1 BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

PENGENALAN

“Penaksiran Kerja Amali” (PEKA) merupakan satu pendekatan baru yang digubal oleh kementerian Pendidikan Malaysia bagi memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains di sekolah. PEKA digubal adalah bertujuan untuk menggantikan peperiksaan amali bagi mata pelajaran sains seperti Biologi, Fizik dan Kimia (perkataan sains selepas ini adalah merujuk kepada mata pelajaran sains tulin iaitu Biologi, Fizik dan Kimia). Ini kerana penaksiran mata pelajaran sains semenjak Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diperkenalkan pada tahun 1993 hinggalah tahun 1998 dijalankan dalam tiga kertas iaitu Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3. Kebolehan pelajar mengingati semula pengetahuan, mempersembahkan

kefahaman dan mengaplikasikan pengetahuan diukur menerusi Kertas 1 danKertas 2. Manakala kebolehan pelajar menguasai kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains, diukur menerusi Kertas 3. Oleh itu kemahiran manipulatif saintifik dan juga kemahiran nilai murni masih lagi tidak dapat diukur menerusi mana-mana Kertas. Dari itu Kementerian Pendidikan Malaysia telah memansuhkan peperiksaan amali iaitu Kertas 3 dan menggantikannya dengan PEKA dengan tujuan untuk mempertingkatkan keberkesanan pentaksiran prestasi mata pelajaran sains di peringkat SPM. Ianya mula berkuatkuasa menggantikan Ujian Amali Sains pada tahun 1999. Ini menunjukkan bahawa perlaksanaan PEKA sains ini merupakan satu kaedah yang baru sahaja diterapkan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Menurut Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia (LPKPM) (1999), PEKA sains adalah merujuk kepada mata pelajaran utama sains iaitu Biologi, Fizik, dan Kimia dimana setiap mata pelajaran mempunyai PEKA tersendiri. PEKA ialah

2 instrumen pentaksiran berasaskan sekolah yang menggunakan pendekatan Rujukan Kriteria yang menjurus kepada penjaminan kualiti. Instrumen pentaksiran dalam pendidikan ialah perkara atau bahan yang digunakan dalam menentukan, mendapatkan dan memberi maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan berhubung dengan produk sesuatu proses pendidikan (Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, 1999). Ujian Rujukan Kriteria ialah satu pendekatan penaksiran di mana prestasi pelajar ditaksir berdasarkan kriteria yang telah di tentukan dan ditakrifkan dengan jelas dan tidak dibanding dengan prestasi pelajar lain (Kementerian Pendidikan Malaysia, !999). Penjaminan kualiti pula merujuk kepada tindakan yang terancang dan tersusun yang perlu dilaksanakan bagi memberi keyakinan yang mencukupi bahawa produk yang akan dilahirkan memenuhi keperluan kualiti yang dinyatakan. Produk dalam konteks ini ialah individu yang telah melalui satu proses pendidikan manakala kualitinya ialah ciri-ciri individu yang tertera dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. PEKA sains merupakan sistem penaksiran yang dilaksanakan (dirancang, ditadbir, diskor, dirumus dan dilaporkan) di peringkat sekolah sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kerangka yang ditetapkan dan dimoderatkan. Dimana penaksiran yang dilakukan mestilah berdasarkan prinsip-prinsip penaksiran. Prinsip-prinsip penaksiran yang digunakan di dalam PEKA ialah 1. 2. 3. Pentaksiran terhadap pelajar hanya boleh dilakukan sekiranya pelajar tersebut telah mengikuti proses pembelajaran. Pelajar hendaklah diberitahu terlebih dahulu apa yang hendak ditaksir terhadap dirinya. Pelajar bersedia untuk ditaksir. Dalam pemeratian guru penaksir dan laporan amali yang dibuat oleh pelajar, guru penaksir boleh mencari petunjuk-petunjuk prestasi bagi membuktikan penguasaanpelajar terhadap sesuatu kriteria. Tahap penguaaan sesuatu aspek adalah berdasarkan kriteria-

3 kriteria yang ditetapkan. Kriteria-kriteria merupakan penyataan yang menunjukkan satu aras minimum yang mesti dikuasai oleh pelajar. Dapatan daripada PEKA akan diambil kira dalam pemberian gred bagi mata pelajaran yang berkenaan. Selain daripada itu dapatan PEKA digunakan oleh guru untuk mengesan penguasaan dan pencapaian pelajar dalam elemen yang diukur. Disamping itu PEKA juga digunakan untuk mengetahui keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai perlaksanaan PEKA sains yang dibuat oleh LPKPM pada tahun 1999 dalam panduan peka yang dipetik secara umum oleh penyelidik dari ketiga-tiga panduan PEKA iaitu Panduan PEKA Biologi, Panduan PEKA Fizik dan Panduan PEKA Kimia. Secara umumnya penyelidik dapat merumuskan bahawa PEKA: • Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan berikut: Pelajar yang akan ditaksir, bila pentaksiran dibuat, kekerapan penaksiran, siapa yang terlibat dalam penaksiran, pemilihan atau pembinaan instrumen penaksiran, pembinaan skema penskoran dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PEKA yang telah disediakan bagi setiap mata pelajaran sains. • Ditadbir di peringkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran yang akan diorganisasi dan dilaksanakan oleh mereka yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran seseorang pelajar. • Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor secara kuantitatif kepada apa yang ditaksir berdasarkan skema penskoran yang dibina oleh guru. Penskoran boleh dibuat oleh pelbagai pentaksir. Walau bagaimanapun guru adalah orang yang akan merumuskan skor. Ini adalah kerana penglibatan secara langsung antara guru dengan pelajar. Pelbagai maklumat boleh didapati daripada pelbagai pentaksir seperti guru, pelajar itu sendiri, rakan sepembelajaran, ibu bapa pelajar dan pentaksir lain.

4 • Dilaporkan di peringkat sekolah merujuk kepada proses mengumpul dan merumus skor oleh guru yang mengajar bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. Perumusan akan dibuat di peringkat mikro dan makro berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan dan peraturan penggredan yang telah dibuna. • Dimoderatkan pula merujuk kepada usaha memastikan yang tiap-tiap pelajar ditaksir berdasarkan aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif yang sama. Usaha ini dibuat melalui pernyataan kriteria yang jelas , mekanisme penyelarasan dan pemantauan. • Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada aspek kuantitatif dan kualitatif pentaksiran itu sendiri. Aspek kuantitatif dalam PEKA sains merujuk kepada apa yang ditaksir, iaitu elemen yang dihasratkan akan diperkembangkan dalam diri pelajar menerusi mata pelajaran sains (Biologi, Fizik Dan Kimia). Dengan itu semua sekolah akan menumpukan kepada penaksiran yang merujuk kepada elemen yang sama. Aspek kualitatif merujuk kepada di mana penaksiran itu didasarkan. Pencapaian pelajar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar semua sekolah dapat menumpukan kepada kriteria yang sama. Memandangkan perlaksanaan PEKA ini masih baru pastinya banyak masalah yang timbul hasil dari perlaksanaan PEKA ini. Tambahan pula ia perlu dikendalikan oleh guru mata pelajaran sains itu sendiri. Justeru itu penyelidik telah membuat keputusan untuk mengkaji sejauh manakah perlaksanaan dan keberkesanannya dalam KBSM.

5 1.2 PENYATAAN MASALAH Dewasa ini, permintaan terhadap tenaga mahir dalam bidang sains semakin meningkat sejajar dengan perkembangan sektor pendidikan negara kita. Dalam kepesatan ekonomi kini, keperluan terhadap tenaga mahir dalam bidang ini adalah sangat tinggi. Namun untuk menghasilkan generasi-generasi muda yang celik sains mungkin tergugat akibat dari pendekatan yang kurang berkesan. Justeru itu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan satu kaedah beru dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains bagi memastikan produk yang terhasil dari industri pendidikan adalah satu produk yang berkualiti serta memenuhi citarasa permintaan sektor industri negara. Pendekatan baru yang dimaksudkan disini adalah perlaksanaan PEKA Sains dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pendekatan PEKA ini dijalankan terhadap pelajar aliran sains bermula dari tingkatan empat sehinggalah mereka tamat pengajian tingkatan lima. Bertitik tolak dari keujudan PEKA Sains yang masih muda umurnya inilah maka penyelidikan ini dijalankan. Penyelidik ingin memastikan sama ada perlaksanaan PEKA sains ini benar-benar berkesan atau sebaliknya berdasarkan kepada penerimaan guru dan pelajar terhadap perubahan dalam kurikulum. Pengkaji juga ingin melihat adakah perlaksanaan PEKA benar-benar dijalankan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia atau sebaliknya. Di samping itu penyelidik juga akan mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam melaksanakan PEKA Sains ini. 1.3 TUJUAN AM KAJIAN

Secara keseluruhannya kajian ini dijalankan adalah bertujuan mengkaji perlaksanaan PEKA sains dalam KBSM.

6 1.4 OBJEKTIF KAJIAN

Hasil dari kajian yang dijalankan penyelidik berharap agar dapat: 1. Mengkaji keberkesanan perlaksanaan PEKA sains. 2. Mengenal masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dan guru-guru sains hasil dari perlaksanaan PEKA sains. 3. Menilai sejauh mana tahap penerimaan PEKA sains di kalangan guru-guru dan para pelajar. 4. Mengetahui sejauh mana perlaksanaan PEKA sains benar-benar dijalankan atau sebaliknya. 5. Menilai sikap guru-guru dan para pelajar terhadap perlaksanaan PEKA sains.

1.5

PERSOALAN KAJIAN

Dalam kajian ini, persoalan yang ingin dikenalpasti oleh penyelidik adalah seperti berikut: 1. Adakah PEKA sains yang dilaksanakan sekarang ini dapat meningkatkan prestasi atau pencapaian pelajar-pelajar dalam mata pelajaran sains (Biologi, Fizik, Kimia)? 2. Adakah perlaksanaan PEKA Sains telah membebankan pihak sekolah dan guruguru sains? 3. Adakah pihak sekolah, guru-guru sains dan para pelajar dapat menerima PEKA sains atau masih menginginkan perlaksanaan Peperiksaan Amali Sains? 4. Adakah guru-guru sains telah melaksanakan PEKA sains dengan baik dan berkesan? 5. Adakah guru-guru sains dan para pelajar mempunyai persamaan dari segi sikap terhadap perlaksanaan PEKA sains itu sendiri?

7 1.6 BATASAN KAJIAN

Kajian ini akan dijalankan di lima buah sekolah di daerah Temerloh Pahang sahaja. Oleh kerana tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk memastikan keberkesanan perlaksanaan PEKA sains dalam KBSM, maka kajian ini akan terbatas kepada guru-guru sains dan pelajar-pelajar sains sahaja. Dimana sampel guru adalah seramai 15 orang iaitu tiga orang guru sains sahaja dari setiap sekolah manakala sampel pelajar adalah seramai 50 orang iaitu 10 orang pelajar dari setiap sekolah. Sampel pelajar adalah terdiri daripada para pelajar tingkatan empat bagi setiap sekolah yang mengambil sekurang-kurangnya dua dari mata pelajaran sains tulin. Pelajar tingkatan empat diambil sebagai sampel adalah kerana perlaksanaan PEKA tidak hanya meliputi pelajar tingkatan lima sahaja. Ia telah mula dinilai sejak pelajar tersebut memasuki tingkatan empat lagi. Selain itu pelajar tingkatan lima tidak diambil sebagai sampel. Ini kerana pengkaji tidak mahu mengganggu kelas berkenaan kerana pelajar dari tingkatan lima adalah terlibat dengan peperiksaan SPM. Faktor yang mempengaruhi keberkesanan perlaksanaan PEKA Sains ini hanya ditinjau di peringkat sekolah sahaja iaitu meliputi guru-guru sains dan pelajar-pelajar sains sahaja. Faktor-faktor luaran yang turut mempengaruhi perlaksanaannya tidak termasuk dalam skop kajian ini. Data-data yang diperolehi adalah terhad kepada soal selidik semata-mata. Maka tekanan untuk mendapatkan jawapan yang betul tidak boleh dikenakan kerana sample adalah di kalangan sukarelawan sahaja.

8 1.7 KEPENTINGAN KAJIAN

Sudah menjadi lumrah hidup manusia di dunia ini, dimana setiap sesuatu yang dilakukan itu pastinya mempunyai kepentingan yang tertentu. Bilamana sesuatu itu mempunyai kepentingan ia akan menjadi salah satu dari sumber motivasi kapada seseorang individu itu untuk melakukannya. Begitu jugalah dengan kajian ini, ia juga mempunyai kepentingan. Kepentingan yang dimaksudkan di sini bukanlah kepada penyelidik sematamata tetapi adalah kepentingan untuk industri pendidikan di negara kita ini. Kepentingan-kepentingan yang dimaksudkan oleh penyelidik termasuklah : 1. Hasil daripada kajian yang dijalankan ini diharap dapat memberikan sedikit sebanyak gambaran terhadap keberkesanan perlaksanaan PEKA Sains dalam KBSM. 2. Hasil kajian ini juga diharap dapat mamberi maklumat kepada pihak Kementerian Pendidikan tentang masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dan guru-guru sains dalam perlaksanaan PEKA Sains. 3. Kajian ini juga diharap dapat memberi dorongan kepada pihak penerbit dan penulis untuk menyediakan dan menulis bahan-bahan rujukan serta bacaan yang lebih sesuai dengan kaedah PEKA bagi meningkatkan lagi keberkesanan dalam perlaksanaannya.

9 1.8 DEFINISI

Untuk memudahkan pemahaman tentang kajian ini maka beberapa istilah penting akan didefinisikan disini.

1.8.1

GURU Noran Fauziah dan Ahmad Mahdzan (1990) mentakrifkan guru sebagai pengajar,

pengasuh, atau pendidik yang memberikan kesan besar terhadap perkembangan personality, mental dan fizikal dalam setiap manusia. Menurut Atan long (1993) guru adalah seorang ahli masyarakat yang juga mempunyai peranan dalam ekonomi dan kemasyarakatan, seorang rakyat dan sebagai seorang iktisas dalam bidang perguruan yang menjalankan tugas pendidikan di sesebuah sekolah. MOOK (1996) menjelaskan guru adalah ahli masyarakat yang mempunyai perguruan yang di

perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan masyarakat dan peranan ekonomi yang berstatus. Guru merupakan tenaga iktisas dalam bidang pertanggungjawabkan untuk mendidik murid di sekolah. Menurut penyelidik, guru merupakan insan yang berperanan besar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan untuk membentuk generasi yang berguna serta lengkap dari segi intelek rohani ilmu dan jasmani.

1.8.2 PENILAIAN
Menurut Abu Bakar Nordin (1986) dalam bukunya Asas Penilaian Pendidikan menyatakan konteks membuat penilaian dapat dimaksudkan sebagai satu proses yang meliputi penentuan objektif, pengutipan maklumat dan pembentukan kesimpulan. Apabila proses ini berjalan dengan sistematik dan saintifik maka keputusan yang dibuat akan lebih tepat dan dengan itu dapat memenuhi tujuan keputusan dibuat.

10 Ornstein, A.C. & Hunkins, P (1998) mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses atau proses-proses yang dilakukan untuk mengumpul data yang membolehkan sesuatu keputusan dibuat seperti samada untuk menerima, mengubah atau menghapus sesuatu iaitu kurikulum secara umum atau kaedah secara khusus. Mokhtar Ismail (1995) dalam bukunya Penilaian di Bilik Darjah menyatakan penilaian dalam pendidikan merupakan proses mentaksir samada kuantiti atau takat sesuatu diukur itu boleh diterima atau tidak. Dengan itu penilaian melibatkan tiga langkah seperti berikut: 1) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur 2) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran 3) Membuat sesuatu pentaksirana (pertimbangan) tentang hasil pengukuran. Menurut Popham (1975) yang dipetik daripada Ee Ah Meng (1992), penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran format tentang nilai fenomena pendidikan secara lebih luas. Penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran, program pengajaran dan matlamat pengajaran. Menurut Buku Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1999) Penguasaan KBSB perlu dinilai. Penilaian boleh dilakukan secara formatif dan sumatif dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti pemerhatian, lisan dan bertulis. Maklumat yang diperolehi dapat membantu guru merancang strategi pengayaan, pengukuhan dan pemulihan.

1.8.3 PENILAIAN PRESTASI
Leap dan Crino (1993) mendefinisikan penilaian prestasi sebagai proses pengukuran pencapaian prestasi kerja dari segi kuantitatif dan kualitatif. Kedua-dua aspek ini penting untuk membangunkan motivasi pekerja dan memperbaiki prestasi dan hasil kerja individu

11 dalam organisasi. Kedua-dua aspek pencapaian samada dari segi subjektif dan objektif yang meliputi pencapaian, gelagat dan sikap hendaklah diambil kira. Sosson (1991) menjelaskan bahawa penilaian prestasi merupakan proses dimana prestasi semasa pekerja diperhatikan dan dibincangkan untuk tujuan meningkatkan lagi tahap keberkesanan bekerja. Dalam pendidikan, penilaian berasaskan prestasi adalah satu bentuk pengujian yang menghendaki pelajar melaksanakan sesuatu tugasan dan pencapaian pelajar dinilai dari kebolehannya melaksanakan tugasan yang telah diberikan. Menurut ketiga-tiga buah Buku Panduan PEKA, penilaian prestasi berasaskan sekolah ini memberikan maklumat secara langsung tentang prestasi pembelajaran pelajar berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan maklumat ini pentaksir boleh mengetahui tahap pencapaian suatu objektif pendidikan. Ini membolehkan pelajar memperbaiki mutu pembelajaran melalui tindakan susulan yang diambil untuk memastikan objektif itu tercapai. Maklumat yang didapati oleh pelajar itu boleh digunakan untuk memastikan objektif itu tercapai. Maklumat yang didapati oleh pelajar itu boleh digunakan oleh pelbagai pihak bagi tujuan memperbaiki mutu pembelajaran dan bagi tujuan pensijilan.

1.8.4 PENCAPAIAN Pencapaian pelajar adalah merujuk kepada peringkat atau tahap kejayaan pelajar itu dalam akademik yang diukur melalui peperiksaan ataupun ujian. Kejayaan yang cemerlang dalam akademik menggambarkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru dan menunjukkan pencapaian yang tinggi (Mc Chelland,1961; Wollman 1969; Low Awang 1986) dalam Mohd Ghazali (1990). Penyelidik pula telah merumuskan bahawa pencapaian merujuk kepada prestasi pembelajaran pelajar yang sentiasa meningkat dari masa ke semasa dengan cara

12 memperbaiki mutu pembelajaran melalui tindakan susulan yang diambil. Dimana kejayaan yang dicapai oleh pelajar tersebut adalah bermanfaat kepada orang lain. Kejayaan yang cemerlang menunjukkan bahawa system pembelajaran yang digunakan adalah berkesan dan sesuai dengan peredaran zaman.

1.8.5 PEKA Sains PEKA marupakan satu singkatan dari satu perkataan yang berbunyi “Penaksiran Kerja Amali”. Dimana PEKA Sains ini merupakan Penaksiran Kerja Amali dalam mata pelajaran sains. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, sains disini adalah merujuk kepada tiga komponen utama sains iaitu Biologi, Fizik dan Kimia. PEKA ini merupakan instrumen penaksiran yang menggunakan pendekatan rujukan kriteria yang menjurus kepada penjaminan kualiti (Lemabga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia,1999). Di dalam PEKA Sains, instrumen penaksiran dalam pendidikan di sini adalah merujuk kepada perkara atau bahan yang digunakan dalam menentukan, mendapatkan dan memberi maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan berhubung dengan produk yang bakal dihasilkan melalui sesuatu proses pendidikan. Pendekatan Rujukan Kriteria yang dinyatakan tadi pula merujuk kepada satu bentuk pendekatan penaksiran dimana prestasi pelajar ditaksir berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditakrifkan dengan jelas dan tidak dibandingkan dengan prestasi pelajar lain. Ini menunjukkan bahawa dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran, tidak semua pelajar yang terlibat akan mendapat hasil atau ilmu yang sama dengan pelajar lain dalam kelas yang sama. PEKA Sains merupakan satu system penaksiran yang dilaksanakan (dirancang, ditadbir, dirumus dan dilaporkan) di peringkat sekolah sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

13

Sebelum terbinanya PEKA Sains ini, pelajar telah didedahkan dengan ujian Amali Sains. Dalam perlaksanaan Ujian Amali Sains ini kebanyakan pelajar hanya akan memberikan penekanan yang lebih kepada beberapa amali sahaja yang mungkin akan ditanya dan mengabaikan yang lain. Justeru itu tidak semua kemahiran proses sains dikuasai oleh pelajar. Dengan itu PEKA Sains telah diperkenalkan bagi menggantikan Ujian Amali Sains. Dimana pendekatan PEKA Sains ini akan memberikan maklumat secara langsung tentang prestasi pembelajaran pelajar berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan maklumat ini, penaksir boleh mengetahui tahap pencapaian sesuatu objektif pendidikan. Ini membolehkan pelajar memperbaiki mutu pembelajaran melalui tindakan susulan yang bakal diambil untuk memastikan objektif tujuan pensijilan. pembelajaran itu tercapai. Maklumat yang diperolihi dari pelajar itu pula boleh digunakan oleh pelbagai pihak bagi

14 BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 PENGENALAN

Perkembangan dan pembaharuan kurikulum Sains mengambil kira perubahan dan kehendak semasa untuk meningkatkan kecemerlangan dalam pendidikan Sains. Langkahlangkah yang diambil setakat ini telah menjadikan kurikulum Sains sekolah setanding dengan kurikulum Sains negara maju. Perubahan telah dibuat pada isi kandungan, objektif dan pendekatan. Menurut Subahan (1999) dalam Siri Syarahan Perdana bertajuk Dampak Penyelidikan Pembelajaran Sains Terhadap Perubahan Kurikulum; dua perubahan besar yang telah dibuat adalah dari segi objektif pendidikan Sains, iaitu: 1) Penekanan kepada penguasaan proses sains dan kemahiran manipulatif, sikap saintifik dan nilai murni serta penggunaan Sains dalam kehidupan seharian. Bidang-bidang lain turut diberi penekanan bersama dengan penguasaan ilmu pengetahuan. 2) Pembelajaran kefahaman lebih diutamakan daripada belajar secara hafalan Kedua-dua perubahan di atas telah membawa implikasi terhadap pendekatan mengajar dan penilaian. Sejauh manakah perubahan ini dapat direalisasikan dalam bilik darjah sebenarnya bergantung kepada penerimaan sekolah dan guru-guru. Penilaian merupakan satu komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui penilaian, guru mengetahui tahap pencapaian atau penguasaan pelajar samada dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai murni. Ketigatiga aspek tersebut adalah sama penting demi melahirkan seorang pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi , rohani dan jasmani.

15

Penilaian KBSM mempunyai dua bentuk, iaitu: 1. Penilaian yang dijalankan secara berterusan atau penilaian formatif. Guru menjalankan penilaian dengan tujuan untuk mengetahui penyertaan pelajar terhadap pengetahuan , kemahiran dan nilai murni. Penilaian secara berterusan melalui berbagai cara seperti pemerhatian, soal jawab, hasil kerja dan ujian. 2. Penilaian dalam bentuk peperiksaan. Penilaian ini dijalankan untuk mengetahui pencapaian pelajar pada masa-masa tertentu seperti di akhir penggal dan penghujung tahun. Penilaian ini juga dikenali sebagai penilaian sumatif. Peperiksaan dilakukan melalui berbagai cara seperti ujian bertulis, amali dan tugas dalam bentuk projek. Disamping itu diadakan juga peperiksaan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan seperti PMR, SPM dan STPM. Untuk mempertingkatkan keberkesanan pentaksiran pelajaran sains di peringkat SPM, format pentaksiran matapelajaran ini diperbaiki. Sehubungan dengan itu mulai tahun 1999, Lembaga Peperiksaan dan Pusat Perkembangan Kurikulum telah memperkenalkan satu kaedah penilaian amali sains yang baru bagi mata pelajaran elektif seperti Biologi, Kimia dan Fizik yang dipanggil Pentaksiran Amali Berasaskan Sekolah atau ringkasnya Peka Biologi, Peka Kimia dan Peka Fizik. Penekanan dalam Peka ini bukan sahaja kepada aspek kognitif (pengetahuan) tetapi juga terhadap kemahiran saintifik atau kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif dan kemahiran (afektif) nilai murni. Penilaian dalam peka juga melibatkan penilaian prestasi, penilaian produk (hasil) dan penilaian proses. Tugasan ini perlu dijalankan serentak dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perancangan strategik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan kawalan disiplin dalam kelas yang saiznya mungkin seramai 30 hingga 40 orang pelajar.

16 Penialian Amali Sains berasaskan Sekolah atau Peka Sains ini baru diperkenalkan dalam kurikulum sains sekolah menengah pada tahun 1999. Kajian-kajian khusus tentang Peka Sains belum dibuat secara meluas. Walau bagaimanapun kajian-kajian tentang penilaian kemahiran proses sains, penilaian kemahiran nilai murni atau ciri-ciri afektif) dan penilaian kemahiran kognitif dalam sains dan penilaian berasaskan sekolah untuk matapelajaran lain telah dijalankan di Malaysia atau diluar negara. Selain itu pengkaji juga telah memperolehi dapatan berhubung dengan sikap guru-guru dan para pelajar terhadap perubahan dalam kurikulum. Daripada dapatan-dapatan tersebut telah dihubung kaitkan bagi menyesuaikan dengan tajuk kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Ivan Filmer dan Poh Swee Hiang (1997) telah membuat satu kajian perintis mengenai penilaian amali sains sekolah rendah. Mereka menggunakan 30 orang guru pelatih maktab perguruan di sekitar Pulau Pinang. Menurut pengkaji penilaian sains hendaklah dijalankan secara formatif dan berterusan untuk mengesan murid menguasai objektif pencapaian pembelajaran. Dengan itu kepentingan Penilaian Kurikulum Berasaskan Sekolah (PKBS) tidak harus diabaikan kerana kurikulum Adalah sains mementingkan pembelajaran hands-on oleh murid-murid. menjadi

tanggungjawab guru-guru sains untuk menjalankan tugas penilaian formatif ke atas kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif serta kemahiran nilai murni. Dapatan kajian mereka menunjukkan guru-guru telah menilai tiga jenis kemahiran proses sains kerana kemahiran ini bersesuaian dengan tajuk sains tahun 4 iaitu murid yang mereka ajar. Kemahiran manipulatif yang popular ialah menggunakan lalat radas yang betul. Manakala masalah yang dihadapi oleh guru-guru pelatih semasa menilai ialah bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam setiap kelas, guru kurang yakin semasa menjalankan penilaian dan mendapatkan masa yang mencukupi untuk menilai dengan tepat. Mengikut kajian Ahmad Ghazali (1994 ) mengenai penilaian berasaskan sekolah bagi matapelajaran Pendidikan Seni ia menyatakan bahawa guru memainkan peranan

17 utama dalam penilaian. Masalah akan timbul sekiranya guru tidak bersedia untuk menilai. Guru perlu menggunakan kriteria yang tertentu dalam menilai seperti gubahan, kreativiti unsur-unsur seni atau persembahan. Kriteria penilaian boleh ditambah mengikut aktiviti yang dijalankan. Ee Ah Meng (1989) dalam kajiannya mengenai penilaian ciri-ciri afektif,

menyatakan bahawa kaedah pemerhatian digunakan untuk mengukur nilai-nilai murni (ciri-ciri afektif) dalam KBSM. Kaedah ini mungkin membebankan guru kerana mereka bukan sahaja perlu dilatih untuk membuat pemerhatian tetapi proses pemerhatian itu sendiri. Kaedah ini mungkin mengambil banyak masa pengajaran guru. Walau apapun peralatan pengukuran yang digunakan, ia mestilah boleh percaya dan sah. Menurut dapatan Salbiah bt. Mohd Som (2000) dalam kajiannya tentang Kemahiran proses Sains dan pelaksanaan Peka Biologi di sekolah menengah mendapati pendekatan inkuiri dan penemuan yang disarankan dalam kurikulum biologi untuk pengajaran proses sains masih tidak dilaksanakan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan harus mengambil langkah meningkatkan kefahaman dan kecekapan guru dalam melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat mengembangkan kemahiran proses sains pelajar. Kefahaman dan kecekapan guru akan memastikan pelaksanaan Peka berlaku mengikut seperti yang diharapkan. Kajian Salbiah Ishak (1999) mengenai amalan penilaian formatif dalam pelaksanaan penilaian Kemajuan Berasaskan sekolah oleh guru Bahasa Melayu dan Matematik mencadangkan supaya pihak Kementerian Pendidikan memberi kursus tentang penilaian bagi guru permulaan dan kursus dalam perkhidmatan yang relevan dalam bidang penilaian bagi meningkatkan mutu penilaian di bilik darjah. Kursus dalam perkhidmatan ini perlu bagi memperbetulkan kekeliruan di kalangan guru. Pendapat ini disokong oleh kajian terdahulu oleh Mahammed sani (1992) yang menyatakan keperihatinan utama yang perlu dipertimbangkan termasuklah merancang program pendidikan guru dalam perkhidmatan secara konsisten dari segi format dan matlamat, mengadakan pelbagai bentuk pendidikan guru dalam perkhidmatan yang berfokuskan

18 kepada sekolah dan bilik darjah dan mengadakan kordinasi diantara semua pihak yang bertanggung jawab untuk mengadakan program perkembangan profesional untuk guru. Per Morten (1999) membuat kajian mengenai aktiviti penilaian saintifik dalam TIMSS ( Third International Mathermatics and Science Study) ke atas pelajar-pelar Norwegian (Norway). Beliau mendapati penilaian prestasi kerja sains pelajar boleh diukur melalui kebolehan menyelesaikan masalah dan kemahiran ini merupakan kemahiran peringkat tinggi melibatkan pendekatan secara inkuiri. Daripada kaji selidik yang dijalankan boleh dirumuskan bahawa: i) ii) Bukti adalah diperlukan untuk setiap kesimpulan atau keputusan yang dibuat Perbincangan untuk setiap hasil aktiviti kajiselidik perlu disertai oleh alasan yang bernas Revital T. Tal et.al, (2000) telah membuat kajian ke atas pelajar gred 6 th. di utara Israel mengenai sistem penilaian alternatif berdasarkan projek dalam sains dan mendapati bahawa penilaian berasaskan sekolah telah memberikan maklumat yang sah atau kukuh tentang pencapaian pelajar. Ia juga merupakan suatu penilaian berbentuk formatif yang boleh membantu pencapaian pelajar dan seterusnya meningkatkan profesionalisme perguruan (Black 1998; Worth 1993). Menurut Harlen (1998) penilaian formatif memberi banyak ruang kepada guru untuk mengesan penguasaan pelajar dan halangan yang wujud. Menurut beliau lagi penilaian secara berterusan ini dapat membantu pembelajaran pelajar. Oleh itu guru dan pelajar harus sedar bagaimana ia boleh dilaksanakan. Harlen mencadangkan strategi yang boleh digunakan untuk membantu pembelajaran kemahiran proses sains pelajar iaitu: a) Menyediakan banyak peluang kepada pelajar menggunakan proses sains. b) Menggalakkan pelajar memberi pandangan yang kritikal bagaimana aktiviti sains mereka boleh dilaksanakan dengan membincangkannya. Sekiranya mereka perlu mengulangi aktiviti, mereka boleh memperbaikinya. c) Memberi maklum balas berdasarkan kualiti tugasan dan bukan berdasarkan individu

19 d) Melibatkan pelajar dengan perbincangan metakogmisi tentang prosedur yang telah dilaLui supaya pelajar dapat melihat kesesuaian dengan penyiasiatan lain. e) Mengajar teknik dan bahasa untuk kemahiran yang tinggi f) Memberi pelajar akses kepada percontohan yang memenuhi kriteria berkualiti dan menjelaskan aspek penting. 2.2 Kajian Tentang Pembentukan Sikap Sikap dilihat sebagai keadaan minda seseorang yang berkaitan dengan nilai. Ia merupakan proses mental yang menentukan tindak balas yang akan dilakukan oleh seseorang individu dalam kehidupan sosialnya ( Aida, 2000) Menurut Mohd Nor ( 1994 ), hubungan antara sikap dan tindak balas atau perlakuan seseorang adalah secara tidak langsung. Ini adalah bercanggah dengan hubungan antara kebolehan intelek atau kemahiran jasmani dengan tindak baas atau perlakuan seseorang. Oleh yang demikian, sikap sering dirujuk kepada “kecenderungan tindak balas” atau keadaan yang dicirikan oleh “kesedian untuk bertindak balas”. Kebanyakan sikap dipelajari secara kebetulan dan bukan hasil daripada pengajaran yang terancang. Sikap dikatakanboleh berubah melalui : 1. Perubahan dalam komponen kognitif yang akan melahirkan perubahan dalam komponen afektif tingkah laku. 2. Paksaan iaitu memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sikapnya seperti dalam penguatkuasaan peraturan dan undang-undang. 3. Psikoterapi iaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan celik akal tentang pegangan terhadap sesuatu sikap atau dengan memberi peneguhan positif bagi meneguhkan sesuatu sikap. 4. “Facial Accompli” iaitu perubahan sikap yang berlaku akibat daripada sesuatu kajian.

20 Pembentukan atau perubahan sikap sering dipengaruhi oleh keadaan persekitaran seseorang. Ini termasuklah keadaan sosail yang mampu membentuk sikap seseorang melalui penglibatan dalam pelbagai aktiviti ( Gange, 1983 ). 2.3 Kajian Tentang Sikap Guru Terhadap Perubahan Dalam Pendidikan

Kepentingan guru sebagai satu faktor yang signifikan dalam perlaksanaan sesuatu perubahan atau inovasi pendidikan telah dibincangkan melalui beberapa kajian yang pernah dijalankan. Salah satu faktor yang sering dikatakan mempunyai perkaitan dengan keberkesanan perlaksanaan perubahan kurikulum ialah sikap guru. Sikap guru yang dikatakan tidak menerima perubahan atau inovasi adalah berpunca daripada kecenderungan mereka untuk menentang perubahan atau kurangnya persediaan dan komitmen dalam usaha melakukan perubahan yang diperlukan. Ini adalah antara halangan-halangan yang dikenal pasti dalam perubahan dan inovasi pendidikan ( Gross, 1971 ). Menurut Hurst ( 1981 ), selagi guru tidak mempunyai keupayaan dari segi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran untuk melaksanakan perubahan dan inovasi dalam pendidikan, maka selagi itulah perubahan dan inovasi tersebut sukar dilaksanakan dengan berkesan. Menurut Corwing (1975), golongan guru yang lebih awal melaksanakan programprogram perubahan pendidikan terdiri dari guru-guru muda dan juga guru-guru yang mempunyai kelayakan yang lebih tinggi. Ini bermakna umur dan kelayakan akademik dianggap sebagai pembolehubah-pembolehubah yang mempunyai kaitan dengan tindak balas guru terhadap perlaksanaan sesuatu program perubahan dalam pendidikan. Sikap guru terhadap perlaksanaan sesuatu perubahan dalam kurikulum dikatakan mempunyai kaitan dengan beberapa pembolehubah. Kelly (1960), dalam kajiannya berkaitan penggunaan alat pandang dengar mendapati pengalaman mengajar seseorang

21 guru adalah pembolehubah yang mempunyai kaitan yang signifikan dengan perlaksanaan perubahan kurikulum. Shamsiah (1990), mendapati ketidakberkesanan perlaksanaan sains dalam KBSM adalah disebabkan oleh pengalaman guru yang cetek dalam bidang tersebut, kekurangan alat radas makmal, bebanan kerja guru terlalu banyak, bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam sesebuah kelas dan sukatan pelajaran yang mempunyai laras bahasa yang terlalu tinggi dan sukar difahami oleh pelajar-pelajar yang lemah. 2.4 Kajian Tentang Pembentukan Sikap Pelajar

Laporan Dainton (1968), menyatakan pelajar yang mempunyai sikap yang positif terhadap sains lazimnya mempunyai semangat untuk lebih mempelajari sains. Sikap positif terhadap sains terdapat pada tingkah laku seseorang. Contohnya, seseorang pelajar yang secara sukarela mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan di dalam kelas atau makmal. Pelajar seperti ini menunjukkan minat dan turut berkemampuan dalam bidang sains dan selalunya mempunyai pencapaian yang tinggi. Flanders (1970), dalam kajiannya mengenai hubungan antara guru sains dengan pelajar menunjukkan terdapatnya pertalian dengan pencapaian pelajar. Guru-guru yang selalu merancang kegiatan-kegiatan atau aktiviti-aktiviti dalam bilik darjah dan makmal dapat menarik perhatian dan minat pelajar. Guru yang bijak menyesuaikan pengajaran dengan kehendak pelajar juga dapat mewujudkan suasana hubungan yang baik antara guru dan pelajar. Daripada kajian-kajian terdahulu yang telah dijalankan, secara keseluruhannya dapatlah disimpulkan bahawa guru-guru memainkan peranan penting dalam menjayakan sesuatu perubahan kurikulum yang dibuat. Justeru itu sebarang strategi pengajaran dan pembelajaran guru-guru dalam pendekatan baru kurikulum mestilah memberi penekanan kepada pendekatan inkuiri sama ada secara induktif atau deduktif yang berpusatkan

22 kepada pelajar. Aktiviti itu termasuklah menjalankan eksperimen, projek kumpulan, kajian kes, simulasi dan permainan yang dapat menarik dan meningkatkan minat pelajar. Ini membolehkan pelajar menguasai kemahiran saintifik yang meliputi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif bersesuaian dengan matlamat perlaksanaan PEKA. Kemahiran proses sains merangkumi pemikiran secara sistematik, objektif, analisis, dan rasional serta langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang ahli sains dalam kerjayanya. Kemahiran manipulatif pula meliputi teknik dan cara dalam penggunaan peralatan sains dengan betul (PPK, 1987).

23 BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 PENGENALAN

Dalam bab ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan kaedah perlaksanaan kajian yang akan dijalankan. Dimana perkara-perkara tersebut adalah alat penyelidikan, sampel kajian, rekabentuk kajian, kaedah pungutan data dan tatacara analisis data. 3.1 ALAT PENYELIDIKAN

Dalam menjalankan kajian ini pengkaji menggunakan dua set borang soal selidik. Dimana setiap satunya adalah untuk katagori yang berbeza iaitu guru dan pelajar. Borang soal selidik adalah berhubung dengan sikap guru dan pelajar terhadap perlaksanaan PEKA Sains. Soal selidik untuk guru mengandungi tiga bahagian A,Bdan C manakala soal selidik pelajar mengandungi dua bahagian iaitu A dan B sahaja. Bahagian A, mengandungi soalan-soalan untuk mendapatkan latar belakang pelajar dan guru. Bahagian B, mengandungi item-item yang menguji pelajar dan guru dari aspek sikap mereka terhadap perlaksanaan PEKA Sains. Responden dikehendaki menandakan item-item pilihan mereka berdasarkan skala seperti Sangat Tidak Setuju (STS), tidak Setuju (TS), Tidak Pasti (TP), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Bahagian C, bahagian ini hanyalah untuk soal selidik guru. Dimana dalam bahagian ini responden diminta memberikan pendapat, pandangan dan cadangan mereka tentang perlaksanaan PEKA Sains.

24 3.2 SAMPEL KAJIAN

Untuk tujuan kajian, satu sampel dari populasi yang sama telah dipilih. Dimana sampel kajian terdiri daripada guru-guru sains dan pelajar-pelajar tingkatan empat aliran sains dari lima buah sekolah di sekitar daerah Temerloh dan kawasan berdekatan iaitu: i. ii. iii. iv. v. Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Afzan Chenor. Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Awah. Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Temerloh. Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh. Sekolah Menengah Abu Bakar Temerloh. Seramai 100 orang pelajar dan 15 orang guru sains akan dipilih sebagai sampel kajian. Dimana 20 orang pelajar dan tiga orang guru bagi setiap sekolah. Sampel pelajar adalah dalam lingkungan umur yang sama tetapi berlainan jantina dan bangsa. Pelajar tingkatan empat dipilih kerana PEKA telah dijalankan ke atas pelajar semenjak dari tingkatan empat lagi. Tumpuan kajian untuk guru ialah di kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran sains tulin iaitu biologi, fizik dan kimia. 3.3 REKABENTUK PENYELIDIKAN

Kajian yang dijalankan adalah kajian bentuk tinjauan. Jenis tinjauan yang dipilih adalah jenis tinjauan sekolah. Tinjauan sampel yang dibuat adalah secara rawak. Kajian ini menggunakan soal selidik untuk mendapatkan data. Soal selidik yang diedarkan mengikut dua kategori yang berbeza iaitu guru dan pelajar. Tujuan soal selidik dijalankan adalah untuk mendapatkan pandangan dan membuat tinjauan terhadap penerimaan guru dan pelajar terhadap PEKA.

25 3.4 KAEDAH PUNGUTAN DATA

Sebelum menjalankan tinjauan ke atas sampel, pengkaji terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Pejabat Pendidikan Daerah dan Pihak sekolah. Sebanyak lima buah sekolah menjadi tumpuan kajian. Bagi setiap sekolah soal selidik dibataskan kepada 20 orang pelajar dan tiga orang guru yang mengajar mata pelajaran Sains. Setelah mendapatkan kebenaran menjalankan kajian melalui pengetua sekolah yang berkenaan, pengkaji akan meminta bantuan dari guru-guru panitia sains sekolah berkenaan untuk mengedarkan soal selidik kepada guru-guru dan para pelajar mereka yang telah dipilih. Pengkaji akan memberi penerangan kepada guru panitia berkenaan bahawa segala jawapan yang akan diberikan oleh responden adalah sulit dan hanya untuk tujuan kajian semata-mata. Responden diberikan masasatu hari untuk menjawab soal selidik tersebut. Ini kerana pengkaji berharap agar responden akan menjawab soal selidik tersebut hanya dalam keadaan yang sesuai dan tidak tergopoh gapah. Setelah genap tempoh masa pengkaji akan mengumpulkan soal selidik tersebut dari guru-guru panitia sains yang berkenaan. 3.5 TATACARA ANALISIS DATA

Kesemua data yang telah dipungut akan dianalisa menggunakan kaedah statistik. Dimana setiap item akan dikaji, dinilai dan dibuat pratusan. Pengkaji akan menggunakan perisian SPSS untuk mendapatkan nilai ujian-t. berdasarkan aras kesignifikan (keertian) 0.05, dapat ditentukan sama ada hipotisis yang dibuat oleh pengkaji dapat diterima atau tidak.

26 RUJUKAN Abu Bakar Nordin. 1986. Asas Penilaian Pendidikan. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd. Ahmad Ghazali Ibrahim. 1994. Fokus beberapa pendekatan Penilaian Dalam Matapelajaran Pendidikan Seni Kurikulum Bersepadu Sekolah menengah. Masalah Pendidikan. Jilid 18: 91-97 Aida Rahayu Abdullah Zawawi. 2000. Sikap guru dan pelajar terhadap perlaksanaan PEKA Biologi : satu tinjauan awal. Latihan Ilmiah UKM, Bangi. Crow, L.D, Crow, A. 1983. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Terjemahan oleh Habibah Elias. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Daiton Report. 1968. Enquiry into the flow of cendidates in science and technology into higher education. Her Majesty’s Stationary Office. Ee Ah Meng. 1997. Penilaian Di Bilik Darjah. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd. Flanders, A.N. 1970. Analysing teaching behavior. London. Addison- Wellesby. Fishbein, M dan Ajsen, I.M. 1975. Attitude Behaviour Relation : A Theoretical Analysis and Review of Empirical Research. Psychological Bullentin. 84(5): 885-918. Gange,R.M. 1983. The conditions of learning. Ed. Ke-3. Tokyo : Holt-Sanders. Gross, N.H. 1971. Implementing organizational innovations. New York : Basic Book. Harlen,W. 1999. Purpuse and procedures for assesing science process skill. Assessment in Education: principles, policy & practice 6 (1): 129-144

27

Hurst, P. 1981. Some issues in improving the quality of education. Comparative education. 17(2) : 185-193 Ivan Filmer dan Foh Swee Hiang. 1997. Penilaian Amali Sains Sekolah Rendah: Satu Kajian Perintis. Jurnal Pendidik dan Pendidikan USM, Jilid 15: 33-42. Kelly, G.B. 1955. The psycology of personal constructs. New York ; Norton. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1993. Huraian sukatan mata pelajaran Biologi KBSM. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Laporan Pusat Perkembangan Kurikulum. 1998. Kajian Penguasaan Kemahiran Proses Sains Murid Tahun Enam di Sekolah Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Lembaga Peperiksaan Malaysia. 1999. Panduan PEKA Biologi. Kementerian Pendidikan Malaysia Mokhtar Ismail. 1995. Penilaian di Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan bahasa Dan Pustaka. Mohd Nor Mahmud. 1994. perlaksanaan kurikulum Geografi KBSM : kajian tentang sikap guru dan masalah yang dihadapi dalam pengajaran. Tesis sarjana UKM, Bangi. Mohd Ghazali Ahmad. 1990. sikap pelajar-pelajar SBP terhadap Biologi ; Satu kajian kes di Sekolah Muzaffar Syah, Melaka. Latihan Ilmiah UKM. Per Morten Kid. 1995. Performance Assessment in Science: What are we measuring. Studies in Educational Evaluation, 25 : 179-194.

28

Shamsiah Abdul Samad. 1990. Tinjauan mengenai keberkesanan perlaksanaan sains KBSM di enam buah sekolah Kuala Lumpur. Latihan Ilmiah UKM, bangi. Salbiah Ishak. 1999. Amalan Penilaian Formatif dalam pelaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah oleh guru B.M. dan Matematik. Tesis Sarjana Universiti Kebangsan Malaysia, Bangi. Salbiah Mohd. Som. 2000. Kajian Kes tentang Pelaksanaan Kemahiran Proses Sains Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Biologi Tingkatan 4. Tesis Sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Tamby Subhan Mohd. Meerah. 1999. Dampak Penyelidikan Pembelajaran Sains Terhadap Perubahan Kurikulum. Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.