KOS PENGELUARAN Kos Ekonomi: Kos Eksplisit dan Implisit Kos Eksplisit - perbelanjaan untuk mendapatkan segala input

untuk mengeluarkan output. (kos boleh direkod). Kos ini adalah termasuk berbagai-bagai bayaran yang dibuat oleh firma untuk menggunakan faktor-faktor pengeluaran. Contoh, bayaran upah kepada buruh, bayaran sewa kepada kilang atau bangunan, bayaran kepada bahan mentah yang diperlukan untuk proses pengeluaran dsb. Kos implisit - adalah kos lepas, kos tidak direkodkan. Kos ini adalah kos-kos yang ditanggung oleh firma apabila menggunakan faktor-faktor pengeluaran yang dimiliki sendiri. Contoh, tanah sendiri yang digunakan untuk membina kilang, bangunan sendiri yang digunakan sebagai pejabat dsb. Kos ekonomi - kos bagi firma dalam menggunakan sumber-sumber ekonomi dan termasuk kos lepas. Kos Pengeluaran pada Jangkamasa Pendek Pada jangkamasa pendek firma menggunakan dua jenis input – input tetap dan input berubah. Oleh itu, terdapat dua jenis kos iaitu kos tetap dan kos berubah. Kos Tetap – jumlah perbelanjaan firma bagi input tetap pada jangkamasa tertentu. Jumlahnya adalah harga seunit input tetap dikali dengan kuantiti input tetap. Kos tetap wujud sebelum apaapa jua pengeluaran atau perniagaan bermula. Kos Tetap = Harga seunit input tetap X kuantiti input tetap Bilangan poster per minggu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kos Tetap Fixed Cost (FC) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Kos Berubah Variable Cost (VC) 0 50 90 130 160 210 300 440 630 970 Jumlah Kos Total Cost (TC) 1000 1050 1090 1130 1160 1210 1300 1440 1630 1970

Kos Berubah – jumlah perbelanjaan firma bagi input berubah pada jangkamasa tertentu. Oleh kerana semakin banyak output dikeluarkan memerlukan semakin banyak input berubah seperti bahan mentah, buruh, bekalan elektrik dan air. Kos berubah secara langsung berkaitan dengan bilangan output. Apabila tiada pengeluaran, maka tiada kos berubah. Kos berubah = harga seunit kos berubah X kuantiti input berubah

11

Jumlah Kos – adalah semua kos pengeluaran yang dibayar ke atas faktor-faktor tetap dan faktor berubah. Kesimpulannya, jumlah kos dapat diperoleh dengan mencampurkan jumlah kos tetap dan jumlah kos berubah seperti berikut: Jumlah Kos (TC) = Kos Tetap (FC) + Kos Berubah (VC) Keluk Kos Purata Jangkamasa Pendek Kos Tetap Purata – jumlah kos tetap dibahagikan dengan output. Kos tetap purata berkurangan apabila berlaku penambahan di dalam output. Kenapa? Sebab kos tetap adalah tetap dan tidak berubah walaupun tingkat keluaran meningkat, maka kos tetap purata menjadi semakin kecil apabila tingkat keluaran meningkat. Kos Tetap Purata (AFC) = Kos Tetap (FC) / Jumlah Keluaran (Output=Q) Kos Berubah Purata – jumlah kos berubah dibahagikan dengan output. Kos berubah purata pada mulanya jatuh dan kemudian meningkat dengan pertambahan jumlah keluaran (output). Ini adalah kerana hukum pulangan bertambah kurang di dalam operasi. Semakin banyak input berubah digunakan, tambahan jumlah keluaran yang dihasilkan semakin kurang. Maka jumlah yang dibelanjakan ke atas input berubah per unit output akan semakin bertambah. Kos Berubah Purata (AVC) = Kos Berubah (VC) / Jumlah Keluaran (Q) Kos Purata – memberitahu kita berapa kos per unit barangan yang dihasilkan, di mana jumlah kos dibahagikan dengan output. Kos purata akan menurun pada mulanya apabila tingkat keluaran meningkat, kemudiannya akan meningkat apabila tingkat keluaran mencapai tahap tertentu. Kos Purata = Jumlah Kos / Output Kesimpulannya, Kos Purata (AC) = (Kos Tetap + Kos Berubah) / Output Atau Kos Purata (AC) = Kos tetap purata (AFC) + Kos Beubah Purata (AVC) Keluk Kos Purata boleh dibahagikan kepada 3 tahap: Tahap 1 Kos tetap purata (AFC) dan Kos berubah purata (AVC) semakin berkurangan. Ini sejajar dengan hukum berkurangan keluaran marginal. Terdapat juga pulangan yang semakin bertambah kepada faktor berubah. Oleh kerana AFC dan AVC semakin berkurangan, maka pada jangkamasa pendek kos purata (AC) juga berkurangan. Tahap 2 AFC berkurangan dan AVC mula meningkat secara perlahan. Oleh kerana kejatuhan AFC lebih besar daripada peningkatan di dalam AVC, kos purata (AC) terus menerus berkurangan tetapi pada kadar yang lebih perlahan berbanding pada tahap 1.

12

Tahap 3 AFC berkurangan secara sangat perlahan malah menjadi semakin mendatar. AVC bertambah secara cepat disebabkan pulangan yang semakin menurun kepada faktor berubah. Oleh kerana peningkatan AVC lebih besar daripada kejatuhan AFC, maka kos purata (AC) mula meningkat semula pada tahap ini. Kos Marginal / Kos Sut – tambahan kepada jumlah kos akibat daripada tambahan seunit output / keluaran. Untuk melihat bagaimana kos marginal dikira, sila lihat jadual di bawah. Bilangan poster seminggu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah Kos 1000 1050 1090 1130 1160 1210 1300 1440 1630 1970 Kos Marginal 1050 – 1000 = 50 1090 – 1050 = 40 40 30 50 90 140 190 340

Bila jumlah keluaran (output-bilangan poster) antara 0 – 1, kos marginal adalah RM 50, kerana ini adalah kos tambahan untuk mengeluarkan 1 poster seminggu. Dengan lain perkataan, RM50 sama dengan kos marginal di dalam situasi ini kerana perbezaan antara jumlah kos menghasilkan 1 poster seminggu dan jumlah kos menghasilkan kosong poster seminggu. Jadual di atas menunjukkan semakin meningkat jumlah keluaran, kos marginal pada mulanya akan berkurangan tetapi apabila melepasi sesuatu titik, ia akan meningkat.Dalam perkataan lain, selepas sesuatu titik, semakin tinggi kos kepada firma untuk mengeluarkan unit lain output / keluaran. Maka. Kesimpulannya: Kos Sut / Kos Marginal (MC) = MC = atau MC = ΔVC (perubahan dlm jumlah kos berubah) ΔQ Perubahan dalam jumlah kos perubahan dalam jumlah keluaran ΔTC ΔQ

Kos Pengeluaran pada Jangkamasa Panjang Pada jangkamasa panjang tiada input tetap, tetapi hanyalah input berubah. Oleh kerana firma mempunyai masa yang baik untuk merancang sumber-sumber dan pengeluarannya, maka secara rasionalnya, firma akan memilih perancangan kombinasi input yang memberi kos purata yang rendah untuk menghasilkan barangan pada tahap keluaran. Jangkamasa panjang juga dikenali sebagai jangkamasa perancangan. Keluk Kos Purata Jangkamasa Panjang (Long Run Average Cost Curve) – keluk LRAC

13

Jangkamasa panjang adalah masa di mana semua input boleh dikembangkan / ditambah. Kesannya, skil pengeluaran dan saiz firma bertambah. Pada masa ini juga, firma akan merancang bagaimana untuk meminimumkan kos purata. GRAF SRAC1, SRAC2 dan SRAC3 mewakili 3 saiz kilang atau mesin yang berlainan. Diandaikan pada tahun 1, firma mengeluarkan Q1 unit of output menggunakan SRAC1 mesin. Maka, SRACkos purata jangkamasa pendek, adalah OC. Kini, diandaikan permintaan untuk barangan berkenaan meningkat kepada Q2. Pada jangkamasa pendek, firma mestilah mengeluarkan barangan menggunakan mesin SRAC1. Ini bukanlah titik optimum output, maka kos purata meningkat kepada OD. Walau bagaimanapun, OD bukanlah kos yang minimum. Oleh yang demikian, firma perlu merancang bagaimana untuk mengurangkan kos ini. Untuk mengurangkan kos, firma memilih untuk membeli mesin yang lebih besar yang diwakili oleh SRAC2. Maka mesin yang lebih besar ditempah. Apabila mesin tiba dan digunakan untuk mengeluarkan sejumlah barangan, Q2, kos purata kini berkurangan kepada OE. Sekarang, diandaikan permintaan bertambah kepada Q3. Sekali lagi pada jangkamasa pendek, firma perlu menggunakan mesin saiz SRAC2 untuk mengeluarkan Q3. Oleh kerana ia bukanlah keluaran yang optimum maka kos purata meningkat. Sekali lagi pada jangkamasa panjang, firma akan merancang untuk mengurangkan kos. Langkah yang sama, kos boleh dikurangkan dengan mendapatkan mesin yang lebih besar seperti SRAC3 yang membolehkan kos dikurangkan daripada OF kepada OG. Proses ini akan berterusan sepanjang tahun firma beroperasi. Keluk LRAC juga berbentuk “U”. Ini adalah kerana hukum pulangan mengikut skala. Ekonomi Bidangan (Economies of Scale) dan Disekonomi Bidangan (Diseconomies of scale) Hukum pulangan mengikut skala menyatakan bahawa semakin firma membesarkan saiz atau skala pengeluarannya, maka LRAC-kos purata jangkamasa panjang akan mula berkurangan tetapi akhirnya meningkat. Hubungan antara Pulangan mengikut skala dan LRAC adalah seperti berikut: GRAF Kenapa keluk kos purata jangkamasa panjang-LRAC berbentuk “U”? Ini adalah kerana ekonomi bidangan dan disekonomi bidangan. Ekonomi bidangan adalah kelebihan dan manfaat yang firma akan perolehi apabila pengeluaran mereka semakin besar. Disekonomi bidangan adalah masalah yang firma akan hadapi apabila pengeluarannya terlalu besar. Ekonomi bidangan akan mengurangkan kos purata jangkamasa panjang sesebuah firma dan Disekonomi bidangan akan meningkatkan kos purata jangkamasa panjang. Beberapa bentuk / jenis Ekonomi Bidangan 1. Pengkhususan Ekonomi (Economies of Specialization – Labor Economies) Firma-firma yang besar boleh mengkhusus proses pengeluaran mereka di mana pekerjapekerja dikhaskan kepada tugas-tugas tertentu sahaja. Membuat sesuatu kerja / tugas 14

dengan berulangkali akan meningkatkan kecekapan dan keefisien, serta menajamkan kemahiran pekerja tersebut. Ini dapat menjimatkan masa sesuatu barang itu diproses. Maka, hasil keluaran dapat dipertingkatkan tanpa meningkat upah / gaji pekerja tersebut. Situasi ini akan menyebabkan kos purata (AC) jatuh. 2. Ekonomi Pemasaran (Marketing Economies) Firma-firma yang besar membeli input secara pukal (jumlah yang banyak). Maka, mereka boleh mendapatkan diskaun harga atas pembelian input tersebut. Diskaun ini dapat mengurangkan kos. Sama juga jika mereka mengiklankan barangan tersebut di media massa. Semakin besar jumlah jualan akan menyebabkan kos purata pengiklanan menjadi semakin kecil. 3. Ekonomi Teknikal (Technical Economies) Peralatan dan mesin-mesin yang besar selalunya digunakan untuk mengeluarkan barangan pada jumlah yang banyak. Penggunaannya membolehkan pengeluar mencapai tingkat keluaran yang maksimum. Kos purata keluaran mesin berkenaan akan berkurangan jika pengeluar dapat mencapai tahap paling maksimum pengeluarannya. 4. Ekonomi Kewangan (Financial Economies) Firma-firma besar yang sudah berjaya dan dikenali kebiasaannya mudah mendapat kepercayaan apabila mereka meminjam wang daripada bank-bank perdagangan, contohnya memperolehi kadar bungan yang rendah dan tempoh bayaran balik yang lebih panjang. Mereka juga boleh menawarkan saham baru yang dijual kepada umum untuk mendapatkan dana tambahan bagi pelaburan perniagaan mereka. 5. Ekonomi Pengurusan (Managerial Economies) Seseorang pengurus yang cekap dan efisien boleh menguruskan keluaran yang besar secara cekap dengan menerima jumlah upah / gaji yang sama. Oleh yang demikian, kos pengurusan seunit adalah semakin kecil jika keluaran / output semakin besar. Beberapa bentuk Disekonomi Bidangan 1. Disekonomi Buruh Pengkhususan tugas dan kerja boleh menyebabkan seseorang pekerja menjadi bosan (sebab buat perkara yang sama setiap hari), kurang berminat, dan mengalami keletihan mental. Ini akan menyebabkan produktiviti seseorang pekerja berkurangan. Maka, kos purata akan meningkat. 2. Masalah Pengurusan Apabila firma menjadi terlalu besar, masalah komunikasi mungkin timbul, koordinasi kerja menjadi tidak teratur dan mungkin bertindih, kelemahan di dalam semangat bekerjasama, kelemahan di dalam mengawal pekerja, akan menyebabkan firma menghadapi masalah. Akibatnya firma mungkin tidak dapat menguruskan kos dan dana dengan lebih baik. Di dalam organisasi yang besar juga, terdapat jurang yang besar di antara pihak pengurusan atasan dan pekerja am. Pekerja merasakan pandangan mereka tidak diambilkira oleh pihak pengurusan atasan dan ini akan menyebabkan semangat, motivasi bekerja mereka jatuh dan boleh mengakibatkan kesetiaan kepada syarikat mulai menurun.

15