PELAJARAN 5 ALAT-ALAT OPTIK

(a)Pendahuluan Suatu objek dapat dilihat oleh seseorang pemerhati apabila imej yang dihasikan oleh kanta mata jatuh pada retina. Saiz imej yang dilihat berkadar terus dengan sudut penglihatanθ.Sudut penglihatan ialah sudut yang dicakup oleh objek dan imej pada mata.

Ciri imej terakhir dalam sebuah kanta pembesar adalah:………………………………………………… ……… Selain daripada itu kedudukan objek perlu dilaraskan supaya jarak imej 25 cm daripada mata manusia. Pembesaran linear bagi kanta pembesar, m =v/u Untuk menambahkan pembesaran linear kanta pembesar ialah dengan menambahkan kuasa kanta yang digunakan.Ini dapat dilakukan dengan menambahkan ketebalan kanta.Masalahnya apabila kanta terlalu tebal imej terhasil adalah kabur dan terherot kerana berlakunya aberasi sfera dan aberasi kromat. (c)(Mikroskop Majmuk Digunakan untuk melihat objek-objek yang seni. Terdiri daripada dua buah kanta cembung berkuasa tingggi @panjang fokus pendek iaitu kanta objek dan kanta mata. Walau bagaimana pun fm > fo Pada pelarasan normal Fo < u < 2 Fo

Mata manusia yang normal adalah terhad bidang penglihatannya iaitu tidak boleh melihat objek yang terlalu jauh,dekat ataupun kecil. Oleh itu alat-alat optik seperti seperti teleskop dan mikroskop digunakan untuk membesarkan sudut penglihatan. Jarak terdekat untuk penglihatan jelas manusia ialah 25 cm. Disebabkan kanta cembung boleh berubahubah ciri imejnya, maka kebanyakan alat-alat optik menggunakan kanta cembung. Untuk mengkaji alat-alat optik kita mesti mengetahui (i)kegunaan (ii)struktur (iii)pelarasan normal (iv)rajah sinar (v)ciri imej terakhir (b) Kanta Pembesar (Mikroskop Ringkas) Digunakan untuk membesarkan imej satu objek yang dilihat. Terdiri daripada sebuah kanta cembung berkuasa tinggi @ panjang fokus yang pendek. Pada pelarasan normal u < f

Disebabkan Fo < u < 2 Fo maka ciri imej yang terhasil oleh kanta objek adalah:……………………………… …………… Imej bagi kanta mata menjadi objek pula kepada kanta mata. Disebabkan u < Fm maka ciri imej terakhir dalam sebuah mikroskop adalah:………………………………… …………. (d)Teleskop Digunakan untuk melihat objek-objek yang jauh. Terdiri daripada dua buah kanta cembung iaitu kanta objek dan kanta mata. Kanta objek mempunyai panjang fokus yang panjang@

berkuasa rendah manakala kanta mata mempunyai panjang fokus yang pendek@kuasa tinggi. Oleh itu fo > fm Pada pelarasan normal Fo dan Fm adalah bertindih @ Jarak antara dua kanta = fo + fm

filem untuk memfokuskan cahaya kepada filem. Pengatup dan diafragma mengawal kuantiti cahaya yang terkena filem. Pada pelarasan normal u → ∞ Ciri imej dalam sebuah kamera adalah: ………………………………………………………… ………….. (f)Projektor Slaid

Disebabkan kanta objek memfokuskan objek yang jauh (u→∞) maka ciri imej yang dihasilkan oleh kanta objek adalah: ………………………………………………………… ……………… Imej bagi kanta objek menjadi objek pula kepada kanta mata. Disebabkan u = fm maka ciri imej terakhir dalam sebuah teleskop adalah: ………………………………………………………… ……………… Pembesaran sebuah teleskop adalah = fo fm Untuk menambahkan pembesaran sebuah teleskop biasanya fo ditambah dan diameter kanta objek ditambah supaya lebih banyak cahaya yang masuk dan dengan itu imej kelihatan lebih terang. (e)Kamera

Cermin cekung memantulkan cahaya daripada sumber dan menumpukannya kepada kondenser. Kanta kondenser mengumpul dan menumpu cahaya dari sumber cahaya ke slaid supaya menjadi sangat terang. Pada pelarasan normal slaid berada antara F dan 2F (atau F < u < 2F) kanta cembung.Selain daripada itu slaid mestilah diletakkan songsang. Ciri imej terakhir dalam projektor slaid adalah: ………………………………………………………… ……………

(g) Rumusan Gelang memfokus menyelaraskan jarak antara kanta dengan

Alat Optik Kanta Pembes ar

Kanta diigunakan

Pelarasan normal

Ciri imej terak hir

L5
1 Pernyataan yang manakah berikut adalah benar? A B C Saiz imej bertambah apabila sudut penglihatan berkurangan Jarak terdekat untuk penglihatan jelas manusia ialah 15 cm Alat-alat optik membantu membesarkan sudut penglihatan Kanta cekung digunakan pada kebanyakan alat-alat optik.

Mikrosk op 2

D

Objek bagi sebuah kanta pembesar mestilah berada pada jarak kurang daripada panjang fokus sama dengan panjang fokus dua kali panjang fokus infiniti

Telesko p

A kanta B C D 3

Apabila kita melihat tulisan di dalam buku dengan menggunakan kanta pembesar,ciri imej yang terhasil adalah A B C D membesar,tegak,maya membesar,tegak,songsang membesar,songsang,nyata membesar,songsang,maya

Kamera 4

Pasangan paling sesuai untuk membina sebuah mikroskop majmuk adalah

Projekt or Slaid

A Dua kanta cekung mempunyai panjang fokus 3 cm dan 120 cm B Dua kanta cembung mempunyai panjang fokus 3 cm dan 120 cm C Dua kanta cekung mempunyai panjang fokus 3 cm dan 5 cm D Dua kanta cembung mempunyai panjang fokus 3 cm dan 5 cm 5 Yang manakah antara jenis kanta yang sesuai dijadikan kanta mata dalam sebuah mikroskop majmuk? A B Kanta cekung berkuasa rendah berbanding dengan kanta objek Kanta cembung berkuasa rendah berbanding dengan kanta objek

TUTORIA

C D

Kanta cekung berkuasa tinggi berbanding dengan kanta objek Kanta cembung berkuasa tinggi berbanding dengan kanta objek.

C E

22.5 cm 50.0 cm

D

45.0 cm

6 Pernyataan yang manakah berikut adalah benar mengenai sebuah mikroskop majmuk? Panjang fokus kanta objek lebih daripada panjang fokus kanta mata B Kanta objek dan kanta mata adalah berkuasa tinggi C Imej akhirnya adalah membesar,tegak,maya D Digunakan untuk melihat objek yang jauh 7 Imej yang dihasilkan oleh kanta objek bagi sebuah mikroskop majmuk adalah, A B C D maya,mengecil,songsang nyata,membesar,songsang maya,membesar,songsang nyata,membesar,tegak A

11 Panjang fokus kanta objek dan kanta mata sebuah teleskop adalah 100 cm dan 5 cm masing-masing. Pembesaran linear teleskop adalah A C E 0.05 100 500 D B 20 105

12 Sebuah teleskop mempunyai dua buah kanta cembung berkuasa 4.0 D dan 20.0D.Pembesaran dan jarak antara kedua-dua kanta adalah Pembesa ran 5 5 4 4 Jarak kedua -dua kanta /cm 24.0 30.0 30.0 24.0

A B C D

8 Pasangan kanta yang paling sesuai untuk membina sebuah teleskop adalah A Dua kanta cekung mempunyai panjang fokus 3 cm dan 120 cm B Dua kanta cembung mempunyai panjang fokus 3 cm dan 120 cm C Dua kanta cekung mempunyai panjang fokus 100 cm dan 120 cm D Dua kanta cembung mempunyai panjang fokus 100 cm dan 120 cm 9 Pernyatan manakah benar mengenai kanta objek dan kanta mata sebuah teleskop? Kuasa kanta objek rendah tinggi rendah tinggi Kuasa kanta mata tinggi rendah rendah tinggi

13 Perubahan yang perlu dilakukan ke atas sebuah teleskop supaya pembesaran bertambah dan imej yang lebih jelas adalah A B C D mengurangkan panjang fokus kanta mata dan menambahkan diameternya menambahkan panjang fokus kanta mata dan menambahkan diameternya mengurangkan panjang fokus kanta objek dan menambahkan diameternya menambahkan panjang fokus kanta objek dan menambahkan diameternya

A B C D

14 Ciri-ciri imej terakhir dalam sebuah teleskop adalah A maya,tegak,membesar,berada pada fokus utama kanta mata nyata,songsang,membesar,berada di

10 Dua kanta cembung mempunyai kuasa 2.5D dan 20 D masing-masing digunakan dalam sebuah teleskop.Jarak antara kedua-dua kanta adalah A 8.0 cm B 17.5 cm

B infiniti C maya,songsang,membesar,berada di infiniti

15 Kesamaan yang terdapat di antara mikroskop dan teleskop adalah A B C D Kedua-duanya mempunyai kanta mata yang panjang fokusnya panjang Imej akhir kedua-duanya membesar,songsang dan maya Jarak antara kedua kanta bersamaan jumlah panjang fokus kanta objek dan kanta mata Imej bagi kanta objek bagi keduaduanya membesar,nyata, songsang.

tingginya 0.6 cm diletakkan di hadapan kanta pembesar tersebut. (a) Dengan menggunakan skala 1 cm : 2 cm,lukiskan rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana kanta cembung itu bertindak sebagai kanta pembesar.

16 Ciri-ciri imej dalam sebuah kamera adalah A B C D Maya,tegak membesar Nyata,songsang,mengecil Maya,songsang,mengecil Nyata,tegak,membesar

(b) 17 Kedudukan slaid dalam sebuah projektor slaid adalah A bersamaan panjang fokus kanta B kurang daripada panjang fokus kanta C bersamaan 2 kali panjang fokus kanta. D lebih daripada panjang fokus kanta tetapi kurang daripada 2 kali panjang fokus kanta 18 Ciri imej bagi sebuah projektor slaid adalah A B C D membesar,nyata,tegak membesar,nyata,songsang mengecil,maya,tegak mengecil,nyata,songsang

Nyatakan ciri imej yang terhasil.

................................................................ ........................ (c) Jika sebuah skrin diletakkan di belakang kanta pembesar tersebut,apakah yang terjadi? ................................................................ ........................ (d) itu. Tentukan kuasa kanta pembesar

19 Antara alat-alat berikut yang manakah menghasilkan imej yang nyata? 21 A Teleskop pembesar C Mikroskop B D Kanta Projektor slaid

20 Sebuah kanta cembung yang mempunyai panjang fokus 4 cm digunakan sebagai kanta pembesar.Satu objek yang

Dua sinar cahaya PQ dan RS yang selari memasukki kanta A. (a) Mengapakah sinar cahaya PQ dan RS adalah selari. ................................................................ ........................ (b) Nyatakan panjang fokus bagi (i) Kanta A .................................................... ............................ Rajah menunjukkan susunan kanta untuk sebuah mikroskop majmuk yang menggunakan kanta yang berkuasa +16 D dan + 20 D. (a) Lengkapkan gambar rajah sinar pada rajah di atas (b) Nyatakan ciri terakhir yang dibentuk oleh mikroskop tersebut. ................................................................ ........................ (c) Bagaimanakah mikroskop membesarkan satu objek? ................................................................ ........................ ................................................................ ........................ (d) Nyatakan dua perbezaan antara mikroskop dan teleskop. itu. ................................................................ ........................ ................................................................ ........................ ................................................................ ........................ (g) Apakah perubahan yang perlu dilakukan supaya pembesaran dan kecerahan imej bertambah. 23 (e) Pada rajah di atas (i) Lengkapkan sinar cahaya sehingga mendapat imej akhir teleskop (ii) Tandakan sebagai I bagi imej yang dibentuk oleh kanta A. (f) Nyatakan ciri terakhir bagi teleskop (ii) Kanta B .................................................. .............................. (c) Brapakah jarak antara kanta A dan kanta B

(d) Berapakah pembesaran linear teleskop itu?

22 Rajah menunjukkan dua kanta cembung yang berkuasa 0.5 D dan 5D yang digunakan dalam sebuah teleskop astronomi.Kedua-dua kanta dilabelkan A dan B masing-masing.

Rajah di atas menunjukkan sebuah projektor slaid.

(a) Apakah kegunaan sebuah projektor slaid? ................................................................ ........................ (b) Nyatakan kegunaan bagi (i) cermin cekung ................................................................ ........................ (ii) kanta kondenser ................................................................ ........................ (c) Nyatakan dua pelarasan normal yang anda perlu lakukan semasa menggunakan projektor slaid itu. ................................................................ ........................ …………………………………………………… …………….. (d) Nyatakan ciri-ciri imej yang terhasil pada projektor slaid itu. ................................................................ ........................ (e) Sekeping slaid yang mempunyai luas 4 cm2 diletakkan pada jarak 25 mm dari kanta cembung menghasilkan imej yang tajam pada sebuah skrin yang jauhnya 250 mm dari slaid.Hitungkan (i) pembesaran linear imej

H I

Periskop Binokular

24 Jadual menunjukkan lima jenis alat optik. (a) Nyatakan ciri yang sama bagi kelimalima alat optik Tersebut. ……………………………………………… …………… (b) Kumpulkan alat-alat optik tersebut berdasarkan cirinya.

(c) Lukis sebuah rajah sinar bagi alat H.

(d) Jika alat F mengandungi dua kanta cembung yang mempunyai panjang fokus 20 cm dan 400 cm masingmasing , hitungkan (i) Jarak antara kedua-dua kanta

(ii) Pembesaran linaear. (ii) luas imej pada skrin

(iii) panjang fokus kanta cembung.

Simbol E F G

Alat optik Kanta pembesar Teleskop Mikroskop

25 (a) Anda diberi dua buah kanta cembung A dan B masing-masing mempunyai panjang fokus 10 cm dan 200 cm masingmasing. (i) Huraikan bagaimanakah anda menggunakan kedua-dua kanta itu menjadi sebuah teleskop. (ii) Berapakah jarak antara kedua-dua kanta itu?

(iii) Tentukan kuasa pembesaran teleskop itu. . (b) Huraikan struktur sebuah projektror slaid. Bagaimanakah anda mengubahsuaikan sebuah projektor menjadi sebuah kamera.