SMK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 NAMA : ………………………………….

TINGKATAN : ………………… Arahan : Jawab semua soalan BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF ( 30 MARKAH ) Soalan 1 hingga 30 Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. 1. Tuhan mengamanahkan kepada
manusia tugas menguruskan alam. Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan kegagalan manusia melaksanakan tugasnya? I Pembakaran terbuka II Pembebasan asap hitam III Penanaman semula flora IV Pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai A I, II dan III B I, II dan IV C II, III dan IV D Semua di atas 2. Alam merupakan anugerah Tuhan. Kita perlu A menebang pokok untuk mencari keuntungan yang maksimum B membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai C melindungi keaslian alam D membangunkan kawasan hutan dengan sewenang-wenangnya 3. Seseorang yang mempunyai harga diri akan melakukan perkara-perkara yang berikut kecuali A merosakkan diri dan menjejaskan masa depan diri B sentiasa menjalani kehidupan yang sihat C melakukan aktiviti-aktiviti yang membawa manfaat kepada diri D menjaga maruah diri 4. Semua perlakuan di bawah menunjukkan nilai bertanggungjawab kecuali A seorang pengurus syarikat menyediakan laporan projek yang lengkap dan tanpa sebarang kesalahan B para pelajar menghabiskan masa terluang di pusat-pusat siber C juruterbang memeriksa keadaan kapal sebelum memulakan penerbangan D cikgu memeriksa buku kerja pelajar dengan teliti 5.

X

saksama

Tidak berat sebelah
Antara yang berikut, manakah dapat dikaitkan dengan X di atas ? I Puan Nina memberi layanan yang sama baik kepada kedua-dua anak kembarnya II Semua kemudahan sekolah boleh digunakan oleh setiap pelajar III Rakyat mendapat perkhidmatan rawatan kesihatan yang sama IV Hanya kawasan bandar perlu di bangunkan A I, II dan III B I, II dan IV C II, III dan IV D Semua di atas 6. Pilih kelakuan yang boleh merosakkan diri dan perlu dihindari. I Menyertai kumpulan samseng II Mengusik pelajar-pelajar perempuan di Sekolah III Selalu ponteng kelas dan merokok di dalam tandas sekolah IV Berkelakuan liar dan meniru tabiat

A B C D

buruk rakan-rakan I dan II I, II dan III II, III dan IV Semua di atas

C kesanngupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna D sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain 10. Seseorang yang mengamalkan nilai kesederhanaan akan I berbelanja mengikut keutamaan II membuat perancangan perbelanjaan III mengelakkan diri daripada berboros IV berbelanja tanpa had A I dan II C II, III dan IV B I, II dan III D Semua di atas 11. Pilih ciri-ciri yang berkaitan dengan nilai kesederhanaan I Tidak terlalu mementingkan orang lain II Bertindak mengikut kemampuan diri III Bersimpati dengan orang lain IV Mengabaikan kepentingan diri demi kepentingan orang lain A I C II dan III B I dan II D III dan IV 12. Hemah tinggi

7. Pilih kepentingan nilai toleransi. I Mewujudkan keamanan dalam masyarakat II mengelakkan perselisihan faham III mengelakkan pergaduhan IV Mencetuskan isu perkauman A I dan II C II, III dan IV B I, II dan III D Semua di atas Soalan 8 dan 9 berdasarkan rajah dibawah. 8. Nilai Q

Mampu mengorak langkah ABDULLAH

Kejayaan

Berusaha bertungkus tanpa mengenal erti penat

Pergaulan dengan orang lain

Nilai R

X
Apakah maksud nilai Q ? A Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain B Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan C Kesanggupan seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna D Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain 9. Nilai R membawa maksud A kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain B usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan,kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

Berbudi pekerti mulia

X di dalam rajah di atas ialah A melaksanakan tugas dengan baik B sabar C beradab sopan D menjaga maruah diri 13. Seseorang yang mempunyai nilai amanah akan A dicurigai oleh rakan-rakan sekerja sewaktu menjalankan tugas B mampu memberi keyakinan kepada orang lain sebelum menjalankan tugas C disukai oeh rakan sekerja semasa menjalankan sesuatu tugas D mampu memperoleh kepercayaan dan keyakinan orang lain kerana melaksanakan tugas dengan penuh bertanggungjawab 14. Semua kelakuan di bawah menunjukkan nilai hormat dan taat

kepada ahli keluarga kecuali A Meng Yee membawa adiknya bersiar-siar di bandar pada hujung minggu B Meng Yee bercakap dengan nada rendah semasa berinteraksi dengan ahli keluarganya C Meng Yee mendapatkan kebenaran abangnya sebelum menggunakan begnya D Meng Yee tidak membantah nasihat dan kata-kata ibu dan bapanya 15. Pilih ciri-ciri yang mencerminkan nilai kasih sayang terhadap keluarga I Mengambil berat masalah keluarga II Menggembirakan ahli-ahli keluarga III Sanngup berkorban untuk keluarga IV Mengejek kelemahan ahli keluarga A I dan II C I, II dan III B II dan IV D Semua di atas Nilai X Kasih sayang Keluarga

A

keharmonian antara manusia dan alam sekitar B kemapanan alam sekitar C menyayangi dan menghargai alam sekitar D peka terhadap isu-isu alam sekitar 19. Pilih aktiviti-aktiviti yang memusnahkan alam I Pembalakan haram II Penanaman semula flora III Pelepasan haba oleh mesin-mesin IV Pembuangan bahan beracun ke dalam sungai A I, II dan IV C II, III dan IV B I, III dan IV D Semua di atas 20. Semua perlakuan di bawah menunjukkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar kecuali A pihak berkuasa menjalankan operasi menahan kenderaan yang membebaskan asap hitam B pegawai Jabatan Alam Sekitar melakukan kajian terhadap punca pencemaran sesuatu sumber alam C membina lebih banyak padang golf untuk menarik lebih banyak pelancong asing ke negara kita D melancarkan Minggu Alam Sekitar untuk menjaga kebersihan air sungai 21. Kemusnahan hutan di negara kita boleh mengakibatkan bencana alam. Antara bencana alam yang berikut, manakah merupakan implikasi kemusnahan hutan? I Banjir kilat II Tanah runtuh III Gempa bumi IV Ribut petir A I dan II C II dan III B I dan IV D II dan IV 22. Semua perlakuan di bawah adalah betul kecuali A menderma kepada tabung menyelamatkan haiwan liar B membuang sisa-sisa kilang ke dalam laut negara jiran untuk menjimatkan kos pelupusan C menyaman pemilik kereta yang membebaskan asap hitam

16.

Berkekalan Pilih perlakuan yang mencerminkan nilai X di atas. I Menjaga ibu bapa yang sakit tanpa mengharapkan balasan II Menjaga ibu bapa dengan harapan akan ditinggalkan dengan harta yang banyak III Elakkan daripada menyakiti hati ibu bapa IV Membeli kek untuk ibu pada hari jadinya A I dan II B I dan III C I, II dan IV D I, III dan IV 17. Apabila abang dinaikkan pangkat, anda patut I mendiamkan diri II mengucapkan tahniah III meraikan kejayaannya IV memeluk dia dan melahirkan perasaan sedih A I dan III B II dan IV C II dan III D III dan IV 18. Nilai C Nilai C di atas ialah Sambutan Hari Bumi untuk menyelamatkan bumi

D mewujudkan kawasan perlindungan hidupan maritim 23. Antara yang berikut, manakah boleh dikitar semula ? I Aluminium II Besi III Kaca IV Plastik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua diatas 24. Pilih kebaikan yang diperoleh daripada aktiviti kitar semula. I pengurangan timbunan sampah sarap II kebersihan terpelihara III menjimatkan sumber alam IV memperoleh keuntungan besar A I, II dan IV C I, III dan IV B I, II dan III D II, III dan IV 25. Pilih perlakuan yang berkaitan dengan nilai cinta akan negara. A Seorang ayah menghantar anaknya yang sakit ke hospital untuk mendapatkan rawatan B Rakyat tidak bermusuhan antara satu sama lain C Zainal berusaha mengharumkan nama negara Malaysia dengan memenangi acara sukan badminton di peringkat antarabangsa D melindungi sungai di Malaysia daripada pencemaran 26. Kenalilah Malaysia, anda pasti tidak menyesal Kenyataan di atas mencerminkan A perasaan hairan terhadap Malaysia B perasaan bangga terhadap Malaysia C perasaan khuatir terhadap Malaysia D perasaan gembira terhadap Malaysia 27. Pilih perlakuan yang menunjukkan nilai taat setia kepada raja dan negara A para pemimpin berusaha mengadakan kempen yang melibatkan rakyat jelata B para pemimpin mengadakan rumah terbuka ketika musim perayaan C para pemimpin melawat negaranegara lain untuk menjalinkan hubungan baik dengan negaranegara berkenaan

D para pemimpin membaca ikrar sebelum menjalankan tugas 28. Pilih perkara-perkara yang membuatkan anda bangga menjadi rakyat Malaysia I Perpaduan rakyat II Keindahan tempat pelancongan III Sikap dedikasi pemimpin IV Sejarah perjuangan tokoh-tokoh tempatan A I dan II C II, III dan IV B I, II dan III D Semua di atas 29. Pilih kebaikan melancong dalam negeri. I mengelakkan pengaliran luar wang negara II menggalakkan pertumbuhan perindustrian kraftangan III mempromosikan keindahan negara kepada negara-negara lain IV menyatupadukan rakyat A I dan II B I, II dan III C I, III dan IV D Semua di atas 30. Seseorang rakyat yang cinta akan negara akan I memberi sumbangan ke arah kemajuan negara II menyokong program-program pembangunan negara III memastikan diri sentiasa berpakaian kemas untuk menjaga imej negara IV bekerja kuat untuk meningkatkan pendapatan sendiri A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV

JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF Bulatkan jawapan yang betul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D

10. A 11. A 12. A 13. A 14. A 15. A

BAHAGIAN B : SOALAN – SOALAN SUBJEKTIF DAN STRUKTUR ( MARKAH ) Jawab semua soalan.
Tandakan √ bagi perlakuan yang betul dan X bagi perlakuan yang salah. 1. Kita sepatutnya merayakan perayaan bersama-sama keluarga demi mengeratkan hubungan antara ahli-ahli keluarga

2. Sekiranya salah seorang ahli keluarga berbuat salah, kita patut memarahinya dan tidak
memberi peluang kepadanya untuk membaiki kelemahannya. 3. Kita boleh memandang rendah adat warisan keluarga sekiranya mempunyai taraf pendidikan yang tinggi

4.

Individu yang moden ialah individu yang tidak boleh tinggal bersama dengan ibu bapa

yang sudah dimakan usia 5. 6. Puan Wong membuang minyak masak yang telah digunakan ke dalam longkang Para penjaja di Kawasan P membiarkan sampah sarap bertaburan di kawasan gerai mereka sehinggakan menghasilkan bau busuk Kawasan hutan perlu dikekalkan untuk mengelakkan bencana alam Terumbu karang perlu dipelihara kerana memainkan peranan penting dalam aspek pembiakan dan tumbesaran hidupan akuatik Kemusnahan hidupan akuatik akibat pencemaran dapat diatasi dengan membela ikan dan udang air tawar buat selama-lamanya.

7. 8. 9.

10. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita seharusnya memberi sokongan kepada penghidap AIDS agar terus melalui kehidupan dengan lebih bermakna. Jawab semua soalan 11. Sebagai anak, nyatakan lima tanggungjawab anda untuk menaikkan imej dan maruah keluarga anda. i. ii. iii. iv. v. ( 10 markah ) Ikan-ikan di dalam Tasik A mati akibat keracunan oleh bahan buangan toksik yang dibuang oleh kilang pembuatan plastik yang berhampiran. Kawasan sekitar tasik berkenaan juga ditimbuni sampah-sarap yang dibuang oleh orang ramai yang mengunjungi tasik itu. 12. Berikan nasihat anda berdasarkan nilai moral yang sesuai untuk mengatasi masalah di atas.

( 5 markah )