FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBML 1103 : PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU SEMESTER JANUARI 2010 TUGASAN KURSUS (30%) ________________________________________________________________________ ARAHAN

1.

Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan.

2.

Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1.5 pada kertas bersaiz A4.

3.

Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum/ pada Tutorial ke-4.

4.

Tugasan ini terhad kepada 10-12 muka surat sahaja.

5.

Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus.

6.

Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan markah (0) akan diberikan.

1

SOALAN TUGASAN

1.

Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Daripada kemahiran ini, mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan tulis.

(a)

Rancangkan SATU sesi pengajaran kemahiran membaca menggunakan teknik-teknik yang sesuai. Buat refleksi tentang kekuatan dan kekurangan teknik pilihan anda. (12 markah)

(b)

Sediakan SATU aktiviti bacaan mekanis berdasarkan Teori Behaviourisme untuk membina kebolehan membaca dalam kalangan pelajar yang lemah membaca. (8 markah)

2..

Pengajaran bahasa Melayu menggunakan bahan sastera banyak mengandungi unsur kebahasaan dan nilai sejagat yang sangat membantu dalam proses penerapan kemahiran bahasa.

Berdasarkan genre cerpen, huraikan bagaimana anda merancang aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa secara terancang. (10 markah)

[Jumlah: 30 markah]

2

PANDUAN PELAJAR

1.

Anda boleh merujuk kepada tajuk tentang teknik-teknik bacaan dan pemahaman iaitu SQ3R, KWLH, dan DR-TA daripada modul kursus.

2.

Pilih salah satu teknik tersebut dan bina Rancangan Pengajaran Harian iaitu satu sesi pengajaran selama 60 minit untuk murid Tahap 2. Pada ruang ulasan iaitu pada bahagian akhir RPH anda, bincangkan kekuatan dan kelemahan teknik pilihan anda.

3.

Rujuk Teori Pemerolehan Bahasa dan Teori Behaviourisme. Pilih kad bacaan/ petikan/ cerita pendek yang mudah dan ringkas. Seterusnya rancangkan proses pelaksanaan aktiviti bacaan mekanis bagi murid yang lemah berdasarkan Teori Behaviourisme.

4.

Anda boleh memilih, merancang dan mengelolakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa menggunakan bahan sastera secara terancang berdasar objektif-objektif proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahan sastera (cerpen).

3

PANDUAN TUTOR / PENSYARAH

1.

Tutor diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan Rancangan Pengajaran Harian dengan merujuk Sukatan Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Pilih satu teknik sahaja dan aplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bacaan dan kefahaman.

2.

Membimbing pelajar memilih bahan bantu mengajar (kad bacaan/ petikan/ cerita pendek) yang mudah dan ringkas seterusnya merancang proses pelaksanaan aktiviti bacaan mekanis bagi murid yang lemah berdasarkan Teori Behaviourisme.

3.

Huraian objektif pengajaran dan pembelajaran bahan sastera secara ringkas. Pelajar tidak perlu menyediakan Rancangan Pengajaran Harian, cukup sekadar merancang mengelolakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa menggunakan bahan sastera secara terancang.

4.

Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk dan membimbing pelajar menyiapkan tugasan secara berkala.

RUJUKAN

Modul Pengajaran dan Pembelajaran KOMSAS Tingkatan 4 dan 5 (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim, et al., (2008). Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Strategi Pendidikan Bahasa Melayu Institut Bahasa (1994) . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

4

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.