James A.F.

Stoner & Charles Wankel (1989) komunikasi ialah satu cara manusia berhubung yang melibatkan pengertian atau maksud yang dikongsi, dengan syarat mereka perlu bersetuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti isyarat, huruf, nombor, dan perkataan yang melambangkan atau menyerupai idea-idea yang dapat menyampaikan maksud.

Definisi Komunikasi
Emery, Ault dan Agee (dlm. Sulaiman Masri, 1997) Komunikasi ialah seni memindahkan maklumat, idea, dan sikap daripada seseorang kepada seseorang.

S.Bernard Rosenblatt dalam bukunya Communication in Business (l983) mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran idea, pendapat, maklumat, perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi.

Sulaiman Masri (l997) merumuskan bahawa, komunikasi bermula apabila satu mesej (maklumat) daripada pengirim (penutur, penulis) dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima (pembaca, pendengar) yang kemudiannya memberikan maklum balas (mengekod dan mentafsir) mesej tersebut.

Sulaiman Masri (l997) merumuskan bahawa, komunikasi bermula apabila satu mesej (maklumat) daripada pengirim (penutur,

Cara – Cara Berkomunikasi
Komunikasi lisan Komunikasi bertulis Komunikasi visual

Jenis – Jenis Komunikasi

Komunikasi Interpersonal

Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi Intrapersonal (Komunikasi Intra Peribadi)
Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Yang menjadi pusat perhatian di sini adalah bagaimana jalannya proses pengolahan informasi yang dialami seseorang melalui sistem syaraf dan inderanya. Teori-teori komunikasi intra pribadi umumnya membahas mengenai proses pemahaman, ingatan dan interpretasi terhadap simbol-simbol yang ditangkap melalui panca indera.

Komunikasi interpersonal (Komunikasi Antara Peribadi)
Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi antara perorangan dan bersifat peribadi baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung/melalui medium misalnya percakapan tatap muka (face to face communication), percakapan melaui telefon, surat menyurat pribadi dan lain-lain. Teori-teori komunikasi antara pribadi umumnya memfokuskan pengamatannya pada bentuk-bentuk dan sifat hubungan (relationship), percakapan (discourse), interaksi dan karakteristik komunikator.

Komunikasi antara individu. Proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Bersifat terus iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan ata Komunikasi Interpersonal keadaan yang tidak formal dan bersahaja. Ia juga berlaku dalam

Komunikasi yang berlaku di dalam diri seseorang. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam prose Kita sering bermonolog dengan diri kita untuk membuat pilihan, keputusan, memberikan seb

Komunikasi Intrapersonal