P. 1
Sari Basa Jawa

Sari Basa Jawa

|Views: 1,133|Likes:
Published by Ki Demang Sokowaten
sari basa jawa
sari basa jawa

More info:

Published by: Ki Demang Sokowaten on Feb 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

Sections

01. Tembúng Ngoko - Kråmå Mådyå - Kråmå Inggil
Pérangané Awak

No.

Ngoko

Kramå Madyå

Kråmå Inggil

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

alís
ati
awak
balúng
bangkèkan
bathúk
bókóng
brêngos
cangkêm
cêngêl
dhådhå
dhêngkul
dlamakan
driji
êmbun-êmbunan
êndhas
èpèk-èpèk
gêgêr
gêlung
gêtíh
githok
gulu
idêp
idu
igå
ilat
irung
janggút
jénggot
kémpol
kringêt
kuku
kupíng
lambé
luh
måtå
pipi
pundhak

alís
manah
badan
balung
bangkèkan
bathúk
bokong
brêngos
cangkêm
cêngêl
dhådhå
dhêngkul
dlamakan
driji
êmbun-êmbunan
sirah
èpèk-èpèk
gêgêr
gêlung
rah
githók
gulu
idep
idu
igå
ilat
irung
janggút
jénggot
kémpol
kringêt
kuku
kupíng
lambé
luh
mripat
pipi
pundhak

imbå
(pêng) galih
salirå
tosan
pamêkan
palarapan
bocong
gumbålå, rawis
tutuk
griwå
jåjå
jengku
samparan
racikan
pasundhulan
muståkå
tapak astå
pêngkêran
ukêl
rah
julukan
jangga
ibíng
kêcoh
unusan
lidhah
grana
kèthèkan,adhêgan
gumbala
wêngkêlan
riwé
kênåkå
talingan
lathi
waspå
paningal, socå
pangarasan
pamidhangan

http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=63

1

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

pupu
rai
rambút
riyak
sikíl
susu
suwårå
tangan
umbêl
untu
uyúh
wêtêng
wudêl

pupu
rai
rambút
riyak
suku
susu
swantên
tangan
umbêl
untu
toyan
wêtêng
wudêl

wêntís
pasuryan
rémå, ríkmå
jlagrå
ampéyan
prêmbayún
swantên
astå
gadhíng
wåjå
turas
padharan
tuntunan

02. Tembung Ngoko - Krama Madya - Krama Inggil
Tembung Liyane Aksara A - D

No.

Ngoko

KråmaMadyå

Kråmå Inggil

A

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

abang
adhi
adêg
adóh
adús
ajang
aku
ambúng
amít
anak
anak-anak
anggo
aran
arêp
(pêm)-barêp
asu
awèh
ayo
é

abrít
adhi
ngadêg
têbíh
adús
ajang
kulå
ambúng
amít
yogå
anak-anak
anggé
nåmå
ajêng, badhé
pêmbajêng
sêgawon
nyukani
månggå
ník

abrít
rayi
jumênêng
tebíh
siram
ambêng
kawulå,dalêm
aras
kulånuwun,
putrå
peputrå
agêm
asmå
kêrså
pêmbajêng
sêgawon
maringi
sumanggå
pún

B

01.
02.

bali
bantal

mantúk
bantal

kúndúr
kajang sirah

http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=63

2

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

banyu
bapak
batúr
bêbêd
bébék
bênêr
bêras
biyèn
bojo
borèh
buri
buwang
bêbuwang
buyar

toyå
bapak
réncang
bêbêd
kambangan
lêrês
uwós
riyín
sémah
borèh
wingkíng
bucal
bêbucal
rampúng

toyå
råmå
abdi
nyamping
kambangan
kasinggihan
uwós
rumiyin
garwå
kónyóh
pêngkêran
kêndhang
bóbótan
rampúng

C

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

caritå
caturan
cawis
cêkêl
cèlèng
céwok
clathu
cucúl
cukúr
cundhúk

cariyós
wicantên
cawís
cêpêng
andhapan
cawík
wicantên
cucúl
cukúr
cundhúk

cariyós
ngendikå
caós
astå
andhapan
cawík
ngvndikå
lukar
paras, pangkas
sangsangan

D

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

dadi
dalan
dandan
dêlêng
dhéwé
dhuwít
dudu
doyan
dolan
dulang
durúng
duwé

dadós
radinan
dandós
ningali
piyambak
yatrå
sanès
purún
dolan
ndulang
dêrêng
gadhah

dadós
margi
busånå
mriksani
piyambak
artå
sanès
kerså
amêng-amêng
ndhahari
dèrèng
kagungan

http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=63

3

03. Tembúng Ngoko - Kråmå Mådyå - Kråmå Inggil
Tembung liyane Aksara E - K

No.

Ngoko

Kråmå Madyå

Kråmå Inggil

E

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

élíng
êmbah
êmbuh
êndhêm
êndi
êntèni
ênyang
êpèk
ésuk

élíng
êmbah
kirangan
mêndhêm
pundi
êntosi
awís
pêndhêt
énjíng

émút, ångêt
éyang
ngapuntên
wuni
pundi
rantosi
awís
pundhút
énjíng

I

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

ikêt
iki
ilang
imbúh
inêp
irêng
ngiringakên
iså
isín
iwak
iyå

ikêt
niki
ical
imbêt
nyipêng
cêmêng
ngiringakên
sagêd
isín
ulam
inggíh

dêstar
punikå
ical
tandúk
nyaré
cêmêng
ndhèrèkakèn
sagêd
lingsêm
ulam
sêndikå

J

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

jågå
jago
jalúk
jamu
jaran
jarít
jenat
jerúk
jisím
jogèd
jungkat

jagi
sawúng
nêdi
jampi
jaran
sinjang
jênat
jêram
jisím
jogèd
sêrat

rêkså
sawúng
nyuwún
lólóh
titihan
nyamping
swargi
jêram
layón
bêkså
pêthat

http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=63

4

12.

jupúk

pêndhêt

pundhút

K

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

kabèh
kåcåmåtå
kagèt
kakang
kalúng
kanggo
kåndhå
kathók
katúr
kayu
kêbo
kêlambi
kêlúd
kêmbang
kêmbên
kêmúl
kêrís
kijíng
kirå
kóngkón
kowé
kramas
kråså
krungu
dikubúr
kuburan
kurang
kuwat
kuwi

sêdåyå
kåcåmripat
kagèt
kakang
kalúng
kanggé
sanjang
kathók
katúr
kajêng
maéså
rasukan
kêlud
sêkar
kêmbên
kêmul
dhuwúng
kijíng
kintên
kèngkèn
sampéyan
kramas
kraós
kêpirêng
dipêtak
kuburan
kirang
kiyat
niku

sêdantên
kåcåtingal
kêjót
råkå
sangsangan
kagêm
ngêndika
lancingan
konjúk
kajêng
maéså
agêman
samparan
sêkar
kêsêmêkan
singêp
wangkingan
sêkaran
kintên
utús
pênjênêngan
jamas
kraós
midhangêt
disarèkaké
pasaréyan
kirang
kiyat
punikå

04. Tembúng Ngoko - Kråmå Mådyå - Kråmå Inggil
Tembung Liyane Aksara L - P

No.

Ngoko

Kråmå Madyå

Kråmå Inggil

L

01.
02.
03.

labúh
lagi
laír

labêt
sawêg
lair

labêt
nêmbé
miyós

http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=63

5

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

lali
lanang
lårå
larang
layang
lemah
lêmu
liwat
lungå
lêlungan
lunggúh

supé
jalêr
sakít
awís
sêrat
siti
lêma
langkúng
késah
kêkésahan
lênggah

kalimêngan
kakúng
gêrah, gêring
awís
nawålå
siti
lêmå
langkúng
tindak
pêparan
pinarak

M

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

måcå
macan
malíng
mambu
manak
mangan
mangkat
marang
mati
mayít
mêlèk
mèlu
mènèhi
mênjangan
menyang
mêtu
mikir
minggat
mlaku
mudhún
mulang
mulíh
muni
murah

måcå
macan
maling
mambêt
nglairakên
nêdhå
bidhal
dhatêng
pêjah
mayít
mêlèk
tumút
nyukani
sangsam
dhatêng
mêdal
manah
minggat
mlampah
mandhap
mucal
mantuk
mungêl
mirah

maós
simó
pandúng
nggåndå
mbabar
dhahar
tindak, jengkar
dhatêng
sedå, surúd
layón
wungu
ndhèrèk
maringi, nyaósi
sangsam
dhatêng
miyós
nggalíh
lólós
tindak
mandhap
mucal
kúndúr
mungêl
mirah

N

01.
02.
03.
04.

nandúr
nangís
nêpsu
nóm

nanêm
nangís, mular
nêpsu
nèm

nanêm
muwún
duka
timúr

http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=63

6

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

nunggang
ngadêg
ngaggo
ngarêp
ngaso
ngêlu
ngèngèr
ngêntèni
ngimpi
ngirím
ngisíng
ngombé
ngóngkón
nguyúh
nyambút gawé
nyêkêl
nyilíh
nyrêngêni
nyritani

numpak
ngadêg
nganggé
ngajêng
kèndêl
ngêlu
ngèngèr
ngêntosi
ngimpi
ngintun
bebanyu
nginum
ngèngkèn
toyan
nyambut damêl
nyêpêng
nyambut
nyrêngêni
nyriyosi

nitíh
jumênêng
ngagêm
ngarså
kèndêl
puyêng
ngabdi
ngrantós
nyupêna
ngintún
bóbótan
ngunjúk
ngutús ngaturi
turas
ngastå damêl
ngastå
ngampíl
ndukani
nyriyósi

O

01.
02.
03.
04.
05.

ómbó
obat
olèh
ómpóng
ora

wiyar
jampi
angsal
ómpóng
bótên

wiyar
usådå
pikantuk, kêparêng
dhaút
bótên

P

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

pådhå
padusan
paidón
panas
pangan
pangilón
paturón
payúng
peéan
pikír
pilís
pitík
prau
pupak
pupúr

sami
padusan
paidón
bêntèr
têdhan
pangilón
patilêman
payúng
pétan
manah
pilís
ayam
kapal
pupak
pupúr

sami
pasiraman
kêcohan
bêntèr
dhaharan
paningalan
pasaréeyan
sóngsóng
ulík
penggalíh
blónyóh
ayam
baitå
dhaút
tasík

http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=63

7

16.
17.

putíh
putu

pêthak
putu

pêthak
wayah

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->