P. 1
Ayat-Ayat & Hadist Ekonomi Islam

Ayat-Ayat & Hadist Ekonomi Islam

|Views: 11,844|Likes:
Published by ekosusantossi

More info:

Published by: ekosusantossi on Feb 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

AYAT-AYAT & HADIST EKONOMI ISLAM

Ayat-ayat tentang larangan Riba :
Tahap Pertama : QS. al-Rum, 30:39 yang berbunyi :

ام
َ
و
َ
 م
ْ
ت
ُ
ي
ْ
ت
َ
اءَ  ن
ْ
م
ِ
 اب

!
ِ
 "
َ
ب
ُ
#
ْ
ي
َ
$
ِ
 %&
ِ
 '
ِ
ا"
َ
م
ْ
(
َ
 )
ِ
ا*
+
$ا  ,
َ
&
َ
 "ب
ُ
#
ْ
-
َ
 .
َ
*
ْ
/
ِ
 ا
0
ِ
1
+
$  ام
َ
و
َ
 م
ْ
ت
ُ
ي
ْ
ت
َ
اءَ  ن
ْ
م
ِ
 2
3
ا4
َ
5
َ
 6
َ
و.
ُ
-#
ِ
ت
ُ
 0
َ
7
ْ
و
َ
 0
ِ
1
+
$ا  8
َ
9
ِ
$
َ
و:
ُ
&
َ
 م
ُ
;
ُ
 <
ُ
$
ْ
ا
6
َ
"=ُ>
ِ
?
ْ
Artinya :
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar
dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang
orang yang melipat gandakan (pahalanya)!


Tahap kedua : Q.S al-Nisa, !: "#" yang berbunyi :
)
ِ
ا*
+
$ا @'
َ
ا"
َ
م
ْ
(
َ

ْ
A
ِ
1
ِ
4
ْ
(
َ
و
َ
@0
ُ
*
ْ
/ َ ا"A
ُ
B
ُ
.
ْ
C
َ
و
َ
ا@ب
َ
#
D
$ا @م
ُ
;
ِ
E
ِ
Fْ (
َ
و
َ
ا<

ي$
ِ
(
َ
اب

اE َ / َ م
ْ
A
ُ
*
ْ
م
ِ
ن
َ
-#
ِ
&
ِ
اG
َ
1
ْ
$
ِ
اB
َ
.
ْ
ت
َ
/ ْ (
َ
و
َ
H
ِ
I
ِ
اJ
َ
$
ْ
اب
ِ

Artinya:
“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal
sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
mereka memakan harta orang dengan "alan yang batil. #ami
telah menyediakan untuk orangorang yang ka$ir di antara
mereka itu siksa yang pedih.!

Tahap ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba,
yaitu yang bersi$at berlipat ganda dengan larangan yang tegas.
%al ini disampaikan &leh Allah dalam surat Ali 'mran, 3: "30
yang berbunyi:
()* + +,-./)+0* 12 3* 4* 56* 7. 582 59* :; <* 5=*>? @+ +,A.B. C ; /* D* +,E.7 * +F* G* HIJ @)+ 5K* HL<*5H*
M* ,N. AJ3; /. O; P. A)9* @* .

Artinya:
“%ai orangorang yang beriman, "anganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertak&alah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan.!

Tahap terakhir, Allah mengharamkan riba seQara t&tal dengan segala bentuknya.
dalam surat al-RaSarah, T: TUV, TU#, TUW.
0
ُ
K
ُ
J
+
Lَ ت
َ
-
َ
ME
ِ
$
+
ا @N
ُ
"Oُ-
َ
ا@<
َ
4
َ
P
+
Q
ِ
@6
َ

ُ
"Oُ-
َ
P
َ
ا@ب
َ
#
D
$ا @6
َ
"1
ُ
4
ُ
:
ْ
-
َ

َ
-E
ِ
$
+
ا
H
+
R
َ
(
َ
و
َ
اب
َ
#
D
$ا H
ُ
S
ْ
م
ِ
T
ُ
ي
ْ
J
َ
$
ْ
ا ا<
َ
B
+
Q
ِ
ا"$
ُ
اC
َ
م
ْ
A
ُ
B
+
:
َ
ب
ِ
8
َ
$
ِ
U َ V
D
<
َ
$
ْ
ا ن
َ
م
ِ
6
ُ
اK
َ
ي
ْ
W+ $ا
ام
َ
0
ُ
1
َ
&
َ
XA
َ
ت
َ
B
ْ
ا&
َ
0
ِ
ب
D
!
َ
ن
ْ
م
ِ
Y
Z
[
َ
/
ِ
"
ْ
م
َ
\
ُ
ءَا7
َ
ن
ْ
<
َ
&
َ
اب
َ
#
D
$ا N
َ
#
+
R
َ
و
َ
T
َ
ي
ْ
J
َ
$
ْ
ا 0
ُ
1
+

اA
َ
ي&
ِ
م
ْ
;
ُ
!
ِ
ا*
+
$ا ]
ُ
ا^
َ
_
ْ
(
َ
8
َ
9
ِ
$
َ
و:
ُ
&
َ
`
َ
ا/ َ ن
ْ
م
َ
و
َ
0
ِ
1
+
$ا X$
َ
Q
ِ
\
ُ
#
ُ
م
ْ
(
َ
و
َ
a
َ
1
َ
b
َ
c6
َ
و.
ُ
$
ِ
اFَ def g
h
^
ِ
-
ُ
P
َ
0
ُ
1
+
$او
َ
i
ِ
اC
َ
.
َ
j
+
$ا %ب
ِ
#
ْ
-
ُ
و
َ
اب
َ
#
D
$ا 0
ُ
1
+
$ا k
ُ
^
َ
<
ْ
-
َ
l

3
يm
ِ
(
َ
!
3
ا=+4
َ
H
+
4
ُ
den X
'rangorang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. #eadaan
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya "ual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan "ual
beli dan mengharamkan riba. 'rangorang yang telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)( dan urusannya (terserah) kepada
Allah. 'rang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni
penghuni neraka( mereka kekal di dalamnya ()*+). Allah memusnahkan riba dan
menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam
keka$iran, dan selalu berbuat dosa! ()*,).


terakhir dalam surat al RaSarah ayat TUW yang berbunyi :
ن
َ
م
ِ
%
َ
O
ِ
ب
َ
ام
َ
او!
ُ
U َو
َ
0
َ
1
+
$ا ا"Oُت
+
ا ا"*
ُ
م
َ
اءَ ن
َ
-E
ِ
$
+
ا اA
َ
-
h
(
َ
ا-
َ

َ
ي*
ِ
م
ِ
o ْ م
ُ
م
ْ
ت
ُ
*
ْ
4
ُ
6
ْ
Q
ِ
اب
َ
#
D
$ا dep l
Y%ai orangorang yang beriman bertak&alah kepada
Allah dan tinggalkan sisa riba "ika kamu orangorang yang
beriman.!

Syirkah
Zandasan Qur[an \ dalam surat An Nisa ayat "T yang berbunyi
:
:ءاسنلا) ...ثلثلا ىف ءاكرش مهف ... 12 X
]an dalam surat Shaad ayat T!, yang berbunyi :
ضعب ىلع مهضعب يغبيل ءاطلخلا نم اريثك نإو ...
ام ليييلو !ا"لايي#لا ا$ل%عو ا$&م' نيي()لا *إ
... م+ , -. /0 ,

landasan %adistnya, Nabi sa^, bah^a beliau bersabda,
Allah S_T ber$irman:

1لا2 ا3 4 -5$6( 7للا ن إ 5 ا 7ع89 :ر(ر+ ىبا نع
نا; ا<ا8 7ب= اي> اي%+ ?ي=4 نيخ( ميل ايم نيي@(رAلا
<وا< $ب4 Bاو9C ا%ه&يب نم DEر; 7ب=ا> ا%+?=4 C
%adist lain dari Nabi sa^, beliau bersabda:
 
ا3و اخG( مل ام ني@(رAلا ىلع 7للا ?(

Landasan Qur’an
Q! "# $u%a&&'#: 2(
لمH%لاC... 7للا لض8 نم ن$غGب( I9Jا ي8 ن$برض( نور;'و
- /K C
`udharabah
]an dalam QS al aumu[ah:"0
ا$غGباو I9Jا ي8 اورAG3ا8 :L#لا Dيض اMN8
7للا لض8 نم ...
Q.! "# )a*ara+ : 1,-
OP م@ب9 نم Lض8 ا$غGبQ ن4 Rا&E م@يلع SيلPT

Y

.ad's/
 
ا3?يU ناك -5ا 734 ا%ه&ع 7للا ىV9 Wابع نبا Xو9
?بع نب Wابعلا Yب9 اضم 5 ا%لا Z8< ا <ا [لط%لا
7ب 5H&( *و ار"ب 7ب \ل]( * ن4 7ب= ا> ىلع ^رG_ا
لع8 ن ا8 Yب`9 ?بك ! ا< Yب ا< 7ب XرGA( *و ا(<او
و 7يلع 7للا ىل> 7للا 5$U9 7`ر_ aلب8 ن%V \لا<
Bb اE c8 ملU
YDiri&ayatkan dari -bnu Abbas, bah&a .ayyidina Abbas bin Abdul
/uthallib "ika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah
ia mensyaratkan agar dananya tidak diba&a mengarungi lautan,
menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. 0ika menyalahi
peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung "a&ab atas
dana tersebut. Disampaikanlah syaratsyarat tersebut kepada 1asulullah
dan 1asulullah pun membolehkannya. Y b%.R ThabraniX.
 

5 $U9 5 ا 5 ا 7يب4 نع [يه> نب 7ل ا> نع
Zيبلا Yكربلا نهي8 dL2 ملU و 7يلع 7للا ىل> 7للا
* Dيبلل ريعAلاب ربلا ^L;ا و YV9 ا6%لاو لE4 ىل4
Zيبلل

Dari .halih bin .uhaib bah&a 1asulullah bersabda: “Tiga hal yang
di dalamnya terdapat keberkatan: "ual beli secara tangguh, mu2aradhah
(mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan
rumah, bukan untuk di"ual.c b%.R 'bnu `adahX


`ueara[ah
0 اس1ا 23 ر45 6ن7 8ك 94ف ا:ر; <ر=> 2ا ا?@A B@C> ملس7 D7 ا7
EFGH 6I 6ل 0اك Jا EK4هI 23
“Tiada seorang muslim pun yang menaburkan benih atau
menanam tanaman, lalu seekor burung, atau seorang atau
seekor binatang makan sebagian dari padanya, kecuali akan
dinilai sebagai shada2ah.c b%.R Rukhari `uslimX

L@Mا ا>اNO D7 PAرلا QسKRلا
3arilah rizki dari tumbuhtumbuhan bumi b%R. TirmideiX

D7 اهن7 SرT> ا7 رUVI رN4O 8W3 X Y Zا [Q:@ 87ا? :X Y Zا [Q:@ 03 رK? DIا D?
B\ @\ A 23 رK]
Dari ibnu 4mar bah&asanya 1asulullah .A5. telah melakukan
mu6amalah dengan penduduk #haibar dengan separoh hasil yang keluar
dari buah atau bi"ibi"ian. b%R. Rukhari dan `uslimX.

مهل [ا^ف رKثلا _`1 مهل2 اهلK? aQb^> 0ا ىل? اهI مWر^> 0ا مWQل9سف :اKهل E> ا2@ cف2
رK? مWdeا ىRf اهI ا2ر^ف انgش ا7 hلاi ىل? اهI مكر^1) X Y Zا [Q:@
Dan pada satu ri&ayat bagi keduanya:!/ereka minta kepadanya
(1asul) supaya beliau membiarkan mereka dengannya (garapan),
dengan syarat bah&a mereka akan menggarap tanah itu dengan
mendapat separoh dari buahnya. /aka 1asulullah .A5. berkata kepada
mereka :#ami perkenankan kalian padanya menurut syarat itu selama
kami kehendaki!./aka mereka tetap padanya sampai 4mar keluarkan
mereka dari padanya. b%R Rukhari, `uslimX


`ueara[ah yg Terlarang : `engandung unsur penipuan dan
spsekulasi
r
ri^ayat dari %andhalah bin Qais:
j
اkK1 ءا4ش 32 8>2اGlلا [اNFا2 mا1ا>i اKلا ىل? X Y Zا [Q:@ Gه? ىل? 02رeاn> <انلا 0اك
9ف 6ن? رeA hلاGلف ا GW Mj ءارك <انلل Do> مل2 اGW hله>2 ا GW ملس> 2 اGW hله4ف B@Cلا D7
6I < 9I dف 0QKp7 XQلq7 ءcش ا7 bOAf7 g+0hX

Y
'rangorang di zaman 1asulullah .A5. menye&akan tanah dengan
barang yang tumbuh di per"alanan dan yang tumbuh di pinggirpinggir
selokan dan dengan beberapa macam dari tumbuhtumbuhan, lalu
binasa ini, selamat itu. Dan selamat itu binasa ini, dan tidak ada bagi
orangorang se&a menye&a selain ini. 'leh sebab itu 1asululah .A5.
melarang padanya. Adapun sesuatu yang ma6lum dan ditanggung, maka
boleh b%R. `uslimX


ihudaid memberitakan:
ملسr 2 hلi s ا`> اKIرف L@Mا رo1 انك B@ اG7 Eن>GKلا ىف L@M3 8Wا رثكا انك
ان4هنف hل i ملس> 2 L@M3 s ا`r اKI@ 2 L@Mا bjh5kl@+ g+0hX
Y#ami kebanyakan pemilik tanah di /adinah melakukan
muzara6ah, kami menye&akan tanah, satu bagian dari padanya
diperuntukan bagi pemilik tanah, maka kadangkadang (garapan
yang hasilnya diperuntukan bagi) si pemilik tanah itu ditimpa
bencana, sedangkan tanah garapan yang lainnya selamat. Dan
kadangkadang yang lain itu ditimpa bencana, sedang yang
lainnya selamat. 'leh karenanya kami dilarang b%R.RukhariX


]asar hukum dib&lehkannya melakukan musaSah antara lain
adalah hadis Rasulullah SA_:
ا7 رUVI رN4O 8W3 X Y Zا [Q:@ 87ا? :X Y Zا [Q:@ 03 رK? DIا D?
t64ل? ubR7 aا2@ ) B@\ A 23 رK] D7 اهن7 SرT>
Dari ibnu 4mar bah&asanya 1asulullah .A5. telah
melakukan mu6amalah dengan penduduk #haibar dengan
separoh hasil yang keluar dari buah atau bi"ibi"ian. b%R.
Rukhari dan `uslimX.

`usaSah: ierdasama untuk tanaman tahunan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->