P. 1
Konsep Kohesi Dalam Wacana

Konsep Kohesi Dalam Wacana

|Views: 5,242|Likes:
Published by cgazmi
Konsep Kohesi Dalam Wacana

Maksud Wacana
Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab,

Maksud Wacana
Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang h
Konsep Kohesi Dalam Wacana

Maksud Wacana
Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab,

Maksud Wacana
Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang h

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: cgazmi on Feb 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

original

Konsep Kohesi

Dalam Wacana


Maksud Wacana

Wacana ialah unit bahasa
yang melebihi batas ayat
(Harimurthi, 1982!
"nit bahasa ini #uga
mengandung satu penyatuan
bahasa yang lengkap kerana
sesuatu $acana mungkin
terdiri daripada dua atau
beberapa gabungan ayat,
satu perenggan, satu bab,
sebuah buku atau satu siri
buku!

Maksud Wacana

Wacana turut menun#ukkan
perkembangan %ikiran
berurutan yang tersusun
dengan sempurna, selain
menghasilkan satu pemikiran
yang utuh! Dalam tatabahasa,
$acana terletak dalam
hierarki tertinggi yang hadir
selepas tingkat ayat!

&enis Wacana

'erdapat dua #enis $acana
dalam unit bahasa, iaitu (
1! Wacana lisan!
2! Wacana tulisan!

Wacana )isan

Dihasilkan secara lisan yang
melibatkan komunikasi secara
langsung antara penutur dengan
pendengar! Dalam $acana #enis
ini, ekspresi $a#ah, nada suara,
gerak badan dan sebagainya
ber%ungsi untuk menyampaikan
sesuatu perkara kepada
pendengar! *ontohnya ialah
perbualan harian, temu ramah,
ceramah, ucapan, khutbah,
siaran tele+isyen dan radio!

Wacana 'ulisan

Wacana tulisan pula ialah $acana
yang disampaikan secara bertulis
yang melibatkan hubungan
antara penulis dengan pembaca!
Komunikasi yang berlaku ialah
komunikasi satu arah atau tidak
langsung! ,enulis tidak
mendapat reaksi pembaca pada
masa itu kerana penulis tidak
berdepan dengan pembaca!
*ontoh $acana tulisan ialah
rencana, akhbar, ma#alah, buku
dan no+el!

Wacana

Wacana boleh dianggap
sebagai kesatuan bahasa
yang paling tinggi, iaitu
kumpulan kalimat yang
tertera dan
berkesinambungan sehingga
membentuk kesatuan yang
utuh!
Wacana terdiri daripada
pendahuluan, isi dan
penutup!

&enis-&enis Wacana

(a .erdasarkan /ungsi .ahasa(
(i Wacana ekspresi%0
Wacana ekspresi% $acana ini
bersumberkan gagasan
penutur atau penulis sebagai
saranan ekspresi, seperti pidato!
(ii Wacana %atis0
Wacana %atis $acana ini
bersumberkan saluran untuk
melancarkan komunikasi!

&enis-&enis Wacana

(iii Wacana in%ormasional0
Wacana in%ormasi $acana ini
bersumberkan pesanan atau
in%ormasi, seperti berita dalam
media massa!
(i+ Wacana estetik0
Wacana estetik $acana ini
bersumberkan pesanan dengan
tekanan keindahan, seperti puisi
dan lagu!


&enis-&enis Wacana

(+ Wacana direkti%!
Wacana direkti% $acana ini
diarahkan pada tindakan atau
reaksi daripada
mitra penutur atau pembaca,
seperti khutbah!

&enis-&enis Wacana

(b .erdasarkan 1aluran Komunikasi
($acana lisan dan $acana penulisan,
'anggapan Mitra 'utur atau ,embaca
($acana transaksional dan $acana
interaksional dan ,emaparan
(i Wacana deskripti%0
Wacana deskripti% merupakan suatu
pernyataan atau rangkaian
pernyataan, sama ada dinyatakan
secara lisan mahupun tulisan serta
memiliki hubungan makna antara
satuan bahasa dan
terikat kepada konteks!

&enis-&enis Wacana

(ii Wacana ekspositoris0
Wacana ini dapat berisi konsep-
konsep dan logika yang harus diikuti
oleh penerima pesanan!
(iii Wacana argumentati%0
Menurut 2enkema (2334( 234,
perkara terpenting dalam sesebuah
teks argumentati% bukanlah hal
logiknya, tetapi cara argumentati%
(berhu#ah tersebut dibangunkan!

&enis-&enis Wacana

(i+ Wacana persuasi%0
5alah seni pemakaian bahasa dalam
tulisan atau ucapan! Dalam penulisan
pemu#ukan, sama ada penyampaian
ideologi ataupun berbentuk
propaganda, $acana persuasi% adalah
$ahana dalam penulisan yang
boleh mempengaruhi sikap dan
pendirian orang ramai!
(+ Wacana hurtatoris0
Wacana mengenai se#arah
(+i Wacana prosedural!
Wacana mengenai prosedur

&enis-&enis Wacana

(c .erdasarkan .ilangan ,eserta
Komunikasi
(i Wacana monolog0
(ii Wacana dialog0
(iii Wacana polilog!
6amun demikian, ada #uga kalangan
sar#ana bahasa yang membahagikannya
kepada empat, iaitu(
(i Wacana narasi0
(ii Wacana eksposisi0
(iii Wacana deskripsi0 dan
(i+ Wacana argumentasi!

*iri-ciri Wacana

1ebagai unit bahasa yang
lengkap, $acana mempunyai
beberapa ciri penting!
)a7imnya, setiap $acana
mempunyai struktur, iaitu
terdapatnya(
pendahuluan,
5si, dan
penutup!

'u#uan Wacana

'u#uan $acana penting untuk
memilih teknik penyampaian
$acana, sama ada secara narati%,
deskripti%, eksposisi atau
penghu#ahan!
'u#uan #uga menentukan bentuk
$acana, sama ada ucapan,
ceramah, surat rasmi atau tidak
rasmi dan sebagainya!
&ika tu#uan $acana adalah untuk
mendapatkan maklumat, ayat yang
digunakan ialah ayat tanya! &ika
maklumat pula yang hendak
disampaikan, ayat penyata
digunakan!

'autan

'autan atau kohesi bermaksud
keserasian hubungan antara unsur
linguistik dengan unsur linguistik
yang lain dalam sesebuah $acana!
Keserasian ditin#au daripada
hubungan antara sesuatu
perkataan, %rasa atau ayat dengan
sesuatu perkataan dalam $acana
tersebut! 'autan dapat
me$u#udkan kesinambungan
antara sebahagian teks dengan
sebahagian
teks yang lain sehingga
membentuk satu kesatuan!

2untutan

2untutan atau koheren
merupakan kesinambungan
idea yang terdapat
dalam sesebuah $acana
sehingga men#adi satu teks
yang bermakna!
2untutan merupakan asas
dalam pembinaan $acana!
'anpa makna, teks
tidak dianggap sebagai
$acana!

,enerimaan

1esuatu $acana perlu mempunyai
pendengar atau pembaca yang
merupakan penerima sesuatu
$acana! 'ahap penerimaan
seseorang itu
tinggi #ika pendengar atau
pembaca memahami sepenuhnya
$acana yang
disampaikan! 1ebaliknya tahap
penerimaan adalah rendah #ika
$acana
tersebut tidak di%ahami oleh
pendengar atau pembaca!

Maklumat

1etiap $acana #uga perlu
mempunyai maklumat, iaitu
maklumat baharu dan
maklumat lama! Maklumat lama
adalah maklumat yang telah
dinyatakan pada peringkat
a$al dan diulang dalam
konteks berikutnya, manakala
maklumat baharu adalah
maklumat yang baharu saha#a
dinyatakan dalam $acana
tersebut!

Keadaan

1esuatu $acana #uga perlulah
sesuai dengan keadaan!
Kesesuaian itu
men#adikan sesuatu $acana
rele+an dengan situasi u#aran!
,emilihan kata,
%rasa dan susunan ayat yang
tepat amat penting untuk
men#adikan sesuatu
$acana itu sesuai dengan
keadaan!

5nterteks

5nterteks bermaksud sesuatu
$acana bergantung pada
$acana yang lain!
Dengan adanya interteks,
sesuatu $acana akan lebih
mudah di%ahami oleh
pembaca atau pendengar!
Ke%ahaman seseorang terhadap
sesuatu $acana
yang dibaca atau didengar
akan membantu menghasilkan
$acana!


Makna dalam Wacana


Keutuhan sesuatu $acana adalah
penting dan dapat dilihat daripada
ke$u#udan
hubungannya dengan aspek makna
dengan berdasarkan penggunaan
tatabahasa
yang betul dan tepat, seperti
pernyataan dan contoh-contoh
berikut(
(a Hubungan sebab dan akibat,
iaitu sebagai contoh( 8hmad tidak
bersungguh-sungguh berlatih! Dia
gagal dalam setiap pertandingan
yang disertainya!


Makna dalam Wacana


(b Hubungan sebab dan tu#uan,
iaitu sebagai contoh( 1iti sangat
ra#in menelaah buku! Dia ingin
ber#aya dalam pela#aran!
(c Hubungan sebab dan hasil, iaitu
sebagai contoh( 1almah begitu
ra#in bela#ar! Dia lulus dengan
cemerlang dalam peperiksaan
akhir!
(d Hubungan latar dan
kesimpulan, iaitu sebagai contoh(
2osmah menangis! 2upa-rupanya
dia terlalu gembira kerana lulus
peperiksaan dengan
*emerlang!


Makna dalam Wacana


(e Hubungan syarat dan hasil, iaitu
sebagai contoh( ,ela#ar-pela#ar mestilah
bela#ar bersungguh-sungguh!
Kesungguhan akan menghasilkan
ke#ayaan!
(% Hubungan perbandingan, iaitu
sebagai contoh( 2umah 2om7i besar!
2umah 2osli lebih besar!
(gHubungan pen#elasan, iaitu sebagai
contoh,
'sunami yang berlaku baru-baru ini
sungguh dahsyat! .encana tersebut
bukan saha#a telah mengorbankan
nya$a, tetapi banyak harta benda telah
musnah!


Konsep Kohesi dalam
Wacana


De%inisi Wacana!
Wacana adalah sebagai
kesinambungan cerita dengan
bahasa mudah yang ditun#ang oleh
#alinan maklumat! Dalam bidang
pendidikan, bahasa Melayu telah
diperkenalkan dengan beberapa
de%inisi $acana seperti berikut(


Konsep Kohesi dalam
Wacana


De%inisi Wacana!
Harimurti (1982(234
9Wacana atau dalam bahasa
5nggerisnya ialah :Discourse:!
Wacana merupakan satuan bahasa
yang lengkap, iaitu dalam hierarki
gramatikal merupakan satuan
gramatikal tertinggi ataupun
terbesar! Wacana ini direalisasikan
dalam bentuk karangan yang utuh
seperti no+el, buku siri ensiklopedia
dan sebagainya, paragra%, kalimat
atau ayat yang memba$a amanat
yang lengkap!;


Konsep Kohesi dalam
Wacana


De%inisi Wacana!
8nton M! Moeliono (199<(43=
9Wacana adalah rentetan kalimat
yang berkaitan sehingga
terbentuklah
makna yang serasi di antara kalimat
itu!>


Konsep Kohesi dalam
Wacana


De%inisi Wacana!
8nton M! Moeliono (199<(43=
9Wacana adalah rentetan kalimat
yang berkaitan sehingga
terbentuklah
makna yang serasi di antara kalimat
itu!>


Konsep Kohesi dalam
Wacana


Di samping itu #uga, $acana
letaknya lebih tinggi daripada ayat
pada skala tatatingkat tatabahasa
dan mempunyai keteraturan %ikiran
logik (coherence dan #uga tautan
(cohesion dalam strukturnya!
Wacana dicirikan oleh
kesinambungan
maklumat! Makna kesinambungan
di sini diertikan sebagai kesatuan
makna!


Konsep Kohesi dalam
Wacana


"nsur-unsur penting dalam $acana
adalah seperti, satuan bahasa,
terlengkap, mengatasi ayat atau
klausa, teratur atau tersusun rapi,
berkesinambungan, kohesi, lisan
atau tulisan a$al dan #uga akhir
yang nyata!


Konsep Kohesi dalam
Wacana


Kohesi (*ohesion
Kohesi merupakan aspek %ormal bahasa
dalam $acana! Dengan itu kohesi adalah
:organisasi sintaktik:! ?rganisasi
sintaktik ini adalah merupakan $adah
ayat-ayat yang disusun secara padu dan
#uga padat! Dengan susunan sebegitu
organisasi tersebut adalah untuk
menghasilkan tuturan!
Dengan penguasaan dan #uga
pengetahuan kohesi yang begitu baik, ia
akan dapat menghasilkan $acana yang
baik!
Kohesi #uga dikenali sebagai tetenunan,
tautan, kesepaduan dan sebagainya!


Konsep Kohesi dalam
Wacana


1! ,eru#ukan
,eru#ukan ataupun ru#ukan ini
meru#uk kepada unsur sebelum atau
selepas yang berkaitan dengan
hubungan semantik!
,eru#ukan ini dilihat dari dua sudut,
iaitu (
1!1! ,eru#ukan @kso%orik
1!2! ,eru#ukan @ndo%orik!


Kohesi dalam Wacana


1!1! ,eru#ukan ekso%orik
,eru#ukan ekso%orik meru#uk
kepada hal-hal yang di luar
daripada konteks!
Dalam situasi ini kaedah peru#ukan
ekso%orik digunakan untuk
menun#ukkan sesuatu yang telah
berlaku pada ketika sesuatu u#aran
itu berlaku!
,eru#ukan ekso%orik ini
mengandungi tiga perkara iaitu,
konteks segera, pengetahuan
bersama dan pengetahuan satu
dunia $acana!


Kohesi dalam Wacana


1!1!1! Konteks 1egera
Konteks segera ini #uga dikenali
sebagai 5mmediate *onteAt !
*ontoh( 9!!! aku tidak mudah
percaya dengan kepura-puraan ini9!
.eberapa
pandangan dilemparkan kepada
kami! 8ku gelisah dengan
pandangan itu!
()eman 8hmad, 1984( B9


Kohesi dalam Wacana


1!1!2! ,engetahuan Dikongsi
.ersama
,engetahuan dikongsi bersama ini
#uga dikenali sebagai shared
kno$ledge!
*ontoh(
*ongo mengalami $abak +irus pada
akhir 1993 yang meragut 123
nya$a! ,ihak berkuasa kesihatan di
negara #iran, termasuk 8%rika
1elatan, mengeluarkan amaran
pada minggu laluCC
(Media ,ermata, < 8pril 233<( 19


Kohesi dalam Wacana


1!1!B! ,engetahuan dalam 1atu
Dunia Wacana
*ontoh(
.ukti a$al sudah ketara apabila
lagunya 'angisan Dalam Kerinduan
kini men#adi siulan anak muda!
(Media ,ermata, 9D13 8pril 233<(
11


Kohesi dalam Wacana


1!2! ,eru#ukan @ndo%orik
,eru#ukan endo%orik ini pula meru#uk apa
yang hanya ada di dalam sesebuah teks!
1eperti apa yang telah diterangkan oleh
Halliday dan Hasan (19=E yang
mengatakan baha$a peru#ukan endo%orik
ini meru#uk kepada teks saha#a iaitu,
meru#uk hanya apa yang ada di dalam
teks!
Harimurti Kridalaksana (1982
memberikan pendapat baha$a peru#ukan
endo%orik ini adalah hal atau %ungsi yang
menun#ukkan kembali pada hal-hal yang
ada dalam $acana, mencakupi peru#ukan
ana%orik dan peru#ukan kata%orik!


Kohesi dalam Wacana


1!2!1! ,eru#ukan 8na%orik
8da yang mengatakan baha$a peru#ukan
ana%orik ini adalah meru#uk kepada unsur
sebelum!
*ontoh( .ersua dengan /arah memang
menyeronokkan kerana sikap peramahnya
menyebabkan seseorang akan merasa
cepat mesra dengannya! Kedua, Fadis
:.reep, .reep: ini cepat-cepat menyangkal
baha$a populariti telah mengubahnya,
sebaliknya memberitahu dia masih /arah
yang dulu! (Media ,ermata, 9D13 8pril
233<(11

CC! /arah memang menyeronokkan
CC

CC! dia masih /arah yang dulu CC


Kohesi dalam Wacana


1!2!2! ,eru#ukan Kata%orik
,eru#ukan Kata%orik ini #uga
dikatakan meru#uk kepada unsur
selepas!
*ontoh seterusnya(
Dia seorang budak berani, cergas
dan cerdik!
?leh sebab kehidupan ibu bapa Hang
'uah di Melaka susah, mereka lalu
berpindah ke ,ulau .entan! (Harun
8minurrashid, 2331(8

Dia seorang CCC!!

?leh sebab kehidupan ibu bapa
Hang 'uah CC!


Kohesi dalam Wacana


2! ,enggantian
,enggantian ini dikenali sebagai
substitution! ,enggantian adalah
alihan atau pertukaran bagi sesuatu
segmen kata, %rasa atau klausa oleh
kata ganti yang lainnya! ,enggantian
ini #uga ada penggantian nomina,
penggantian +erba dan penggantian
klausa!


Kohesi dalam Wacana


2!1! ,enggantian 6omina
*ontoh selan#utnya(
Kini kereta itu di#umpai semula oleh
,olis !!! Kedua, Walau bagaimanapun
kereta itu sudah bertukar $a#ah
men#adi 9besi buruk!9
(Media ,ermata, 8 8pril 233<(1
2!2! ,enggantian Gerba
*ontoh(

8( )i7 berkata kamu minum terlalu
banyak!

.( .etul keH (8nn M! Martin,
199<(<4


Kohesi dalam Wacana


2!B! ,enggantian Klausa
*ontoh(
8( 9?h, saya berhutang dengan
a$ak9
.( 91aya pun begitu9!
(8nn M! Martin, 199<(9=
B! ,engguguran
,engguguran #uga dikenali sebagai
penghilangan atau elipsis!
,engguguran ini mengandungi
pengguguran nomina, pengguguran
+erbal
dan pengguguran klausa!


Kohesi dalam Wacana


B!1! ,engguguran 6omina
*ontoh(
8( 9Kita ini perlu anak! 'au anakH 8danya
anak akan lebih bererti hidup
CCCCCCCC!9
.( 9Kenapa diungkit-ungkit #uga soal ituI9
()eman 8hmad, 1984( 24

B!2! ,engguguran Gerba
*ontoh(
8( 9,ernahkah kamu menaiki beca dan
basikalI9
.( 9Ja, pernah!9
('arigan, H!F!, 199<(1EE


Kohesi dalam Wacana


B!B! ,engguguran Klausa
*ontoh(
Furu( 98pakah kamu mahu
mendapat biasis$a dari kera#aanI9
,ela#ar( 9Ja, tentu9
('arigan, H!F!, 199<(14=
4! Kon#ungsi (*on#unction
8da Kon#ungsi yang mempunyai
kebalikan, tambahan, temporal dan
sebab!


Kohesi dalam Wacana


4!1! Kebalikan (8d+ersati+e
*ontoh( Kekuatan 8$ang 1emaun yang
luar biasa ini dikatakan kerana ia telah
makan se#enis ikan yang bernama :sumpit-
sumpit: yang sangat gan#il dan kononnya
ikan ini memang mempunyai kekuatan
yang luar biasa! *erita ini mungkin hanya
sebagai suatu dongeng yang diceritakan
oleh orang tua-tua kita! Walau
bagaimanapun, kekuatan 8$ang 1emaun
itu memang dari aspek keadaan bentuk
badannya yang tegap sasa!
(Harun 8minurrashid, 2331(2<
Dia ra#in sekali bela#ar, tetapi setiap
peperiksaan, selalu tidak lulus! ('arigan,
H!F!, 199<( 1B=


Kohesi dalam Wacana


4!2! 'ambahan (8dditi+e
*ontoh( 8ku melangkah ke depan!
1ebentar menoleh ke kanan dengan
ucapan assalatu lailahaillallah! Dan ke kiri
#uga! 5tu nilai aku sendiri! 6ilai orang aku
tak kisah! 5tu pun buat masa ini!
()eman 8hmad, 1984( B1-B2
4!B! 'emporal
*ontoh( 2antai itu terlalu pan#ang! ,ada
mulanya rantai itu hendak dibuangnya
tetapi ada sesuatu yang menarik hatinya
pada rantai itu! )alu rantai itu
dibasuhnya bersih-bersih!
(Harun 8minurrashid, 2331( 28


Kohesi dalam Wacana


4!4! 1ebab
*ontoh(
Mansor kerap kali datang ke sekolah
dengan tidak memba$a $ang
belan#a, sebab ayahnya telah
meninggal dunia!
)ima orang itu sangat masyhur
ceritanya hingga hari ini kerana
mereka terkenal sebagai pahla$an
Melayu pada 7aman Kera#aan Melayu
Melaka dahulu!
(Harun 8minurrashid, 2331( 2 K =


Kohesi dalam Wacana


<! Kohesi )eksikal
Kohesi )eksikal diperoleh dengan
cara memilih kosa kata yang serasi!
8da dua cara bagi mencapai aspek
leksikal kohesi ini, iaitu(
<!1! 2eiterasi dan
<!2! Kolokasi!
<!1! 2eiterasi (,ernyataan 1emula
2eiterasi atau pernyataan semula
berlaku melalui tiga cara, iaitu
pengulangan kata, sinonimi,
superordinat dan kata-kata umum!


Kohesi dalam Wacana


<!1!1! ,engulangan Kata (repitition
Kata yang sering kali diulang ini
terdiri daripada :kata isi: (content
$ord! 5ni bermakna kata itu adalah
kata yang amat penting bagi sesuatu
ayat
yang dibentuk dan dibina bagi teks
ataupun $acana! Kata isi ini boleh
dikenal pasti melalui dua cara!
*ara yang pertama ialah kata itu
atau :kata
isi: tersebut akan di#adikan sebagai
unsur yang tidak boleh ditinggalkan
ataupun tidak digunakan #ika
diperkatakan di dalam inti pati teks!


Kohesi dalam Wacana


*ara yang kedua ialah #ika kata
tersebut tidak diulang maka
berkemungkinan teks itu akan
terganggu si%at kesatuannya!
*ontoh(

CC! amaran daripada penculik-
penculiknya baha$a pasukan
8merika akan cuba membunuhnya
datang menghantuinya CCCCC

91aya serta-merta teringatkan apa
yang diberitahu oleh
penculikpenculik ituCCCC!!9

91aya tidak banyak bercakap
dengan penculik-penculik
CCCCC!;(Media ,ermata, = Mac
233<( 1


Kohesi dalam Wacana


<!1!2! 1inonim
1inonim ialah suatu kata yang
mempunyai makna yang sama
dengan :kata seerti:! 1inonim ini
digunakan untuk mengelakkan
kebosanan bagi
pengulangan kata yang sama di
dalam teks! 1elain itu, sinonim #uga
memberikan +ariasi kepada sesuatu
teks! 1esetengah kata boleh men#adi
sinonim apabila dua kata yang
berbe7a meru#uk kepada perkara
yang
sama!


Kohesi dalam Wacana


*ontoh(

Fambar lukisan memastikan 5$o
&ima terus menghidupkan kenangan
8merika, tetapi bagi kebanyakan
$arga &epun pertempuran pulau
berdarah adalah langkahCCCCC

CCCCCC!9,eperangan adalah
sesuatu yang tidak boleh di%ahami
melainkan ia dialami,9 @ndo, yang
pernah CCCC

CCCCC9,er#uangan itu men#adi
penga#aran kepada belia hari
ini!>CC!!!!

(Media ,ermata, = Mac 233<( 9


Kohesi dalam Wacana


<!1!B! 1uperordinat
1uperordinat ialah penggunaan kata
yang lebih khusus atau
:hiponimLkepada kata yang lebih
umum atau dikenali sebagai
:hiperonim:!
*ontoh(
1emua yang ada di desa seperti
kambing, biri-biri, kerbau, lembu
dan ayam, harus dibuatkan
kandangnya secara teratur! Ketua
Kampung
mengarahkan penduduk desa
membuat kandang ternakan masing-
masing!('arigan, H!F!, 199<( 14E


Kohesi dalam Wacana


1uperordinat bagi contoh
tersebut ialah kata umum yang
meru#uk :kambing, kerbau, biri-
biri, ayam:, iaitu :ternakan:! Kata
:kambing, kerbau, ayam: ialah
kata khusus yang #uga dikenali
hiponim!


Kohesi dalam Wacana


<!1!4! Kata-kata "mum
Kata-kata umum ialah kata-kata
yang tidak tentu kelasnya!
*ontoh(
.agi 8$ang 1emaun, #ika ia beroleh
sesuatu hasil perburuan atau
berkarang, sebelum perolehan itu
diba$anya balik ke rumahnya CCC
(Harun 8minurrashid, 2331(2<Kohesi dalam Wacana


<!2! Kolokasi
Kolokasi boleh dilihat dari dua
sudut, iaitu sudut sintaksis dan dari
sudut semantik!
<!2!1! Dari 1udut 1intaksis
*ontoh(
Ketika itu nama .runei dikenali
sebagai ,uni, kerana ibu kotanya
bernama ,uni! ,ada 7aman 1ultan
Muhyiddin, iaitu 1ultan .runei yang
ke-M5G baharulah Kera#aan .runei itu
dipindahkan ke tempat yang ada
sekarang!
(Harun 8minurrashid, 2331(19Kohesi dalam Wacana


*ontoh(
Di perkarangan itu, ditanam
keperluan dapur sehari-hari0
umpamanya( bayam, tomato, cili, ubi
kayu, kacang pan#ang, lobak, kubis
dan lain-lain! Di perkarangan itu,
ditanam bahan ubat-ubatan
tradisional0 misalnya( misai kucing,
lengkuas, halia, kunyit dan
sebagainyaCC!! di#ual ke pasar(
sebagai contoh( bayam, cili, halia,
kunyit dan sirih!
('arigan, H!F!, 199<( 1B8


Kohesi dalam Wacana


<!2!2! Dari 1udut 1emantik!
*ontoh(
Kera#aan berusaha bersungguh-
sungguh meningkatkan
perhubungan di tanah air kita, iaitu
perhubungan darat, laut dan udara!
Dalam bidang
perhubungan darat telah digalakkan
peman%aatan kereta api dan
kenderaan bermotor! Kenderaan ini
meliputi kereta, motosikal dan
sebagainya!
('arigan, H!F!, 199<( 1BE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->