Kaedah Saintifik dalam Penyelesaian Masalah

Pendahaluan

Manusia sering menghadapi masalah Sesuai dengan tabiat manusia masalah perlu diselesaikan Penyelesaian masalah menghendaki manusia membuat keputusan Membuat keputusan melibatkan ketidakpastian dan risiko

Penggunaan kaedah saintifik dalam menyelesaikan sesuatu masalah juga dapat dinyatakan sebagai satu kaedah penyelidikan. Penyelidikan saintifik boleh ditakrifkan sebagai satu kaedah untuk memperolehi pengetahuan baru berhubung dengan satu aktiviti berhubung dengan usaha memperolehi dan menganalisis maklumat untuk mengenalpasti dan menyelesaikan sesuatu masalah yang muncul

Hasil penyelidikan ini ialah pengetahuan baru. Ini adalah pengetahuan ia bersifat nisbi, iaitu sentiasa berubah. Dengan adanya penyeldikan , idea dan pengetahuan baru yang sesuai boleh diperolehi.

Penyelidikan bermula apabila sesuatu masalah dirasai, masalah yang dihadapi merupakan satu rangsangan kepada penyelidikan. Akal yang dirasang oleh masalah akan berfikir dan membuat pertimbangan sama ada sesuatu masalah itu merupakan masalah yang sebenar yang perlu kepada penyelesaian.

Akal akan mengenalpasti dan menganngar sejauh mana maslah tersbut dapat dikaji. Akal juga akan menentukan sejauhmanakah faedah boleh diperolehi. Akal yang dirangsang oleh masalah akan terus berfungsi dan membawa kepada penyelidikan

Penyelidikan perlu dilaksanakan secara saintifik dan sistemetik akan memastikan fakta-fakta yang jitu dan boleh dipercayai.

Penyelidikan saintifik memerlukan pengulangan kajian bagi memastikan hasil kajian menghasilkan keputusan yang sama.

Pengulangan kajian membolehkan pengesahan dibuat pada kajian terdahalu. Semakin banyak kajian yang dibuat semakin bertambah yakin seseorang terhadap sesuatu keputusan yang bakal diambil.

Mengenalpasti Masalah

Masalah yang hendak dikaji hendaklah masalah yang jitu, konkrit dan wujud dalam alam semesta. Penyeldik perlu menilai masalah, samada ia memberi faedah kepada penyelidik, kepada penaja, kepada manusia seluruhnya. Masalah perlu disemak berulangkali dan dinilai berulangkali untuk memastikan ketekalnnya.

Beberapa kesilapan penyelidik

Memilih masalah berasaskan imiginasi Memilih terlebih dahulu kaedah penyeldikan tanpa memilih dan memantapkan tentang sesuatu masalah. Menyatakan masalah secara umum, menyebabkan objektif penyelessaian masalaha menjadi kabur. Menyebabkan masalah pengumpulan data.

Sumber masalah
  

Pengalaman merupakan sumber paling utama. Masalah yang dihasilkan melalui pengalaman biasanya adalah tekal Penyelidik dapat menilai kepentingan sesuatu masalah secara langsung dan seterusnya boleh membentuk rangakain teori yang diperlukan. Penyelidik juga dapat mempertimbangkan kemampuannya sebagai penyeldik

Deduksi daripada teori

Misalnya teori yang menyatakan kawasan yang panas dan sesak boleh membawa kepada pemberontakan. Teori ini boleh dikembangkan dalam konteks bilik kuliah yang panas dan sesak. Masalah dari sumber deduksi biasanya adalah untuk memperkembangkan teori.

Karya-karya yang berkaitan

Kajian keatas karya-karya berkaitan juga boleh mencetuskan masalah. Karya-karya tersebut mendedahkan kepada contoh-contoh masalah yang pernah dialami dan diselesaikan.

Mengenalpasti, menilai dan memantapkan masalah.

 

Penyelidik perlu mengenalpasti antara masalah biasa dengan masalah penyelidikan. Masalah biasa boleh menjadi semakin rumit dan genting yang boleh menjadi masalah penyelidikan. Penyelidik perlu berupaya mengenalpasti masalah dan persoalan masalah Masalah merupakan gagasan umum yang merangkumi isu dan persoalan masalah yang tersirat.

Masalah penyelidikan yang besar dan rumit perlu dianalisis, dikupas, dipecahkan kepada beberapa persoalan ya ng jelas dan penting. Setiap persoalan perlu diteliti dengan lebih mendalam supaya dapat difahami setiap unsur dan setiap pemboleh ubah yang membentuk persoalan tersebut.

Menilai dan memantapkan masalah

Penilain masalah perlu dinilai dan dimantapkan. Ia membantu penyelidik mengetahui sejauhmanakah masalah boleh membantu dan membawa kebaikan kepada proses pembuatan keputusan. Pemantapan masalah penyeldikan yang dipilih akan menambah keyakinan penyelidik betapa perlunya masalah tersebut dikaji.

Pertimbangan mengenai nilai kepentingan masalah
  

Ianya berdasarkan nilai individu dan pendapat penyelidik Masalah yang menarik minat penyeldik, mampu menyelesaikannya. Boleh dibultikan secara saintifik Memberi faedah kepada manusia dan membantu meningkatkan ilmu pengetahuan. Dapat memperteguhkan pengetahuan dalam bidang sedia ada.

Penyataan Masalah

Masalah yang terpilih untuk dikaji perlu dinyatakan dengan dengan tepat dan jelas. Penyataan masalah yang berkesan biasanya menjelaskan apa yang hendak dikaji, bagaimana hendak mengkajinya, dan setakat mana perlu dikaji.

 

Penyelidik perlu menyatakan situasi dimana masalah itu wujud. Ia harus menyatakan apakah keadaan dan faktor yang perlu dicerap dan diukur. Penyataan masalah perlu menilai anadaian-anadaian dan memerlukan bukti-bukti yang menyokong.

Contoh penyataan masalah

Dewan kuliah yang cerah akan menambahkan keberkesanan pengajran dan pembelajaran. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti problem based learning adalah lebih berkesan dalam Program teknologi kreatif.

Sekian, terima kasih

Membentuk objektif dan hipotesis

Objektif berasal dari perkataan objek Objektif merupakan sasaran sebenar penyelidik Objektif wujud diluar fikiran sebagai objek yang nyata.

p

Objektif sesuatu penyelidikan merupakan sesuatu yang boleh dicerap dan merupakan sasaran sebenar Ia perlu dicapai dan merupakan satu tujuan yang khusus bagi menyelesaikan masalah.
Cara menyatakan objektif dengan menentukan perlakuan atau domain yang ingin dicapai.

Hipotesis

Hipotesis adalah saranan sementara bagi menjelaskan fenomena yang dikaji atau saranan sementara untuk menyelesaikan masalah. Hipotesis membolehkan penyelidik mengaitkan teori dengan cerapan.

Hipotesis memberikan jangkaan penyelidik mengenai hubungan antara pemboleh ubah. Bukti-bukti yang dicerap akan menentukan suatu hipotesis boleh diterima atau ditolak

Tujuan Hpotesis

Ia memberi jangkaan atau ramalan sementara tentang fenomena yang dikaji. Ia memberi penyataan hubungan yang boleh diuji secara langsung. Hipotesis dapat memberikan panduan kepada penyelidikan kerana ia mewakili objektif tertentu.

Hipotesis menentukan apa yang harus dilakukan, jenis data yang diperolehi, kesesuaian fakta serta menentukan asas penentuan sampel. Hipotesis dapat membantu peneyelidik tidak terkeluar dari fokus kajian.

Hipotesis memberikan rangka laporan dapatan dan kesimpulan kajian. Ia memandu kesimpulan yang harus dibuat dalam penyelesaian masalah.

Membentuk hipotesis

1.

2.

Hipotesis terbahagi kepada dua: Hipotesis dibentuk samaada melalui induktif, iaitu melalui cerapan tingkahlaku Hipotesis dibentuk melalui deduktif iaitu melalui teori atau dapatan terdahalu.

Ciri-Ciri Hipotesis

Hipotesis hendaklah dinyatakan dengan mudah, jelas dan tepat. Hipotesis mesti tekal dengan pengetahuan yang ada. Hipotesis mestilah mempunyai kuasa penjelasan- lojik, tepat dan jelas.

Hipotesis mesti mempunyai jangkaan hubungan dengan pembolehubah. Cth: Pembelajaran secara problem based learning akan melahirkan pelajar yang kompeten.

Hipotesis mestilah boleh diuji. Ia membolehkan kepastian dibuat samada bukti-bukti menyokong hipotesis yang bersifat sementara.

Penyataan Hipotesis

1.

2.

Hipotesis dapat dikelaskan kepada dua jenis; Hipotesis terarah; ia memberi arah jangkaan dapatan kajian. Hipotesis tidak terarah; ia tidak menentukan arah jangkaan hubungan atau perbezaan antara pemboleh ubah yang dikaji.

Contoh hipotesis terarah

Peningkatan masa belajar akan menambahkan markah kursus falsafah.

* Terarah disini, ia menyatakan tentang penambahan markah.

Contoh Hipotesis Tak Terarah

Penggunaan komputer mendatangkan kesan ke atas sikap pelajar terhadap bahasa Inggeris.

* Tak terarah disini merujuk kepada tiada penyataan kesan sama ada positif atau negatif

Mengumpul Maklumat

Maklumat ialah data yang terpilih, maklumat merupakan sekumpulan bahan yang dipilih dan dikumpul mengikut masalah, masa, tempat dan fungsi yang tertentu.

Maklumat terdiri dari fakta, perkataan, surat, rajah, carta, atau simbol yang dipilih khusus untuk mesalah tertentu, untuk masa tertentu, untuk individu tertentu dan untuk mencapai objektif tertentu.

Maklumat yang berguna hanya boleh diperolehi melalui kesempurnaan pemrosesan data. Bagi mencapai objektif penyelesaian masalah penyelidikan.

Prinsip Pengumpulan data dan maklumat

Prinsip utama pengumpulan data dan maklumat adalah untuk menjayakan objektif penyeldikan. Oleh itu, objektif penyeldikan perlu dijelaskan. Maklumat biasanya bersifat kualitatif dan kuantitatif

Sumber maklumat

Maklumat Primer; merupakan sumber asal sesuatu maklumat; ianya diperolehi secara langsung dari individu yang dikaji. Maklumat sekunder; merupakan maklmut yang diperoleh dari sumber yang kedua seperti laporan, saksi-saksi kejadian dan sebagainya. Kesahihahn maklumat sekunder bergantung kepada kewibawaan sumber maklumat tersebut.

Mengumpul Data Kualitatif

 1. 2. 3. 4.

Berbagai kaedah untuk memperolehi maklumat melalui pengumpulan data-data. Antaranya melalui kaedah: Temubual (Interview) Pemerhatian (Obsevation) Pemerhatian secara Bersama ( Participatant Observation) Dokumen.

4. Dokumen


 


 

Dokumen Peribadi Sejarah lisan Komentar Diari Surat Autobiografi Rekod dan Dokumen Negeri/negara Surat khabar dan journal


    

Peta Gambar Nota kuliah Buku teks Laman web Data bass Dan Lain-lain

Menguji Hipotesisi

Kesimpulan

Kesimpulan ialah sesuatu yang dapat disimpulkan dari keseluruhan perbincangan didalam sesuatu kajian. Ianya apa yang diperolehi dari awal kajian sehingga apa yang dapat dicapai pada akkhir kajian. Biasanya ia diakhiri dengan satu penyaataan untuk kajian pada masa hadapan.

Bibilografi

Mohd Majid Konting. 2000. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nicholas Walliman. 2006. Social Research Method. London : Sage Keith F. Punch. 2006.Introduction To Social Research. London: Sage