CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

FAIL MEJA PENOLONG KANAN. 1.0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 1. Merealisasikan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadikan sekolah-sekolah di Malaysia sebagai wadah untuk melahirkan pelajarpelajar yang cemerlang dalam akademik bagi mencapai keseimbangan Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek. 2. Menyediakan prasarana pengajaran dan pembelajaran yang konduksi kepada semua pelajar iaitu; 2.1 Memastikan setiap sekolah mempunyai sukatan dan rancangan pelajaran yang terkini dan kemas kini. 2.2 Memastikan keperluan guru yang mencukupi dari segi kuantiti dan kualiti ( mengikut opsyen ) 2.3 Menyediakan jadual pengajaran dan pembelajaran harian kepada semua guru 2.4 Menyediakan jadual ganti kepada guru yang tidak hadir atau bertugas di luar. 3. Mengadakan sistem kawalan keberkesanan pelaksanaan program kurikulum 3.1 Memantau dan menilai kemajuan kerja-kerja kurikulum yang sedang dilaksanakan. 3.2 Memantau dan menyemak fail-fail panitia setiap mata pelajaran. 3.3 Memantau dan menyemak semua kerja-kerja pelajar termasuk kerja rumah, nota, nota ringkas dan lain –lain lembaran kerja. 3.4 Mengatur dan menyediakan jadual peperiksaan di peringkat sekolah atau peperiksaan setara daerah atau negeri. 3.5 Membuat analisis keputusan ujian dan peperiksaan dan mengadakan program-program yang dapat meningkatkan kecemerlangan pelajar. 3.6 Merancang pencerapan dan pemantauan serta penyeliaan klinikal pengajaran dan pembelajaran guru sepanjang tahun. 4. Merancang, melaksanakan dan mengawal selia pembangunan program pengajaran dan pembelajaran 4.1 Menilai program-program yang dijalankan dan mengadakan strategi untuk membuat penambahbaikan ( kaizen) 4.2 Mengadakan program peningkatan kefahaman pembelajaran kepada pelajar, program teknik menjawab dan seminar pembelajaran dari masa ke semasa. 4.3 Mengadakan program-program meningkatkan motivasi diri pelajar dan teknik belajar dalam meningkatkan kecemerlangan akademik. 4.4 Merancang perbelanjaan peruntukan kurikulum yang disediakan.

1

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
4.5 Mengambil tindak ikut Laporan Nazir dan Laporan Lawatan serta pemantauan PPD dan JPN.

5. Menggunakan Pusat sumber sekolah sebagai pemangkin kecemerlangan akademik pelajar. 5.1 5.2 5.3 Menjadikan PSS tempat yang konduksi kepada pelajar Menjadikan PSS sebagai sumber rujukan pelajar Menjadikan PSS sebagai gedung ilmu guru melalui program-program

6. Meningkatkan profesionalisme pembangunan staf 6.1 6.2 6.3

Merancang dan program-program meningkatkan profesionalisme guru dan kakitangan. Merancang dan mengadakan program meningkatkan ukhuwah antara staf Merancang dan mengadakan program yang meningkatkan kekeluargaan antara staf.

7. Meningkatkan pembangunan fizikal dan keceriaan persekitaran sekolah dan kelas untuk melahirkan persekitaran yang konduksi kepada seluruh warga sekolah 7.1 7.2 7.3 Mengadakan program-program keceriaan persekitaran sekolah, dalam kelas dan bilikbilik khas Memastikan semua perabot dan stok direkodkan secara betul dan kemas kini Memastikan segala prosedur berekod inventori dan pelupusan serta hapus kira dipat

2

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
PN HAMIMAH AB RANI (PENGETUA)
PIBG – Hj Murad

PN ZUHAIFAH ISMAIL ( PK HEM)

PN ZAHRAH A HAMID ( PK1)

EN RASHID ISA PK KO
PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform (Tn Syed) Persatuan/Kelab (En Radzi) Sukan/ Permainan ( Cik Zanilah ) Kokurikulum/ Akademik PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ Majalah Sekolah Koperasi Lawatan

KURIKULUM JADUAL WAKTU (PN KELSOM) PEPERIKSAAN (PN SHARMA) GURU KANAN PUSAT SUMBER (EN JALIL) ETeMS (PN NOREHAN)

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah
EN YAZID KAUNSELOR

HAL EHWAL MURID
Disiplin (Azman K) Badan Pengawas (Jalal) Biasiswa ( Tikah) Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Bada n Pengawas/ SPBT Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah Asrama

PENTADBIRAN Data Pelajar (Cik Norfatimawatu) Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat

GK MP BAHASA PN ASMAH

GK MP SAINS KEMASY. EN RADZI

GK MP P ISLAM PN SAADIAH

GK MP Sains/Mat Pn Norley

Staf Sokongan

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Pekerja swasta

GURU-GURU DAN MURID-MURID

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

PENGETUA

GURU PENOLONG KANAN

PENGURUSAN AKADEMIK

SOKONGAN AKADEMIK

PENTADBIRAN

GURU KANAN MATA PELAJ ARAN BAHASA

GURU KANAN MATA PELAJ ARAN SAINS & MATE. KETUA PANITIA MATEMATIK SAINS KIMIA FIZIK BIOLOGI MATEMATIK TAMBAHAN

GURU KANAN MATA PELAJ ARAN KEMANUSIAAN KETUA PANITIA GEOGRAFI SEJ ARAH PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN AL QURAN & AS SUNNAH PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN J ASMANI &KESIHATAN SIVIK &KENEGARAAN

GURU KANAN MATA PELAJ ARAN TEK. & VOK. KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP PRINSIP PERAKAUNAN PERDAGANGAN EKONOMI SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAHTANGGA TEKNOLOGI MAKLUMAT REKA CIPTA LUKISAN KEJ URUTERAAN TEKNOLOGI KEJ URUTERAAN

PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

GURU DATA EMIS

KETUA PANITIA BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

SETIAUSAHA J ADUAL W AKTU

PENYELARAS STOK DAN INVENTORI

SETIAUSAHA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

KETUA PEMBANTU TADBIR N22/N26

PENYELARAS ICT

PEM. TADBIR KEW ANGAN N17

J URUTEKNIK ICT

PEM. TADBIR PERKHIDMATAN N17

J URUTEKNIK

PTR GURU MATA PELAJ ARAN GURU MATA PELAJ ARAN GURU MATA PELAJ ARAN GURU MATA PELAJ ARAN PEMANDU R03 PEMBANTU MAKMAL PENYELIA PEKERJ A SW ASTA PAR MAKMAL

4

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
4.0 SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN Bidang Tugas 1. 2. 3. 4. 5. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pengurusan Akademik Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pengurusan Sokongan Akademik Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pengurusan Pentadbiran Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

Senarai Tugas i. Pengurusan Akademik a. Mengajar sebilangan waktu seminggu b. Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancang sepanjang sesi persekolahan c. Mengurus pencerapan pembelajaran dan pengajaran guru d. Mengurus perjalanan pengurusan Panitia Mata Pelajaran e. Membantu Pengetua merancang program kecemerlangan akademik f. Membantu Pengetua merancang dan memantau Program Khas Akademik Pengurusan Sokongan Akademik a. Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas supaya pengajaran dan pembelajaran sebaik sahaja sesi persekolahan bermula b. Mengurus Jadual Guru Ganti c. Mengurus Peperiksaan Awam d. Mengurus Peperiksaan Peringkat Dalaman e. Mengurus Pusat Sumber Sekolah f. Mengurus Penggunaan Makmal/Bengkel Pengurusan Pentadbiran a. Mengurus Orientasi Guru Baru b. Mengurus Peningkatan Profesionalisme Guru c. Membantu Pengetua merancang Takwim Persekolahan d. Mengurus Laporan Penilaian Prestasi Tahunan e. Membantu Mengurus Anggaran Belanjawan Sekolah f. Mengurus Pembayaran Pembelian Barangan dan Perolehan Perkhidmatan g. Mengurus Kutipan Data Sekolah h. Mengurus Data Retan Bulanan i. Mengurus Penyelenggaraan Kenderaan j. Mengurus Pembelian Barang/Perolehan Perkhidmatan

ii.

iii.

5

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain Di Bahagian Kewangan Jawatan: GPK 1
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan PENGETUA Semua perkara berkaitan kewangan termasuk perancangan, pemungutan, penerimaan, perbelanjaan, pembayaran, perakaunan, penyimpanan, pelupusan dan sebagainya yang berkaitan kewangan PK 1 Membantu Pengetua dalam semua tugas di atas Tugas dan Tanggungjawab Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan PENGETUA PT Kewangan Memutuskan 1. Menerima kutipan, segala membuat pembelian dan pembayaran. perancangan, 2. Menguruskan semua dokumen pembelian, pengutipan kewangan, pembelian dan pembayaran pembayaran. dan pelupusan PT Pentadbiran 1. Mengurus dan menyimpan stok 2. Menguruskan semua dokumen stok dan PK 1 inventori Membantu 3. Membuat pelupusan Pengetua untuk Jurutaip merancang 1. Menaip surat dan borang-borang kewangan, berkaitan pembelian, pembayaran Pembantu Am Rendah Pejabat dan 1. Membuat fotostat salinan-salinan yang pelupusan perlu dan memfailkan Kuasa Yang Diberi Hubungan Luar PT Kewangan PPD, JPN, Audit Sekolah dan AG

1. Mengurus
pelantikan jawatankuasa , mesyuarat kewangan dan merancang perbelanjaan.

2. Menyemak
penyata kewangan.

3. Menyelaras
semua pemungutan, penerimaan dan perakaunan mengikut prosedur kewangan.

6

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5.0 5.1 5.1.1 PROSES KERJA, CARTA ALIRAN, SENARAI SEMAK DAN NORMA KERJA PENGURUSAN KEWANGAN URUSAN PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN (ABM)

5.1.1(a) PROSES KERJA URUSAN PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN (ABM)
Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan dan dirujuk Pengetua Undang-undang /Peraturan Buku Tatacara Pengurusan Kewangan Sekolah (KPM) Tahun 2000.

1

Lantikan Jawatankuasa Kewangan Sekolah. - Pengetua. - Semua Penolong Kanan. - Semua Guru Kanan Mata Pelajaran. - Pembantu Tadbir. Menyediakan anggaran pendapatan tahun berkenaan berasas jumlah murid termasuk baki tahun lepas. Memaklumkan kepada semua Guru Kanan Mata Pelajaran. - Anggaran pendapatan tahun berkenaan. - Menyediakan anggaran perbelanjaan tahun berkenaan. Mengadakan mesyuarat dengan guru panitia dan jawatankuasa mata pelajaran masingmasing bagi menyediakan anggaran perbelanjaan tahun berkenaan. Terima dan bersama dengan Jawatankuasa Kewangan Sekolah menyemak dan meluluskan anggaran perbelanjaan. Memaklumkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran peruntukan yang ada sebelum membuat pembelian. - Failkan 1 salinan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan.

2

3

Pembantu Tadbir

4

Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua

5

6

Pembantu Tadbir

7

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5.1.1(b) CARTA ALIRAN URUSAN PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN (ABM)

Mula

Melantik jawatankuasa kewangan sekolah.

Menyediakan anggaran belanjawan tahunan

Memaklumkan kepada GKMP.

Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran.

Menerima dan menyemak anggaran belanjawan mengurus

Memaklumkan kepada GKMP jumlah peruntukan bagi setiap bidang.

Difailkan

Tamat

8

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5.1.1(c) SENARAI SEMAK

Bil.

Tindakan

Tandakan ( √ )

Catatan

1. Menubuhkan J/K kewangan.

2. Menyediakan anggaran belanjawan 3. Memaklumkan kepada GKMP

4. Mengadakan mesyuarat belanjawan bersama panitia mata pelajaran 5. Menerima dan menyemak anggaran belanjawan 6. Memaklumkan kepada GKMP Jumlah peruntukan 7. Difailkan

9

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5.1.1(d) NORMA KERJA.

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2 3 4

Mesyuarat J/K kewangan Menyediakan anggaran belanjawan. Mesyuarat bersama ketua panitia dan memaklumkan jumlah peruntukan Memantau belanjawan sepanjang tahun.

120 minit 1 minggu 120 minit setahun

5.1.2

MENYEMAK BIL, INVOIS,RESIT & BUKU TUNAI

5.1.2(a) PROSES KERJA MENYEMAK BIL, INVOIS,RESIT & BUKU TUNAI
Bil 1 Proses Kerja Menyemak semua dokumen (bil, invois dan resit) mengikut / susunan penerimaan wang tunai / cek yang dibankkan serta pembayaran yang berkenaan pada tarikh urusan berlaku. Menyemak penyata bank yang diterima Menyemak urusan yang terdapat dalam buku tunai dengan penyata bank Menyemak penyata penyesuaian bank. Menyemak dan menandatanganinya (baucar, buku tunai) Jawatan Pengetua Undang-undang /Peraturan Buku Tatacara Pengurusan Kewangan Sekolah (KPM) Tahun 2000.

2 3 4 5

Pembantu Tadbir

10

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.1.2(b) CARTA ALIRAN MENYEMAK BIL, INVOIS,RESIT & BUKU TUNAI

Mula

Menyemak semua dokumen (bil, invois dan resit)

Menyemak penyata bank yang diterima.

Menyemak urusan dalam buku tunai.

Menyemak penyata penyesuaian bank.

Menyemak dan menandatangani dokumen.

Tamat

11

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.1.2(c) SENARAI SEMAK MENYEMAK BIL, INVOIS,RESIT & BUKU TUNAI

Bil.

Tindakan

Tandakan ( √ )

Catatan

1.

Menyemak semua dokumen (bil, invois, Resit dan buku tunai)

2. 3.

Menyemak penyata bank yang diterima Menyemak urusan dalam buku tunai.

4.

Menyemak penyata penyesuaian bank

5.

Menyemak dan menandatangani

5.1.2(d) NORMA KERJA MENYEMAK BIL, INVOIS,RESIT & BUKU TUNAI
Bil Jenis Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2 3

Menyemak semua dokumen. Menyemak penyata bank. Menyemak urusan dalam buku tunai.

Sepanjang tahun Setiap hujung bulan Setiap hujung bulan

12

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
4 5 Menyemak penyata penyesuaian bank. Menyemak dan menandatangani Setiap hujung bulan Setiap hujung bulan

5.1.3

MENYEMAK PENYATA AUDIT (Sebelum 28 Februari)

5.1.3(a) PROSES KERJA MENYEMAK PENYATA AUDIT
Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan / dirujuk Pengetua Undang-undang /Peraturan Buku Tatacara Pengurusan Kewangan Sekolah(KPM) Tahun 2000.

1

Menyemak tarikh penyerahan akaun. Meneliti dokumen-dokumen yang diperlukan. i. Lembaran imbangan. ii. Penyata pendapatan dan perbelanjaan. iii. Penyata penerimaan dan pembayaran. iv. Senarai siberhutang dan sipiutang.

2

Pembantu Tadbir

3

Memastikan penyata akaun disediakan sebanyak 3 salinan. Menyemak dan menandatangani dokumen berkenaan. Menyerahkan penyata akaun belum beraudit kepada Pengetua. Merekodkan pengiriman kepada Jabatan Audit. Difailkan

4

5

6 7

13

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.1.3(b) CARTA ALIRAN MENYEMAK PENYATA AUDIT

Mula

1. Menyemak tarikh penyerahan akaun

2. Meneliti dokumen yang diperlukan.

3. Memastikan penyata akaun disediakan dalam 3 salinan

4. Menyemak dan menandatangani dokumen

5. Menyerahkan penyata akaun belum beraudit kepada
pengetua.

6. Merekodkan pengiriman kepada pejabat audit

7. Difailkan

Tamat

14

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.1.3(c) SENARAI SEMAK MENYEMAK PENYATA AUDIT

Bil.

Tindakan

Tandakan ( √ )

Catatan

1. Menyemak tarikh penyerahan akaun.

2. Meneliti dokumen yang diperlukan.
3. Memastikan penyata akaun disediakan dalam 3 salinan.

4. Menyemak dan menandatangani dokumen
Berkenaan.

5. Menyemak penyata belum beraudit kepada
Pengetua.

6. Merekodkan pengiriman ke pejabat audit.
7. Difailkan.

15

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.1.3(d) NORMA KERJA MENYEMAK PENYATA AUDIT

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2 3 4 5 6 7

Menyemak tarikh penyerahan Meneliti dokumen yang diperlukan Memastikan penyata akaun disediakan dalam 3 salinan. Menyemak dan menandatangani dokumen. Menyerah penyata belum audit kepada Pengetua. Merekodkan pengiriman Failkan

30 minit Seminggu Satu hari Satu hari 60 minit 10 minit 30 minit

16

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.1.4

MENGAWAL PUNGUTAN, PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN WANG

5.1.4(a) PROSES KERJA MENGAWAL PUNGUTAN, PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN WANG
Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan / dirujuk Pengetua Undang-undang /Peraturan Buku Tatacara Pengurusan Kewangan Sekolah.

1

Memberitahu jumlah pungutan dan penyerahan wang. Memastikan pungutan wang dibuat mengikut ketetapan. Memastikan resit terimaan dikeluarkan. Menyemak rekod butiran terimaan. Memastikan pungutan dibankkan Memastikan penyata kemasukan wang difailkan.

2 3 4 5 6

Pembantu Tadbir

17

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.1.4(b) CARTA ALIRAN MENGAWAL PUNGUTAN, PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN WANG

Mula

Memberitahu jumlah pungutan.

Memastikan pungutan wang dibuat mengikut ketetapan.

Memastikan resit terimaan dikeluarkan.

Menyemak rekod butiran terimaan.

Memastikan pungutan dibankkan.

Memastikan penyata kemasukan wang difailkan.

18

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Tamat

5.1.4(c) SENARAI SEMAK MENGAWAL PUNGUTAN, PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN WANG

Bil.

Tindakan

Tandakan ( √ )

Catatan

1. Menyemak tarikh penyerahan akaun.

2. Meneliti dokumen yang diperlukan. 3. Memastikan penyata akaun disediakan dalam 3 salinan.

4. Menyemak dan menandatangani dokumen
Berkenaan. 5. Menyemak penyata belum beraudit kepada Pengetua. 6. Merekod pengiriman ke pejabat audit. 7. Difailkan.

19

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.1.4(d) NORMA KERJA MENGAWAL PUNGUTAN, PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN WANG

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2 3 4 5 6 7

Menyemak tarikh penyerahan Meneliti dokumen yang diperlukan Memastikan penyata akaun disediakan dalam 3 salinan. Menyemak dan menandatangani dokumen. Menyerah penyata belum audit kepada Pengetua. Merekodkan pengiriman Failkan

30 minit Seminggu Satu hari Satu hari 60 minit 10 minit 30 minit

20

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.1.5

JAWATANKUASA KEWANGAN Pengerusi Tim.Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha AJK: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa. Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik. Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional. Guru Kanan Mata Pelajaran Sains Sosial. Guru Media dan Perpustakaan. Penyelaras Bimbingan & Kaunseling. Jawatankuasa Audit Dalaman. : : : : : : (Pengetua) (Penolong Kanan) (Penolong Kanan HEM) (Penolong Kanan KOKO) (Penyelia petang) (Pembantu Tadbir )

5.1.6

SENARAI BORANG YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS PEGAWAI 1. Rekod stok mengikut jenis: a. KEW 312 – barang tak luak nilai RM 500.00 dan ke atas tidak termasuk perabot, permaidani dan langsir tanpa mengira kos/rekod penyenggaraan b. KEW 313 – barang tak luak nilai RM 500 ke bawah termasuk perabot, permaidani dan perabot tanpa mengira kos c. KEW 314 – barang yang luak dan alatan pejabat yang tak luak tetapi nilainya rendah dan tidak ekonomik untuk dikesan penempatannya d. KEW 315 – pergerakan pinjaman harta modal / inventori

21

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
2. Pembayaran. a. Penyata tuntutan. b. Baucar 304. c. Baucar 304A. d. Kew. 321. e. Penyata KWSP (Borang E dan F) dan lain-lain penyata potongan berkaitan. a. b. c. d. 4. 5. 6. Tuntutan Penyata tuntutan. Kew. 304/Kew 304A. Kew. 321. Dokumen sokongan dan pengesahan tandatangan.

3.

Semua jenis potongan. Pastikan kodnya. Sediakan Borang SG.20 untuk tindakan payroll. Masukkan jumlah potongan dengan 2 salinan surat arahan potongan. Potongan KWSP. Menerima kelulusan Kew.8 daripada Jabatan Pelajaran Negeri. Arahkan Pembantu Tadbir untuk melaksanakan pemotongan KWSP. Pesanan tempatan disediakan 3 salinan a. Salinan asal dan salinan kedua dihantar kepada pembekal. b. Salinan ketiga difailkan. c. Rekodkan dalam daftar pembelian dan sipiutang. Penerimaan barang-barang. a. salinan asal pesanan tempatan dikembalikan. b. Bil/invois asal disertakan. c. Semak barang-barang dengan nota serahan dan bandingkan dengan pesanan tempatan asal. d. Perakuan penerimaan pesanan tempatan diisikan.

7.

22

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH PK 1
JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

BIL

JENIS KERJA

MASA YANG DIAMBIL 60 min. 120 min. 180 min. 30 min. 30 min. 60 min. 120 min. 30 min. 120 min. 30 min. 180 min 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 30 min. 120 min. 60 min. 30 min. 30 min. 60 min.

1 Tubuhkan Jawatankuasa Kewangan 2 Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan 3 Pembentangan perancangan perbelanjaan setiap unit Perlaksanaan Kerja (pungutan / kutipan wang) 1 Surat pelantikan kuasa memungut wang. Mengedarkan gari panduan prosedur kewangan yang 2 mesti dipatuhi oleh pegawai yang dilantik. 3 Merekodkan pungutan harian yang telah dibankkan. 4 Penyediaan penyata pungutan kewangan. Setiap penyata pemungut yang diterima diakui terima 5 dengan resit rasmi. Semakan buku resit, semakan buku tunai, wang panjar 6 runcit dan akaun lain. 7 Melaporkan akaun belum terima. Sekolah PTJ perlu mengadakan mesyuarat 2 bulan sekali 8 sebelum 5 hari bulan setiap bulan Jawatankuasa Audit dalaman telah menjalankan audit 9 dalaman. 10 Mengambil tindakan perlu daripada jabatan audit. Barangan yang diterima dimasukkan ke dalam stok dan 11 inventori Bayaran perlu dijelaskan dalam tempoh 30 hari selepas 12 penerimaan. Pembelian melebihi RM 10,000.00 perlu mendapat 13 kelulusan JPN. Buku tunai, buku resit, penyata kutipan, daftar bil dan 14 buku stok dikemas kini. Kutipan tunai melebihi RM 500.00 dan cek melebihi RM 15 2000.00 perlu dibankkan. 16 Melaporkan akaun belum terima. 17 Pelupusan/hapuskan telah mendapat kelulusan. 18 Membuat pelupusan / hapus kira

100 100 20 3-4 20 3-4 3-4

3-4 2

23

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
SENARAI TUGAS HARIAN NAMA: JAWATAN: TARIKH:
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tugas saya hari ini Mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan. Merancang dan meluluskan segala pembelian mengikut keperluan. Merekodkan pungutan harian. Penyediaan penyata pungutan wang. Kutipan lebih RM 500.00 dan cek lebih RM 2000.00 telah dibankkan. Amaun yang dimasukkan ke dalam bank dicatat dalam buku tunai. Melaporkan akaun belum terima. Memastikan borang pesanan telah diisi sebelum pembelian. Memastikan barangan yang dibeli dimasukkan dalam buku stok dan inventori. Semakan buku resit. Semakan buku tunai. Semakan buku akaun lain. Memastikan pembayaran tidak lewat 30 hari. Memastikan resit telah dikeluarkan dalam semua terimaan dan pembayaran. Memantau dan memastikan semua urusan kewangan, pembelian, penerimaan, pembayaran, perakaunan, pelupusan dan sebagainya mengikut prosedur kewangan yang betul. Catatan

24

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5.2 PENGURUSAN AM

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN – BAHAGIAN PENGURUSAN AM
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Peg. PPD Tugas dan Tanggungjawab 1. Menyediakan dan menghantar data dan maklumat BSKG-M dan KG sekolah sebelum 5 hb setiap bulan 2. Menyediakan dan menghantar data dan maklumat EMIS sebelum 5hb setiap bulan. 1. Merancang dan menyelaras takwim sekolah 2. Melaksanakan aktiviti/program yang telah dirancang seperti dalam takwim sekolah Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. Guru Data 2. Pembantu Tadbir

1. Menentukan bilangan guru yang diperlukan mengikut bilangan kelas yang ada di sekolah.

Pengetua

1. Menentukan tarikh yang sesuai untuk setiap aktiviti yang dirancang. 2. Menentukan pemilihan AJK setiap aktiviti/program seperti dalam takwim sekolah. 3. Memantau perjalanan aktiviti/program yang dilaksanakan. 3. Mendapatkan laporan setiap aktiviti/program yang telah dijalankan.

1. AJK Aktiviti/program 2. Pembantu Tadbir Rendah

25

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

Pengetua

1. Menyediakan jadual giliran bertugas mingguan untuk guruguru

1. Menentukan giliran bertugas setiap guru. 2. Memantau tugas Guru Bertugas Mingguan. 3. Menyemak dan mengesahkan laporan Guru Bertugas Mingguan.

1. Guru-guru Bertugas Mingguan

Pengetua

1. Menetapkan beban tugas guru meliputi aspek di luar jadual waktu P&P 2. Menetapkan beban tugas staf bukan guru meliputi semua aspek tugas resmi dan bukan resmi

1. Memilih guru-guru untuk menjalankan tugas bagi unit-unit/ jawatankuasa peringkat sekolah 2. Menentukan tugastugas setiap staf bukan guru secara menyeluruh. 1. Menguatkuasakan arahan yang dinyatakan dalam surat pekeliling.

1. GPK HEM 2. GPK Kokurikulum 3. Penyelia Petang 4. Guru Kanan Mata Pelajaran

Peg. KPM Peg. JPNJ Peg. PPD

1. Mengurus dan memanjangkan Pekeliling PPD/JPNJ/KPM. 2. Menyebarkan surat pekeliling yang diterima daripada PPD/JPNJ/KPM kepada pihak-pihak yang berkenaan. 3. Mengambil tindakan mengikut arahan yang dinyatakan dalam surat pekeliling. 4. Memfailkan pekeliling PPD/JPNJ/KPM untuk rujukan masa hadapan.

1. Staf yang berkenaan

Peg. KPM Peg. JPNJ

1. Mengambil maklum kandungan surat-surat

1. Menguruskan surat yang diterima.

1. Staf yang berkenaan

26

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Peg. PPD Pihak- Pihak Lain yang diterima. 2. Mengurus dan mengambil tindakan yang bersesuaian dengan kandungan surat yang diterima. 4. Memfailkan surat yang diterima. 5. Menyimpan salinan surat yang telah diambil tindakan. Pengetua 1. Menghadiri mesyuarat panitia peringkat sekolah. 2. Memastikan perjalanan mesyuarat panitia berlangsung dengan sempurna. 1. Memastikan setiap panitia menjalankan mesyuarat panitia mengikut takwim sekolah. 2. Menyemak dan mengesahkan minitminit mesyuarat panitia mata pelajaran. 1. Guru 2. Staf bukan guru 1. Guru Kanan Mata pelajaran 2. Ketua Panitia

Peg. KPM Peg. JPNJ Peg. PPD Pengetua

1. Menghadiri kursus/seminar /pameran/ bengkel anjuran PPD/JPNJ/KPM 2. Mengambil bahagian secara aktif semasa kursus/seminar/pameran / bengkel dijalankan. 3. Mengadakan kursus dalaman & profesionalisme kepada guru-guru dan staf yang berkenaan.

27

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

PERATURAN PENTADBIRAN BAHAGIAN PENGURUSAN AM JAWATAN : GURU PENOLONG KANAN
BIL 1. TUGAS MAKLUMAT DAN DATA a. PERATURAN PENTADBIRAN Mengikut arahan dari PPD/JPNJ/KPM b. Pengiraan KG , BSKG-M dan EMIS mengikut formula yang diluluskan oleh KPM. c. Pengesahan salinan “hard-copy” dibuat oleh Pengetua atau GPK apabila ketiadaan Pengetua di sekolah. d. Surat iringan mestilah mengikut format seperti dalam ISO 9002. a. Mengikut arahan dari Pengetua. b. Takwim Sekolah dirancang berpandukan Takwim Persekolahan yang dikeluarkan oleh KPM. c. Takwim Sekolah disahkan oleh Pengetua. d. Takwim diedarkan kepada semua guru untuk makluman guru. e. Setiap aktiviti/program yang telah dilaksanakan disediakan laporannya. a. Mengikut arahan Pengetua. b. Penetapan beban tugas guru dan bukan guru dilakukan di dalam mesyuarat pengurusan sekolah. c. Didokumentasikan. d. Diedarkan kepada semua guru dan bukan guru.

2.

TAKWIM SEKOLAH

3.

BEBAN TUGAS GURU DAN BUKAN GURU

28

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
4. JADUAL GILIRAN GURU BERTUGAS MINGGUAN a. Mengikut arahan Pengetua. b. Penetapan jadual giliran bertugas dibuat di dalam mesyuarat pengurusan sekolah. c. Berpandukan takwim persekolahan KPM. d. Didokumentasikan. e. Diedarkan kepada semua guru.

5.

SURAT PEKELILING PPD/JPNJ/KPM

6.

SURAT DARI PPD/JPNJ/KPM

a. Diterima dari PPD/JPNJ/KPM b. Disebarkan kepada semua staf di sekolah. c. Mengambil tindakan yang selaras dengan kehendak pekeliling. d. Dibuat salinan dan difailkan a. Diterima daripada PPD/JPNJ/KPM. b. Mengambil tindakan selaras dengan kehendak kandungan surat. c. Membuat surat balasan. d. Surat balasan disahkan oleh Pengetua atau GPK semasa ketiadaan Pengetua. e. Membuat salinan surat. f. Memfailkan. a. Mengikut arahan Pengetua. b. Menghadiri mesyuarat sebagai pemerhati. c. Menerima minit mesyuarat. d. Mengesahkan minit mesyuarat. e. Mengambil tindakan sewajarnya a. Menerima surat panggilan kursus/seminar/bengkel/pameran. b. Menghadirkan diri di tempat kursus/seminar/bengkel/pameran. c. Mendapatkan bahan kursus. d. Menjalankan kursus dalaman untuk guru.

7.

MESYUARAT PANITIA

8.

KURSUS/SEMINAR/BENGKEL/PAMERAN

29

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5.2.1(a)
Bil. 1. Data BSKGM, KG dan EMIS

PROSES KERJA BAHAGIAN PENGURUSAN AM
Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan

(i)
(ii) (iii) (iv)

(v)
8. Takwim Sekolah (i)

Terima surat arahan daripada PPD Membuat pengiraan KG dan BSKG-M Buat “hard copy” dan “ soft copy” Dapatkan pengesahan daripada Pengetua Hantarkan maklumat kepada pegawai PPD berkenaan

Dapatkan takwim sesi persekolahan tahun baru (ii) Rancang program/aktiviti utama sekolah (iii) Selaraskan program/aktiviti mengikut tarikh (iv) Cetak takwim sekolah yang disediakan (v) Edarkan kepada semua guru dan staf sekolah (vi) Laksanakan program mengikut takwim sekolah (vii) Pantau perjalanan program/aktiviti mengikut takwim (viii) Terima dan sahkan laporan program/aktiviti yang telah dijalankan

Pengetua

Beban Tugas Guru dan Staf Bukan Guru

9.

(i)
(ii) (iii) (iv)

(v)
10. Jadual giliran Guru Bertugas Mingguan (i)

Tentukan Jawatankuasa/unit peringkat sekolah Pilih guru-guru atau staf bukan guru yang sesuai Senaraikan bidang tugas setiap jawatankuasa/unit Berikan taklimat kepada semua guru/staf bukan guru Pantau dan menyelia tugas- tugas guru/staf bukan guru Dapatkan takwim sesi persekolahan tahun baru Pastikan senarai guru yang akan bertugas tahun baru Susunkan giliran bertugas mingguan guru Cetak giliran Guru Bertugas Mingguan yang disediakan Edarkan kepada semua guru

Pengetua

Pengetua

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

30

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
(vi) Pantau tugas Guru Bertugas Mingguan Semak dan ambil tindakan laporan Guru bertugas Mingguan

11. Surat Pekeliling PPD/JPNJ/KPM.

(i)
(ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Terima surat Pekeliling dari PPD/JPNJ/KPM. Teliti kandungan surat pekeliling Buat salinan surat pekeliling Simpan surat asal dalam fail pekeliling Maklumkan dan edarkan kepada guru/staf yang berkenaan Pantau tindakan yang diambil mengikut surat pekeliling Terima surat Teliti kandungan surat Ambil tindakan mengikut kehendak/arahan surat Sediakan surat jawapan mengikut format yang betul Dapatkan pengesahan Pengetua Buat salinan untuk difailkan Terima jemputan menghadiri mesyuarat panitia Hadir mesyuarat panitia Perhatikan perjalanan mesyuarat panitia Terima laporan minit-minit mesyuarat panitia Semak dan ambil tindakan mengikut keputusan mesyuarat Terima surat untuk mengikut kursus/seminar/bengkel/pameran Tetapkan guru-guru yang akan menjalankan tugas bagi pihak GPK. Terangkan tugas-tugas yang perlu dibereskan kepada guru berkenaan Pergi menghadiri kursus/seminar/bengkel/pameran Fahami dengan jelas isi kandungan kursus/seminar/bengkel/pameran yang dihadiri. Mengadakan taklimat/kursus dalaman kepada guru/staf yang berkenaan jika diperlukan

Peg. KPM Peg. JPNJ Peg. PPD Pengetua

12. Surat masuk/keluar

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Pengetua

13. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Pengetua

14. Kursus/seminar/bengkel/ pameran

(i) (ii) (iii) (iv)

Pengetua

(v)
(vi)

31

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.2.1(c)

Senarai Semak Bahagian Pengurusan Am – Data & Maklumat

Bil. 1. 2.

Tindakan Terima surat arahan daripada PPD Membuat pengiraan KG dan BSKGM Buat “hard copy” Buat “soft copy”

Tandakan(/)

Catatan

3.

4.

Dapatkan pengesahan daripada Pengetua Hantarkan maklumat kepada pegawai PPD berkenaan

5.

32

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.2.1(c)

Senarai Semak Bahagian Pengurusan Am – Takwim Sekolah

Bil.

Tindakan Dapatkan takwim sesi persekolahan tahun baru Rancang program/aktiviti utama sekolah Selaraskan program/aktiviti mengikut tarikh Cetak takwim sekolah yang disediakan Edarkan kepada semua guru dan staf sekolah Laksanakan program mengikut takwim sekolah Pantau perjalanan program/aktiviti mengikut takwim Terima dan sahkan laporan program/aktiviti yang telah dijalankan

Tandakan (/)

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

33

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.2.1(c)
Bil.

Senarai Semak Bahagian Pengurusan Am – Beban Tugas Guru & Bukan Guru
Tindakan Tentukan Jawatankuasa/unit peringkat sekolah Pilih guru-guru atau staf bukan guru yang sesuai Senaraikan bidang tugas setiap jawatankuasa/unit Berikan taklimat kepada semua guru/staf bukan guru Pantau dan menyelia tugas-tugas guru/staf bukan guru Tandakan(/) Catatan

1.

2

3

4

5

5.2.1(c)

Senarai Semak Bahagian Pengurusan Am – Guru Bertugas Mingguan
Bil. Tindakan Tandakan(/) Catatan

1. 2. 3. 4.

Dapatkan takwim sesi persekolahan tahun baru Pastikan senarai guru yang akan bertugas tahun baru Susunkan giliran bertugas mingguan guru Cetak giliran Guru Bertugas

34

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Mingguan yang disediakan 5. 6. 7. Edarkan kepada semua guru Pantau tugas Guru Bertugas Mingguan Semak dan ambil tindakan laporan Guru bertugas Mingguan

5.2.1(c)

Senarai Semak Bahagian Pengurusan Am – Surat Pekeliling
Bil. 1. 2. 3. Tindakan Terima surat Pekeliling dari PPD/JPNJ/KPM Teliti kandungan surat pekeliling Buat salinan surat pekeliling Simpan surat asal dalam fail pekeliling Maklumkan dan edarkan kepada guru/staf yang berkenaan Pantau tindakan yang diambil mengikut surat pekeliling Tandakan(/) Catatan

4.

5.

6.
.

5.2.1(c)

Senarai Semak Bahagian Pengurusan Am – Surat keluar masuk
Bil. 1. 2. 3. Terima surat Teliti kandungan surat Ambil tindakan mengikut Tindakan Tandakan(/) Catatan

35

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
kehendak/arahan surat 4. 5. 6. Sediakan surat jawapan mengikut format yang betul Dapatkan pengesahan Pengetua Buat salinan untuk difailkan

5.2.1(c)

Senarai Semak Bahagian Pengurusan Am – Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Tindakan Terima jemputan menghadiri mesyuarat panitia Hadir mesyuarat panitia Perhatikan perjalanan mesyuarat panitia Terima laporan minit-minit mesyuarat panitia Semak dan ambil tindakan mengikut keputusan mesyuarat Tandakan(/) Catatan

5.2.1(c)

Senarai Semak Bahagian Pengurusan Am – Kursus/seminar/bengkel
Bil. Tindakan Terima surat untuk mengikut kursus/seminar/bengkel/pameran Tetapkan guru-guru yang akan menjalankan tugas bagi pihak GPK Terangkan tugas-tugas yang perlu dibereskan kepada guru berkenaan Tandakan(/) Catatan

1.

2.

3.

36

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
4. Pergi menghadiri kursus/seminar/bengkel/pameran Fahami dengan jelas isi kandungan kursus/seminar/bengkel/pameran yang dihadiri Mengadakan taklimat/kursus dalaman kepada guru/staf yang berkenaan jika diperlukan.

5.

6.

Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Bahagian Pengurusan AM

Bil. 1. 2. 3. 4.

Nama Jawatan Kuasa JK Data & Maklumat Sekolah JK Takwim Sekolah JK Guru Bertugas Mingguan JK Perkembangan Staf

Jawatan Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengerusi Timbalan Pengerusi

PERATURAN PENTADBIRAN BAHAGIAN PENGURUSAN AM JAWATAN : GURU PENOLONG KANAN SENARAI BORANG YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS PEGAWAI 1. 2. 3. 4. 5. BORANG BSKG-M BORANG BSKG-M1 BORANG KG (PINDAAN 2004) BORANG EMIS BORANG LAPORAN PROGRAM/AKTIVITI

37

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.2.1(d)
Bil.

Norma Kerja Bahagian Pengurusan AM
Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1. 2. 3. 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8

Data & Maklumat Terima surat arahan daripada PPD Membuat pengiraan KG dan BSKG-M Buat “hard copy” dan “ soft copy” Dapatkan pengesahan daripada Pengetua Hantarkan maklumat kepada pegawai PPD berkenaan Takwim Sekolah Dapatkan takwim sesi persekolahan tahun baru Rancang program/aktiviti utama sekolah Selaraskan program/aktiviti mengikut tarikh Cetak takwim sekolah yang disediakan Edarkan kepada semua guru dan staf sekolah Laksanakan program mengikut takwim sekolah Pantau perjalanan program/aktiviti mengikut takwim Terima dan sahkan laporan program/aktiviti yang telah dijalankan Beban tugas guru/staf 1 hari 2 minggu 2 minggu 1 jam 1 hari 1 hari -

38

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Tentukan Jawatankuasa/unit peringkat sekolah Pilih guru-guru atau staf bukan guru yang sesuai Senaraikan bidang tugas setiap jawatankuasa/unit Berikan taklimat kepada semua guru/staf bukan guru Pantau dan menyelia tugas-tugas guru/staf bukan guru Guru Bertugas Mingguan Dapatkan takwim sesi persekolahan tahun baru Pastikan senarai guru yang akan bertugas tahun baru Susunkan giliran bertugas mingguan guru Cetak giliran Guru Bertugas Mingguan yang disediakan Edarkan kepada semua guru Pantau tugas Guru Bertugas Mingguan Semak dan ambil tindakan laporan Guru bertugas Mingguan Surat Pekeliling Terima surat Pekeliling dari PPD/JPNJ/KPM. Teliti kandungan surat pekeliling Buat salinan surat pekeliling Simpan surat asal dalam fail pekeliling Maklumkan dan edarkan kepada guru/staf yang berkenaan Pantau tindakan yang diambil mengikut surat pekeliling Surat Keluar Masuk Terima surat Teliti kandungan surat Ambil tindakan mengikut kehendak/arahan surat Sediakan surat jawapan mengikut format yang betul Dapatkan pengesahan Pengetua 20 minit 1 hari 1 jam 20 1 hari 1 hari 1 minggu 1 hari 1 hari 1 jam 1 minggu 3 hari 3 hari 1 jam -

20 minit 10 minit

10 10

39

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Buat salinan untuk difailkan Mesyuarat Panitia Terima jemputan menghadiri mesyuarat panitia Hadir mesyuarat panitia Perhatikan perjalanan mesyuarat panitia Terima laporan minit-minit mesyuarat panitia Semak dan ambil tindakan mengikut keputusan mesyuarat Kursus/seminar/bengkel Terima surat untuk mengikut kursus/seminar/bengkel/pameran Tetapkan guru-guru yang akan menjalankan tugas bagi pihak GPK. Terangkan tugas-tugas yang perlu dibereskan kepada guru berkenaan Pergi menghadiri kursus/seminar/bengkel/pameran Fahami dengan jelas isi kandungan kursus/seminar/bengkel/pameran yang dihadiri. Mengadakan taklimat/kursus dalaman kepada guru/staf yang berkenaan jika diperlukan 1 hari 1 jari 3 2 jam 3 10 minit

1 hari 1 jam

-

40

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.3

PERHUBUNGAN AWAM

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua Mempengerusikan Mesyuarat Jawatan kuasa Pengaduan Awam. Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawaipegawai Lain Yang ada Hubungan Serta Jenis Hubungan Setiausaha 1. Membuat draf surat berkaitan. 2. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat 3. Mencatat keputusan mesyuarat Kerani Menyimpan aduan dan laporan siasatan ke dalam fail sulit. Jurutaip Menaip surat-surat dan laporan yang berkaitan.

1. Memanggil mesyuarat
jawatan kuasa.

2. Membentangkan

Menyemak hasil siasatan.

aduan. Memastikan jawapan akuan 3. Melaksanakan terima aduan diberikan Keputusan mesyuarat. kepada pengadu 4. Memantau siasatan yang dijalankan. Memastikan perkara 5. Menyemak hasil berikut direkodkan : siasatan i. ii. iii. iv. Tarikh terima aduan Tarikh siasatan dimulakan Tarikh laporan disiapkan Nama penuh dan jawatan pegawai yang membuat siasatan.

41

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Memastikan hasil siasatan dan laporannya dirahsiakan.

42

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5.3.1 PENGADUAN AWAM 5.3.1(a) PROSES KERJA BAGI TUGAS PENGADUAN AWAM
Proses Kerja Bil. 1. 2. 3. 4. Menubuhkan Jawatan kuasa Pengaduan Awam. Menerima aduan dan merekodkan ke dalam Borang Pengaduan Awam. Memberi jawapan Akuan Terima Aduan. Mesyuarat Jawatan Kuasa Aduan Awam dan mengenal pasti unit berkaitan untuk tindakan pembetulan. Menentukan sama ada perundingan terbuka perlu diadakan. Menjalankan siasatan. Melaporkan hasil siasatan dan tindakan pembetulan yang diambil. Merekodkan dan menyimpan ke dalam Fail Sulit. Pegawai yang meluluskan/ Dirujuk Pengetua GPK Seksi Undang-undang /Peraturan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.20/1998 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/1998 Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil 4/1992. Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1991

5. 6. 7. 8.

43

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5.3.1(b) NORMA KERJA BAGI TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH GURU PENOLONG KANAN
Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

Bil. 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Kerja Akuan terima aduan. Mesyuarat Jawatankuasa Menjalankan siasatan Membuat dan menghantar laporan Tindakan pembetulan

Masa Yang Diambil 3 hari 120 minit 2 minggu 3 hari 1 hari

44

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5.3.1(b) CARTA ALIRAN PENGADUAN AWAM

MULA

Menerima aduan. Rekodkan

Memberi jawapan Akuan Terima Aduan. Mesyuarat Jawatan kuasa Aduan Awam. Perlu Rundingan ? Ya Tidak Rundingan Terbuka Teruskan siasatan

Kes selesai

Kenal pasti unit berkaitan/ Individu untuk tindakan Pembetulan.

Rekod/ Fail Laporkan kepada pihak berkenaan Dan berkepentingan. Rekod / Fail Tamat

Tamat

45

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.3.2

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Tiap-tiap aktiviti mempunyai beberapa peraturan pentadbiran yang harus diketahui oleh Pegawai-pegawai sesebuah jabatan / pejabat. Ia merupakan peraturan-peraturan jabatan Yang mesti dipatuhi dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Aktiviti : Pengaduan Awam. Peraturan-peraturan Pentadbiran: a. Setiap pengaduan hendaklah mengisi Borang Aduan Pelanggan. b. Maklum balas pengaduan awam diterima. c. Dilarang membuat kenyataan akhbar. d. Jika kes telah disiarkan dalam akhbar atau media, laporan serta merta hendaklah disampaikan kepada PPD, JPNJ. dalam tempoh dua minggu dari tarikh aduan

46

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.3.2(b)

CARTA ALIRAN PENGADUAN AWAM

MULA

Menerima aduan. Rekodkan

Memberi jawapan Akuan Terima Aduan. Mesyuarat Jawatankuasa Aduan Awam. Perlu Rundingan ? Ya Tidak Rundingan Terbuka Teruskan siasatan

Kes selesai

Kenal pasti unit berkaitan/ Individu untuk tindakan Pembetulan.

Rekod/ Fail Laporkan kepada pihak berkenaan Dan berkepentingan. Rekod / Fail Tamat

47

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Tamat

5.3.3

JEMPUTAN PENCERAMAH LUAR

Bil. 1. 2. 3. 4. 5.

Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Program /Aktiviti Mesyuarat Jawatankuasa Menentukan Penceramah Jemputan Memaklumkan kepada PPD meminta kebenaran

Pegawai yang meluluskan/ Dirujuk Pengetua GPK GPK HEM GPKK

Seksi Undang-undang /Peraturan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1991

Menghantar surat jemputan melalui PPD

48

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

5.3.3(c)

SENARAI SEMAK BAGI JEMPUTAN PENCERAMAH LUAR
TINDAKAN TANDA (X) CATATAN

1. Penubuhan Jawatan Kuasa Program 2. Mesyuarat Jawatankuasa Program

3. Memaklumkan dan meminta kebenaran PPD
4. Menghantar surat jemputan kepada penceramah 5. Memantau perjalanan program 6. Membuat penilaian program

49

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Tiap-tiap aktiviti mempunyai beberapa peraturan pentadbiran yang harus diketahui oleh Pegawai-pegawai sesebuah jabatan / pejabat. Ia merupakan peraturan-peraturan jabatan yang mesti dipatuhi dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Aktiviti : Jemputan Penceramah Luar Peraturan-peraturan Pentadbiran: a. Setiap jemputan penceramah hendaklah diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa b. Elakkan menjemput penceramah bukan kalangan keluarga pendidik c. Jika kes telah disiarkan dalam akhbar atau media, laporan serta merta hendaklah disampaikan kepada PPD, JPNJ.

5.3.4

JAWATANKUASA ADUAN PELANGGAN

Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3

: Pengetua : Penolong Kanan : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Penyelia Petang

50

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Guru Bimbingan dan Kaunseling : Guru-guru Kanan Bidang : Ketua Guru Disiplin

5.3.4(c)

SENARAI SEMAK BAGI PENGADUAN AWAM

TINDAKAN

TANDA (X)

CATATAN

1. Penubuhan Jawatan Kuasa Pengaduan Awam. 2. Menerima Aduan. 3. Jawapan Akuan Terima Aduan. 4. Mesyuarat Jawatan kuasa Aduan Awam. 5. Kenal pasti unit yang berkaitan. 6. Mengadakan siasatan. 7. Rundingan Terbuka. 8. Laporan hasil siasatan 9. Melaporkan kepada pihak berkenaan dan berkepentingan.

51

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
10. Merekodkan dan Menyimpan ke dalam Fail Sulit.

BORANG ADUAN AWAM

Pengadu Alamat

:…………………………………………………………………… :…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….

No.Kad Pengenalan :…………………………………… Telefon : ………………………………………

Butiran Aduan ( Jika aduan melalui akhbar sertakan keratan akhbar) ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

52

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

Tandatangan penerima aduan

…………………………………………………. Nama: Tarikh:

BORANG LAPORAN ADUAN AWAM
Nama Penyiasat Ketua: …………………………………………………………………… Ahli :………………………………………………………………….. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Tarikh siasatan :………………………………………………………….. Saksi ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Laporan ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Pegawai Penyiasat

53

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
………………………………………… Nama:

Tarikh:

54

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6.0 PENGURUSAN KURIKULUM Senarai tugas Guru Penolong Kanan Kurikulum Sekolah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menentukan perlaksanaan kursus pengajian. Menentukan rancangan pelajaran harian dan tahunan Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran Mengkaji laporan berkaitan kurikulum Pengurusan peperiksaan Menyelaras program pemulihan dan bimbingan Menyelaras program kurikulum dengan PPD, JPN dan KPM Jadual waktu

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN
Tugas pegawai atasan yang ada hubungan 9. 10. Tugas dan tanggung jawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai lain yang ada hubungan serta jenis hubungan Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran

1. Pengetua mengarahkan GPK melaksanakan kursus pengajian 2. Pengetua mengarahkan rancangan pelajaran harian dan tahunan dilaksanakan 3. Pengetua mengarahkan pengurusan panitia mata pelajaran dilaksanakan 4. Mengkaji laporan berkaitan kurikulum 5. Melaksanakan pengurusan peperiksaan

Bertanggung jawab melaksanakan kursus pengajian mengikut keperluan sekolah berasaskan kehendak pekeliling KPM Bertanggung jawab memastikan rancangan pelajaran harian dan tahunan dilaksanakan Bertanggung jawab memastikan pengurusan panitia mata pelajaran dilaksanakan Bertanggung jawab memastikan laporan berkaitan kurikulum

Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua

11.

Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran

12. 13.

Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua

14. 15.

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran

16.

Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran

55

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
17. 18. Bertanggung jawab memastikan pengurusan peperiksaan dilaksanakan Bertanggung jawab memastikan program pemulihan dan bimbingan dilaksanakan Bertanggung jawab memastikan program kurikulum daripada PPD,JPN dan KPM dilaksanakan mengikut ketetapan Bertanggung jawab memastikan semua guru dan kelas mempunyai jadual waktu Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran

6. Menyelaras program pemulihan dan bimbingan 7. Menyelaras program kurikulum dengan PPD,JPN dan KPM 21.

19.

Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran

20.

8. Jadual waktu 22.

Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua

Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran

56

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6.1 MENENTUKAN PERLAKSANAAN KURSUS PENGAJIAN

Jenis Tugas : Membantu Pengetua menyelia pelaksanaan semua aktiviti panitia mata pelajaran untuk menentukan kelicinan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. dan Membantu Pengetua mengumpul, memproses & menganalisis serta mengemas kini maklumat mengenai tenaga pengajar, ruang, bilangan pelajar, jurusan, pakej mata pelajaran serta berbagai keperluan untuk kegunaan perancangan kurikulum.

Bil.

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua GKMP, S/Usaha Peperiksaan, PK HEM.

UndangUndang/Peraturan S.P.I Bil. 6/1977 S.P.I Bil. 12/1977

1 2

Menerima arahan untuk membantu. Mendapatkan maklumat-maklumat dan mengemukakan kepada Pengetua. Berbincang dengan Pengetua untuk mendapatkan keputusan. Melaksanakan tugas-tugas di atas dengan bantuan guru-guru dan kakitangan yang berkenaan. Mengawasi pergerakan kerja untuk menentukan pelaksanaan tugas-tugas di atas berjalan dengan baik dan lancar dengan bantuan GKMP/ kakitangan berkaitan. Melaporkan kemajuan/hasil kepada Pengetua.

S.P.I Bil. 3/1978 S.P.I Bil. 2/1988 S.P.I Bil. 11/1988

3 4

Pengetua

S.P.I Bil. 16/1988 S.P.I Bil. 17/1988

5

6

57

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.1(b) CARTA ALIRAN Membantu Pengetua memantau pelaksanaan semua aktiviti panitia mata pelajaran untuk menentukan kelicinan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. dan Membantu Pengetua mengumpul, memproses & menganalisis serta mengemas kini maklumat mengenai tenaga pengajar, ruang, bilangan pelajar, jurusan, pakej mata pelajaran serta berbagai keperluan untuk kegunaan perancangan kurikulum.

Mula

1. Menerima arahan untuk membantu.

2. Mendapatkan maklumat-maklumat dan mengemukakan kepada Pengetua. 3. Berbincang dengan Pengetua untuk mendapatkan keputusan.

4. Melaksanakan tugas-tugas di atas dengan bantuan guru-guru dan kaki tangan berkenaan.

5. Memantau pergerakan kerja untuk menentukan pelaksanaan tugas-tugas
di atas berjalan dengan baik dan lancar dengan bantuan guru-guru kanan/kaki tangan berkaitan.

6. Laporkan kemajuan/hasil kepada Pengetua.

Tamat

58

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.1(c) SENARAI SEMAK Membantu Pengetua memantau pelaksanaan semua aktiviti panitia mata pelajaran untuk menentukan kelicinan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. dan Membantu Pengetua mengumpul, memproses & menganalisis serta mengemas kini maklumat mengenai tenaga pengajar, ruang, bilangan pelajar, jurusan, pakej mata pelajaran serta berbagai keperluan untuk kegunaan perancangan kurikulum.
Bil Tindakan Tandakan (√ ) Catatan

1. Menerima arahan untuk membantu.

2. Mendapatkan maklumat-maklumat dan mengemukakan kepada Pengetua. 3. Berbincang dengan Pengetua untuk mendapatkan keputusan. 4. Melaksanakan tugas-tugas di atas dengan bantuan guru-guru dan kaki tangan berkenaan.

5. Menentukan pelaksanaan tugas-tugas.

6.

Laporkan kepada Pengetua.

59

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.1(d) NORMA KERJA

Membantu Pengetua memantau pelaksanaan semua aktiviti panitia mata pelajaran untuk menentukan kelicinan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. dan Membantu Pengetua mengumpul, memproses & menganalisis serta mengemas kini maklumat mengenai tenaga pengajar, ruang, bilangan pelajar, jurusan, pakej mata pelajaran serta berbagai keperluan untuk kegunaan perancangan kurikulum.

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1

Mendapatkan maklumat-maklumat dan mengadakan mesyuarat bersama jawatankuasa pentadbir. Melaksanakan tugas-tugas dengan bantuan guru-guru dan staf sokongan berkenaan. Memantau pergerakan kerja untuk menentukan pelaksanaan tugas-tugas di atas berjalan lancar.

2 minggu

2

2 minggu

3

Sebulan

60

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.2

MEMASTIKAN PELAKSANAAN SUKATAN DAN RANCANGAN PELAJARAN TERKINI

6.2(a) PROSES KERJA
BIL 1 PROSES KERJA Mendapatkan maklumat berkaitan dengan sukatan dan rancangan pelajaran terkini daripada Guru Kanan Mata Pelajaran Menghubungi PPK untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini sekiranya tiada dalam simpanan sekolah Mengagihkan sukatan pelajaran terkini kepada Guru Kanan Mata Pelajaran Memastikan setiap guru mata pelajaran mempunyai sukatan pelajaran terkini Memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mengikut kehendak sukatan mata pelajaran terkini Penolong Kanan mata pelajaran PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua S.P.I Bil. 6/1991 S.P.I Bil. 13/1991 Penolong Kanan S.P.I Bil. 2/1992 S.P.I Bil. 11/1998 S.P.I Bil. 8/2000 3. Penolong Kanan mata pelajaran Guru mata pelajaran 4 S.P.I Bil. 1/2002 S.PI. Bil. 2/2002 S.P.I Bil. 6/2002 S.P.I Bil. 7/2002 S.P.I Bil. 16/2002 S.P.I Bil. 1/2003 S.P.I Bil. 5/2003 S.P.I Bil. 6/2003 PEKELILING/ PERATURAN S.P.I Bil. 5/1991

2

5

61

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.2(b) CARTA ALIRAN

Mula

Mendapatkan maklumat berkaitan sukatan dan rancangan pelajaran dari Guru Kanan Mata Pelajaran Tiada Hubungi PPK ada Guru kanan mata pelajaran Mengagihkan kepada guru mata pelajaran Memastikan setiap guru mata pelajaran memperoleh sukatan dan rancangan mata pelajaran terkini Memastikan perlaksanaan sukatan dan rancangan mata pelajaran terkini dipatuhi Menghubungi PPK untuk mendapatkan sukatan mata pelajaran terkini

Memantau pelaksanaan

Tamat

62

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.2(c) SENARAI SEMAK
BIL
1.

TINDAKAN Mendapatkan maklumat dari Guru Kanan Mata Pelajaran Senarai panitia yang tidak mempunyai sukatan mata pelajaran terkini Menghubungi PPK

TANDAKAN (√)

CATATAN

2. 3. 4. 5. 6.

Mengagihkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran Memastikan pelaksanaan sukatan mata pelajaran Pemantauan

6.2(d) NORMA KERJA

BIL

JENIS KERJA

MASA YANG DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

1 2

Mendapatkan maklumat dari guru kanan mata pelajaran Senarai panitia yang tidak mempunyai sukatan mata pelajaran terkini Mengagihkan kepada guru kanan mata pelajaran Mengagihkan kepada guru kanan mata pelajaran

1 minggu 2 hari

3 4

1 hari 1 hari

63

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5 6 Memastikan pelaksanaan sukatan mata pelajaran Pemantauan Sepanjang tahun Sepanjang tahun

6.3

MEMASTIKAN PERJALANAN PANITIA MATA PELAJARAN

6.3(a)PROSES KERJA
BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua PEKELILING/ PERATURAN S.P.I Bil. 4/1986 S.P.I Bil. 9/1993 2 Menetapkan tarikh mesyuarat panitia. Menyemak minit mesyuarat panitia. Mengambil tindakan kepada keputusan minit mesyuarat Memastikan keputusan mesyuarat di laksanakan. Menyemak tahap pelaksanaan program panitia. Memantau program panitia. Penambahbaikan Laporan Penolong Kanan Kurikulum GKMP S.P.I Bil. 10/1993 S.P.I Bil. 4/1994 3. S.P.I Bil. 9/1994 S.P.I Bil. 1/1998 GKMP S.P.I Bil. 4/2000 S.P.I Bil. 5/2000 GKMP S.P.I Bil. 3/2002 S.P.I Bil. 6/2002 GKMP S.P.I Bil. 17/2002

1

Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa kurikulum sekolah.

4

5

6

7 8 9

GKMP Ketua Panitia Ketua Panitia

64

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.3(b) CARTA ALIRAN
Mula

Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa kurikulum sekolah. Menetapkan tarikh mesyuarat panitia. Menyemak minit mesyuarat panitia

Mengambil tindakan kepada keputusan minit mesyuarat Memastikan keputusan mesyuarat di laksanakan Menyemak tahap pelaksanaan program panitia

Memantau pelaksanaan program Penambahbaikan

Laporan. Menyediakan laporan dan rekod

Tamat

65

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.3(c) SENARAI SEMAK
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. TINDAKAN Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa kurikulum sekolah Menetapkan tarikh mesyuarat panitia. Menyemak minit mesyuarat panitia. Program pemulihan dan pengayaan Jadual pelaksanaan program Pelaksanaan program Pemantauan program Penilaian program Penambahbaikan Fail dan rekod TANDAKAN (√) CATATAN

66

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.3(d) NORMA KERJA
BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 90 minit 1 jam 1 jam 40 minit Sepanjang tahun Setiap 3 minggu JUMLAH UNIT YANG DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

1 2 3 4 5 6 7 8

Mesyuarat jawatan kuasa kurikulum Analisis pelajar lemah dan baik Mesyuarat menyusun program Menyediakan jadual program Menjalankan program Pemantauan Penilaian dan post -mortem Menyediakan laporan

1 minggu

67

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.4

MENGKAJI LAPORAN BERKAITAN DENGAN KURIKULUM

6.4(a) PROSES KERJA
BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua PEKELILING/ PERATURAN

1

Mendapatkan laporan kurikulum dari pelbagai pihak a. Laporan nazir b. Laporan penyeliaan JPN c. Laporan penyeliaan PPD d. Laporan penyeliaan guru kanan mata pelajaran, ketua panitia Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa kurikulum sekolah. Menyemak laporan Mengambil tindakan kepada laporan Membuat pemantauan Pelaporan

2

Penolong Kanan Penolong Kanan, GKMP Penolong Kanan, GKMP Pentadbiran Penolong Kanan, GKMP

3. 4

5 6.

68

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.4(b) CARTA ALIRAN

Mula

Mendapat laporan.

Mengadakan mesyuarat kurikulum. Menyemak laporan

Mengambil tindakan kepada keputusan mesyuarat Membuat pemantauan

Pelaporan. Tamat

69

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.4(c) SENARAI SEMAK

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TINDAKAN Mendapat laporan Mesyuarat kurikulum Menyemak laporan. Mengambil tindakan kepada keputusan mesyuarat Membuat pemantauan Pelaporan

TANDAKAN (√)

CATATAN

6.4(d) NORMA KERJA

BIL

JENIS KERJA

MASA YANG DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

1 2

Mendapat laporan Meneliti laporan

1 minggu 1 minggu

70

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
3 4 Mesyuarat kurikulum Mengambil tindakan kepada keputusan mesyuarat Membuat pemantauan Pelaporan 2 jam 1 minggu

5 6

Sepanjang tahun 1 minggu

6.5 6.5.1

PENGURUSAN PEPERIKSAAN BIDANG TUGAS : MERANCANG, MENYELARAS DAN MENILAI SEMUA AKTIVITI PEPERIKSAAN SEKOLAH (LUAR & DALAM) PROSES KERJA
Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua UndangUndang/Peraturan Pekeliling JPNJ (Unit Pep. & Penilaian) Pekeliling LPM

6.5.1(a)
Bil

Proses Kerja

1

Menubuhkan J/K dan melantik penyelaras peperiksaan dalaman, peperiksaan awam, PMR, SPM, STPM, MUET, PBS, ULBS. Meneliti takwim peperiksaan awam PMR, SPM, STPM, MUET serta ujian amali dan lisan. Menyediakan jadual tarikh program perancangan dan pelaksanaan peperiksaan dalaman (Ujian Bulanan, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun dan Percubaan) dan peperiksaan awam. Melaporkan kepada Pengetua untuk mendapatkan persetujuan. Mengawas pelaksanaan program dan aktiviti peperiksaan yang telah dirancang. Menilai kesesuaian program-program aktiviti peperiksaan dalam yang

2

3

Pengetua

Pekeliling-Pekeliling Bahagian Sekolah.

4 5

Akta Pendidikan 67/68. S.P.I Bil. 9/1993 Pengetua

6

71

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
dijalankan bersama J/K. 7 Melaporkan kepada Pengetua serta membuat cadangan untuk mengubahsuai sekiranya ada persetujuannya. Penambahbaikan program perancangan peperiksaan untuk tahun berikutnya pada takwim/buku panduan.

Pengetua

8

6.5.1(b) CARTA ALIRAN : MERANCANG, MENYELARAS & MENILAI SEMUA AKTIVITI PEPERIKSAAN SEKOLAH (LUAR & DALAM)
Mula

Menubuhkan J/K dengan melantik penyelaras-penyelaras peperiksaan dalaman, awam (PMR, SPM, STPM, MUET, PBS, ULBS). Meneliti takwim peperiksaan PMR, SPM, STPM, MUET, PKBS, ULBS. Menyediakan jadual, tarikh program perancangan dan pelaksanaan peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam. Melaporkan kepada Pengetua untuk mendapatkan pengesahan. Memantau pelaksanaan program dan aktiviti peperiksaan yang telah dirancang.

Menilai kesesuaian program-program aktiviti peperiksaan dalaman yang dijalankan bersama J/K. pinda Melaporkan kepada Pengetua serta membuat cadangan untuk mengubahsuaikan sekiranya ada persetujuan. tidak setuju

72

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Melaksanakan program penambahbaikan perancangan peperiksaan untuk tahun berikutnya.

Tamat

6.5.1(c)
Bil.

SENARAI SEMAK
Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan

1. Menubuhkan J/K peperiksaan.

2. Meneliti takwim peperiksaan (awam). 3. Menyediakan jadual peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam.

4. Melaporkan kepada Pengetua . 5. Memantau pelaksanaan program.
6. Menilai kesesuaian program-program. 7. Melaporkan kepada Pengetua serta membuat cadangan. 8. Mengubahsuaikan program.

73

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.5.1(d)

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2

Mesyuarat J/K peperiksaan Menyediakan jadual peperiksaan dalaman. Melaksanakan program aktiviti peperiksaan (menggubal, menyemak, menilai, menganalisis) Menilai dan mengubahsuai program peperiksaan.

120 minit 60 minit

3

2 minggu

4

60 minit

74

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.5 6.5.2

PENGURUSAN PEPERIKSAAN JENIS TUGAS : MENGUMPUL, MEMPROSES DAN MENGANALISIS DATA-DATA PENDIDIKAN SECARA SISTEMATIK DARI SEGI KUALITATIF, KUANTITATIF UNTUK MENGESAN PRESTASI AKADEMIK. PROSES KERJA
Pegawai Yg Meluluskan/Dirujuk Pengetua UndangUndang/Peraturan Pekeliling JPNJ

6.5.2(a)
Bil

Proses Kerja

1

Menubuhkan J/K Tindakan Kurikulum.

2

Mendapatkan keputusan peperiksaan awam dan peperiksaan dalaman termasuk peperiksaan percubaan. Memproses markah-markah peperiksaan serta bilangan murid mengikut tahap-tahap yang ditetapkan seperti dalam “blue print”/hala tuju sekolah. Membuat penilaian di atas keputusan yang diperoleh itu dengan membandingkan pencapaian tahuntahun sebelumnya dan membanding

Setiausaha Peperiksaan

3

Setiausaha Peperiksaan

4

Setiausaha Peperiksaan

75

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
serta merujuk kepada pengunjuran dalam “blue print”. 5 Memaklumkan rumusan penilaian kepada Pengetua untuk mendapat pengesahan. Mengedarkan analisis keputusan peperiksaan serta rumusan penilaian kepada guru-guru, ketua panitia, GKMP, PPD, JPNJ. Mengemaskinikan data di Bilik Gerakan, Bilik Peperiksaan dan dalam komputer. Failkan Pengetua

6

7

Guru Data/Media

8.

6.5.2(b)

CARTA ALIRAN

Carta Aliran : Mengumpul, memproses & menganalisis serta mengemaskinikan data-data pendidikan secara sistematik dari segi kualitatif dan kuantitatif untuk mengesan prestasi akademik.
Mula Menubuhkan J/K Tindakan Kurikulum.

Mendapatkan keputusan peperiksaan awam dan peperiksaan dalaman termasuk peperiksaan percubaan.

Memproses markah-markah, keputusan serta bilangan murid mengikut tahap yang telah ditetapkan dalam “blue print”/ hala tuju sekolah.

Membuat penilaian di atas keputusan peperiksaan yang diperoleh itu dengan membandingkan pencapaian dengan tahun sebelumnya dan membandingkan kepada pengunjuran dalam “blue print”. pinda tak setuju Memaklumkan rumusan penilaian kepada Pengetua untuk mendapatkan pengesahan. setuju

76

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Mengedarkan analisis keputusan peperiksaan, rumusan penilaian kepada guru, GKMP, PPD, JPNJ. Mengemaskinikan data di bilik gerakan, peperiksaan dalam komputer. Failkan.

Tamat

77

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6.5.2(c)
Bil 1. 2. 3.

SENARAI SEMAK
Tindakan Tandakan( √ ) Catatan

Menubuhkan J/K Tindakan Kurikulum. Mendapatkan keputusan peperiksaan awam dan peperiksaan dalaman. Memproses markah-markah. Membuat penilaian di atas keputusan peperiksaan yang diperoleh Memaklumkan rumusan penilaian kepada Pengetua. Mengedarkan analisis. Mengemaskinikan data di bilik gerakan, peperiksaan dalam komputer.

4.

5.

6. 7.

6.5.2(d)
Bil

NORMA KERJA
Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

Jenis Kerja

1 2 3 4

Mesyuarat J/K Tindakan Kurikulum Memproses markah-markah keputusan. Membuat penilaian di atas keputusan yang diperoleh. Mengemas kini data di bilik gerakan, peperiksaan dan dalam komputer.

120 minit Seminggu 120 minit Seminggu

75

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6.6 MENYELARAS PROGRAM PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

6.6(a) PROSES KERJA
BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua PEKELILING/ PERATURAN

1

Mengadakan mesyuarat AJK kurikulum sekolah Mesyuarat panitia Mengenal pasti guru dan pelajar Merancang program pemulihan dan pengayaan. Melaksanakan program pemulihan dan pengayaan Pemantauan Penilaian

2 3. 4

Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP, Ketua Panitia Penolong Kanan GKMP, Ketua Panitia Penolong Kanan GKMP, Ketua Panitia Penolong Kanan GKMP, Ketua Panitia Pentadbir

5

6 7

76

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6.6(b) CARTA ALIRAN

Mula Mengadakan mesyuarat AJK kurikulum Mengadakan mesyuarat panitia.

Kenal pasti pelajar

lemah Pelajar baik / lemah baik Pengayaan pemulihan Melaksanakan program Memantau pelaksanaan

Penilaian

Tamat

77

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6.6(c) SENARAI SEMAK BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. TINDAKAN Mendapatkan maklumat dari guru kanan mata pelajaran Senarai panitia yang tidak mempunyai sukatan mata pelajaran terkini Menghubungi PPK Mengagihkan kepada guru kanan mata pelajaran Memastikan pelaksanaan sukatan mata pelajaran Pemantauan TANDAKAN (√) CATATAN

78

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.6(d) NORMA KERJA
BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

1

Mendapatkan maklumat dari guru kanan mata pelajaran Senarai panitia yang tidak mempunyai sukatan mata pelajaran terkini Mengagihkan kepada guru kanan mata pelajaran Mengagihkan kepada guru mata pelajaran Memastikan pelaksanaan sukatan mata pelajaran Pemantauan

1 minggu

2

3 hari

3

1 hari

4

1 hari

5

Sepanjang tahun

6

pentadbir

79

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.7

MENYELARAS PROGRAM KURIKULUM PPD, JPN DAN KPM

6.7(a) PROSES KERJA
BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua PEKELILING/ PERATURAN

1

Menerima program daripada PPD / JPN / KPM Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program daripada PPD / JPN / KPM Membentuk jawatan kuasa kerja Delegasi tugas Pelaksanaan program

2

Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia GKMP Ketua Panitia Semua guru mata pelajaran. Pentadbir Pentadbir Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia GKMP

3.

4 5

6 7 8 9 10

Pemantauan program Penilaian program Post mortem Penambahbaikan Laporan

80

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.7(b) CARTA ALIRAN

Mula Menerima arahan PPD / JPN / KPM

Mesyuarat – pembentukan AJK pelaksanaan program Menyusun jadual pelaksanaan program Melaksanakan program Memantau pelaksanaan program Menilai keberkesanan program

tidak penambahbaikan ya Menyediakan laporan dan rekod

Tamat

81

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.7(c) SENARAI SEMAK
BIL 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. TINDAKAN Menerima arahan PPD /JPN / KPM Mesyuarat pembentukan jawatan kuasa kerja Senarai nama jawatan kuasa kerja dan bidang tugas Pelaksanaan program Pemantauan program Penilaian program Penambahbaikan Fail dan rekod TANDAKAN (√) CATATAN

82

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.7(d) NORMA KERJA
BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

1

Menerima arahan daripada PPD / JPN / KPM Mesyuarat jawatan kuasa kerja Menyusun program Menyediakan jadual program Menjalankan program 60 minit 40 minit 40 minit Seperti ditetapkan

2 3 4 5

83

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6 7 8 Pemantauan Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan Sepanjang masa 2 hari

6.8 6.8.1

JADUAL WAKTU JENIS TUGAS : MERANCANG DAN MENGATUR PENJADUALAN WAKTU INDUK, KELAS DAN PERSENDIRIAN DAN MEMASTIKAN PELAKSANAANNYA BERJALAN DENGAN BAIK. PROSES KERJA
Proses Kerja Pegawai Yg Meluluskan/Dirujuk Pengetua Pengetua Undangundang/Peraturan S.P.I Bil. 1/1975 S.P.I Bil. 8A/1976 S.P.I Bil. 1/1982

6.8.1(a)
Bil

1 2

Menubuhkan J/K jadual waktu Memanggil mesyuarat J/K jadual waktu. Meneliti dan memahami 3 aspek penting dalam penyediaan jadual waktu.

3

S.P.I Bil. 4/1989

84

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
i. ii.

iii.
4

Asas-asas legal Faktor-faktor fizikal Faktor-faktor psikologi.

S.P.I Bil. 5/1989 S.P.I Bil. 8/1990 S.P.I Bil. 10/1995

Membuat penentuan jumlah waktu mengajar dalam seminggu bagi setiap guru dengan mengambil kira tugastugas dan tanggungjawab lain mereka. Melaporkan perkembangan kepada Pengetua Menyiapkan jadual bersatu iaitu guruguru disenaraikan mengikut kumpulan pengkhususan mereka serta catatan jumlah waktu mengajar pada ruang kelas tertentu yang disediakan. Menyediakan jadual waktu makmal sains dan bilik-bilik khas seperti Kemahiran Hidup, Teknologi Maklumat, Studio Seni dll.

S.P.I Bil. 2/2000 Ketua Bidang/GKMP Pengetua Pengetua

5 6

7

Guru Kanan Sains/Mata Elektif

8

Menyiapkan jadual waktu induk dengan mengisi slot-slot untuk jadual waktu bilik-bilik khas dahulu serta mengisi slot-slot untuk mata pelajaran lain. Menyediakan jadual waktu kelas dengan menyalin dari jadual waktu induk.

9

Pengetua

10 11

Menyediakan jadual waktu persendirian berdasarkan jadual waktu induk. Mengesahkan jadual waktu persendirian dan jadual waktu kelas oleh Pengetua. Mengedarkan salinan jadual waktu persendirian kepada guru-guru berkenaan dan jadual waktu kelas kepada guru tingkatan berkenaan.

Pengetua

12

85

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
13 Satu set jadual waktu persendirian dan satu set jadual waktu kelas difailkan/dibukukan. Pengetua 14 Memantau pelaksanaan jadual waktu oleh guru-guru dengan bantuan GKMP, S/Usaha Jadual Waktu dan S/Usaha Kurikulum. Melaporkan kepada Pengetua perjalanan dan pelaksanaan jadual waktu.

15

6.8.1(b)

CARTA ALIRAN
Mula Menubuhkan J/K Jadual Waktu.

Memanggil mesyuarat J/K Jadual Waktu Meneliti dan memahami 3 aspek penting dalam penyediaan jadual waktu. i. Asas-asas legal ii. Faktor-faktor fizikal iii. Faktor-faktor psikologi

86

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Membuat penentuan jumlah waktu mengajar dalam seminggu bagi setiap guru dengan mengambil kira tugas-tugas dan tanggungjawab lain mereka. tidak setuju Melaporkan perkembangan kepada Pengetua setuju pinda Menyiapkan jadual bersatu iaitu guru-guru disenaraikan mengikut kumpulan pengkhususan mereka serta mencatatkan jumlah waktu mengajar pada ruang kelas tertentu yang disediakan. Menyediakan jadual waktu makmal sains dan bilik-bilik khas.

Menyiapkan jadual waktu induk dengan mengisi slot-slot untuk jadual waktu bilik-bilik khas dahulu. Menyediakan jadual waktu persendirian berdasarkan jadual waktu induk.

Menyediakan jadual waktu kelas dengan menyalin dari jadual waktu induk.

Mengedarkan salinan jadual waktu persendirian dan kepada guru berkenaan dan jadual waktu kelas kepada guru tingkatan. Satu set jadual waktu persendirian dan satu set jadual waktu kelas difailkan.

Memantau pelaksanaan jadual waktu oleh guru-guru dengan bantuan ketua panitia dan setiausaha jadual waktu.

87

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Melaporkan kepada Pengetua perjalanan pelaksanaan jadual waktu.

Tamat

6.8.1(c)

SENARAI SEMAK

BIL

TINDAKAN

TANDAKAN(√ )

CATATAN

1. Menubuhkan J/K Jadual Waktu.

2. Memanggil mesyuarat J/K Jadual Waktu
3. Meneliti dan memahami 3 aspek penting dalam penyediaan jadual waktu. a. Asas-asas legal b. Faktor-faktor fizikal c. Faktor-faktor psikologi 4. Membuat penentuan jumlah waktu mengajar dalam seminggu..

88

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5. Melaporkan kepada Pengetua 6. Menyiapkan jadual bersatu. 7. Menyediakan jadual waktu makmal sains dan bilik-bilik khas. 8. Menyiapkan jadual waktu induk. 9. Menyediakan jadual waktu persendirian. 10. Menyediakan jadual waktu kelas . 11. Mengedarkan salinan jadual waktu Persendirian dan kelas. 12. Difailkan set jadual waktu.

13. Memantau pelaksanaan jadual waktu.
14. Melaporkan kepada Pengetua.

6.8.1(d)

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2 3 4

Mesyuarat AJK Menyiapkan jadual waktu Mengedarkan salinan jadual waktu Pelaksanaan & pemantauan

120 minit Seminggu 30 minit Seminggu

89

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

6.8.2

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU GANTIAN (RELIEF) PROSES KERJA
Pegawai Yang. Meluluskan/Dirujuk Pengetua Undang-undang serta Peraturan S.P.I Bil. 3/1981

6.8.2(a)
Bil

Proses Kerja

1

Menyemak kehadiran/kedatangan guru untuk menentukan siapakah guru yang tidak hadir. Menyemak jadual waktu induk (persendirian) untuk mendapatkan

2

90

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
maklumat kelas-kelas yang diajar oleh guru tersebut pada hari yang berkenaan dan mencatatkan dalam buku/borang gantian. 3 Menyemak jadual waktu induk (persendirian) dan mengisikan slot-slot waktu mengajar guru yang tidak hadir itu dengan guru-guru lain yang tidak mengajar pada waktu tersebut Mendapatkan tanda tangan Pengetua untuk pengesahan/pengetahuan. Menyerahkan borang guru ganti tersebut kepada PAR untuk memaklumkan guru yang akan menggantikan guru yang tidak hadir itu di kelas-kelas yang telah ditetapkan dan mendapatkan tanda tangan mereka. Mencatatkan dalam buku rekod guru ganti jumlah gantian yang telah diberikan kepada guru-guru untuk tujuan keadilan pengagihan. Failkan borang guru ganti yang telah ditandatangani oleh guru tersebut. Pengetua

4

5

6

7

6.8.2(b)

CARTA ALIRAN
Mula

Menyemak kehadiran/ kedatangan guru harian.

Menyemak jadual waktu induk (persendirian untuk mendapatkan maklumat kelas-kelas yang diajar oleh guru tersebut pada hari berkenaan dan mencatat dalam buku/borang gantian)

91

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Menyemak jadual waktu induk (persendirian) dan mengisi slot-slot waktu mengajar guru yang tidak hadir itu dengan guru-guru lain yang tidak mengajar pada waktu tersebut. Mendapatkan tanda tangan Pengetua untuk pengesahan.

Menyerahkan borang guru gantian tersebut kepada PAR untuk memaklumkan guru yang akan menggantikan guru yang tidak hadir itu di kelas yang telah ditetapkan dan mendapatkan tanda tangan mereka. Mencatatkan dalam rekod buku guru ganti jumlah gantian yang telah diberikan kepada guru-guru untuk tujuan keadilan pengagihan. Failkan borang/buku guru ganti yang telah ditandatangani oleh guru. Tamat

6.8.2(c)
Bil 1. 2. 3.

SENARAI SEMAK
Tindakan Menyemak kehadiran/ kedatangan guru harian. Menyemak jadual waktu induk persendirian dan kelas. Mengisi slot-slot waktu mengajar guru yang tidak hadir. Tandakan Catatan

92

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
4. Mendapatkan tanda tangan Pengetua untuk pengesahan.

5.

Menyerahkan borang guru ganti tersebut kepada PAR. Mencatatkan dalam rekod buku guru ganti. Failkan borang/buku guru ganti.

6. 7.

6.8.2(d)
Bil

NORMA KERJA
Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

Jenis Kerja

1 2 3

Menyemak buku kehadiran guru. Menyemak jadual waktu induk persendirian Menyerahkan borang guru ganti kepada

10 minit 10 minit 10 minit

93

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
guru terlibat.

7.0

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FUNGSI GURU PENOLONG KANAN

7.1

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN [PENYEDIAAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN]
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

94

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
HUBUNGAN 1.1 Pengetua mengeluarkan arahan 1.2 Pegawai JPNJ 1.2.1 Pegawai Unit Akademik PPD 1. Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran 1.1 Penyediaan jadual penyeliaan P & P 1.2 Penyeliaan P & P 1.3 Menulis laporan penyeliaan P & P 1.1 Arahan Pengetua 1.3 Sektor Pengurusan Akademik 1.2.1 JPNJ 1.2.2 PPD 1.1 Ketua-Ketua Bidang 1.2 Ketua-Ketua Panitia 1.4 Setiausaha Kurikulum

7.1(a) PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua

Undang-undang serta Peraturan S.P.I Bil. 17/1988

1

Menubuhkan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

95

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
S.P.I Bil. 8/1990 2 Melantik Ketua Guru Penyedia Rancangan Pelajaran Tahunan [ KGPRPT ] S.P.I Bil. 3/1999 S.P.I Bil.12/1999 S.P.I Bil. 3/2000

3

Memberi taklimat kepada guru-guru penyedia Rancangan Tahunan Menyediakan Rancangan tahunan bagi mata pelajaran masing-masing Mengumpulkan Rancangan Tahunan setiap mata pelajaran yang telah disediakan dan diserahkan kepada GKMP untuk proses penyemakan Rancangan Tahunan yang telah disemak diperbanyakkan dan diagihkan kepada semua guru mata pelajaran. Rancangan Tahunan yang perlu diperbaiki diserahkan kembali kepada guru yang berkaitan.

4

5

Pengetua

6

7

8

Membuat penjilidan semua rancangan tahunan yang telah lengkap dan diserahkan kepada GKMP untuk simpanan.

7.1(b) CARTA ALIRAN : MERANCANG DAN MENULIS RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
MULA

MESYUARAT JAWATANKUASA

96

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
KURIKULUM SEKOLAH

MESYUARAT JABATAN (KETUA-KETUA BIDANG DENGAN GURU-GURU MENGIKUT BIDANG MASING-MASING

MESYUARAT PANATIA (AGIHAN MATA PELAJARAN KEPADA GURU-GURU)

MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SETIAP MATA PELAJARAN

PENYEMAKAN OLEH KETUA JABATAN ( TIDAK ) ( YA ) DIDOKUMENTASIKAN DAN DISERAHKAN KEPADA SETIAUSAHA KURIKULUM UNTUK DIPERBANYAKKAN DAN DIAGIHKAN KEPADA SEMUA GURU TAMAT

7.1(c) SENARAI SEMAK

Bil 1.

Tindakan Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Tandakan (/)

Catatan

97

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
2 Lantikan Ketua Guru Penyedia Rancangan Pelajaran Tahunan Taklimat kepada guru-guru penyedia Rancangan Pelajaran Tahunan Penyediaan RPT mengikut mata pelajaran

3

4

5 6 7

Pengumpulan dan penyemakan RPT oleh GKMP. Penambahbaikan RPT yang tidak lengkap Memperbanyakkan RPT dan pengagihan kepada semua guru mata pelajaran yang berkaitan Penjilidan dan penyimpanan mengikut bidang masing-masing

8

SENARAI BORANG YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS PEGAWAI
LAMPIRAN I - [ CONTOH BORANG FORMAT MENULIS RPT ]

98

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
MINGGU TOPIKUTAMA/ SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P PENILAIAN

7.1(d) NORMA KERJA
Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

99

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
1. Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Lantikan Ketua Guru Penyedia Rancangan Pelajaran Tahunan Taklimat kepada guru-guru penyedia Rancangan Pelajaran Tahunan Penyediaan RPT mengikut mata pelajaran 120 minit 1

2

120 minit

1

3

120 minit

1

4

2 minggu

semua bidang mata pelajaran

5

Pengumpulan dan penyemakan RPT oleh Ketua-Ketua Bidang Penambahbaikan RPT yang tidak lengkap Memperbanyakkan RPT dan pengagihan kepada semua guru mata pelajaran yang berkaitan Penjilidan dan penyimpanan mengikut bidang masing-masing

1 minggu

semua bidang mata pelajaran

6 7

1 minggu 1 minggu

semua bidang mata pelajaran 1

8

2 hari

1

SENARAI TUGAS HARIAN

100

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
NAMA JAWATAN TARIKH Bil. : : Tugas Saya Hari Ini Catatan :

7.2

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN [ PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ]
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN 1.1 Ketua-Ketua Bidang 1.2 Ketua-Ketua Panitia 1.7 Setiausaha Kurikulum

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

1.5 Pengetua mengeluarkan arahan 1.2 Pegawai JPNJ 1.2.1 Pegawai Unit Akademik PPD

1. Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran 1.1 Merancang Rancangan Pelajaran Tahunan 1.2 Menulis Rancangan Pelajaran Tahunan

1.1 Arahan Pengetua 1.6 Sektor Pengurusan Akademik 1.2.1 JPNJ 1.2.2 PPD

7.2.1

PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

101

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Peraturan-Peraturan Pentadbiran a. b. c. d. e. f. Jadual penyeliaan disediakan mengikut program yang diarahkan oleh JPN Johor Penyeliaan P & P dijalankan mengikut format borang yang disediakan oleh JPN Johor Penyeliaan P & P minimum dua kali setahun bagi setiap orang guru Perbincangan di antara guru penyelia dengan guru-guru yang diselia mesti diadakan selepas penyelia P & P dijalankan Penyediaan laporan penyeliaan P & P dan pendokumentasian laporan Penghantaran dokumentasi laporan penyeliaan P & P ke Unit Kurikulum JPN Johor

7.2.1(a)

PROSES KERJA PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BIL 1 2 Pengetua Pengetua

JAWATAN

PROSES KERJA Menubuhkan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Melantik Setiausaha Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Melantik Penyelia di kalangan Guru Pentadbir Dan Ketua-Ketua Panitia

3 4 5 6 7 8

Setiausaha Penyeliaan P & P Guru Penolong Kanan Guru-Guru Penyelia Guru-Guru Penyelia Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan

Menyediakan jadual penyeliaan P & P Memberi taklimat kepada guru penyelia dan guru-guru yang diselia Menjalankan penyeliaan P & P Mengadakan perbincangan dengan guru-guru yang diselia Menyediakan laporan dan dokumentasi laporan Menghantar dokumentasi laporan penyeliaan ke Unit Kurikulum JPN Johor

7.2.1(b)

CARTA ALIRAN PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

102

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PENYELIAAN P & P

TAKLIMAT PENYELIAAN P & P KEPADA GURU PENYELIA DAN SEMUA GURU

PENYELIAAN P & P DIJALANKAN

PERBINCANGAN ANTARA PENYELIA DENGAN GURUGURU YANG DISELIA ( CEMERLANG )

PENYEDIAAN LAPORAN DAN DOKUMENTASI ( KURANG CEMERLANG)

MENGHANTAR LAPORAN PENYELIAAN KE UNIT KURIKULUM JPNJ

7.2.1(c)

SENARAI SEMAK 103

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1.

Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Lantikan Setiausaha Penyeliaan P & P dan Guru-Guru Penyelia Penyediaan jadual penyeliaan P & P Taklimat kepada Guru-Guru Penyelia dan semua guru Penyeliaan P & P dijalankan Perbincangan Guru-Guru Penyelia dengan guru-guru yang diselia Menyediakan laporan penyeliaan P & P dan dokumentasi Penghantaran laporan penyeliaan P & P Ke JPN Johor

2

3 4

5 6

7

8

104

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL
1 2 3 PENGERUSI NAIB PENGERUSI

JAWATAN

PEGAWAI
PENGETUA GPK 1 KETUA BIDANG/GURU YANG DILANTIK PENGETUA GURU PENOLONG KANAN KETUA-KETUA BIDANG KETUA-KETUA PANATIA GURU PENOLONG KANAN

SETIAUSAHA PENYELIAAN P & P

4

PENYELIA-PENYELIA P & P

5

PENYEDIA LAPORAN PENYELIAAN P & P

FORMAT BORANG PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : 1. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. MAKLUMAT DALAM BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR GURU PERKARA MAKLUMAT GURU TAKWIM PERSEKOLAHAN JADUAL WAKTU KELAS JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN SUKATAN PELAJARAN RANCANGAN TAHUNAN SENARAI BUKU TEKS DAN BUKU RUJUKAN GURU RANCANGAN HARIAN SENARAI NAMA PELAJAR MARKAH UJIAN/PEPERIKSAAN ADA (/) CATATAN

105

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
7.2.1(d)
Bil 1.

NORMA KERJA
Jenis Kerja Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Lantikan : 2.1 Setiausaha Penyeliaan P & P 2.2 Penyelia-Penyelia Taklimat kepada Guru-Guru Penyelia dan semua guru Penyeliaan P & P Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1

2

120 minit

1

3

120 minit

1

4

Sepanjang tahun Selepas penyeliaan dijalankan 1 minggu sebelum 5hb setiap bulan

semua bidang mata pelajaran

5

Perbincangan Guru-Guru Penyelia dengan guru-guru yang diselia

semua bidang mata pelajaran

6 7

Penyediaan laporan dan dokumentasi Menghantar laporan penyeliaan ke JPNJ

semua bidang mata pelajaran 1

106

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
7.2.2 JEMPUTAN PENCERAMAH LUAR PROSES KERJA JEMPUTAN PENCERAMAH LUAR
Pegawai yang meluluskan/ Dirujuk Pengetua GPK GPK HEM GPKK 5. Menghantar surat jemputan melalui PPD Seksi Undang-undang /Peraturan S.P.I Bil. 1/1991

7.2.2(a)

Bil. 1. 2. 3. 4.

Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Program /Aktiviti Mesyuarat Jawatankuasa Menentukan Penceramah Jemputan Memaklumkan kepada PPD meminta kebenaran

107

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

7.2.2(b)

CARTA ALIRAN JEMPUTAN PENCERAMAH
Mula

Mesyuarat jawatankuasa program Menentukan penceramah

Surat jemputan melalui PPD

Tidak

Terima jemputan?

Ya Menghantar surat jemputan kepada penceramah Tamat

108

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

7.2.2(c)

SENARAI SEMAK BAGI JEMPUTAN PENCERAMAH LUAR

TINDAKAN

TANDA (X)

CATATAN

1. 2.
3.

Penubuhan Jawatan kuasa program Mesyuarat jawatan kuasa program Memaklum dan meminta kebenaran PPD Menghantar surat jemputan kepada penceramah Melalui PPD. Memantau perjalanan program

4.

5.

109

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

8.0

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

8.0(a) PROSES KERJA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
BIL PROSES KERJA Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Membentangkan rancangan Guru Penyelaras Pusat Sumber tahunan dalam Majlis Kurikulum Sekolah. sekolah. Menguruskan pembelian dan Kerani Pusat Sumber penerimaan bahan-bahan bacaan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Menguruskan perkhidmatan dan Pentadbiran. Kerani Pusat Sumber/PAR pusat Sumber. Guru Pusat Sumber Menyelaraskan dan menjalankan Pengetua/Penolong Kanan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Penyelaras Pusat Sumber Menilai aktiviti-aktiviti. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti. Menyerahkan laporan Kepada Pengetua/Penolong Kanan. Pengetua/Penolong Kanan Meneliti dan mengesahkan laporan Pegawai yang meluluskan/dirujuk Undang-undang serta peraturan S.P.I Bil. 9/1983 Pengetua/Penolong Kanan S.P.I Bil. 4/1998 S.P.I Bil. 13/1998 S.P.I Bil. 10/2000 Akta Prosedur Kewangan 1957.

110

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
PAR Pusat Sumber

aktiviti-aktiviti. Failkan.

8.0(b) CARTA ALIRAN

Mula

Melantik jawatankuasa pusat sumber sekolah (PSS).

Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa PSS

Membentangkan perancangan tahunan PSS. Menguruskan pembelian dan penerimaan bahan PSS

111

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Menguruskan perkhidmatan dan pentadbiran PSS

Menyelaraskan aktiviti PSS

Menilai aktiviti PSS

Melaporkan aktiviti PSS

Difailkan

Tamat

8.0(c) SENARAI SEMAK

BIL 1 2 3 4

TINDAKAN Membentuk Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

TANDAKAN (/)

CATATAN

Memanggil mesyuarat Jawatankuasa untuk berbincang perancangan tahunan Menyedia dan membentang rancangan tahunan dalam Majlis Kurikulum Sekolah. Menyediakan senarai keperluan 4.1 Perpustakaan 4.2 APD/ABM

5

Menguruskan pembelian dan penerimaan

112

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6 7 8 9 Merekodkan dalam buku stok Menguruskan perkhidmatan dan pentadbiran Menyelaras dan menjalankan aktiviti Membuat penilaian aktiviti

10 Menyediakan laporan 11 Menyerahkan laporan kepada Pengetua 12 Failkan

8.0(d) NORMA KERJA.
JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

BIL

JENIS KERJA

MASA YANG DIAMBIL

1 2

Mesyuarat Jawatankuasa Penyediaan perancangan Membentang rancangan tahunan dalam Majlis Kurikulum Sekolah. Menyediakan rancangan tahunan yang telah dipersetujui Menguruskan pembelian dan penerimaan bahanbahan.

60 minit

120 minit 60 minit 1 minggu

3 4

113

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5 6 7 Menyelaras dan melaksanakan aktiviti. Membuat penilaian Penyediaan laporan 8 bulan 60 minit 30 minit

8.1

PEMBELIAN BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH.

8.1(a) PROSES KERJA
BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANG-UNDANG/ MELULUSKAN PEKELILING Pengetua Akta Prosedur Kewangan 1957.

1 Memastikan peruntukan Pusat Sumber

2 Memanggil mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Penolong Kanan dengan tujuan membeli bahan pusat sumber yang sesuai. 2.1 Salinan surat panggilan mesyuarat kepada Guru Kanan Mata pelajaran,Guru Media , Guru Pusat Sumber dan ketua panitia. 3 Mesyuarat diadakan untuk membincangkan perkara-perkara berikut :

114

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
3.1 Menyenaraikan bahan-bahan yang perlu dibeli. 3.2 Memutuskan pembelian bahan-bahan mengikut keutamaan. Pengetua/ 4 Membuat pesanan dengan mengisi borang pesanan Penolong Kanan 5 Menerima bahan-bahan yang dibeli. 6 Memasukkan senarai bahan-bahan baru yang dibeli ke dalam buku stok. 7 Mengedarkan salinan senarai bahan-bahan kepada guru-guru. Guru P. Sumber/ Ketua Panitia

8.1(b) CARTA ALIRAN
Mula

Menyemak peruntukan PSS

Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa PSS

Menyediakan senarai keperluan PSS.

Membuat pesanan bahan PSS

115

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

Menerima bahan dan dimasukkan ke dalam stok PSS

Difailkan

Tamat

8.1(c) SENARAI SEMAK PEMBELIAN BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER
BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN

SEKOLAH

1 Dapatkan maklumat peruntukan wang pusat sumber 2 Memanggil mesyuarat untuk berbincang tentang pembelian bahan-bahan pusat sumber. 3 Menyediakan senarai : 3.1 Bahan-bahan Pusat sumber yang perlu dibeli. 4 Membuat pesanan 5 Menerima bahan-bahan yang dibeli. 6 Merekodkan dalam buku stok 7 Mengedarkan salinan senarai bahan-bahan.

116

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
8 Merekodkan pinjaman 9 Bahan-bahan digunakan

8.1(d) NORMA KERJA.
BIL MASA JUMLAH UNIT YANG YANG BOLEH DIJALANKAN DIAMBIL DALAM SEMINGGU 1 Mesyuarat membincangkan pembelian bahan- 1 jam bahan pusat sumber sekolah. 2 Merekodkan bahan-bahan yang telah dibeli ke-30 minit dalam buku stok pusat sumber / panitia. 3 Mengedarkan salinan bahan-bahan pusat sumber kepada guru-guru. 30 minit JENIS KERJA

8.2
BIL

PENGURUSAN NILAM
PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN UNDANGUNDANG/ PEKELILING

8.2(a) PROSES KERJA PENGURUSAN NILAM

1Memastikan setiap pelajar mempunyai buku laporan NILAM Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. 2Memanggil mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu, 2.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada semua guru yang mengajar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris,Ketua Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan Guru Kanan Mata pelajaran Bahasa. 3Mesyuarat diadakan untuk membincangkan :

117

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
3.1 Pelaksanaan NILAM 3.2 Kempen Program Galakan Membaca. 4Memantau dan menyemak buku NILAM 5Memastikan sijil dan menganugerahkan kepada pelajar yang berjaya. 6Membuat laporan dan menghantar laporan.

8.2(b) CARTA ALIRAN PENGURUSAN NILAM

Mula

Memastikan setiap pelajar mempunyai buku Nilam.

Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa Nilam

Memantau dan menyerahkan buku Nilam.

118

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Memastikan sijil dan penganugerahan Nilam

Membuat laporan Nilam

Difailkan

Tamat

8.2(c) SENARAI SEMAK PENGURUSAN NILAM.
BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN

1 Mengedarkan buku NILAM kepada pelajar 2 Memanggil mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan NILAM 3 Menyemak buku NILAM pelajar 4 Menganugerahkan sijil 5 Membuat dan menghantar laporan

119

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

8.2(d) NORMA KERJA PENGURUSAN NILAM
BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YG BOLEH DIJALANKAN DLM SEMINGGU

1 Mengedarkan buku NILAM 2 Mesyuarat membincangkan pelaksanaan NILAM 3 Menyemak buku NILAM pelajar 4 Menganugerahkan sijil 5 Membuat dan menghantar laporan

1 minggu

30 minit 1 minggu 60 minit 30 minit

9.0

PENGURUSAN FIZIKAL, KESELAMATAN DAN KECERIAAN.

Senarai Tugas, kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai lain
Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Pengetua GPK Kurikulum Guru keceriaan 1. Bertanggungjawab dalam keceriaan sekolah. 1.1. Menentukan semua 1. Pembangunan & Bekalan (JPN/PPD). 1. GPK Kurikulum

2. Guru Pendidikan
seni

120

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan kawasan sekolah di bawah kawalan GPK Kurikulum sentiasa ceria dan indah. 1.2. Mengenal pasti kekuatan sumber tenaga/ kewangan sekolah 1.3. Mengurus sumber yang ada supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat dan sempurna. 1.4 Menceriakan semua kawasan sekolah 2. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas 3. Guru keceriaan sekolah 4. Pekerja sekolah 5. Pekerja Swasta sekolah.

9.0(a) PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Pekeliling/ Peraturan

1. 2.

Dapatkan maklumat awal tentang bidang kuasa/tugas yang perlu dilaksanakan. Kenal pasti konsep keindahan dan

Pengetua GPK Kurikulum GPK Kurikulum

121

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Bil Proses Kerja keceriaan yang perlu dicakupi. Kenal pasti kawasan & tempat-tempat 3. 4. yang perlu diceriakan dan diindahkan Tubuhkan Jawatankuasa Keceriaan Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Guru Keceriaan GPK Kurikulum Guru Keceriaan GPK Kurikulum Guru Keceriaan Pekerja sekolah Pekerja swasta sekolah GPK Kurikulum 5. Mesyuarat JK Keceriaan Bina dasar / polisi keceriaan. Agihkan tugasan kepada AJK yang 6. terlibat. Guru Keceriaan Pekerja sekolah Pekerja swasta sekolah GPK Kurikulum Guru Keceriaan Pekerja sekolah Pekerja swasta sekolah GPK Kurikulum 7 8 9. 10 Kenal pasti jabatan/sektor yang boleh dihubungi untuk memberi bantuan Pelaksanaan program keceriaan Pemantauan Pelaporan Guru Keceriaan Semua AJK Pengetua GPK Kurikulum Ketua guru keceriaan Pekeliling/ Peraturan Program 3K

9.0(b) CARTA ALIRAN

Mula

Mendapatkan maklumat awal Mengenal pasti konsep

122

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Mengenal pasti kawasan Mewujudkan Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Agihan Tugas Membina Polisi/Dasar Mengenal pasti Jabatan Mendapatkan Bantuan Jabatan Proses Keceriaan Pemantauan Penilaian Laporan

Tamat

9.0(c) SENARAI SEMAK
Bil 1. Tugas & Tanggungjawab Dapatkan maklumat awal tentang bidang kuasa/tugas yang perlu dilaksanakan. Kenal pasti konsep keindahan dan keceriaan yang perlu dicakupi. Tindakan ( / ) Catatan

2

123

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
3. Kenal pasti kawasan & tempat-tempat yang perlu diceriakan dan diindahkan Tubuhkan Jawatankuasa Mesyuarat pertama peringkat dalaman Agihkan tugasan kepada guru-guru yang terlibat. Bina polisi atau modul kerja Kenal pasti jabatan/sektor yang boleh dihubungi untuk memberi bantuan Dapatkan bantuan : 9.1 Majlis Perbandaran 9.2 Tenaga Nasional Berhad 9.4 PIBG 9.5 Jabatan Hutan 9.6 Individu tertentu.

4. 5. 6.

7. 8.

9

124

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
10. Proses Penceriaan dan pengindahan sekolah dilaksanakan 10.1 Meninjau kawasan sekolah secara keseluruhan setiap hari 10.2 Memantau kebersihan kelas dan bilik-bilik utama setiap hari 10.3 Memantau kawasan sekolah 10.4 Memantau tandas setiap hari 10.5 Merekodkan kekurangan/kerosakan alatan 10.6 Menggantikan kerosakan/ kekurangan alatan 11. 12 13. Pemantauan Penilaian Laporan

125

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
10.0 PENGURUSAN PERSONEL. SENARAI TUGAS,KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN PENGURUSAN PERSONEL
TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUGAN 1.Pengetua: Semua perkara tentang pengurusan personel (pengurusan sumber manusia) TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN Ketua Bidang dan Ketua Panitia memberi cadangan tentang jenis kursus yang diperlukan Ketua Bidang membuat penilaian prestasi guru-guru di bawah jagaan mereka Penolong Kanan HEM,Penolong Kanan Kokurikulum dan Penyelia Petang memberi cadangan dan pandangan

1. Menguruskan kemajuan staf

1.Menentukan jenis kursus yang akan diadakan

2. Menguruskan penilaian prestasi guru dan staf sokongan 3. Menganggotai ahli lembaga tatatertib sekolah selaku setiausaha

1.Menentukan APC

1.Memberikan cadangan tentang tindakan yang akan diambil 2. Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada pegawai yang berkenaan

4. Mengagihkan tugas dan tanggungjawab guru dan staf sokongan 5. Menyelia dan memantau tugas guru dan staf sokongan dalam program yang dilaksanakan di

1. Menentukan tugastugas guru

Penolong Kanan HEM,Penolong Kanan Kokurikulum dan Penyelia Petang dan Ketua Bidang memberi cadangan Penolong Kanan HEM,Penolong Kanan Kokurikulum dan Penyelia Petang dan Ketua Bidang memberi laporan dan

1.Membimbing dan membantu guru dan staf dalam mencapai sasaran kerja

126

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
sekolah. 6. Mengurus dan menyelia buku kedatangan guru dan staf sokongan 7. Menyelia pekerja swasta(pembersihan dan kawalan keselamatan) 2. Menyemak jadual kedatangan guru dan staf setiap hari 1. Menyemak jadual kedatangan dan jadual tugas harian 2. Melaporkan kepada pengetua tentang sebarang ketidakaturan yang berlaku cadangan Penolong Kanan HEM,Penolong Kanan Kokurikulum dan Penyelia Petang

Penolong Kanan HEM, Penyelia Petang

127

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

10.1

MENGURUS KEMAJUAN STAF

10.1(a)PROSES KERJA MENGURUS KEMAJUAN STAF
BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Akta Pendidikan 1996. 2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pengetua S.P.I Bil. 15/1998 S.P.I Bil. 3/1999 3. Mengedar surat makluman program Pengetua Perintah Am (Bab A – Bab G) S.P.I Bil. 6/1990 4. Menjalankan program Pengetua P.K.P.A Tahun 1991 SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN

1.

Membuat kajian keperluan

5.

Membuat penilaian program

Pengetua

6.

Menyiapkan laporan

Pengetua

128

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

10.1(b)CARTA ALIRAN MENGURUS KEMAJUAN STAF

Mula

Membuat kajian keperluan

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

Mengedarkan surat program

Menjalankan program

Membuat penilaian program

Menyiapkan laporan

Tamat

129

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

10.1(c) SENARAI SEMAK MENGURUS KEMAJUAN STAF
Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 Tindakan Menyediakan borang kaji selidik Menyediakan surat panggilan mesyuarat Memilih tempat program dilaksanakan Menentukan penceramah Menyediakan surat mengundang penceramah Menyediakan peralatan yang diperlukan Menyediakan bahan bercetak Menyediakan borang penilaian Tandakan (_/ )

10.1(d)NORMA KERJA MENGURUS KEMAJUAN STAF
JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

BIL

PROSES KERJA

NORMA KERJA

1. 2. 3. 4. 5.

Membuat kajian keperluan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Mengedar surat makluman program Menjalankan program Membuat penilaian program

1 minggu 2 jam 1 jam 5 jam 1 jam

130

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
6. Menyiapkan laporan 1 hari

10.2

MENGURUS PENILAIAN PRESTASI GURU DAN STAF SOKONGAN

10.2(a)PROSES KERJA
PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN

BIL 1.

PROSES KERJA Mengadakan mesyuarat bagi menentukan agihan tugas menilai pegawai Melaksanakan penilaian secara berterusan Mengadakan perbincangan berkaitan prestasi guru dan staf bagi tujuan penambahbaikan Mengedar borang prestasi tahunan untuk dilengkapkan maklumat butiran peribadi Pegawai Penilai Pertama membuat penilaian terakhir bagi setiap pegawai Menyerahkan borang penilaian prestasi kepada penilai kedua Mengadakan mesyuarat bagi menentukan pegawai yang layak menerima APC

2. 3. 4.

Pengetua Pengetua Pengetua

5.

Pengetua

6. 7.

Pengetua Pengetua

131

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

10.2(b)CARTA ALIR MENGURUS PENILAIAN PRESTASI GURU DAN STAF SOKONGAN
Mula

Mengadakan mesyuarat bagi menentukan agihan tugas menilai Pegawai

Melaksana penilaian secara berterusan

Mengadakan perbincangan berkaitan prestasi guru dan staf bagi tujuan penambahbaikan

Mengedar borang prestasi tahunan untuk dilengkapkan maklumat butiran peribadi

Pegawai Penilai Pertama membuat penilaian terakhir bagi setiap pegawai

Menyerahkan borang penilaian prestasi kepada Pegawai Penilai Kedua

132

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Mengadakan mesyuarat bagi menentukan pegawai yang layak menerima APC

Tamat

10.2(c) SENARAI SEMAK MENGURUSKAN PENILAIAN PRESTASI GURU DAN STAF SOKONGAN
Bilangan 1 2 3 4 5 Tindakan Membuat surat panggilan mesyuarat Mengedarkan borang prestasi tahunan Memberi taklimat cara-cara mengisi borang prestasi Menyediakan senarai semak penghantaran borang prestasi Membuat surat panggilan mesyuarat Jawatankuasa APC Tandakan (_/ )

10.2(d)NORMA KERJA MENGURUS PENILAIAN PRESTASI GURU DAN STAF SOKONGAN
JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

BIL 1. 2.

PROSES KERJA Mengadakan mesyuarat bagi menentukan agihan tugas menilai pegawai Melaksanakan penilaian secara berterusan

NORMA KERJA 2 jam 10 bulan

133

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
3. Mengadakan perbincangan berkaitan prestasi guru dan staf bagi tujuan penambahbaikan Mengedar borang prestasi tahunan untuk dilengkapkan maklumat butiran peribadi Pegawai Penilai Pertama membuat penilaian terakhir bagi setiap pegawai Menyerahkan borang penilaian prestasi kepada penilai kedua Mengadakan mesyuarat bagi menentukan pegawai yang layak menerima APC 10 bulan

4.

1 jam

5. 6. 7.

1 bulan 10 minit 1.5 jam

10.3

MENGANGGOTAI AHLI LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH SELAKU SETIAUSAHA

10.3(a)PROSES KERJA MENGANGGOTAI AHLI LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH
BIL 1. PROSES KERJA Membuat surat panggilan mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 Perintah Am Bab D

2.

Menghadiri mesyuarat

Pengetua

3.

Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat

Pengetua

4.

Menyiapkan laporan tatatertib pegawai

Pengetua

134

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

10.3(b)CARTA ALIR MENGANGGOTAI AHLI LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH

Mula

Membuat surat panggilan mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah

Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa

Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat

Menyiapkan laporan tatatertib pegawai

Tamat

135

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

10.3(c) SENARAI SEMAK MENGANGGOTAI AHLI LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH
Bilangan 1 2 3 Tindakan Membuat surat panggilan mesyuarat Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat Menyiapkan laporan Tandakan (_/ )

10.3(d)NORMA KERJA MENGANGGOTAI AHLI LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH
JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

BIL

PROSES KERJA

NORMA KERJA

1.

Membuat surat panggilan mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah

15 minit

136

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
2. Menghadiri mesyuarat 2 jam

3.

Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat

4 jam

4.

Menyiapkan laporan tatatertib pegawai

3 hari

10.4

MENGAGIHKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SERTA STAF SOKONGAN

10.4(a)PROSES KERJA MENGAGIHKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SERTA STAF SOKONGAN
PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN

BIL

PROSES KERJA

1.

Membuat analisis dan kajian keperluan tugas dan tanggungjawab pegawai di sekolah Mengadakan mesyuarat pengurusan bagi menentukan tugas pegawai-pegawai

2.

Pengetua

3.

Membentangkan jadual tugas guru dan staf sokongan

Pengetua

4.

Mengedarkan senarai jawatankuasa tugastugas guru dan staf sokongan

Pengetua

137

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
5. Memantau keberkesanan tugas pegawai dari semasa ke semasa Pengetua

6.

Membuat pengubahsuaian tugas jika perlu

Pengetua

10.4(b)CARTA ALIR MENGAGIHKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SERTA STAF SOKONGAN
Mula

Membuat analisis dan kajian keperluan tugas dan tanggungjawab pegawai di sekolah

Mengadakan mesyuarat pengurusan bagi menentukan tugas pegawai-pegawai

138

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Membuat jadual tugas guru dan staf sokongan

Mengedarkan senarai jawatankuasa tugas-tugas guru dan staf sokongan

Memantau keberkesanan tugas pegawai dari semasa ke semasa

Membuat pengubahsuaian tugas jika perlu

Tamat

10.4(c) SENARAI SEMAK MENGAGIHKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SERTA STAF SOKONGAN
Bilangan 1 2 3 4 Tindakan Membuat senarai semak pengagihan tugas Membuat surat panggilan mesyuarat Membuat jadual tugas guru Mengagihkan jadual tugas kepada guru-guru dan staf sokongan Tandakan (_/ )

10.4(d)NORMA KERJA MENGAGIHKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SERTA STAF SOKONGAN 139

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

BIL

PROSES KERJA

NORMA KERJA

1.

Membuat analisis dan kajian keperluan tugas dan tanggungjawab pegawai di sekolah Mengadakan mesyuarat pengurusan bagi menentukan tugas pegawai-pegawai Membentangkan jadual tugas guru dan staf sokongan Mengedarkan senarai jawatankuasa tugastugas guru dan staf sokongan Memantau keberkesanan tugas pegawai dari semasa ke semasa Membuat pengubahsuaian tugas jika perlu

2 minggu

2. 3. 4. 5. 6.

2 jam 1 jam 1 jam 10 bulan 1 hari 5 hari

10.5

MENYELIA DAN MEMANTAU TUGAS GURU DAN STAF SOKONGAN DALAM PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKOLAH

10.5(a)PROSES KERJA MENYELIA DAN MEMANTAU TUGAS GURU DAN STAF SOKONGAN DALAM PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKOLAH
PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN

BIL

PROSES KERJA

1.

Mengenal pasti tugas guru dalam setiap program yang dilaksanakan

140

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
2. Membuat pemantauan dan penyeliaan dari semasa ke semasa Pengetua

3.

Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada pegawai yang memerlukan

Pengetua

4.

Menghadiri mesyuarat post mortem

Pengetua

10.5(b)CARTA ALIR MENYELIA DAN MEMANTAU TUGAS GURU DAN STAF SOKONGAN DALAM PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKOLAH
Mula

141

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Mengenal pasti tugas guru dan staf sokongan dalam setiap program yang dilaksanakan

Membuat pemantauan dan penyeliaan dari semasa ke semasa

Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada pegawai yang memerlukan

Menghadiri mesyuarat post mortem

Tamat

10.5(c) SENARAI SEMAK MENYELIA DAN MEMANTAU TUGAS GURU DAN STAF SOKONGAN DALAM PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKOLAH
Bilangan 1 Tindakan Mendapatkan senarai ahli jawatankuasa program Tandakan (_/ )

142

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
2 3 4 Mendapatkan senarai tugas ahli jawatankuasa Membuat pemantauan Memberi laporan dan pandangan semasa mesyuarat post mortem

10.5(d)NORMA KERJA MENYELIA DAN MEMANTAU TUGAS GURU DAN STAF SOKONGAN DALAM PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKOLAH
JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

BIL

PROSES KERJA

NORMA KERJA

1.

Mengenal pasti tugas guru dalam setiap program yang dilaksanakan Membuat pemantauan dan penyeliaan dari semasa ke semasa

1 jam

2.

Ikut jangka masa program

3.

Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada pegawai yang memerlukan

Ikut jangka masa program

4.

Menghadiri mesyuarat post mortem

2 jam

10.6

MENGAWAS DAN MENYELIA BUKU KEDATANGAN GURU DAN STAF SOKONGAN

10.6(a)PROSES KERJA MENGAWAS DAN MENYELIA BUKU KEDATANGAN GURU DAN STAF SOKONGAN
BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG SEKSYEN

143

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
MELULUSKAN / DIRUJUK 1. Memeriksa buku kehadiran guru dan staf sokongan setiap hari Memastikan ketidakhadiran guru dan staf sokongan ada kenyataan (surat cuti dan borang cuti) Mengambil tindakan susulan ke atas pegawai yang lewat/tidak hadir tanpa kenyataan Pengetua UNDANGUNDANG / PERATURAN

2.

Pengetua

3.

Pengetua

4.

Melaporkan kepada pengetua tentang tindakan yang telah diambil

Pengetua

10.6(b)CARTA ALIR MENGAWAS DAN MENYELIA BUKU KEDATANGAN GURU DAN STAF SOKONGAN

144

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
Mula

Memeriksa buku kehadiran guru dan staf sokongan pada setiap hari bekerja

Memastikan ketidakhadiran guru dan staf sokongan ada Kenyataan

Mengambil tindakan susulan ke atas pegawai yang lewat atau tidak hadir tanpa kenyataan

Melaporkan kepada pengetua tentang tindakan yang telah diambil

Tamat

10.6(c) SENARAI SEMAK

145

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
MENGAWAS DAN MENYELIA BUKU KEDATANGAN GURU DAN STAF SOKONGAN
BIL PROSES KERJA NORMA KERJA JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 5 hari

1.

Memeriksa buku kehadiran guru dan staf sokongan setiap hari Memastikan ketidakhadiran guru dan staf sokongan ada kenyataan (surat cuti dan borang cuti) Mengambil tindakan susulan ke atas pegawai yang lewat/tidak hadir tanpa kenyataan Melaporkan kepada pengetua tentang tindakan yang telah diambil

15 minit setiap hari

2.

1 jam

5 hari

3.

2 jam

5 hari

4.

15 minit

10.6(d)NORMA KERJA MENGAWAS DAN MENYELIA BUKU KEDATANGAN GURU DAN STAF SOKONGAN
BIL PROSES KERJA NORMA KERJA JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 5 hari

1.

Memeriksa buku kehadiran guru dan staf sokongan setiap hari Memastikan ketidakhadiran guru dan staf sokongan ada kenyataan (surat cuti dan borang cuti) Mengambil tindakan susulan ke atas pegawai yang lewat/tidak hadir tanpa kenyataan Melaporkan kepada pengetua tentang tindakan yang telah diambil

15 minit setiap hari

2.

1 jam

5 hari

3.

2 jam

5 hari

4.

15 minit

146

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
10.7 MENYELIA PEKERJA SWASTA (PEMBERSIHAN DAN KAWALAN KESELAMATAN)

10.7(a)PROSES KERJA MENYELIA PEKERJA SWASTA (PEMBERSIHAN DAN KAWALAN KESELAMATAN)
PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN

BIL 1.

PROSES KERJA Memeriksa dan menyemak buku kehadiran pekerja berkenaan pada setiap hari Memastikan ketidakhadiran pekerja berkenaan ada kenyataan (surat cuti dan borang cuti) Mengambil tindakan susulan ke atas pekerja yang lewat/tidak hadir tanpa kenyataan Melaporkan kepada pengetua tentang tindakan yang telah diambil

2.

Pengetua Pengetua

3.

4.

Pengetua

147

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH
10.7(b)CARTA ALIR MENYELIA PEKERJA SWASTA (PEMBERSIHAN DAN KAWALAN KESELAMATAN)
Mula

Memeriksa dan menyemak buku kehadiran pekerja berkenaan pada setiap hari bekerja

Memastikan ketidakhadiran pekerja ada kenyataan

Mengambil tindakan susulan ke atas pekerja yang lewat atau tidak hadir tanpa kenyataan

Melaporkan kepada pengetua tentang tindakan yang telah diambil

Tamat

148

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

10.7(c) SENARAI SEMAK MENYELIA PEKERJA SWASTA (PEMBERSIHAN DAN KAWALAN KESELAMATAN)
Bilangan 1 2 3 4 Tindakan Menyediakan buku kedatangan pekerja-pekerja berkenaan Mendapatkan penjelasan di atas ketidakhadiran pekerja berkenaan Membuat pemantauan Memberi laporan kepada pengetua Tandakan (_/ )

10.7(d)NORMA KERJA MENYELIA PEKERJA SWASTA (PEMBERSIHAN DAN KAWALAN KESELAMATAN)
BIL PROSES KERJA NORMA KERJA JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 5 hari

1.

Memeriksa dan menyemak buku kehadiran pekerja berkenaan pada setiap hari Memastikan ketidakhadiran pekerja berkenaan ada kenyataan (surat cuti dan borang cuti) Mengambil tindakan susulan ke atas pekerja yang lewat/tidak hadir tanpa kenyataan Melaporkan kepada pengetua tentang tindakan yang telah diambil

10 minit setiap hari

2.

1 jam

5 hari

3.

1 jam

5 hari

4.

15 minit

3 hari

149

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

11.0 11.1

LAMPIRAN SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
UNDANG-UNDANG/PERATURAN Akta Pendidikan 1996(Akta 550):Peraturan-peraturan Pendidikan(Kurikulum Kebangsaan) 1997 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1998: Bidang Kuasa Penempatan dan Pertukaran Guru Pendidikan Islam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 : Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Perintah Bab A – Bab G Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7 Tahun 1991 : Panduan Mengenai Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja(KMK) Pekeliling Perkhidmatan Bil.9 Tahun 1991 Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 1993 Pekeliling Perkhidmatan Bil.11 Tahun 1980 Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 1984 Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 1981 Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Tahun 1984 Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 1986 Surat Pekeliling SPP Bil.2 Tahun 1993

Bilangan 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

150

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

11.2

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI
BIL 1 JAWATANKUASA Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Perkembangan Staf

2

Timbalan Pengerusi Penilaian Prestasi Guru Dan Staf

3

Setiausaha Lembaga Tatatertib Sekolah

4

Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Tugas dan Tanggungjawab Guru dan Staf Sokongan Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pekerja Swasta

5

151

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

11.3

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN
BIL 1 2 3 4 5 6 7 Borang soal selidik Borang Penilaian Prestasi Borang Senarai Semak Penghantaran Borang Prestasi Borang cuti sakit Borang cuti sambilan Borang pengesahan pegawai Borang cuti bersalin JENIS BORANG

152

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAHANG 26700 MUADZAM SHAH

153