SMK PADANG TEMBAK

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SENI VISUAL KERTAS

1. Garisan boleh digunakan untuk menggambarkan perspektif dengan _________. A mengatur garisan dengan ketinggian yang setara B meletakkan garisan tebal di bahagian belakang dan nipis di hadapan C meletakkan garisan yang berlainan saiz untuk menunjukkan ruang D diatur secara bersilang 2. Manakah di antara garisan berikut menghasilkan ketebalan garisan yang sekata? A pensel C pen teknikal B berus D krayon 3. Apakah jenis garisan yang wujud pada keratan rentas siput laut? A bergerigi C beralun B berlingkar D berduri 4. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai garisan kecuali A garisan yang menghasilkan rupa B garisan yang dapat menghasilkan bentuk C garisan yang dapat menghasilkan warna D garisan yang dapat menimbulkan jalinan

5. Apabila garisan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, wujudlah ciri-ciri________. A ulangan C kontra B pergerakan D harmoni 6. Apakah gambaran anda tentang garisan untuk menerangkan tentang rambut wanita? A garisan kasar C garisan beralun B garisan berbulu D garisan berpancar 7. Apakah nama garisan yang mempunyai sudut? A berlingkar C zig-zag B berbulu D berombak ______________ ______________ ______________ ______________ 8. Garisan di atas memberi kesan perasaan__________. A tenang C stabil B teguh D agresif 9. Unsur seni ________merupakan perkara terpenting dalam asas melukis. A garisan C warna B rupa D ruang 10. Pen marker dapat menghasilkan kesan garisan berikut: A halus C kasar B berbulu D tebal

1

11. Apakah yang dimaksudkan dengan jalinan? A kesan halus dan kasar pada objek B kesan-kesan yang memecahkan kualiti permukaan objek C jalinan tampak dan jalinan sentuh D jalinan yang membentuk rupa dan bentuk 12. Berikut adalah jalinan sentuh alam semulajadi kecuali A kulit kerang C kepak rama-rama B kulit nanas D bulu burung 13. Jalinan tampak ialah segala jalinan yang tidak dapat dinikmati oleh deria________ tetapi dapat dinikmati secara_________. A rasa, sentuh C visual, sentuh B sentuh, visual D sentuh, rasa 14. Mengapakah tapak kasut mempunyai jalinan? A untuk nilai estetik B untuk mendapatkan cengkaman pada sesuatu permukaan C untuk pergerakan pantas D untuk mengawal pengaliran darah dan menjaga kesihatan 15. Kertas pembalut hadiah dan permukaan batu marmar merupakan kesan jalinan? A sentuh C ruang B tampak D warna 16. Teknik batik menghasilkan kesan jalinan? A tampak C timbulan B sentuh D rata 17. Dua jenis rupa yang terdapat pada objekobjek alam semulajadi dan buatan manusia ialah__________dan________ A organik dan geometri B organik dan alam benda 2

C rupa dan bentuk D sfera dan kon 18. Bentuk konkrit mempunyai______dimensi. A dua C empat B tiga D lima 19. Rajah di atas menunjukkan_________. A rupa positif C rupa negatif B objek positif D objek negatif 20. Rupa organik adalah rupa tanpa_________. A sudut C arah B wajah D garisan 21. Berikut adalah ciri-ciri rupa kecuali A tidak mempunyai titik permulaan dan penghujung B mempunyai tinggi dan lebar C mempunyai jisim D mempunyai kawasan yang rata 22. Rajah berikut menunjukkan rupa organik kecuali A C

B

D

23. Apakah yang dimaksudkan dengan rupa negatif? A ruang disekeliling rupa objek B bahagian objek difokuskan C garisan rupa objek ditegaskan D bahagian objek dijelaskan warnanya

24. Manakah antara berikut bukan ciri rupa geometri? A mempunyai sudut B Direka secara sengaja C tidak mempunyai kesan hidup D timbul secara tidak sengaja 25. Pernyataan berikut adalah benar tentang lukisan di bawah kecuali

27. Gubahan rupa huruf di atas menggunakan fungsi garisan untuk_______ A menunjukkan jalinan B menunjukkan pergerakan C menunjukkan bentuk D menunjukkan rupa

28. Rajah di atas dihasilkan melalui penggunaan A bentuk C rupa B garisan D jalinan A B C D bentuk terhasil melalui ton terang gelap bentuk terhasil melalui tindanan rupa bentuk terhasil melalui elemen bayang bentuk terhasil melalui garisan Perspektif 29. Perhatikan rajah di bawah. Tanda ‘X’ ialah jenis warna

26. Manakah di antara berikut sesuai digolongkan sebagai bentuk? A C A hangat B sejuk C tertier D pengenap

B

D

30. Warna panas amat sesuai dengan catan yang temanya berkaitan dengan peristiwa________ A kesegaran C kedamaian B kelembutan D peperangan 31. Warna sekunder terdiri daripada warna ________,________dan_________. A hijau, merah dan ungu B kuning, jingga dan ungu C merah, kuning dan biru D jingga, ungu dan hijau

3

32. Warna merah adalah contoh warna_____ A harmoni C panas B sejuk D penggenap 33. Warna sejuk amat sesuai dalam catan yang bertemakan________ A peperangan C perayaan B kedamaian D kemeriahan 34. Antara berikut, manakah tidak benar tentang ruang cetek? A ruang yang terhad kedalamannya B peringkat kedalamannya boleh diukur C wujud dalam karya seni grafik D dikenali juga sebagai ruang atmosfera 35. Manakah antara berikut tidak benar tentang warna asas? A ia juga dikenali sebagai warna utama B warna asas tidak dapat dihasilkan melalui campuran warna lain C campuran dua warna asas menghasilkan warna sekunder D dua warna sekunder menghasilkan warna asas 36. Konsep ruang dalam boleh dihasilkan melalui berikut kecuali A perspektif B perubahan saiz bentuk C kejelasan dan kekaburan D bentuk objek sama saiz 37. Ruang yang terdapat di sekeliling lukisan di atas dikenali sebagai_______ A ruang konkrit C ruang ilusi B ruang nyata D ruang latar 38. Antara berikut yang manakah warna asas? I merah III kuning II hijau IV biru A I, II dan III C I, III dan IV B II, III dan IV D I dan IV 39. Ruang ilusi juga dikenali sebagai________ A ruang positif B ruang tampak C ruang negatif D ruang permukaan 40. Warna harmoni ialah__________. A warna-warna asas dalam roda warna B warna yang bertentangan dalam roda warna C warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna D warna campuran antara warna asas dan sekunder

~~~~~~~~~ SOALAN TAMAT~~~~~~~~~~ DISEDIAKAN OLEH: ………………………………………. CIK NOHAFIZAH BT JAAFAR (GURU PENDIDIKAN SENI) DISEMAK OLEH: …………………………………………… DI SAHKAN OLEH : …………………………………………..

PN SUHANI BT GUL MOHAMED PN. FATIMAH BT IBRAHIM (KETUA PANITIA) ( PENOLONG KANAN PETANG) 4

5