGA (3) jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Dalam latih tubi, pelajar di berikan beberapa soalan dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan jawapan mereka. Tutorial merupakan sejenis PPBK yang digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi & Trollip, 1991). PPBK jenis ini bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. Permainan komputer adalah PPBK yang semakin popular masa kini. Permainan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat pelajar dan untuk menjadikan pembelajaran suatu yang menyeronokkan. Simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. Simulasi memberi pelajar peluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan suatu tindakan terhadap suatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi keadaan sebenar. Tunjuk cara adalah kaedah PPBK yang digunakan untuk menunjukkan kepada pelajar suatu prosedur. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan pelajar memahami suatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. Ia juga sesuai digunakan untuk memahami suatu prosedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan, merbahaya atau terlalu kompleks. PPBK jenis ujian membolehkan guru mengukur dan menilai pencapaian pelajar dengan cepat. (c) Berikan SATU (1) contoh bagi setiap jenis PPBK yang dijelaskan dalam (b).

(a) Jelaskan maksud pemilihan perisian PPBK. Proses membuat pertimbangan bagi memastikan perisian yang hendak digunakan bersesuaian dengan kurikulum serta mencapai objektif P & P. (b) Dewasa ini, terlalu banyak syarikat atau orang perseorangan yang membangunkan perisian pendidikan tetapi kebanyakan perisian yang dibangunkan itu tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki. Nyatakan TIGA (3) kriteria yang tidak dipenuhi tersebut. (a) Isi kandungan (b) Aspek teknikal (c) Documentasi (c) Jelaskan TIGA (3) kriteria yang perlu difikirkan oleh guru sebelum memilih perisian. (a) Isi kandungan – ketepatan, kesesuaian, skop (b) Aspek teknikal – navigasi, ciri-ciri penyimpanan rekod, persembahan, kualiti (c) Documentasi – teknikal, panduan pengguna

SOALAN 5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.