PENGAJIAN AM 900/1 : KENEGARAAN

LATIHAN 18(B)
Dasar Dalam Negara :
Tema : Dasar Sosial dan Pentadbiran Negara

Nama : ______________
PU2

: ____ Tarikh :

1. Dasar Sogoshosha
Dasar Sogoshosha merupakan konsep yang diperkenalkan di Jepun. ‘Sogoshosha’ ialah gelaran yang
diberi kepada syarikat perdagangan am terkenal yang mempunyai pusingan perniagaan sebanyak
AS$20 bilion setahun. Dasar ini akan memberi maklumat tentang pasaran eksport dan kontrak kerja di
luar negara melalui hubungan antarabangsa.
Dasar ini mempunyai tiga ciri penting iaitu:
a) Mengendalikan barangan ekonomi dalam jumlah yang banyak
b) Mempunyai banyak perdagangan antarabangsa
c) Memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan luar
OBJEKTIF

STRATEGI

2. Dasar Pandang Ke Timur
Dasar ini diumumkan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 8 Feb 1982. Dasar ini mengubah
pergantungan Malaysia dari aspek teknologi, ekonomi, pasaran dan komunikasi dari negara barat ke
timur. Tun Dr Mahathir Mohamad telah melawat Jepun & Korea Selatan pada tahun 1983 dan percaya
Malaysia boleh mendapat bantuan dari segi teknikal, program kemajuan eksekutif, pengurusan dan
penyelidikan.
OBJEKTIF

www.pam900.blogspot.com

STRATEGI

1

3. Dasar Membeli Barangan Buatan Malaysia
Perkembangan sektor perusahaan bermula selepas DEB dan Rancangan Lima Tahun
diperkenalkan. Selepas 1970, perkembangan ekonomi tempatan membolehkan negara mengeluarkan
barangan sendiri. Dasar ini menggalakkan pengeksportan dan mengeksposisi kemampuan negara
dalam menghasilkan barangan sendiri.
OBJEKTIF

STRATEGI

4. Dasar Pertanian Negara
Dasar ini telah dilancarkan pada 1984 hingga 1991. Pada tahun 1992-2010, Dasar Pertanian
Negara Baru (DPNB) dilancarkan.
OBJEKTIF

STRATEGI

5. Majlis Perundingan Ekonomi Negara (MAPEN)
MAPEN membantu masyarakat menjayakan DEB selepas tamat tempoh pelaksanaannya.
Majlis ini membolehkan kerajaan merangka rancangan untuk menjayakan program pembangunan
ekonomi.
Objektif penubuhan Majlis Perundingan Ekonomi Negara ialah:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
Strategi yang digariskan untuk melaksanakan Majlis Perundingan Ekonomi Negara ialah
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
www.pam900.blogspot.com

2

6. Dasar Telekomunikasi Negara (DTN)
DTN dilancarkan pada 1994 meliputi tempoh 1994-2020. Dasar ini membangunkan aplikasi
dan infrastruktur IT dalam program perkhidmatan awam. DTN juga mewujudkan perkongsian pintar
dalam bidang IT antara sektor awam dengan sektor swasta.
OBJEKTIF

STRATEGI

Pencapaian Dasar
Telekomunikasi
Negara
7. Koridor Raya Multimedia (MSC)
MSC merupakan pemangkin multimedia merangkumi Putrajaya, KL dan KLIA di Sepang.
MSC menghubungkan Putrajaya dengan pusat pentadbiran di Sepang dan telah dirasmikan pada 29
Ogos 1995 oleh Tun Dr Mahathir Mohamad.
OBJEKTIF

STRATEGI

Pencapaian
Pelaksanaan Koridor
Raya Multimedia
(MSC)
8. Dasar Bioteknologi Negara
Dasar ini dilancarkan oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 28 April 2005. Dasar ini
diusahakan oleh MOSTI (Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi) . Kerajaan akan membangunkan
Bionexus Malaysia, iaitu rangkaian pusat kecemasan yang terdiri daripada institusi terbaik dalam
negara. Kerajaan akan menawar subsektor khususnya bioteknologi. Pelaksanaan dasar ini bertujuan
a) membangunkan ekonomi negara
b) mempelbagaikan ekonomi dan asas kekayaan negara
c) membangunkan bioteknologi negara
d) mewujudkan kekayaan dan kemakmuran negara
www.pam900.blogspot.com

3

Sembilan inisiatif utama Dasar Bioteknologi Negara ialah
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
d) ______________________________________________
e) ______________________________________________
f) ______________________________________________
g) ______________________________________________
h) ______________________________________________
i) ______________________________________________
Dasar Bioteknologi Negara mempunyai 3 Fasa. Nyatakan strategi pelaksanaan setiap fasa.
FASA

STRATEGI PELAKSANAAN

Fasa Pertama
(2005-2010)
Fasa Kedua
(2011-2015)
Fasa Ketiga
(2016-2020)
9. Dasar Sosial Negara (DSN)
Dasar ini diluluskan pada 2003. Ia menekankan aspek nilai murni dan keupayaan manusia
untuk mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial. Kerajaan berusaha menambahkan ketahanan
nasional dalam menghadapi cabaran pembangunan negara ke arah kemajuan. Dasar ini berperanan
untuk mencapai matlamat Wawasan 2020.
OBJEKTIF

www.pam900.blogspot.com

STRATEGI

4

10. Dasar Perbandaran / Urbanisasi Negara
Dasar ini merupakan suatu proses perbandaran yang penting bagi mencapai DEB. Kerajaan
mahu membangunkan ekonomi secara seimbang antara bandar dengan luar bandar.
OBJEKTIF

STRATEGI

11. Dasar Wanita Negara
Dasar ini diwujudkan untuk membuktikan kaum wanita berpotensi bersama-sama kaum lelaki
dalam memajukan negara. Dasar ini dapat memastikan penyertaan wanita dalam pembangunan negara
tidak terabai apabila dasar ini diamalkan.
OBJEKTIF

STRATEGI

12. Dasar Hala Cara Baru dalam Pembangunan Kampung dan Luar Bandar
Dasar ini diperkenalkan pada tahun 1984. Dasar ini digunakan untuk memberi perhatian
kepada kawasan-kawasan luar bandar terutamanya untuk membasmi kemiskinan.
Antara strategi yang dirancang untuk melaksanakan dasar ini ialah:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
www.pam900.blogspot.com

5

13. Dasar Perumahan Negara
Dasar ini digubal oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dasar ini
dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005).
Objektif pelaksanaan Dasar Perumahan Negara ialah
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
14. Dasar Warga Tua Kebangsaan
Dasar Warga Tua Kebangsaan ditakrifkan kepada masyarakat Malaysia yang berusia 60 tahun.
Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan
Masyarakat merupakan agensi yang menyelaras pelaksanaan pelan tindakan warga tua.
Pelan tindakan melaksanakan program Dasar Warga Tua Kebangsaan, antaranya ialah
a) Pendidikan

: ________________________________________________________
________________________________________________________

b) Pengangkutan

: ________________________________________________________
________________________________________________________

c) Sistem Sokongan : ________________________________________________________
Bagi Keluarga

________________________________________________________
________________________________________________________

15. Dasar Koperasi Negara
Dasar ini menjadi garis panduan kepada koperator dan pihak yang terlibat dalam gerakan
koperasi. Pelaksanaan bermula pada Julai 2002 hingga 2010. Antara strategi pelaksanaan Dasar
Koperasi Negara ialah
a) _______________________________________________________________
b) _______________________________________________________________
c) _______________________________________________________________
d) _______________________________________________________________
e) _______________________________________________________________
f) _______________________________________________________________
g) _______________________________________________________________
16. Dasar Keselamatan Jalan Raya (KEJARA)
Dasar ini dibentuk untuk membantu kerajaan dan masyarakat merangka cara-cara untuk
mengelakkan kemalangan jalan raya. Antara strategi KEJARA ialah:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
www.pam900.blogspot.com

6

17. Dasar Pelajaran Kebangsaan.
a) Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PPIP) 2006 – 2010.
Pelan ini dilancarkan oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 16 Januari 2006 untuk
mengangkat darjat pendidikan negara ke peringkat antarabangsa sekali gus melahirkan insan
cemerlang dalam segenap aspek. Enam teras strategik dalam PPIP telah dirangka iaitu:
TERAS

TERAS STRATEGIK PPIP

Teras 1

Teras 2

Teras 3

Teras 4

Teras 5

Teras 6

18. Dasar Integrasi Nasional (DIN)
Dasar ini merujuk penyatuan masyarakat dan pengwujudan semangat patriotisme. Dasar ini
juga mempunyai matlamat untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan pelbagai
kaum untuk mengeratkan silaturahim dan pembangunan negara.
OBJEKTIF

www.pam900.blogspot.com

STRATEGI

7

19. Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar ini berasaaskan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 yang menerapkan tiga
prinsip iaitu Islam sebagai faktor ideal, berteraskan budaya rakyat asal Asia Tenggara dan penyerapan
budaya kaum lain yang sesuai dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
OBJEKTIF

STRATEGI

20. Dasar Kependudukan Negara
Dasar Kependudukan Negara dilaksanakan selepas pembentangan Kajian Separuh Penggal
Rancangan Malaysia ke 4 pada 29 Mac 1984. Ia disarankan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad.
Perancangan DKN ialah meningkatkan bilangan penduduk Malaysia sebanyak 70 juta dalam tempoh
115 tahun hingga 120 tahun.
OBJEKTIF

STRATEGI

21. Dasar Pemuafakatan Politik
Dasar ini bermula sejak kepimpinan Dato Onn Jaafar yang menjadi Presiden UMNO Pertama.
Perpaduan politik diwujudkan apabila terdapat persetujuan daripada rakyat berbilang kaum untuk
memberi kuasa kepada kerajaan yang memerintah di bawah Barisan Nasional (Pakatan UMNO, MCA,
MIC dan beberapa parti komponen).
OBJEKTIF

www.pam900.blogspot.com

STRATEGI

8

22. Rukun Negara
Rukun Negara merupakan ideologi negara yang menunjukkan peraturan hidup atau norma
hidup masyarakat negara ini.Rukun Negara diisytiharkan oleh YDPA pada 31 Ogos 1970 sempena
ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke 13. Majlis Gerakan Negara telah merangka panduan untuk
mencapai perpaduan.
Matlamat Rukun Negara adalah untuk :
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
23. Dasar Belia Negara
Dasar ini dilaksanakan pada 1991. DBN mempunyai matlamat seperti
a) menajukan belia dalam semua sektor pembangunan
b) meningkatkan kualiti hidup belia
c) menjadikan belia sebagai asas integrasi nasional
Langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan dasar ini ialah
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
24. Dasar Automotif Nasional (DAN)
Rangka DAN diisytiharkan pada 19 Oktober 2005. Dasar ini dapat melindungi pengeluar
kereta nasional (Proton Holding Bhd) untuk bersaing dengan kenderaaan keluaran luar negara secara
terbuka disebabkan ikatan perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Pertubuhan
Perdagangan Dunia (WTO)
OBJEKTIF

www.pam900.blogspot.com

STRATEGI

9

25. Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindaan 1992)
Dasar ini mendapat kelulusan Majlis Perhutanan Negara pd 1977 dan disahkan oleh Majlis
Tanah Negara (1978). Dasar ini dipinda pada Nov 1992 bagi menangani isu-isu semasa yang
dibangkitkan oleh masyarakat antarabangsa terhadap masalah perhutanan.
OBJEKTIF

STRATEGI

26. Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran
Agama Islam ialah agama rasmi seperti dalam Perkara 3 Fasal 1 Perlembagaan Malaysia. Fasa
ini dilaksanakan pada 1985.
OBJEKTIF
STRATEGI

Terdapat 11 nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam pentadbiran antaranya ialah:
1) ______________________________________________
2) ______________________________________________
3) ______________________________________________
4) ______________________________________________
5) ______________________________________________
6) ______________________________________________
7) ______________________________________________
8) ______________________________________________
9 ______________________________________________
www.pam900.blogspot.com

10