Kompleks Kementerian Kewangan

N0.5, Persiaran Perdana
Presint 2 62592 PUTRAJAYA

Ketua Setiausaha Perbendaharaan 'Secreeary General o f Treasury)

Tel. Telefaks Telex Laman Web

: 03-88823333 : 03-88824224 : FEDTRY MA 30242 : www.ueasury.gov.my

Sernua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Y.Bhg Tan SrilDatuk/Dato'/TuanlPuan, Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2009 Alat Komunikasi Mudah Alih: i.
ii.

- Peraturan Mengenai Kemudahan

Kaedah Penetapan Harga Jualan Telefon Bimbit Kepada Pegawai Dan Pesara; dan Pembelian Secara Pakej. Dengan horrnatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Seperti Y.Bhg Tan Sril Datuk/ Dato'l tuanl puan sedia rnaklurn, Perbendaharaan telah rnengeluarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2009 (PP4109) iaitu Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih berkuat kuasa mulai 1 Februari 2009. Susulan daripada pekeliling tersebut, Perbendaharaall bersetuju untuk rnenetapkan beberapa peraturan tambahan bagi rnernudahkan pelaksanaan seperti berikut: 2.1. Perenqqan 14: Kadar harga jualan alat komunikasi rnudah alih yang boleh ditawarkan kepada pegawai pengguna atau pesara berkenaan adalah seperti berikut:

2.2.

Perenasan 16: Perolehan alat komunikasi mudah alih yang boleh dipakejkan adalah bagi pegawai yang berada dalarn kumpulan kadar kelayakan yang sama sahaja.

3.

Peraturan ini berkuat kuasa mulai tarikh surat ini dikeluarkan.

Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" S a y v a n g menurut perintah,

*

-

(Tan Sri Dr. Wan Abdul

Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Malaysia Akauntan Negara Malaysia