SOALAN-SOALAN LAZIM DAN JAWAPAN

Bahagian Bangunan

1. Kemanakah perlu dirujuk apabila bercadang untuk membina bangunan (termasuk
pengubahsuaian)?

• • •

Terus ke Unit Pusat Setempat (OSC), Majlis Daerah Kerian. Disini pemohon akan diterangkan berkenaan prosedur untuk membina bangunan baru atau membina tambahan / ubahsuai kepada bangunan sedia ada. Disini juga disediakan senarai Arkitek atau Pelukis Pelan Berdaftar bagi memudahkan pemohon berhubung / memilih sendiri Arkitek / Pelukis Pelan bagi menyediakan pelan.

2. Siapa yang meluluskan pelan dan berapa lama masa diambil untuk mendapatkan
kelulusan?

• •

Semua pelan akan dipertimbangkan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat, Majlis Daerah Kerian yang bersidang setiap 2 minggu sekali. Untuk pelan bangunan individu dan tambahan / pindaan kelulusan dalam tempoh Enam Puluh Sembilan (69) hari.

3. Jika ingin membuat tambahan atau pengubahsuaian pada rumah perlukah pelan
dikemukakan kepada Majlis Daerah Kerian? • • Setiap pembinaan bangunan baru perlu mengemukakan permohonan pelan. Bagi pembinaan tambahan / ubahsuai : a) Tambahan yang melibatkan keluasan lantai melebihi 100 kaki persegi dan berdinding perlu kemukakan pelan. b) Tambahan / ubahsuai kecil yang kurang 100 kaki persegi keluasan lantai atau membina awning tempat letak kereta perlu juga mengemukakan permohonan menggunakan borang yang disediakan oleh Majlis.

4. Jika telah mengemukakan pelan ke Majlis Daerah Kerian, bolehkah terus memulakan
kerja-kerja pembinaan? • Pemilik rumah/bangunan yang telah mengemukakan pelan bangunan bagi ubahsuai / tambahan kepada pihak Majlis hanya dibenarkan untuk memulakan kerja-kerja pembinaan selepas pelan tersebut diluluskan.

5. Bagaimana untuk mendapatkan permohonan permit sementara bagi meletak bahan binaan
(pasir/batu bata), khemah untuk pertunjukkan atau kenduri kahwin atau tempat sembahyang? • • Pemohon boleh terus ke Bahagian Bangunan, Majlis Daerah Kerian (tingkat satu). Mengisi borang permohonan permit sementara dengan lengkap serta mencatat tarikh mula dan tarikh tamat. Harga borang RM 1.00. Bill akan dikeluarkan mengikut permohonan permit sementara. a) Meletak bahan binaan di atas jalan sebulan RM 54.00 @ 3 meter persegi b) Bangsal pertunjukkan, khemah kenduri perkahwinan dan seumpamanya Rm 50.00 sehari c) Tempat sembahyang RM 20.00 sehari 1. Kelulusan serta merta selepas bayaran dijelaskan. a) Perbaharui permit sementara jika tempoh telah tamat dan kerja-kerja masih dijalankan.

6. Kenapa perlu bayaran deposit bagi tambahan dan pindaan rumah kediaman atau rumah
kedai? • • Memastikan pembinaan dibuat mengikut syarat / pelan yang diluluskan. Memastikan sisa bahan binaan dibersihkan / dilupuskan sendiri oleh pemilik bangunan supaya keadaan persekitaran bersih. Deposit akan dirampas sekiranya pembinaan tidak mematuhi pelan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam surat kelulusan. Proses tuntutan deposit dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuntutan dibuat.

7. Kenapa perlu mendapatkan kebenaran jiran jika ingin membuat tambahan dan pindaan
bangunan sedia ada?

Tidak semua tambahan / ubahsuai memerlukan surat kebenaran jiran kecuali tambahan / ubahsuai yang `major' kerana dikhuatiri berlaku kerosakan / kacau ganggu kepada bangunan bersebelahan. Jika berlaku kerosakan bangunan bersebelahan (berjiran) disebabkan kerja-kerja pengubahsuaian/tambahan/membaiki yang dilakukan adalah menjadi tanggungjawab pemilik bangunan untuk menyelesaikan sebarang aduan atau masalah.

8. Bolehkah pelan diperbaharui jika telah tamat tempoh? •
Pelan perlu diperbaharui dalam tempoh 3 tahun jika pembinaan masih belum dimulakan. Jika selepas tempoh tersebut permohonan baru perlulah dikemukakan.

9. Bolehkah mendapatkan contoh pelan ubahsuai / tambahan daripada pihak Majlis Daerah
Kerian yang telah diluluskan?

Boleh, tetapi dengan kebenaran daripada pihak Arkitek Bertauliah / Pelukis Pelan Berdaftar dan pemilik bangunan tersebut.

10. Apakan kesalahan yang boleh menyebabkan dikenakan kompaun dari Bahagian
Bangunan? • Sebarang kesalahan yang bertentangan dengan Seksyen 70 Akta 133 atau Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) 1984. Contohnya pembinaan tanpa kelulusan dan pembinaan yang melanggar syarat-syarat kelulusan pelan. Sebarang bahan binaan yang diletakkan dibahu jalan dengan tanpa PERMIT yang dikeluarkan oleh Bahagian Bangunan dimana kesalahan adalah dibawah Undang-Undang Kecil 21 (1), Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

11. Bagaimana pula kesalahan yang boleh menyebabkan dikenakan notis?
• Semua pembinaan bangunan baru atau tambahan / ubahsuai yang tidak mendapat kebenaran Majlis atau pembinaan yang tidak mengikut pelan yang diluluskan yang mana ianya bertentangan dengan Seksyen 70 Akta 133. Jenis notis yang dikeluarkan : a) Notis memberhentikan kerja dan mengemukakan permohonan pelan beserta `fee' 20 kali ganda bayaran proses pelan. b) Notis meroboh jika pembinaan tidak boleh diluluskan iaitu melanggar Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) 1984 atau Garispanduan.

12. Apakah tindakan akhir Majlis jika kompaun atau notis tidak dipatuhi?
• Pihak Majlis boleh membawa kes ini ke Mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan di bawah Seksyen 70 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) dan boleh apabila disabitkan dengan kesalahan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu (RM 50,000.00) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga (3) tahun atau kedua-duanya dan juga boleh dikenakan denda tambahan sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ribu (RM 1,000.00) bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan menurut Seksyen 70 (13), Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133).

Bahagian Pembangunan 1. Apakah aduan/ permohonan yang boleh dikemukakan di Bahagian Pembangunan? • Aduan/ permohonan yang diterima dan diselesaikan oleh Bahagian Pembangunan berkaitan kerosakan harta benda Majlis seperti jalan dan longkang dalam kawasan pentadbiran dan bidang kuasa Majlis dan juga kerosakan bangunan, pasar, dan gerai Majlis.

2. Bagaimana cara untuk memohon lampu jalan awam ?
• Pemohon boleh menghantar surat/ mengisi borang permohonan lampu jalan yang disediakan di Bahagian Pembangunan. Bahagian Pembangunan akan menyemak permohonan ini samada layak dipertimbangkan mengikut syarat-syarat kelulusan lampu jalan Majlis dan akan memaklumkan semula kepada pemohon.

3. Adakah pengorekan jalan Majlis perlu mendapat kelulusan daripada pihak Majlis ?
• Ya, Jabatan Teknikal/ pemohon perlu mengemukakan surat permohonan kepada pihak Majlis dan deposit berserta syarat-syarat pengorekan akan dikenakan sebelum kerjakerja pengorekan dimulakan/ diluluskan.

4. Adakah kerja tanah boleh dimulakan terlebih dahulu sebelum kelulusan pelan diberikan?
• Tidak boleh, pemohon/ pemaju boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut Undang-undang Kecil Bangunan, Akta Jalan dan Parit dan Akta Kerja Tanah Majlis Daerah Kerian.

5. Dimanakah permohonan pelan kerja tanah dan jalan dan parit boleh dikemukakan?
• Pelan ini boleh dikemukakan di Unit OSC, Majlis Daerah Kerian.

6. Berapakah tempoh masa bagi pemaju untuk membuat serahan taman kepada pihak
Majlis? • 1 tahun selepas Sijil Layak Menduduki diperolehi.

7. Berapakah bayaran borang dan pendaftaran kontraktor?
• Bayaran borang pendaftaran kontraktor adalah RM 2.00 dan pendaftran kontraktor adalah RM 50.00

8. Apakah dokumen yang perlu dikemukakan bersama borang pendaftaran kontraktor?
• • • • Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Salinan Sijil CIDB Salinan Sijil Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Atau Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Daripada Kementerian Kewangan Malaysia Penyata Kewangan Akaun Semasa

9. Berapa lama tempoh untuk setiap pendaftaran kontraktor ?
• Tempoh bagi pendaftaran kontraktor 2 tahun sekali.

10. Bagaimanakah cara untuk menuntut semula deposit/ bon pelaksanaan?
• Kontraktor boleh menuntut semula deposit/ bon pelaksanaan ini setelah tempoh tanggungan kecacatan tamat dan perlu mendapatkan borang tuntutan deposit di Bahagian Pembangunan, Majlis Daerah Kerian.

Bahagian Penilaian

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Cukai Taksiran Am?
• Cukai Taksiran Am ialah cukai yang dikenakan ke atas pegangan berkadar seperti rumah kediaman, kedai, kilang, hotel, stesen minyak dan tanah kosong yang terdapat di kawasan Majlis Daerah Kerian.

2. Bagaimanakah Cukai Taksiran dikenakan?
• Ia dilakukan melalui proses nilaian berpandukan nilai tahunan dan kadar peratus yang diwartakan. Cukai Taksiran = Nilai Tahunan X Kadar %

3. Mengapakah Cukai Taksiran yang dikenakan adalah berbeza
• Pada asalnya sesebuah skim perumahan yang jenis rumahnya sama sebagai contoh 1/T berkembar atau sebagainya adalah dikenakan cukai pada kadar yang sama mengikut jenis yang ada.Asas pengiraan cukai taksiran adalah berasaskan kepada keluasan bangunan utama dan bangunan luar(awning).Cukai yang dikenakan menjadi berbeza apabila pemilik-pemilik rumah melakukan kerja-kerja tambahan mengikut keluasan atau kelulusan yang tersendiri. Secara tidak langsung ia akan menyebabkan keluasan kawasan bangunan yang bercukai telah bertambah. Oleh itu cukai yang dikenakan adalah berbeza mengikut keluasan tambahan yang dilakukan oleh pemilik itu

4. Bilakah bil cukai taksiran dikeluarkan dan tempoh pembayaran bil ?
• Bil cukai taksiran dikeluarkan minggu pertaman bulan Januari bagi separuh tahun pertama dan minggu pertama bulan Jun bagi separuh tahun kedua. Tempoh bayaran cukai bagi separuh tahun pertama adalah sehingga 28 Februari dan tempoh bayaran separuh tahun kedua sehingga 31 Ogos. Sekiranya bayaran dibuat selepas tarikh berkenaan tambahan denda notis akan dikenakan.

5. Bagaimanakah cara untuk pindahmilik harta?
• Pindahmilik harta berdasarkan kasih sayang perlu mengisi Borang J dan secara pembelian perlu mengisi Borang I sebanyak 2 salinan dan perlu disertakan sesalinan kad pengenalan penerima, salinan bayaran cukai terkini, salinan geran/perjanjian/surat sumpah (surat sumpah yang asal) dan dikenakan bayaran proses RM10.00 setiap satu harta yang dipindahmilik.

6. Bagaimanakah cara untuk tukar alamat perhubungan?
• Boleh dibuat melalui telefon, surat menyurat, emel atau hadir ke Majlis untuk mengisi borang. Perkhidmatan ini adalahb percuma.

7. Sekiranya rumah tidak diduduki atau disewa bolehkah cukai taksiran dikembalikan?
• Mengisi borang rebet dan diserta salinan bayaran cukai tekini yang telah dijelaskan.

8. Sekiranya pengubahsuaian rumah dibuat adakah cukai taksiran dinaikkan?
• Penilaian semula akan dibuat terhadap tambahan rumah yang dilakukan pemilik dan cukai baru akan dikenakan.

9. Bolehkah pembayaran cukai taksiran dibuat secara ansuran?
• Bayaran cukai boleh dibuat secara ansuran sebanyak 6 kali bagi setiap separuh tahun pertama dan separuh tahun kedua.

Bahagian Perlesenan

1. Bagaimana mendapatkan lesen perniagaan./iklan/penjaja ? • Untuk mendapatkan lesen perniagaan pemohon perlu hadir ke Kaunter Pelesenan untuk membeli borang komposit lessen/penjaja/iklan dengan bayaran RM 5.00 setiap borang

2. Bagaimana untuk mendapatkan lesen memelihara Anjing? • Untuk mendapatkan lesen perniagaan pemohon perlu hadir ke Kaunter Pelesenan untuk membeli borang komposit lessen/penjaja/iklan dengan bayaran RM 5.00 setiap borang

3. Bagaiamana cara untuk memasang kain rentang dan bunting? • Pemohon perlu hadir ke Kaunter Pelesenan dengan membawa kainrentang/bunting untuk di sahkan penggunaan bahasa dan lokasi yang dibenarkan

4. Adakah apa-apa caj dan syarat yang dikenakan oleh pihak MDK untuk meletak barangbarang di Kaki lima kedai? • Ada, borang permohonan meletak barang-barang di kaki Lima boleh didapati di Kaunter Pelesenan dengan kadar RM 5.00 dan pihak MDK mengenakan caj RM 3.00 sehari bagi penggunaan/perletakan barang-barang di kaki lima kedai.

5. Untuk mengadakan promosi-promosi adakah perlu mendapatkan kebenaran dari MDK ? • Perlu, dan pihak Majlis akan memberikan syarat dan akan dikenakan bayaran lesen sementara,permit sementara dan bayaran perkhidmatan sampah.

6. Apakah syarat yang perlu bagi menukar nama,.tukar nama syarikat dan tukar alamat? • Pemohon perlu mengemukakan borang komposit beserta gambar pemohon, salinan kad pengenalan dan daftar perniagaan yang baru.

7. Sekiranya sudah tidak menjalankan perniagaan adakah perlu memaklumkan pada pihak Majlis? • Ya, perlu dengan mengemukakan surat atau mengisi borang pembatalan lessen

8. Dimanakah lokasi yang dibenarkan menggantung kain rentang/bunting? • Majlis hanya membenarkan pemasangan kain rentang di kerangka Majlis atau di hadapan premis perniagaan sahaja.

9. Bilakah lesen perniagaan boleh diperbaharui? • Lesen perniagaan akan tamat tempoh pada 31.12. setiap tahun.Pembaruan lesen akan bermula pada 2 Januari hingga 31 Mac setiap tahun. Sekiranya gagal tindakan denda atau kompaun akan dikenakan.

10. Berapakah kadar bayaran yang dikenakan untuk menggantung kain rentang dan bunting? • Kadar yang dikenakan ialah RM 22.00 beserta pelekat untuk pemasangan di hadapan premis perniagaan dan RM 27.00 beserta pelekat untuk pemasangan di kerangka Majlis. Manakala pemasangan bunting dikenakan bayaran RM 7.50 beserta pelekat.Pemasangan dengan kadar 20 unit keatas untuk bunting dikenakan bayaran deposit dengan kadar RM10.00 setiap satu.

Unit OSC 1. Apakah itu Pusat Setempat (OSC) • Pusat Setempat (OSC) ditubuhkan di setiap Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi menyelaras dan mempercepatkan proses permohonan cadangan pemajuan.

2. Bagaimana hendak mengemukakan permohonan cadangan pemajuan di OSC? • Pemohon boleh memilih untuk mengemukakan pemohonan cadangan pemajuan secara serentak atau berasingan di kaunter OSC.

3. Bagaimanakah jenis permohonan serentak yang boleh dikemukakan oleh pemohon? • Terdapat beberapa alternatif permohonan serentak :a) Alternatif I : Permohonan serentak melibatkan kesemua 4 (empat) proses permohonan iaitu permohonan perihal tanah, kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan kerja tanah serta pelan jalan dan parit. b. Alternatif II : Permohonan serentak melibatkan 3 (tiga) proses permohonan contohnya : i. permohonan perihal tanah, kebenaran merancang dan pelan bangunan; atau ii.permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan kerja tanah serta pelan jalan dan parit. b) Alternatif III : Permohonan serentak melibatkan 2 (dua) proses permohonan contohnya : i. permohonan perihal tanah dan kebenaran merancang atau ii. permohonan kebenaran merancang dan pelan bangunan; atau iii. permohonan pelan bangunan dan pelan kerja tanah serta pelan jalan dan parit; atau iv. permohonan kebenaran merancang dan pelan kerja tanah serta pelan jalan dan parit.

4. Bagaimana sesuatu permohonan cadangan pemajuan diproses oleh OSC? • Urusetia OSC akan menyemak permohonan cadangan pemajuan yang dikemukakan oleh pemohon berdasarkan kepada borang semak yang disediakan di kaunter OSC. Jika didapati tidak lengkap urusetia akan meminta pemohon kemukakan dokumen yang diperlukan dalam masa 7 hari atau permohonan tersebut dianggap batal. Manakala bagi permohonan yang lengkap diterima akan terus diproses untuk edaran jabatan teknikal.

5. Berapakah tempoh masa yang perlu diambil bagi mendapatkan kelulusan sesesuatu permohonan serentak? • Permohonan cadangan pemajuan secara serentak melibatkan konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi, Projek Pelaburan Asing serta Projek-Projek Kerajaan tempoh masa kelulusan tidak melebihi 4 bulan; manakala

Permohonan cadangan pemajuan secara serentak melibatkan konsep Jual Kemudian Bina (JKB) tempoh masa kelulusan tidak melebihi 6 bulan.

6. Bagaimanakah keputusan sesuatu permohonan cadangan pemajuan dibuat? • Setiap permohonan cadangan pemajuan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) yang bersidang 2 kali sebulan bagi membuat keputusan.

7. Apakah perbezaan Perakuan Kelayakan Menduduki (CFO) dengan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) • Perakuan Kelayakan Menduduki (CFO) merupakan perakuan yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), manakala Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) pula dikeluarkan oleh Arkitek Profesional atau Jurutera Profesional atau Pelukis Pelan Bangunan selaku Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP).

8. Bilakah Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) ini berkuatkuasa? • Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) ini berkuatkuasa selepas 13hb. April 2007. Walaubagaimana pun Perakuan Kelayakan Menduduki (CFO) masih lagi diteruskan bagi pelan-pelan bangunan yang telah diluluskan atau yang telah dikemukakan kepada PBT sebelum kuatkuasa sistem CCC.

9. Bagaimanakah Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) ini dapat dikeluarkan? • Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) ini dikeluarkan oleh Arkitek Profesional atau Jurutera Profesional atau Pelukis Pelan Bangunan selaku Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP) setelah syarat-syarat teknikal dalam Kebenaran Merancang (KM) dan Pelan Bangunan (PB) dan perkara dalam borang G1 hingga G21 telah siap dan dipatuhi sepenuhnya oleh PSP.

10. Bagaimana pemohon dapat mengetahui sesuatu keputusan cadangan pemajuan yang dikemukakan? • Urusetia OSC akan mengeluarkan surat makluman keputusan kepada pemohon 3 hari selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat bersidang. Selain daripada pemohon juga boleh melayari laman web http://www.epbt.gov.my/osc untuk menyemak sesuatu permohonan atau keputusan. Manakala bagi surat dan pelan kelulusan cadangan tersebut, pemohon boleh berhubung terus di bahagian teknikal dalaman PBT yang memproses.

Unit Tempat Letak Kereta

1. Kenapa Majlis tidak menggunakan petak sistem letak kereta bermeter? • Sistem bermeter sering berhadapan dengan pelbagai kejadian vandalisme berbanding sistem berkupon yang lebih menjimatkan kos dan tidak perlu menanggung sebarang kerosakan. .

2. Kenapa Tempat Letak Kereta di Bagan Serai dihentikan? • Operasi dihentikan buat sementara sahaja. 3. Kenapa pada hari Sabtu (cuti) di kenakan bayaran petak kereta • Hari Sabtu tidak diktiraf sebagai cuti umum. 4. Mengapa kereta saya kena kompaun? • Tidak mempamirkan kupon tempat letak kereta yang sah dan tidak mematuhi undang-undang tempat letak kereta Majlis Daerah Kerian. 5. Adakah kompaun boleh dikurangkan ? • Boleh dipertimbangkan dengan bersyarat. 6. Mengapa Majlis tidak mengendalikan sendiri sistem tempat letak kereta? • 7. Majlis akan mengedalikan sendiri selepas tamat perjajian dengan pihak pemajak.

Mengapa sistem tempat letak kereta perlu diwujudkan? • Untuk memastikan orang awam sentiasa mematuhi undang-undang dan kenderaan diletak dalam keadaan yang lebih sistematik dan teratur.

8. Apakan tindakan susulan Majlis Daerah Kerian sekiranya kompaun tidak dijelaskan? • Pemilik kenderaan akan menerima notis peringatan dan sekiranya dalam tempoh 2 minggu tidak dijelaskan akan didakwa di Mahkamah. 9. Berapa lama tempoh bayaran? • 14 hari dari tarikh dikeluarkan. 10. Adakah orang yang kena kompaun di ambil tindakan? • Ya 11. Bolehkah saman Mahkamah diselesaikan di Majlis? • Sebelum kes disebut di Mahkamah.

Bahagian Perkhidmatan Bandar

. 1. Bilakah kutipan sampah bagi kawasan perumahan? • Setiap Isnin, Rabu, dan Jumaat. • Setiap Selesa, Khamis, dan Sabtu. 2. Bilakah pembersihan longkang dan bahu jalan di kawasan MDK? • Sebulan sekali di kawasan perumahan. • 2 kali sebulan di jalan protokol. 3. Bilakah pemotongan rumput padang dan kawasan lapang? • Sebulan sekali. 4. Dimanakah tapak pelupusan MDK? • Tapak pelupusan sampah Beriah,Alor Pongsu,Bagan Serai. 5. Bagaimanakah untuk menyewa lori sampah atau tong sampah amroll? • Melalui surat rasmi dan dikenakan dcaj perkhidmatan. 6. Bagaimanakah untuk mendapatkan perkhidmatan kutipan sampah bagi kawasan kawalan MDK? • Melalui surat rasmi dan dikenakan dcaj perkhidmatan.

Bahagian Akaun dan Kewangan

1. Bilakah waktu urusan di kaunter hasil Majlis Daerah Kerian? • Isnin Hingga Khamis 8.15 pagi – 12.30 tengahari 2.00 petang – 4.00 petang Jumaat 8.15 pagi – 11.30 pagi 2.45 petang – 4.00 petang Sabtu dan Ahad : CUTI

2. Bagaimana pembayaran Cukai Taksiran Majlis Daerah Kerian boleh dibuat? • • Pembayaran Cukai Taksiran Majlis Daerah Kerian boleh dibuat di tempat- tempat berikut: Kaunter Hasil Majlis Daerah Kerian. Kaunter Hasil PBT lain dalam Negeri Perak sahaja. Kaunter Bank Rakyat, Bank Islam, dan EON Bank. Pembayaran melalui pos iaitu dengan mengirim bil bayaran dan cek/bank draf/kiriman wang/wang pos ke Majlis Daerah Kerian. Bayaran menggunakan cek/bank draf/kiriman wang/wang pos hendaklah dipalang dan dibuat atas nama Yang Dipertua Majlis Daerah Kerian. Pembayaran menggunakan Kad Kredit boleh dibuat di Kaunter Hasil Majlis Daerah Kerian sahaja. Pembayaran menggunakan Internet Banking juga boleh dibuat melalui Bank Rakyat,Bank Islam, Eon Bank dan CIMB Bank.

3. Bolehkah membuat pembayaran Cukai Taksiran untuk jumlah SETAHUN bagi tahun semasa? • Boleh, tetapi sekiranya terdapat tunggakan maka tunggakan tersebut perlu dijelaskan bersama amaun keseluruhan cukai setahun

Unit Sewaan 1. Bagaimanakah mengetahui kekosongan harta Majlis ? • Kekosongan harta sewaan majlis boleh diketahui melalui:- Kaunter pertanyaan unit sewaan MDK. - Laman web rasmi MDK - Notis pemberitahuan yang diapamerkan di tempat-tempat awam. 2. Bolehkah menjelaskan bayaran sewa diluar pejabat MDK ? • Boleh sekiranya penjawat Unit Sewaan membawa buku resit Kew.38. 3. Bagaimana hendak membaiki kerosakan yang terdapat di Harta Majlis ? • Menulis surat aduan dan dihantar kepada Bahagian Pembangunan / Unit Sewaan Majlis Daerah Kerian. 4. Bila tarikh iklan sewaan dikeluarkan ? • Iklan kekosongan harta sewaan dikeluarkan pada awal bulan setiap bulan. 5. Di mana saya boleh melihat iklan kekosongan harta sewaan tersebut ? • Iklan tersebut boleh dilihat di papan kenyataan pejabat, di Kaunter Unit Sewaan Majlis Daerah Kerian, gerai-gerai yang kosong (dilekatkan dipintu), pejabat-pejabat UMNO/ Penghulu, di dalam Laman Web Majlis Daerah Kerian dan kawasan tumpuan orang ramai. 6. Siapakah ahli panel temuduga ? • Terdiri daripada Ahli- Ahli Majlis Daerah Kerian yang dilantik. 7. Apakah tindakan pihak MDK sekiranya terdapat aduan pelanggaran syarat sewaan dari segi sewa atas sewa ? • Pihak MDK akan siasat dan pantau ke harta berkenaan untuk memastikan sama ada aduan tersebut benar atau sebaliknya. Sekiranya benar, penyewa asal dan peniaga tanpa kebenaran akan diberi Notis dan dipanggil hadir ke pejabat MDK untuk berbincang dengan pihak Majlis. 8. Bolehkan saya memberi atau menempah nama sebagai pemohon harta sewa MDK terlebih dahulu sebelum iklan dikeluarkan ? • Tidak boleh. Pemohon hanya boleh membeli dan mengisi Borang Permohonan Sewaan setelah iklan kekosongan Harta Sewaan MDK dikeluarkan. 9. Apakah syarat- syarat untuk permohonan pertukaran nama penyewa? • Syarat utama ialah mesti mempunyai hubungan pertalian kekeluargaan (kandung) atau waris terdekat (bagi penyewa asal yang telah meninggal dunia). Selain daripada itu, tidak diterima dan pemohonan baru perlu membuat permohonan sewaan melalui iklan kekosongan Harta Sewaan dan menghadiri temuduga sewaan.

Bahagian Pentadbiran dan Undang-Undang 1. Selepas sesuatu kompaun dikeluarkan oleh Majlis Daerah Kerian, adakah sebarang notis ingatan kepada penerima kompaun? • Ya, ada. Notis peringatan akan dikeluarkan apabila tamat tempoh bayaran kompaun iaitu selama 14 hari. 2. Berapa lamakah notis tersebut diberi tempoh? • 7 hari sahaja 3. Jika orang kena kompaun tidak menjelaskan kompaun selepas tempoh-tempoh tersebut, apakah tindakan seterusnya? • Tindakan pendakwaan mahkamah akan diambil 4. Setelah pendakwaan telah dibuat ke atas sesuatu kes, bolehkah orang kena dakwa memohon untuk diselesaikan di luar mahkamah? • Boleh. Walau bagaimanapun jika tidak melibatkan kompaun tempat letak kereta, caj RM 100.00 akan dikenakan dicampur kompaun yang telah dinyatakan. 5. Bagaimana jika melibatkan kompaun tempat letak kereta? • Caj RM 50.00 akan dikenakan dicampur kompuan yang telah dinyatakan. 6. Jika sesuatu kes telah dikenakan, waran tangkap, bolehkah ia diselesaikan di luar mahkamah? • Tidak boleh. Ia perlu diteruskan prosiding di mahkamah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.