P. 1
Kertas Percubaan Sains Sukan Kertas 2

Kertas Percubaan Sains Sukan Kertas 2

|Views: 569|Likes:
Published by noraibrahim

More info:

Published by: noraibrahim on Feb 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2015

pdf

text

original

SULIT

Nama :……………………………………….. Angka Giliran…………….
PENGETAHUAN SAINS SUKAN
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENGETAHUAN SAINS SUKAN
Kertas 2
!a Jam Tiga P!l!" #init
JANGAN BUKA KERTAS S$ALAN INI SEHINGGA IBERITAHU
4571/2 [ lihat Sebelah
Unt!k Keg!naan Pemeriksa
Ba"agian S%alan #arka"
A
&
2
'
(
)
*
+
,
-
&.
JU#LAH
B
&
2
'
(
JU#LAH
JUMLAH BESAR
&. Kertas s%alan ini mengan/!ngi /!a
0a"agian: Bahagian A dan Bahagian B.
2. Ja1a0 sem!a s%alan /alam Ba"agian A /an
DUA s%alan Ba"agian B.
'. Ja1a2an 0agi ke/!a3/!a 0a"agian ini
"en/akla" /isera"kan 0ersama3sama.
(. Ja1a2an Bahagian A "en/akla" /i4a1a0
2a/a r!angan 5ang /ise/iakan /alam kertas
s%alan. Langka" 2enting /alam ker4a
mengira "en/akla" /it!n4!kkan /engan 4elas.
). Ja1a2an Bahagian B "en/akla" /it!lis /i
/alam kertas 4a1a2an 5ang /ise/iakan /an
/ike2ilkan 0ersama /engan 0a"agian A.
*. Ja1a2an /i Ba"agian B mestila" 4elas /an
2a/at. Gam0ara4a"6 gra76 4a/!al /an sem!a
5ang 0erkaitan 0%le" /ig!nakan !nt!k
men4elaskan 4a1a2an an/a.
+. #arka" maksima 5ang /i2er!nt!kkan
/it!n4!kkan /alam k!r!ngan 2a/a "!4!ng
tia23tia2 s%alan.
,. #esin kira 0%le" /ig!nakan 0agi mem0ant!
8al%n
Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak
4571/2
Kertas 2
2 Jan 30 Minit
SULIT
BAHAGIAN A
Ra4a" &
&. Gam0ara4a" men!n4!kkan sat! 2erlak!an keagresi7an /alam s!kan 0%la se2ak
a9 Namakan keagresi7an 5ang 0erlak! ke2a/a atlet A.

…….……………………………………………………………………………
:& marka";
09 Berikan SATU 8%nt%" 2erlak!an keagresi7an 5ang sama se2erti
gam0ara4a" /i atas.
…….……………………………………………………………………………
:& marka";
89 N5atakan UA 7akt%r 5ang mem2engar!"i keagresi7an.
i. …….……………………………………………………………………………
ii. …….……………………………………………………………………………
:2 marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah 2
Atlet A
Atlet B
SULIT

2. Pern5ataan /i atas menerangkan tentang kesan 2engli0atan /alam s!kan.
a9 Namakan UA agen 5ang mem2engar!"i in/i<i/! ke /alam s!kan.
i. ….……………………………………………………………………………
ii. …….………………………………………………………………………..
:2 marka";
09 Senaraikan UA kesan 2%siti7 ter"a/a2 in/i<i/! 5ang meli0atkan /iri
/alam s!kan.
i. …….……………………………………………………………………………
ii. …….…………………………………………………………………………..
:2 marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah '
Pengli0atan /alam s!kan 0%le"
meng"asilkan kesan 2%siti7 /an negati7
SULIT
J%"an
Ra4a" 2
'. Ra4a" 2 men!n4!kkan 4a/!al sat! 2ertan/ingan.
a) Namakan sistem 2ertan/ingan /i atas.
…….……………………………………………………………………
:& marka";
09 Bera2aka" 0ilangan 2erla1anan 0agi 2ertan/ingan /i atas=
…….……………………………………………………………………
:& marka";
89 Senaraikan UA ke0aikan sistem 2ertan/ingan /i atas.
i. ……………………………………………………………………………
ii. ……………………………………………………………………………
:2 marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah (
B
C
D
E
F
G
H
A
SULIT

Ra4a" '
(. Ra4a" ' /i atas men!n4!kkan /!a l%kasi !nt!k mengesan /en5!tan na/i.
a9 Namakan ke/!a3/!a l%kasi terse0!t
> : ...........................................................................................................
? : ...........................................................................................................
:2 marka";
09 Sekiran5a se%rang atlet mem2!n5ai ka/ar /en5!tan 4ant!ng se0an5ak
+. /en5!tan seminit /an isi2a/! str%k se0an5ak ,. ml. Hit!ngkan ka/ar
kel!aran 4ant!ng atlet terse0!t.
…….………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
:2 marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah )
X
Y
SULIT

> : LARIAN &. K# ? : L$#PAT JAUH
Ra4a" (
). Sistem tenaga 5ang 0er0e@a /ig!nakan 0agi akti<iti 7i@ikal 5ang 0er0e@a.
a9 Ber/asarkan ra4a" ( /i atas6 n5atakan sistem tenaga 5ang /ig!nakan.
> :...........................................................................................................
?: ...........................................................................................................
:2 marka";
09 N5atakan /!a 8%nt%" akti<iti s!kan lain 5ang mengg!nakan sistem
tenaga se2erti /alam akti<iti ?.
…….………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
:2 marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah *
SULIT
*. Sit!asi /i atas /ialami %le" se%rang atlet /alam s!at! 2ertan/ingan.
a9 Ber/asarkan 2ern5ataan /i atas6 n5atakan /!a 7akt%r 5ang men5e0a0kan
sit!asi ini 0%le" 0erlak!.
i. ................................................................................................................
ii.................................................................................................................
:2 marka";
09 Pili" sala" sat! /i Aa9 /an "!raikan se8ara ringkas
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
:2 marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah +
Seorang atlet engalai
!ele"#an otot "ele$a"
en%ertai $ertan&ingan
erenta" &e"a
SULIT
Ra4a" )
+. Ra4a" ) /i atas men!n4!kkan 2irami/ makanan.
a) Namakan k!m2!lan makanan S /i atas.

…….……………………………………………………………………………
:& marka";
b) N5atakan 0ent!k 2eng!raian tenaga 5ang /i"asilkan %le" k!m2!lan S /i
atas.
….………………………………………………………………………………
:& marka";
89 Berikan UA kesan kek!rangan n!trien ke2a/a atlet.
i ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
ii ………………….…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
:2 marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah ,
S
SULIT
Pela!#
+ ela + ela
Peng#'i
Ra4a" *
,. Ra4a" /i atas men!n4!kkan sala" sat! !4ian ke8ergasan 7i@ikal.
a) N5atakan k%m2%nen ke8ergasan 5ang /i!4i 2a/a ra4a" * .
..………………………………………………………………………………
:& marka";
b) Namakan !4ian ke8ergasan /i atas.
…………………………………………………………………………………
:& marka";
c) Namakan sat! !4ian lain 5ang meng!4i k%m2%nen ke8ergasan sama se2erti
/i Aa9.
..…………………………………………………………………………………
:& marka";
/9 Berikan SATU 2erlak!an kema"iran s!kan 5ang memerl!kan k%m2%nen
ke8ergasan /i atas.
..…………………………………………………………………………………
:& marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah -
SULIT
Ra4a" +
9. Ra4a" /i atas men!n4!kkan 4enis 2emin/a"an 2em0ela4aran kema"iran m%t%r.
a9 N5atakan 4enis 2emin/a"an 2em0ela4aran 5ang /i1akili %le" B
…….………………………………………………………………………..
:& marka";
09 Berikan sat! 8%nt%" sit!asi /alam s!kan 5ang menggam0arkan
2emin/a"an 2em0ela4aran B.
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
:& marka";
89 N5atakan 2er0e@aan 2emin/a"an 2em0ela4aran 2%siti7 /engan
2emin/a"an 2em0ela4aran si7ar.
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
:2 marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah &.
PE#INAHAN
PE#BELAJARAN
Q SICAR P$SITIC
SULIT
Ra4a" ,
&.. Ra4a" /i atas menggam0arkan sistem 5ang menga1al 2ergerakan asas t!0!".
a9 Namakan sistem B.
…….…………………………………………………………………………….
:& marka";
09 N5atakan 7!ngsi sala" sat! sistem 0i%l%gi &.. a9.
…….
…………………………………………………………………………….
:& marka";
89 Sistem P ter0a"agi ke2a/a /!a 4enis. Nama /an 0an/ingkan ke/!a3/!a
4enis sistem 5ang ter/a2at /alam sistem P.
…….
…………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
:2 marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah &&
SISTEM Y!" ME!"#L
$E%"E%K! SS
SISTEM
S&MT&SE!S&%I
SISTEM $ SISTEM '
SULIT
BAHAGIAN B
Ra4a" -
&. Ra4a" -6 menggam0arkan se%rang a"li 4a1atank!asa se0!a" 2ert!0!"an s!kan
se/ang men4alankan t!gasann5a.
a9 Jelaskan t!gas3t!gas 4a1atank!asa 5ang /igam0arkan /alam ra4a" /i
atas. :( marka";
09 H!raikan TIGA s!m0er !tama ke1angan 5ang 0%le" /i2er%le"i !nt!k
mengel%lakan ke4%"anan terse0!t. :* marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah &2
Ke4%"anan B%la
Se2ak + Se0ela"
23+ $g%s 2..*
Per0elan4aan
R# 2*.....
Sa5a a/ala" sala"
se%rang A"li
Ja1atank!asa
Ke1angan
SULIT
2. Sistem kar/i%<ask!lar 5ang e7isien akan mem!/a"kan sese%rang atlet
melak!kan akti<iti lati"an 5ang le0i" men8a0ar.
a9 Jelaskan se8ara ringkas 2eranan atri!m /an <entrikel /alam men4alankan
7!ngsi sistem kar/i%<ask!lar.
:* marka";
09 Hi2ertr%7i /an atr%7i 4ant!ng a/ala" 2er!0a"an32er!0a"an 5ang 0%le"
0erlak! 2a/a str!kt!r 4ant!ng. Be@akan 8iri38iri "i2ertr%7i /an atr%7i
4ant!ng.
:( marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah &'
SULIT
Ra4a" &.
'. Ra4a" &.6 men!n4!kkan se%rang atlet se/ang 0erlati" /alam 8!a8a 5ang 2anas
a9 H!raikan UA kesan 5ang m!ngkin /ialami %le" atlet /i atas.
:( marka";
09 Terangkan TIGA 8ara 5ang 0%le" /iam0il 0agi mengelakkan kesan
/i atas.
:* marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah &(
SULIT
(. Pem0ela4aran kema"iran m%t%r /i2engar!"i %le" 0e0era2a 2em0%le"!0a".
a9 N5atakan 2em0%le"!0a"32em0%le"!0a" /alam 2em0ela4aran kema"iran
m%t%r.
:( marka";
09 Terangkan 8iri38iri 2er0e@aan in/i<i/! /ari segi ke!2a5aan 2erse2si
m%t%r.
:* marka";
4571/2 [ Lihat Sebelah &)
KER(AS S)ALAN (AMA(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->