Sumbangan ilmuan dalam bidang matematik Menurut sejarah, zaman kegemilangan umat Islam dalam bidang ilmu ialah

antara kurun ke-7 hingga 13. Salah satu bidang ilmu yang sangat tersohor ketika itu ialah matematik. Tokoh-tokoh ilmuan Islam telah menyumbang dan mencipta pelbagai perkara baru dalam bidang matematik seperti system perpuluhan dan operasi-operasi asas matematik yang mempunyai kaitan dengan soal-soaol tambah, pengurangan, darab, bahagi dan eksponen. Tokoh-tokoh matematik Islam juga memperkenalkan konsep ‘kosong’ dalam dunia matematik. Selain itu, mereka juga telah membangunkan konsep-konsep dan fungsi trigonometri ; sin, kos, dan tangent padakurun ke-10. Al-khawarizmi (780-850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Antara bukubuku yang terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr Wal Mugabalah(buku pengiraan), (perbaikan dan pengurangan) dan algebra. Pada kurun ke-12, Gerard of Cremona and Robert of Chester telah menterjemahkanbuku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16.