PELAN KEUNTUNGAN MoNAViE

Berkesan February 16, 2010 (Malaysia)

Di MoNAViE, PENGEDAr BEBAs KAMi MErUPAKAN AsET KAMi yANG TErPENTiNG, DAN KAMi MEMBEri iMBUhAN KEPADA MErEKA DENGAN PELAN KEUNTUNGAN yANG sANGAT LUArBiAsA. Di siNi TErDAPAT 7 cArA UNTUK MENDAPAT KEUNTUN* GAN DENGAN MoNAViE.

07
01 JUALAN TErUs DAN BoNUs PELANGGAN UTAMA 02 BoNUs PEsANAN PErTAMA 03 BoNUs PENciPTA BiNTANG (sTAr MAKEr BoNUs) 04 BoNUs BErKUMPULAN 05 BoNUs cEK sEPADAN EKsEKUTiF (ExEcUTiVE chEcK MATch BoNUs) 06 BoNUs KEPiMPiNAN 07 PUsAT JUALAN PELBAGAi

*Untuk melihat pelan keuntungan MonaVie yang terkini, sila layari www.monavie.com.

1

KUNci KEJAyAAN Di MoNAViE ADALAh MUDAh. JADiLAh sEorANG BiNTANG DAN BANTU yANG LAiN UNTUK MENJADi BiNTANG Di DALAM orGANisAsi MoNAViE ANDA.
Jualan Terus dan Bonus Pelanggan uTama Menjual terus produk kepada pelanggan utama merupakan tonggak utama dalam asas perniagaan anda. Penjualan runcit secara terus membenarkan anda untuk menjana pendapatan dengan membeli produk MonaVie pada harga borong dan menjualkannya pada harga runcit pilihan anda. sebagai tambahan kepada jualan runcit, anda boleh mendaftarkan pelanggan§ utama anda dan mendapatkan Bonus Pelanggan Utama pada setiap belian yang mereka lakukan. Bonus Pelanggan Utama telah diberikan sebanyak 50% dari Preferred customer Personal Volume (PcPV)* **. sebagai contoh, satu kotak jus yang dipesan oleh pelanggan utama (dengan 50 PcPV), anda akan mendapat 25 Global Bonus Unit (GBU)†† Bonus Pelanggan Utama dan 50 PcPV akan pergi kepada anda dan upline anda. Dalam erti kata lain, Personal Volume (PV) dari jualan anda kepada pelanggan utama akan dikira sebagai mata kelayakan. Mana-mana PV yang melebihi 200 mata akan dimasukkan di kaki pengedar anda. Anda tidak perlu ‘aktif’† atau ‘berkelayakan’‡ untuk mendapatkan keuntungan dari jualan yang dibuat secara runcit atau pelanggan utama.

01

Bonus Pesanan PerTama (FoB) Pengedar aktif dengan 200PV akan menerima hanya sekali FoB sebanyak 20% daripada jumlah PV (dengan maksimum 40 GBU), dan pengedar yang aktif dengan 100-199PV akan menerima hanya sekali FoB sebanyak 10% (jumlah maksimum 20 GBU) apabila pengedar yang ditaja membuat pesanan kali pertama untuk produk MonaVie. Anda mestilah aktif semasa pesanan itu dibuat untuk mendapatkan FoB.

02

03

TErMiNoLoGi

Bonus PenCIPTa BInTang Asas kedua dalam membentuk peniagaan yang berjaya adalah dengan membantu pengedar yang anda taja untuk mendapat pangkat Bintang. Pengedar yang aktif dan berkelayakan dengan sekurang-kurangya 100PV layak mendapat Bonus star Maker. setiap kali pengedar tajaan anda mencapai tahap star (Bintang), anda akan mendapat Bonus star Maker berjumlah 20 GBU daripada jualan mereka. sekiranya anda aktif dan berkelayakan dengan 200PV, anda akan mendapat 40 GBU Bonus star Maker daripada jualan mereka. sekiranya anda tidak berkelayakan dalam minggu yang pengedar anda berjaya mendapat tahap star, anda masih mempunyai baki tiga minggu untuk menjadi layak bagi mendapatkan Bonus star Maker.

2

* Volum: Merujuk kepada mata pada setiap produk. PV ialah jumlah jualan peribadi daripada produk yang dipesan kepada pelanggan biasa anda dan juga daripada pelanggan-pelanggan utama anda. GV ialah jumlah jualan kumpulan daripada produk yang dipesan oleh downline untuk dijualkan kepada pelanggan biasa mereka dan ini termasuklah produk yang dipesan oleh pelanggan utama mereka. † Aktif: harus menjana sekurang-kurangnya 100PV setiap empat minggu. ‡ Berkelayakan: harus mempunyai seorang pengedar tajaan sendiri yang aktif dikedua kaki kiri dan kanan atau menpunyai volum 1,000 dari rangkaian pemasangan persendirian. § Pelanggan Utama: Merupakan salah seorang pelanggan yang berdaftar dalam database Monavie dan boleh membuat pesanan tanpa penglibatan anda secara langsung. Autoship tidah diperlukan untuk menjadi pelanggan utama. ** Volum Peribadi Pelanggan Utama (PCPV): Jumlah yang berkaitan dengan belian yang dibuat oleh pelanggan utama, di mana ia adalah separuh daripada jumlah yang berkaitan dengan seorang pengedar. †† Global Bonus Unit: GBU digunakan untuk menentukan bonus bonus yang dibayar kepada pengedar pengedar. satu GBU = Us$1. satu GBU dikira, mengunakan pertukaran mata wang kepada ke mata wang tempatan yang telah di tetapkan pada tarikh pendapatan bonus dikeluarkan.

04

Bonus KumPulan Bonus kumpulan adalah salah satu lagi asas dalam Pelan Keuntungan MonaVie. sebagai pengedar yang baru, focus anda adalah untuk membina tapak untuk pelanggan runcit dan juga pelanggan utama. Anda harus juga tumpukan untuk membantu para pengedar anda untuk menjana jumlah mata melalui jualan. Bonus kumpulan merupakan aspek jualan yang dikira dari perletakan rangkaian anda. Anda akan mendapat keuntungan daripada jumlah jualan yang dibina dengan jayanya di dalam rangkaian anda. Penaja anda (atau sesiapa sahaja dalam rangkaian anda) turut boleh meletakkan sesiapa sahaja di rangkaian anda. Apabila kumpulan anda berkembang, anda akan mendapat bonus kumpulan daripada jumlah jualan yang dijanakan dari kaki yang lemah. Mengira bonus kumpulan: Anda harus aktif dan mempunyai sekurang-kurangnya seorang tajaan persendirian yang aktif di kaki kaki anda untuk melayakkan diri bagi mendapat bonus kumpulan. seterusnya, anda harus mempunyai jumlah minimum sebanyak 500GV dalam setiap kaki untuk melayakan anda menerima bonus mingguan.

sebaik sahaja anda mencapai 500GV di kaki yang lemah, bonus kumpulan akan dibayar 10% dari volum* kaki tersebut dan termasuk juga jumlah yang sama pada kaki yang kuat. Mana-mana GV yang masih tidak berbayar, tidak akan dilupuskan tetapi akan dibawa pada minggu yang berikutnya, selama anda kekal aktif. Pada minggu di mana jumlah jualan personal anda melebihi 200, lebihan itu akan diletakkan pada kaki yang lemah. Bonus kumpulan adalah terhad kepada 10,000 GBU setiap minggu untuk setiap pusat perniagaan. Walaupun bonus kumpulan boleh didapati apabila kita kekal aktif dengan 100PV, anda boleh memaksimakan pendapatan dari FoB, BoB dan Bonus star Maker dengan kekal aktif 200PV. .

3

PErLETAKAN KAKi PErsENDiriAN DAN BoNUs cEK sEPADAN EKsEKUTiF
Bonus CeK sePadan eKseKuTIF Untuk menambah ganjaran kepada pemimpin tahap eksekutif kita bagi jualan mereka, dan juga jualan organisasi pengedar mereka, kami telah mencipta satu bonus Executive check Match (EcM)*, yang akan melayakan anda untuk mendapat bonus 2,500 GBU yang pertama dari bonus kumpulan yang dibayar kepada pengedarpengedar dalam rangkaian persendirian anda. ini termasuklah pengedar-pengedar yang anda taja, pengedar-pengedar yang mereka taja dan seterusnya. Bonus EcM akan dikira sehingga ke eksekutif generasi ketujuh dalam rangkaian persendirian anda. Apabila tahap eksekutif anda bertambah, bilangan nombor generasi turut bertambah di mana anda akan dibayar untuk bonus EcM. Bonus EcM dikira melalui generasi. satu generasi adalah termasuk eksekutif yang terdapat dalam setiap kaki tajaan persendirian anda dan pengedarpengedar dari pangkat star. satu generasi akan berakhir, apabila seorang eksekutif yang layak ditemui, tidak kira tahap kedalamannya. Bonus EcM akan dikira tanpa mengira keluasan. oleh itu, bagi memaksimakan pendapatan anda, anda perlu cuba untuk terus menaikkan tahap eksekutif anda ke tahap lebih tinggi dan menaja lebih ramai pengedar, membolihkan anda membina lebih banyak kaki rangkaian persendirian dimana anda boleh mendapat bonus EcM.
*Bonus ExM dijanakan dari jumlah jualan dari pengedarpengedar di rangkaian persendirian anda. ianya dibayar secara mingguan dan berdasarkan peratusan apungan. MonaVie memberi jaminan pembayaran 50% untuk jumlah bonus keseluruhan. selepas pengiraan beberapa bonus kelayakan MonaVie, mana-mana bonus yang masih ada akan diserahkan kepada bonus EcM dan kemudian dibayar, bersama dengan pendapatan bonus-bonus yang lain untuk minggu tersebut. Bronze Executive dan ke atas hendaklah kekal aktif dengan mempunyai sekurang-kurangnya 200PV bagi mendapatkan bonus EcM. Bonus EcM mingguan tidak boleh melebihi jumlah volum dari kaki yang lemah.

05

coNToh iLUsTrAsi
Ilustrasi di sebelah kanan direka untuk membantu anda supaya lebih memahami tentang bonus ECM. Sebagai contoh, anda telah melayakkan diri sebagai Ruby Executive, di mana ia membolehkan anda untuk mendapat bonus ECM daripada empat generasi pengedar-pengedar anda atau lebih tinggi daripada setiap tiga kaki tajaan persendirian. Apabila seseorang yang berkelayakan “dibayar sebagai” pengedar atau ke pangkat yang lebih tinggi ditemui di mana-mana kaki, ia akan melengkapkan satu generasi pengedar-pengedar pada kaki berkenaan. Cuba kita lihat kaki yang bermula daripada Mary. Dalam kaki berkenaan anda boleh mendapatkan bonus ECM melalui Kelly kerana beliau merupakan pengedar generasi keempat. Untuk dibayar dengan lebih mendalam dalam kaki ini (membolehkan anda mendapatkan bonus ECM pada bonus kumpulan David), anda perlu melayakkan diri ke pangkat Emerald Executive, ini akan membolehkan anda dibayar melalui pengedar generasi kelima. Cuba kita lihat contoh terakhir. Dalam kaki tajaan persendirian yang bermula dengan Shelly, tidak ada satu pun eksekutif yang wujud dalam barisan ini, oleh itu, kesemua mereka yang berada di dalam garisan ini dianggap sebagai generasi pertama. Bagi memaksimakan pendapatan bonus ECM MonaVie anda, anda perlu melonjakkan diri ke peringkat tertinggi dalam tahap eksekutif.

sila ambil perhatian: Tiada had atas bilangan kaki dalam rangkaian tajaan persendirian anda. Anda bolih memperohi bonus EcM melalui volum dari semua kaki kaki di rangkaian anda.

4

RUBY EXECUTIVE

ANDA

CARLOS

Silver

SHELLY Star 1000

MARY Silver

MARTA

AMAN Bronze

MADGE Star 500

KEIKO

KIM

HARRY Star 500

VINCE

SHEILA

MIKA Star 1000

MIA

FILIPE

BEN Star 500

MIGUEL Silver

JULIAN

LARRY

AIKO

ANNA

RAFAEL

LISA

ALEXA

GARY

KAT

YUAN Star 1000

ABEL

TALIB

ALAN Bronze

MARIA

NIGEL

PAWEL

DOROTHY

KELLY Bronze

SHARIF

OLLIE

YANA

DAVID Star 500

PEARL

JULIA

PENGEDAR TAJAAN SENDIRI PENGEDAR GENERASI PERTAMA PANGKAT EKSEKUTIF GENERASI DI BAYAR BRONZE 1 SILVER 2

PENGEDAR GENERASI KEDUA PENGEDAR GENERASI KETIGA

PENGEDAR GENERASI KEEMPAT PENGEDAR GENERASI KELIMA

GOLD 3

RUBY 4

EMERALD 5

DIAMOND 6

BLUE DIAMOND 7

5

06

Bonus KePImPInan Kami telah menyediakan 2.5% dari jumlah GV syarikat untuk kumpulan Blue Diamond Executive dan ke atas. Dalam kumpulan ini, anda boleh mendapatkan saham dalam MonaVie Leadership Pool berdasarkan pangkat anda ‘dibayar sebagai’ dari jumlah jualan yang dijanakan melalui kakikaki rangkaian persendirian anda. Dengan setiap peningkatan tahap, anda akan menerima saham tambahan. Bonus ini dibayar secara mingguan.

Triple crowne Black Diamond, tahap tertinggi dalam MonaVie, dengan memfokuskan pada pusat perniagaan anda yang pertama. Untuk melayakkan diri bagi menjana pendapatan dari pusat perniagaan pelbagai, anda haruslah mengekalkan keperluan perniagaan dengan melayakkan diri sebagai Blue Diamond berkelayakan dan kekal aktif dengan 200 PV. seterusnya anda harus mengekalkan tujuh kaki star 500 dibawah pusat perniagaan pertama. Tambahan pusat pusat perniagaan membolihkan anda memperolihi pendapatan tanpa had jika pusat perniagaan pertama anda dikira layak dan dibayar sebagai Black Diamond. Jika sekiranya pangkat ‘dibayar sebagai’ dari pusat perniagaan yang pertama jatuh dibawah Black Diamond untuk mana mana tempoh pembayaran bonus, kesemua tambahan pusat perniagaan akan dibayar pada tahap ‘dibayar sebagai’ pangkat pangkat tersebut. sebagai tambahan, semua rangkaian GV dari pusat pusat tambahan akan dikira untuk kelayakan dan kenaikan pangkat untuk pusat perniagaan pertama, jika pusat perniagaan pertama kekal berkelayakan dan dibayar sebagai Black Diamond.

07

PusaT PernIagaan PelBagaI Apabila perniagaan MonaVie anda berkembang, anda akan mempunyai pilihan untuk membuka sejumlah empat pusat perniagaan (pusat perniagaan anda sekarang dengan tambahan tiga lagi pusat perniagaan), di mana ianya berpotensi mendatangkan keuntungan sebanyak 10,000 GBU setiap minggu bagi setiap bonus kumpulan. Anda akan dianugerahkan dengan pusat perniagaan kedua pada tahap hawaiian Blue Diamond dan dua lagi pada tahap Black Diamond. Manakala pusat perniagaan membenarkan anda untuk memaksimakan potensi pendapatan anda, mereka tiadk perlu untuk terus maju dalam Pelan Keuntungan MonaVie. Anda boleh mencapai

6

ANUGErAh BLAcK DiAMoND* MELETAKKAN ANDA Di KEDUDUKAN UTAMA.

*Anda tertakluk kepada syarat syarat pengedar untuk kelayakan anugerah Black Diamond.

7

GANJArAN DAN KEUNTUNGAN
§§

Memperohi dua lagi pusat perniagaan (tiga dan empat) • Layak menyertai MonaVie Leadership Pool • Elaun kereta Mercedes Black Diamond sebanyak 2,500 GBU* • cincin Black Diamond (lelaki) dan loket (perempuan) • Dokumentari peribadi Black Diamond pilihan sendiri

BlaCK dIamond

PresIdenTIal BlaCK dIamond
300,000 GBU bonus tunai • Layak menyertai MonaVie Leadership Pool • Penginapan di Zermatt resort (Midway, Utah) beserta tiga bilik tidur di MonaVie chateau Villa† • Penginapan untuk lima malam di Atlantis resort (Bahamas) di MonaVie reef Tower Penthouse§ penerbangan kelas pertama untuk dua orang disediakan • Layak menyertai program MonaVie Jet credit‡

royal BlaCK dIamond
100,000 GBU bonus tunai Layak menyertai MonaVie Leadership Pool • Penginapan di Zermatt resort (Midway, Utah) beserta tiga bilik tidur di MonaVie chateau Villa† • hari MonaVie: Kami akan memberi laluan permaidani merah kepada anda – mendapat penerbangan kelas pertama ke U.s. dan menaiki jet MonaVie untuk terbang ke salt Lake city, Utah, untuk hari rasmi anda di ibu pejabat MonaVie ‡ • Layak menyertai program MonaVie Jet credit
• •

ImPerIal BlaCK dIamond
600,000 GBU bonus tunai Layak menyertai MonaVie Leadership Pool • Penginapan di Zermatt resort (Midway, Utah) beserta tiga bilik tidur di MonaVie chateau Villa† • Pengembaraan yang hebat di laut Mediterranean dengan pelayaran di atas bot yang mewah** • Layak menyertai program MonaVie Jet credit‡
• •

* Apabila anda pertama kali mendapat tahap Black Diamond, anda akan mendapat 2,500 GBU daripada MonaVie sebagai salah satu bahagian untuk program Mercedes MonaVie. selepas anda memberikan bukti bahawa anda telah pun membuat pinjaman atau membeli sebuah kereta Mercedes (sL550 atau s550), MonaVie akan memberikan anda 2,500 GBU sebulan sebagai elaun untuk kereta anda. selepas setahun, MonaVie akan menilai kembali pendapatan anda selaku seorang pengedar. Anda akan terus kekal menerima elaun bulanan untuk tahun berikutnya, dan tahun-tahun seterusnya, berdasarkan berapa banyak minggu dalam tahun sebelumnya yang telah anda kekalkan untuk kelayakkan dan kekal aktif di tahap Black Diamond: 40 minggu ditambah = 2,500 GBU; 30-39 minggu = 1,650 GBU, 20-29 minggu = 1,250 GBU; 15-19 minggu = 850 GBU. Anda harus kekal aktif dengan mata sekurang-kurangnya 200PV untuk mendapatkan elaun kereta Black Diamond.
† ‡

Ketentuan Tahunan sebagai seorang royal Black Diamond Executive yang berkelayakan atau lebih tinggi, anda akan mendapat MonaVie Jet credit berdasarkan pada ‘bayaran pada’ tahap tertinggi pusat perniagaan anda. MonaVie jet credit boleh diperolihi setiap minggu pada ketetapan berikut: royal Black Diamond = 0.5, Presidential Black Diamond = 0.75, imperial Black Diamond = 1, crowne Black Diamond = 1.5, Double crowne Black Diamond = 2, dan Triple crowne Black Diamond = 2.5. Jet credit tidak akan luput dan hanya boleh digunakan di sekitar kawasan U.s. ini adalah percutian sekali seumur hidup buat Presidential Black Diamond yang berkelayakan buat kali pertama sahaja. semua ganjaran tidak bolih di pindah milik dan tidak bolih ditukar dengan wang tunai.

§

** Perjalanan sekali seumur hidup, dianjurkan oleh ahli kumpulan Eksekutif Pengurusan MonaVie.

8

§§

1,000,000 GBU bonus tunai • Layak menyertai MonaVie Leadership Pool • Penginapan di Zermatt resort (Midway, Utah) dengan tiga bilik tidur di MonaVie chateau Villa† • Dokumentari Black Diamond pilihan sendiri yang kedua • Program Kereta Eksotik MonaVie dengan kerjasama DuPont registary – pilih kereta idaman anda (Lamborghini, Ferrarim Maserati, rolls-royce, atau Bentley) • Layak menyertai program MonaVie Jet credit‡

CroWne BlaCK dIamond

TrIPle CroWne BlaCK dIamond
3,000,000 GBU bonus tunai Layak menyertai MonaVie Leadership Pool • Penginapan di Zermatt resort (Midway, Utah) dengan tiga bilik tidur di MonaVie chateau Villa† • Layak menyertai program MonaVie Jet credit‡ • Pengembaraan angkasaraya- MonaVie membawa anda keluar dari bumi ini!††
• •

douBle CroWne BlaCK dIamond
2,000,000 GBU bonus tunai • Layak menyertai MonaVie Leadership Pool • Penginapan di Zermatt resort (Midway, Utah) dengan tiga bilik tidur di MonaVie chateau Villa† • Perjalanan lima bintang ke mana mana satu dari lima tempat eksotik (south Africa, sungai rhine, switzerland, china atau scotland)†† ‡ • Layak menyertai program MonaVie Jet credit

GANJARAN TAHUNAN Penerbangan Ruby†

sebgai seorang MonaVie ruby yang baru, anda akan diterbangkan ke Midway, Utah untuk latihan, jaringan dan juga keseronokan di Zermatt resort yang tersohor.

MonaVie Diamond yang berkelayakan akan menikmati keindahan pantai, ombak dan terikan suria dalam perjalanan yang dibayar sepenuhnya untuk dua orang ke Grand Wailea resort, di Maui, hawaii.

Destinasi Diamond‡‡

Menikmati keindahan di tempat-tempat yang paling menarik dan eksotik sebagai seorang ahli MonaVie Black Diamond yang baru.
† ‡

Meraikan Black Diamond§§

Kelayakan tahunan. sebagai seorang royal Black Diamond yang berkelayakan atau peringkat yang seterusnya, anda akan mendpat MonaVie jet credit berdasarkan pada ‘bayaran pada’ tahap tertinggi pusat perniagaan anda. MonaVie jet credit didapati setiap minggu pada ketetapan berikut royal Black Diamond = 0.5, Presidential Black Diamond = 0.75, imperial Black Diamond = 1, crowne Black Diamond = 1.5, Double crowne Black Diamond = 2, dan Triple crowne Black Diamond = 2.5. Jet credit tidak akan luput dan hanya boleh digunakan di sekitar kawasan U.s. Percutian sekali seumur hidup. Untuk menyertai Destinasi Diamond Kedua, anda harus melangkah ke tahap hawaiian Blue Diamond sebelum berakhirnya tempoh kelayakan. Untuk menyertai acara-acara tambahan Destinasi Diamond, anda harus kekal kelayakan sebagai hawaiian Blue Diamond untuk 60% jangka waktu kelayakan. Untuk mengambil bahagian dalam Meraikan Black Diamond, anda harus kekal sebagai Black Diamond berkelayakan selama 60% jangka waktu kelayakan.

†† ‡‡

§§

9

MoNAViE PANGKAT KELAyAKAN

PANGKAT

KELAyAKAN WEEKLy EArNiNG PoTENTiAL

PangKaT sTar
sTAr sTAr 500* sTAr 1000
Mestilah aktif secara individu dan mempunyai dua orang pengedar yang ditaja sendiri yang juga aktif, tidak kira dari posisi mana pun. 500 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu. 1000 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu.

Potensi Pendapatan mingguan 1,000 GBU Potensi Pendapatan mingguan 1,000 GBU

PangKaT eKseKuTIF
BroNZE
2,000 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu dengan minimum satu kaki tajaan persendirian termasuk satu sTAr 500 atau ke atas di rangkaian tersebut. 3,000 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu dengan minimum dua kaki tajaan persendirian termasuk satu sTAr 500 atau ke atas di setiap rangkaian tersebut. 5,000 GV di kaki yang lemah dalam masa seminggu dengan minimum tiga kaki tajaan persendirian dimana terdapat satu sTAr 500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut.
Potensi Pendapatan mingguan 1,000 GBU

siLVEr

Potensi Pendapatan mingguan 1,500 GBU

GoLD

Potensi Pendapatan mingguan 2,500 GBU

PangKaT eKseKuTIF elITe
rUBy
10,000 GV untuk dua minggu berturut-turut di kaki yang lemah dengan minimum empat kaki tajaan persendirian dimana terdapt sTAr 500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut. 15,000 GV untuk dua minggu berturut-turut di kaki yang lemah dengan minimum lima kaki tajaan persendirian dimana terdapat sTAr 500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut. 20,000 GV untuk tiga minggu berturut-turut di kaki yang lemah dengan minimum enam kaki tajaan persendirian termasuk yang mencapai sTAr 500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut. 25,000 GV untuk empat minggu berturut-turut di kaki yang lemah dengan minimum tujuh kaki tajaan persendirian termasuk yang mencapai sTAr 500 atau ke atas dalam setiap rangkaian tersebut. 75,000 GV untuk empat minggu berturut-turut dari jumlah volum kaki kaki tajaan‡ yang tidak melebihi 25,000 GV datang dari setiap satu kaki.
Potensi Pendapatan mingguan 5,000 GBU

EMErALD

Potensi Pendapatan mingguan 7,500 GBU

DiAMoND BLUE DiAMoND hAWAiiAN BLUE DiAMoND†

Potensi Pendapatan mingguan 10,000 GBU

Potensi Pendapatan mingguan 20,000 GBU

Potensi Pendapatan mingguan 25,000 GBU

* Pengedar mestilah kekal aktif dan berkelayakan untuk maju ke mana-mana tahap, sTAr 500 dan ke atas. † Pengedar hawaiian Blue Diamond dan Executive Premier rank mestilah mengekalkan kelayakan sebagai Blue Diamond yang berkelayakan. ‡ Jumlah volum kaki kaki tajaan bermaksud hasil volum dari jualan organasasi tajaan persendirian.

10

PANGKAT

KELAyAKAN WEEKLy EArNiNG PoTENTiAL

PangKaT eKseKuTIF PremIer †
BLAcK DiAMoND royAL BLAcK DiAMoND PrEsiDENTiAL BLAcK DiAMoND iMPEriAL BLAcK DiAMoND croWNE BLAcK DiAMoND DoUBLE croWNE BLAcK DiAMoND TriPLE croWNE BLAcK DiAMoND

150,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 50,000 GV datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk empat minggu berturut-turut. 300,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 75,000 GV datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk empat minggu berturut-turut. 500,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 100,000 GV datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk empat minggu berturut-turut. 750,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 125,000 GV datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk empat minggu berturut-turut. 1,050,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 150,000 GV datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk enam dari lapan minggu berturut-turut. 1,400,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 175,000 GV datang dari mana mana satu rangkaian untuk enam dari lapan minggu berturut-turut. 1,800,000 GV dari volum rangkaian dimana tidak melebihi 200,000 GV datang dari mana-mana satu rangkaian tunggal untuk enam dari lapan minggu berturut-turut.

Potensi Pendapatan mingguan tanpa had

Potensi Pendapatan mingguan tanpa had

Potensi Pendapatan mingguan tanpa had

Potensi Pendapatan mingguan tanpa had

Potensi Pendapatan mingguan tanpa had

Potensi Pendapatan mingguan tanpa had

Potensi Pendapatan mingguan tanpa had

Pengedar hawaiian Blue Diamond dan Executive Premier rank hendaklah mengekalkan kelayakan sebagai Blue Diamond yang berkelayakan.

Kesemua rujukan untuk pendapatan, yang terlibat atau dinyatakan, melalui Pelan Keuntungan MonaVie adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. MonaVie TIDAK MENJAMIN mana-mana tahap pendapatan pada mana-mana pengedar. Pendapatan daripada MonaVie adalah bergantung kepada hanya jualan dan juga kemahiran setiap pengedar, keupayaan dan juga aplikasi persendirian.

11

PELAN KEUNTUNGAN soALAN & JAWAPAN
01 03

mengapakah saya dikira aktif untuk empat minggu dan tidak untuk sebulan? Kerana kami membayar bonus secara mingguan dan bukannya bulanan. Definisi aktif ialah putaran empat minggu yang sentiasa berjalan dan bukan satu bulan penuh (setiap minggu berjalan dalam hari Sabtu bermula jam 12.01 a.m. (MST) sehingga tengah malam Jumaat*).
02

sebaik sahaja saya mendapat bonus, bilakah saya akan dibayar? Minggu bayaran bonus berakhir Jumaat tepat jam 12.00 a.m. Pendapatan dari binus bonus akan dibayar 7-10 hari kemudian.
04

sekiranya saya menjadi tidak aktif, apa akan terjadi kepada volum dan organisasi saya? Kesemua jumlah volum terkumpul dibawah pemasangan rangkaian akan kembali sifar. Walau bagaimana pun, anda akan diaktifkan semula sebaik sahaja anda menjana 100 PV, dan anda akan sekali lagi dapat mengumpulkan jualan kumpulan apabila produk dijual dalam rangkaian organasasi anda.

apabila bonus kumpulan dibayar, volum yang manakah ditolak dari pusat perniagaan saya? Semua volum dari jualan kumpulan yang telah diguna akan ditolak. Volum yang belum dibayar akan di kumpulkan selagi anda kekal aktif.
05

Bagaimanakah cara untuk saya menjana PV? Anda boleh menjana jumlah keuntungan persendirianl anda melalui dua cara – melalui jualan produk yang dibuat oleh pelanggan utama anda dan melalui pembelian produk pada harga borong untuk membina perniagaan anda.

12

PENyATA PENDEDAhAN PENDAPATAN
GLoBAL (Pertengahan-Tahun) 2009
Penyata Pendedahan Pendapatan mencerminkan peluang ganjaran MonaVie. carta berikut mewakili perolehan global purata bagi pangkat Para Pengedar MonaVie di seluruh dunia dan menyediakan maklumat pendapatan mingguan purata, di samping purata tahunan.

Pangkat Pengedar Aktif

Bilangan Mingguan Purata bagi Pengedar Dibayar pada Pangkat ini
46,766 32,172 7,933 3,267 1,168 639 386 145 66 32 76 24 27 7

% Pengedar Mingguan Purata
50% 35% 8% 4% 1% 1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%

Pendapatan Mingguan (Dolar As) cek Purata
$23 $35 $76 $172 $357 $564 $1,027 $2,015 $3,090 $3,884 $7,481 $12,711 $28,584 $65,548

Tinggi
$699 $880 $815 $1,000 $1,000 $1,500 $2,500 $5,000 $7,500 $10,000 $20,000 $25,000 $101,761 $134,517

rendah
$0 $0 $50 $100 $200 $300 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $4,544 $6,505 $28,483

cek Purata Tahunan

Purata Jam Kerja dalam seminggu*
4 6 6 6 7 8 9 12 13 16 20 20 27 >40

Pengedar star star 500 star 1000 Bronze Executive silver Executive Gold Executive ruby Executive Emerald Executive Diamond Executive Blue Diamond Executive hawaiian Blue Diamond Executive Black Diamond Executive royal Black Diamond Executive dan Lebih Tinggi

$1,214 $1,817 $3,947 $8,963 $18,572 $29,310 $53,413 $104,759 $160,656 $201,987 $388,986 $660,995 $1,486,366 $3,408,500

statistik pendapatan yang ditunjukkan di atas adalah untuk semua Pengedar MonaVie yang telah dibayar bonus dalam tempoh dari 4 Julai 2008 hingga 26 Jun 2009, pada pangkat di atas, tidak termasuk bonus kenaikan pangkat. “Pengedar” ditakrif sebagai manamana individu yang: (1) menyempurnakan Permohonan dan Perjanjian MonaVie; (2) telah menaja sekurang-kurangnya satu orang; (3) telah menerima sekurang-kurangnya satu bonus runcit; dan (4) telah aktif dalam mana-mana lapan minggu sebelum tempoh minggu (untuk mengetahui keperluan untuk disifatkan sebagai pengedar “aktif” dalam pasaran anda, rujuk dokumen Pelan Pampasan MonaVie yang khusus bagi pasaran anda). Ambil perhatian bahawa ini tidak termasuk pelanggan runcit, pelanggan yang diutamakan, peruncit (mereka yang telah menerima bon runcit sahaja), pra-pendaftar, pengedar yang tidak memperbaharui, dan pelanggan, peruncit atau pengedar yang perhubungan dengan MonaVie yang telah dibatalkan. seorang individu yang telah menyempurnakan Permohonan dan Perjanjian Pengedar Babas MonaVie, tetapi belum menyempurnakan empat ciri yang yang dihuraikan di atas, bukan Pengedar MonaVie. orang tersebut hanyalah pelanggan borong. Jika, dan hanya apabila, kesemua empat ciri-ciri dipenuhi, barulah individu tersebut dipanggil Pengedar. selaras dengan itu, status seseorang individu boleh, dan kadang-kadang sememangnya, bertukar sepanjang tahun tersebut. Misalnya, Mary mendaftar sebagai pelanggan pada bulan Februari. Pada bulan April, dia layak untuk menjadi Pengedar dan mengekalkan kelayakannya sepanjang bulan Mei. Pada bulan Jun, dia tidak aktif, dan dengan itu, statusnya adalah sebagai pelanggan. Pada bulan Julai, dia mula meruncit produk kepada beberapa pelanggan, dan dengan itu, menjadi peruncit (tetapi bukan Pengedar). Pada bulan ogos, sekali lagi dia layak sebagai Pengedar tetapi gagal untuk kekal layak pada baki tahun tersebut. Untuk tujuan Penyata Pendedahan Pendapatan, Mary akan hanya disifatkan sebagai Pengedar dalam bulan April, Mei, dan ogos. Purata pendapatan tahunan bagi semua Pengedar sepanjang tempoh ini ialah $2,918.22. Dari bulan Julai 2008 hingga Jun 2009, lebih kurang 87% individu yang menyempurnakan Permohonan dan Perjanjian Pengedar MonaVie, dan membuat sekurang-kurangnya satu pembelian dalam tempoh 12 bulan, disifatkan sebagai pelanggan borong. Pendapatan Pengedar dalam carta ini tidak semestinya mewakili pendapatan, jika ada, Pengedar MonaVie boleh atau akan memperoleh pendapatan melalui penyertaannya dalam Pelan Pampasan MonaVie. Kejayaan anda bergantung pada kemahiran, usaha kerja dan keadaan pasaran anda. MonaVie tidak menjamin sebarang paras pendaptan atau kejayaan bagi anda.
* Angka ini diterbitkan daripada tinjaun sekitar 18,000 pengedar yang dilaksanakan oleh MonaVie melalui sistem pesanan dalam talian kami.

13

Drink it. Feel it. share it.™
The Gardens south Tower, Mid Valley city Lingkaran syed Putra 59200 Kuala Lumpur

www.monavie.com

©2010 MonaVie LLC 0210_MY_MY

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.