PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL

J AWATA N K O S O N G
PERKESO ditubuhkan pada 1971 bagi menguatkuasa, mentadbir dan melaksana Akta Keselamatan Sosial pekerja 1969 dan Peraturan–Peraturan (Am) Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Perlindungan yang disediakan oleh PERKESO termasuklah rawatan perubatan, pembayaran faedah hilang upaya sementara dan kekal serta pemulihan. Melalui 45 buah cawangan di seluruh Negara, PERKESO memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan dengan memberikan maklumat yang tepat dan cepat serta sentiasa memelihara hubungan yang baik dengan pekerja dan majikan. Sejajar dengan rancangan pengembangan PERKESO, kami menjemput mereka yang berminat dan menyertai kami sebagai :

JAWATAN:

AKAUNTAN GRED 25 SOCSO

JAWATAN:

JURUANALISA SISTEM GRED 24
(Pentadbiran) : : : : : Kontrak Eksekutif RM4500.00-RM7500.00 1 Kekosongan Ibu Pejabat PERKESO

Taraf Jawatan : Tetap Dan Tidak Berpencen Kumpulan Perkhidmatan : Eksekutif Gaji : Lingkungan RM6770.00.00 - RM8800.00 Kekosongan : 1 Kekosongan Tempat : Ibu Pejabat PERKESO Kelayakan dan Syarat-Syarat Lantikan 1.1 Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada Warganegara Malaysia yang memiliki kelayakan seperti berikut: (a) Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak melebihi 40 tahun pada tarikh tutup iklan . (b) Memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia ; ATAU (c) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan serta Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia; ATAU (d) Memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan ; ATAU (e) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia; (f) Lulus Bahasa Malaysia (termasuk Lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; (g) Keutamaan kepada calon yang memiliki kemahiran/ pengetahuan dan pengkhususan dalam Perakaunan Kos (Cost Accounting). (h) Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 8 t ah un dalam bidang pengurusan kewangan dan akaun terutama dalam Pengurusan Pungutan Atau Akaun Belum Bayar (Accounts Payable); (i) Mempunyai keupayaan mantap dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah; (j) Berinisiatif tinggi, berupaya memacu prestasi dan mantap dalam pengurusan berpasukan; (k) Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki pengetahuan dan mantap(strong knowledge) dalam ’Financial Reporting Standards/ Private Entity Reporting Standards’

Taraf Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Gaji Kekosongan Tempat

Kelayakan & Syarat-Syarat Lantikan 1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada Warganegara Malaysia yang memiliki kelayakan seperti berikut: (a) Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Komputer atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan (b) Lulus Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan . (c) Mempunyai pengalaman mi nim um 5 ta hun dalam pentadbiran ICT (d) Berpengalaman dalam penyediaan Perancangan Strategik ICT, pengurusan projek ICT, Pengurusan aset ICT ,kontrak dan pembekal . (e) Berpengetahuan dalam penggunaan Crystal Report dan mySQL. (f) Berpengalaman dalam melaksanakan pengauditan aset ICT. CARA MEMOHON: 1. Pemohon dikehendaki mengisi Borang PKS (T) 70 yang boleh didapati dari mana-mana cawangan PERKESO diseluruh negara ataupun melayari laman Web PERKESO di www.perkeso.gov.my untuk memuat turun borang permohonan. 2. Permohonan daripada penjawat awam/Badan Berkanun hendaklah mengemukakan salinan rekod perkhidmatan dan laporan prestasi tahunan yang dikemukakan melalui Ketua jabatan dan pengesahan majikan (testimonial) bagi permohonan dari sektor swasta. 3. Permohonan hendaklah di hantar melalui pos dengan menyertakan butir-butir peribadi (resume),salinan kelayakan akademik dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan yang telah disahkan, gaji terkini beserta salinan slip gaji dan gambar berukuran passport ke alamat di bawah sebelum atau pada 15 Mac 2010 (Isnin). PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO) MENARA PERKESO TINGKAT 10, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA 281, JALAN AMPANG, 50538 KUALA LUMPUR CATATAN AM: 1. Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk sesi temuduga. 2. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas (6) bulan dari tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.Tiada makluman bersurat akan dikeluarkan oleh PERKESO bagi permohonan yang tidak berjaya. 3. Sebarang permohonan yang lewat, tidak lengkap dan tidak mematuhi syarat akan ditolak dan dianggap tidak berjaya .

JAWATAN:

JURUANALISA SISTEM GRED 24
(Operasi, Komunikasi dan Keselamatan)

Taraf Jawatan : Kontrak Kumpulan Perkhidmatan : Eksekutif Gaji : RM4500.00-RM7500.00 Kekosongan : 1 Kekosongan Tempat : Ibu Pejabat PERKESO Kelayakan & Syarat-Syarat Lantikan 1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada Warganegara Malaysia yang memiliki kelayakan seperti berikut: (a) Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Komputer atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan (b) Lulus Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan . (c) Mempunyai pengalaman m ini mum 5 tah un dalam perkhidmatan sokongan ICT bagi keselamatan ICT dan rangkaian ICT serta pengendalian rangkaian (LAN dan WAN)dan keselamatan (antivirus,polisi,web filtering,patches) (d) Berpengetahuan dalam Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Information Security Management System( ISO/IEC 27001:2006 ) (e) Berpengalaman dalam pengurusan projek IT, pengurusan risiko dan audit keselamatan ICT serta melaksana program kesedaran keselamatan ICT PERKESO adalah satu kelebihan.

Size : 19cm x 5col (Actual)

PERCUMA

PKS:

(T) 70

GAMBAR

PERKESO
BORANG PERMOHONAN JAWATAN

JAWATAN YANG DIPOHON

NAMA PENUH

NO. KAD PENGENALAN

ARAHANKEPADA PEMOHON 1.

Satu borang hanya untuk satu jawatan sahaja. Sila gunakan borang yang berasingan jika ingin memohon lebih dari satu jawatan. Semua maklumat yang diberikan dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR dan HURUF CERA!. Sila tandakan (x) di petak yang berkenaan. Sila lampirkan salinan kad pengenalan, salinan sijil kelahiran, salinan sijil-sijil akademik, salinan surat akuan dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab A dan pastikan Laporan Penilaian Prestasi dan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dikemukakan atau disusuli kemudian. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan. Pemohon yang layak dipanggil temu dug a sahaja akan dihubungi.
Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temu duga ini tidak akan ditanggung oleh PERKESO.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.

Sila anggap permohonan tuan/puan gagal sekiranya tidak mendapat sebarang jawapan dalam tempoh enam bulan dari tarikh iklan ditutup.

~

2

BUTIR.BUTIR PERIBADI

NAMA

[

ALAMAT

[

[

[

[

NO TEL. RUMAH NO. K.P. TARIKH LAHIR JANTINA TARAF PERKAHWINAN WARGANEGARA LESEN MEMANDU (Kelas)

NO. TEL. BIMBIT UMUR TEMPAT LAHIR BANGSA AGAMA KECACATAN

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERINGKAT PERSEKOLAHAN (SertakanSalinan SI)II)

PMRD SRP
LCED

Tahun

ITITJ
I I

SPM

DTahun

ITITJ
I I

STPMDTahun
STP

ITITJ
I

D Pangkat

SPMV MCE

D Pangkat D

D

Pangkatl

HSC D

BahasaMelayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Geografi
Pendidikan Seni Pendidikan Moral Pendidikan Islam Kem. Hidup Bersepadu 1 Kem. Hidup Bersepadu 2 Kem. Hidup Bersepadu 3

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Geografi Pendidikan Islam Pendidikan Seni Pendidikan Moral Matematik Tambahan Kimia Fizik Biologi Perdagangan Ekonomi Asas Perakaunan Kesusasteraan Melayu Ujian Lisan (BM)

Pengajian Am Bahasa Melayu Sejarah Geografi Ekonomi Matematik Lanjutan Bahasa Inggeris Fizik Kimia Biologi Usuluddin Syariah Perakaunan Pengajian Perniagaan Pendidikan Seni

't

3

Nama Institusi

Diploma/ljazah

Bidang Pengkhususan

Tarikh Lulus

CGPA

Tahun

ITLD
D D

Pangkat

[

PEMEGANG BIASISWA/PINJAMAN

PENAJA BIASISWA/PINJAMAN

Masih Terikat

Tidak Terikat

Nama Lembaga/Badan/Sijil

Tarikh Menjadi Ahli

No. Ahli/Sijil

KOMPUTER Microsoft Words Microsoft Excel Microsoft Power Point Microsoft Excel Lain-lain, nyatakan:

MENAIP

TRENGKAS

Bertulis

Bercetak ................. p.s.m

~

................. p.s.m

Bahasa Melayu ...................... p.s.m

Bahasa Inggeris ....................... p.s.m

BAHASA MALAYSIA (a) Penulisan (b) Pertuturan BAHASA INGGERIS (a) Penulisan (b) Pertuturan Lain-lain, nyatakan: (a) Penulisan (b) Pertuturan

LEMAH

SEDERHANA

BAlK

4

Persatuan/Sukan/Badan

Beruniform

Peringkat Penyertaan

Jawatan

Nama Jawatan

Nama dan

Alamat Majikan

[ [ [ [

Tarikh Mula Bekerja

ITIIITI

Gaji

[RM

No. Tel. Majikan

rn
Jawatan Majikan Dari Hingga

No. PERKESO
I

No. KWSP PENGAKUAN PEMOHON Saya akui bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah benar. Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya diberi tawaran, perkhidmatan saya akan ditamatkan serta merta.

TARIKH:......................................
JD108387-PNMB., KL

TANDATANGAN: ......................................

.