P. 1
Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah Perjanjian

Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah Perjanjian

|Views: 1,383|Likes:
Published by kema_aku

More info:

Published by: kema_aku on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN KEDUA
HIJRAH Konsep Hijrah
Sebab dan tujuan Hijrah
KepentinanHijrah
Piaa! Madinah Kandunan Piaa! Madinah
Kepentinan Piaa! Madinah
Pen"ebaran Is#a! $ Me!pertahan%an Ha% Maruah
Perjanjian Hudabiah Kepentinan Piaa! Madinah
Pe!bu%aan se!u#a %ota Ma%%ah
Kepentinan Pe!bu%aan Se!u#a
Kota Ma%%ahPERJANJIAN AQABAH
Aspek Perjanjian Aqabah 1 Perjanjian Aqabah 2
ah!n "21# "22#
$e#pa$ Di Aqabah Di Aqabah
an$ara Nabi %an %en&an 'ran& Arab Ma%inah(A!s %an
Kha)jraj*
Nabi %en&an s!k! A!s %an
Kha)raj*
Isi
perjanjian
1+ Mereka hen%ak,ah beri#an kepa%a a,,ah %an
ras!,
2+ Mereka berjanji akan #e#ban$!
perj!an&annabi
-+Mereka $i%ak akan #e,ak!kan a#a,an jahi,iah
seper$i #en.!ri/ #in!# arak %an #e#b!n!h
ba0i pere#p!an
in%akan
Nabi se,epas perjanjian ia,ah M!s1ab bin !#air
(pen%ak2ah Is,a#* %ihan$ar ke #a%inah !n$!k
#en0ebarkn is,a#+
1+S!k! A!s %an Kha)raj
#e#e,!k Is,a# %an
#en&!k!hkan ka&i $aa$ se$ia
kepa%a Nabi
2+Mereka #enje#p!$ Nabi
%an 'ran& %i #a%inah
berhijrah ke Ma%inah
-+Mereka se.ara s!kare,a
akan #en0e%iakan $e#pa$
$in&&a, %an #enjanjikan
kese,a#a$an !n$!k nabi %an
'ran& Is,a# Makkah ser$a
#en0a$akan kese%iaan
#e#per$ahankan Is,a#
sambungan

Kepentingan
Perjanjian
1Jaminan keselamatan dan
kesanggupan orang madinah
memperthankan islam telah
menjadi pendorong utama
berlakunya hijrah
2.Sokongan dan bantuan
arab madinah kepada orang
islam makkah merupakan
faktor penting kejayaan hijrah
ke madinah

HIJRAH
3 La$arbe,akan& Hijrah4
3 1+Ber,ak! pa%a 1 Ra#a%an bersa#aan 12 Sep$e#ber "22M
3 2+Ber,ak! se.ara rahsia %an berperin&ka$5perin&ka$+
3 -+Ba&in%a berhijrah bersa#a Ab! Bakar se,epas 'ran& Is,a# ,ain berhijrah+
3 6+Perja,anan ba&in%a #e#akan #asa se,a#a 12 hari+
3 K'nsep Hijrah4
3 1+Hijrah ia,ah perka$aan 0an& ber#akna berpin%ah+
3 2+Hijrah ber#aks!% perpin%ahan 'ran& Is,a# %ari K'$a Makkah ke K'$a Ma%inah %a,a#
!saha !n$!k #e#perk!k!hkan ke%!%!kan Is,a# %an #er!pakan s$ra$e&i bar! !n$!k
#en0!b!rkan Is,a#+
3 -+Pen&er$ian ,ebih ,!as iai$! perj!an&an !n$!k #ene&akkan kebenaran %an #enin&&a,kan
keb!r!kan %an kejaha$an+
3 6+7rien$a,is Bara$ #en$a8sir seba&ai s!a$! pe,arian+
3 5+Pen%apa$ 7rien$a,is Bara$ %apa$ %isan&ka, kerana 'ran& Is,a# berhijrah ke Ma%inah
%isebabkan4
3 i+Je#p!$an 'ran& Ansar+
3 Ii+Ke$ibaann0a %isa#b!$ %en&an re,a ha$i %an #eriah+
3 Iii+Diberi $e#pa$ $in&&a, %an kese,a#a$an #ereka %ija#in+
3 I9+Nabi $e,ah %i,an$ik seba&ai kese#!a pen%!%!k Ma%inah $er#as!k b!kan Is,a#+

3
Sebab dan tujuan
P
e
n
e
n
ta
n
g
a
n
g
a
n
Q
u
ra
is
y

M
a
k
k
a
h
Perintah allah menerusi
wahyu surah al!anfal"
supaya berhijrah kerana
niat dan pakatan Quraisy
untuk membunuh baginda
Jemputan masyarakat
arab madinah yang
sedang menghadapai
pelbagai konflik#
a.Suku aus dankah$raj
sering bertelagah
sesama sendiri dan
ekonomi mereka dikuasai
oleh orang %ahudi
b.&ntuk mendamaikan
masyrakat madinah yang
sentiasa bermusuhan
'. (rang madinah
memerlukan pemimpin
berkaliber seperti nabi
untuk memimpin mereka

&ntuk meneruskan
penyebaran )slam
kerana#
a.*i Makkah terdapat
an'aman Quraisy
b.Mewujudkan
sebuah
masyarakat )slam
yang bersatu
padu dan
sempurna
P

PR7SES HIJRAH
+ermula setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan pemuda
Quraisy terhadap rumah ,abi
,abi menemui -bu +akar al Siddi. dan menyatakan tentang
perintah -llah supaya berhijrah
,abi dan -bu +akar bersembunyi di /ua 0hur sebelum ke Madinah.
Perjalanan mereka dipandu oleh -bdullah bin -r.atbelum memeluk )slam"

KEPENIN:AN
3 1+Dak2ah %apa$ %i,ak!kan %en&an a#an %an
$erb!ka+
3 2Dapa$ #en%a#aikan s!k! A!s %an Kha)raj
0an& serin& bersen&ke$a #e,a,!i sen&a$
persa!%araan sesa#a Is,a#
3 -+Dapa$ #e#persa!%arakan 'ran& Is,a#
Makkah %en&an 'ran& Is,a# Ma%inah
3 6+Dapa$ #en0a$!kan &','n&an ini 0an&
sebe,!#n0a #e#ep!n0ai perbe)aan
ke%!%!kan %an ek'n'#i %an s'sia,
3 5+7ran& Is,a# Ma%inah 0an& #e#beri
ban$!an kepa%a M!hajirin %i&e,ar Ansar
3 "+7ran& Is,a# Makkah 0an& berhijrah ke
Ma%inah %i&e,ar M!hajirin
3 ;+Dapa$ #en0a$!pa%!kan pen%!%!k Ma%inah
0an& $er%iri %aripa%a pe,ba&ai s!k!/ b!%a0a
%an a&a#a %apa$ #enik#a$i kesejah$eraan
%an ke#ak#!ran hi%!p+
3 <+Masji% a,5Naba2i $e,h %ibina seba&ai
$e#pa$ beriba%a$/ be,ajar %an $e#pa$
ber$e#! !n$!k #e#bin.an&kan #asa,ah+
3 =+Ka2asan persekiarann0a %ija,ankan ak$i9i$i
harian seper$i berj!a, be,i+
3 1>+?!j!% kiraan $ah!n hijrah %a,a# $aq2i#
Is,a# %an #!,a %i&!nakan pa%a )a#an
kha,i8ah @#ar a,5Kha$$ab+
3 11+Na#a Aa$hrib %i$!kar kepa%a Ma%inaha,5
M!na2arah+
3 12+Is,a# #enja%i .ara hi%!p #eran&k!#i
bi%an& p',i$ik/ ek'n'#i %an s'sia,+
3 1-+Sikap $',enransi ka!# %an $','n& #en','n&
%apa$ #e,ahirkan #as0araka$ .e#er,an&/ .'n$'h4
'ran& Ma%inah san&&!p #e#berikan $e#pa$ $in&&a,/
#en0e%iakan #akanan %an keper,!an asas ,ain/
ser$a #eneri#a #ereka seba&ai sa!%ara %an
sebaha&ian %aripa%a #asa0raka$ Ma%inah+
3 16+Hijrah berja0a %en&an s'k'n&an %an
pen&'rbanan sahaba$5sahaba$ Nabi sen%iri+ B'n$'h4
3 A+Ab! Bakar san&&!p ber&a%ai n0a2a %an har$a
se#a$a5#a$a !n$!k #e,in%!n&i Nabi se#asa
berhijrah+
3 B+A,,i bin Abi a,ib san&&!p $i%!r %i $e#pa$ $i%!r
Nabi ba&i #en&e,ir!kan 'ran& Arab Q!rais0
0an&#en&ep!n& r!#ah Nabi
3 B+Ab%!, Rah#an bin A!8/ sa!%a&ar 0an& ka0a
san&&!p #en0!#ban&kan har$an0a #e#ban$!
'ran& Is,a# 0an& $i%ak berke#a#p!an
3 15+?ani$a 0an& %apa$ #e#ainkan peranan pen$in&
seba&ai s!ri r!#ah !n$!k #en&&erakkan ke#aj!an
seseb!ah ne&ara+ B'n$'h/ As#ah/ p!$eri Ab! Bakar
san&&!p #en&han$ar #akanan %an #en0a#paikan
beri$a kepa%a Nabi %i :!a S!r 2a,a!p!n
$in%akann0a berbaha0a ser$a ,a,!ann0a ber,ik! %an
berba$! besar
3 1"+Nabi san&&!p berk'rban %an #enin&&a,kan
kesenan&an hi%!p %e#i #e#perj!an&kan Is,a#
3 1;+Kebijaksanaan Nabi #en&a$!r s$ra$e&i
perj!an&an4
3 A+Nabi berse#b!n0i %i :!a h!r %ah!,!!+
3 B+#e#i,ih ja,an ke Se,a$an #en!j! keiha#ah
b!kan ja,anke !$ara+
3 1<+Men!b!hkan ne&ara Is,a# Ma%inah %an
#eran&ka seb!ah per,e#ba&aan !n$!k #en$a%bir
0an& %ina#akan Pia&a# Ma%inah

PIA:AM MADINAH
La$ar Be,akan&
Menganungi peraturan1 tanggungjawab
ketua negara dan rakyatnya berasaskan
Perjuangan orang )slam dan
(rang bukan )slam
Perlembagaanbertulis permama
Di dunia dan mengandungi
47 fasal
a.23 fasal menerangkan
Hubungan dan tanggungjawab
Di kalangan orang Islam
b.24 fasal menyentuh tentang
anggungjawab orang bukan Islam
ermasuk orang !ahudi
erhadap negara Islam
"ebuah perlembagaan bertulis
!ang dirangka oleh #abi
Pada $22% berpandukan wahyu
&llah s.w.t.

KAND@N:AN PIA:AM MADINAH
PERKARA R@M@SAN
P',i$ik
a+Nabi pe#i#pin %i Ma%inah
b+Nabi a%a,ah seba&ai haki# 0an&
#en0e,esaikan #asa,ah 0an& $i#b!, an$ara
'ran& Is,a# %en&an 'ran& b!kan Is,a#
A&a#a
a+Mas0araka$ Ma%inah bebas #en&a#a,kan
a&a#a #asin&5#asin&
b+Mereka bebas #en&a#a,kan a%a$ #ereka
se,a&i $i%ak ber$en$an&an %en&an Is,a#
S'sia,
a+Mas0araka$ Ma%inah %ian&&ap seba&ai sa$!
!##ah %an #e#p!n0ai $an&&!n&ja2ab 0an&
sa#a $erha%ap ne&ara Ma%inah
b+Mas0araka$ Ma%inah $i%ak b',eh ber#!s!han
sesa#a sen%iri


Per!n%an&an a+@n%an&5!n%an& Is,a# %i&!na pakai se.ara
#en0e,!r!h $e$api pera$!rankeke,!ar&aan %a,a#
ses!a$! kabi,ah b',eh %ia#a,kan se,a&i $i%ak
ber$en$an&an %en&an Is,a#
Ek'n'#i a+Kerjasa#a %i an$ara #as0araka$ Maa%inah
%i$!n$!$ %e#i #e#aj!kan ek'n'#i ne&ara
b+@ns!r penip!an %an riba %ihap!skan %a,a#
sis$e#pernia&aan
Per$ahanan a+Se#!a an&&'$a #as0araka$ %ikehen%aki
#e#per$ahankan Ma%inah %aripa%a an.a#an ,!ar
Ke%!%!kan Aah!%i a+Kese,a#a$an 'ran& b!kan Is,a# kh!s!sn0a
Aah!%i $erja#in
Se,a&i #ereka #e#a$!hi per,e#ba&aan Ma%inah

'.(erajaan Islam %adinah merupakan model kerajaan Islam yang unggul
2.)nsur*unsur Islam boleh dipraktikkan dalam sessbuah negara yang terdiri
daripada pelbagai bangsa dan agama
3.Piagam %adinah mengandungi peraturan yang berkaitan dengan dunia
dan akhirat
4.+konomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan
dan dilaksanakan
,.#abi berjaya membentuk masyarakat baru berasaskan ummah- melalui
semangat persaudaraan Islam- konsep keadilan sosial dan persamaan hak
serta amalan dan sifat positif dipraktikkan
$.)ndang*undang Islam diperkenalkan
7."istem pemerintahan yang meletakkan &llah s.w.t. sebagai kuasa
tertinggi
../erjaya menyusun masyarakat yang sistematik kerana setiap kaum terikat
dengan undang*undang yang telah digariskan dan mereka
bertanggungjawab memepertahankan %adinah daripada serangan luar.

'.(erajaan Islam %adinah merupakan model kerajaan Islam yang unggul
2.)nsur*unsur Islam boleh dipraktikkan dalam sessbuah negara yang terdiri
daripada pelbagai bangsa dan agama
3.Piagam %adinah mengandungi peraturan yang berkaitan dengan dunia
dan akhirat
4.+konomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan
dan dilaksanakan
,.#abi berjaya membentuk masyarakat baru berasaskan ummah- melalui
semangat persaudaraan Islam- konsep keadilan sosial dan persamaan hak
serta amalan dan sifat positif dipraktikkan
$.)ndang*undang Islam diperkenalkan
7."istem pemerintahan yang meletakkan &llah s.w.t. sebagai kuasa
tertinggi
../erjaya menyusun masyarakat yang sistematik kerana setiap kaum terikat
dengan undang*undang yang telah digariskan dan mereka
bertanggungjawab memepertahankan %adinah daripada serangan luar.

KEPENIN:AN PIA:AM
MADINAH

PENAEBARAN ISLAM

S$ra$e&i Dak2ah
Nabi
1+Me,a,!i pen&han$aran
!$!san4
a+ke R'#/ R'# i#!r/ Parsi/
Mesir %an Habs0ah
b+Ke2i,a0ah %i seki$ar
Se#enanj!n& anah Arab+
2+i%ak #e#aksa #ereka
#e#e,!k Is,a#4
a+Men&&!nakan %ip,'#asi
b+#en!nj!kkan ni,ai5ni,ai
0an& baik
.+Mener!si 2arkah
%+Me2!j!%kan rasa
perse8aha#an %en&an
2i,a0ah52i,a0ah %i a$as

PRINSIP PEPERAN:AN
DALAM ISLAM
1.
1.)slam membenarkan umatnya berperang apabila diserang musuh.
2.Peperangan bertujuan men'ari keamanan supaya tempat beribadat
terpelihara
2.)slam menegah permusnahan harta benda1 tanam!tanaman1 membunuh
binatang ternakan dan orang tidak berdosa
3.)slam melarang membunuh orang yang lemah seperti orang tua1
kanak!kanak1 wanita1 orang yang sakit dan orang yang menyerah
diri.
4.Pertempuran dalam )slam adalah untuk menentang ke$aliman1
mempertahnkan maruah diri1 agama dan negara.
5.Seandainya musuh ingin berdamai1 orang )slam haruslah memilih
perdamaian.
6.7alaupun peperangan antara orang Quraisy Makkah dengan orang
)slam Madinah telah berlaku1 namun ia terbukti untuk mempertahankan
maruah agama1 bangsa dan negara semata!mata.

PERJANJIAN HUDAIBIAH
La$ar be,akan&
&'Pada ()*M ro!bonan Is#a! %e Ma%%ah %erana inin !enubainai%an u!rah
)'Mere%a dise%at o#eh Arab Qurais" diHudaibiah' Nabi !enhantar Uth!an bin
A++an %e Ma%%ah untu% !eneran%an tujuan %edatanan !ere%a'
,'-ran Is#a! !endenar %habar anin tentan %e!atian Uth!an te#ah
bersu!pah setia "an di%ena#i denan baiah a#$Rid.an' -ran Arab Qurais" berasa
"an di%ena#i denan baiah a#$Rid.an' -ran Arab Qurais" berasa bi!ban #a#u
!ene!ui Nabi'
/'Nabi bersedia !enada%an perjanjian dan ter!eterai#ah Perjanjian Hudaibiah antara
Nabi denan Suhai# bin A!ru pada bu#an 0u#%aedah ()*M 1 ( Hijrah'

ISI PERJANJIAN
H@DAIBIAH
1+Ke%!a5%!a pihak berse$!j! #en&a%akan &enja$an
senja$a se,a#a sep!,!h $ah!n+
2+Kabi,ah Arab 0an& ,ain bebas #e#ihak sa#a a%a
kepa%a 'ran& Is,a# Ma%inah a$a! 'ran& Q!rais0
Makkah+
-+7ran& Is,a# Ma%inah 0an&#e#ihak ke Makkah
$anpa kebenaran penja&an0a $i%ak per,!
%ip!,an&kan+
6+7ran& Q!rais0Makkah 0an& #e#ihak ke Ma%inah
$anpa kebenaran
penja&an0a per,! %ip!,an&kan se#!,a+
5+@#a$ Is,a# han0a b',eh #en&erjakan !#rah pa%a
$ah!n berik!$n0a (; Hijrah*+

Kepen$in&an
Perjanjian
H!%aibiah
Kau! Qurais" te#ah !eni%tira+
Ke.ujudan neara Is#a! Madinah
Dan Nabi sebaai pe!i!pin
Menjadi perintis ke arah
Pembukaan semula kota
Makkah
Te!poh perda!aian te#ah
Me!beri pe#uan %epada nabi2
a'Men"ebar%an Is#a! %e se#uruh
Tanah Arab
b'Isi perjanjian %e , dan %e /
Me!ba.a %euntunan %epda
Is#a!
3 Ra!ai pah#a.an Qurais"
Me!e#u% Is#a! seperti
Kha#id bin A# 4a#id dan A!ru
a# As
(rang )slam boleh
Mengerjakan haji
*engan aman pada
0ahun 528M

P9M+&K--, S9M&:-
K(0- M-KK-;
Perdamian bertahan selama
*ua tahun kerana -rab Quraisy
Melanggar Perjanjian
-pabila mereka membunuh
+eberapa orang +ani
Khu$aah yang berpihak
Kepada )slam
,abi menyediakan empat pasukan
0entera terdiri daripada 1<1<<<
(rang diketuai oleh Khalid bin -l 7alid
-bu &baidah al Jarrah1 Saad
+in &badah dan =ubair bin
-l -wwam.
Mereka memsuki kota Makkah melalui
&tara1 selatan1barat dan barat daya Makkah
*engan mudah pada 52<M bersaman> ;ijrah
?aktor kota Makkah muddah
dikuasai#
a.Pengislaman al -bbasbapa
Saudara ,abi" dan -bu Suffian
ketua kaum Quraisy"
b.Jaminan keselamatan kepda mereka
%ang terkepung semasa pembukaan
Kota Makkah
#

K9P9,0),/-, P9M+&
K--, S9M&:- K(0-
M-KK-;
Pembuka jalan
Ke arah penyebaran
)slam ke seluruh
0anah -rab
Kota Makkah dijadikan
Sebagai kota su'i umat
)slam
Kaabah terpelihara
*aripada unsur!
&nsur Jahiliah
7ujudnya sebuah pusat
Pemerintahan )slam yang
kuat
Makkah menjalankan
Pemerintahan )slam

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->