Bab 4 : Zaman Jahiliyah

(1) Maksud a) Bahasa Arab 1. Dalam bahasa Arab, Jahil bermakna tiada ilmu pengetahuan. b) Kebenaran 1. Masyarakat Arab digelar jahil kerana tidak menerima kebenaran ajaran para nabi dan rasul. c) Tidak Sembah 1. Tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi menyembah berhala dan animisme. d) Akhlak 1. Akhlah mereka rendah kerana bersifat angkuh, zalim dan degil. (2) Ciri-Ciri (i) Agama a) Wathani 1. Agama yang menyembah patung-patung berhala. b) Khurafat 1. Kepercayaan kepada ilmu sihir, menilik nasib, pakai cincin tembaga untuk menjadi kuat san roh orang mati menjadi burung. c) Animisme 1. Menyembah alam seperti pokok, batu, matahari. d) Samawi 1. Agama Kristian, Yahudi dan Hanif. (4) Sifat-Sifat Terpuji Nabi Muhammad s.a.w (ii) Sosial a) Siddiq a) Tidak Bermoral 1. Berkata benar sehingga tidak bermoral dipercayai dan 1. Mengamalkan perbuatanbaginda sentiasaspt judi, zina digelar al-Amin. dan arak. b) Amanah b) Kedudukan Wanita 1. Khadijah memberi modal yang besar untuk diperniagakan. 1. Wanita dipandang rendah – tidak diwarisi harta ibu bapa, (5) Kerasulan Baginda bayi perempuan ditanam hidup-hidup (dianggap c) menjatuhkan maruah keluarga). Tabliq 1. Untuk mengubah masyarakat sekelilingnya yang tidak 1. Menyampaikan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh bermoral dan taasub, baginda mengasingkan diri daripada walaupun menghadapi halangan. kepada Allah di Gua c) Perkahwinan masyarakat dengan bertahannuth 1. Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita dan Hirak, Bukit Nur. d)sesiapa sahaja yang disukai. bertahannuth di Gua Hirak, Fatanah 2. Selepas 6 bulan berulang alik 1. Bijak6 Ogos 610 M , masalah persengketaan akibat pada menyelesaikan Allah menurunkan wahyu pertama perletakan (iii) Ekonomi Hajar Aswad. melalui malaikat Jibril kepada baginda. 3. Wahyu pertama terdapat dalam Surah al-Alaq ayat 1-5, 10. Abu e) menyuruh umat Islam supaya membaca untuk mendapat Lain-Lain a) Riba Talib mencadangkan baginda menjalankan perniagaan Khadijah walaupun amalan riba dan 1. Sentiasa merendah diribinti Khuwailid supaya baginda 1. Perniagaan dilakukan berdasarkankedudukan baginda ada ilmu bagi membina masyarakat dan meningkatkan pekerjaan tinggi dan dihormati semua. penindasan. tetap. tamadun. 11. Khadijah memberi modal yang besarmembantu isteri 2. Pengasih dan bertimbang rasa seperti kerana tertarik 4. Wahyu kedua amanah dan kebolehan baginda. dengan dan di Surah al-Mudassir ayat 1-7, memasaksifat menjahit. sebagai Rasululah @ Pesuruh mengisytiharkan baginda 12. Sikap lembut dalam percakapan dan kebolehan 3. Memberi pedidikan agama secukupnya dan menjadikan Allah dan mewajibkan baginda menyebarkan agama Islam mengambil hati orang yang anak-anak. dirinya sebagaimanusia.untukberurus niaga menyebabkan kepada semua teladan keuntungan menjadi berlipat ganda. 4. Bersifat penyayang terhadap orang tua dan akidah(agama) kanak-kanak. 5. Langkah pertama bagindakebijaksanaan dan kebolehan 13. Perasaan hormat kerana ialah mengubah semula kota 5. Sifat pemaaf terserlah semasa pembukaan masyarakat Arab dengan menanam keimanan kepada baginda berniaga membawa Makkah pada tahun 630 M. kepada perkahwinan di Allah Yang Maha Esa. Khadijah. antara baginda dengan \ b) Eksploitasi 1. Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin. c) Keuntungan 1. Para pedagang hanya mementingkan keuntungan dan kekayaan sahaja. (6) Cara-Cara d) Merompak Islam Disebarkan 1. Ada golongan yang merompak barangan daripada kafilah (i)di padang pasir. (selama 3 tahun) Secara Rahsia a) Politik (iv)Ahli Keluarga 1. Isteri baginda Khadijah binti Khuwalid, sepupu baginda Ali bin Abu Talib dan anak angkat baginda Zaid bin a) Kabilah Harithah. 1. Mereka hidup secara berpuak atau berkelompok yang terdiri daripada suku tertentu di satu kawasan yang b)dikenali sebagai kabilah. Sahabat Rapat 1. Mula-mula Abu Bakar al-Siddiq dan melaluinya Uthman bin Affan, b) Syeikh Zubair bin Awan dan Al-Arqam bin Abu Arqam. 1. Ketua kabilah yang merupakan lambang perpaduan kaum. 2. Syarat menjadi syeikh ialah mesti disukai ramai, matang, c) berani, gagah dan pandai berpidato. Rumah al-Arqam 1. Menjadi pusat kegiatan Islam yang pertama di Makkah dan baginda menggunakanya untuk sebarkan Islam secara c) Semangat Assabiyah meluas. 1. Anggota kabilah bersikap fanatik terhadap kabilahnya. 2. Kerana di padang pasir yang kering kontang semua orang d)harus hidup bersama. Akhlak Baginda 1. Akibatnya para sahabat menyebarkan Islam mendapat Kejujuran muncul sikap menuntut bela mempertahankan 3. sambutan di kalangan maruah kabilahnya. golongan bawahan dan bangsawan. e) Sebab al-Basus d) PerangRahsia 1. Strategi dalam penyebaran perkara kecil mencetuskan 1. Akibat semangat assabiyah,Islam secara berperingkat. 2. peperangan yang besar. Bilangan umat Islam masih kecil untuk menghadapi cabaran. 2. Cth : Perang al-Basus di antara Bani Taghib dengan Bani Bakar tercetus kerana ahli Bani Bakar membunuh ahli (ii) Secara Terbuka (selama 10 tahun) Bani Taghlib. a) Sebab 1. Menyebarkan Islam secara terbuka kepada masyarakat (3)Makkah setelah menerima perintah Allah (wahyu). Latar Belakang Nabi Muhammad s.a.w 1. Berasal Kerabat keturunan Qusai bin Kilab, Seorang b) Kaum daripada Baginda 1. pemimpin Makkah yang terkenal. bin Abu Talib setelah Mengadakan ceramah di rumah Ali 2. Dilahirkan pada 12 Rabiulawal Tahununtuk melaksanakan bermusyawarah dengan para sahabat Gajah atau 20 April 570 M diAllah. datuknya Abdul Muttalib. perintah rumah 3. Bapakaum kerabat menerima Islam tetapidunia semasa 2. Ada baginda, Abdullah telah meninggal ada yang baginda dalam kandungan ibunya. saudara baginda. menentang seperti Abu Lahab, bapa 4. Diserahkan kepada Halimatus Sadiyah untuk disusui dan c) dipelihara. Makkah Penduduk 5. Semasa berumur 6 tahun, bonda baginda Aminah binti 1. Mengadakan ceramah secara terbuka untuk semua Wahab telah meninggal dunia. setelah menerima penduduk di Bukit safa, Makkah 6. Baginda dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh perintah Allah. 2. keluarga bapa saudara baginda, Abu Talib. Semua pemerintah Makkah telah hadir seperti ketua Bani 7. Baginda pernah mengembala kambing milik bapa Abdul Muttalib, Bani Tamim, Bani Asad dan Bani saudaranya, Abu Talib. Zuhrah. 8. Semasa berumur 12terganggu kerana Abu Lahab bapa 3. Dakwah Islamiyah tahun, baginda ikut rombongan saudaranyabaginda. ke Syam. menghina berdagang 9. Semasa singgah di Basra, seorang pendeta Nasrani 6. Seterusnya baginda menggesa masyarakat Arab bernama Buhaira meramalkan seperti membunuh, mencuri meninggalkan perbuatan jahil kerasulan baginda. dan menindas sesama manusia.

f) Ekonomi 1. Pengukir dan peniaga patung berhala akan tergugat ekonomi mereka kerana dilarang sembah berhala. (7) Tokoh Yang Menerima Islam a) Golongan Hamba 1. Bilal bin Rabah yang diseksa dengan lehernya dijerut dengan tali oleh tuannya, Umaiyah bin Khalaf. 2. Zunainah dibutakan oleh Abu Lahab. 3. Amir bin Fuhairah diseksa menjadi gila. 4. Yassir dan isterinya, Sumaiyah dijemur di padang pasir sehingga mati syahid. (8) Penentangan Oleh Kaum Quraisy (i) Sebab-Sebab Menerima Islam (i) Sebab-Sebab a) Hamba 1. Ajaran Islam memberi layanan sama kepada semua a) Agama 1. manusia. Orang Quraisy menyembah patung berhala secara turuntemurun manakala Islam menyuruh mereka menyembah b) kepada Allah Yang Maha Esa. Lemah Lembut 1. Baginda menggunakan cara lemah lembut dan berhikmah. b) Amalan Jahil c) Seperti merompak dan menindas yang menjadi amalan 1. Akal 1. Tidak menggunakan Islam. tetapi memujuk harian dilarang oleh paksaan menggunakan akal yang diberi oleh Allah. c) Persamaan d) Konsep persamaan taraf antara semua manusia ditentang 1. Bandingkan 1. Membandingkan nilakdarjat antara atasan dan bawahan. kerana ada perbezaan akhlak orang Jahiliyah dengan nilai akhlak dalam Islam. d) Persaudaraan e) Konsep persaudaraan Islam juga ditolak kerana fahaman 1. Baca Ayat Al-Quran 1. Menjawab pertanyaan dengan membacakan ayat al-Quran assabiyah. dan menjadi teladan yang baik. e) Politik f) Keimanan 1. Bimbang N.M. menjadi ketua Makkah dan yang lain tidak 1. Menanam keimanan yang kuat di kalangan pengikut tanpa berpeluang. mengira harta. (ii) Cara-Cara a) Penyair 1. Penyair Quraisy mengejek ajaran Islam melalui puisi. b) Fitnah 1. Baginda dilemparkan dengan pelbagai tohmahan dan tuduhan palsu. c) Pujuk 1. Menawarkan pangkat, harta dan wanita jika baginda menghentikan penyebaran Islam. d) Pemulauan 1. Keluarga baginda dipulaukan selama 3 tahun. e) Pakatan Membunuh 1. Akhirnya pemimpin Quraisy mengadakan pakatan untuk membunuh baginda. (iii) Langkah-Langkah Menghadapinya a) Ke Habsyah 1. Baginda menyuruh orang Islam hijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. b) Ke Taif 1. Baginda bersama dengan anak angkat, Zaid bin Harithah pergi ke Taif tetapi kurang berkesan. c) Ke Madinah 1. Baginda bersama dengan pengikutnya berhijrah ke Madinah selepas menerima perintah Allah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.