DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

Nota Minggu Pertama PENGENALAN KEPADA EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI Matlamat Pengajaran Adalah diharapkan selepas kuliah ini pelajar dapat: 1. menerangkan definisi ekonomi 2. menerangkan analisis ekonomi dalam bentuk analisis positif dan analisis normatif 3. menerangkan maksud ceteris Paribus 4. menerangkan perbezaan cabang kajian ekonomi iaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro 5. menerangkan konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas 6. mengetahui apakah masalah asas ekonomi 7. mengenalpasti sistem ekonomi yang diamalkan sekarang Definisi Ekonomi Perkataan ekonomi berasal daripada Yunani iaitu perkataan “OIKAU” bermaksud isirumah dan “NOMOS” bermaksud peraturan. Manusia mempunyai kehendak yang tidak terhad dan selalunya inginkan sesuatu melebihi daripada apa yang mereka mampu sama ada seseorang itu kaya atau miskin. Oleh yang demikian, mereka perlu membuat pilihan terbaik dan terpaksa melepaskan pilihan yang lain. Secara ringkasnya definisi ekonomi adalah mengkaji tingkah laku (gelagat) manusia di dalam membuat pilihan menggunakan sumber ekonomi (faktor-faktor pengeluaran) yang terhad untuk memaksimukan kehendak-kehendak atau kepuasan mereka yang tidak terbatas. Cabang Ekonomi Ekonomi Mikro – merujuk kepada kajian di dalam unit yang lebih kecil iaitu individu dan firma. Ekonomi Makro – merujuk kepada kajian ekonomi dengan lebih menyeluruh dan global serta bersangkutan isu-isu semasa bagi sesebuah negara. Analisis Ekonomi Analisis Positif – ia menjawab persoalan apa dia? Atau, apa yang akan terjadi? Kenyataan adalah berasaskan fakta, berkenaan perkara yang sebenar. Ia bersifat lebih objektif. Contohnya harga bagi sesuatu barang telah ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pernyataan yang menyatakan peningkatan harga akan menyebabkan pengurangan terhadap permintaan barangan adalah pernyataan positif. Analisis Normatif – ia cuba menjawab apa yang seharusnya dilakukan? Ianya melibatkan penilaian yang abstrak dan pertimbangan nilai sama ada baik atau buruk (dalam bentuk pendapat). Ia lebih bersifat subjektif. Di mana ia boleh menimbulkan pelbagai tanggapan

Semester April 2006/2007

1

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

dan pandangan berdasarkan pelbagai golongan individu. Contohnya peningkatan harga ayam merupakan tekanan kepada golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Tetapi kenaikan harga ayam ini tidak memberi kesan kepada golongan yang berada. Satu lagi contoh, pemberian subsidi kepada petani merupakan suatu langkah yang patut dan adil. Perkataan patut dan adil adalah suatu yang melibatkan pertimbangan nilai kerana penilaian terhadap perkataan tersebut adalah berbeza di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Ceteris Paribus Adalah satu perkataan Latin yang bermakna faktor-faktor lain adalah tetap atau tidak berubah. Lima Persoalan yang wujud dalam ekonomi Bagi mencapai kepuasan yang maksimum, manusia perlu membuat pilihan yang tepat dan sebagai panduan, lima persoalan ini perlu dijawab terlebih dahulu. 1. Apa dan Berapa Manusia perlu memikirkan apakah barang yang akan dikeluarkan dan berapa banyak kuantiti yang hendak dikeluarkan. 2. Bagaimana Keputusan bagaimanakah cara pengeluaran barang tersebut. Cara yang digunakan ialah cara yang cekap iaitu dengan memaksimumkan untuk dan meminimumkan kos pengeluaran. Adakah pengeluaran dilakukan secara intensif buruh, atau intensif modal, atau intensif teknologi. 3. Bila Bilakah waktu yang sesuai untuk mengeluarkan barangan tersebut. Adakah sesuai membina projek mega dalam keadaan ekonomi menghadapi kemelesetan? 4. Di mana Di mana hendak dipasarkan barang yang telah dikeluarkan 5. Siapa Barangan yang dikeluarkan juga perlulah diagihkan kepada sasaran yang betul. Siapakah yang menerima barangan tersebut juga perlulah ditentukan. Konsep Asas Ekonomi Kekurangan Oleh kerana faktor-faktor pengeluaran yang ada tidak dapat mengeluarkan ke semua barang dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh masyarakat maka dikatakan faktorfaktor pengeluaran berada dalam keadaan kekurangan. Kehendak manusia memang tidak terbatas, tetapi manusia mungkin menghadapi masalah kekurangan dari segi sumbersumber semulajadi, masa, tenaga, kewangan, serta faktor-faktor yang lain.

Semester April 2006/2007

2

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

Pilihan Pilihan perlu dibuat apabila manusia terpaksa berhadapan dengan masalah kekurangan. Biasanya pilihan ini adalah pilihan yang terbaik atau memberikan kepuasan yang paling maksimum. Kos Lepas Apabila kita membuat pilihan, ia melibatkan pengorbanan pilihan yang lain. Pengorbanan ini kita namakan ia sebagai kos lepas iaitu terpaksa melepaskan sesuatu pilihan yang lain atau melepaskan peluang untuk memperolehi sesuatu yang lain. Secara umumnya kos lepas boleh didefinisikan sebagai nilai faedah yang boleh diperolehi daripada pengeluaran atau penggunaan sesuatu barang lain tetapi terpaksa dilepaskan apabila mengeluarkan atau menggunakan sesuatu barang atau perkhidmatan. Faktor-faktor Pengeluaran Tanah Tanah merujuk kepada kesemua pemberian alam semulajadi termasuk udara, air, matahari, hasil hutan, sumber bawah tanah. Buruh Buruh meliputi tenaga fizikal, kemahiran, dan kebolehan mental manusia yang digunakan dalam proses pengeluaran. Modal Modal merujuk kepada input tahan lama / kekal yang digunakan untuk menghasilkan barangan atau perkhidmatan. Ia boleh terdiri daripada jentera, bangunan, wang, kenderaan, dan kemudahan infrastruktur lainnya. Pengusaha / Usahawan Ia merujuk kepada pemimpin ekonomi, pengambil risiko, berinovasi, penyelaras, dan pembiaya perniagaan. Pengusaha atau Usahawan memiliki kemahiran dan kebolehan untuk menjalankan perniagaan atau perusahaan dengan cekap dan menguntungkan. Keluk Kemungkinan Pengeluaran (KKP) Definisi KKP – kombinasi pengeluaran 2 barangan yang berlainan dan mewakili had pengeluaran maksimum yang boleh dicapai oleh sesebuah masyarakat berasaskan faktorfaktor pengeluaran sedia ada dengan tahap teknologi tertentu. Andaian KKP 1. terdapat 2 barang sahaja yang dihasilkan / dikeluarkan 2. faktor pengeluaran adalah terhad dan tetap 3. tahap kemajuan teknologi adalah malar / tidak berubah

Semester April 2006/2007

3

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

4. ekonomi berada / mencapai tahap kecekapan yang maksimum (guna tenaga penuh) iaitu menggunakan semua faktor-faktor pengeluaran yang ada. KKP berbentuk Garis Lurus Bentuk KKP adalah dipengaruhi oleh kos lepas. Apabila kos lepas malar / tetap, maka KKP akan bergaris lurus dari kanan ke kiri (seperti rajah di bawah).
Pakaian

Makanan

KKP berbentuk Cembung Kos lepas semakin bertambah bagi setiap tingkat kombinasi pilihan.
Rumah

Kereta

KKP – Kecekapan dan Ketidakcekapan (pembaziran) Pengeluaran
Rumah

Kereta

Kecekapan pengeluaran boleh dicapai pada kombinasi titik A, B, C, D dan E iaitu semua titik yang berada di sepanjang KKP. Pada kombinasi ini kesemua faktor pengeluaran telah digunakan sepenuhnya.

Semester April 2006/2007

4

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

Di titik F, kombinasi pengeluaran berada dalam ketidakcekapan pengeluaran. Ini menunjukkan ada lagi sumber ekonomi / faktor-faktor pengeluaran yang tidak digunakan. Ia mungkin tidak diagihkan dengan sekata di mana boleh menyebabkan pembaziran dan pengangguran berlaku. Di titik G, pengeluaran adalah diluar ruang KKP, maka dititik ini pengeluaran tidak boleh dicapai kerana kekurangan faktor pengeluaran. Peralihan KKP Dalam andaian awal, kita menyatakan bahawa faktor pengeluaran dan teknologi adalah tetap, tidak berubah. Bagaimana jika kedua-dua perkara ini berubah? Apa akan terjadi kepada KKP? Peralihan KKP boleh berlaku sekiranya berlaku perubahan terhadap teknologi dan faktor pengeluaran. Contohnya, sekiranya perkembangan teknologi dan pertambahan faktor pengeluaran berlaku serentak (dan sama banyak) di dalam kedua-dua pengeluaran, kereta dan rumah, KKP akan bergerak ke kanan secara selari.
Rumah

Kereta

Sekiranya berlaku perkembangan teknologi atau pertambahan faktor pengeluaran di dalam industri perumahan sahaja, maka hanya jumlah rumah sahaja akan bertambah dan bilangan kereta adalah tidak berubah.
Rumah

Kereta

Semester April 2006/2007

5

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

Begitu juga sebaliknya, sekiranya berlaku perkembangan dan perubahan terhadap teknologi dan faktor pengeluaran dalam pengeluaran kereta sahaja maka jumlah kereta sahaja akan bertambah manakala jumlah rumah tidak berubah.
Rumah

Kereta

Sistem Ekonomi Umumnya pakar-pakar ekonomi membahagikan sistem ekonomi kepada tiga sistem ekonomi iaitu kapitalis, sosialis, dan campuran. Walau bagaimanapun, untuk perbandingan dimasukkan juga sistem ekonomi Islam sebagai perbincangan dan pendedahan kepada pelajar. Sistem Ekonomi Kapitalis Juga dikenali sebagai sistem ekonomi pasaran bebas (laissez-faire). Sistem ekonomi yang tidak melibatkan campurtangan kerajaan di dalam membuat keputusan ekonomi. Jika ada campurtangan sangat minimum. Ini bermaksud, semua keputusan ekonomi diselesaikan oleh individu-individu di dalam masyarakat tanpa campurtangan kerajaan. Segala masalah asas ekonomi ditentukan oleh mekanisme harga iaitu keseimbangan permintaan dan penawaran di pasaran bebas. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi ini adalah US, Kanada, Britain, Perancis, Itali dan Jerman Barat. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: 1. hak milik persendirian terhadap sumber ekonomi 2. Kebebasan untuk menjalankan perniagaan dan membuat pilihan 3. Pemaksimuman pendapatan, keuntungan dan kepuasan adalah penggalak yang menentukan prestasi ekonomi 4. Persaingan sempurna di dalam pasaran dan industri

Semester April 2006/2007

6

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

5. campurtangan dan kawalan oleh kerajaan sangat terhad di dalam membuat keputusan dan menjalankan aktiviti ekonomi 6. Barangan modal digunakan secara extensive 7. tingkat pengkhususan dan kecekapan yang tinggi di dalam mengendalikan serta menjalankan aktiviti ekonomi. Kekuatan Sistem Ekonomi Kapitalis 1. Kapitalis memberikan banyak insentif kepada pengguna, pengeluar dan pemilik sumber ekonomi untuk menggunakan sumber yang mereka ada sebaik mungkin (efficiently). 2. Tahap kebebasan dan persaingan yang tinggi menggalakkan pengeluar lebih berinovasi dan sanggup mengambil risiko di dalam mengendalikan perniagaan dan ekonomi. 3. Ekonomi berada pada tahap kecekapan yang tinggi.

Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis 1. Mungkin menyebabkan jurang perbezaan di antara golongan kaya dan golongan miskin semakin besar. 2. mungkin menyebabkan berlakunya pengangguran dan inflasi yang berterusan. 3. Pengagihan yang tidak mencukupi bagi barangan dan perkhidmatan awam. 4. mungkin kapitalisme tidak akan selalu menunjukkan keputusan kecekapan ekonomi di dalam pengeluaran. 5. Mungkin akan menghasilkan kesan sosial yang tidak sepatutnya. Sistem Ekonomi Perancangan Pusat atau Sosialis Struktur ekonomi di mana penyelesaian masalah ekonominya dibuat oleh suatu unit pusat perancangan yang terletak di bawah kawalan kerajaan. Sistem ini juga dikenali sebagai sistem ekonomi terancang, sistem komunis atau sistem ekonomi terkawal. Contoh negara yang mengamalkannya adalah Korea Utara, China, Cuba dan Vietnam. Ciri-ciri sistem ekonomi ini:

Semester April 2006/2007

7

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

1. Pemilikan sumber oleh awam. 2. keputusan ekonomi dibuat oleh kerajaan melalui unit ekonomi perancangan pusat. 3. Mekanisme harga digunakan sangat minimum dan terhad untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Kekuatan sistem Sosialis 1. mempromosikan keadilan sosial 2. Tiada masalah pengangguran dan recession yang serius. Kelemahan sistem Sosialis 1. Tidak memberikan tahap kehidupan yang tinggi kepada masyarakat. 2. kekurangan insentif menyebabkan ketidakcekapan ekonomi. 3. kedaulatan pengguna tidak wujud dalam sistem ekonomi Sosialis. 4. Pembaziran sumber ekonomi. Sistem Ekonomi Campuran Di dalam situasi sebenar dunia ekonomi tiada kapitalis dan sosialis yang tulen. Tetapi yang ada adalah sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran 1. Pemilikan sumber ekonomi oleh awam dan persendirian. 2. Masalah asas ekonomi diselesaikan menggunakan kedua-dua mekanisme harga dan perancangan ekonomi oleh kerajaan. 3. Campurtangan kerajaan di dalam ekonomi 4. Kerajaan cuba mengurangkan perbezaan pendapatan. 5. kerajaan akan mengawal kewujudan monopoli.

Semester April 2006/2007

8

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

Sistem Ekonomi Islam Kegagalan Sistem Ekonomi Konvensional 1. Kegagalan kapitalis untuk mempromosikan keadilan sosial – terdapat jurang perbezaan pendapatan yang besar di antara golongan kaya dan miskin. 2. Kapitalis juga gagal menyelesaikan masalah sosial masyarakat – masyarakat semakin bersifat ke arah individualistik, bebas, dan materialistik. 3. Sosialis menafikan hak kebebasan masyarakat dan penduduk untuk memilih, menentukan dan berbuat sesuatu. 4. Terdapat kekurangan barangan dan perkhidmatan yang berterusan bagi memenuhi kepuasan penduduk, malah keperluan asas seperti makanan, pakaian, dan rumah amat sedikit disediakan menimbulkan masalah sosial dan moral. 5. Di dalam sistem ekonomi campuran, hutang awam meningkat akibat perbelanjaan kerajaan, kekurangan barangan dan perkhidmatan terutamanya yang diperlukan oleh golongan berpendapatan rendah seperti rumah kos rendah. Falsafah Asas Sistem Islam Definisi – suatu kajian yang melihat tingkah laku (gelagat) manusia berasaskan prinsip syarak untuk mendapatkan, mengguna, dan menguruskan sumber-sumber ekonomi dengan baik bagi dirinya dan masyarakat secara material dan spiritual untuk mencapai keredhaan Allah s.w.t. Menurut Nejatullah Siddiqi (1981), kepercayaan utama sistem ekonomi Islam adalah berasaskan kepada: 1. hubungan manusia dengan Penciptanya, Allah s.w.t. Secara istilahnya disebut sebagai Tawhid iaitu kepercayaan, kefahaman, prinsip pegangan yang menyatakan bahawa Allah s.w.t. itu adalah Pencipta, Pentadbir sekalian alam. Surah Al-Ankabuut ayat 61, maksudnya, “Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya)? Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah. Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan (oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahNya)?” 2. hubungan manusia dengan manusia 3. hubungan manusia dengan alam semulajadi sekelilingnya 4. tujuan kehidupan manusia di dunia ini. Tugas dan tanggungjawab seorang Muslim 1. Peranan Manusia sebagai Khalifah Manusia diciptakan ke dunia ini dengan tujuan dan misi, dalam konteks ekonomi sebagai pemegang amanah sumber-sumber yang dikurniakan oleh Allah. Sebagai pemegang amanah manusia perlu menggunakan sumber yang dikurniakan sebaikbaiknya, pada jalan/cara yang betul dan mereka seterusnya mengambil langkah untuk memperkayakan sumber-sumber yang ada.

Semester April 2006/2007

9

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

Manusia perlu memastikan dirinya, semangatnya, kekayaan dan sumber yang dimilikinya sentiasa “suci dan bersih” melalui konsep Tazkiyah iaitu penyucian rohani dan mencapai standard moral yang tinggi bagi membolehkan manusia mencapai Al-Falah – kebahagian/kejayaan di dunia dan di akhirat. Tazkiyah boleh dilakukan menerusi zakat, waqaf, dan sadaqah. 2. Peranan Manusia di dalam menguruskan sumber-sumber ekonomi Di dalam Islam, sumber ekonomi tidak pernah kurang atau tidak mencukupi. Sumber yang dikurniakan oleh Allah adalah banyak dan melimpah ruah. Surah Ibrahim ayat 34, “Dan Dia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya.” Walaupun sumber yang ada sangat banyak, tetapi ia bukan dicipta dan diadakan tersedia untuk kegunaan manusia. Allah s.w.t. menciptakan sumber susah untuk diperolehi, dieksploitasi dan digunakan terus oleh manusia kerana Dia mahukan manusia supaya kuat bekerja dan sentiasa berusaha. Allah tahu jika Dia menciptakan semuanya mudah untuk diperolehi, manusia tidak akan menghargainya. Bahkan akan membazir dan menyalahgunakan sumber yang tersedia itu. Surah Al-Najm ayat 39, “Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakannya”. Surah Al-Qasas ayat 77, “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan”. Manusia terhad/kekurangan dari segi kebolehannya untuk mengawal, memiliki, mengeksploitasi dan menggunakan sumber yang dikurniakan Allah kepadanya. Akibatnya mereka perlu menentukan/memilih apa yang perlu dikeluarkan, bagaimana untuk mengeluarkan, dan bagaimana mengagihkannya supaya akhirnya nanti mendapat keberkatan Allah s.w.t. Surah Al-Humazah ayat 1-4, “Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji, Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)! Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah"”. Kekurangan sumber bukanlah alasan utama aktiviti ekonomi. Ia disebabkan kekurangan kemahiran, pengetahuan teknikal dan perkara inilah yang menggerakkan manusia untuk menjalankan aktiviti ekonomi mereka.

Semester April 2006/2007

10

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

3. Penyerahan Diri kepada Allah s.w.t Bermaksud mematuhi perintah dan laranganNya dalam pelbagai sudut dan aktiviti kehidupan termasuk ekonomi, dan perniagaan. Surah Al-Anaam ayat 162, “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam”. 4. Prinsip Persaudaraan dan Keadilan Keadilan adalah objektif tunggal segala usaha individu, usaha sosial, dan usaha para intelektual. Keadilan merangkumi keadilan sosial, keadilan berpolitik, keadilan ekonomi, keadilan di antara sesama manusia, sesama individu, institusi dan negara. Sebagai saudara, seseorang Muslim mesti bekerjasama dan saling bantu membantu untuk memenuhi keperluan asas semua orang. Mereka perlu membangunkan potensi dan memperkayakan keseluruhan kehidupan. Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam Kebanyakan ekonomis Islam menggariskan tiga prinsip sistem ekonomi Islam: 1. keseimbangan di antara pemilikan persendirian dan pemilikan awam sumber ekonomi. Di dalam Islam, kekayaan merujuk kepada semua perkara yang dicipta oleh Allah, oleh yang demikian, pemilik kekayaan ini adalah Allah. Manusia hanya diberikan pemilikan sementara kekayaan ini. Sebagai pemegang amanah kekayaan ini, manusia perlu menggunakan dan mengurusnya berdasarkan peraturan dan undang-undang Islam (Syariah). Pemilikan persendirian adalah di mana individu dibenarkan untuk memiliki sumber ekonomi dan kekayaan secara peribadi. Walau bagaimanapun, sumber ini mesti digunakan untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang dibenarkan di dalam Islam mengikut hieraki keperluannya. 2. Pengawalan dan menghadkan kebebasan ekonomi Islam tidak membenarkan kebebasan mutlak kepada pembuat keputusan dan unit ekonominya untuk menentukan apa, bagaimana dan kepada siapa untuk dikeluarkan. Di dalam Islam sistem ekonomi, pengeluar, pengguna, dan pemilik sumber ekonomi dipandu penuh oleh Syariah di dalam pengeluaran, penggunaan, dan pengagihan aktiviti dan membuat keputusan. Secara umumnya, mereka digalakkan untuk menjalankan aktiviti yang dibenarkan dan secara tegas mengelak untuk menjalankan aktiviti terlarang (berjudi, riba’ dan apa-apa jua aktiviti yang boleh merosakkan). 3. keperluan untuk campurtangan kerajaan Di dalam Islam, kerajaan memainkan peranan penting di dalam menyediakan taraf kehidupan yang bersesuaian, kebajikan material ekonomi kepada setiap penduduk. Kerajaan perlu menyediakan sekurang-kurangnya secara minimum atau

Semester April 2006/2007

11

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

mencukupi bagi memastikan kehidupan yang harmoni kepada golongan miskin, lemah, sakit, orang tua dan orang kurang upaya. Kerajaan perlu memastikan pengagihan pendapatan yang seimbang dikalangan penduduk berdasarkan prinsip persaudaraan dan keadilan di dalam Islam. Kerajaan seharusnya memberikan keadilan sosial yang berpatutan dari segi peluang, harga pasaran dan keluaran, gaji sama seperti keadaan kerja, dan melarang riba’, rasuah dan lain-lain aktiviti terlarang menerusi peraturan dan hukuman. Perbezaan Ekonomi Islam dan Konvensional 1. Tiada pengasingan di antara urusan ekonomi dan agama Kesemua aktiviti dan keputusan ekonomi adalah berlandaskan peraturan dan garis panduan yang telah diterangkan oleh Allah s.w.t di dalam Al-Quran dan Hadis. 2. Ekonomi Islam dipenuhi nilai-nilai agama Ekonomi Islam dimulakan dengan nilai yang dikenali sebagai Halal dan Haram, iaitu apa yang dibenarkan dan apa yang dilarang. 3. Ekonomi Islam adalah berpusatkan manusia bukan kekayaan Ekonomi Islam menumpukan kepada kekurangan manusia dari segi kebolehan dan keupayaannya untuk mengawal, mendapatkan, mengeksploitasi dan menggunakan sumber yang dicipta oleh Allah dengan banyaknya. Matlamat akhir ekonomi Islam adalah mencapai Al-Falah-kebahagian/kejayaan di dunia dan di akhirat. Ini akan menjadikan manusia sangat berpuashati baik secara material atau rohani. 4. Konsep rasional Islam berbeza dengan ekonomi konvensional Rasional di dalam membuat keputusan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagian/kejayaan di dunia dan di akhirat. Rasional mempromosikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi dengan mengurangkan ketidaksamaan, menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan hubungan yang harmoni dan aman. 5. Sistem Ekonomi Islam terdapat pemilikan awam dan persendirian sumber ekonomi serta perniagaan 6. Sistem Ekonomi Islam melarang riba’ 7. Konsep kepuasan

Semester April 2006/2007

12