Agama dan Kepercayaan di Alam Melayu JCEA 2303

Modernisme Islam Indonesia: Pemikiran Nurcholish Madjid

Muhammad Hafiz Bin Md Said JEA 080707

Pensyarah: Prof. Dr Amri Marzali

Pengenalan Makalah ringkas ini akan membincangkan tentang soal modernisme Islam yang belaku di Indonesia. Terdapat ramai tokoh yang menyumbang kepada modernisme Islam di Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid. Pemikiran baru yang dibawa oleh tokoh-tokoh ini memainkan peranan dalam membentuk Neo-modernisme Islam di Indonesia. Dalam makalah yang ringkas ini, hanya pemikiran Nurcholish Madjid yang akan dibincangkan. Pembaruan pemikiran beliau yang kritis serta makalah-makalah beliau yang menjurus kepada pembaruan pemikiran Islam akan bincangkan secara ringkas dalam makalah ini. Identiti Islam di Indonesia Islam di Indonesia merupakan populasi Islam terbesar di dunia. Sebanyak 90% penganut Islam di Indonesia dan ini merupakan jumlah sebanyak 180 juta orang Islam di Indonesia secara keseluruhannya. Namun begitu, tidak terdapat ramai penganut Islam yang mengikut perintah atau ajaran Islam. Ramai yang tidak mematuhi hukum-hakam shariah Islam mungkin

disebabkan tiada usulan daripada pihak yang memerintah. Terdapat amalan nenek moyang di kalangan penganut-penganut agama Islam di Jawa. Orang jawa masih lagi mencampuradukkan amalan Hindu-Buddha dengan Islam. Mereka berpendapat bahawa Islam tidak melarang amalan-amalan tradisi yang telah dating sebelum ajaran Islam. Dalam hal ini Michael R.J. Vatikiotis berpendapat bahawa: “Rigid adherence to Islamic shariah law is not found, and certainly not officially encouraged. Religious courts exists specifically for the determination of marital and inheritance.

2

Strict observance of Islamic ritual is in some communities the exception rather than the norm.”1 Namun begitu, terdapat kesedaran umat Islam di Indonesia kini tentang hukum-hukum shariah dan ada pula usaha untuk memperbaiki praktik agama Islam secara keseluruhannya. Modenisme Islam Modernisme Islam ini merupakan satu faham yang berpegang teguh dengan mengakui bahawa Al-Quran sebagai kitab suci yang boleh dipraktikkan di zaman moden ini. Al-Quran diangkat sebagai mempunyai kelebihan daripada tulisan-tulisan ciptaan manusia yang manapun. Rasionalisme dalam

Modernisme Islam tidak menukar ajaran-ajaran asas yang kukuh dalam agama Islam. Sebaliknya, prinsip-prinsip ketuhanan serta kepentingan hidup yang tertera dalam kitab Al-Quran menjadi pedoman kepada orang Islam untuk kepentingan hidup di dunia moden. Menurut Greg Barton: “Bahkan sebaliknya, Modernisme Islam berpegang teguh untuk mengakui otoritas al-Quran dan memperjuangkan kelebihannya dari tulisan-tulisan ciptaan manusia yang manapun.” 2 Fahaman ini telah membezakan antara konsep Modernisme Islam dengan konsep Modernisme Barat yang menolak konsep Ilahiah dalam Kitab Suci mereka. Menyingkap sejarah modernisme Islam di Indonesia pada awal abad ke-20an, modernisme terpusat pada persoalan-persoalan praktik dan masalah ajaran. Ulama-ulama tradisional menentang praktik-praktik sosial dan lembagalembaga kaum modernis yang mempunyai kurikulum lebih luas, juga penggunaan tenaga pengajar kaum perempuan yang memiliki posisi sama
1

Michael R.J. Vatikiotis. (1994). Towards an Islamic Identity? Dlm Indonesia Politics under Suharto.London: Routledge. 2 Greg Barton. (1999). Gagasan Islam Liberal Di Indonesia. Jakarta: Paramadina.

3

dengan kaum lelaki, dan juga ketika kaum Modernis untuk pertama kali menggunakan bangku-bangku dan meja-meja sekolah serta papan tulis. 3 Pengaruh Modernisme Islam bermula dari pengaruh yang membawa ajaranajaran yang kontroversial pada awal abad ke-20. Pelajar-pelajar yang belajar di Mesir, telah membawa tulisan-tulisan dan gagasan-gagasan sarjana Modernis Al-Azhar, seperti Muhammad Abduh. Pembaharuan-pembaharuan atau gagasan-gagasan ini tidak disambut baik oleh golongan konservatif yang tidak mahu pada perubahan. Setiap perubahan itu dianggap sebagai bida’ah. Justeru, kedua-dua kelompok konsevatif dan modernis ini memperkuatkan ajaran mereka dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang mereka percayai disamping melemahkan prinsip-prinsip lawan. Maka dengan adanya

berbezaan pendapat ini, tertubuhlah dua organisasi Islam yang bertapak di Indonesia pada tahun 1912, Muhammadiyah dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pada tahun 1926, Nadhlatul Ulama (NU) yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasjim Asj’ari. Muhammadiyah sebagai membawa obor pembaharuan kepada ajaran Islam manakala NU berpegang pada prinsip konservatifnya. Hanya pada zaman pemerintahan Jepun, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) berjaya melibatkan NU dan juga Muhammadiyah. Tokoh yang bertanggungjawab tentang modernisme Islam di Indoensia antara lainnya ialah Nurcholish Madjid. Pada 1970, Nurcholish Madjid telah menggemparkan rakyat Indonesia dengan pemikiran serta pembaharuan yang hendak ditonjolkan. Beliau berpendapat bahawa harus ada pembaruan dalam pemikiran Islam Modernis di Indonesia. Beliau telah mengupas dengan terbuka permasalahan tentang ‘sekularisasi’, ‘desaklarisasi’, ‘liberalisme’ dan ‘sosialisme’. Pemikiran Nurcholish ini mendapat reputasi buruk kerana
3

Ibid, hlm 46.

4

disalahertikan oleh masyarakat Islam Indonesia. Selanjutnya dalam makalah ini akan membincangkan secra ringkas tentang pemikiran tokoh ini. Biodata Nurcholish Madjid Dilahirkan di sudut kampung kecil di desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 17 Mac 1939. Bersekolah di Sekolah Rakyat pada waktu pagi dan waktu petang di madrasah. Memperoleh ijazah SR IV2 dari Sekolah Rakyat Bareng, pada masa yang sama beliau menyelesaikan sekolah agamanya di madrasah ayahnya, Madrasah al-Wathoniyah.Pada usia 14 tahun, Nurcholish Madjid belajar di pesantren Darul-Ulum Rejoso di Jombang. Beliau sering menjadi bahan cemuhan teman-temannya kerana pendirian politik ayahnya yang terlibat di Masyumi. Kemudian, ayahnya memindahkan Nurcholish Madjid ke pesantren Pondok Modern Gontor, di Ponogoro, Jawa Timur. Beliau belajar di Gontor pada usia 16-21 tahun. Kurikulum Gontor menghasilkan perpaduan yang liberal, iaitu tradisi belajar klasik dengan gaya modern Barat. Para pelajar yang belajar di pesantren Gontor, tidak hanya diwajibkan mampu menguasai Arab klasik, tetapi juga bahasa Inggeris. Para pelajar bertutur hanya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggeris, dan tidak dibolehkan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kehidupan di Gontor bukanlah meniru terhadap gaya hidup madrasah di Timur Tengah. Semasa kanak-kanak, beliau bercita-cita menjadi engineer kereta api dan mendalami fizik serta matematik, sehingga elektronik merupakan salah satu hobinya. Pada tahun 1961, beliau pindah ke Jakarta dan kuliah di Fakulti Adab jurusan Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat. Dari sini, semakin jelas bahawa kariernya akan berkaitan dengan dunia pemikiran keislaman. Meraih gelaran sarjana pada tahun 1968, beliau

5

menulis skripsi berjudul Al-Quran Arabiyun Lughatan wa ‘Alamiyun Ma’nan (Al-Quran Secara Bahasa Adalah Bahasa Arab, Secara Makna Adalah Universal). Nurcholish Madjid menjadi Ketua Umum PB HMI untuk dua tahun berturut-turut dari tahun 1966-1969 hingga 1969-1971. Juga menjadi Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) pada 19671969. Pada 1968-1971, beliau juga menjadi Wakil Sekretaris Umum dan penaung International Islamic Federation of Students Organisation ( IIFSO, Himpunan Organisasi Mahasiswa Islam se-Dunia). Nilai-nilai Dasar

Perjuangan (NDP) yang merupakan buku kecil sebagai pedoman ideologis HMI yang ditulis oleh Nurcholish Madjid dan teman-temannya pada awal tahun 1969. Kelompok diskusi yang penting adalah Yayasan Samanhudi. Di situ, Nurcholish Madjid bertemu dengan Djohan Effendi, Ahmad Wahib, M. Dawam Rahardjo, Syu’bah Asa, dan Abdurrahman Wahid. Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam kemudian tumbuh dan berkembang. Dari tahun 1974-1976, beliau menjadi Direktor Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi di Jakarta. Pada masa yang sama (1974-1976), beliau menjadi Wakil Direktor I Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan di Jakarta.

Pemikiran Nucholish Madjid Artikal ‘ Modernisasi ialah bukan Westernisasi’ dan ‘Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Intergrasi Umat tanda perkembangan Nucholish Madjid. Modernisasi ialah ’Rasionalisasi’ bukan ’Westernisasi’ ditulis pada tahun 1986 ketika Nurcholish mencapai puncak perhargaan sebagai Modernis konservatif. Kaum Modernis anggap Nurcholish sebagai ‘Natsir Muda’. Artikal ini dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu pandangan

6

progresif dalam modernisasi dan pembelaan apologetic mengenai keharusan masyarakat beriman kepada Tuhan. Nurcholish meletakkan pemisah antara rasionaliti dan rasionalisme. Menurut Nurcholish, rasionalisme menekankan sistem pemikiran dan pedoman hidup yang berdasarkan materialistik. Beliau menolak perkara ’isme’, lalu beliau cuba mengabungkan rasionaliti, rasionalisme dan humanisme. Melihat tahap pemikiran yang menjadi agama baru paling dominan. Rasionaliti penting untuk memahami pengetahuan yang relatif dan terbatas tetapi sekiranya berdasarkan itu sahaja tidak mencukupi. Dengan kata lain, akal manusia yang berdasarkan penelitian fakta dan realiti alam, memiliki kemampuan untuk mencapai tahap pemahaman tertentu. Tahap pemahaman manusia terdiri daripada naluri, pancaindera, rasionaliti dan wahyu. Nurcholish memfokuskan kajian pada ideology lama yang menjadi musuh Modernisme Islam: Westernisme, Liberalisme dan Komunisme. Westernisme menurut beliau ialah keseluruhan fahaman yang membentuk suatu “ total way of life” yang keutamaanya adalah sekularisme. Beliau juga menterjemah liberalisme sebagai perkembangan sekularisme yang sasarannya ditujukan pada hak individual dan nilai kapitalisme. Beliau menolak fahaman liberalisme, dan menyeru Islam menganjurkan kemerdekaan individu, tetapi ada batasnya. Nurcholish mahukan umat Islam bukan sahaja kembali kepada Al-Quran dan Hadits tetapi memasukkan rationaliti supaya menjana satu pemikiran yang berbentuk progresif dan kreatif. Beliau juga mahukan umat Islam Indonesia mengejar modernisasi yang dimaksudkan sebagai penerapan rationaliti secara terus-menerus tapi berbeza dengan rasionalisme dalam pandangan sekular materialistik. Nurcholish memberikan beberapa alasan terhadap

7

pandangan beliau ini yang antaranya menyatakan bahawa Allah menciptakan seluruh alam ini dengan haq, manusia diperintah Allah untuk mengamati dan menelaah hukum-hukum alam yang ada dalam ciptaannya dan adanya perintah untuk mempergunakan akal fikiran (rasio). Justeru, lanjutan daripada pandangan beliau ini, beliau memberikan contoh Albert Einstein yang tidak mengikut mana-mana kelompok agama secara formal tetapi berjaya menjadi seorang ilmuwan yang religious. Beliau meletakkan kepentingan rasio (akal berfikir) ini, bukan hanya kepada perkara duniawi sahaja malahan kepada persoalan spiritual juga. Nurcholish merasakan harus ada pembaruan pemikiraan Islam. Beliau menyifatkan umat Islam sebagai telah lumpuh dengan tidak berfikir secara radikal. Beliau mengajak umat Islam Indonesia supaya membuat pembaruan intelektual yang dipersiapkan untuk menggugurkan segala macam bentuk ajaran, kegemaran maupun tradisi. Untuk proses ini, beliau telah melakarkan tiga proses yang saling kait-mengait iaitu proses sekularisasi, kebebasan intelektual dan gagasan mengenai kemajuan dan sikap tebuka. Proses sekularisasi yang dimaksudkan oleh Nurcholish ini berbeza daripada sekularisme. Beliau mengungkapkan proses sekularisasi ini sebagai

transformasi kepercayaan-kepercayaan dan praktik lainnya de dalam sua arah. Pertama, melakukan desakralisasi atau menduniakan segala hal yang tidak suci tapi yang dianggap suci selama ini. Kedua, ialah dengan mensakralkan segala hal yang benar-benar transenden, kekal dan suci. Secara ringkasnya, Nurcholish mahukan penilaian semula kepada pemikiran agama tradisi yang selama ini dipegang kukuh oleh umat Islam Indonesia tanpa membuat sebarang penilaian semula tentang amalan-amalan serta

8

praktik keagamaan yang dilakukan oleh mereka. Dalam hal ini, beliau telah menyentuh hal-hal yang cukup tawhid sensitif dengan termasuklah menolak kemahuan bentuk

mendesakralisasi

konsep

segala

pemberhalaan termasuk pemberhalaan pemikiran agama ortodoks yang dibuat manusia sebagai suci. Kedua, Nurcholish menekankan bahawa umat Islam harus sedar akan kepentingan kebebesan berfikir. Namun begitu, beliau juga akur bahawa pemikiran yang baru seringkali disalahertikan dan menjadi asing apabila pertama kali didatangkan walaupun ide-ide itu merupakan ideide yang bagus tetapi mudah ditolak kerana tampak asing. Keterbukaan Nucholish dalam hal ini dapat dilihat sebagai seorang yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip keIslaman yang menyebut perbezaan pendapat adalah rahmat. Kesedaran Nurcholish terhadap kehilangan kebebasan pemikiran intelektual yang kian hilang di Indonesia. Beliau berharapkan supaya umat Islam dapat melahirkan wawasan-wawasan dan gagasan-gagasan yang segar. Menurut beliau lagi, ini merupakan kehilangan kekuatan secara psikologis. Ketiga, Nurcholish merasakan orang muslim harus bersikap terbuka. Sikap terbuka ini akan melahirkan muslim yang berpandangan ke depan dan bersikap optimis. Menurut Nurcholish Madjid, Islam bukan sahaja harus membangun dengan dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah tetapi juga dibangun bersama-sama dengan aneka warisan budaya dan pengaruh Hellenisme dan budaya Asia Barat.

Kesimpulan

9

Nurcholish Madjid merupakan seorang pemikir intelektual Islam yang progresif yang mengharapkan pembaruan terhadap pemikiran Islam yang terdahulu. Tujuan beliau nampak jelas dalam keinginan untuk

membangunkan umat Islam dengan menanamkan sikap keterbukaan dan kecenderungan kepada berfikir. Hasrat beliau mungkin untuk melihat sekelompok elite yang mampu membuat perubahan kepada pemikiran umat Islam yang harus dinamik dan tidak statik. Dengan itu, insitiatif-inisiatif yang terlahir daripada pemikiran baru ini dapat dimanfaatkan mahupun di dunia Islam ataupun dunia barat. Nurcholish Madjid cuba menarik simpati para pemikir serta pemimpin kaum Modernis Islam terdahulu. Dengan berbekalan teologi yang secara fundamental dan konservatif, Nurcholish juga melahirkan kecintaannya terhadap pembaruan pemikiran Islam modernis. Namun begitu, pemikiran Nurcholish ini mendapat banyak tentangan kerana beliau membawa pembaruan yang dianggap asing kepada pemikiran yang telah mantap dan kukuh di kalangan umat Islam di Indonesia.

10