1.0 HALA TUJU DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA SEBELUM KEMERDEKAAN. 1.

1 SEKOLAH VERNAKULAR Ketika zaman penjajahan di tanah melayu sistem pendidikan yang diamalkan adalah berasaskan sistem pendidikan vernakular. British telah memperkenalkan pendidikan vernakular seperti penubuhan sekolah Melayu dan sekolah Inggeris. Sejarah pendidikan vernakular di Tanah Melayu bermula pada tahun 1821 apabila Penang Free School ditubuhkan di Gelugor, Pulau Pinang dan semenjak itu beberapa buah sekolah telah didirikan di seluruh Tanah Melayu dan Terengganu paling lewat didirikan sekolah iaitu pada tahun 1951. Dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh pihak British ini juga merupakan salah satu pemangkin kepada wujudnya sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu. Pendidikan berasaskan sistem vernakular ini telah mewujudkan lima jenis sekolah iaitu sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah Agama, sekolah Cina dan sekolah India. Sistem pendidikan vernakular yang di amalkan ini lansung tidak menunjukkan usaha kearah perpaduan dan juga tidak bertapak di atas tapak yang konkrit pada masa itu. Pendidikan yang diamalkan ini menyebabkan penduduk terasing antara satu sama lain dan mempunyai beberapa ciri pemisah yang besar. Setiap jenis sekolah adalah khusus untuk sesuatu kaum tertentu sahaja dan dengan sendirinya anak Melayu, Cina dan India sukar untuk bergaul antara satu sama lain. Tanpa pergaulan dan persefahaman perpaduan antara kaum tidak mungkin dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan yang beraneka corak ini.

Selain itu hala tuju dan falsafah pendidikan pada masa ini juga sangat kabur. Hal ini demikian kerana, matlamat British memberi pendidikan kepada orang Melayu hanya sekadar untuk membasmi buta huruf dan menjadikan mereka lebih baik daripada keadaan ibu bapa mereka sebelum ini.British hanya menitikberatkan kemahiran 3M (menulis, membaca dan mengira) terhadap orang Melayu selain daripada diajarkan pelajaran pertukangan tangan

2

secara tradisi. Sistem pendidikan Melayu ini hanya untuk melengkapkan orang Melayu dengan kerja-kerja bawahan seperti buruh, peon, dan yang paling rendah sebagai petani dan nelayan yang celik huruf. Oleh itu pendidikan Melayu tidak pernah ditinggikan. Kebiasaannya orang Melayu hanya mencapai darjah empat sahaja. Jika terdapat orang Melayu yang menyambung pendidikan ke peringkat lebih tinggi ia akan dianggap sebagai melanggar dasar penjajahan British di negara ini (Mardiana dan Hsnah; 2000). Selain itu British juga tidak menggalakkan anak-anak Melayu untuk belajar di sekolah Inggeris kerana bimbang seandainya anak-anak Melayu diberi pelajaran Inggeris akan memperkembangkan pemikiran mereka dan sekaligus meningkatkan kesedaran orang Melayu untuk menentang mereka. Selain daripada sekolah vernakular Melayu penduduk Melayu juga mempunyai sistem pendidikan Arab dan Agama yang menggunakan sukatan pelajaran dari Timur Tengah dan juga sedikit tambahan daripada guru-guru agama tempatan. Pendidikan Arab dan Agama merupakan salah satu jurusan persekolahan untuk menampung persekolahan anak-anak Melayu. Sekolah ini dikendalikan secara tidak formal dan kurikulumnya menekankan pengajaran al-Quran serta pendidikan moral dan kerohanian. Selepas perang Dunia Pertama sekolah-sekolah Arab dan Agama telah muncul di merata-rata tempat di Semenanjung Tanah Melayu terutamanya di negeri Kelantan, kedah dan Pulau Pinang. Bagi sekolah vernakular Cina sistem pendidikannya adalah berorientasikan kepada nagara China. Buku teks dan tenaga pengajar di sekolah vernakular Cina biasanya diambil dari negara China sendiri. Sistem pendidikan Cina telah dibiayai oleh masyarakat Cina yang terdiri daripada golongan peniaga. Diperingkat awal iaitu pada tahun 1917, sekolah Cina mula mendapat bantuan dari negara China dan telah menggunakan bahasa ‘Kuo Yea’ mulai tahun 1920. Sekolah vernakular Cina ini semakin berkembang pesat dan diteruskan diperingkat menengah. Manakala sekolah vernakular Tamil mula berkembang selari dengan perkembangan dalam sektor perladangan kopi, getah dan kelapa sejak 1870-an. Pendidikan dalam bahasa Tamil diberi disalah sebuah sekolah cawangan Singapore Free School dan mubaligh Kristian

3

banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan formal dalam bahasa Tamil pada peringkat awalnya. Kemudiannya Sekolah Tamil telah diadakan untuk majikan estet dan hanya diperingkat sekolah rendah sahaja. Namun apabila Kanun Buruh diterima pakai di negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1923 dan telah membuat peruntukan agar sekolahsekolah Tamil diberi kemudahan mengajar kepada anak-anak pekerja buruh. Sehingga 1938, terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan,511 buah sekolah estet, 23 buah sekolah Mubaligh dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh Semenanjung Tanah Melayu. Sepertimana sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil juga kurikulumnya juga berorientasikan negara asal mereka, India. Buku-buku dan tenaga pengajar di bawa dari Sri Lanka dan India. Begitu juga dengan bahasa pengantar yang menggunakan bahasa ibunda sendiri iaitu bahasa Tamil. Begitu juga dengan sistem pendidikan vernakular Inggeris, kurikulumnya juga berorientasikan dari negara England sama ada tenaga pengajar atau buku teks semuanya dibawa dari negara England. Sekolah vernakular Inggeris ini terbuka kepada semua kanakkanak tanpa mengira ras atau agama. Sistem pendidikan ini sejak awal lagi telah meninggalkan kesan yang mendalam dari segi meninkatkan persaingan hebat dalam kalangan semua kaum. Pada tahun 1816 Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai beberapa matlamat antaranya untuk semua bangsa, mendidik supaya berdisiplin, berkelakuan baik dan rajin, juga diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian. Pada tahun 1826, Melaka Free School ditubuhkan dan disusuli dengan penubuhan Victoria Insitute. Pada Sejak pertengahan 1870-an kaedah pengajaran yang digunakan adalah ’monitoral system’ iaitu guru-guru dibawa daripada England dan kos perbelanjaan untuk tujuan ini semakain meningkat. Justeru itu jawatankuasa Wooley pada tahun 1870-an telah membuat penelitian dan mencadangkan alternatif diperoleh dan hasil daripada laporan ini maka sistem ’bekerja sambil belajar’ telah diperkenalkan. Pada 1906 pula sekolah King Edward vii di Taiping telah di tubuhkan dan pada awal kurun ke 20 semua free school telah diambil alih oleh kerajaan dan 1905 sebuah sekolah Melayu iaitu Malay College telah di tubuhkan di Kuala Kangsar khas untuk anak-anak Melayu atasan.

4

Bagi memudahkan pentadbiran dalam sistem pendidikan juga pihak British juga telah mewujudkan jawatan Nazir sekolah di negeri-negeri Selat pada tahun 1872 dan pada tahun 1897 untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu pula. Bagi Negeri-Negeri Melayu tidak bersekutu pula pentadbirannya diletakkan dibawah kerajaan negeri masing-masing sehinggalah tamat perang dunia kedua. Oleh itu dapat dikatakan bahawa perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu tidak berkembang dengan seadanya tidak seperti negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Bersekutu. Halatuju pendidikan pada zaman penjajah ini hanya lebih kepada usaha untuk mendapatkan taat setia rakyat peribumi kepada pihak penjajah sahaja dan juga usaha kepada mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan masing-masing kepada negara asal mereka. Lebih-lebih lagi pada masa ini tidak ada falsafah pendidikan yang khusus baik yang tersirat, apatah lagi yang tersurat bagi tujuan pendidikan. Walaubagaimanapun sistem pendidikan yang ada pada masa itu terus berkembang tanpa mengambil kira soal keperluan kepada kemajuan dan pembangunan tanah air, pembentukan identiti kebangsaan, perpaduan rakyat apalagi pembangunan unsur kemanusian. Daripada kenyataan-kenyataan di atas jelas menunjukkan dasar pentadbiran British adalah tidak berusaha untuk memajukan Pendidikan Melayu secara amnya dan pendidikan Tanah Melayu khasnya. Pihak British sememangnya tidak mahu melihat masyarakat Melayu membangun melalui pendidikan. Menyedari hakikat ini, di tambah dengan senario politik pada masa itu, iaitu masalah perpaduan, menyebabkan beberapa semakan dilakukan terhadap sistem pendidikan di Tanah Melayu. Pada peringkat awal terdapat dua penyata utama yang digubal untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan kaum.

1.2 PENDIDIKAN ZAMAN PEMERINTAHAN JEPUN Namun setelah kedatangan Jepun ke Tanah Melayu pada 1941 halatuju dan falsafah pendidikan mulai mengalami perubahan iaitu semua sekolah menggunakan bahasa

5

penghantar Jepun dan tujuannya adalah untuk meniponisasi penduduk di Tanah Melayu.Semasa pendudukan Jepun, dasar pendidikan di bawah pemerintahan Jepun ialah sekolah vernakular Melayu dan India diteruskan seperti sebelumnya tetapi menambahkan Bahasa Jepun dalam kurikulumnya serta berorientasikan negara Jepun. Pemerintahan Jepun juga menubuhkan sekolah Nippon-Go, lagu rakyat Jepun dan cara hidup mereka ditekankan di dalam kurikulum sekolah rendah. Selain itu pendidikan sekolah menengah diberhentikan dan sebagai gantinya telah di tubuhkan beberapa sekolah teknik dan maktab teknik untuk pengajian trelekomunikasi, perikanan, pertanian dan pembinaan. Beberapa bangunan sekolah di bandar-bandar digunakan sebagai berek, stor dan pusat perniagaan dan ibu poejabat pentadbiran tentera Jepun. Guru-guru tempatan diberi latihan tambahan untuk mengajar bahasa Jepun. Kelas-kelas bahasa Jepun juga diadakan untuk orang dewasa dibeberapa tempat seperti di kelab dan persatuan. Surat khabar juga disediakan ruangan khas untuk pengajaran bahasa Jepun. Keadaan ini menyebabkan perkembangan pendidikan di Tanah Melayu terjejas teruk kerana pendidikan zaman pactazaman pemerintahan Jepun tidak mempunyai falsafah untuk tujuan perpaduan rakyat dan membentuk identiti kebangsaan. Namun keadaan ini bersifat sementara sahaja apabila pihak British mengambil alih Tanah Melayu dari tangan pihak Jepun.

1.3 PENYATA BARNES(1950) Penyata Barnes yang diwujudkan juga berteraskan perkembangan pendidikan di Malaysia. Penyata Barnes mengemukakan syor kearah satu sistem pelajaran kebangsaan disatukan. Penyata Barnes merupkan penyata yang paling kompresif, revolusioner dan berpengaruh sekali yang pernah di terbitkan. Penyata Barnes menyarankan agar satu corak sekolah rendah sahaja ditubuhkan iaitu sekolah kebangsaan yang akan dibuka kepada semua kanak-kanak daripada pelbagai bangsa, guru-guru daripada pelbagai bangsa dan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Sekolah bahasa ibunda dihapuskan dan sekolah menengah hanya menggunakan bahasa pengantar daripada bahasa Inggeris sahaja. Walaubagaimanapun penyata Barnes tidak dipersetujui oleh orang-orang

6

Melayu walaupun penyata ini mempunyai matlamat kebangsaan. Orang Melayu tidak bersetuju dengan kedudukan anak-anak Melayu yang tidak diberi kedudukan yang wajar di sekolah-sekolah Inggeris, iaitu seolah-olah menumpang disekolah tersebut sedangkan orangorang Melayu merupakan penduduk peribumi Tanah Melayu (Mardiana dan Hasnah; 2000). Sementara itu, penyata Barnes juga mendapat tentangan daripada kaum Cina dan juga kaum India. Hal ini demikian kerana kaum Cina dan kaum India merasakan penyata Barnes ini seolah-olah ingin menghapuskan bahasa ibunda dan kebudayaan mereka. Hal ini jelas menunjukkan bahawa penyata Barnes ini tidak dapat diterima oleh semua kaum di Tanah Melayu baik orang-orang Melayu sendiri mahupun orang-orang Cina dan India. Untuk menghadapi tuntutan kaum Cina dalam tahun 1951 kerajaan Melay telah melantik satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan pelajaran kaum tersebut. Sebagai hasilnya, pembentangan laporan Fenn-Wu telah dikemukakan.

1.4 PENYATA FENN-WU Laporan Fenn-Wu yang diwujudkan pada 1951, adalah untuk menyokong pelajaran berasingan bagi orang Cina dengan menggalakkan perkembangan sekolah Cina secara berasingan. Laporan Fenn-Wu jelas mengemukakan cadangan-cadangan yang menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu Inggeris, Cina dan Melayu. Kedua-dua penyata ini tidak dapat diterima oleh masyarakat Tanah Melayu menyebabkan penyata-penyata tersebut disemak oleh undang-undang pelajaran 1952(Ordinan Pelajaran 1952).

1.5 ORDINAN PELAJARAN Dalam undang-undang ini, konsep sekolah kebangsaan menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperkenalkan. Manakala sekolah Cina dan sekolah Tamil tidak dimasukkan dalam konsep sekolah kebangsaan tetapi pembelajaran kedua-dua bahasa tersebut tetap diadakan.

7

Hala tuju dan falsafah pendidikan di Tanah Melayu, walaupun tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada pihak penjajah tetapi tetap berkembang dengan perlahanlahan selari dengan keperluan penduduk Tanah Melayu.

1.6 PENYATA RAZAK 1956 Hala tuju diadakan penyata Razak adalah untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu cara untuk menyatukan penduduk berbilang kaum di Tanah Melayu. Antara kandungan penyata Razak adalah menyarankan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga menyamakan sukatan pelajaran di semua sekolah. Melalui Penyata Razak ini semua kanak-kanak dari pelbagai bangsa dapat di satukan dan dapat memahami satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Jadi jelaslah bahawa hala tuju Penyata Razak ini diwujudkan lebih kepada untuk membentuk perpaduan kaum di Tanah Melayu.

8

2.0 HALATUJU DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA SELEPAS MERDEKA. Selepas negara Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957 beberapa dasar baru telah diadakan bagi memantapkan lagi pendidikan negara antaranya ialah: 2.1 PENYATA RAHMAN TALIB 1960 Antara hala tuju Penyata Rahman Talib diwujudkan adalah untuk memberi penekanan tentang pentingnya kurikulum sebagai asas perpaduan selain daripada kepentingan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan keadaan dan keperluan negara. Pelbagai usaha telah dijalankan untuk memperbaharui sukatan pelajaran sekolah sebelum ini. Hasil daripada itu, Penyata Rahman Talib telah memperkenalkan beberapa matapelajaran baru yang berkait rapat dengan masyarakat Tanah Melayu antaranya matapelajaran Tatarakyat, Pendidikan Moral, Sejarah dan Ilmu Alam. Kesemua matapelajaran ini diadakan bertujuan untuk perpaduan rakyat, peningkatan semangat patriotik dan pengukuhan jati diri pelajar.

2.2 JAWATANKUASA KABINET 1974 Pada September 1974 satu jawatankuasa kabinet baru telah dibina, tujuan utama penubuhan Jawatankuasa Kabinet 1974 diadakan adalah untuk mengkaji perlaksanaan sistem pendidikan negara yang dilaksanakan sejak 1961 (Abu Hassan Nordin dan Ikhsan Othman;2003). Antara peranan utama Jawatankuasa Kabinet 1974 adalah untuk mencorakkan sistem pendidikan kebangsaan supaya dapat menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara. Selain itu, melalui jawatankuasa ini juga Falsafah Pendidikan Negara telah dijadikan sebagai landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan. Pada tahun 1979 jawatankuasa ini telah mengeluarkan laporannya iaitu Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Kerajaan. Berdasarkan laporan ini beberapa pindaan telah dibuat ke atas dasar pendidikan negara bagi memberi lebih makna

9

kepada perlaksanaan sistem pendidikan. Laporan jawatankuasa ini lebih banyak memberi penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M (membaca,menulis dan mengira).

2.3 DASAR EKONOMI BARU Antara kandungan yang terdapat dalam dasar ekonomi baru dalam mempertingkatkan lagi sistem pendidikan di Malaysia ialah bermatlamat menjadikan satu sistem pendidikan untuk mengintegrasi perpaduan kaum selain daripada meninggikan mutu pelajaran dalam usaha membentuk masyarakat yang progresif berorientasikan sains dan teknologi. Di bawah Dasar Ekonomi Baru ini Rancangan Malaysia Pertama (1956-1970) telah dijalankan. Rancanagan Malaysia Pertama ini telah telah mengubah konsep pendidikan dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Selain itu , kerajaan telah menyusun semula bentuk pelajaran dengan mengadakan pendidikan aneka Jurusan. Pendidikan yang berkesan dapat mencapai perkembangan yang lebih baik di antara pelajar ilmiah umum dengan pelajar vokasional, teknik dan seni. Pada tahun (1971-1975) Rancangan Malaysia kedua pula dilaksanakan, tujuan rancangan pelajaran dalam rancanagan kedua antaranya menyatukan sistem pelajaran bagi menggalakkan penyatuan dan perpaduan negara. Rancangan pelajaran harus disusuri dan diperluaskan serta latihan perlu diperbanyakkan bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga rakyat. Dalam rancangan ini kerajaan telah membaiki mutu pelajaran untuk membentuk masyarakat yang maju yang berasaskan sains dan teknologi. Selain itu, membaiki keupayaan pendidikan, perancangan dan perlaksanaan untuk mencapai tujuan rukun negara. Perlaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat pelajaran secara berperingkat-peringkat merupakan Rancanagan Malaysia Ketiga yang dijalankan dalam tahun 1976-1980. Melalui rancangan ini, peruntukan keperibadian, perwatakan dan kewarganegaraan yang baik serta meninggikan akhlak melalui sukatan pelajaran dan kegiatan luar bilik darjah telah diadakan. Selain itu, melalui rancangan ini juga

10

kerajaan telah menyesuaikan dan memperluaskan sistem pelajaran dan latihan ke arah memenuhi keperluan negara terutamanya di bidang sains dan teknologi. Membaik mutu pelajaran untuk mengurangkan keciciran dan menambahkan kesannya untuk pembangunan negara juga merupakan salah satu rancangan pendidikan yang terkandung dalam Rancangan Malaysia Ketiga. Kemudian hala tuju dan falsafah pendidikan negara Malaysia terus diperkemaskan melalui Rancangan Malaysia Keempat sehinggalah Rancangan Malaysia Ketujuh.

2.4 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH Impikasi daripada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Kerajaan telah menyebabkan lahirnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada 1982 dan mula dilaksanakan disemua sekolah rendah pada tahun tersebut. Hala tuju perlaksanaan kurikulum ini juga adalah untuk menekankan kepada kemahiran asas 3M (membaca, menulis, mengira) dan juga untuk perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

2.5 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH Kurikulum Baru Sekolah Menengah(KBSM) merupakan lanjutan daripada KBSR yang dimulakan pada tahun 1982. KBSM ini diadakan untuk peringkat pendidikan menengah dan penggubalannya berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara. Program ini diperkenalkan pada 1988 dan dilaksanakan sepenuhnya pada 1989. Hala tuju KBSM adalah selaras dengan cita-cita dasar pendidikan negara ke arah melahirkan generasi yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Ciri-ciri KBSM adalah berlandaskan kepada pendidikan bersepadu. Pendidikan bersepadu ini adalah satu proses pembentukan pelajar dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan nilai-nilai murni dan perkembangan jasmani yang sihat. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan berkaitan antara satu sama lain. Proses

11

ini berlaku serentak tetapi berpaksikan kepada kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan lain perkataan, ia mengandun unsur-unsur ilmu, kemahiran, bahasa dan nilai-nilai dalam semua mata pelajaran.

2.6 AKTA PENDIDIKAN 1996 Pada 1996 satu akta baru telah diperkenalkan iaitu dikenali sebagai Akta Pendidikan 1996. Akta ini diperkenalkan bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan bagi perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan pendidikan. Melalui akta ini skop pendidikan dari pra sekolah hingga tahap pendidikan tinggi, kerajaan dan swasta diperluaskan lagi. Selain itu juga akta ini juga bertujuan untuk memperkukuhkan lagi kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dan juga menyelaraskan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui kurikulum kebangsaan. Melalui akta ini juga, penilaian dan peperiksaan yang sama digunakan bagi memperkemaskan lagi pendidikan dalam negara. Akta ini juga telah memperluaskan lagi pendidikan Islam untuk pelajar Islam dan juga memoertingkatkan lagi pendidikan teknikal selaras dengan keperluan negara pada masa kini.

12

3.0 PERBANDINGAN HALA TUJU DAN FALSAFAH PENDIDIKAN SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA.

Jika dilihat dari pelbagai sudut, hala tuju dan falsafah pendidikan sebelum dan selepas merdeka mempunyai beberapa perbezaan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Keadaan ini di sebabkan sebelum merdeka pendidikan negara adalah di bawah pengaruh kuasa British dan apabila tampuk pemerintahan jatuh kepada penduduk peribumi sedikit demi sedikit perubuhan dalam hala tuju dan falsafah pendidikan mula berlaku selari dengan keperluan penduduk. Namun demikian terdapat juga sedikit persamaaan dalam hala tuju dan falsafah pendidikan sebelum dan sesudah merdeka.

Sebelum merdeka hala tuju dan falsafah pendidikan di Tanah Melayu lebih cenderung untuk mengagungkan tanah air sendiri. Hal ini jelas dibuktikan apabila pendidikan Cina yang berorientasikan negara China manakala pendidikan India lebih berorientasikan negara India. Keadaan ini jelas menunjukkan kelemahan British dalam menganjurkan sistem pendidikan. Maka untuk mengatasi permasalahan ini wujud beberapa penyata yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan British ini seperti Penyata Barnes, Penyata Fenn-Wu, Ordinan Pelajaran, Dasar Pelajaran Kebangsaan, dan juga Laporan Razak. Selepas merdeka, hala tuju dan falsafah pendidikan mencapai tahap reformasi secara beransur-ansur melalui Rancangan Malaysia pertama hingga kide Rancangan Malaysia Ketujuh. Hal ini kerana aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi setiap intipati dalam resolusi yang telah dibuat. Kerajaan sentiasa mencari formula baru bagi memastikan para pelajar yang keluar dari institusi pendidikan akan menjadi seorang individu yang mampu memberikan sumbangan maksimum terhadap kemajuan negara. Pendidikan Prasekolah, Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dan juga pendidikan swasta sentiasa dikaji bagi mengesan sebarang kelemahan yang boleh menyebabkan kegagalan mencapai objektif yang ditetapkan.

13

Sebelum negara mencapai kemerdekaan hala tuju dan falsafah pendidikan lebih berpusatkan kepada kuasa British. Hal ini demikian kerana ketika penjajahan British, pendidikan diberikan kepada penduduk di Tanah Melayu adalah untuk memastikan penduduk Tanah Melayu taat dan setia kepada kuasa penjajah. Oleh yang demikian jelas menunjukkan bahawa pihak penjajah tidak begitu mengambil berat akan pendidikan penduduk di Tanah Melayu dan lebih-lebih lagi ketika itu hala tuju dan falsafah pendidikan penduduk adalah masih kabur. Berbanding sesudah negara mencapai kemerdekaan, halatuju dan falsafah pendidikan adalah lebih jelas, ini dapat dilihat apabila pendidikan yang diberikan bukan lagi untuk memastikan pendudukanya taat setia kepada kuasa British sebaliknya pendidikan diberikan kerana untuk mendidik rakyat Malaysia agar mereka menjadi warganegara yang berpengetahuan, bertanggungjawab, dan berkebolehan mencapai taraf hidup yang lebih baik dan bersedia memenuhi kehendak-kehendak negara yang sedang membangun. Ini jelas ditunjukkan apabila, Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan yang menekankan prinsip-prinsip pendidikan di atas. Sebelum merdeka, Britisuh memberi pendidikan kepada penduduk Tanah Melayu hanya untuk membasmi masalah buta huruf dalam kalangan penduduk Tanah Melyu. Dasar British memberi pendidikan ini hanya mampu menaikkan sedikit taraf hidup masyarakat. Kanak-kanak yang mendapat pendidikan dapat membaiki hidup mereka dan menjadi lebih baik daripada keadaan ibu bapa mereka. Walaubagaimanapun tahap pekerjaan mereka masih di tahap lama. Selain itu dasar British dalam sistem pendidikan hanya kerana mereka ingin sebahagian rakyat dapat memenuhi sebahagian daripada tenaga kerja dan ekonomi. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa hala tuju dan falsafah pendidikan yang ditadbir oleh pihak British adalah tidak ikhlas lebih-lebih lagi apabila pihak British hanya membenarkan penduduk terutama penduduk Melayu hanya belajar sehingga empat tahun sahaja dan jika terdapat yang melanjutkan lagi tahap pengajian akan dianggap salah kerana telah melanggar dasar penjajahan British.

14

Keadaan ini amat berbeza ketika negara telah mencapai kemerdekaan. Perbezaan hala tuju dan falsafah pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia ini dapat dilihat apabila sistem pendidikan yang diadakan bukan hanya untuk menjadikan rakyat lebih baik daripada masyarakat sebelumnya. Tetapi juga pendidikan pada zaman ini begitu penting dalam membangunkan negara sama ada dari segi ekonomi, sosial, politik dan lain-lain lagi. Melalui sistem pendidikan pada masa kini keadaan masyarakat Malaysia adalah begitu berbeza dengan zaman sebelum merdeka. Pada masa kini kerajaan telah mewajibkan semua ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Secara langsung keadaan ini menunjukkan kerajaan begitu mengambil berat akan sistem pendidikan dan keadaan ini berbeza ketika Malaysia masih di bawah pemerintahan British yang yang memberi pendidikan kepada penduduk di Tanah Melayu seperti melepaskan batuk di tangga. Selain itu, sebelum negara mencapai kemerdekaan sistem pendidikan adalah berasaskan sistem vernakular. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak yang berlainan bangsa tidak dapat disatukan di bawah satu sistem pendidikan. Anak-anak Melayu disatukan dibawah sekolah vernakular Melayu, manakala anak-anak Cina diletakkan di sekolah vernakular cina. Begitu juga kanak-kanak India yang disatukan di sekolah vernakular India. Manakala sekolah vernakular Inggeris merupakan satu-satu sekolah yang menempatkan semua kanak-kanak yang terdiri daripada pelbagai bangsa tidak kira Melayu, Cina, mahupun India. Berdasarkan hala tuju dan falsafah pendidikan yang diadakan pada zaman ini jelas menunjukkan penyatuan penduduk berbilang kaum di Negara Malaysia ini tidak dapat diadakan lebih-lebih lagi apabila kerajaan British mengamalkan dasar pecah dan perintah yang jelas menunjukkan berlakunya penindasan terhadap penduduk asal Tanah Melayu. Berbeza dengan zaman selepas negara Malaysia mencapai kemerdekaan, hala tuju dan falsafah pendidikan lebih teratur. Keadaan ini dapat dibuktikan apabila rakyat dapat disatukan dibawah satu sekolah, keadaan memudahkan perpaduan kaum diwujudkan. Untuk mengatasi permasalahan sekolah vernakular ini, stuktur dan penjenisan sekolah-sekolahpada peringkat rendah dan menengah diselaraskan agar semua jenis sekolah di Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak mengikuti dasar-dasar yang ditetapkan oleh kerajaan.

15

Ketika negara masih dalam kekuasaan penjajah, bahasa pengantar adalah berbeza. Sekolah Cina menggunakan bahasa Mandarin, manakala sekolah India menggunakan bahasa India dan sekolah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa hala tuju dan falsafah pendidikan ketika ini tidak dapat menjadi pemangkin utama dalam pembentukan perpaduan penduduk di Tanah Melayu. Pada 1950 Penyata Barnes telah digubal, dan penyata ini menyaran agar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai pengantar di sekolah menengah. Penyata ini telah ditentang oleh semua kaum kerana bahasa ibunda mereka seolah-olah dihapuskan dan orang Melayu pula merasakan seolah-olah mereka diketepikan. Keadaan ini berbeza ketika negara sudah mencapai kemerdekaan, selepas merdeka bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama disemua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan. Keadaan ini dilaksanakan melalui Akta Pendidikan 1996. Melalui penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan adalah diharapkan dapat mengekalkan perpaduan dalam negara ini. Pada masa yang sama bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tidak diabaikan memandangkan desakan diperingkat antarabangsa yang lebih menuntut penggunaan bahasa Inggeris. Walaubagaimanapun sekolah-sekolah rendah di Malaysia masih menggunakan tiga bahasa pengantar yang berbeza iaitu bahasa Melayu untuk sekolah kebangsaan, bahasa Cina dan Tamil untuk sekolah jenis kebangsaan. Ini adalah bertujuan untuk pengekalan kebudayaan dan pengekalan bahasa ibunda. Sungguhpun demikian, di peringkat menengah hanya bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa pengantar dan sistem peperiksaan awam juga menggunakan bahasa Melayu. Sebelum merdeka juga, halatuju dan falsafah pendidikan menunjukkan pada masa ini berlaku pengorientasian kurikulum yang berbeza. Sekolah Cina berorientasikan kurikulum dari negara asal mereka dan begitu juga dengan sekolah India. Manakala sekolah Inggeris berorientasikan kurikulum dari England. Selain itu sekolah-sekolah ini juga telah telah mengambil guru-guru dari negara masing-masing sebagai tenaga pengajar dan juga menggunakan sukatan-sukatan pelajaran dari negara masing-masing.

16

Keadaan ini berbeza setelah negara bebas dari cengkaman kuasa asing dan mula mentadbir negara sendiri. Sistem pendidikan juga mula berubah apabila mengadakan kurikulum yang sama yang berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Buktinya, apabila penyata Rahman Talib 1960 digubal dan menekankan keselarasan kurikulum di Malaysia dan juga mula mengenalkan mata pelajaran Tatarakyat, Pendidikan Moral, Sejarah dan Ilmu Alam di semua sekolah. Selain untuk menyatupadukan rakyat yang berbialng kaum di Malaysia juga, penyelarasan kurikulum adalah bermatlamatkan untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral dan nilai estetika yang kukuh. Selain daripada menyeragamkan kurikulum di semua sekolah, penyusunan semula Kurikulum Sekolah Vokasional telah diadakan pada 1979. Penyusunan ini diadakan adalah bertujuan untuk memperbanyakkan mata pelajaran vokasional (MPV) di sekolah-sekolah menengah harian biasa. Perlaksanaan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan kekurangan sumber tenaga manusia di peringkat tersebut. Hala tuju dan falsafah pendidikan juga dapat dilihat semasa negara belum merdeka apabila Penyata Razak digubal. Penyata Razak ini adalah untuk menyatukan sistem pendidikan sebagai cara untuk perpaduan kaum di Tanah Melayu (Sufean Hussin; 2003). Dalam hal ini unsur-unsur dan nilai-nilai akan menjadi Dasar Pendidikan Kebangsaan untuk menjamin kesejahteraan dan perpaduan penduduk berbilang kaum di Tanah Melayu. Dalam penyata ini, pelajar-pelajar Cina dan India boleh mempelajari bahasa ibunda mereka jika terdapat 15 orang atau lebih pelajar yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka.

Berbeza dengan sistem pendidikan selepas merdeka. Jika sebelum merdeka penyata Razak telah digubal tetapi selepas merdeka Penyata Rahman Talib telah digubal bertujuan untuk memperbaik Penyata Razak yang mempunyai beberapa kekurangan yang menyebabkan penduduk Tanah Melayu tidak menyokong penyata ini. Jawatankuasa ini ketuai oleh Rahman bin Haji Talib yang menyesyorkan supaya bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, sekolah menengah dan di institusi pengajian tinggi. Selain itu peperiksaan awam juga harus diadakan diadakan

17

dalam bahasa Melayu dan setiap pelajar perlu lulus dalam bahasa Melayu sebelum masuk sekolah menengah. Penyata Rahman Talib ini berbeza berbanding penyata Razak kerana penyata ini telah mencadangkan kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari Sekolah Rendah Jenis Kebagsaan Tamil dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina yang ingin menukar sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Penyata Rahman Talib ini juga telah mencadangkan supaya pendidikan secara percuma diberikan kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. Namun demikian, tedapat persamaan dalam Penyata Razak dan Penyata Rahaman Talib iaitu menggunakan sukatan pelajaran yang sama serta kurikulum yang sama dan juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kecuali sekolah jenis kebangsaan. Walaupun terdapat persamaan dalam kedua-dua penyata ini tetapi Penyata Rahman Talib dilihat sebagai penyata yang lebih meluas skopnya dalam memperkembangkan sistem pendidikan di Malaysia. Keadaan ini menunjukkan bahawa hala tuju dan falsafah pendidikan masa ini adalah lebih adil kepada semua kaum tanpa meminggirkan satu kaum dalam perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Hala tuju dan falsafah pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia pada zaman penjajahan kuasa asing juga memperlihatkan tidak secara lansung untuk membentuk individu, sosial, ekonomi dan politik masyarakat tempatan kearah lebih baik. Hal ini demikian kerana ketika pemerintahan British di tanah Melayu, mereka hanya mementingkan kedudukan mereka sebagai kuasa penjajah dan tidak sedikitpun memikirkan keadaan penduduk tempatan. Apabila penduduk Tanah Melayu mendesak barulah mereka bertindak memberi pendidikan kepada masyarakat di Tanah Melayu itupun kerana mereka ingin mendapatkan taat setia rakyat kepada mereka. Oleh itu, secara tidak langsung sistem pendidikan yang di berikan masih belum mampu membentuk masyarakat yang benar-benar terdidik terutamanya dari segi intelek, moral, jasmani, dan rohani. Begitu juga dalam sistem sosial, sistem pendidikan pada zaman ini dikatakan kurang membina individu yang celik akal dan kefahaman yang utuh dalam memgenali peranan mereka terhadap alam sekitar, budaya hidup bermasyarakat dan peranan mereka sebagai wargenegara. Dari segi ekonomi juga kurang memberangsangkan, hal ini kerana jika dilihat dalam sistem pendidikan ppada zaman sebelum merdeka yang langsung tidak menampakkan dapat membangunkan ekonomi negara.

18

Keadaan ini berbeza selepas kemerdekaan negara. Hala tuju dan falsafah pendidikan selepas merdeka juga dikatakan berbeza dari zaman sebelum merdeka kerana tujuan sistem pendidikan yang diberikan pada zaman selepas kemerdekaan adalah untuk membentuk individu yan terdidik dari segi intelek,moral, estetika, emosi, dan untuk menggalakkan perkembangan patensi pada tahap maksimum. Sistem pendidikan adalah berpusatkan kepada murid yang menunjukkan pendidikan itu bukan bersifat indoktrinasi atau imposition tetapi lebih menuruti perkembangan skologi manusia. Selain itu, pendidikan selepas merdeka juga bertujuan untuk membina individu yang celik akal dan kefahaman mengenai persekitaran alam, budaya hidup masyarakat dan peranan sebagai warganegara yang mempunyai sikap dan komitmen yang positif. Dalam aspek ekonomi pula, pendidikan dan latihan adalah untuk membangunkan sumber tenaga manusia yang bijaksana bagi meningkatkan produktiviti sektor ekonomi negara. Sistem pendidikan selepas merdeka juga dapat menjamin kestabilan politik dalam negara. Hal ini demikian kerana, melalui pendidikan zaman sekarang dapat membentuk warganegara yang mempunyai kefahaman, kepekaan dan komitmen tentang dasar negara. Selain itu dapat membentuk masyarakat yang demokrasi dan ideologi serta dapat mewujudkan idealisme kepimpinan negara. Usaha-usaha dalam memperkembangkan lagi pendidikan negara dapat diperlihat apabila kerajaan bersungguh-sungguh khususnya Pihak Kementerian Pendidikan berusaha menumpukan kepada reformasi yang menyeluruh dalam sistem pendidikan. Ini adalah bertujuan untuk membina sebuah masyarakat yang bersatu padu yang mempunyai identiti tersendiri sebagai bangsa Malaysia.

Walaupun terdapat banyak perbezaan antara hala tuju dan falsafah pendidikan sebelum dan selepas merdeka dalam memperkembangkan lagi pendidikan di Malaysia tetapi tidak dapat dinafikan bahawa terdapat sedikit persamaan dalam hala tuju dan falsafah pendidikan sebelum dan selepas merdeka. Persamaan ini dapat dilihat apabila dasar penjajah memberi pendidikan kepada masyarakat di Tanah Melayu kerana ingin memastikan masyarakatnya tidak buta huruf dan keadaan ini juga berlaku selepas merdeka apabila kerajaan bersungguh-sungguh ingin membasmi masalah buta huruf dalam kalangan rakyatnya. Selain itu, pendidikan sebagai asas perpaduan kaum juga merupakan salah satu

19

persamaan yang terdapat dalam sistem pendidikan pada zaman sebelum dan sesudah merdeka contohnya Penyata Razak amat menekankan sistem pendidikan dalam menyatupadukan rakyat. Begitu juga dengan penyata Rahman Talib yang ingin menjadikan kurikulum sebagai asas dalam perpaduan masyarakat Malaysia.

.

20